29.9.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 253/22


ΑΠΌΦΑΣΗ 2005/671/ΔΕΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 20ής Σεπτεμβρίου 2005

σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία όσον αφορά τα τρομοκρατικά αδικήματα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και κυρίως τα άρθρα της 29, 30, παράγραφος 1, 31 και 34, παράγραφος 2, στοιχείο γ),

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Κατά την έκτακτη συνεδρίασή του στις 21 Σεπτεμβρίου 2001, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δήλωσε ότι η τρομοκρατία αποτελεί πραγματική πρόκληση για τον κόσμο και για την Ευρώπη και ότι η καταπολέμησή της θα αποτελέσει στόχο προτεραιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(2)

Στις 19 Οκτωβρίου 2001 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δήλωσε ότι είναι αποφασισμένο να καταπολεμήσει την τρομοκρατία σε όλες τις μορφές της και παντού στον κόσμο και ότι θα συνεχίσει τις προσπάθειές του για να ενισχύσει τη συμμαχία της διεθνούς κοινότητας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας σε όλες τις μορφές της, για παράδειγμα ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ των επιχειρησιακών υπηρεσιών που είναι επιφορτισμένες με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας: Ευρωπόλ, Eurojust, υπηρεσίες πληροφοριών, δυνάμεις της αστυνομίας και δικαστικές αρχές.

(3)

Είναι ουσιαστικής σημασίας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας οι σχετικές υπηρεσίες να μπορούν να διαθέτουν τις πληρέστερες και πλέον επίκαιρες πληροφορίες, ανάλογα με τους τομείς της αρμοδιότητάς τους. Οι εξειδικευμένες εθνικές υπηρεσίες των κρατών μελών, οι δικαστικές αρχές και οι αρμόδιοι φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Ευρωπόλ και η Eurojust, έχουν επιτακτική ανάγκη πληροφοριών για να εκπληρώσουν επιτυχώς την αποστολή τους.

(4)

Η απόφαση 2003/48/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2002, σχετικά με την εφαρμογή ειδικών μέτρων αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας σύμφωνα με το άρθρο 4 της κοινής θέσης 2001/931/ΚΕΠΠΑ (2), αποτελεί σημαντικό βήμα προόδου. Η συνεχιζόμενη τρομοκρατική απειλή και η πολυπλοκότητα του φαινομένου επιβάλλουν ολοένα ευρύτερη ανταλλαγή πληροφοριών. Το πεδίο ανταλλαγής πληροφοριών πρέπει να επεκταθεί σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων των ποινικών καταδικών και σε όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, ομάδες ή οντότητες που αποτελούν το αντικείμενο έρευνας, δίωξης ή καταδίκης για τρομοκρατικό αδίκημα.

(5)

Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας αποφάσεως δεν μπορούν να επιτευχθούν ικανοποιητικά από τα κράτη μέλη και μπορούν συνεπώς, λόγω της απαιτούμενης αμοιβαιότητας, να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(6)

Κατά την ανταλλαγή πληροφοριών, η παρούσα απόφαση δεν θίγει ουσιώδη συμφέροντα εθνικής ασφάλειας, και δεν θα πρέπει να διακυβεύει την ασφάλεια προσώπων ή την επιτυχή έκβαση τρεχουσών ερευνών ή τυχόν ειδικές δραστηριότητες παροχής στοιχείων για θέματα κρατικής ασφάλειας.

(7)

Η παρούσα απόφαση σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις γενικές αρχές που αναγνωρίζονται ιδιαιτέρως από το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης νοούνται ως:

α)

«τρομοκρατικά αδικήματα»: τα αδικήματα που προσδιορίζονται στα άρθρα 1, 2 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, σχετικά με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (3)·

β)

«σύμβαση Ευρωπόλ»: η σύμβαση της 26ης Ιουλίου 1995 για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (4)·

γ)

«απόφαση σχετικά με την Eurojust»: η απόφαση 2002/187/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2002, για τη σύσταση της Eurojust προκειμένου να ενισχυθεί η καταπολέμηση των σοβαρών μορφών εγκλήματος (5)·

δ)

«ομάδα ή οντότητα»: οι «τρομοκρατικές ομάδες» κατά την έννοια του άρθρου 2 της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ καθώς και οι «ομάδες και οντότητες» που περιλαμβάνονται στον κατάλογο που προσαρτάται στην κοινή θέση 2001/931/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 27ης Δεκεμβρίου 2001, για την εφαρμογή ειδικών μέτρων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (6).

Άρθρο 2

Παροχή πληροφοριών σχετικά με τα τρομοκρατικά αδικήματα στην Eurojust, την Ευρωπόλ και τα κράτη μέλη

1.   Κάθε κράτος μέλος διορίζει, στο πλαίσιο των αστυνομικών του υπηρεσιών ή άλλων αρχών επιβολής του νόμου, εξειδικευμένη υπηρεσία η οποία, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, θα έχει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που αφορούν και απορρέουν από τις ποινικές έρευνες που διεξάγουν οι αρχές επιβολής του νόμου του εν λόγω κράτους μέλους για τρομοκρατικά αδικήματα, θα συγκεντρώνει τις πληροφορίες αυτές και θα τις αποστέλλει στην Ευρωπόλ σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4.

2.   Κάθε κράτος μέλος διορίζει μία αρχή, ή πλείονες της μιας, εάν το προβλέπει το νομοθετικό του σύστημα, ως εθνικό ανταποκριτή Eurojust για θέματα τρομοκρατίας ή μία ενδεδειγμένη δικαστική ή άλλη αρμόδια αρχή η οποία, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, θα έχει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που αφορούν διώξεις και καταδίκες για τρομοκρατικά αδικήματα, θα συγκεντρώνει τις πληροφορίες αυτές και θα τις διαβιβάζει στην Eurojust σύμφωνα με την παράγραφο 5.

3.   Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου τουλάχιστον οι πληροφορίες που μνημονεύονται από την παράγραφο 4 σχετικά με τις ποινικές έρευνες και οι πληροφορίες που μνημονεύονται από την παράγραφο 5 σχετικά με διώξεις ή καταδίκες για τρομοκρατικά εγκλήματα τα οποία θίγουν ή μπορούν να θίξουν δύο ή περισσότερα κράτη μέλη και οι οποίες συγκεντρώνονται από την αρμόδια αρχή να διαβιβάζονται:

α)

στην Ευρωπόλ, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και με τις διατάξεις της σύμβασης Ευρωπόλ, για να εξετασθούν, καθώς και

β)

στην Eurojust, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο καθόσον οι διατάξεις της απόφασης σχετικά με την Eurojust το επιτρέπουν, προκειμένου να επιτραπεί στην Eurojust να εκτελεί τα καθήκοντά της.

4.   Οι πληροφορίες που διαβιβάζονται στην Ευρωπόλ σύμφωνα με την παράγραφο 3 αφορούν τα ακόλουθα:

α)

δεδομένα τα οποία επιτρέπουν τον προσδιορισμό του φυσικού ή νομικού προσώπου, της ομάδας ή της οντότητας·

β)

πράξεις που αποτελούν το αντικείμενο έρευνας και τις ειδικές περιστάσεις υπό τις οποίες διεπράχθησαν·

γ)

το συγκεκριμένο αδίκημα·

δ)

σχέσεις με άλλες συναφείς υποθέσεις·

ε)

τη χρήση τεχνολογιών επικοινωνίας·

στ)

την απειλή την οποία αντιπροσωπεύει η ενδεχόμενη κατοχή όπλων μαζικής καταστροφής.

5.   Οι πληροφορίες οι οποίες διαβιβάζονται στην Eurojust σύμφωνα με την παράγραφο 3 αφορούν τα ακόλουθα:

α)

δεδομένα τα οποία επιτρέπουν τον προσδιορισμό του φυσικού ή νομικού προσώπου, της ομάδας ή οντότητας, που αποτελεί αντικείμενο ποινικής έρευνας ή δίωξης·

β)

ο συγκεκριμένο αδίκημα και τις ειδικές περιστάσεις υπό τις οποίες διεπράχθη·

γ)

πληροφορίες σχετικά με τελικές καταδίκες για τρομοκρατικά αδικήματα και τις ειδικές περιστάσεις υπό τις οποίες διεπράχθησαν τα αδικήματα αυτά·

δ)

σχέσεις με άλλες συναφείς υποθέσεις·

ε)

αιτήσεις αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών παραγγελιών, από ή προς άλλο κράτος μέλος καθώς και τις απαντήσεις τους.

6.   Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει ότι οποιαδήποτε συναφής πληροφορία που περιλαμβάνεται σε έγγραφο, φάκελο, πληροφοριακό στοιχείο, αντικείμενο ή άλλο αποδεικτικό μέσο, το οποίο έχει κατασχεθεί κατά τη διάρκεια ποινικών ερευνών ή διαδικασιών σε σχέση με τρομοκρατικά εγκλήματα μπορεί να τίθεται το συντομότερο δυνατό, λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να μην παρακωλύονται τρέχουσες έρευνες, στη διάθεση των αρχών άλλων ενδιαφερομένων κρατών μελών σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και τις οικείες διεθνείς νομικές πράξεις, όταν διεξάγονται ή ενδέχεται να διεξαχθούν έρευνες ή όταν έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις σε σχέση με τρομοκρατικά αδικήματα.

Άρθρο 3

Κοινές ομάδες έρευνας

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν, στις ενδεδειγμένες περιπτώσεις, τα απαραίτητα μέτρα για τη δημιουργία κοινών ομάδων έρευνας με σκοπό τη διεξαγωγή ποινικών ερευνών όσον αφορά τρομοκρατικά αδικήματα.

Άρθρο 4

Αιτήσεις δικαστικής συνδρομής και εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων

Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ώστε οι αιτήσεις αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής και αναγνώρισης και εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων σε σχέση με τρομοκρατικά αδικήματα, οι οποίες υποβάλλονται από άλλο κράτος μέλος, να εξετάζονται ως επείγοντα θέματα και να έχουν προτεραιότητα.

Άρθρο 5

Κατάργηση υφιστάμενων διατάξεων

Η απόφαση 2003/48/ΔΕΥ καταργείται.

Άρθρο 6

Εφαρμογή

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να συμμορφωθούν προς τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας έως τις 30 Ιουνίου 2006.

Άρθρο 7

Εδαφική εφαρμογή

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στο Γιβραλτάρ.

Άρθρο 8

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 20 Σεπτεμβρίου 2005.

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

M. BECKETT


(1)  Γνώμη της 7ης Ιουνίου 2005 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2)  ΕΕ L 16 της 22.1.2003, σ. 68.

(3)  ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3.

(4)  ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 2· σύμβαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από το πρωτόκολλο της 27.11.2003 (ΕΕ C 2 της 6.1.2004, σ. 3).

(5)  ΕΕ L 63 της 6.3.2002, σ. 1· απόφαση όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 2003/659/ΔΕΥ (ΕΕ L 245 της 29.9.2003, σ. 44).

(6)  ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σ. 93· κοινή θέση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την κοινή θέση 2005/220/ΚΕΠΠΑ (ΕΕ L 69 της 16.3.2005, σ. 59).