15.10.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 271/48


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 13ης Οκτωβρίου 2005

για την τροποποίηση με στόχο την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο του παραρτήματος της οδηγίας 2002/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

(κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2005) 3754)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2005/717/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 2002/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (1), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Βάσει της οδηγίας 2002/95/ΕΚ, η Επιτροπή έχει την υποχρέωση να αξιολογεί ορισμένες επικίνδυνες ουσίες που απαγορεύονται βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 1 της εν λόγω οδηγίας.

(2)

Ορισμένα υλικά και κατασκευαστικά στοιχεία που περιέχουν μόλυβδο, υδράργυρο, κάδμιο, εξασθενές χρώμιο, πολυβρωμοδιφαινύλια (PBB) ή πολυβρωμο-διφαινυλαιθέρες (PBDE) πρέπει να εξαιρεθούν από την απαγόρευση αυτή, δεδομένου ότι η εξάλειψη ή υποκατάσταση των ως άνω επικίνδυνων ουσιών στα συγκεκριμένα υλικά και κατασκευαστικά στοιχεία εξακολουθεί να είναι πρακτικά αδύνατη.

(3)

Από την αξιολόγηση του κινδύνου από το δεκαβρωμοδιφαινυλαιθέρα (DecaBDE), βάσει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου, της 23ης Μαρτίου 1993, για την αξιολόγηση και τον έλεγχο των κινδύνων από τις υπάρχουσες ουσίες (2), προέκυψε ότι επί του παρόντος δεν υφίσταται ανάγκη να ληφθούν μέτρα για τη μείωση των κινδύνων για τους καταναλωτές πέραν των ήδη εφαρμοζόμενων, αλλά επιβάλλεται να πραγματοποιηθούν συμπληρωματικές μελέτες στο πλαίσιο της αξιολόγησης κινδύνου, κατά συνέπεια ο DecaBDE μπορεί να εξαιρεθεί μέχρι νεωτέρας από τις απαιτήσεις του άρθρου 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 2002/95/ΕΚ. Εάν νέα στοιχεία οδηγήσουν σε διαφορετικά συμπεράσματα όσον αφορά την αξιολόγηση του κινδύνου, η παρούσα απόφαση θα επανεξεταστεί και θα τροποποιηθεί, εφόσον είναι απαραίτητο. Παράλληλα η βιομηχανία εφαρμόζει πρόγραμμα περιορισμού των εκπομπών σε εθελούσια βάση.

(4)

Οι εξαιρέσεις από την απαγόρευση για ορισμένα συγκεκριμένα υλικά και κατασκευαστικά στοιχεία πρέπει να είναι περιορισμένες ως προς το πεδίο εφαρμογής ώστε να εξασφαλιστεί η σταδιακή κατάργηση των επικίνδυνων υλικών στα είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού όταν η χρήση των εν λόγω ουσιών σε ανάλογες εφαρμογές θα είναι δυνατόν να αποφευχθεί.

(5)

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της οδηγίας 2002/95/ΕΚ κάθε εξαίρεση που αναφέρεται στο παράρτημα της εν λόγω οδηγίας υπόκειται σε επανεξέταση τουλάχιστον ανά τετραετία ή μια τετραετία μετά από την προσθήκη στον κατάλογο, με στόχο να εξεταστεί το ενδεχόμενο κατάργησης υλικών ή κατασκευαστικών στοιχείων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, εφόσον είναι δυνατή από τεχνική και επιστημονική σκοπιά η εξάλειψη ή υποκατάστασή τους με αλλαγές στο σχεδιασμό ή από υλικά και κατασκευαστικά στοιχεία που δεν είναι ανάγκη να περιέχουν υλικά ή ουσίες που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 και υπό την προϋπόθεση ότι τοιουτοτρόπως περιορίζονται οι αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, την υγεία ή/και την ασφάλεια των καταναλωτών. Κατά συνέπεια, προβλέπεται ότι οι αναθεωρήσεις για κάθε εξαίρεση που προβλέπει η παρούσα απόφαση θα έχουν ολοκληρωθεί πριν από το 2010.

(6)

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 της οδηγίας 2002/95/ΕΚ, η Επιτροπή πραγματοποίησε διαβουλεύσεις με τους παραγωγούς ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, τους φορείς ανακύκλωσης και επεξεργασίας, τις οργανώσεις προστασίας του περιβάλλοντος και τις ενώσεις εργαζομένων και καταναλωτών και εν συνεχεία διαβίβασε τα σχόλιά τους στην επιτροπή που συγκροτήθηκε βάσει του άρθρου 18 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1975, περί των στερεών αποβλήτων (3), εφεξής «η επιτροπή».

(7)

Η Επιτροπή υπέβαλε τα μέτρα που προβλέπει η παρούσα απόφαση σε ψηφοφορία στην επιτροπή που συγκροτήθηκε βάσει του άρθρου 18 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ για τα στερεά απόβλητα στις 19 Απριλίου 2005. Δεν επετεύχθη ειδική πλειοψηφία υπέρ των εν λόγω μέτρων. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 18 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ, στις 6 Ιουνίου 2005 υποβλήθηκε στο Συμβούλιο πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου. Δεδομένου ότι κατά την εκπνοή της προθεσμίας που προβλέπει το άρθρο 7 παράγραφος 2 της οδηγίας 2002/95/ΕΚ, το Συμβούλιο δεν είχε εγκρίνει τα προτεινόμενα μέτρα ούτε είχε αντιτεθεί σε αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (4), τα ως άνω μέτρα πρέπει να εγκριθούν από την Επιτροπή,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο μόνο

Το παράρτημα της οδηγίας 2002/95/ΕΚ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2005.

Για την Επιτροπή

Σταύρος ΔΗΜΑΣ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 37 της 13.2.2003, σ. 19.

(2)  ΕΕ L 84 της 5.4.1993, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).

(3)  ΕΕ L 194 της 25.7.1975, σ. 39· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003.

(4)  ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα της οδηγίας 2002/95/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1)

ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

2)

προστίθεται το ακόλουθο σημείο 9α:

«9α.

Το δεκαπολυβρωμοδιφαινύλιο σε εφαρμογές πολυμερών»·

3)

προστίθεται το ακόλουθο σημείο 9β:

«9β.

Έδρανα και έμβολα από μόλυβδο/ορείχαλκο.».