20.7.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 246/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1321/2004 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 12ης Ιουλίου 2004

σχετικά με τη δημιουργία δομών διαχείρισης για τα ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 308,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η ευρωπαϊκή πολιτική δορυφορικής ραδιοπλοήγησης υλοποιείται επί του παρόντος μέσω, των προγραμμάτων EGNOS και GALILEO.

(2)

Το GALILEO είναι το πρώτο ευρωπαϊκό διαστημικό πρόγραμμα που θα χρηματοδοτεί και θα διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος (ESA). Αναμένεται ότι το πρόγραμμα θα συμβάλει στην ανάπτυξη πολλών εφαρμογών σε τομείς που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με κοινοτικές πολιτικές, όπως οι μεταφορές (εντοπισμός και μέτρηση της ταχύτητας οχημάτων), η ασφάλιση, τα διόδια σε αυτοκινητοδρόμους, η επιβολή του νόμου (παρακολούθηση υπόπτων, μέτρα καταπολέμησης της εγκληματικότητας), τα τελωνεία (επιτόπιοι έλεγχοι, κ.λπ.), η γεωργία (προσαρμογή της δόσης σπόρων ή φυτοφαρμάκων ανάλογα με το έδαφος, κ.λπ.), η αλιεία (έλεγχος της κίνησης των σκαφών).

(3)

Το EGNOS είναι τριμερές πρόγραμμα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της ESA και του Eurocontrol, αποσκοπεί δε στην ενίσχυση των σημάτων του αμερικανικού συστήματος GPS και του ρωσικού συστήματος GLONASS για λόγους αξιοπιστίας σε εκτεταμένη γεωγραφική περιοχή. Είναι ανεξάρτητο από το GALILEO το οποίο συμπληρώνει.

(4)

Στα συμπεράσματα των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων της Κολωνίας (3 και 4 Ιουνίου 1999), της Φέιρα (19 και 20 Ιουνίου 2000), της Νίκαιας (7 έως 11 Δεκεμβρίου 2000), της Στοκχόλμης (23 και 24 Μαρτίου 2001), του Λάκεν (14 και 15 Δεκεμβρίου 2001), της Βαρκελώνης (15 και 16 Μαρτίου 2002) και των Βρυξελλών (20 και 21 Μαρτίου 2003) υπογραμμίζεται ο στρατηγικός χαρακτήρας του GALILEO.

(5)

Λόγω του στρατηγικού χαρακτήρα των ευρωπαϊκών προγραμμάτων δορυφορικής ραδιοπλοήγησης και της ανάγκης για την επαρκή προάσπιση και εκπροσώπηση των ουσιωδών δημόσιων συμφερόντων, είναι επιτακτική ανάγκη να εποπτεύονται οι επόμενες φάσεις του συστήματος και η χρήση των κοινοτικών πόρων που διατίθενται για τα προγράμματα σύμφωνα με τις σχετικές πολιτικές κατευθύνσεις του Συμβουλίου και τις χρηματοδοτικές αποφάσεις των δημοσιονομικών αρχών. Προς το σκοπό αυτό θα πρέπει να συσταθεί μια ευρωπαϊκή εποπτική αρχή του παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος πλοήγησης GNSS (εφεξής καλούμενη «Αρχή»).

(6)

Το Συμβούλιο τόνισε επανειλημμένως, ιδίως δε με τα συμπεράσματά του της 5ης Απριλίου 2001 και της 26ης Μαρτίου 2002, ότι η ουσιαστική συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα είναι θεμελιώδες στοιχείο για την επιτυχία του GALILEO κατά τη φάση εγκατάστασης και τη φάση λειτουργίας.

(7)

Προς τούτο, η Αρχή θα πρέπει να συνάψει σύμβαση παραχώρησης με την κοινοπραξία που θα επιλεγεί κατά την ολοκλήρωση της φάσης εγκατάστασης του GALILEO, θα πρέπει δε να μεριμνά για την εκ μέρους της κοινοπραξίας τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση παραχώρησης, ιδίως των υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας.

(8)

Η Αρχή θα πρέπει να είναι ο μοναδικός συνομιλητής του αναδόχου για το ζήτημα των συχνοτήτων.

(9)

Παράλληλα, τα κράτη μέλη που έχουν καταθέσει στην Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών φακέλους για τη χρησιμοποίηση των συχνοτήτων που είναι αναγκαίες για να διασφαλιστεί η λειτουργία του συστήματος θα πρέπει επίσης να δώσουν στην Αρχή τη δυνατότητα να παραχωρεί το δικαίωμα χρήσης των συχνοτήτων αυτών στον ανάδοχο για το διάστημα διάρκειας της σύμβασης, ώστε εκείνος να είναι σε θέση να παρέχει τις υπηρεσίες που απαιτούνται βάσει της συγγραφής υποχρεώσεων.

(10)

Η Αρχή θα πρέπει να είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση και τον έλεγχο της χρήσης των κεφαλαίων που της χορηγούνται ειδικά για τα προγράμματα.

(11)

Η Αρχή θα πρέπει να επικουρεί την Επιτροπή στους τομείς που αφορούν τη δορυφορική ραδιοπλοήγηση, ιδίως σε περιπτώσεις όπου κρίνεται αναγκαία η λήψη νομοθετικών ή κανονιστικών μέτρων.

(12)

Η Αρχή θα πρέπει να αξιοποιεί τις τρέχουσες δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και τεχνολογικής αξιολόγησης, ιδίως δε τις δραστηριότητες της ESA. Λαμβάνοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2000 για μία ευρωπαϊκή στρατηγική του Διαστήματος (2), η συνεργασία με την ESA θα πρέπει, όπου χρειάζεται, να αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρει η συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της ESA.

(13)

Η Αρχή θα πρέπει να προστατεύει και να αξιοποιεί τις κοινοτικές επενδύσεις που έχουν ήδη γίνει στη διαστημική τεχνολογία και τις υποδομές.

(14)

Μετά τη διάλυσή της, η κοινή επιχείρηση GALILEO θα πρέπει να μεταβιβάσει στην Αρχή, σύμφωνα με τους οικείους κανόνες του καταστατικού της, όλα τα περιουσιακά στοιχεία που έχει αποκτήσει. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία που αναπτύσσονται από τον ανάδοχο κατά τη φάση εγκατάστασης θα πρέπει να περιέλθουν στην Αρχή, εκτός εάν συμφωνηθεί εκ των προτέρων άλλως, δεδομένου ότι οι φάσεις προσδιορισμού, ανάπτυξης και επικύρωσης έχουν χρηματοδοτηθεί σχεδόν αποκλειστικά από δημόσια κεφάλαια, και όλες οι συνιστώσες που αναπτύσσονται κατ’ αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να τεθούν στη διάθεση του αναδόχου.

(15)

Το νομικό καθεστώς της Αρχής θα πρέπει να της επιτρέπει να ενεργεί ως νομικό πρόσωπο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της.

(16)

Για να διασφαλίζεται αποτελεσματικά η εκτέλεση των καθηκόντων της Αρχής, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να εκπροσωπούνται στο διοικητικό συμβούλιο, στο οποίο ανατίθενται οι αναγκαίες αρμοδιότητες κατάρτισης του προϋπολογισμού, να ελέγχει την εκτέλεσή του, να εγκρίνει τους κατάλληλους δημοσιονομικούς κανόνες, να θεσπίζει διαφανείς διαδικασίες για τη λήψη αποφάσεων από την Αρχή, να εγκρίνει το πρόγραμμα εργασίας της και να διορίζει τον εκτελεστικό της διευθυντή.

(17)

Η ομαλή λειτουργία της Αρχής επιβάλλει ο εκτελεστικός διευθυντής να διορίζεται βάσει των προσόντων του και των τεκμηριωμένων διοικητικών και διαχειριστικών ικανοτήτων του, καθώς και της σχετικής επάρκειας και πείρας του και να εκτελεί τα καθήκοντά του με πλήρη ανεξαρτησία και ευελιξία σε σχέση με την οργάνωση της εσωτερικής λειτουργίας της Αρχής. Ο εκτελεστικός διευθυντής θα πρέπει να εκπονεί και να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης του προγράμματος εργασίας της Αρχής, να καταρτίζει ετησίως σχέδιο γενικής έκθεσης που θα υποβάλλει στο διοικητικό συμβούλιο, να καταρτίζει σχέδιο εκτιμήσεων των εσόδων και των δαπανών της Αρχής και να εκτελεί τον προϋπολογισμό.

(18)

Οι διαδικασίες με τις οποίες διορίζονται αξιωματούχοι θα πρέπει να είναι διαφανείς.

(19)

Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να διαθέτει τη δυνατότητα σύστασης επιστημονικής και τεχνικής επιτροπής, η οποία θα επικουρεί την Αρχή σε τεχνικά θέματα και στον εκσυγχρονισμό του συστήματος.

(20)

Θα πρέπει να συσταθεί επιτροπή ασφαλείας και προστασίας του συστήματος για να επικουρεί την Αρχή σε οποιοδήποτε θέμα άπτεται της προστασίας και της ασφάλειας του συστήματος.

(21)

Για να διασφαλισθεί η πλήρης αυτονομία και ανεξαρτησία της Αρχής, θεωρείται αναγκαίο να διαθέτει αυτόνομο προϋπολογισμό, τα έσοδα του οποίου θα προέρχονται κυρίως από συνεισφορά της Κοινότητας. Όσον αφορά τις επιχορηγήσεις από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζεται η κοινοτική δημοσιονομική διαδικασία. Επιπλέον, οι λογαριασμοί θα πρέπει να ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

(22)

Στα πλαίσια του πεδίου αρμοδιοτήτων της και των στόχων της και κατά την άσκηση των καθηκόντων της, η Αρχή οφείλει να συμμορφώνεται ιδίως με τις διατάξεις που ισχύουν για τα κοινοτικά όργανα.

(23)

Η Αρχή θα πρέπει να εφαρμόζει την οικεία κοινοτική νομοθεσία όσον αφορά την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα και την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και να τηρεί τις αρχές ασφάλειας που ισχύουν για τις υπηρεσίες του Συμβουλίου και της Επιτροπής.

(24)

Θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα για τρίτες χώρες να συμμετέχουν στην Αρχή, υπό τον όρο να έχουν συνάψει προτέρα σχετική συμφωνία με την Κοινότητα, ιδίως όταν οι εν λόγω χώρες έχουν συμμετάσχει στις προηγούμενες φάσεις του προγράμματος συμβάλλοντας στο πρόγραμμα GALILEOSAT της ESA.

(25)

Το ευρωπαϊκό GNSS θα πρέπει να θεωρηθεί ως ευαίσθητη υποδομή από απόψεως ασφάλειας και αξιοπιστίας.

(26)

Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για να διασφαλίζεται η ασφάλεια και αξιοπιστία του συστήματος έναντι κακόβουλων (ή μη) πράξεων και να αποφεύγεται η χρησιμοποίησή του για σκοπούς που θα μπορούσαν να θίξουν την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών μελών της.

(27)

Η διαδικασία που εκτίθεται στην κοινή δράση 2004/552/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2004, σχετικά με ορισμένες πτυχές της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού συστήματος ραδιοπλοήγησης που επηρεάζουν την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (3) θα πρέπει να εφαρμόζεται όταν ένα κράτος μέλος θεωρεί ότι απειλείται η εθνική του ασφάλεια.

(28)

Για την έκδοση του παρόντος κανονισμού, η συνθήκη δεν προβλέπει άλλες εξουσίες, εκτός από τις εξουσίες του άρθρου 308,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Σκοπός και στόχος

Με τον παρόντα κανονισμό συγκροτείται κοινοτική υπηρεσία, επονομαζόμενη ευρωπαϊκή εποπτική αρχή του GNSS, (στο εξής αποκαλούμενη «η Αρχή»), για να διαχειρίζεται τα δημόσια συμφέροντα που συνδέονται με τα ευρωπαϊκά προγράμματα GNSS των οποίων θα είναι η κανονιστική αρχή.

Άρθρο 2

Καθήκοντα

1.   Η Αρχή ασκεί τα ακόλουθα καθήκοντα:

α)

Λειτουργεί ως αναθέτουσα αρχή έναντι του ιδιωτικού αναδόχου που είναι επιφορτισμένος με την υλοποίηση και τη διαχείριση των φάσεων εγκατάστασης και λειτουργίας του GALILEO (στο εξής αποκαλούμενος «ανάδοχος»). Στο πλαίσιο αυτό, η Αρχή συνάπτει με τον ανάδοχο τη σύμβαση παραχώρησης, μεριμνά για την εκ μέρους του τήρηση της σύμβασης παραχώρησης και της συνημμένης συγγραφής υποχρεώσεων και λαμβάνει όλα τα δέοντα μέτρα για να εξασφαλίζει τη συνέχεια των υπηρεσιών σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων του αναδόχου· παραχωρεί στον ανάδοχο το δικαίωμα χρήσης, κατά τη διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης, των υλικών και άυλων στοιχείων του άρθρου 3 παράγραφος 1.

β)

Διαχειρίζεται τα κεφάλαια που της χορηγούνται ειδικά για τα ευρωπαϊκά προγράμματα του GNSS και παρακολουθεί τη γενική οικονομική διαχείριση ώστε να παρέχει συμβουλές σχετικά με τις συνεισφορές του δημόσιου τομέα.

γ)

Αναλαμβάνει την ευθύνη —η οποία της περιέρχεται από την Κοινή Επιχείρηση GALILEO— της διαχείρισης της συμφωνίας με τον οικονομικό φορέα εκμετάλλευσης του EGNOS, και της παρουσίασης του πλαισίου για τις μελλοντικές επιλογές πολιτικής όσον αφορά το EGNOS, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη γνώμη των μερών που έχουν συμβάλει στη χρηματοδότηση των φάσεων εγκατάστασης και ανάπτυξης του συστήματος EGNOS.

δ)

Συντονίζει τις ενέργειες των κρατών μελών όσον αφορά τις συχνότητες που απαιτούνται για να διασφαλιστεί η λειτουργία του συστήματος· διαθέτει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί όλες τις εν λόγω συχνότητες ανεξαρτήτως του τόπου εγκατάστασης του συστήματος· είναι δε ο άμεσος συνομιλητής του αναδόχου για θέματα που σχετίζονται με τη χρήση των συχνοτήτων αυτών.

ε)

Για να επικουρεί την Επιτροπή κατά την εκπόνηση προτάσεων για τα ευρωπαϊκά προγράμματα GNSS τα οποία θα υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, καθώς και κατά την έγκριση των εκτελεστικών κανόνων, εκπονεί σχέδια των εν λόγων προτάσεων και κανόνων.

στ)

Είναι υπεύθυνη για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των νέων γενεών του συστήματος.

ζ)

Μπορεί να διεκπεραιώνει τα καθήκοντα εκτέλεσης του προϋπολογισμού τα οποία της αναθέτει η Επιτροπή και τα οποία συνδέονται με τα ευρωπαϊκά προγράμματα GNSS, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (4).

η)

Διασφαλίζει ότι οι συνιστώσες του συστήματος είναι δεόντως πιστοποιημένες, δίδει στους κατάλληλους εξουσιοδοτημένους φορείς πιστοποίησης εντολές για την έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών και παρακολουθεί την τήρηση των σχετικών προτύπων και τεχνικών προδιαγραφών.

θ)

Επιβάλλει και ελέγχει τη συμμόρφωση, από τον ανάδοχο, προς τις εντολές που εκδίδονται βάσει της κοινής δράσης 2004/552/ΚΕΠΠΑ.

ι)

Με την επιφύλαξη του άρθρου 22, διαχειρίζεται όλα τα θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια και την προστασία του συστήματος, ιδίως δε:

i)

εγκρίνει τα παραρτήματα των βιομηχανικών συμβάσεων τα οποία αφορούν την ασφάλεια,

ii)

ορίζει τις προδιαγραφές ασφαλείας του συστήματος και των συνιστωσών του, καθώς και τα πρότυπα ασφαλείας για τις τεχνικές πληροφοριών,

iii)

ορίζει την κρυπτογραφία για την οποία απαιτείται κυβερνητική έγκριση,

iv)

διασφαλίζει ότι τα σήματα και οι υπηρεσίες του ευρωπαϊκού GNSS συνάδουν με τα κριτήρια ασφαλείας των σημείων i) και ii),

v)

είναι η αρχή διαπίστευσης ασφαλείας του ευρωπαϊκού GNSS, κινεί και παρακολουθεί την υλοποίηση των διαδικασιών ασφαλείας και διενεργεί ελέγχους της ασφάλειας του συστήματος,

vi)

όσον αφορά την Υπηρεσία υπό Δημόσιο Έλεγχο (PRS):

ορίζει τις προδιαγραφές και τις οδηγίες για την κατασκευή δεκτών PRS σύμφωνα με την πολιτική πρόσβασης στην PRS που καθορίζει το Συμβούλιο,

παρέχει οδηγίες για την εφαρμογή των κανόνων διαχείρισης της PRS στα κράτη μέλη,

vii)

επιβάλλει και ελέγχει τη συμμόρφωση του φορέα εκμετάλλευσης προς διεθνείς κανόνες και συμφωνίες (Wassenaar, Missile Technology Control Regime, διεθνείς συμφωνίες, …),

viii)

εφαρμόζει τις σχετικές διατάξεις για την ανταλλαγή, την επεξεργασία και την αποθήκευση διαβαθμισμένων πληροφοριών,

ix)

αναπτύσσει διαδικασίες συνεργασίας και διαβούλευσης για θέματα ασφάλειας με το Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ύπατο Εκπρόσωπο της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΓΓ/ΥΕ),

x)

προτείνει στο Συμβούλιο μέτρα που μπορούν ενδεχομένως να ληφθούν σε περίπτωση απειλής κατά της ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ενός κράτους μέλους προερχόμενης από τη λειτουργία ή τη χρήση του συστήματος, ή σε περίπτωση που απειλείται η λειτουργία του συστήματος, ειδικότερα λόγω διεθνούς κρίσης,

xi)

παρέχει συμβουλές στο Συμβούλιο όταν καλείται προς τούτο δυνάμει της κοινής δράσης 2004/552/ΚΕΠΠΑ,

xii)

παρέχει συμβουλές για ζητήματα πολιτικής στον τομέα της ασφάλειας που περιέχονται σε διεθνείς συμφωνίες που έχουν σχέση με τα προγράμματα του Ευρωπαϊκού GNSS.

2.   Η ESA θα κληθεί να παράσχει τεχνική και επιστημονική υποστήριξη προς την Αρχή.

Άρθρο 3

Κυριότητα

1.   Η Αρχή έχει την κυριότητα όλων των υλικών και άυλων στοιχείων που της μεταβιβάζονται από την κοινή επιχείρηση GALILEO κατά τη λήξη της φάσης ανάπτυξης, καθώς και των στοιχείων που θα δημιουργηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον ανάδοχο κατά τις φάσεις εγκατάστασης και λειτουργίας.

2.   Οι κανόνες για τις μελλοντικές μεταβιβάσεις κυριότητας καθορίζονται, για μεν την κοινή επιχείρηση GALILEO, κατά τη διαδικασία εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 21 του καταστατικού της κοινής επιχείρησης GALILEO που προσαρτάται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 876/2002 (5), για δε τον ανάδοχο, καθορίζονται στη σύμβαση εκχώρησης.

3.   Η Αρχή έχει την κυριότητα όλων των υλικών και άυλων στοιχείων του EGNOS, μετά από συμφωνία με τους επενδυτές του EGNOS σχετικά με τους όρους και τις συνθήκες της μεταβίβασης της κυριότητας όλων των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού EGNOS ή μέρους αυτών από την ESA.

Άρθρο 4

Νομικό καθεστώς, τοπικά γραφεία

1.   Η Αρχή είναι κοινοτικός φορέας. Διαθέτει νομική προσωπικότητα.

2.   Σε κάθε κράτος μέλος, η Αρχή διαθέτει την ευρύτερη δυνατή νομική ικανότητα που αναγνωρίζεται από τις εθνικές νομοθεσίες στα νομικά πρόσωπα. Δύναται ιδίως να αποκτά ή να διαχειρίζεται κινητή και ακίνητη περιουσία και να έχει ικανότητα διαδίκου.

3.   Η Αρχή μπορεί να αποφασίζει να ιδρύει τοπικά γραφεία σε κράτη μέλη ή σε άλλες χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα σύμφωνα με το άρθρο 21.

4.   Η Αρχή εκπροσωπείται από τον εκτελεστικό της διευθυντή.

Άρθρο 5

Διοικητικό συμβούλιο

1.   Συγκροτείται διοικητικό συμβούλιο για την εκτέλεση των καθηκόντων που απαριθμούνται στο άρθρο 6.

2.   Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από έναν αντιπρόσωπο διοριζόμενο από κάθε κράτος μέλος και από έναν αντιπρόσωπο διοριζόμενο από την Επιτροπή. Η διάρκεια της θητείας των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι πέντε χρόνια. Η θητεία τους δύναται να ανανεωθεί άπαξ.

3.   Όταν χρειάζεται, η συμμετοχή αντιπροσώπων τρίτων χωρών και οι σχετικές λεπτομέρειες καθορίζονται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που αναφέρονται στο άρθρο 21.

4.   Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του έναν πρόεδρο και έναν αντιπρόεδρο. Ο αντιπρόεδρος αντικαθιστά αυτεπάγγελτα τον πρόεδρο σε περίπτωση κωλύματος. Η διάρκεια της θητείας του προέδρου και του αντιπροέδρου είναι δυόμισι έτη και λήγει όταν παύσουν να είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Η θητεία τους δύναται να ανανεωθεί άπαξ.

5.   Το διοικητικό συμβούλιο συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του.

Ο εκτελεστικός διευθυντής της Αρχής συμμετέχει στις συσκέψεις.

Το διοικητικό συμβούλιο συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση δύο φορές το έτος. Επίσης συνέρχεται κατόπιν πρωτοβουλίας του προέδρου του ή εάν το ζητήσει το ένα τρίτο τουλάχιστον των μελών του.

Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να προσκαλεί στις συνεδριάσεις του ως παρατηρητή οποιοδήποτε άτομο του οποίου η γνώμη ενδέχεται να παρουσιάζει ενδιαφέρον. Όταν συζητούνται θέματα ασφάλειας, παρευρίσκονται ως παρατηρητές ο αντιπρόσωπος του ΓΓ/ΥΕ και ο πρόεδρος της επιτροπής ασφάλειας και προστασίας του συστήματος. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούν, με την επιφύλαξη των διατάξεων του εσωτερικού του κανονισμού, να επικουρούνται από συμβούλους ή εμπειρογνώμονες.

Η Αρχή εκτελεί χρέη γραμματείας του διοικητικού συμβουλίου.

6.   Το διοικητικό συμβούλιο λαμβάνει τις αποφάσεις του με πλειοψηφία δύο τρίτων των μελών του, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα κανονισμό.

7.   Έκαστο μέλος διαθέτει μία ψήφο. Ο εκτελεστικός διευθυντής της Αρχής δεν έχει δικαίωμα ψήφου.

Στον εσωτερικό κανονισμό καθορίζονται οι λεπτομέρειες σχετικά με τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, ιδίως δε οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες ένα μέλος μπορεί να ενεργεί για λογαριασμό άλλου μέλους.

Άρθρο 6

Καθήκοντα του διοικητικού συμβουλίου

Το διοικητικό συμβούλιο:

α)

διορίζει τον εκτελεστικό διευθυντή σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2·

β)

εγκρίνει, έως τις 30 Νοεμβρίου έκαστου έτους και αφού λάβει τη γνώμη της Επιτροπής, το πρόγραμμα εργασιών της Αρχής για το επόμενο έτος και το διαβιβάζει στα κράτη μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Το εν λόγω πρόγραμμα εργασίας εγκρίνεται με την επιφύλαξη της ετήσιας διαδικασίας προϋπολογισμού της Κοινότητας·

γ)

ασκεί τις αρμοδιότητές του όσον αφορά τον προϋπολογισμό της Αρχής σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12·

δ)

είναι υπεύθυνο για όλες τις αποφάσεις που αφορούν τα καθήκοντα του άρθρου 2 σημείο ι) οι οποίες λαμβάνονται πάντοτε μετά από διαβούλευση με, ή βάσει, προτάσεων της επιτροπής προστασίας και ασφάλειας του συστήματος·

ε)

ασκεί πειθαρχικό έλεγχο στον εκτελεστικό διευθυντή·

στ)

θεσπίζει τις ειδικές διατάξεις που απαιτούνται για την υλοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης στα έγγραφα της Αρχής σύμφωνα με το άρθρο 19·

ζ)

εγκρίνει την ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες και τις προοπτικές της Αρχής και τη διαβιβάζει, έως τις 15 Ιουνίου, στα κράτη μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο. Η Αρχή διαβιβάζει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή κάθε πληροφορία σχετική με την έκβαση των διαδικασιών αξιολόγησης·

η)

θεσπίζει τον εσωτερικό του κανονισμό.

Άρθρο 7

Εκτελεστικός διευθυντής

1.   Η Αρχή διοικείται από τον εκτελεστικό διευθυντή της, ο οποίος χαίρει πλήρους ανεξαρτησίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, με την επιφύλαξη των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων της Επιτροπής και του διοικητικού συμβουλίου.

2.   Ο εκτελεστικός διευθυντής διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο με βάση την αξία του και τις τεκμηριωμένες διοικητικές και διευθυντικές του ικανότητες, καθώς και τη σχετική επάρκεια και την πείρα του, από κατάλογο πέντε τουλάχιστον υποψηφίων που προτείνει η Επιτροπή. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει με πλειοψηφία τριών τετάρτων των μελών του.

Το διοικητικό συμβούλιο έχει δικαίωμα παύσης του εκτελεστικού διευθυντή, σύμφωνα με την ίδια διαδικασία.

Η θητεία του εκτελεστικού διευθυντή είναι πενταετής. Δύναται να ανανεωθεί άπαξ.

3.   Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορούν να ζητούν από τον εκτελεστικό διευθυντή να υποβάλει έκθεση για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Άρθρο 8

Καθήκοντα του εκτελεστικού διευθυντή

Ο εκτελεστικός διευθυντής:

α)

είναι υπεύθυνος να εκπροσωπεί και να διοικεί την Αρχή·

β)

προετοιμάζει τις εργασίες του διοικητικού συμβουλίου. Συμμετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, στις εργασίες του διοικητικού συμβουλίου·

γ)

είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση του ετήσιου προγράμματος εργασίας της Αρχής υπό τον έλεγχο του διοικητικού συμβουλίου·

δ)

λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης εσωτερικών διοικητικών οδηγιών και της έκδοσης σημειωμάτων, για να εξασφαλίζει τη λειτουργία της Αρχής σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό·

ε)

εκπονεί καταστάσεις προβλεπόμενων εσόδων και δαπανών της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 11, και εκτελεί τον προϋπολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 12·

στ)

εκπονεί σχέδιο γενικής έκθεσης κάθε χρόνο και το υποβάλλει στο διοικητικό συμβούλιο·

ζ)

καθορίζει την οργανωτική δομή της Αρχής και την υποβάλλει προς έγκριση στο διοικητικό συμβούλιο. Ορίζει την κατάλληλη σταθερή δομή για την εφαρμογή των αποφάσεων που σχετίζονται με την ασφάλεια και των αναγκαίων συναφών λειτουργικών επαφών·

η)

ασκεί, έναντι του προσωπικού, τις εξουσίες που προβλέπονται στο άρθρο 16·

θ)

μπορεί να θεσπίζει, κατόπιν εγκρίσεως του διοικητικού συμβουλίου, τα απαιτούμενα μέτρα για τη σύσταση τοπικών γραφείων σε κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 4.

Άρθρο 9

Επιστημονική και τεχνική επιτροπή

1.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 2, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συστήσει επιστημονική και τεχνική επιτροπή και να διορίζει τα μέλη και τον πρόεδρό της μεταξύ ανεγνωρισμένων εμπειρογνωμόνων από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή προτείνουν υποψηφίους για τις θέσεις αυτές. Όπου κρίνεται σκόπιμο, η συμμετοχή αντιπροσώπων τρίτων χωρών στην επιτροπή και οι προϋποθέσεις συμμετοχής τους ορίζονται βάσει των ρυθμίσεων του άρθρου 21.

2.   Στην επιστημονική και τεχνική επιτροπή μπορεί να ανατεθεί η αρμοδιότητα:

α)

να διατυπώνει γνώμες για τεχνικά θέματα ή για προτάσεις που συνεπάγονται σημαντικές μεταβολές του σχεδιασμού του ευρωπαϊκού συστήματος GNSS·

β)

να διατυπώνει συστάσεις για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος·

γ)

να εκτελεί κάθε άλλο καθήκον που απαιτείται για την ανάπτυξη εμπειρογνωμοσύνης στον τομέα της δορυφορικής ραδιοπλοήγησης.

3.   Με την επιφύλαξη της έγκρισης του διοικητικού συμβουλίου, η επιστημονική και τεχνική επιτροπή καταρτίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.

Άρθρο 10

Επιτροπή ασφαλείας και προστασίας του συστήματος

1.   Το διοικητικό συμβούλιο συστήνει επιτροπή ασφαλείας και προστασίας του συστήματος. Απαρτίζεται από έναν αντιπρόσωπο από κάθε κράτος μέλος και έναν αντιπρόσωπο της Επιτροπής μεταξύ ανεγνωρισμένων εμπειρογνωμόνων. Ένας αντιπρόσωπος του ΓΓ/ΥΕ παρίσταται στις συνεδριάσεις της επιτροπής ως παρατηρητής.

2.   Η επιτροπή διατυπώνει γνώμες και μπορεί να λαμβάνει την πρωτοβουλία προτάσεων για τα θέματα ασφαλείας και προστασίας του άρθρου 2 σημείο ι).

3.   Η επιτροπή εκλέγει πρόεδρο και αντιπρόεδρο μεταξύ των μελών της και καταρτίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.

Άρθρο 11

Προϋπολογισμός

1.   Με την επιφύλαξη άλλων πόρων και τελών που θα καθοριστούν, τα έσοδα της Αρχής περιλαμβάνουν κοινοτική επιδότηση που εγγράφεται στο γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να διασφαλίζεται η ισοσκέλιση εσόδων και δαπανών.

2.   Οι δαπάνες της Αρχής καλύπτουν τις δαπάνες προσωπικού, τις διοικητικές δαπάνες και τις δαπάνες υποδομής, τις λειτουργικές δαπάνες και τις δαπάνες για τη λειτουργία της επιστημονικής και τεχνικής επιτροπής, της επιτροπής ασφαλείας και προστασίας του συστήματος και τις συμβάσεις και συμφωνίες που συνάπτει η Αρχή για την υλοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων GNSS.

3.   Ο εκτελεστικός διευθυντής καταρτίζει σχέδιο κατάστασης των προβλεπόμενων εσόδων και δαπανών της Αρχής για το επόμενο οικονομικό έτος και το διαβιβάζει στο διοικητικό συμβούλιο μαζί με σχέδιο πίνακα προσωπικού.

4.   Τα έσοδα και οι δαπάνες είναι ισοσκελισμένα.

5.   Έκαστο έτος, το διοικητικό συμβούλιο, βάσει του σχεδίου κατάστασης των προβλεπόμενων εσόδων και δαπανών, καταρτίζει την ετήσια κατάσταση των προβλεπόμενων εσόδων και δαπανών της Αρχής για το επόμενο οικονομικό έτος.

6.   Η εν λόγω κατάσταση προβλέψεων, που περιλαμβάνει σχέδιο πίνακα προσωπικού και προσωρινό πρόγραμμα εργασίας, διαβιβάζεται, έως την 31η Μαρτίου, από το διοικητικό συμβούλιο στην Επιτροπή και στα κράτη με τα οποία η Κοινότητα έχει συνάψει συμφωνίες βάσει του άρθρου 21.

7.   Η κατάσταση προβλέψεων διαβιβάζεται από την Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (που καλούνται εφεξής «αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή») με το προσχέδιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

8.   Βάσει της κατάστασης προβλέψεων, η Επιτροπή εγγράφει στο προσχέδιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις προβλέψεις που κρίνει αναγκαίες όσον αφορά τον πίνακα προσωπικού και το ύψος της επιδότησης από τον γενικό προϋπολογισμό, καταθέτει δε το προσχέδιο αυτό στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σύμφωνα με το άρθρο 272 της συνθήκης.

9.   Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή εγκρίνει τις πιστώσεις στο πλαίσιο της επιδότησης που προορίζεται για την Αρχή και εγκρίνει τον πίνακα προσωπικού της εποπτικής αρχής.

10.   Ο προϋπολογισμός εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο. Καθίσταται οριστικός μετά την οριστική έγκριση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσαρμόζεται ενδεχομένως σύμφωνα με αυτόν.

11.   Το διοικητικό συμβούλιο κοινοποιεί, το συντομότερο δυνατόν, στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή την πρόθεσή του να υλοποιήσει οποιοδήποτε σχέδιο έχει σημαντικές δημοσιονομικές επιπτώσεις στη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού, ιδίως τα σχέδια περί ακινήτων, όπως η μίσθωση ή η αγορά κτηρίων. Ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή.

12.   Σε περίπτωση που ένα σκέλος της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής κοινοποιεί την πρόθεσή του να διατυπώσει γνώμη, διαβιβάζει τη γνώμη αυτή στο διοικητικό συμβούλιο εντός έξι εβδομάδων από την ημερομηνία κοινοποίησης του σχεδίου.

Άρθρο 12

Εκτέλεση και έλεγχος του προϋπολογισμού

1.   Ο εκτελεστικός διευθυντής εκτελεί τον προϋπολογισμό της Αρχής.

2.   Έως την 1η Μαρτίου μετά το οικονομικό έτος που έληξε, ο υπόλογος της Αρχής κοινοποιεί τους προσωρινούς λογαριασμούς, συνοδευόμενους από την έκθεση της δημοσιονομικής και χρηματοδοτικής διαχείρισης του οικονομικού έτους, στον υπόλογο της Επιτροπής. Ο υπόλογος της Επιτροπής προβαίνει στην ενοποίηση των προσωρινών λογαριασμών των θεσμικών οργάνων και των αποκεντρωμένων οργανισμών βάσει του άρθρου 128 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002.

3.   Έως την 31η Μαρτίου που ακολουθεί το λήξαν οικονομικό έτος, ο υπόλογος της Επιτροπής διαβιβάζει τους προσωρινούς λογαριασμούς της Αρχής, με την έκθεση για τη δημοσιονομική και οικονομική διαχείριση του οικονομικού έτους, στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Η έκθεση διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

4.   Μετά την παραλαβή των παρατηρήσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε σχέση με τους προσωρινούς λογαριασμούς της Αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 129 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002, ο εκτελεστικός διευθυντής καταρτίζει τους οριστικούς λογαριασμούς της Αρχής με δική του ευθύνη και τους διαβιβάζει στο διοικητικό συμβούλιο προς διατύπωση γνώμης.

5.   Το διοικητικό συμβούλιο διατυπώνει τη γνώμη του για τους οριστικούς λογαριασμούς της Αρχής.

6.   Ο εκτελεστικός διευθυντής διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο τους οριστικούς λογαριασμούς του, συνοδευόμενους από τη γνωμοδότηση του διοικητικού συμβουλίου, έως την 1η Ιουλίου μετά το οικονομικό έτος που έληξε.

7.   Οι οριστικοί λογαριασμοί δημοσιεύονται.

8.   Ο εκτελεστικός διευθυντής διαβιβάζει στο Ελεγκτικό Συνέδριο απάντηση στις παρατηρήσεις του έως την 30ή Σεπτεμβρίου. Κοινοποιεί επίσης την απάντηση αυτή στο διοικητικό συμβούλιο.

9.   Ο εκτελεστικός διευθυντής υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ύστερα από σχετικό αίτημά του, κάθε αναγκαία πληροφορία για την αίσια περάτωση της διαδικασίας απαλλαγής για το εκάστοτε οικονομικό έτος, όπως ορίζεται στο άρθρο 146 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002.

10.   Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έπειτα από σύσταση του Συμβουλίου που εκδίδει με ειδική πλειοψηφία, προβαίνει, έως τις 30 Απριλίου του έτους N+2, στην απαλλαγή του εκτελεστικού διευθυντής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους N.

Άρθρο 13

Δημοσιονομικές διατάξεις

Η δημοσιονομική ρύθμιση που εφαρμόζεται για την Αρχή εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο έπειτα από διαβούλευση με την Επιτροπή. Παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει το δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (6), επιτρέπεται μόνον εάν υπαγορεύεται ρητά για τη λειτουργία της Αρχής και με προηγούμενη συμφωνία της Επιτροπής.

Άρθρο 14

Μέτρα κατά της απάτης

1.   Για την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και άλλων παράνομων πράξεων, εφαρμόζονται χωρίς κανένα περιορισμό οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 25ης Μαΐου 1999, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) (7).

2.   Η Αρχή προσχωρεί στη διοργανική συμφωνία της 25ης Μαΐου 1999, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με τις εσωτερικές έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) (8) και θεσπίζει αμελλητί τις σχετικές διατάξεις, οι οποίες ισχύουν για το σύνολο του προσωπικού της Αρχής.

3.   Οι αποφάσεις σχετικά με τη χρηματοδότηση, καθώς και οι συμβάσεις και τα μέσα εφαρμογής που απορρέουν από αυτές, προβλέπουν ρητά ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο και η OLAF μπορούν να διενεργούν εν ανάγκη επιτόπιους ελέγχους μεταξύ των αποδεκτών των πόρων της Αρχής και των υπαλλήλων που είναι αρμόδιοι για τη διανομή τους.

Άρθρο 15

Προνόμια και ασυλίες

Το πρωτόκολλο για τα προνόμια και τις ασυλίες των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εφαρμόζεται στην Αρχή.

Άρθρο 16

Προσωπικό

1.   Στο προσωπικό του οργανισμού εφαρμόζεται ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και οι διατάξεις εφαρμογής τους που έχουν θεσπιστεί κατόπιν κοινής συμφωνίας από τα θεσμικά όργανα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Το διοικητικό συμβούλιο, σε συμφωνία με την Επιτροπή, θεσπίζει τους αναγκαίους λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής.

2.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 8, η Αρχή ασκεί έναντι του προσωπικού της τις αρμοδιότητες που ανατίθενται στην αρμόδια για τους διορισμούς αρχή από τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης και από το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό.

3.   Το προσωπικό της Αρχής αποτελείται από υπαλλήλους που προσλαμβάνονται από την Αρχή ανάλογα με τις ανάγκες για την εκτέλεση των καθηκόντων της, αλλά μπορεί να περιλαμβάνει και υπαλλήλους που έχουν τοποθετήσει ή αποσπάσει σε προσωρινή βάση η Επιτροπή ή τα κράτη μέλη.

Άρθρο 17

Ευθύνη

1.   Η συμβατική ευθύνη της Αρχής διέπεται από το δίκαιο που διέπει την οικεία σύμβαση. Το Δικαστήριο είναι αρμόδιο να δικάζει βάσει οποιασδήποτε ρήτρας διαιτησίας που περιλαμβάνεται σε σύμβαση που συνήψε η Αρχή.

2.   Σε περίπτωση εξωσυμβατικής ευθύνης, η Αρχή υποχρεούται να ανορθώνει, σύμφωνα με τις γενικές αρχές που είναι κοινές στα δίκαια των κρατών μελών, τις ζημίες που προξενούν οι υπηρεσίες ή οι υπάλληλοί της κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

3.   Το Δικαστήριο είναι αρμόδιο να εκδικάζει διαφορές σχετικά με την ανόρθωση των ζημιών της παραγράφου 2.

4.   Η προσωπική ευθύνη των υπαλλήλων έναντι της Αρχής διέπεται από τις διατάξεις που καθορίζονται στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων ή στο καθεστώς που εφαρμόζεται σε αυτούς.

Άρθρο 18

Γλώσσες

1.   Στην Αρχή εφαρμόζονται οι διατάξεις του κανονισμού αριθ. 1 της 15ης Απριλίου 1958 περί καθορισμού του γλωσσικού καθεστώτος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (9).

2.   Οι μεταφραστικές εργασίες που απαιτούνται για τη λειτουργία της Αρχής εκτελούνται από το κέντρο μετάφρασης για τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 19

Πρόσβαση στα έγγραφα και προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1.   Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (10), εφαρμόζεται στα έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή της Αρχής.

2.   Εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, το διοικητικό συμβούλιο θεσπίζει ρυθμίσεις για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001.

3.   Οι αποφάσεις που λαμβάνει η Αρχή μπορούν σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, να καταγγέλλονται στο Διαμεσολαβητή ή να ασκείται προσφυγή κατ’ αυτών ενώπιον του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, υπό τους όρους που προβλέπονται αντίστοιχα στα άρθρα 195 και 230 της συνθήκης ΕΚ.

4.   Όταν επεξεργάζεται δεδομένα που αφορούν συγκεκριμένα πρόσωπα, η Αρχή υπόκειται στις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (11).

Άρθρο 20

Κανόνες ασφαλείας

Η Αρχή εφαρμόζει τις αρχές ασφαλείας που περιέχονται στην απόφαση 2001/844/ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόμ της Επιτροπής, της 29ης Νοεμβρίου 2001, για την τροποποίηση του εσωτερικού της κανονισμού (12). Με τις αρχές αυτές καλύπτονται, μεταξύ άλλων, η ανταλλαγή, η επεξεργασία και η αποθήκευση διαβαθμισμένων πληροφοριών.

Άρθρο 21

Συμμετοχή τρίτων χωρών

1.   Στην Αρχή μπορούν να συμμετέχουν τρίτες χώρες οι οποίες έχουν συνάψει συναφείς συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

2.   Βάσει των οικείων διατάξεων των συμφωνιών αυτών, θεσπίζονται ρυθμίσεις οι οποίες καθορίζουν, μεταξύ άλλων, το χαρακτήρα, το βαθμό και τον τρόπο της συμμετοχής των ενδιαφερόμενων χωρών στο έργο της Αρχής. Στις ρυθμίσεις αυτές περιλαμβάνονται διατάξεις σχετικά με τη συμμετοχή στις πρωτοβουλίες, τις οικονομικές εισφορές και το προσωπικό της Αρχής.

3.   Η συμμετοχή τρίτης χώρας στην Αρχή υποβάλλεται προς έγκριση στο Συμβούλιο.

Άρθρο 22

Θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών μελών της

Σε περιπτώσεις όπου η λειτουργία του συστήματος θίγει την ασφάλεια της Ένωσης ή των κρατών μελών της, ιδίως σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου οι περιστάσεις είναι τόσο επείγουσες ώστε να απαιτείται η άμεση ανάληψη δράσης, οι ευθύνες και αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζονται στην κοινή δράση 2004/552/ΚΕΠΠΑ.

Άρθρο 23

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ τη δέκατη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και εφαρμόζεται άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 12 Ιουλίου 2004.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

B. BOT


(1)  Γνώμη που διατυπώθηκε στις 31 Μαρτίου 2004 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2)  ΕΕ C 371 της 23.12.2000, σ. 2.

(3)  Βλέπε σελίδα 30 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

(4)  ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.

(5)  ΕΕ L 138 της 28.5.2002, σ. 1.

(6)  ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.

(7)  ΕΕ L 136 της 31.5.1999, σ. 1.

(8)  ΕΕ L 136 της 31.5.1999, σ. 15.

(9)  ΕΕ 17 της 6.10.1958, σ. 385/58· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την πράξη προσχώρησης του 2003.

(10)  ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43.

(11)  ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.

(12)  ΕΕ L 317 της 3.12.2001, σ. 1.