32004L0017

Οδηγία 2004/17/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 134 της 30/04/2004 σ. 0001 - 0113


Οδηγία 2004/17/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

της 31ης Μαρτίου 2004

περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47, παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95,

την πρόταση της Επιτροπής(1),

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2),

τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(3),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης(4), υπό το πρίσμα του κοινού σχεδίου το οποίο ενέκρινε η επιτροπή συνδιαλλαγής στις 9 Δεκεμβρίου 2003,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Με την ευκαιρία νέων τροποποιήσεων της οδηγίας 93/38/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1993, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών(5), οι οποίες είναι αναγκαίες προκειμένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις απλούστευσης και εκσυγχρονισμού που διατύπωσαν τόσο οι αναθέτοντες φορείς όσο και οι οικονομικοί φορείς στο πλαίσιο των απαντήσεών τους στην Πράσινη Βίβλο που εξέδωσε η Επιτροπή στις 27 Νοεμβρίου 1996, ενδείκνυται, για λόγους σαφήνειας. να αναδιατυπωθεί η εν λόγω οδηγία. Η παρούσα οδηγία βασίζεται στη νομολογία του Δικαστηρίου, ιδίως στη νομολογία σχετικά με τα κριτήρια ανάθεσης, η οποία διασαφηνίζει τις δυνατότητες των αναθετόντων φορέων να ικανοποιούν τις ανάγκες του ενδιαφερομένου κοινού, συμπεριλαμβανομένου του περιβαλλοντικού ή κοινωνικού τομέα, υπό τον όρο ότι τα κριτήρια αυτά συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, δεν παρέχουν απεριόριστη ελευθερία επιλογής στον αναθέτοντα φορέα, μνημονεύονται ρητώς και τηρούν τις θεμελιώδεις αρχές που αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη 9.

(2) Ένας σημαντικός λόγος για τη θέσπιση κανόνων συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς αυτούς, είναι οι διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους οι εθνικές αρχές μπορούν να επηρεάζουν τη συμπεριφορά αυτών των φορέων, ιδίως, με συμμετοχή στα κεφάλαιά τους ή με εκπροσώπηση στα όργανα διοίκησης, διαχείρισης ή εποπτείας τους.

(3) Ένας ακόμη από τους κυριότερους λόγους για τους οποίους είναι απαραίτητος ο συντονισμός των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων από φορείς των τομέων αυτών, είναι ο κλειστός χαρακτήρας των αγορών στις οποίες ασκούν τις δραστηριότητές τους, ο οποίος οφείλεται στη χορήγηση ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωμάτων από τις εθνικές αρχές για την τροφοδότηση, τη χρήση ή την εκμετάλλευση των δικτύων παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας.

(4) Οι κοινοτικές ρυθμίσεις, ιδίως ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3975/87 του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 1987, σχετικά με τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής των κανόνων ανταγωνισμού που ισχύουν για τις επιχειρήσεις στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών(6) και ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3976/87 του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 1987, για την εφαρμογή του άρθρου 85 παράγραφος 3 της συνθήκης σε ορισμένες κατηγορίες συμφωνιών και εναρμονισμένων πρακτικών στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών(7), αποσκοπεί να δημιουργήσει όρους μεγαλύτερου ανταγωνισμού μεταξύ φορέων που παρέχουν υπηρεσίες αεροπορικών μεταφορών στο κοινό. Κατά συνέπεια, δεν ενδείκνυται να συμπεριληφθούν οι εν λόγω φορείς στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Λόγω του ανταγωνισμού που υπάρχει στις κοινοτικές θαλάσσιες μεταφορές, δεν είναι σκόπιμο επίσης να υπάγονται οι συμβάσεις που συνάπτονται στον τομέα αυτό στους κανόνες της παρούσας οδηγίας.

(5) Το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 93/38/ΕΟΚ καλύπτει επί του παρόντος ορισμένες συμβάσεις που αναθέτουν φορείς του τομέα των τηλεπικοινωνιών. Για το άνοιγμα του τομέα των τηλεπικοινωνιών, θεσπίσθηκε ένα νομοθετικό πλαίσιο, για το οποίο γίνεται λόγος στην τέταρτη έκθεση, της 25ης Νοεμβρίου 1998, επί της εφαρμογής της ρύθμισης του τομέα σε θέματα τηλεπικοινωνιών. Μία από τις συνέπειες της θέσπισής του, είναι η δημιουργία όρων πραγματικού ανταγωνισμού, τόσο εκ του νόμου όσο και εκ των πραγμάτων, στον τομέα αυτό. Προς ενημέρωση και λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση αυτή, η Επιτροπή δημοσίευσε κατάλογο των υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών(8) που είχαν ήδη τυχόν αποκλεισθεί από το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας δυνάμει του άρθρου 8. Στην έβδομη έκθεση της 26ης Νοεμβρίου 2001 επιβεβαιώθηκε περαιτέρω πρόοδος για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του τομέα των τηλεπικοινωνιών. Δεν είναι επομένως απαραίτητο πλέον να ρυθμίζονται κανονιστικά οι αγορές που πραγματοποιούνται από φορείς του τομέα αυτού.

(6) Κατά συνέπεια, δεν ενδείκνυται πλέον η διατήρηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής για τις Συμβάσεις Τηλεπικοινωνιών, η οποία συστάθηκε με την οδηγία 90/531/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Σεπτεμβρίου 1990, σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών(9).

(7) Θα πρέπει, ωστόσο, να συνεχισθεί η παρακολούθηση της εξέλιξης στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και να επανεξετάζεται η κατάσταση, εάν διαπιστώνεται ότι δεν υφίσταται πλέον πραγματικός ανταγωνισμός στον εν λόγω τομέα.

(8) Η οδηγία 93/38/ΕΟΚ εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογής της την αγορά υπηρεσιών φωνητικής τηλεφωνίας, τηλετυπίας, κινητής ραδιοτηλεφωνίας, τηλεειδοποίησης και μεταδόσεων μέσω δορυφόρου. Οι εξαιρέσεις αυτές θεσπίσθηκαν προκειμένου να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι πολλές φορές οι εν λόγω υπηρεσίες μπορούσαν να παρέχονται από έναν μόνο πάροχο υπηρεσιών σε δεδομένη γεωγραφική ζώνη, λόγω απουσίας πραγματικού ανταγωνισμού και ύπαρξης ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωμάτων. Η εισαγωγή πραγματικού ανταγωνισμού στον τομέα των τηλεπικοινωνιών δεν δικαιολογεί πλέον τις εξαιρέσεις αυτές. Είναι, επομένως, απαραίτητο να ενσωματωθεί η αγορά παρόμοιων υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

(9) Για να εξασφαλιστεί το άνοιγμα στον ανταγωνισμό των συμβάσεων δημόσιων προμηθειών που ανατίθενται από φορείς των τομέων του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών, είναι σκόπιμο να καταρτισθούν διατάξεις για τον κοινοτικό συντονισμό των συμβάσεων που υπερβαίνουν μια συγκεκριμένη αξία. Ο συντονισμός αυτός βασίζεται στις απαιτήσεις που προκύπτουν από τα άρθρα 14, 28 και 49 της συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 97 της συνθήκης Ευρατόμ, όπως η αρχή της ίσης μεταχείρισης, στο πλαίσιο της οποίας η αρχή της αποφυγής των διακρίσεων είναι απλώς μια ειδική έκφραση, η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης, η αρχή της αναλογικότητας, καθώς και η αρχή της διαφάνειας. Λόγω της φύσεως των τομέων που υπάγονται σε αυτόν, ο συντονισμός αυτός θα πρέπει, διασφαλίζοντας την εφαρμογή των εν λόγω αρχών, να θεσπίζει ένα πλαίσιο θεμιτών εμπορικών πρακτικών και θα πρέπει να επιτρέπει τη μέγιστη δυνατή ευελιξία.

Για τις δημόσιες συμβάσεις, των οποίων η αξία είναι χαμηλότερη από την αξία που ενεργοποιεί την εφαρμογή των διατάξεων κοινοτικού συντονισμού, είναι σκόπιμο να υπενθυμιστεί η νομολογία του Δικαστηρίου σύμφωνα με την οποία εφαρμόζονται οι προαναφερόμενοι κανόνες και αρχές της συνθήκης.

(10) Προκειμένου να εξασφαλισθεί πραγματικό άνοιγμα της αγοράς και ισόρροπη εφαρμογή των κανόνων σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών, απαιτείται να ορίζονται οι αντίστοιχοι φορείς με βάση άλλα κριτήρια και όχι το νομικό καθεστώς τους. Θα πρέπει, λοιπόν, να υπάρχει μέριμνα ώστε να μη θίγεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης φορέων ανάθεσης του δημόσιου τομέα και φορέων ανάθεσης του ιδιωτικού τομέα. Είναι επίσης απαραίτητο, σύμφωνα με το άρθρο 295 της συνθήκης, να μην προδικάζεται κατά κανένα τρόπο το καθεστώς της ιδιοκτησίας στα κράτη μέλη.

(11) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνούν ώστε η συμμετοχή ενός οργανισμού δημοσίου δικαίου ως προσφέροντος σε διαδικασία σύναψης σύμβασης να μην προκαλεί στρέβλωση του ανταγωνισμού έναντι των ιδιωτών που υποβάλλουν προσφορά.

(12) Σύμφωνα με το άρθρο 6 της συνθήκης, οι απαιτήσεις της περιβαλλοντικής προστασίας πρέπει να εντάσσονται στον καθορισμό και την εφαρμογή των κοινοτικών πολιτικών και δράσεων που αναφέρονται στο άρθρο 3 αυτής, ιδίως προκειμένου να προωθείται η αειφόρος ανάπτυξη. Ως εκ τούτου, η παρούσα οδηγία διευκρινίζει με ποιο τρόπο οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, ενώ ταυτόχρονα εγγυάται στους αναθέτοντες φορείς ότι θα μπορούν να επιτυγχάνουν, για τις συμβάσεις τους, την καλύτερη σχέση ποιότητας/τιμής.

(13) Καμία διάταξη της παρούσας οδηγίας δεν θα πρέπει να απαγορεύει την επιβολή της εφαρμογής ή την εφαρμογή μέτρων απαραίτητων για την προστασία των χρηστών ηθών, της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, της προστασίας της υγείας και της ζωής ανθρώπων και ζώων ή της διαφύλαξης των φυτών, με γνώμονα ιδίως την αειφόρο ανάπτυξη, υπό την προϋπόθεση ότι τα μέτρα αυτά είναι σύμφωνα προς τη συνθήκη.

(14) Η απόφαση 94/800/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1994, σχετικά με τη σύναψη εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, για τα θέματα της αρμοδιότητάς της, συμφωνιών στο πλαίσιο των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης (1986-1994)(10), μεταξύ άλλων, ενέκρινε τη συμφωνία σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις στο πλαίσιο του ΠΟΕ, στο εξής αναφερόμενη ως "συμφωνία", σκοπός της οποίας είναι η θέσπιση ενός πολυμερούς πλαισίου ισόρροπων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων για τις δημόσιες συμβάσεις ενόψει της φιλελευθεροποίησης και της ανάπτυξης του παγκόσμιου εμπορίου. Λαμβανομένων υπόψη των δικαιωμάτων και των δεσμεύσεων που ανέλαβε η Κοινότητα σε διεθνές επίπεδο με την αποδοχή της συμφωνίας, το καθεστώς που εφαρμόζεται στους προσφέροντες και στα προϊόντα από τρίτες χώρες που υπέγραψαν τη συμφωνία, είναι εκείνο που ορίζει η συμφωνία. Η συμφωνία δεν έχει άμεση ισχύ. Θα πρέπει, συνεπώς, οι αναθέτοντες φορείς που καλύπτονται από τη συμφωνία και οι οποίοι συμμορφώνονται προς την παρούσα οδηγία και την εφαρμόζουν στους οικονομικούς φορείς τρίτων χωρών, οι οποίοι την έχουν υπογράψει, να τηρούν επίσης τη συμφωνία αυτή. Θα πρέπει ομοίως, η παρούσα οδηγία να εγγυάται στους οικονομικούς φορείς της Κοινότητας όρους συμμετοχής στις δημόσιες συμβάσεις εξίσου ευνοϊκούς με τους όρους που επιφυλάσσει στους οικονομικούς φορείς τρίτων χωρών, οι οποίοι έχουν υπογράψει τη συμφωνία.

(15) Πριν από την έναρξη μιας διαδικασίας σύναψης μιας σύμβασης, οι αναθέτοντες φορείς μπορούν, μέσω ενός "τεχνικού διαλόγου", να ζητούν ή να δέχονται συμβουλές που μπορούν να χρησιμοποιούνται για την προετοιμασία της συγγραφής υποχρεώσεων, υπό τον όρο όμως ότι οι εν λόγω συμβουλές δεν προκαλούν στρέβλωση του ανταγωνισμού.

(16) Λόγω της πολυμορφίας που παρουσιάζουν οι συμβάσεις έργων, οι αναθέτοντες φορείς θα πρέπει να μπορούν να προβλέπουν τόσο τη χωριστή όσο και την από κοινού ανάθεση των συμβάσεων για τη μελέτη και τον σχεδιασμό των έργων. Η παρούσα οδηγία δεν αποσκοπεί στο να επιβάλει τη χωριστή ή την από κοινού σύναψη. Η απόφαση όσον αφορά τη χωριστή ή την από κοινού ανάθεση της σύμβασης θα πρέπει να λαμβάνεται με γνώμονα ποιοτικά και οικονομικά κριτήρια τα οποία μπορούν να προσδιορίζονται από το εθνικό δίκαιο.

Μια σύμβαση θα πρέπει να θεωρείται σύμβαση έργων μόνο στην περίπτωση που το αντικείμενό της καλύπτει ειδικά τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων, που απαριθμούνται στο παράρτημα ΧΙ, ακόμα κι αν η σύμβαση καλύπτει την παροχή και άλλων υπηρεσιών αναγκαίων για τη διεξαγωγή αυτών των δραστηριοτήτων. Οι συμβάσεις υπηρεσιών, μεταξύ άλλων και στον τομέα των υπηρεσιών διαχείρισης ακινήτων, μπορούν, σε ορισμένες περιπτώσεις, να περιλαμβάνουν και την εκτέλεση εργασιών. Ωστόσο, όταν οι εργασίες αυτές είναι παρεμπίπτουσες ως προς το κύριο αντικείμενο της σύμβασης, και, κατά συνέπεια, αποτελούν συνέπεια ή συμπλήρωμα του κυρίου αντικειμένου της σύμβασης, το γεγονός ότι οι εν λόγω εργασίες περιλαμβάνονται στη σύμβαση δεν δικαιολογεί τον χαρακτηρισμό της σύμβασης ως σύμβασης έργων.

Για λόγους υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας μιας σύμβασης έργων, είναι σκόπιμο να λαμβάνονται ως βάση η αξία των ίδιων των έργων καθώς και η εκτιμώμενη αξία των ενδεχόμενων προμηθειών και υπηρεσιών, τις οποίες θέτουν οι αναθέτοντες φορείς στη διάθεση των εργοληπτών, στο βαθμό που οι εν λόγω υπηρεσίες ή προμήθειες απαιτούνται για την εκτέλεση των συγκεκριμένων έργων. Εξυπακούεται ότι, για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, οι αφορώμενες υπηρεσίες είναι εκείνες που παρέχουν οι αναθέτοντες φορείς μέσω του προσωπικού τους. Εξάλλου, ο υπολογισμός της αξίας των συμβάσεων υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το εάν οι υπηρεσίες αυτές τίθενται στη διάθεση εργολήπτη για τη μεταγενέστερη εκτέλεση έργων, ακολουθεί τους κανόνες που εφαρμόζονται στις συμβάσεις υπηρεσιών.

(17) Για την εφαρμογή των διαδικαστικών κανόνων της παρούσας οδηγίας, καθώς και για λόγους εποπτείας, ο τομέας των υπηρεσιών οριοθετείται καλύτερα αν υποδιαιρεθεί σε κατηγορίες που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες κλάσεις μιας κοινής ονοματολογίας και αν οι κατηγορίες αυτές συγκεντρωθούν σε δυο παραρτήματα, XVIΙΑ και XVIΙB, ανάλογα με το καθεστώς στο οποίο υπόκεινται. Όσον αφορά τις υπηρεσίες του παραρτήματος XVΙIB, οι οικείες διατάξεις της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να εφαρμόζονται με την επιφύλαξη της εφαρμογής των ειδικών κοινοτικών κανόνων στις εν λόγω υπηρεσίες.

(18) Όσον αφορά τις συμβάσεις υπηρεσιών, η πλήρης εφαρμογή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να περιορισθεί, για μια μεταβατική περίοδο, στις συμβάσεις στις οποίες οι διατάξεις της επιτρέπουν την αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων αύξησης των συναλλαγών εκτός των συνόρων. Οι συμβάσεις για τις άλλες υπηρεσίες θα πρέπει να παρακολουθούνται κατά τη μεταβατική αυτή περίοδο, πριν να αποφασισθεί η πλήρης εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Χρειάζεται, στην περίπτωση αυτή, να ορισθεί ο μηχανισμός της εν λόγω παρακολούθησης. Ο μηχανισμός αυτός θα πρέπει, παράλληλα, να επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους να έχουν πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες.

(19) Θα πρέπει να αποφεύγονται τα εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών. Συνεπώς, οι πάροχοι υπηρεσιών μπορούν να είναι είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα. Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει ωστόσο να θίγει την εφαρμογή, σε εθνικό επίπεδο, των κανόνων για τις συνθήκες άσκησης δραστηριότητας ή επαγγέλματος, υπό τον όρο ότι συμβιβάζονται με το κοινοτικό δίκαιο.

(20) Ορισμένες νέες ηλεκτρονικές τεχνικές αγορών παρουσιάζουν συνεχή ανάπτυξη. Οι τεχνικές αυτές επιτρέπουν τη διεύρυνση του ανταγωνισμού και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δημοσίων αγορών, ιδίως με την εξοικονόμηση χρόνου και κόστους που συνεπάγεται η χρήση τους. Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να χρησιμοποιούν αυτές τις τεχνικές, υπό τον όρον ότι, κατά τη χρήση τους, τηρούνται οι κανόνες που θεσπίζει η παρούσα οδηγία καθώς και η αρχή της ίσης μεταχείρισης, η αρχή της αποφυγής των διακρίσεων και η αρχή της διαφάνειας. Εν προκειμένω, μια προσφορά, ιδίως δυνάμει συμφωνίας-πλαίσιο ή όταν εφαρμόζεται δυναμικό σύστημα αγορών, μπορεί να υποβάλλεται με τη μορφή ηλεκτρονικού καταλόγου του προσφέροντος, εφόσον αυτός χρησιμοποιεί το μέσο επικοινωνίας που έχει επιλέξει ο αναθέτων φορέας σύμφωνα με το άρθρο 48.

(21) Λαμβανομένης υπόψη της ταχείας επέκτασης των ηλεκτρονικών συστημάτων αγορών, είναι σκόπιμο να προβλεφθούν στο εξής ενδεδειγμένοι κανόνες που να επιτρέπουν στους αναθέτοντες φορείς να αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητες τις οποίες προσφέρουν τα εν λόγω συστήματα. Με αυτή την προοπτική, είναι σκόπιμο να προσδιορισθεί ένα καθ' ολοκληρίαν ηλεκτρονικό δυναμικό σύστημα αγορών για τις αγορές τρέχουσας χρήσεως, και να καθορισθούν ειδικοί κανόνες για την εφαρμογή και τη λειτουργία ενός τέτοιου συστήματος ώστε να εξασφαλίζεται η ισότιμη μεταχείριση κάθε οικονομικού φορέα, ο οποίος επιθυμεί να συμμετάσχει σε αυτό. Κάθε οικονομικός φορέας θα πρέπει να μπορεί να συμμετέχει σε αυτό το σύστημα, εφόσον υποβάλλει ενδεικτική προσφορά ευθυγραμμισμένη με τη συγγραφή υποχρεώσεων και πληροί τα κριτήρια επιλογής. Αυτή η τεχνική αγορών επιτρέπει στους αναθέτοντες φορείς, με τη δημιουργία καταλόγου των προσφερόντων οι προσφορές των οποίων έχουν γίνει δεκτές, και με τη δυνατότητα συμμετοχής που παρέχεται σε νέους προσφέροντες, να έχουν στη διάθεσή τους ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα προσφορών, χάρη στα χρησιμοποιούμενα ηλεκτρονικά μέσα, και, συνεπώς, να εξασφαλίζουν τη βέλτιστη χρησιμοποίηση των πόρων, μέσω ευρέως ανταγωνισμού.

(22) Δεδομένου ότι οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί αποτελούν τεχνική που φαίνεται να διαδίδεται, θα πρέπει να δοθεί στους εν λόγω πλειστηριασμούς κοινοτικός ορισμός και να πλαισιωθούν από ειδικούς κανόνες προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι, κατά τη διενέργειά τους θα τηρούνται πλήρως η αρχή της ίσης μεταχείρισης, η αρχή της αποφυγής των διακρίσεων και η αρχή της διαφάνειας. Προς το σκοπό αυτό, ενδείκνυται να προβλεφθεί ότι οι ηλεκτρονικοί αυτοί πλειστηριασμοί καλύπτουν μόνον τις συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών για τις οποίες οι προδιαγραφές μπορούν να προσδιορισθούν με ακριβή τρόπο. Αυτό μπορεί συγκεκριμένα να ισχύει για συμβάσεις προμηθειών, έργων και επαναλαμβανομένων υπηρεσιών. Για τον ίδιο σκοπό, θα πρέπει επίσης να προβλεφθεί ότι η αντίστοιχη κατάταξη των προσφερόντων θα μπορεί να καταρτίζεται ανά πάσα στιγμή του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού. Η χρήση ηλεκτρονικών πλειστηριασμών επιτρέπει στους αναθέτοντες φορείς να ζητούν από τους προσφέροντες να υποβάλλουν νέες, χαμηλότερες τιμές, και, όταν η σύμβαση ανατίθεται στην πλέον οικονομικώς συμφέρουσα προσφορά, να βελτιώνουν άλλα στοιχεία των προσφορών πέραν των τιμών. Για να εξασφαλίζεται η τήρηση της αρχής της διαφάνειας, μόνον τα στοιχεία που επιδέχονται αυτόματη αξιολόγηση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς παρέμβαση ή/και εκτίμηση του αναθέτοντος φορέα, θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, δηλαδή μόνον τα στοιχεία που είναι προσδιορίσιμα ποσοτικά κατά τρόπον ώστε να εκφράζονται αριθμητικώς ή ως ποσοστά. Από την άλλη πλευρά, οι πτυχές εκείνες των προσφορών που συνεπάγονται εκτίμηση στοιχείων που δεν είναι ποσοτικώς προσδιορίσιμα, δεν θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο ηλεκτρονικών πλειστηριασμών. Συνεπώς, ορισμένες συμβάσεις υπηρεσιών και έργων οι οποίες έχουν ως αντικείμενο υπηρεσίες πνευματικού δημιουργού, όπως ο σχεδιασμός έργων, δεν θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.

(23) Στα κράτη μέλη έχουν αναπτυχθεί ορισμένες τεχνικές συγκέντρωσης των προμηθειών. Διάφορες αναθέτουσες αρχές είναι επιφορτισμένες με την πραγματοποίηση αγορών ή τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων/συμφωνιών-πλαίσιο που προορίζονται για τους αναθέτοντες φορείς. Οι τεχνικές αυτές παρέχουν τη δυνατότητα, λόγω του όγκου των αγοραζόμενων ποσοτήτων, να διευρύνεται ο ανταγωνισμός και να βελτιώνεται η αποτελεσματικότητα των δημόσιων αγορών. Θα πρέπει, επομένως, να προβλεφθεί ένας κοινοτικός ορισμός της κεντρικής αρχής προμηθειών που εξυπηρετεί τους αναθέτοντες φορείς. Είναι επίσης σκόπιμο να καθορισθούν οι όροι υπό τους οποίους, τηρουμένων της αρχής της αποφυγής διακρίσεων και της αρχής της ίσης μεταχείρισης, οι αναθέτοντες φορείς που αποκτούν έργα, προμήθειες και/ή υπηρεσίες προσφεύγοντας σε κεντρική αρχή προμηθειών να μπορεί να θεωρείται ότι έχουν τηρήσει την παρούσα οδηγία.

(24) Για να ληφθούν υπόψη οι διαφορετικές συνθήκες που ισχύουν στα κράτη μέλη, είναι σκόπιμο να τους παρέχεται η ευχέρεια να επιλέγουν κατά πόσον οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να προσφεύγουν σε κεντρικές αρχές προμηθειών, σε δυναμικά συστήματα αγορών ή σε ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, όπως ορίζονται και ρυθμίζονται από την παρούσα οδηγία.

(25) Θα πρέπει να διατυπωθεί κατάλληλος ορισμός της έννοιας των ειδικών και αποκλειστικών δικαιωμάτων. Ο ορισμός αυτός έχει ως συνέπεια ότι δεν συνιστά καθαυτό αποκλειστικό ή ειδικό δικαίωμα, κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, το γεγονός ότι ένας φορέας μπορεί, για τις ανάγκες της κατασκευής των δικτύων ή της τοποθέτησης λιμενικών ή αερολιμενικών εγκαταστάσεων, να κινεί διαδικασία απαλλοτρίωσης υπέρ του δημοσίου ή σύσταση δουλείας, ή να χρησιμοποιεί το έδαφος, το υπέδαφος και τον χώρο τον υπερκείμενο της δημοσίας οδού προκειμένου να τοποθετήσει τον εξοπλισμό του δικτύου. Το γεγονός ότι ένας φορέας τροφοδοτεί με πόσιμο ύδωρ, ηλεκτρισμό, αέριο ή θερμότητα ένα δίκτυο την εκμετάλλευση του οποίου έχει αναλάβει φορέας που απολαύει ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωμάτων που χορηγούνται από αρμόδια αρχή του εκάστοτε κράτους μέλους, δεν αποτελεί επίσης καθαυτό αποκλειστικό ή ειδικό δικαίωμα κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας. Ομοίως, δικαιώματα που παρέχονται από ένα κράτος μέλος υπό οιαδήποτε μορφή, μεταξύ άλλων με πράξεις εκχώρησης, σε περιορισμένο αριθμό επιχειρήσεων με βάση κριτήρια αντικειμενικά, αναλογικά και χωρίς διακρίσεις, και τα οποία δίνουν σε κάθε ενδιαφερόμενο που πληροί αυτά τα κριτήρια τη δυνατότητα να επωφελείται αυτών των δικαιωμάτων, δεν μπορούν να θεωρούνται ως αποκλειστικά ή ειδικά δικαιώματα.

(26) Θα πρέπει οι αναθέτοντες φορείς να εφαρμόζουν κοινές διατάξεις για τη σύναψη των συμβάσεων που αφορούν τις δραστηριότητές τους στον τομέα του ύδατος και οι κανόνες αυτοί να ισχύουν επίσης και όταν οι αναθέτουσες αρχές, κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, συνάπτουν συμβάσεις για τις δραστηριότητές τους στον τομέα των υδραυλικών, αρδευτικών και αποστραγγιστικών έργων καθώς και στον τομέα της διάθεσης και επεξεργασίας λυμάτων. Ωστόσο, οι κανόνες σύναψης συμβάσεων του είδους των κανόνων που προτείνονται για τις συμβάσεις προμηθειών, δεν ενδείκνυνται για την αγορά ύδατος, δεδομένης της ανάγκης εφοδιασμού με ύδωρ από πηγές κοντά στον τόπο χρησιμοποίησής του.

(27) Ορισμένοι φορείς που παρέχουν στο κοινό υπηρεσίες μεταφορών με λεωφορείο εξαιρούνταν ήδη από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 93/38/ΕΟΚ. Τέτοιοι φορείς θα πρέπει να εξαιρεθούν επίσης από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Προκειμένου να αποφεύγεται η εφαρμογή μεγάλου αριθμού ειδικών καθεστώτων σε ορισμένους τομείς αποκλειστικά, η γενική διαδικασία που επιτρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα του ανοίγματος στον ανταγωνισμό θα πρέπει να εφαρμόζεται επίσης και σε όλους τους φορείς που παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών με λεωφορείο, που δεν εξαιρούνταν από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 93/38/ΕΟΚ, δυνάμει του άρθρου 2 παράγραφος 4 της οδηγίας αυτής.

(28) Λαμβανομένου υπόψη του περαιτέρω ανοίγματος των ταχυδρομικών υπηρεσιών της Κοινότητας στον ανταγωνισμό και δεδομένου ότι οι σχετικές υπηρεσίες παρέχονται μέσω δικτύου από αναθέτουσες αρχές, από δημόσιες επιχειρήσεις και από άλλες επιχειρήσεις, οι συμβάσεις που συνάπτονται από τους αναθέτοντες φορείς, οι οποίοι παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες, θα πρέπει να υπόκεινται στους κανόνες της παρούσας οδηγίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του άρθρου 30, οι οποίοι, εξασφαλίζοντας την εφαρμογή των αρχών που αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη 9, δημιουργούν ένα πλαίσιο θεμιτών εμπορικών πρακτικών και επιτρέπουν μεγαλύτερη ευελιξία από αυτή που προσφέρει η οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών(11). Για τον προσδιορισμό των σχετικών δραστηριοτήτων, είναι αναγκαίο να λαμβάνονται υπόψη οι ορισμοί της οδηγίας 97/67/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 1997, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών(12).

Ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς τους, οι φορείς που παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες δεν υπόκεινται προς το παρόν στους κανόνες της οδηγίας 93/38/ΕΟΚ. Η προσαρμογή των διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων προς την παρούσα οδηγία μπορεί, συνεπώς, να απαιτήσει περισσότερο χρόνο όσον αφορά τους φορείς αυτούς σε σύγκριση με τους φορείς που υπόκεινται ήδη στους προαναφερόμενους κανόνες, οι οποίοι θα πρέπει απλώς να προσαρμόσουν τις διαδικασίες τους στις τροποποιήσεις που επιφέρει η παρούσα οδηγία. Κατά συνέπεια, η ετεροχρονισμένη εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να επιτραπεί, ώστε να μπορέσουν να τηρηθούν οι συμπληρωματικές προθεσμίες που απαιτούνται για την προσαρμογή. Λόγω των διαφόρων καταστάσεων που επικρατούν όσον αφορά τους εν λόγω φορείς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να προβλέψουν μεταβατική περίοδο για την εφαρμογή των κανόνων της παρούσας οδηγίας στους αναθέτοντες φορείς οι οποίοι δρούν στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών.

(29) Είναι δυνατόν να ανατίθενται συμβάσεις για την κάλυψη των απαιτήσεων οι οποίες είναι εγγενείς σε διάφορες δραστηριότητες, που υπόκεινται ενδεχομένως σε διαφορετικά νομικά καθεστώτα. Θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι το νομικό καθεστώς που εφαρμόζεται σε μια μοναδική σύμβαση προοριζόμενη να καλύψει πλείονες δραστηριότητες, θα πρέπει να υπάγεται στους κανόνες που διέπουν τη δραστηριότητα για την οποία προορίζεται κατά κύριο λόγο. Ο προσδιορισμός της δραστηριότητας για την οποία προορίζεται κατά κύριο λόγο η σύμβαση,μπορεί να βασίζεται στην ανάλυση των απαιτήσεων που πρέπει να καλύπτει η συγκεκριμένη σύμβαση, στην οποία προβαίνει ο αναθέτων φορέας για τους σκοπούς του υπολογισμού της αξίας της σύμβασης και την προετοιμασία της συγγραφής υποχρεώσεων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως κατά την αγορά ενός τμήματος εξοπλισμού για τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων για τις οποίες δεν υφίστανται πληροφορίες που θα επέτρεπαν την εκτίμηση του αντίστοιχου βαθμού χρήσης, είναι δυνατόν να είναι αντικειμενικά αδύνατον να προσδιορισθεί για ποια δραστηριότητα προορίζεται κατά κύριο λόγο η σύμβαση. Θα πρέπει να προβλεφθεί ποιοι κανόνες εφαρμόζονται σε τέτοιες περιπτώσεις.

(30) Με την επιφύλαξη των διεθνών υποχρεώσεων της Κοινότητας, είναι αναγκαίο να απλουστευθεί η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, με το να απλουστευθούν, μεταξύ άλλων, τα κατώτατα όρια και να εφαρμόζονται σε όλους τους αναθέτοντες φορείς, ανεξαρτήτως του τομέα στον οποίο ασκούν τις δραστηριότητές τους, οι διατάξεις σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους συμμετέχοντες για τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε σχέση με τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και με τα αποτελέσματά τους. Εξάλλου, στο πλαίσιο της νομισματικής ένωσης, είναι σκόπιμο να ορισθούν κατώτατα όρια που να εκφράζονται σε ευρώ, κατά τρόπον ώστε να απλουστεύεται η εφαρμογή των διατάξεων αυτών και να εξασφαλίζεται ταυτόχρονα η τήρηση των κατώτατων ορίων που προβλέπει η συμφωνία και τα οποία εκφράζονται σε Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα (ΕΤΔ). Με αυτή την προοπτική, θα πρέπει επίσης να προβλεφθεί η περιοδική αναθεώρηση των κατώτατων ορίων σε ευρώ προκειμένου να προσαρμόζονται, εφόσον είναι απαραίτητο, σε συνάρτηση με τις ενδεχόμενες αρνητικές διακυμάνσεις της τιμής του ευρώ σε σχέση με τα ΕΤΔ. Επιπροσθέτως, θα πρέπει επίσης τα κατώτατα όρια που ισχύουν για τους διαγωνισμούς μελετών να είναι ταυτόσημα με τα όρια που ισχύουν για τις συμβάσεις υπηρεσιών.

(31) Θα πρέπει να προβλεφθεί διάταξη για περιπτώσεις όπου είναι δυνατόν να μην εφαρμοσθούν μέτρα για τον συντονισμό διαδικασιών για λόγους οι οποίοι αφορούν την κρατική ασφάλεια ή κρατικά μυστικά ή λόγω ειδικών κανόνων για την ανάθεση συμβάσεων που απορρέουν από διεθνείς συμφωνίες ή είναι σχετικοί με τη στάθμευση στρατευμάτων ή εφαρμόζονται ειδικά για διεθνείς οργανισμούς.

(32) Είναι σκόπιμο να εξαιρεθούν ορισμένες συμβάσεις υπηρεσιών, προμηθειών και έργων που ανατίθενται σε συνδεδεμένη επιχείρηση, κύρια δραστηριότητα της οποίας είναι η παροχή των εν λόγω υπηρεσιών, προμηθειών ή έργων στον όμιλο στον οποίο ανήκει η ίδια και όχι η προσφορά τους στην αγορά. Είναι επίσης σκόπιμο να εξαιρεθούν ορισμένες συμβάσεις υπηρεσιών, προμηθειών και έργων που ανατίθενται από αναθέτοντα φορέα σε κοινοπραξία, η οποία έχει συσταθεί από πολλούς αναθέτοντες φορείς με σκοπό την άσκηση των δραστηριοτήτων που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία και της οποίας αποτελεί μέρος. Ωστόσο, είναι σκόπιμο να εξασφαλισθεί ότι ο αποκλεισμός αυτός δεν προκαλεί στρέβλωση του ανταγωνισμού προς όφελος επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών συνδεδεμένων με τους αναθέτοντες φορείς είναι σκόπιμο να προβλεφθεί κατάλληλη δέσμη των κανόνων, ιδίως όσον αφορά τα ανώτατα όρια έως τα οποία ο ετήσιος κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων μπορεί να προέρχεται από την αγορά και πέραν των οποίων δεν είναι πλέον δυνατόν να τους ανατίθενται συμβάσεις χωρίς πρόσκληση προς διαγωνισμό, τη σύνθεση των κοινοπραξιών και τη σταθερότητα των σχέσεων μεταξύ αυτών των κοινοπραξιών και των αναθετόντων φορέων.

(33) Στα πλαίσια των υπηρεσιών, οι συμβάσεις που αφορούν απόκτηση ή μίσθωση γης, ακινήτων ή άλλων ή δικαιωμάτων επί των αγαθών αυτών, παρουσιάζουν ιδιάζοντα χαρακτηριστικά, τα οποία καθιστούν απρόσφορη την εφαρμογή των κανόνων σύναψης συμβάσεων.

(34) Οι υπηρεσίες διαιτησίας και συμβιβασμού παρέχονται συνήθως από οργανισμούς ή πρόσωπα τα οποία ορίζονται ή επιλέγονται κατά τρόπο που δεν είναι δυνατόν να υπόκειται σε κανόνες σύναψης συμβάσεων.

(35) Σύμφωνα με τη συμφωνία, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, οι οποίες εμπίπτουν στην παρούσα οδηγία, δεν περιλαμβάνουν τις συμβάσεις που αφορούν την έκδοση, την αγορά, την πώληση ή άλλη μεταβίβαση τίτλων ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων ιδίως, δεν καλύπτονται οι συναλλαγές που έχουν ως στόχο την απόκτηση χρηματικών ποσών ή κεφαλαίων από τους αναθέτοντες φορείς.

(36) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να καλύπτει την παροχή υπηρεσιών μόνον εφόσον η παροχή υπηρεσιών βασίζεται σε σύμβαση.

(37) Δυνάμει του άρθρου 163 της συνθήκης, η ενθάρρυνση της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης αποτελεί ένα από τα μέσα ενίσχυσης των επιστημονικών και τεχνολογικών βάσεων της κοινοτικής βιομηχανίας και το άνοιγμα των συμβάσεων υπηρεσιών βοηθά στην επίτευξη του στόχου αυτού. Η συγχρηματοδότηση προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης δεν θα πρέπει να καλύπτεται από την παρούσα οδηγία· επομένως, δεν καλύπτονται από την παρούσα οδηγία οι συμβάσεις έρευνας και ανάπτυξης, εκτός από εκείνες οι καρποί των οποίων ανήκουν αποκλειστικά στον αναθέτοντα φορέα για ιδία χρήση κατά την άσκηση της ιδίας δραστηριότητας, υπό τον όρο ότι η παροχή υπηρεσιών αμείβεται εξ ολοκλήρου από τον αναθέτοντα φορέα.

(38) Προκειμένου να αποφευχθεί η διάδοση ειδικών καθεστώτων που ισχύουν αποκλειστικά σε ορισμένους τομείς, θα πρέπει το ειδικό καθεστώς που ισχύει σήμερα και το οποίο έχει δημιουργηθεί βάσει του άρθρου 3 της οδηγίας 93/38/ΕΟΚ και του άρθρου 12 της οδηγίας 94/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 1994, για τους όρους χορήγησης και χρήσης των αδειών αναζήτησης, εξερεύνησης και παραγωγής υδρογονανθράκων(13), όσον αφορά τους φορείς που εκμεταλλεύονται μια γεωγραφική περιοχή για σκοπούς αναζήτησης ή εξόρυξης πετρελαίου, αερίου, άνθρακα ή άλλων στερεών καυσίμων, να αντικατασταθεί από μια γενική διαδικασία που να επιτρέπει την απαλλαγή των τομέων που είναι απευθείας εκτεθειμένοι στον ανταγωνισμό. Πρέπει, ωστόσο, να εξασφαλισθεί ότι αυτό θα γίνει με την επιφύλαξη της απόφασης 93/676/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 10ης Δεκεμβρίου 1993, με την οποία θεσπίζεται ότι η εκμετάλλευση γεωγραφικών περιοχών με σκοπό την αναζήτηση ή εξόρυξη πετρελαίου ή φυσικού αερίου δεν θεωρείται στις Κάτω Χώρες ως δραστηριότητα αναφερόμενη στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο β) σημείο i) της οδηγίας 90/531/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ότι οι φορείς που ασκούν τις δραστηριότητες αυτές δεν θεωρούνται στις Κάτω Χώρες ότι απολαύουν ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωμάτων κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 3 στοιχείο β) της εν λόγω οδηγίας(14), της απόφασης 97/367/ΕΚ της Επιτροπής, της 30ής Μαΐου 1997, με την οποία διαπιστώνεται ότι η εκμετάλλευση μιας συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής με σκοπό την αναζήτηση, συλλογή ή εξόρυξη πετρελαίου ή αερίου δεν αποτελεί στο Ηνωμένο Βασίλειο δραστηριότητα αναφερόμενη στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο β), σημείο i) της οδηγίας 93/38/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ότι δεν θεωρείται ότι οι φορείς που επιδίδονται σε τέτοια δραστηριότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο απολαύουν ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωμάτων κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 3 στοιχείο β) της εν λόγω οδηγίας(15), της απόφασης 2002/205/ΕΚ της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2002, σε συνέχεια της αίτησης της Αυστρίας να προσφύγει στο εξαιρετικό καθεστώς που προβλέπεται στο άρθρο 3 της οδηγίας 93/38/ΕΟΚ(16) και της απόφασης 2004/73/ΕΚ της Επιτροπής σχετικά με αίτημα της Γερμανίας να εφαρμόσει την ειδική διαδικασία του άρθρου 3 της οδηγίας 93/38/ΕΟΚ(17).

(39) Η απασχόληση και η εργασία είναι βασικά στοιχεία για τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους και συμβάλλουν στην κοινωνική ένταξη. Στο πλαίσιο αυτό, τα προγράμματα προστατευομένων εργαστηρίων και προστατευόμενης απασχόλησης συμβάλλουν αποτελεσματικά στην ένταξη ή επανένταξη των ατόμων με αναπηρίες στην αγορά εργασίας. Ωστόσο, τα εργαστήρια αυτά ενδέχεται να μην είναι σε θέση να λάβουν συμβόλαια υπό κανονικές συνθήκες ανταγωνισμού. Συνεπώς, είναι ενδεδειγμένο να προβλεφθεί ότι τα κράτη μέλη μπορούν να παραχωρούν κατ' αποκλειστικότητα στα εργαστήρια αυτά το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων ή να αναθέτουν κατ' αποκλειστικότητα την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης.

(40) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται στις συμβάσεις που επιτρέπουν τη διεξαγωγή δραστηριότητας που ορίζεται στα άρθρα 3 έως 7, ούτε στους διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται για τη διεξαγωγή τέτοιας δραστηριότητας, εάν στο κράτος μέλος στο οποίο ασκείται η εν λόγω δραστηριότητα είναι απευθείας εκτεθειμένη στον ανταγωνισμό σε αγορές όπου η πρόσβαση δεν είναι περιορισμένη. Θα πρέπει λοιπόν να θεσπισθεί μια διαδικασία που να εφαρμόζεται σε όλους τους τομείς τους οποίους καλύπτει η παρούσα οδηγία, η οποία θα επιτρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα ενός ανοίγματος στον ανταγωνισμό, στο παρόν ή στο μέλλον. Μια τέτοια διαδικασία θα πρέπει να παρέχει ασφάλεια δικαίου στους ενδιαφερόμενους φορείς και μια κατάλληλη διαδικασία λήψης αποφάσεων, επιτρέποντας, σε σύντομες προθεσμίες, να εξασφαλίζεται η ομοιόμορφη εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου στον τομέα αυτόν.

(41) Η απευθείας έκθεση στον ανταγωνισμό θα πρέπει να αξιολογείται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών χαρακτηριστικών του σχετικού τομέα. Η εφαρμογή της προσήκουσας κοινοτικής νομοθεσίας για το άνοιγμα ενός συγκεκριμένου τομέα ή ενός μέρους του, θεωρείται επαρκές τεκμήριο ελεύθερης πρόσβασης στην εν λόγω αγορά. Η προαναφερόμενη προσήκουσα νομοθεσία θα πρέπει να επισημαίνεται σε παράρτημα το οποίο μπορεί να ενημερώνει η Επιτροπή. Κατά την ενημέρωση αυτή, η Επιτροπή λαμβάνει ιδίως υπόψη την ενδεχόμενη θέσπιση μέτρων που συνεπάγονται πραγματικό άνοιγμα στον ανταγωνισμό τομέων άλλων εκτός από εκείνους για τους οποίους αναφέρεται ήδη νομοθεσία στο παράρτημα ΧΙ, όπως για τον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών. Όταν η ελεύθερη πρόσβαση σε μια συγκεκριμένη αγορά δεν απορρέει από την κοινοτική νομοθεσία, θα πρέπει να καταδεικνύεται ότι η εν λόγω πρόσβαση είναι ελεύθερη, εκ του νόμου και εκ των πραγμάτων. Προς το σκοπό αυτό, η εφαρμογή, από ένα κράτος μέλος, μιας οδηγίας, όπως η οδηγία 94/22/ΕΚ, που ανοίγει συγκεκριμένο τομέα στον ανταγωνισμό για άλλο τομέα, όπως ο τομέας του άνθρακα, αποτελεί ένα γεγονός το οποίο πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς του άρθρου 30.

(42) Οι τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται από τους αγοραστές θα πρέπει να επιτρέπουν το άνοιγμα των δημόσιων συμβάσεων στον ανταγωνισμό. Προς το σκοπό αυτό, θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφορών που να αντικατοπτρίζουν την ποικιλία των τεχνικών λύσεων. Προς το σκοπό αυτό, θα πρέπει να είναι δυνατόν να ορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές ως προς τις λειτουργικές απαιτήσεις και επιδόσεις και, σε περίπτωση παραπομπής στο ευρωπαϊκό πρότυπο ή, ελλείψει αυτού, στο εθνικό πρότυπο, οι αναθέτοντες φορείς θα πρέπει να εξετάζουν προσφορές βασιζόμενες σε άλλες ισοδύναμες λύσεις, οι οποίες ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις τους και είναι ισοδύναμες ως προς την ασφάλεια. Για την κατάδειξη της ισοδυναμίας, οι προσφέροντες θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιήσουν κάθε αποδεικτικό μέσο. Οι αναθέτοντες φορείς θα πρέπει να δύνανται να αιτιολογούν κάθε απόφαση για τη μη ύπαρξη ισοδυναμίας. Οι αναθέτοντες φορείς που επιθυμούν να ορίσουν περιβαλλοντικές απαιτήσεις για τις τεχνικές προδιαγραφές συγκεκριμένης σύμβασης, δύνανται να ορίζουν τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά ή/και τις ειδικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ομάδων προϊόντων ή των υπηρεσιών. Μπορούν, χωρίς να είναι υποχρεωμένοι, να χρησιμοποιούν κατάλληλες προδιαγραφές που ορίζονται στα οικολογικά σήματα, όπως το ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα, τα (πολυ)εθνικά οικολογικά σήματα ή οποιοδήποτε άλλο οικολογικό σήμα, εφόσον οι απαιτήσεις για το σήμα αναπτύσσονται και εγκρίνονται με βάση επιστημονικές πληροφορίες και μέσω μιας διαδικασίας στην οποία μπορούν να συμμετέχουν τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως οι κυβερνητικοί οργανισμοί, οι καταναλωτές, οι κατασκευαστές, οι διανομείς ή οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, και εφόσον τα σήματα είναι προσιτά και διαθέσιμα για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Όποτε αυτό είναι δυνατό, οι αναθέτοντες φορείς θα πρέπει να ορίζουν τεχνικές προδιαγραφές προκειμένου να λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια προσβασιμότητας για τα άτομα με ειδικές ανάγκες ή σχεδιασμό που να καλύπτει όλους τους χρήστες. Οι τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει να αναφέρονται σαφώς ούτως ώστε όλοι οι προσφέροντες να γνωρίζουν τι περιλαμβάνουν οι απαιτήσεις που ορίζει ο αναθέτων φορέας.

(43) Προκειμένου να ευνοηθεί η πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην αγορά των δημόσιων συμβάσεων, συνιστάται να προβλεφθούν διατάξεις σχετικά με την υποεργολαβία.

(44) Οι όροι εκτέλεσης μιας σύμβασης είναι συμβατοί προς την παρούσα οδηγία εφόσον δεν εισάγουν άμεσα ή έμμεσα διακρίσεις και εφόσον ανακοινώνονται στην προκήρυξη που χρησιμοποιείται ως μέσο πρόσκλησης διαγωνισμού ή στη συγγραφή υποχρεώσεων. Μπορούν, ιδίως, να έχουν ως αντικείμενο την ενθάρρυνση της επιτόπιας επαγγελματικής κατάρτισης, την απασχόληση ατόμων με ιδιαίτερες δυσκολίες ένταξης, την καταπολέμηση της ανεργίας ή την προστασία του περιβάλλοντος. Μπορούν να αναφέρονται, παραδείγματος χάριν, οι υποχρεώσεις - εφαρμοστέες κατά την εκτέλεση της σύμβασης - για την πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων ή για την εφαρμογή δράσεων κατάρτισης για τους ανέργους ή τους νέους, για την ουσιαστική τήρηση των διατάξεων των θεμελιωδών συμβάσεων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), σε περίπτωση που αυτές δεν έχουν τεθεί σε εφαρμογή στο εθνικό δίκαιο, και για την πρόσληψη ενός αριθμού ατόμων με αναπηρίες που να υπερβαίνει όσα απαιτούνται από το εθνικό δίκαιο.

(45) Οι νόμοι, οι κανονισμοί και οι συλλογικές συμβάσεις, τόσο σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο, που ισχύουν σε θέματα συνθηκών εργασίας και ασφάλειας στην εργασία, εφαρμόζονται κατά την εκτέλεση μιας σύμβασης, υπό την προϋπόθεση ότι οι κανόνες αυτοί καθώς και η εφαρμογή τους συμβιβάζονται με το κοινοτικό δίκαιο. Στις διασυνοριακές περιπτώσεις, όπου οι εργαζόμενοι από ένα κράτος μέλος παρέχουν υπηρεσίες σε άλλο κράτος μέλος για την εκτέλεση μιας σύμβασης, η οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών(18), αναφέρει τους ελάχιστους όρους που πρέπει να τηρούνται στη χώρα υποδοχής έναντι αυτών των αποσπασμένων εργαζομένων. Εφόσον το εθνικό δίκαιο περιέχει σχετικές διατάξεις, η μη τήρηση των υποχρεώσεων αυτών μπορεί να θεωρείται σοβαρό παράπτωμα ή παράβαση της επαγγελματικής δεοντολογίας εκ μέρους του αφορώμενου οικονομικού φορέα, που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό του από τη διαδικασία ανάθεσης μιας σύμβασης.

(46) Λαμβανομένων υπόψη των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών καθώς και των απλουστεύσεων που μπορούν να επιφέρουν στο επίπεδο της δημοσιότητας των συμβάσεων και της αποτελεσματικότητας και διαφάνειας των διαδικασιών σύναψης, η χρήση των ηλεκτρονικών μέσων ενδείκνυται να εξισωθεί με τα κλασικά μέσα επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών. Στο μέτρο του δυνατού, το μέσο και η τεχνολογία που επιλέγονται θα πρέπει να είναι συμβατά με τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται σε άλλα κράτη μέλη.

(47) Η χρήση των ηλεκτρονικών μέσων εξοικονομεί χρόνο. Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η μείωση των ελάχιστων προθεσμιών όταν χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικά μέσα, υπό τον όρο, ωστόσο, ότι οι προθεσμίες συμβιβάζονται με τον συγκεκριμένο τρόπο διαβίβασης που προβλέπεται σε κοινοτικό επίπεδο. Ωστόσο, πρέπει να εξασφαλισθεί ότι το σωρευτικό αποτέλεσμα των πιθανών αυτών μειώσεων δεν οδηγεί σε εξαιρετικά σύντομες προθεσμίες.

(48) Η οδηγία 1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 1999, σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές(19) και η οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά ("οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο")(20) θα πρέπει, στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας, να εφαρμόζονται στην ηλεκτρονική διαβίβαση πληροφοριών. Οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων και οι κανόνες που εφαρμόζονται στους διαγωνισμούς μελετών απαιτούν ένα επίπεδο ασφάλειας και εμπιστευτικότητας ανώτερο από εκείνο που απαιτείται από αυτές τις οδηγίες. Κατά συνέπεια, οι μηχανισμοί ηλεκτρονικής παραλαβής των προσφορών, των αιτήσεων συμμετοχής και των προγραμμάτων και σχεδίων, θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε συμπληρωματικές ειδικές απαιτήσεις. Προς το σκοπό αυτό, θα πρέπει να ενθαρρυνθεί κατά το δυνατό η χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών και ιδίως προηγμένων ηλεκτρονικών υπογραφών. Εξάλλου, η ύπαρξη συστημάτων εθελοντικής πιστοποίησης θα μπορούσε να αποτελέσει ένα ευνοϊκό πλαίσιο για τη βελτίωση του επιπέδου των υπηρεσιών πιστοποίησης που παρέχονται από τους μηχανισμούς αυτούς.

(49) Είναι σκόπιμο οι συμμετέχοντες σε μια διαδικασία ανάθεσης συμβάσεως να ενημερώνονται σχετικά με τις αποφάσεις για τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο ή για τη σύναψη σύμβασης ή για την εγκατάλειψη της διαδικασίας εντός προθεσμιών οι οποίες να είναι αρκούντως σύντομες ούτως ώστε να μην καθίσταται αδύνατη η υποβολή αιτήσεων για αναθεώρηση κατά συνέπεια, η ενημέρωση αυτή θα πρέπει να παρέχεται το ταχύτερο δυνατό και, κατά γενικό κανόνα, εντός 15 ημερών μετά τη λήψη της απόφασης.

(50) Θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι οι αναθέτοντες φορείς οι οποίοι θεσπίζουν κριτήρια επιλογής στο πλαίσιο ανοικτής διαδικασίας, θα πρέπει να ακολουθούν αντικειμενικούς κανόνες και κριτήρια, ακριβώς όπως θα πρέπει να είναι αντικειμενικά τα κριτήρια επιλογής στις κλειστές διαδικασίες και στις διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι εν λόγω αντικειμενικοί κανόνες και κριτήρια, όπως και τα κριτήρια επιλογής, δεν θα πρέπει να συνεπάγονται απαραιτήτως στάθμιση.

(51) Έχει σημασία να λαμβάνεται υπόψη η νομολογία του Δικαστηρίου στις περιπτώσεις που ένας οικονομικός φορέας επικαλείται τις οικονομικές, χρηματοοικονομικές ή τεχνικές ικανότητες άλλων φορέων, ανεξάρτητα από τη νομική φύση της σχέσης που τον συνδέει με τους φορείς αυτούς, προς πλήρωση των κριτηρίων επιλογής ή, στην περίπτωση συστημάτων προεπιλογής, προς υποστήριξη της αιτήσεως προεπιλογής. Στην τελευταία περίπτωση, ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να αποδεικνύει ότι οι σχετικοί πόροι θα είναι πράγματι στη διάθεσή του για ολόκληρο το διάστημα ισχύος της προεπιλογής. Προς το σκοπό της προεπιλογής, ένας αναθέτων φορέας μπορεί συνεπώς να προσδιορίζει το επίπεδο των απαιτήσεων που πρέπει να πληρούνται, ιδίως, παραδείγματος χάριν όταν ο οικονομικός φορέας επικαλείται τη χρηματοοικονομική κατάσταση άλλου φορέα, μπορεί να απαιτεί να ευθύνεται ο φορέας αυτός, εν ανάγκη αλληλεγγύως και εις ολόκληρον.

Τα συστήματα προεπιλογής θα πρέπει να λειτουργούν σύμφωνα με αντικειμενικούς κανόνες και κριτήρια, τα οποία, κατ' επιλογή των αναθετόντων φορέων, μπορούν να αφορούν τις ικανότητες των οικονομικών φορέων και/ή τα χαρακτηριστικά των έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών που καλύπτονται από το σύστημα. Προς το σκοπό της προεπιλογής, οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να πραγματοποιούν οι ίδιοι δοκιμές προκειμένου να αξιολογούν τα χαρακτηριστικά των σχετικών έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών, ιδίως όσον αφορά τη λογιστική και την ασφάλεια.

(52) Οι κοινοτικοί κανόνες οι σχετικοί με την αμοιβαία αναγνώριση των διπλωμάτων, των πιστοποιητικών ή των άλλων αποδεικτικών τυπικών προσόντων, θα πρέπει να εφαρμόζονται όταν πρέπει να αποδεικνύεται η κατοχή συγκεκριμένων προσόντων για να επιτραπεί η συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή σε διαγωνισμό μελετών.

(53) Σε κατάλληλες περιπτώσεις, κατά τις οποίες η εφαρμογή μέτρων ή συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, αιτιολογείται από τη φύση των έργων ή/και των υπηρεσιών, είναι δυνατόν να απαιτείται η εφαρμογή τέτοιων μέτρων ή συστημάτων. Τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, ανεξαρτήτως της καταγραφής τους σύμφωνα με κοινοτικές πράξεις,όπως ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 761/2001 (ΕΜΑS)(21), μπορούν να καταδεικνύουν την τεχνική ικανότητα του οικονομικού φορέα να εκτελέσει τη σύμβαση. Εξάλλου, η περιγραφή, εκ μέρους του οικονομικού φορέα, των μέτρων που εφαρμόζει ώστε να διασφαλίσει ισοδύναμο επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος, θα πρέπει να γίνεται δεκτή ως εναλλακτικό αποδεικτικό μέσο των καταγεγραμμένων συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης.

(54) Η ανάθεση συμβάσεων σε οικονομικούς φορείς που έχουν συμμετάσχει σε εγκληματική οργάνωση ή έχουν καταδικασθεί για δωροδοκία ή απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή νομιμοποίηση προσόδων από παράνομες δραστηριότητες, θα πρέπει να αποφεύγεται. Δεδομένου ότι οι αναθέτοντες φορείς που δεν είναι αναθέτουσες αρχές, είναι δυνατόν, εν προκειμένω, να μην έχουν πρόσβαση σε αδιάσειστα στοιχεία, είναι σκόπιμο να δοθεί σε αυτούς τους αναθέτοντες φορείς η δυνατότητα να αποφασίζουν την εφαρμογή των κριτηρίων αποκλεισμού που απαριθμούνται στο άρθρο 45, παράγραφος 1 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Η υποχρέωση εφαρμογής των διατάξεων αυτών θα πρέπει, συνεπώς, να περιορισθεί μόνον στους αναθέτοντες φορείς που είναι αναθέτουσες αρχές. Οι αναθέτουσες αρχές θα πρέπει, κατά περίπτωση, να ζητούν από τους αιτούντες προεπιλογή, τους υποψηφίους ή τους προσφέροντες να παρέχουν τα σχετικά έγγραφα και, εφόσον αμφιβάλλουν σχετικά με την προσωπική κατάσταση των εν λόγω οικονομικών φορέων, δύνανται να ζητούν τη συνεργασία των αρμόδιων αρχών του συγκεκριμένου κράτους μέλους. Ο αποκλεισμός αυτών των οικονομικών φορέων θα πρέπει να πραγματοποιείται μόλις περιέρχεται στη γνώση της αναθέτουσας αρχής απόφαση σχετικά με τα προαναφερόμενα αδικήματα η οποία έχει εκδοθεί σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και έχει ισχύ δεδικασμένου.

Εάν το εθνικό δίκαιο περιέχει σχετικές διατάξεις, η μη τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας ή της νομοθεσίας περί συμβάσεων όσον αφορά τις αθέμιτες συμπράξεις, η οποία έχει διαπιστωθεί με τελεσίδικη απόφαση ή με απόφαση έχουσα ισοδύναμα αποτελέσματα, μπορεί να θεωρείται ως παράβαση της επαγγελματικής δεοντολογίας ή σοβαρό παράπτωμα εκ μέρους του οικονομικού φορέα.

Η μη τήρηση των εθνικών διατάξεων εφαρμογής των οδηγιών του Συμβουλίου 2000/78/ΕΚ(22) και 76/207/ΕΟΚ(23) σχετικά με την ίση μεταχείριση των εργαζομένων, η οποία έχει διαπιστωθεί με τελεσίδικη απόφαση ή με απόφαση έχουσα ισοδύναμο αποτελέσμα, μπορεί να θεωρείται παράβαση επαγγελματικής δεοντολογίας εκ μέρους του οικονομικού φορέα ή σοβαρό παράπτωμα.

(55) Η σύμβαση πρέπει να ανατίθεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων που εξασφαλίζουν την τήρηση της αρχής της διαφάνειας, της αρχής της αποφυγής διακρίσεων και της αρχής της ίσης μεταχείρισης και εγγυώνται την αξιολόγηση των προσφορών κάτω από όρους πραγματικού ανταγωνισμού. Συνεπώς, θα πρέπει να γίνεται αποδεκτή η εφαρμογή δύο κριτηρίων ανάθεσης, ήτοι "της χαμηλότερης τιμής" και "της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς".

Προκειμένου να εξασφαλίζεται η τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης κατά την ανάθεση συμβάσεως, θα πρέπει να θεσπισθεί η υποχρέωση - που καθιερώνεται από τη νομολογία - προς εξασφάλιση της απαραίτητης διαφάνειας ώστε να μπορούν όλοι οι προσφέροντες να ενημερώνονται σωστά σχετικά με τα κριτήρια και τις διευθετήσεις που εφαρμόζονται για τον εντοπισμό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς. Εναπόκειται, συνεπώς, στους αναθέτοντες φορείς να δηλώνουν τα κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης και τη σχετική στάθμιση που δίνεται σε καθένα από αυτά τα κριτήρια εγκαίρως, ώστε οι προσφέροντες να τα γνωρίζουν κατά την κατάρτιση των προσφορών τους. Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να παρεκκλίνουν από την υποχρέωση αναφοράς της σχετικής στάθμισης των κριτηρίων για την ανάθεση της σύμβασης, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, όταν δεν είναι δυνατή η εκ των προτέρων στάθμιση, ιδίως λόγω της πολυπλοκότητας της σύμβασης. Στις περιπτώσεις αυτές, πρέπει να αναφέρουν τη φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας των κριτηρίων.

Όταν οι αναθέτοντες φορείς επιλέγουν να αναθέσουν τη σύμβαση στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, θα πρέπει να αξιολογούν τις προσφορές προκειμένου να προσδιορίζουν εκείνη που παρουσιάζει την καλύτερη σχέση ποιότητας/τιμής. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να καθορίζουν τα οικονομικά και ποιοτικά κριτήρια τα οποία, στο σύνολό τους, αναμένεται να επιτρέψουν τον προσδιορισμό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς για την αναθέτουσα αρχή. Ο καθορισμός αυτών των κριτηρίων είναι συνάρτηση του αντικειμένου της σύμβασης, στο μέτρο που τα κριτήρια αυτά πρέπει να επιτρέπουν την αξιολόγηση του επιπέδου επίδοσης που παρουσιάζει κάθε προσφορά σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, όπως αυτό ορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και τη μέτρηση της σχέσης ποιότητας/τιμής κάθε προσφοράς. Για τη διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης, τα κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης πρέπει να επιτρέπουν τη σύγκριση των προσφορών και την αντικειμενική αξιολόγησή τους. Εάν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, τα οικονομικά και ποιοτικά κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης, όπως εκείνα που αφορούν την ικανοποίηση των περιβαλλοντικών απαιτήσεων, μπορούν να επιτρέπουν στον αναθέτοντα φορέα να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σχετικής δημόσιας αρχής, όπως ορίζεται στη συγγραφή υποχρεώσεων της σύμβασης. Με βάση τις ίδιες προϋποθέσεις, ένας αναθέτων φορέας μπορεί να χρησιμοποιεί ορισμένα κριτήρια για την ικανοποίηση κοινωνικών απαιτήσεων, ιδίως όσων ανταποκρίνονται στις ανάγκες, σύμφωνα με τη συγγραφή υποχρεώσεων, κατηγοριών πληθυσμού οι οποίες μειονεκτούν ιδιαίτερα και στις οποίες ανήκουν οι δικαιούχοι/χρήστες των έργων, προμηθειών και υπηρεσιών που αποτελούν το αντικείμενο της σύμβασης.

(56) Τα κριτήρια ανάθεσης δεν πρέπει να επηρεάζουν την εφαρμογή εθνικών διατάξεων που διέπουν την αμοιβή ορισμένων υπηρεσιών, όπως οι υπηρεσίες που παρέχουν αρχιτέκτονες, μηχανικοί ή δικηγόροι.

(57) Ο κανονισμός (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1182/71 του Συμβουλίου, της 3ης Ιουνίου 1971, περί καθορισμού των κανόνων που εφαρμόζονται στις προθεσμίες, ημερομηνίες και διορίες(24), θα πρέπει να εφαρμόζεται στον υπολογισμό των προθεσμιών που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.

(58) Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις υφιστάμενες διεθνείς υποχρεώσεις της Κοινότητας και των κρατών μελών της και εφαρμόζεται υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής των διατάξεων της συνθήκης, ιδίως των άρθρων 81 και 86.

(59) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει τις υποχρεώσεις των κρατών μελών όσον αφορά τις προθεσμίες μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογής της οδηγίας 93/38/ΕΚ που αναφέρονται στο παράρτημα ΧΧV.

(60) Τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να θεσπισθούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(25),

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΤΙΤΛΟΣ Ι

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Βασικοι οροι

Άρθρο 1

Ορισμοί

(1) Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, εφαρμόζονται οι ορισμοί που παρατίθενται στο παρόν άρθρο:

(2) α) Ως "συμβάσεις προμηθειών, έργων και υπηρεσιών", νοούνται συμβάσεις εξ επαχθούς αιτίας που συνάπτονται γραπτώς μεταξύ ενός ή περισσότερων από τους αναθέτοντες φορείς, οι οποίοι ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 και ενός ή περισσοτέρων εργοληπτών, προμηθευτών ή παρόχων υπηρεσιών.

β) Ως "συμβάσεις έργων", νοούνται συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο είτε την εκτέλεση είτε συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση εργασιών που αφορούν μία από τις αναφερόμενες στο παράρτημα ΧΙΙ δραστηριότητες ή ενός έργου είτε ακόμη την πραγματοποίηση, με οποιαδήποτε μέσα, ενός έργου το οποίο ανταποκρίνεται στις επακριβώς οριζόμενες από τον αναθέτοντα φορέα ανάγκες. Ως "έργο", νοείται το αποτέλεσμα ενός συνόλου οικοδομικών εργασιών ή εργασιών πολιτικού μηχανικού που προορίζεται να πληροί αυτό καθαυτό μια οικονομική ή τεχνική λειτουργία.

γ) Ως "συμβάσεις προμηθειών", νοούνται συμβάσεις πλην αυτών του στοιχείου β), οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την αγορά, τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή τη μίσθωση-πώληση, με ή χωρίς δικαίωμα αγοράς, προϊόντων.

Σύμβαση, η οποία έχει ως αντικείμενο την προμήθεια προϊόντων και καλύπτει, παρεμπιπτόντως, εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης, θεωρείται ως "σύμβαση προμηθειών".

δ) Ως "συμβάσεις υπηρεσιών", νοούνται συμβάσεις πλην των συμβάσεων έργων ή προμηθειών, που έχουν ως αντικείμενο την παροχή των υπηρεσιών, οι οποίες αναφέρονται στο παράρτημα XVΙI.

Σύμβαση, η οποία έχει ως αντικείμενο ταυτοχρόνως προϊόντα και υπηρεσίες κατά την έννοια του παραρτήματος XVΙI, θεωρείται ως "σύμβαση υπηρεσιών", εφόσον η αξία των συγκεκριμένων υπηρεσιών υπερβαίνει την αξία των προϊόντων που περιλαμβάνονται στη σύμβαση.

Σύμβαση, η οποία έχει ως αντικείμενο υπηρεσίες, κατά την έννοια του παραρτήματος XVIΙ και η οποία δεν περιλαμβάνει δραστηριότητες που αναφέρονται στο παράρτημα XIΙ παρά μόνο παρεμπιπτόντως σε σχέση με το κύριο αντικείμενο της σύμβασης, θεωρείται ως "σύμβαση υπηρεσιών".

(3) α) Ως "σύμβαση παραχώρησης έργων", νοείται μια σύμβαση η οποία παρουσιάζει τα ίδια χαρακτηριστικά με μια σύμβαση έργων, εκτός από το γεγονός ότι το εργολαβικό αντάλλαγμα συνίσταται είτε αποκλειστικά στο δικαίωμα εκμετάλλευσης του έργου είτε στο δικαίωμα αυτό σε συνδυασμό με καταβολή αμοιβής.

β) Ως "σύμβαση παραχώρησης υπηρεσιών", νοείται μια σύμβαση η οποία παρουσιάζει τα ίδια χαρακτηριστικά με μια σύμβαση υπηρεσιών, εκτός από το γεγονός ότι το εργολαβικό αντάλλαγμα συνίσταται είτε αποκλειστικά στο δικαίωμα εκμετάλλευσης της υπηρεσίας είτε στο δικαίωμα αυτό σε συνδυασμό με καταβολή αμοιβής.

(4) Ως "συμφωνία-πλαίσιο", νοείται μια συμφωνία συναφθείσα μεταξύ ενός ή περισσοτέρων από τους αναθέτοντες φορείς που ορίζονται στο άρθρο 2, παράγραφος 2 και ενός ή περισσότερων οικονομικών φορέων, η οποία αποσκοπεί να καθορίσει τους όρους που διέπουν τις συμβάσεις που πρόκειται να συναφθούν στη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου, ιδίως όσον αφορά τις τιμές και, κατά περίπτωση, τις προβλεπόμενες ποσότητες.

(5) Ως "δυναμικό σύστημα αγορών", νοείται μια καθ' ολοκληρίαν ηλεκτρονική διαδικασία για αγορές τρέχουσας χρήσης, της οποίας τα γενικά διαθέσιμα στην αγορά χαρακτηριστικά ικανοποιούν τις ανάγκες του αναθέτοντος φορέα, είναι περιορισμένη χρονικώς και ανοικτή καθ' όλη τη διάρκειά της σε κάθε οικονομικό φορέα ο οποίος πληροί τα κριτήρια επιλογής και έχει υποβάλει ενδεικτική προσφορά σύμφωνη προς τη συγγραφή υποχρεώσεων.

(6) Ως "ηλεκτρονικός πλειστηριασμός" νοείται μια επαναληπτική διαδικασία που βασίζεται σε έναν ηλεκτρονικό μηχανισμό παρουσίασης νέων μειωμένων τιμών και/ή νέων αξιών ορισμένων από τα στοιχεία των προσφορών, η οποία διεξάγεται έπειτα από προκαταρκτική πλήρη αξιολόγηση των προσφορών, επιτρέποντας την ταξινόμησή τους με βάση αυτόματη επεξεργασία. Συνεπώς, ορισμένες συμβάσεις υπηρεσιών ή έργων οι οποίες έχουν ως αντικείμενο υπηρεσίες πνευματικού δημιουργού, όπως ο σχεδιασμός έργων, δεν μπορούν να αποτελούν αντικείμενο ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.

(7) "Εργολήπτης", "προμηθευτής" ή "πάροχος υπηρεσιών" μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή αναθέτων φορέας, κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 2 στοιχείο α) ή β) ή μια κοινοπραξία των εν λόγω προσώπων και/ή φορέων που προσφέρει, αντιστοίχως, την εκτέλεση εργασιών και/ή έργων, την προμήθεια προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών στην αγορά.

Με τον όρο "οικονομικός φορέας" καλύπτονται ταυτόχρονα οι έννοιες "εργολήπτης", "προμηθευτής" και "πάροχος υπηρεσιών". Χρησιμοποιείται μόνο για λόγους απλούστευσης του κειμένου.

Ως "προσφέρων", νοείται ο οικονομικός φορέας που υποβάλλει προσφορά και ως "υποψήφιος" εκείνος που ζητεί πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία κλειστή ή με διαπραγμάτευση.

(8) Ως "κεντρική αρχή προμηθειών", νοείται μια αναθέτουσα αρχή κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή μια αναθέτουσα αρχή κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 9 της οδηγίας 2000/18/ΕΚ, η οποία:

- αποκτά προϊόντα ή/και υπηρεσίες που προορίζονται για αναθέτοντες φορείς, ή

- αναθέτει δημόσιες συμβάσεις ή συνάπτει συμφωνίες-πλαίσιο για έργα, προϊόντα ή υπηρεσίες που προορίζονται για αναθέτοντες φορείς.

(9) Ως "ανοικτές διαδικασίες, κλειστές διαδικασίες και διαδικασίες με διαπραγμάτευση", νοούνται οι διαδικασίες σύναψης που εφαρμόζουν οι αναθέτοντες φορείς και όπου:

α) όσον αφορά τις ανοικτές διαδικασίες, κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλει προσφορά·

β) όσον αφορά τις κλειστές διαδικασίες, κάθε οικονομικός φορέας μπορεί να ζητεί να συμμετάσχει και μόνο οι υποψήφιοι που καλούνται από τον αναθέτοντα φορέα μπορούν να υποβάλλουν προσφορά·

γ) όσον αφορά τις διαδικασίες με διαπραγμάτευση, ο αναθέτων φορέας απευθύνεται στους οικονομικούς φορείς της επιλογής του και διαπραγματεύεται τους όρους της σύμβασης με έναν ή περισσότερους από αυτούς,

(10) Ως "διαγωνισμοί μελετών", νοούνται οι διαδικασίες που επιτρέπουν στον αναθέτοντα φορέα να αποκτά, κυρίως στους τομείς της χωροταξίας, της πολεοδομίας, της αρχιτεκτονικής, των έργων πολιτικού μηχανικού ή της ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων, σχέδιο ή μελέτη που επιλέγεται από κριτική επιτροπή έπειτα από διαγωνισμό, με ή χωρίς την απονομή βραβείων.

(11) Η έκφραση "γραπτώς" σημαίνει κάθε σύνολο λέξεων ή αριθμών που μπορεί να διαβάζεται, να αναπαράγεται και, στη συνέχεια, να γνωστοποιείται. Το σύνολο αυτό είναι δυνατόν να περιλαμβάνει πληροφορίες που διαβιβάζονται και αποθηκεύονται με ηλεκτρονικά μέσα.

(12) Ως "ηλεκτρονικό μέσο", νοείται ένα μέσο που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό εξοπλισμό επεξεργασίας (συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής συμπίεσης) και αποθήκευσης δεδομένων, τα οποία διαβιβάζονται, διακινούνται και παραλαμβάνονται με ενσύρματη απόδοση, με ραδιοκύματα, με οπτικά μέσα ή με άλλα ηλεκτρομαγνητικά μέσα.

(13) Το "Κοινό Λεξιλόγιο για τις Δημόσιες Συμβάσεις" (CPV - Common Procurement Vocabulary) ορίζει την ονοματολογία αναφοράς που ισχύει για τις δημόσιες συμβάσεις, η οποία θεσπίσθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2195/2002, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Νοεμβρίου 2002, για το κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις(26), εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την αντιστοιχία με τις άλλες υφιστάμενες ονοματολογίες.

Σε περίπτωση διισταμένων ερμηνειών ως προς το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, λόγω ενδεχόμενων διαφορών μεταξύ της ονοματολογίας CPV και της ονοματολογίας NACE που χρησιμοποιείται στο παράρτημα ΧΙ ή μεταξύ της ονοματολογίας CPV και της ονοματολογίας CPC (προσωρινή μορφή) που χρησιμοποιείται στο παράρτημα XVΙI, Α και Β, υπερισχύει αντίστοιχα η ονοματολογία NACE ή η ονοματολογία CPC.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Ορισμοσ των δραστηριοτητων και φορεων που καλυπτονται

Τμήμα 1

Φορείς

Άρθρο 2

Αναθέτοντες φορείς

(1) Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως:

α) "αναθέτουσες αρχές": το κράτος, οι αρχές, τοπικές ή περιφερειακές, οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου και οι ενώσεις μιας ή περισσότερων από τις προαναφερόμενες αρχές ή οργανισμούς δημοσίου δικαίου.

Θεωρείται ως "οργανισμός δημοσίου δικαίου" κάθε οργανισμός, ο οποίος:

- έχει συσταθεί με συγκεκριμένο σκοπό την κάλυψη αναγκών γενικού συμφέροντος που δεν εμπίπτουν στο βιομηχανικό ή εμπορικό τομέα,

- έχει νομική προσωπικότητα, και

- του οποίου η δραστηριότητα χρηματοδοτείται κατά το μεγαλύτερο μέρος από το κράτος ή τις τοπικές ή περιφερειακές αρχές ή άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου ή του οποίου η διαχείριση υπόκειται σε έλεγχο ασκούμενο από τους οργανισμούς αυτούς ή περισσότερο από το ήμισυ των μελών του διοικητικού, του διευθυντικού ή του εποπτικού συμβουλίου του διορίζεται από το κράτος, τις τοπικές ή περιφερειακές αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου,

β) "δημόσια επιχείρηση": κάθε επιχείρηση στην οποία οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ασκούν άμεσα ή έμμεσα καθοριστική επιρροή, είτε επειδή έχουν κυριότητα ή χρηματοδοτική συμμετοχή είτε λόγω των κανόνων που διέπουν την επιχείρηση.

Η καθοριστική αυτή επιρροή επί της επιχείρησης εκ μέρους των αναθετουσών αρχών τεκμαίρεται όταν οι εν λόγω αρχές, έμμεσα ή άμεσα:

- κατέχουν το μεγαλύτερο μέρος του καλυφθέντος κεφαλαίου μιας επιχείρησης, ή

- διαθέτουν την πλειονότητα των ψήφων οι οποίες αντιστοιχούν στους τίτλους που έχει εκδώσει η επιχείρηση, ή

- μπορούν να διορίζουν περισσότερα από τα μισά μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου της επιχείρησης.

(2) Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στους αναθέτοντες φορείς, οι οποίοι:

α) είναι αναθέτουσες αρχές ή δημόσιες επιχειρήσεις και ασκούν μια από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 7·

β) εάν δεν είναι αναθέτουσες αρχές ή δημόσιες επιχειρήσεις, ασκούν, μεταξύ των δραστηριοτήτων τους, μία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 7 και απολαύουν ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωμάτων χορηγουμένων από αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους.

(3) Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα είναι τα δικαιώματα που χορηγούνται από αρμόδια αρχή κράτους μέλους, μέσω νομοθετικής, κανονιστικής ή διοικητικής διάταξης, η οποία έχει ως αποτέλεσμα να επιφυλάσσεται σε έναν ή περισσότερους φορείς η άσκηση δραστηριότητας που ορίζεται στα άρθρα 3 έως 7 και να θίγεται ουσιωδώς η δυνατότητα άλλων φορέων να ασκήσουν την δραστηριότητα αυτή.

Τμήμα 2

Δραστηριότητες που καλύπτονται

Άρθρο 3

Αέριο, θερμότητα και ηλεκτρισμός

(1) Όσον αφορά το αέριο και τη θερμότητα, η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις ακόλουθες δραστηριότητες:

α) διάθεση ή εκμετάλλευση σταθερών δικτύων σχεδιασμένων για να παρέχουν στο κοινό υπηρεσίες στον τομέα της παραγωγής, της μεταφοράς ή της διανομής αερίου ή θερμότητας, ή

β) τροφοδότηση των δικτύων αυτών με αέριο ή θερμότητα.

(2) Η τροφοδότηση με αέριο ή θερμότητα δικτύων που προορίζονται να παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό από αναθέτοντα φορέα που δεν είναι αναθέτουσα αρχή, δεν θεωρείται δραστηριότητα κατά την έννοια της παραγράφου 1, όταν:

α) η παραγωγή αερίου ή θερμότητας από τον ενδιαφερόμενο φορέα αποτελεί αναπόφευκτο αποτέλεσμα της άσκησης δραστηριότητας που δεν αναφέρεται στις παραγράφους 1 ή 3 του παρόντος άρθρου ή στα άρθρα 4 έως 7 και

β) η τροφοδότηση του δημόσιου δικτύου αποβλέπει μόνο στην οικονομική εκμετάλλευση της παραγωγής αυτής και αντιστοιχεί το πολύ στο 20 % του κύκλου εργασιών του φορέα, με βάση το μέσο όρο των τριών τελευταίων ετών, συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος έτους.

(3) Όσον αφορά τον ηλεκτρισμό, η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις ακόλουθες δραστηριότητες:

α) διάθεση ή εκμετάλλευση σταθερών δικτύων σχεδιασμένων για να παρέχουν στο κοινό υπηρεσίες στον τομέα της παραγωγής, της μεταφοράς ή της διανομής ηλεκτρισμού, ή

β) τροφοδότηση των εν λόγω δικτύων με ηλεκτρισμό.

(4) Η τροφοδότηση με ηλεκτρισμό δικτύων που προορίζονται να παράσχουν υπηρεσίες στο κοινό από αναθέτοντα φορέα που δεν είναι αναθέτουσα αρχή δεν θεωρείται δραστηριότητα κατά την έννοια της παραγράφου 3, όταν:

α) η παραγωγή ηλεκτρισμού από τον ενδιαφερόμενο φορέα γίνεται διότι η κατανάλωσή του είναι αναγκαία για την άσκηση δραστηριότητας που δεν αναφέρεται στις παραγράφους 1 ή 3 του παρόντος άρθρου ή στα άρθρα 4 έως 7 και

β) η τροφοδότηση του δημόσιου δικτύου εξαρτάται μόνου από την ιδιοκατανάλωση του φορέα και δεν υπερβαίνει το 30 % της συνολικής παραγωγής ενέργειας του φορέα, με βάση το μέσο όρο των τριών τελευταίων ετών, συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος έτους.

Άρθρο 4

Ύδωρ

(1) Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις ακόλουθες δραστηριότητες:

α) διάθεση ή εκμετάλλευση σταθερών δικτύων σχεδιασμένων για να παρέχουν στο κοινό υπηρεσίες στον τομέα της παραγωγής, της μεταφοράς ή της διανομής πόσιμου ύδατος, ή

β) τροφοδότηση των εν λόγω δικτύων με πόσιμο ύδωρ.

(2) Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται επίσης στις συμβάσεις που συνάπτονται ή στους διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται από τους φορείς που ασκούν δραστηριότητα οριζόμενη στην παράγραφο 1, και τα οποία:

α) συνδέονται με έργα υδραυλικής μηχανικής, αρδευτικών ή αποστραγγιστικών έργων, εφόσον ο όγκος του ύδατος που προορίζεται για εφοδιασμό με πόσιμο ύδωρ υπερβαίνει το 20 % του συνολικού όγκου ύδατος που διατίθεται για τα εν λόγω σχέδια ή εγκαταστάσεις άρδευσης ή αποστράγγισης, ή

β) συνδέονται με την αποχέτευση ή την επεξεργασία λυμάτων.

(3) Η τροφοδότηση με πόσιμο ύδωρ δικτύων που προορίζονται να παράσχουν υπηρεσίες στο κοινό από αναθέτοντα φορέα που δεν είναι αναθέτουσα αρχή δεν θεωρείται ως δραστηριότητα κατά την έννοια της παραγράφου 1, όταν:

α) η παραγωγή πόσιμου ύδατος από τον ενδιαφερόμενο φορέα γίνεται διότι η κατανάλωσή του είναι αναγκαία για την άσκηση δραστηριότητας που δεν αναφέρεται στα άρθρα 3 έως 7, και

β) η τροφοδότηση του δημόσιου δικτύου εξαρτάται μόνον από την ιδιοκατανάλωση του φορέα και δεν υπερβαίνει το 30 % της συνολικής παραγωγής πόσιμου ύδατος του φορέα, με βάση το μέσο όρο των τριών προηγουμένων ετών, συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος έτους.

Άρθρο 5

Υπηρεσίες μεταφορών

(1) Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις δραστηριότητες που αποσκοπούν στη διάθεση ή την εκμετάλλευση δικτύων που παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό στους τομείς των μεταφορών με σιδηρόδρομο, αυτόματα συστήματα, τραμ, τρόλεϊ, λεωφορεία ή καλώδιο.

Όσον αφορά τις υπηρεσίες μεταφορών, θεωρείται ότι υφίσταται δίκτυο όταν η υπηρεσία παρέχεται με τους όρους που ορίζονται από την αρμόδια αρχή κράτους μέλους, όπως εκείνοι που αφορούν τις ακολουθητέες διαδρομές, τη διαθέσιμη μεταφορική ικανότητα ή τη συχνότητα παροχής της υπηρεσίας.

(2) Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στους φορείς που παρέχουν στο κοινό υπηρεσίες μεταφορών με λεωφορείο, οι οποίοι είχαν αποκλεισθεί από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 93/38/ΕΟΚ δυνάμει του άρθρου 2 παράγραφος 4 αυτής.

Άρθρο 6

Ταχυδρομικές υπηρεσίες

(1) Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις δραστηριότητες που αποσκοπούν στην παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών ή, με βάση τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 στοιχείο γ), άλλων υπηρεσιών πλην των ταχυδρομικών.

(2) Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας και με την επιφύλαξη της οδηγίας 97/67/ΕΚ, νοούνται ως:

α) "ταχυδρομικό αντικείμενο": αντικείμενο με συγκεκριμένο παραλήπτη, αποστελλόμενο υπό την τελική του μορφή, ανεξάρτητα από το βάρος του· τα αντικείμενα αυτά περιλαμβάνουν, π.χ., πέραν των αντικειμένων αλληλογραφίας, βιβλία, καταλόγους, εφημερίδες, περιοδικά και ταχυδρομικά δέματα που περιέχουν αντικείμενα με ή χωρίς εμπορική αξία, ανεξάρτητα από το βάρος τους·

β) "ταχυδρομικές υπηρεσίες": υπηρεσίες που συνίστανται στη συλλογή, διαλογή, μεταφορά και διανομή ταχυδρομικών αντικειμένων. Στις υπηρεσίες αυτές συγκαταλέγονται οι εξής:

- "ανατιθέμενες κατ' αποκλειστικότητα ταχυδρομικές υπηρεσίες": ταχυδρομικές υπηρεσίες που ανατίθενται ή μπορούν να ανατίθενται κατ' αποκλειστικότητα βάσει του άρθρου 7 της οδηγίας 97/67/ΕΚ,

- "άλλες ταχυδρομικές υπηρεσίες": ταχυδρομικές υπηρεσίες που δεν επιτρέπεται να ανατίθενται κατ' αποκλειστικότητα βάσει του άρθρου 7 της οδηγίας 97/67/ΕΚ και

γ) "άλλες υπηρεσίες πλην των ταχυδρομικών": υπηρεσίες παρεχόμενες στους εξής τομείς:

- υπηρεσίες διαχείρισης της αλληλογραφίας (τόσο προγενέστερες όσο και μεταγενέστερες της αποστολής, όπως "mailroom management services"),

- υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που συνδέονται με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και παρέχονται εξ ολοκλήρου με ηλεκτρονικά μέσα (περιλαμβανομένης της ασφαλούς διαβίβασης κωδικοποιημένων εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα, της διαχείρισης διευθύνσεων και της διαβίβασης συστημένου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου),

- υπηρεσίες συνδεόμενες με ταχυδρομικά αντικείμενα που δεν περιλαμβάνονται στο στοιχείο α), όπως το διαφημιστικό ταχυδρομείο χωρίς συγκεκριμένο παραλήπτη,

- χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, όπως ορίζονται στην κατηγορία 6 του Παραρτήματος XVΙΙ A και στο άρθρο 24, στοιχείο γ), συμπεριλαμβανομένων ιδίως των ταχυδρομικών ενταλμάτων πληρωμής και των ταχυδρομικών μεταφορών πιστώσεων,

- φιλοτελικές υπηρεσίες και

- υπηρεσίες εφοδιαστικής διαχείρισης (υπηρεσίες που συνδυάζουν τη φυσική παράδοση και/ή την εναποθήκευση με άλλα μη ταχυδρομικά καθήκοντα),

εφόσον οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται από φορέα ο οποίος παρέχει επίσης ταχυδρομικές υπηρεσίες κατά την έννοια του στοιχείου β) πρώτη και δεύτερη περίπτωση, και εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 30 παράγραφος 1, όσον αφορά τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται σε αυτές τις περιπτώσεις.

Άρθρο 7

Διατάξεις για την αναζήτηση, εξόρυξη και συλλογή πετρελαίου, αερίου, άνθρακα και άλλων στερεών καυσίμων καθώς και διατάξεις για τους λιμένες και τους αερολιμένες

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις δραστηριότητες εκμετάλλευσης μιας γεωγραφικής περιοχής με σκοπό:

α) την αναζήτηση, εξόρυξη και συλλογή πετρελαίου, αερίου, άνθρακα ή άλλων στερεών καυσίμων, ή

β) τη διάθεση αερολιμένων, θαλάσσιων λιμένων ή λιμένων εσωτερικής ναυσιπλοΐας ή άλλων τερματικών σταθμών μεταφορικών μέσων, σε αεροπορικούς, θαλάσσιους ή ποτάμιους μεταφορείς.

Άρθρο 8

Κατάλογοι αναθετόντων φορέων

Οι αναθέτοντες φορείς, κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, απαριθμούνται κατά τρόπο μη εξαντλητικό στους καταλόγους που παρατίθενται στα παραρτήματα Ι έως ΙΧ. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν περιοδικά στην Επιτροπή τις τροποποιήσεις που έχουν γίνει στους καταλόγους τους.

Άρθρο 9

Συμβάσεις που αφορούν διάφορες δραστηριότητες

(1) Σύμβαση για τη διεξαγωγή διάφορων δραστηριοτήτων ακολουθεί τους κανόνες που ισχύουν για τη δραστηριότητα για την οποία προορίζεται κυρίως.

Ωστόσο, η επιλογή ανάμεσα στη σύναψη μιας μόνο σύμβασης και τη σύναψη πολλών χωριστών συμβάσεων δεν μπορεί να έχει ως στόχο την καταστρατήγηση της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας ή, ενδεχομένως, της οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

(2) Εάν μία από τις δραστηριότητες για τις οποίες προορίζεται η σύμβαση υπόκειται στην παρούσα οδηγία και η άλλη υπόκειται στην οδηγία 2004/18/ΕΚ και εάν είναι αντικειμενικώς αδύνατον να προσδιορισθεί για ποια δραστηριότητα προορίζεται κυρίως η σύμβαση, η σύμβαση ανατίθεται σύμφωνα με την οδηγία 2004/18/ΕΚ.

(3) Εάν μία από τις δραστηριότητες για τις οποίες προορίζεται η σύμβαση υπόκειται στην παρούσα οδηγία και η άλλη δεν υπόκειται στην παρούσα οδηγία ή στην οδηγία 2004/.../ΕΚ και εάν είναι αντικειμενικώς αδύνατον να προσδιορισθεί για ποια δραστηριότητα προορίζεται κυρίως η σύμβαση, η σύμβαση ανατίθεται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Γενικές αρχές

Άρθρο 10

Αρχές για την ανάθεση των συμβάσεων

Οι αναθέτοντες φορείς αντιμετωπίζουν τους οικονομικούς φορείς ισότιμα και χωρίς διακρίσεις και ενεργούν με διαφάνεια.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 11

Οικονομικοί φορείς

(1) Οι υποψήφιοι ή οι προσφέροντες οι οποίοι, δυνάμει του δικαίου κράτους μέλους, στο οποίο είναι εγκατεστημένοι, έχουν δικαίωμα να διενεργούν τη συγκεκριμένη παροχή, δεν μπορούν να απορρίπτονται για τον λόγον μόνον ότι δυνάμει του δικαίου του κράτους μέλους στο οποίο ανατίθεται η σύμβαση, θα έπρεπε να είναι είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα.

Εντούτοις, για τις συμβάσεις έργων και υπηρεσιών καθώς και για τις συμβάσεις προμηθειών που περιλαμβάνουν επιπλέον εργασίες και/ή υπηρεσίες τοποθέτησης και εγκατάστασης, είναι δυνατόν να ζητείται από τα νομικά πρόσωπα να αναφέρουν, στις προσφορές ή στις αιτήσεις συμμετοχής τους, τα ονόματα και τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα των προσώπων στα οποία ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης.

(2) Οι κοινοπραξίες οικονομικών φορέων δύνανται να υποβάλλουν προσφορές ή υποψηφιότητες. Για την υποβολή μιας προσφοράς ή μιας αίτησης συμμετοχής, οι αναθέτοντες φορείς δεν μπορούν να απαιτούν να έχουν οι οικονομικοί φορείς συγκεκριμένη νομική μορφή· ωστόσο, η επιλεγόμενη κοινοπραξία είναι δυνατόν να υποχρεούται να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή στο βαθμό που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.

Άρθρο 12

Όροι που αφορούν τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου

Κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων από τους αναθέτοντες φορείς, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν στις σχέσεις τους εξίσου ευνοϊκούς όρους με εκείνους που παρέχουν στους οικονομικούς φορείς τρίτων χωρών κατ' εφαρμογήν της συμφωνίας. Για το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη διαβουλεύονται περί των μέτρων εφαρμογής της συμφωνίας, στο πλαίσιο της Συμβουλευτικής Επιτροπής Δημόσιων Συμβάσεων.

Άρθρο 13

Εχεμύθεια

(1) Κατά τη διαβίβαση των τεχνικών προδιαγραφών στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, κατά την προεπιλογή και την επιλογή των οικονομικών φορέων και κατά την ανάθεση των συμβάσεων, οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να επιβάλλουν υποχρεώσεις προκειμένου να προστατεύσουν τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών που διαβιβάζουν.

(2) Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρούσας οδηγίας, ιδίως δε εκείνων που αφορούν τις υποχρεώσεις σχετικά με τη δημοσιοποίηση των συναπτομένων συμβάσεων και την ενημέρωση των υποψηφίων και των προσφερόντων, που ορίζονται στα άρθρα 43 και 49, και σύμφωνα προς το εθνικό δίκαιο στο οποίο υπόκειται ο αναθέτων φορέας, ο τελευταίος δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οικονομικοί φορείς και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών.

Άρθρο 14

Συμφωνίες-πλαίσιο

(1) Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να θεωρούν συμφωνία-πλαίσιο, ως σύμβαση κατά την έννοια του άρθρου 1, παράγραφος 2 και να εφαρμόζουν για την ανάθεσή της την παρούσα οδηγία.

(2) Όταν οι αναθέτοντες φορείς έχουν συνάψει συμφωνία-πλαίσιο σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, μπορούν να εφαρμόζουν το άρθρο 40 παράγραφος 3 σημείο i) όταν συνάπτουν συμβάσεις που βασίζονται στη συμφωνία αυτή.

(3) Όταν μια συμφωνία-πλαίσιο δεν έχει συναφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, οι αναθέτοντες φορείς δεν μπορούν να εφαρμόζουν το άρθρο 40 παράγραφος 3 σημείο i).

(4) Οι αναθέτοντες φορείς δεν μπορούν να προσφεύγουν στις συμφωνίες-πλαίσιο καταχρηστικά κατά τρόπο που να εμποδίζει, να περιορίζει ή να νοθεύει τον ανταγωνισμό.

Άρθρο 15

Δυναμικά συστήματα αγορών

(1) Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν τη δυνατότητα οι αναθέτοντες φορείς να προσφεύγουν σε δυναμικά συστήματα αγορών.

(2) Για την εφαρμογή ενός δυναμικού συστήματος αγορών, οι αναθέτοντες φορείς ακολουθούν τους κανόνες της ανοικτής διαδικασίας σε όλες τις φάσεις της μέχρι την ανάθεση των συμβάσεων στο πλαίσιο αυτού του συστήματος. Γίνονται δεκτοί στο σύστημα όλοι οι προσφέροντες οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια επιλογής και έχουν υποβάλει ενδεικτική προσφορά σύμφωνη προς τη συγγραφή υποχρεώσεων και τα ενδεχόμενα συμπληρωματικά έγγραφα· οι ενδεικτικές προσφορές μπορούν να βελτιώνονται οιαδήποτε στιγμή, υπό τον όρο ότι εξακολουθούν να συνάδουν προς τη συγγραφή υποχρεώσεων. Για την εφαρμογή του συστήματος και τη σύναψη των συμβάσεων στο πλαίσιο του συστήματος, οι αναθέτοντες φορείς χρησιμοποιούν αποκλειστικώς ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 παράγραφοι 2 έως 5.

(3) Για τους σκοπούς της εφαρμογής του δυναμικού συστήματος αγορών, οι αναθέτοντες φορείς:

α) δημοσιεύουν προκήρυξη διαγωνισμού διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για δυναμικό σύστημα αγορών·

β) διευκρινίζουν, μεταξύ άλλων, στη συγγραφή υποχρεώσεων τη φύση των προβλεπόμενων αγορών που αποτελούν αντικείμενο αυτού του συστήματος καθώς και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν το σύστημα αγορών, το χρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό εξοπλισμό και τις τεχνικές διευθετήσεις και προδιαγραφές της σύνδεσης·

γ) προσφέρουν ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση με ηλεκτρονικά μέσα στη συγγραφή υποχρεώσεων και σε κάθε συμπληρωματικό έγγραφο, ήδη από τη δημοσίευση της προκήρυξης έως τη λήξη του συστήματος, και σημειώνουν στην προκήρυξη τη διεύθυνση στο Διαδίκτυο στην οποία μπορούν να μελετώνται αυτά τα έγγραφα.

(4) Οι αναθέτοντες φορείς παρέχουν, καθ' όλη τη διάρκεια του δυναμικού συστήματος αγορών, τη δυνατότητα σε κάθε οικονομικό φορέα να υποβάλει ενδεικτική προσφορά με σκοπό να γίνει δεκτός στο σύστημα σύμφωνα με τους όρους που προβλέπει η παράγραφος 2. Ολοκληρώνουν την αξιολόγηση εντός μέγιστης προθεσμίας δεκαπέντε ημερών αρχομένης από την υποβολή της ενδεικτικής προσφοράς. Μπορούν, ωστόσο να παρατείνουν την αξιολόγηση εφόσον, εν τω μεταξύ, δεν έχει υπάρξει άλλος διαγωνισμός.

Ο αναθέτων φορέας ενημερώνει, το ταχύτερο δυνατόν, τον προσφέροντα για τον οποίο γίνεται λόγος στο πρώτο εδάφιο σχετικά με την αποδοχή του στο δυναμικό σύστημα αγορών ή την απόρριψη της ενδεικτικής του προσφοράς.

(5) Κάθε συγκεκριμένη σύμβαση πρέπει να αποτελεί αντικείμενο διαγωνισμού. Πριν από τον εν λόγω διαγωνισμό, οι αναθέτοντες φορείς δημοσιεύουν απλουστευμένη προκήρυξη διαγωνισμού με την οποία καλούν όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν ενδεικτική προσφορά, σύμφωνα με την παράγραφο 4, εντός προθεσμίας η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 15 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της απλουστευμένης προκήρυξης. Οι αναθέτοντες φορείς προχωρούν στον διαγωνισμό μόνο μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης όλων των ενδεικτικών προσφορών που έχουν υποβληθεί εντός της εν λόγω προθεσμίας.

(6) Οι αναθέτοντες φορείς καλούν όλους τους προσφέροντες που έχουν γίνει δεκτοί στο σύστημα να υποβάλλουν προσφορά για κάθε συγκεκριμένη σύμβαση που πρόκειται να συναφθεί στο πλαίσιο του συστήματος. Για το σκοπό αυτόν, καθορίζουν επαρκή προθεσμία για την υποβολή των προσφορών.

Οι αναθέτοντες φορείς αναθέτουν τη σύμβαση στον προσφέροντα ο οποίος υπέβαλε την καλύτερη προσφορά σύμφωνα με τα κριτήρια ανάθεσης, τα οποία επισημαίνονται στην προκήρυξη διαγωνισμού για την έναρξη εφαρμογής του δυναμικού συστήματος αγορών. Τα κριτήρια αυτά μπορούν, ενδεχομένως, να προσδιορίζονται στην πρόσκληση, η οποία αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο.

(7) Η διάρκεια ενός δυναμικού συστήματος αγορών δεν μπορεί να υπερβαίνει την τετραετία, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις δεόντως αιτιολογημένες.

Οι αναθέτοντες φορείς δεν μπορούν να προσφεύγουν σε αυτό το σύστημα κατά τρόπον ώστε να εμποδίζουν, να περιορίζουν ή να στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς ή οι συμμετέχοντες στο σύστημα δεν μπορούν να επιβαρύνονται με έξοδα διεκπεραίωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Διατάξεις περί κατωτάτων ορίων και εξαιρέσεων

Τμήμα 1

Κατώτατα όρια

Άρθρο 16

Κατώτατα όρια των συμβάσεων

Εξαιρουμένων των περιπτώσεων όπου αποκλείονται με βάση τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 19 έως 26 ή δυνάμει του άρθρου 30, σχετικά με την άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις συμβάσεις, των οποίων η εκτιμώμενη αξία, χωρίς τον φόρο προστιθεμένης αξίας (ΦΠΑ), ισούται με ή υπερβαίνει τα ακόλουθα κατώτατα όρια:

α) 499000 ευρώ για τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών,

β) 6242000 ευρώ για τις συμβάσεις έργων.

Άρθρο 17

Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας των συμβάσεων, των συμφωνιών-πλαίσιο και των δυναμικών συστημάτων αγορών

(1) Ο υπολογισμός της εκτιμώμενης αξίας μιας σύμβασης βασίζεται στο συνολικό πληρωτέο ποσό, εκτός ΦΠΑ, εκτιμώμενο από τον αναθέτοντα φορέα. Ο υπολογισμός αυτός λαμβάνει υπόψη το εκτιμώμενο συνολικό ποσό, συμπεριλαμβανομένου κάθε τυχόν δικαιώματος προαιρέσεως ή τυχόν ανανεώσεων της σύμβασης.

Στην περίπτωση που ο αναθέτων φορέας προβλέπει βραβεία ή την καταβολή ποσών στους υποψηφίους ή προσφέροντες, λαμβάνει τα ποσά αυτά υπόψη του κατά τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

(2) Οι αναθέτοντες φορείς δεν μπορούν να καταστρατηγούν την παρούσα οδηγία κατατέμνοντας τα σχέδια έργων ή τις προτεινόμενες αγορές για την απόκτηση συγκεκριμένης ποσότητας προμηθειών και/ή υπηρεσιών ή χρησιμοποιώντας ειδικές μεθόδους υπολογισμού της αξίας των συμβάσεων.

(3) Για τις συμφωνίες-πλαίσιο και για τα δυναμικά συστήματα αγορών, η εκτιμώμενη αξία που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη είναι η μέγιστη εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ του συνόλου των συμβάσεων που προβλέπονται για τη συνολική διάρκεια της συμφωνίας ή του συστήματος.

(4) Για τους σκοπούς του άρθρου 16, οι αναθέτοντες φορείς περιλαμβάνουν στην εκτιμώμενη αξία των συμβάσεων έργων την αξία των εργασιών καθώς και όλων των προμηθειών ή υπηρεσιών που απαιτούνται για την εκτέλεση των έργων, και τις θέτουν στη διάθεση του εργολήπτη.

(5) Η αξία των προμηθειών ή των υπηρεσιών που δεν είναι απαραίτητες για την εκτέλεση μιας συγκεκριμένης σύμβασης έργων δεν μπορεί να προστίθεται στην αξία αυτής της σύμβασης έργων, με αποτέλεσμα να εξαιρείται η απόκτηση αυτών των προμηθειών ή υπηρεσιών από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

(6) α) Όταν προτεινόμενο έργο ή προτεινόμενη αγορά υπηρεσιών μπορεί να οδηγήσει σε ταυτόχρονη σύναψη χωριστών συμβάσεων κατά τμήματα, λαμβάνεται υπόψη η εκτιμώμενη συνολική αξία όλων αυτών των τμημάτων.

Όταν η συνολική αξία των τμημάτων είναι ίση με ή υπερβαίνει το κατώτατο όριο που καθορίζεται στο άρθρο 16, η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στη σύναψη κάθε τμήματος.

Ωστόσο, οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να παρεκκλίνουν από την εφαρμογή αυτή για τα τμήματα η εκτιμώμενη αξία των οποίων εκτός ΦΠΑ είναι μικρότερη των 80000 ευρώ για τις υπηρεσίες και του 1 εκατομμυρίου ευρώ για τα έργα, υπό τον όρο ότι το συνολικό ποσό των συγκεκριμένων τμημάτων δεν υπερβαίνει το 20 % της συνολικής αξίας όλων των τμημάτων.

β) Όταν ένα σχέδιο αγοράς για την απόκτηση ομοιογενών προμηθειών μπορεί να οδηγήσει σε ταυτόχρονη σύναψη χωριστών συμβάσεων κατά τμήματα, λαμβάνεται υπόψη η εκτιμώμενη συνολική αξία όλων αυτών των τμημάτων κατά την εφαρμογή του άρθρου 16.

Όταν η συνολική αξία των τμημάτων είναι ίση με ή υπερβαίνει την αξία που καθορίζεται στο άρθρο 16, η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στη σύναψη κάθε τμήματος.

Ωστόσο, οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να παρεκκλίνουν από την εφαρμογή αυτή για τα τμήματα η εκτιμώμενη αξία των οποίων εκτός ΦΠΑ είναι μικρότερη των 80000 ευρώ, υπό τον όρο ότι το συνολικό ποσό των συγκεκριμένων τμημάτων δεν υπερβαίνει το 20 % της συνολικής αξίας όλων των τμημάτων.

(7) Όταν πρόκειται για συμβάσεις προμηθειών ή υπηρεσιών οι οποίες έχουν περιοδικό χαρακτήρα ή οι οποίες προβλέπεται να ανανεωθούν μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ο υπολογισμός της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης βασίζεται στα εξής:

α) είτε στην πραγματική συνολική αξία των διαδοχικών συμβάσεων του ιδίου τύπου που έχουν συναφθεί κατά τη διάρκεια του προηγούμενου δωδεκαμήνου ή οικονομικού έτους, ει δυνατόν αναπροσαρμοσμένη ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι ενδεχόμενες μεταβολές στις ποσότητες ή στην αξία τους κατά τους δώδεκα μήνες που έπονται της αρχικής σύμβασης·

β) είτε στην εκτιμώμενη συνολική αξία των διαδοχικών συμβάσεων που συνήφθησαν κατά το δωδεκάμηνο που έπεται της πρώτης παράδοσης ή κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, εφόσον αυτό υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες.

(8) Ο υπολογισμός της εκτιμώμενης αξίας μιας σύμβασης που περιλαμβάνει ταυτοχρόνως υπηρεσίες και προμήθειες βασίζεται στη συνολική αξία των υπηρεσιών και των προμηθειών, ανεξάρτητα από την επιμέρους αξία τους. Στον υπολογισμό αυτόν, περιλαμβάνεται η αξία των εργασιών τοποθέτησης και εγκατάστασης.

(9) Όσον αφορά τις συμβάσεις προμηθειών που έχουν ως αντικείμενο τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή τη μίσθωση-πώληση προϊόντων, ως βάση για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης λαμβάνεται:

α) για τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου, εάν ο χρόνος αυτός είναι δώδεκα μήνες ή λιγότερο, η εκτιμώμενη συνολική αξία για τη διάρκεια της σύμβασης ή, αν η διάρκεια αυτή υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες, η συνολική αξία της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της εκτιμώμενης υπολειπόμενης αξίας·

β) για τις συμβάσεις αορίστου χρόνου ή τις συμβάσεις των οποίων η διάρκεια δεν μπορεί να προσδιορισθεί, η μηνιαία αξία πολλαπλασιασμένη επί 48.

(10) Για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας συμβάσεων υπηρεσιών, λαμβάνονται υπόψη, ανάλογα με την περίπτωση, τα ακόλουθα ποσά:

α) όσον αφορά τις ασφαλιστικές υπηρεσίες, το καταβλητέο ασφάλιστρο και οι άλλοι τρόποι αμοιβής·

β) όσον αφορά τις τραπεζικές και άλλες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, οι αμοιβές, οι προμήθειες, οι τόκοι και οι άλλοι τρόποι αμοιβής·

γ) όσον αφορά τις συμβάσεις που περιλαμβάνουν μελέτες, οι αμοιβές, προμήθειες και οι άλλοι τρόποι αμοιβής.

(11) Όταν πρόκειται για συμβάσεις υπηρεσιών στις οποίες δεν αναφέρεται συνολική τιμή, ως βάση υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας των συμβάσεων λαμβάνεται:

α) για τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου, εάν η διάρκειά τους είναι ίση ή μικρότερη από 48 μήνες: η συνολική αξία για όλη τη διάρκεια της σύμβασης·

β) για τις συμβάσεις αορίστου χρόνου ή τις συμβάσεις των οποίων η διάρκεια υπερβαίνει τους 48 μήνες: η μηνιαία αξία πολλαπλασιασμένη επί 48.

Τμήμα 2

Συμβάσεις και συμβάσεις παραχώρησης καθώς και συμβάσεις οι οποίες υπάγονται σε ειδικό καθεστώς

ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ 1

Άρθρο 18

Συμβάσεις παραχώρησης έργων και υπηρεσιών

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις παραχώρησης έργων ή υπηρεσιών, όπως ορίζονται στο άρθρο 1, παράγραφος 3, οι οποίες ανατίθενται από αναθέτοντες φορείς κατά την άσκηση μιας ή περισσοτέρων από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 7, όταν οι παραχωρήσεις αυτές γίνονται για την άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων.

ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ 2

Εξαιρέσεις που ισχύουν για όλους τους αναθέτοντες φορείς και όλα τα είδη συμβάσεων

Άρθρο 19

Συμβάσεις που συνάπτονται με σκοπό τη μεταπώληση ή τη μίσθωση σε τρίτους

(1) Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις που συνάπτονται με σκοπό τη μεταπώληση ή τη μίσθωση σε τρίτους, όταν ο αναθέτων φορέας δεν απολαύει κανενός ειδικού ή αποκλειστικού δικαιώματος πώλησης ή μίσθωσης του αντικειμένου αυτών των συμβάσεων και όταν άλλοι φορείς δικαιούνται να προβαίνουν ελεύθερα στην εν λόγω πώληση ή μίσθωση με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τον αναθέτοντα φορέα.

(2) Οι αναθέτοντες φορείς κοινοποιούν στην Επιτροπή, κατόπιν αιτήσεώς της, όλες τις κατηγορίες προϊόντων και δραστηριοτήτων που θεωρούν ότι εξαιρούνται δυνάμει της παραγράφου 1. Η Επιτροπή μπορεί να δημοσιεύει περιοδικά, για λόγους ενημέρωσης, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους καταλόγους των κατηγοριών προϊόντων και δραστηριοτήτων που θεωρεί ότι εξαιρούνται. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή σέβεται τον ευαίσθητο εμπορικό χαρακτήρα τον οποίο, ενδεχομένως, επικαλέσθηκαν οι αναθέτοντες φορείς κατά τη διαβίβαση των πληροφοριών.

Άρθρο 20

Συμβάσεις που συνάπτονται με άλλους σκοπούς από την άσκηση μιας από τις οριζόμενες δραστηριότητες ή για την άσκηση μιας τέτοιας δραστηριότητας σε τρίτη χώρα

(1) Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις που συνάπτουν ή στους διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνουν οι αναθέτοντες φορείς με άλλους σκοπούς από τις δραστηριότητες που ορίζονται στα άρθρα 3 έως 6 ή για την άσκηση αυτών των δραστηριοτήτων σε τρίτη χώρα, υπό συνθήκες που δεν προϋποθέτουν την υλική εκμετάλλευση δικτύου ή γεωγραφικής περιοχής στο εσωτερικό της Κοινότητας.

(2) Οι αναθέτοντες φορείς κοινοποιούν στην Επιτροπή, κατόπιν αιτήσεώς της, οποιαδήποτε δραστηριότητα θεωρούν ότι εξαιρείται δυνάμει της παραγράφου 1. Η Επιτροπή μπορεί να δημοσιεύει περιοδικά, για λόγους ενημέρωσης, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους καταλόγους κατηγοριών δραστηριοτήτων που θεωρεί ότι εξαιρούνται. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή σέβεται τον ευαίσθητο εμπορικό χαρακτήρα τον οποίο, ενδεχομένως, επικαλέσθηκαν οι αναθέτοντες φορείς κατά τη διαβίβαση των πληροφοριών.

Άρθρο 21

Απόρρητες συμβάσεις ή συμβάσεις που απαιτούν ειδικά μέτρα ασφαλείας

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις οι οποίες κηρύσσονται απόρρητες από τα κράτη μέλη ή των οποίων η εκτέλεση πρέπει να συνοδεύεται από ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας, σύμφωνα με τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που ισχύουν στο συγκεκριμένο κράτος μέλος ή όταν η προστασία των βασικών συμφερόντων ασφαλείας του εν λόγω κράτους μέλους το απαιτεί.

Άρθρο 22

Συμβάσεις που συνάπτονται δυνάμει διεθνών κανόνων

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις οι οποίες διέπονται από διαφορετικούς διαδικαστικούς κανόνες και συνάπτονται δυνάμει:

α) διεθνούς συμφωνίας, η οποία συναφθεί, σύμφωνα με τη συνθήκη, μεταξύ κράτους μέλους και μιας ή περισσοτέρων τρίτων χωρών και καλύπτει προμήθειες, έργα, υπηρεσίες ή διαγωνισμούς μελετών που προορίζονται για την από κοινού εκτέλεση ή εκμετάλλευση ενός σχεδίου από τα υπογράφοντα κράτη· κάθε συμφωνία ανακοινώνεται στην Επιτροπή, η οποία μπορεί να προβαίνει σε διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της Συμβουλευτικής Επιτροπής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 68·

β) διεθνούς συμφωνίας η οποία έχει συναφθεί για τη στάθμευση στρατευμάτων και αφορά επιχειρήσεις κράτους μέλους ή τρίτης χώρας·

γ) ειδικής διαδικασίας διεθνούς οργανισμού.

Άρθρο 23

Συμβάσεις που ανατίθενται σε συνδεδεμένη επιχείρηση, σε κοινοπραξία ή σε αναθέτοντα φορέα που συμμετέχει σε κοινοπραξία

(1) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως "συνδεδεμένη επιχείρηση" νοείται κάθε επιχείρηση της οποίας οι ετήσιοι λογαριασμοί έχουν ενοποιηθεί με τους λογαριασμούς του αναθέτοντος φορέα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της έβδομης οδηγίας 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 1983, βασιζόμενη στο άρθρο 44 παράγραφος 2 περίπτωση ζ) της συνθήκης για τους ενοποιημένους λογαριασμούς(27),(28) ή, στην περίπτωση που οι φορείς δεν εμπίπτουν στην παρούσα οδηγία, κάθε επιχείρηση επί της οποίας ο αναθέτων φορέας μπορεί να ασκεί, άμεσα ή έμμεσα, κυρίαρχη επιρροή, κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο β), ή η οποία μπορεί να ασκεί κυρίαρχη επιρροή επί του αναθέτοντος φορέα ή η οποία υπόκειται, από κοινού με τον αναθέτοντα φορέα, στην κυρίαρχη επιρροή μιας άλλης επιχείρησης λόγω της ιδιοκτησίας, χρηματοδοτικής συμμετοχής ή των κανόνων που τη διέπουν.

(2) Υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3, η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις:

α) τις οποίες συνάπτει αναθέτων φορέας με συνδεδεμένη επιχείρηση, ή

β) τις οποίες συνάπτει κοινοπραξία, η οποία έχει συσταθεί αποκλειστικά από διάφορους αναθέτοντες φορείς με σκοπό την άσκηση δραστηριοτήτων κατά την έννοια των άρθρων 3 έως 7, με επιχείρηση συνδεδεμένη με έναν από αυτούς τους αναθέτοντες φορείς,

(3) Η παράγραφος 2 εφαρμόζεται:

α) στις συμβάσεις υπηρεσιών, εφόσον το 80 % τουλάχιστον του μέσου κύκλου εργασιών που πραγματοποίησε η συνδεδεμένη επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία στον τομέα των υπηρεσιών προέρχεται από την παροχή αυτών των υπηρεσιών στις επιχειρήσεις με τις οποίες συνδέεται·

β) στις συμβάσεις προμηθειών, εφόσον το 80 % τουλάχιστον του μέσου κύκλου εργασιών που πραγματοποίησε η συνδεδεμένη επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία στον τομέα των προμηθειών προέρχεται από την παροχή αυτών των προμηθειών στις επιχειρήσεις με τις οποίες συνδέεται·

γ) στις συμβάσεις έργων, εφόσον το 80 % τουλάχιστον του μέσου κύκλου εργασιών που πραγματοποίησε η συνδεδεμένη επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία στον τομέα των έργων προέρχεται από την παροχή αυτών των έργων στις επιχειρήσεις με τις οποίες συνδέεται·

Όταν, σε συνάρτηση με την ημερομηνία δημιουργίας της συνδεδεμένης επιχείρησης ή έναρξης των δραστηριοτήτων της, δεν είναι διαθέσιμος ο κύκλος εργασιών για την τελευταία τριετία, η επιχείρηση αρκεί να αποδεικνύει ότι η πραγματοποίηση του κύκλου εργασιών που αναφέρεται στα στοιχεία α), β) ή γ), είναι πιθανή, ιδίως με προβολή δραστηριοτήτων.

Όταν η ίδια ή παρόμοιες υπηρεσίες, προμήθειες ή έργα παρέχονται από περισσότερες από μία επιχειρήσεις συνδεδεμένες με τον αναθέτοντα φορέα, για τον υπολογισμό των προαναφερόμενων ποσοστών λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός κύκλος εργασιών που προκύπτει αντιστοίχως από την παροχή υπηρεσιών, προμηθειών ή έργων εκ μέρους των συνδεδεμένων επιχειρήσεων.

(4) Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις:

α) τις οποίες συνάπτει κοινοπραξία, η οποία έχει συσταθεί αποκλειστικά από διάφορους αναθέτοντες φορείς, με σκοπό την άσκηση δραστηριοτήτων κατά την έννοια των άρθρων 3 έως 6, με έναν από αυτούς τους αναθέτοντες φορείς, ή

β) τις οποίες συνάπτει αναθέτων φορέας με μια τέτοια κοινοπραξία στην οποία συμμετέχει, με την προϋπόθεση ότι η κοινοπραξία έχει συσταθεί με σκοπό την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας επί περίοδο τουλάχιστον τριών ετών και ότι η συστατική πράξη της κοινοπραξίας ορίζει ότι οι αναθέτοντες φορείς, που την συγκροτούν, συμμετέχουν σε αυτήν τουλάχιστον για την εν λόγω περίοδο.

(5) Οι αναθέτοντες φορείς κοινοποιούν στην Επιτροπή, κατόπιν αιτήσεώς της, τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των παραγράφων 2, 3 και 4:

α) τις επωνυμίες των επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών για τις οποίες πρόκειται·

β) τη φύση και την αξία των οριζόμενων συμβάσεων·

γ) τα στοιχεία που η Επιτροπή κρίνει απαραίτητα για να αποδείξει ότι οι σχέσεις μεταξύ του αναθέτοντος φορέα και της επιχείρησης ή της κοινοπραξίας στην οποία ανατίθενται οι συμβάσεις ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου.

ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ 3

Εξαιρέσεις που ισχύουν για όλους τους αναθέτοντες φορείς, αλλά μόνο για τις συμβάσεις υπηρεσιών

Άρθρο 24

Συμβάσεις που αφορούν ορισμένες υπηρεσίες που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις υπηρεσιών, οι οποίες:

α) έχουν ως αντικείμενο την αγορά ή μίσθωση, με οιουσδήποτε χρηματοδοτικούς όρους, γης, υφισταμένων κτισμάτων ή άλλων ακινήτων ή αφορούν δικαιώματα επ' αυτών· ωστόσο, οι συμβάσεις χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που συνάπτονται ταυτοχρόνως, πριν ή μετά τη σύμβαση αγοράς ή μίσθωσης, υπό οποιαδήποτε μορφή, εμπίπτουν στην παρούσα οδηγία·

β) αφορούν τις υπηρεσίες διαιτησίας και συμβιβασμού·

γ) αφορούν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σχετικές με την έκδοση, την αγορά, την πώληση ή τη μεταβίβαση τίτλων ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων, ιδίως με διαδικασίες προμήθειας χρημάτων ή κεφαλαίων από τους αναθέτοντες φορείς·

δ) αφορούν συμβάσεις εργασίας·

ε) αφορούν υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης, εκτός από εκείνες των οποίων τα αποτελέσματα ανήκουν αποκλειστικά στον αναθέτοντα φορέα για ιδία χρήση κατά την άσκηση της δραστηριότητάς του, εφόσον οι παρεχόμενες υπηρεσίες αμείβονται εξ ολοκλήρου από τον αναθέτοντα φορέα.

Άρθρο 25

Συμβάσεις υπηρεσιών που ανατίθενται βάσει αποκλειστικού δικαιώματος

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών που ανατίθενται σε φορέα ο οποίος είναι ο ίδιος αναθέτουσα αρχή κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή ένωση τέτοιων αναθετουσών αρχών δυνάμει αποκλειστικού δικαιώματος που τους παρέχεται βάσει δημοσιευμένων νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, εφόσον οι διατάξεις αυτές είναι σύμφωνες με τη συνθήκη.

ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ 4

Εξαιρέσεις που ισχύουν για ορισμένους μόνον αναθέτοντες φορείς

Άρθρο 26

Συμβάσεις που συνάπτονται από ορισμένους αναθέτοντες φορείς για την αγορά ύδατος και για την προμήθεια ενέργειας ή καυσίμων που προορίζονται για την παραγωγή ενέργειας

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται:

α) στις συμβάσεις για την αγορά ύδατος, εφόσον συνάπτονται από αναθέτοντες φορείς οι οποίοι ασκούν μια ή και τις δύο από τις δραστηριότητες που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1·

β) στις συμβάσεις για την προμήθεια ενέργειας ή καυσίμων που προορίζονται για την παραγωγή ενέργειας, εφόσον συνάπτονται από αναθέτοντες φορείς οι οποίοι ασκούν δραστηριότητα που ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 3 ή στο άρθρο 7 στοιχείο (α).

ΥΠΟΔΙΑΊΡΕΣΗ 5

Συμβάσεις οι οποίες υπάγονται σε ειδικό καθεστώς, και διατάξεις σχετικά με τις κεντρικές αρχές προμηθειών καθώς και με τον γενικό μηχανισμό

Άρθρο 27

Συμβάσεις οι οποίες υπάγονται σε ειδικό καθεστώς

Με την επιφύλαξη του άρθρου 30, το Βασίλειο των Κάτω Χωρών, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Δημοκρατία της Αυστρίας και η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας εξασφαλίζουν, μέσω όρων για τη χορήγηση άδειας ή με άλλα κατάλληλα μέτρα, ότι κάθε φορέας με δραστηριότητες στους τομείς που αναφέρονται στις αποφάσεις 93/676/ΕΟΚ, 97/367/ΕΟΚ, 2002/205/ΕΚ και 2004/73/ΕΚ:

α) τηρεί την αρχή περί μη διακρίσεων και την αρχή περί προκήρυξης διαγωνισμού για την ανάθεση συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, ιδίως όσον αφορά τις πληροφορίες που ο φορέας θέτει στη διάθεση των οικονομικών φορέων σχετικά με τις προθέσεις του για τη σύναψη συμβάσεων·

β) ανακοινώνει στην Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με την ανάθεση των συμβάσεων, υπό τους όρους που καθορίζονται στην απόφαση 93/327/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 13ης Μαΐου 1993, για τον καθορισμό των όρων υπό τους οποίους οι αναθέτοντες φορείς οι οποίοι εκμεταλλεύονται γεωγραφικές περιοχές με σκοπό την ανεύρευση ή την εξόρυξη πετρελαίου, αερίου, άνθρακα ή άλλων στερεών καυσίμων για τις συμβάσεις που αναθέτουν(29).

Άρθρο 28

Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ' αποκλειστικότητα

Τα κράτη μέλη μπορούν να παραχωρούν κατ'αποκλειστικότητα σε προστατευόμενα εργαστήρια το δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων ή να προβλέπουν την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης, όταν η πλειοψηφία των ενδιαφερόμενων εργαζομένων είναι άτομα με ειδικές ανάγκες, τα οποία, λόγω της φύσης ή της βαρύτητας των ειδικών αναγκών τους, δεν μπορούν να ασκήσουν επαγγελματική δραστηριότητα υπό κανονικές συνθήκες.

Η προκήρυξη που χρησιμοποιείται ως πρόσκληση του διαγωνισμού αναφέρει το παρόν άρθρο.

Άρθρο 29

Συμβάσεις και συμφωνίες-πλαίσιο που συνάπτονται από κεντρικές αρχές προμηθειών

(1) Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν τη δυνατότητα για τους αναθέτοντες φορείς να αποκτούν έργα, προϊόντα και/ή υπηρεσίες, προσφεύγοντας σε κεντρικές αρχές προμηθειών.

(2) Οι αναθέτοντες φορείς που αποκτούν έργα, προϊόντα και/ή υπηρεσίες, προσφεύγοντας σε κεντρική αρχή προμηθειών, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 8, θεωρείται ότι έχουν τηρήσει την παρούσα οδηγία, εφόσον την έχει τηρήσει η εν λόγω κεντρική αρχή προμηθειών, ή, ανάλογα με την περίπτωση, την οδηγία 2004/18/ΕΚ.

Άρθρο 30

Διαδικασία για τον προσδιορισμό του κατά πόσον δεδομένη δραστηριότητα είναι απευθείας εκτεθειμένη στον ανταγωνισμό

(1) Οι συμβάσεις που προορίζονται να επιτρέψουν την άσκηση δραστηριότητας οριζόμενης στα άρθρα 3 έως 7 δεν υπόκεινται στην παρούσα οδηγία, εάν η δραστηριότητα, στο κράτος μέλος όπου ασκείται, είναι απευθείας εκτεθειμένη στον ανταγωνισμό σε αγορές στις οποίες η πρόσβαση δεν είναι περιορισμένη.

(2) Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, προκειμένου να καθορισθεί εάν μια δραστηριότητα είναι απευθείας εκτεθειμένη στον ανταγωνισμό, αποφασίζεται κατόπιν κριτηρίων τα οποία είναι σύμφωνα με τις διατάξεις περί ανταγωνισμού της συνθήκης, όπως τα χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων αγαθών ή υπηρεσιών, η ύπαρξη εναλλακτικών αγαθών ή υπηρεσιών, οι τιμές και η πραγματική ή δυνητική παρουσία περισσότερων του ενός προμηθευτών των εν λόγω αγαθών ή παρόχων των εν λόγω υπηρεσιών.

(3) Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η πρόσβαση σε μια αγορά θεωρείται ότι δεν περιορίζεται εάν το κράτος μέλος έχει ενσωματώσει και εφαρμόσει τις διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας που αναφέρονται στο παράρτημα ΧΙ.

Όταν δεν είναι δυνατόν να συναχθεί το τεκμήριο ότι υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση σε δεδομένη αγορά βάσει του πρώτου εδαφίου, πρέπει να αποδεικνύεται ότι η πρόσβαση στην εν λόγω αγορά είναι ελεύθερη εκ των πραγμάτων και εκ του νόμου.

(4) Όταν ένα κράτος μέλος κρίνει ότι, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3, η παράγραφος 1 έχει εφαρμογή σε δεδομένη δραστηριότητα, απευθύνει κοινοποίηση στην Επιτροπή και της γνωστοποιεί όλα τα συναφή περιστατικά, και, ιδίως, κάθε νομοθετική, κανονιστική ή διοικητική διάταξη ή συμφωνία που αφορά τη συμμόρφωση προς τους όρους που αναφέρονται στην παράγραφο 1, συνοδευόμενα, ενδεχομένως, από τη θέση που έλαβε ανεξάρτητη εθνική αρχή, η οποία είναι αρμόδια για την εν λόγω δραστηριότητα.

Οι συμβάσεις που προορίζονται για την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας δεν υπόκεινται πλέον στην παρούσα οδηγία:

- εάν η Επιτροπή εκδώσει απόφαση σχετικά με τη δυνατότητα εφαρμογής της παραγράφου 1, σύμφωνα με την παράγραφο 6 και εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο αυτή, ή

- δεν εκδώσει απόφαση σχετικά με αυτή τη δυνατότητα εφαρμογής εντός της προθεσμίας αυτής.

Ωστόσο, στις περιπτώσεις που η ελεύθερη πρόσβαση σε συγκεκριμένη αγορά τεκμαίρεται με βάση το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3, και όπου μια ανεξάρτητη εθνική αρχή που είναι αρμόδια για τη σχετική δραστηριότητα έχει προσδιορίσει τη δυνατότητα εφαρμογής της παραγράφου 1, οι συμβάσεις που προορίζονται για την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας δεν υπόκεινται πλέον στην παρούσα οδηγία, εάν η Επιτροπή δεν έχει καταλήξει στην αδυναμία εφαρμογής της παραγράφου 1 με απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 και εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο αυτή.

(5) Εφόσον το προβλέπει η νομοθεσία του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να ζητούν από την Επιτροπή να προσδιορίσει ότι, σε δεδομένη δραστηριότητα έχει εφαρμογή η παράγραφος 1, με απόφαση βάσει της παραγράφου 6. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή ενημερώνει αμέσως το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

Το εν λόγω κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή, τηρουμένων των παραγράφων 2 και 3, για όλα τα συναφή περιστατικά, και, ιδίως, για κάθε νομοθετική, κανονιστική ή διοικητική διάταξη ή συμφωνία που αφορά τη συμμόρφωση προς τους όρους που αναφέρονται στην παράγραφο 1, συνοδευόμενα, ενδεχομένως, από τη θέση που έλαβε ανεξάρτητη εθνική αρχή που είναι αρμόδια για τη σχετική δραστηριότητα.

Η Επιτροπή μπορεί επίσης να κινήσει τη διαδικασία για την έκδοση απόφασης σχετικά με τη δυνατότητα εφαρμογής της παραγράφου 1 σε δεδομένη δραστηριότητα, με δική της πρωτοβουλία. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή ενημερώνει αμέσως το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

Εάν, μετά το πέρας της προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο 6, η Επιτροπή δεν έχει εκδώσει απόφαση σχετικά με την δυνατότητα εφαρμογής της παραγράφου 1 σε δεδομένη δραστηριότητα, η παράγραφος 1 τεκμαίρεται εφαρμοστέα.

(6) Η Επιτροπή, προκειμένου να εκδώσει απόφαση δυνάμει του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 68 παράγραφος 2, διαθέτει τρίμηνη προθεσμία, η οποία αρχίζει την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία παραλαβής της κοινοποίησης ή της αίτησης. Ωστόσο, η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται μία φορά για τρεις μήνες, κατ' ανώτατο όριο, σε περιπτώσεις δεόντως αιτιολογημένες, ιδίως όταν οι πληροφορίες που περιέχονται στην κοινοποίηση ή την αίτηση ή στα έγγραφα που τις συνοδεύουν, είναι ελλιπείς ή ανακριβείς ή όταν τα περιστατικά που αναφέρονται έχουν υποστεί ουσιαστικές μεταβολές. Η διάρκεια της παράτασης αυτής είναι περιορισμένη σε ένα μήνα, εφόσον μια ανεξάρτητη εθνική αρχή που είναι αρμόδια για τη σχετική δραστηριότητα, έχει προσδιορίσει τη δυνατότητα εφαρμογής της παραγράφου 1, στις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 4 τρίτο εδάφιο.

Όταν μια δραστηριότητα σε δεδομένο κράτος μέλος αποτελεί ήδη το αντικείμενο διαδικασίας δυνάμει του παρόντος άρθρου, η παραλαβή μεταγενέστερων αιτήσεων για την ίδια δραστηριότητα στο εν λόγω κράτος μέλος πριν από το πέρας της προθεσμίας που έχει αρχίσει για την πρώτη αίτηση δεν θεωρείται ως έναρξη νέων διαδικασιών και οι αιτήσεις αυτές εξετάζονται στο πλαίσιο της πρώτης αίτησης.

Η Επιτροπή θεσπίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής των παραγράφων 4, 5 και 6 σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 68 παράγραφος 2.

Αυτές οι λεπτομέρειες περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα εξής:

α) τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα, προς ενημέρωση, της ημερομηνίας κατά την οποία αρχίζει η τρίμηνη προθεσμία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο και, σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας αυτής, της ημερομηνίας κατά την οποία αρχίζει η παράταση και της διάρκειάς της·

β) τη δημοσίευση της ενδεχόμενης δυνατότητας εφαρμογής της παραγράφου 1, σύμφωνα με το δεύτερο ή το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 ή το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 5 και

γ) τη διαβίβαση των θέσεων που λαμβάνει, ενδεχομένως, ανεξάρτητη αρχή, αρμόδια για την εν λόγω δραστηριότητα, για τα ζητήματα που αφορούν τις παραγράφους 1 και 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Κανόνες που ισχύουν γις τισ συμβάσεις υπηρεσιών

Άρθρο 31

Συμβάσεις υπηρεσιών οι οποίες απαριθμούνται στο παράρτημα XVIΙ A

Οι συμβάσεις οι οποίες έχουν ως αντικείμενο υπηρεσίες που απαριθμούνται στο παράρτημα XVIΙ Α, συνάπτονται σύμφωνα με τα άρθρα 34 έως 59.

Άρθρο 32

Συμβάσεις υπηρεσιών οι οποίες απαριθμούνται στο παράρτημα XVIΙ Β

Οι συμβάσεις οι οποίες έχουν ως αντικείμενο υπηρεσίες που απαριθμούνται στο παράρτημα XVΙΙ B, διέπονται μόνο από τα άρθρα 34 και 43.

Άρθρο 33

Μεικτές συμβάσεις υπηρεσιών οι οποίες απαριθμούνται στο παράρτημα XVIΙ A και υπηρεσιών οι οποίες απαριθμούνται στο παράρτημα XVIΙ Β

Οι συμβάσεις οι οποίες έχουν ως αντικείμενο υπηρεσίες που απαριθμούνται στο παράρτημα XVIΙ A και στο παράρτημα XVIΙ B, συνάπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 34 έως 59, όταν η αξία των υπηρεσιών που απαριθμούνται στο παράρτημα XVIΙ A υπερβαίνει την αξία των υπηρεσιών που απαριθμούνται στο παράρτημα XVIΙ B. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, οι συμβάσεις συνάπτονται σύμφωνα με τα άρθρα 34 και 43.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Ειδικοί κανόνες που διέπουν τη συγγραφή υποχρεώσεων και τα έγγραφα της σύμβασης

Άρθρο 34

Τεχνικές προδιαγραφές

(1) Οι τεχνικές προδιαγραφές, όπως ορίζονται στο σημείο 1 του παραρτήματος ΧΧΙ, καθορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης, όπως οι προκηρύξεις διαγωνισμού, η συγγραφή υποχρεώσεων ή τα συμπληρωματικά έγγραφα. Όταν αυτό είναι δυνατό, οι τεχνικές αυτές προδιαγραφές θα πρέπει να ορίζονται έτσι ώστε να λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια προσβασιμότητας για τα άτομα με ειδικές ανάγκες ή σχεδιασμό που να καλύπτει όλους τους χρήστες.

(2) Οι τεχνικές προδιαγραφές εξασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση στους προσφέροντες και δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αδικαιολόγητων εμποδίων στο άνοιγμα των δημόσιων συμβάσεων στον ανταγωνισμό.

(3) Με την επιφύλαξη των υποχρεωτικών εθνικών τεχνικών κανόνων, εφόσον είναι συμβατοί με το κοινοτικό δίκαιο, οι τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να διατυπώνονται:

α) είτε με παραπομπή στις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο παράρτημα XXΙ με την εξής σειρά προτεραιότητας: εθνικά πρότυπα που μεταφέρουν ευρωπαϊκά πρότυπα, ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις, κοινές τεχνικές προδιαγραφές, διεθνή πρότυπα, άλλα τεχνικά συστήματα αναφοράς που θεσπίζονται από τους ευρωπαϊκούς φορείς τυποποίησης ή, όταν αυτά δεν υπάρχουν, εθνικά πρότυπα, εθνικές τεχνικές εγκρίσεις ή εθνικές τεχνικές προδιαγραφές στον τομέα του σχεδιασμού, του υπολογισμού και της εκτέλεσης των έργων και της χρησιμοποίησης των προϊόντων· κάθε παραπομπή συνοδεύεται από τη μνεία "ή ισοδύναμο"·

β) είτε με αναφορά σε επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις· αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά· ωστόσο, πρέπει να είναι αρκετά ακριβείς ώστε να επιτρέπουν στους προσφέροντες να καθορίζουν το αντικείμενο της σύμβασης και στους αναθέτοντες φορείς να αναθέτουν τη σύμβαση·

γ) είτε, με αναφορά στις επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις, όπως ορίζονται στο στοιχείο β), με παραπομπή στις προδιαγραφές που αναφέρονται στο στοιχείο α), προκειμένου να τεκμαίρεται η συμμόρφωση προς τις εν λόγω επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις·

δ) είτε με παραπομπή στις προδιαγραφές που μνημονεύονται στο στοιχείο α) για ορισμένα χαρακτηριστικά και με παραπομπή στις επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις που μνημονεύονται στο στοιχείο β) για ορισμένα άλλα χαρακτηριστικά.

(4) Όταν οι αναθέτοντες φορείς κάνουν χρήση της δυνατότητας παραπομπής στις προδιαγραφές που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχείο α), δεν μπορούν να απορρίπτουν προσφορά με την αιτιολογία ότι τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες δεν τηρούν τις προδιαγραφές στις οποίες έχουν παραπέμψει, εφόσον ο προσφέρων αποδεικνύει στην προσφορά του, με τρόπο που ικανοποιεί τον αναθέτοντα φορέα, με κάθε ενδεδειγμένο μέσο, ότι οι λύσεις που προτείνει ικανοποιούν κατά ισοδύναμο τρόπο, τις απαιτήσεις που ορίζονται από τις τεχνικές προδιαγραφές.

Τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή έκθεση δοκιμών από αναγνωρισμένο οργανισμό μπορεί να συνιστά ενδεδειγμένο μέσο.

(5) Όταν οι αναθέτοντες φορείς κάνουν χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται στην παράγραφο 3 να θέσουν απαιτήσεις ως προς τις επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις, δεν μπορούν να απορρίπτουν προσφορά έργων, προϊόντων ή υπηρεσιών που τηρούν εθνικό πρότυπο το οποίο αποτελεί μεταφορά ευρωπαϊκού προτύπου, ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση, κοινή τεχνική προδιαγραφή, διεθνές πρότυπο ή τεχνικό πλαίσιο αναφοράς που έχει εκπονηθεί από ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης, εφόσον oι εν λόγω προδιαγραφές καλύπτουν τις επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις που έχουν ορίσει.

Στην προσφορά του, ο προσφέρων υποχρεούται να αποδεικνύει, κατά τρόπο ικανοποιητικό για τον αναθέτοντα φορέα και με κάθε ενδεδειγμένο μέσο, ότι το έργο, το προϊόν ή η υπηρεσία που τηρεί το πρότυπο ανταποκρίνεται στις επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις που ορίζει ο αναθέτων φορέας.

Τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή έκθεση δοκιμών από αναγνωρισμένο οργανισμό μπορεί να συνιστά ενδεδειγμένο μέσο.

(6) Όταν οι αναθέτοντες φορείς επιβάλλουν τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά ως προς τις επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχείο β), μπορούν να χρησιμοποιούν τις αναλυτικές προδιαγραφές ή, εν ανάγκη, τμήματά τους, όπως ορίζονται από τα (πολυ)εθνικά οικολογικά σήματα ή και από κάθε άλλο οικολογικό σήμα, εφόσον:

- οι προδιαγραφές αυτές είναι ενδεδειγμένες για τον καθορισμό των χαρακτηριστικών των προμηθειών ή των υπηρεσιών που αποτελούν το αντικείμενο της σύμβασης,

- οι απαιτήσεις για το σήμα διαμορφώνονται βάσει επιστημονικών στοιχείων,

- τα οικολογικά σήματα υιοθετούνται μέσω μιας διαδικασίας στην οποία μπορούν να συμμετέχουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως οι κυβερνητικοί οργανισμοί, οι καταναλωτές, οι κατασκευαστές καθώς και οι διανομείς και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και

- είναι προσιτά σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Oι αναθέτοντες φορείς μπορούν να αναφέρουν ότι τα προϊόντα ή υπηρεσίες που διαθέτουν οικολογικό σήμα τεκμαίρεται ότι πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης· πρέπει να αποδέχονται κάθε άλλο ενδεδειγμένο αποδεικτικό μέσο, όπως τον τεχνικό φάκελο του κατασκευαστή ή έκθεση δοκιμών από αναγνωρισμένο οργανισμό.

(7) Ως "αναγνωρισμένοι οργανισμοί", κατά την έννοια του παρόντος άρθρου, νοούνται τα εργαστήρια δοκιμών, τα εργαστήρια βαθμονόμησης, οι οργανισμοί ελέγχου και οι οργανισμοί πιστοποίησης που ανταποκρίνονται στα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Οι αναθέτοντες φορείς αποδέχονται τα πιστοποιητικά των αναγνωρισμένων οργανισμών που έχουν συσταθεί σε άλλα κράτη μέλη.

(8) Εφόσον δεν δικαιολογείται από το αντικείμενο της σύμβασης, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν μπορούν να κάνουν μνεία συγκεκριμένης κατασκευής ή προέλευσης ή ιδιαίτερης μεθόδου κατασκευής ούτε να παραπέμπουν σε σήμα, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή τύπο καθώς και σε συγκεκριμένη καταγωγή ή παραγωγή που θα είχε ως αποτέλεσμα να ευνοούνται ή να αποκλείονται ορισμένες επιχειρήσεις ή ορισμένα προϊόντα. Η εν λόγω μνεία ή παραπομπή επιτρέπεται, κατ' εξαίρεση, όταν δεν είναι δυνατόν να γίνει αρκούντως ακριβής και κατανοητή περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης κατ' εφαρμογή των παραγράφων 3 και 4· η μνεία ή παραπομπή αυτή πρέπει να συνοδεύεται από τους όρους "ή ισοδύναμο".

Άρθρο 35

Ανακοίνωση των τεχνικών προδιαγραφών

(1) Οι αναθέτοντες φορείς ανακοινώνουν στους οικονομικούς φορείς που ενδιαφέρονται για την ανάληψη σύμβασης, κατόπιν αιτήσεώς τους, τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται συστηματικά στις συμβάσεις προμηθειών, έργων ή υπηρεσιών τις οποίες αναθέτουν ή τις τεχνικές προδιαγραφές στις οποίες προτίθενται να παραπέμψουν για τις συμβάσεις που αποτελούν αντικείμενο περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης κατά την έννοια του άρθρου 41 παράγραφος 1.

(2) Όταν αυτές οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται στα έγγραφα που τίθενται στη διάθεση των ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων, αρκεί η παραπομπή στα εν λόγω έγγραφα.

Άρθρο 36

Εναλλακτικές προσφορές

(1) Όταν η ανάθεση της σύμβασης γίνεται με βάση το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να λαμβάνουν υπόψη τις εναλλακτικές προσφορές που υποβάλλουν οι προσφέροντες, εφόσον οι προσφορές αυτές ανταποκρίνονται στις ελάχιστες απαιτήσεις που έχουν ορίσει οι εν λόγω αναθέτοντες φορείς.

Στη συγγραφή υποχρεώσεων, οι αναθέτοντες φορείς αναφέρουν εάν επιτρέπουν ή όχι τις εναλλακτικές προσφορές και, εφόσον τις επιτρέπουν, τις ελάχιστες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι εναλλακτικές προσφορές καθώς και τις ειδικές απαιτήσεις για την παρουσίασή τους.

(2) Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών, οι αναθέτοντες φορείς που έχουν επιτρέψει εναλλακτικές προσφορές δυνάμει της παραγράφου 1, δεν μπορούν να απορρίπτουν εναλλακτική προσφορά για το μόνο λόγο ότι, εάν επιλεγεί, θα οδηγήσει αντίστοιχα είτε στη σύναψη σύμβασης υπηρεσιών και όχι σύμβασης προμηθειών, είτε στη σύναψη σύμβασης προμηθειών και όχι σύμβασης υπηρεσιών.

Άρθρο 37

Υπεργολαβία

Στη συγγραφή υποχρεώσεων, ο αναθέτων φορέας μπορεί να ζητεί ή μπορεί να υποχρεώνεται από ένα κράτος μέλος να ζητήσει από τον προσφέροντα να αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Η εκδήλωση τέτοιας πρόθεσης δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου οικονομικού φορέα.

Άρθρο 38

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να προβλέπουν ειδικούς όρους σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον οι όροι αυτοί είναι συμβατοί με το κοινοτικό δίκαιο και επισημαίνονται στην προκήρυξη που χρησιμοποιείται ως μέσο έναρξης διαγωνισμού ή στα έγγραφα της σύμβασης. Οι όροι υπό τους οποίους εκτελείται μια σύμβαση μπορούν ιδίως να αφορούν κοινωνικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους.

Άρθρο 39

Υποχρεώσεις σχετικά με τη φορολογία και την προστασία του περιβάλλοντος που απορρέουν από τις διατάξεις περί προστασίας και συνθηκών εργασίας

(1) Ο αναθέτων φορέας μπορεί να αναφέρει ή είναι δυνατόν να υποχρεωθεί από ένα κράτος μέλος να αναφέρει στα έγγραφα της σύμβασης, τον οργανισμό ή τους οργανισμούς από τους οποίους οι υποψήφιοι ή οι προσφέροντες μπορούν να λαμβάνουν τις σχετικές πληροφορίες για τις υποχρεώσεις σχετικά με τη φορολογία, την προστασία του περιβάλλοντος και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις περί προστασίας της απασχόλησης και των συνθηκών εργασίας που ισχύουν στο κράτος μέλος, την περιφέρεια ή τον τόπο όπου πρόκειται να εκτελεσθούν οι παροχές και οι οποίες εφαρμόζονται στις επί τόπου εκτελούμενες εργασίες ή παρεχόμενες υπηρεσίες κατά την εκτέλεση της σύμβασης.

(2) Ο αναθέτων φορέας που παρέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ζητεί από τους προσφέροντες ή από τους υποψηφίους σε διαδικασία σύναψης συμβάσεως να αναφέρουν ότι έλαβαν υπόψη, κατά την κατάρτιση της προσφοράς τους, τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις περί προστασίας της απασχόλησης και των συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον τόπο όπου πρόκειται να εκτελεσθούν οι παροχές.

Το πρώτο εδάφιο δεν θίγει την εφαρμογή του άρθρου 57.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Διαδικασίες

Άρθρο 40

Χρησιμοποίηση ανοικτών διαδικασιών, κλειστών διαδικασιών και διαδικασιών με διαπραγμάτευση

(1) Για τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών, έργων και υπηρεσιών, οι αναθέτοντες φορείς εφαρμόζουν τις διαδικασίες που είναι προσαρμοσμένες στους σκοπούς της παρούσας οδηγίας.

(2) Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να επιλέγουν οποιαδήποτε από τις διαδικασίες που περιγράφονται στο άρθρο 1 παράγραφος 6 στοιχεία α), β) ή γ), εφόσον, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 3, έχει προκηρυχθεί διαγωνισμός, δυνάμει του άρθρου 42.

(3) Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να χρησιμοποιούν μια διαδικασία χωρίς προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) εάν, ύστερα από διαδικασία με προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού, δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά ή καμία από τις υποβληθείσες προσφορές δεν είναι κατάλληλη ή εάν δεν υπάρχει κανείς υποψήφιος, εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιαστικά οι αρχικοί όροι της σύμβασης·

β) εάν η σύναψη της σύμβασης γίνεται αποκλειστικά για λόγους έρευνας, δοκιμών, μελέτης ή ανάπτυξης και όχι με σκοπό την εξασφάλιση κέρδους ή την ανάκτηση των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης και στο βαθμό που η σύναψη μιας τέτοιας σύμβασης δεν θίγει την προκήρυξη διαγωνισμού για τις επόμενες συμβάσεις που θα επιδιώκουν, ιδίως, αυτούς τους σκοπούς·

γ) εάν, για λόγους τεχνικούς ή καλλιτεχνικούς ή σχετικούς με την προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων, η σύμβαση μπορεί να ανατεθεί μόνο σε ορισμένο οικονομικό φορέα·

δ) στο βαθμό που είναι απολύτως απαραίτητος, εάν, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για τους αναθέτοντες φορείς, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές ή κλειστές διαδικασίες, ή τις διαδικασίες με διαπραγμάτευση·

ε) στην περίπτωση των συμβάσεων προμηθειών για συμπληρωματικές παραδόσεις εκ μέρους του αρχικού προμηθευτή, οι οποίες προορίζονται είτε για τη μερική ανανέωση προμηθειών ή εγκαταστάσεων τρέχουσας χρήσης είτε για την επέκταση υφισταμένων προμηθειών ή εγκαταστάσεων, εφόσον η αλλαγή προμηθευτή θα υποχρέωνε τον αναθέτοντα φορέα να προμηθευθεί υλικό με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ασυμβατότητα ή σε δυσανάλογες τεχνικές δυσχέρειες ως προς τη χρήση ή τη συντήρηση·

στ) για συμπληρωματικά έργα ή υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνονται στην αρχικά κατακυρωθείσα μελέτη ούτε στην αρχικά συναφθείσα σύμβαση αλλά τα οποία, λόγω μη προβλέψιμων περιστάσεων, έχουν καταστεί απαραίτητα για την εκτέλεση αυτής της σύμβασης, με την προϋπόθεση ότι ανατίθενται στον εργολήπτη ή τον πάροχο υπηρεσιών που εκτελεί την αρχική σύμβαση:

- όταν τα εν λόγω συμπληρωματικά έργα ή υπηρεσίες δεν μπορούν να διαχωρισθούν, τεχνικώς ή οικονομικώς, από την κύρια σύμβαση χωρίς να δημιουργηθούν μείζονα προβλήματα στους αναθέτοντες φορείς, ή

- όταν τα εν λόγω συμπληρωματικά έργα ή υπηρεσίες, αν και μπορούν να διαχωρισθούν από την εκτέλεση της αρχικής σύμβασης, είναι απολύτως απαραίτητα για την ολοκλήρωσή της·

ζ) στην περίπτωση των συμβάσεων έργων, για νέα έργα που συνίστανται στην επανάληψη παρόμοιων εργασιών και ανατίθενται στον εργολήπτη στον οποίο οι ίδιοι αναθέτοντες φορείς έχουν αναθέσει προγενέστερη σύμβαση, με την προϋπόθεση ότι τα έργα αυτά είναι σύμφωνα με μια βασική μελέτη και ότι για τη μελέτη αυτή έχει συναφθεί μια πρώτη σύμβαση έπειτα από προκήρυξη διαγωνισμού· τη στιγμή που προκηρύσσεται ο διαγωνισμός για την πρώτη μελέτη, πρέπει να επισημαίνεται ότι υπάρχει η δυνατότητα προσφυγής στην εν λόγω διαδικασία, το δε ποσό του συνολικού προϋπολογισμού για τη συνέχιση των έργων λαμβάνεται υπόψη από τους αναθέτοντες φορείς για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 16 και 17·

η) εάν πρόκειται για προμήθειες που είναι εισηγμένες και αγοράζονται σε χρηματιστήριο εμπορευμάτων·

θ) για τις συμβάσεις που συνάπτονται βάσει συμφωνίας-πλαίσιο, εφόσον πληρούται η προϋπόθεση του άρθρου 14, παράγραφος 2·

ι) για τις αγορές ευκαιρίας, όταν, με την αξιοποίηση μιας ιδιαίτερα ευνοϊκής ευκαιρίας που παρουσιάζεται για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, μπορούν να αποκτηθούν προμήθειες σε τιμή πολύ χαμηλότερη από τις τιμές που επικρατούν συνήθως στην αγορά·

ια) για την αγορά προμηθειών, υπό όρους ιδιαίτερα ευνοϊκούς, είτε από προμηθευτή που παύει οριστικά τις εμπορικές του δραστηριότητες είτε από τους συνδίκους ή τους εκκαθαριστές πτώχευσης, δικαστικού συμβιβασμού ή ανάλογης διαδικασίας που προβλέπεται στις εθνικές νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις·

ιβ) όταν η σχετική σύμβαση υπηρεσιών έπεται διαγωνισμού μελετών που έχει διοργανωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας και πρέπει, σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες, να ανατεθεί στο νικητή ή σε έναν από τους νικητές του εν λόγω διαγωνισμού· για την τελευταία αυτή περίπτωση, όλοι οι νικητές του διαγωνισμού πρέπει να καλούνται να συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Κανόνες δημοσιότητας και διαφάνειας

Τμήμα 1

Δημοσίευση των προκηρύξεων και των γνωστοποιήσεων

Άρθρο 41

Περιοδικές ενδεικτικές προκηρύξεις και προκηρύξεις για την ύπαρξη συστήματος προεπιλογής

(1) Οι αναθέτοντες φορείς γνωστοποιούν τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, μέσω περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης η οποία αναφέρεται στο παράρτημα XV Α, και δημοσιεύεται από την Επιτροπή ή από τους ίδιους τους αναθέτοντες φορείς στο "προφίλ αγοραστή", όπως ορίζεται στο παράρτημα ΧΧ σημείο 2 στοιχείο β):

α) όταν πρόκειται για προμήθειες, την εκτιμώμενη συνολική αξία των συμβάσεων ή των συμφωνιών-πλαίσιο ανά ομάδες προϊόντων, τις οποίες προτίθενται να συνάψουν κατά τους δώδεκα επόμενους μήνες, εφόσον η συνολική εκτιμώμενη αξία, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων των άρθρων 16 και 17, ισούται με ή υπερβαίνει τα 750000 ευρώ.

Οι ομάδες των προϊόντων καθορίζονται από τους αναθέτοντες φορείς με παραπομπή στην ονοματολογία CPV·

β) όταν πρόκειται για υπηρεσίες, την εκτιμώμενη συνολική αξία των συμβάσεων ή των συμφωνιών-πλαίσιο για καθεμία από τις απαριθμούμενες στο παράρτημα XVIΙ A κατηγορίες υπηρεσιών, τις οποίες προτίθενται να συνάψουν κατά τους δώδεκα επόμενους μήνες, εφόσον η εν λόγω εκτιμώμενη συνολική αξία, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων των άρθρων 16 και 17, ισούται με ή υπερβαίνει τα 750000 ευρώ·

γ) όταν πρόκειται για έργα, τα κύρια χαρακτηριστικά των συμβάσεων έργων ή των συμφωνιών-πλαίσιο που οι αναθέτοντες φορείς προτίθενται να αναθέσουν κατά τους δώδεκα επόμενους μήνες και των οποίων η εκτιμώμενη αξία ισούται με ή υπερβαίνει το κατώτατο όριο που αναφέρεται στο άρθρο 16, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του άρθρου 17.

Οι προκηρύξεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) αποστέλλονται στην Επιτροπή ή δημοσιεύονται στο "προφίλ αγοραστή", το ταχύτερο δυνατόν, μετά την έναρξη του οικονομικού έτους.

Η προκήρυξη που αναφέρεται στο στοιχείο γ) αποστέλλεται στην Επιτροπή ή δημοσιεύεται στο "προφίλ αγοραστή", το ταχύτερο δυνατόν, μετά την έγκριση του προγράμματος εργασιών στο οποίο εντάσσονται οι συμβάσεις έργων ή οι συμφωνίες-πλαίσιo, τις οποίες οι αναθέτοντες φορείς προτίθενται να συνάψουν.

Οι αναθέτοντες φορείς που δημοσιεύουν την περιοδική ενδεικτική προκήρυξη στο "προφίλ αγοραστή" τους, διαβιβάζουν στην Επιτροπή, με ηλεκτρονικό τρόπο, σύμφωνα με τη μορφή και τις λεπτομέρειες διαβίβασης που προβλέπονται στο παράρτημα ΧΧ, σημείο 3, γνωστοποίηση με την οποία ανακοινώνουν τη δημοσίευση περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης στο "προφίλ αγοραστή".

Η δημοσίευση των προκηρύξεων που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) είναι υποχρεωτική μόνο εφόσον οι αναθέτοντες φορείς έχουν επιλέξει τις συντετμημένες προθεσμίες παραλαβής των προσφορών σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 4.

Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται στις διαδικασίες χωρίς προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού.

(2) Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν, ιδίως, να δημοσιεύουν ή να αναθέτουν στην Επιτροπή τη δημοσίευση, περιοδικών ενδεικτικών προκηρύξεων με αντικείμενο σημαντικά έργα, χωρίς να επαναλαμβάνουν τις πληροφορίες που έχουν ήδη περιληφθεί σε προηγούμενη περιοδική ενδεικτική προκήρυξη, εφόσον αναφέρεται ευκρινώς ότι οι προκηρύξεις αυτές είναι συμπληρωματικές.

(3) Όταν οι αναθέτοντες φορείς επιλέγουν να εφαρμόσουν σύστημα προεπιλογής, σύμφωνα με το άρθρο 53, για το σύστημα προεπιλογής συντάσσεται προκήρυξη, σύμφωνα με το τυποποιημένο υπόδειγμα προκήρυξης, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΧΙV, η οποία αναφέρει το σκοπό τον οποίο εξυπηρετεί το σύστημα προεπιλογής και τις λεπτομέρειες της πρόσβασης στους κανόνες που το διέπουν. Όταν το σύστημα έχει διάρκεια άνω των τριών ετών, η προκήρυξη πρέπει να δημοσιεύεται ετησίως. Όταν το σύστημα έχει μικρότερη διάρκεια, αρκεί η αρχική προκήρυξη.

Άρθρο 42

Προκηρύξεις που χρησιμοποιούνται ως μέσο έναρξης διαγωνισμού

(1) Στην περίπτωση συμβάσεων προμηθειών, έργων ή υπηρεσιών, ο διαγωνισμός αρχίζει:

α) μέσω περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης, όπως αναφέρεται στο παράρτημα XV Α, ή

β) μέσω προκήρυξης για την ύπαρξη συστήματος προεπιλογής, όπως αναφέρεται στο παράρτημα XIV, ή

γ) μέσω προκήρυξης σύμβασης, όπως αναφέρεται στο παράρτημα XIIΙ μέρος A, B ή Γ.

(2) Στην περίπτωση των δυναμικών συστημάτων αγορών, ο διαγωνισμός για το σύστημα αρχίζει μέσω της προκήρυξης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ), ενώ ο διαγωνισμός για τις συμβάσεις που βασίζονται σε τέτοια συστήματα αρχίζει μέσω της απλουστευμένης προκήρυξης που αναφέρεται στο παράρτημα ΧΙΙΙ, μέρος Δ.

(3) Όταν ο διαγωνισμός αρχίζει μέσω περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης:

α) η προκήρυξη πρέπει να αναφέρει ειδικά τα έργα, τις προμήθειες ή τις υπηρεσίες που αποτελούν το αντικείμενο της σύμβασης που πρόκειται να συναφθεί·

β) η προκήρυξη πρέπει να αναφέρει ότι η σύμβαση αυτή θα συναφθεί με κλειστή διαδικασία ή διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς εκ των υστέρων δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού και να καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να εκδηλώσουν γραπτώς το ενδιαφέρον τους και

γ) πρέπει να έχει δημοσιευθεί σύμφωνα με το παράρτημα ΧΧ το πολύ δώδεκα μήνες πριν από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 47, παράγραφος 3. Ο αναθέτων φορέας τηρεί τις προθεσμίες του άρθρου 45.

Άρθρο 43

Γνωστοποιήσεις για συμβάσεις που έχουν συναφθεί

(1) Οι αναθέτοντες φορείς, οι οποίοι έχουν αναθέσει σύμβαση ή συνάψει συμφωνία-πλαίσιο, αποστέλλουν τη γνωστοποίηση που αφορά τις συναφθείσες συμβάσεις, η οποία περιλαμβάνεται στο παράρτημα XVΙ. Η γνωστοποίηση αυτή αποστέλλεται υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζει η Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 68, παράγραφος 2, εντός προθεσμίας δύο μηνών από την ανάθεση της σύμβασης ή τη σύναψη της συμφωνίας-πλαίσιο.

Στην περίπτωση συμφωνιών-πλαίσιο που συνάπτονται σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2, οι αναθέτοντες φορείς απαλλάσσονται από την αποστολή γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων της ανάθεσης για κάθε σύμβαση που βασίζεται στη συμφωνία-πλαίσιο.

Οι αναθέτοντες φορείς αποστέλλουν τη γνωστοποίηση με τα αποτελέσματα της σύναψης των συμβάσεων που βασίζονται σε δυναμικό σύστημα αγορών, το αργότερο δύο μήνες μετά τη σύναψη κάθε σύμβασης. Μπορούν ωστόσο να συγκεντρώνουν τις προκηρύξεις αυτές σε τριμηνιαία βάση. Σε αυτή την περίπτωση, αποστέλλουν τις εν λόγω συγκεντρωμένες γνωστοποιήσεις εντός δύο μηνών το αργότερο μετά τη λήξη εκάστου τριμήνου.

(2) Οι πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με το παράρτημα XVΙ και προορίζονται να δημοσιευθούν, δημοσιεύονται σύμφωνα με το παράρτημα ΧΧ. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή σέβεται τον ευαίσθητο εμπορικό χαρακτήρα που ενδεχομένως επικαλούνται οι αναθέτοντες φορείς κατά τη διαβίβαση αυτών των πληροφοριών σχετικά με τον αριθμό των υποβληθεισών προσφορών, την ταυτότητα των οικονομικών φορέων και τις τιμές.

(3) Όταν οι αναθέτοντες φορείς συνάπτουν σύμβαση υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης ("Σύμβαση Ερ. και Αν.") με διαδικασία χωρίς προκήρυξη διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 3 στοιχείο β), μπορούν να περιορίζουν τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται σύμφωνα με το παράρτημα XVΙ σχετικά με τη φύση και την ποσότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στην ένδειξη "υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης".

Όταν οι αναθέτοντες φορείς συνάπτουν σύμβαση έρευνας και ανάπτυξης, η οποία δεν μπορεί να συναφθεί με διαδικασία χωρίς προκήρυξη διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 40 παράγραφος 3 στοιχείο β), μπορούν να περιορίζουν τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται σύμφωνα με το παράρτημα XVΙ σχετικά με τη φύση και την ποσότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για λόγους εμπορικού απορρήτου.

Στις περιπτώσεις αυτές, οι αναθέτοντες φορείς μεριμνούν ώστε οι πληροφορίες που δημοσιεύονται σχετικά με αυτή την παράγραφο να είναι τουλάχιστον εξίσου λεπτομερείς με εκείνες που περιλαμβάνονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού, η οποία έχει δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 1.

Εάν εφαρμόζουν σύστημα προεπιλογής, οι αναθέτοντες φορείς μεριμνούν, στις περιπτώσεις αυτές, ώστε οι εν λόγω πληροφορίες να είναι τουλάχιστον εξίσου λεπτομερείς με την κατηγορία που ορίζεται στο μητρώο των προεπιλεγμένων παρόχων υπηρεσιών, το οποίο καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 7.

(4) Στις περιπτώσεις των συμβάσεων που συνάπτονται για υπηρεσίες οι οποίες απαριθμούνται στο παράρτημα XVIΙ B, οι αναθέτοντες φορείς αναφέρουν στην προκήρυξη εάν δέχονται τη δημοσίευσή τους.

(5) Οι πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με το παράρτημα XVΙ και δηλώνονται ως μη δημοσιεύσιμες, δημοσιεύονται μόνο σε απλουστευμένη μορφή και σύμφωνα με το παράρτημα ΧΧ για στατιστικούς λόγους.

Άρθρο 44

Σύνταξη και λεπτομέρειες δημοσίευσης των προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων

(1) Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στα παραρτήματα ΧΙΙΙ, ΧΙV, XV Α, XV Β και XVI και, ενδεχομένως, κάθε επί πλέον πληροφορία που κρίνεται χρήσιμη από τον αναθέτοντα φορέα, σύμφωνα με τα τυποποιημένα έντυπα που υιοθετούνται από την Επιτροπή με την προβλεπόμενη στο άρθρο 68 παράγραφος 2 διαδικασία.

(2) Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που αποστέλλονται από τους αναθέτοντες φορείς στην Επιτροπή, διαβιβάζονται είτε με ηλεκτρονικά μέσα, στη μορφή και σύμφωνα με τις λεπτομέρειες διαβίβασης του Παραρτήματος ΧΧ, σημείο 3, είτε με άλλα μέσα.

Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 41, 42 και 43 δημοσιεύονται σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά δημοσίευσης του παραρτήματος ΧΧ σημείο 1 στοιχεία α) και β).

(3) Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που καταρτίζονται και αποστέλλονται με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τη μορφή και τις λεπτομέρειες διαβίβασης του παραρτήματος ΧΧ σημείο 3, δημοσιεύονται το πολύ πέντε ημέρες μετά την αποστολή τους.

Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις οι οποίες δεν αποστέλλονται με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τη μορφή και τις λεπτομέρειες διαβίβασης που αναφέρονται στο παράρτημα ΧΧ σημείο 3, δημοσιεύονται εντός 12 ημερών το αργότερο μετά την αποστολή τους. Ωστόσο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατ' αίτηση του αναθέτοντος φορέα, οι προκηρύξεις διαγωνισμού που προβλέπονται στο άρθρο 42 παράγραφος 1 στοιχείο γ) δημοσιεύονται εντός πέντε ημερών, εφόσον η προκήρυξη έχει αποσταλεί με τηλεομοιοτυπία.

(4) Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις δημοσιεύονται αναλυτικά σε επίσημη γλώσσα της Κοινότητας την οποία έχει επιλέξει ο αναθέτων φορέας και αυθεντικό θεωρείται μόνο το πρωτότυπο κείμενο που δημοσιεύεται στη γλώσσα αυτή. Μια περίληψη των σημαντικότερων στοιχείων κάθε προκήρυξης ή γνωστοποίησης δημοσιεύεται και στις λοιπές επίσημες γλώσσες.

Η δαπάνη της δημοσίευσης των προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων από την Επιτροπή βαρύνει την Κοινότητα.

(5) Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις και το περιεχόμενό τους δεν μπορούν να δημοσιοποιούνται πριν από την ημερομηνία αποστολής τους στην Επιτροπή.

Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο δεν πρέπει να περιλαμβάνουν πληροφορίες άλλες από εκείνες που περιέχονται στις προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που αποστέλλονται στην Επιτροπή ή δημοσιεύονται στο "προφίλ αγοραστή" σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο και πρέπει να αναφέρουν την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης ή γνωστοποίησης στην Επιτροπή ή της δημοσίευσης στο "προφίλ αγοραστή".

Οι ενδεικτικές περιοδικές προκηρύξεις δεν μπορούν να δημοσιεύονται στο "προφίλ αγοραστή" πριν να αποσταλεί στην Επιτροπή η γνωστοποίηση που ανακοινώνει τη δημοσίευσή τους με τη μορφή αυτή· πρέπει να αναφέρουν την ημερομηνία της εν λόγω αποστολής.

(6) Οι αναθέτοντες φορείς πρέπει να εξασφαλίζουν ότι είναι σε θέση να αποδείξουν την ημερομηνία αποστολής των προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων.

(7) Η Επιτροπή χορηγεί στον αναθέτοντα φορέα βεβαίωση της δημοσίευσης των πληροφοριών που της διαβίβασε, αναφέροντας την ημερομηνία της εν λόγω δημοσίευσης. Η βεβαίωση αυτή συνιστά απόδειξη της δημοσίευσης.

(8) Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να δημοσιεύουν σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 7, προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις για τις οποίες δεν ισχύει η υποχρέωση δημοσίευσης βάσει της παρούσας οδηγίας.

Τμήμα 2

Προθεσμίες

Άρθρο 45

Προθεσμίες παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής και παραλαβής των προσφορών

(1) Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής, οι αναθέτοντες φορείς λαμβάνουν υπόψη ιδίως το πολύπλοκο της σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών, με την επιφύλαξη των ελάχιστων προθεσμιών που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.

(2) Στις ανοικτές διαδικασίες, η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών είναι 52 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης.

(3) Στις κλειστές διαδικασίες και στις διαδικασίες με διαπραγμάτευση έπειτα από προκήρυξη διαγωνισμού, εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις:

α) η προθεσμία για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής, έπειτα από προκήρυξη που δημοσιεύθηκε δυνάμει του άρθρου 42 παράγραφος 1 στοιχείο γ) ή πρόσκληση από αναθέτοντα φορέα δυνάμει του άρθρου 47 παράγραφος 3, ορίζεται, κατά γενικό κανόνα, σε τριάντα επτά τουλάχιστον ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης ή της πρόσκλησης και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από είκοσι δύο ημέρες, εάν η προκήρυξη αποστέλλεται για δημοσίευση με άλλα μέσα εκτός των ηλεκτρονικών ή της τηλεομοιοτυπίας, και σε δεκαπέντε ημέρες τουλάχιστον, εάν η προκήρυξη αποστέλλεται με αυτά τα μέσα·

β) η προθεσμία παραλαβής των προσφορών μπορεί να ορίζεται με κοινή συμφωνία μεταξύ του αναθέτοντος φορέα και των υποψηφίων που έχουν επιλεγεί, εφόσον παρέχεται σε όλους τους υποψηφίους ίσος χρόνος για την κατάρτιση και την υποβολή των προσφορών τους·

γ) όταν δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ο αναθέτων φορέας ορίζει προθεσμία η οποία, κατά γενικό κανόνα, ανέρχεται σε είκοσι τέσσερις τουλάχιστον ημέρες, σε καμία δε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα ημέρες, από την ημερομηνία της πρόσκλησης για υποβολή προσφοράς.

(4) Εφόσον οι αναθέτοντες φορείς έχουν δημοσιεύσει περιοδική ενδεικτική προκήρυξη, όπως ορίζει το άρθρο 41 παράγραφος 1, που αναφέρεται στο παράρτημα ΧΧ, η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών στις ανοικτές διαδικασίες είναι, κατά γενικό κανόνα, τριάντα έξι ημέρες, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από είκοσι δύο ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης.

Οι συντετμημένες αυτές προθεσμίες είναι αποδεκτές, υπό την προϋπόθεση ότι η περιοδική ενδεικτική προκήρυξη περιλαμβάνει, εκτός από τις πληροφορίες που απαιτεί το παράρτημα XV A μέρος Ι, όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται από το παράρτημα XV Α μέρος ΙΙ, εφόσον υπάρχουν οι πληροφορίες αυτές κατά τη δημοσίευση της προκήρυξης, και ότι η προκήρυξη έχει αποσταλεί προς δημοσίευση μεταξύ ενός ελάχιστου διαστήματος πενήντα δύο ημερών και ενός μέγιστου διαστήματος δώδεκα μηνών πριν από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης του διαγωνισμού, που προβλέπεται από το άρθρο 42 παράγραφος 1 στοιχείο γ).

(5) Όταν οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις καταρτίζονται και αποστέλλονται με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τη μορφή και τις λεπτομέρειες διαβίβασης που αναφέρονται στο παράρτημα ΧΧ σημείο 3, οι προθεσμίες παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής στις κλειστές διαδικασίες και στις διαδικασίες με διαπραγμάτευση και παραλαβής των προσφορών στις ανοικτές διαδικασίες, μπορούν να συντομεύονται κατά επτά ημέρες.

(6) Εκτός εάν έχει ορισθεί προθεσμία με κοινή συμφωνία, βάσει της παραγράφου 3 στοιχείο β), η προθεσμία είναι δυνατόν να συντομεύεται κατά πέντε ακόμη ημέρες για την παραλαβή των προσφορών στις ανοικτές διαδικασίες, τις κλειστές διαδικασίες και τις διαδικασίες με διαπραγμάτευση, εφόσον ο αναθέτων φορέας παρέχει απρόσκοπτη και πλήρη απευθείας πρόσβαση με ηλεκτρονικά μέσα στη συγγραφή υποχρεώσεων και σε κάθε συμπληρωματικό έγγραφο ήδη από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης που χρησιμοποιείται ως μέσο έναρξης του διαγωνισμού, σύμφωνα με το παράρτημα ΧΧ. Η προκήρυξη πρέπει να αναφέρει τη διεύθυνση Διαδικτύου στην οποία διατίθεται η εν λόγω τεκμηρίωση.

(7) Στις ανοικτές διαδικασίες, το σωρευτικό αποτέλεσμα των συντμήσεων που προβλέπονται στις παραγράφους 4, 5 και 6, δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να καταλήγει σε προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών μικρότερη από δεκαπέντε ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης του διαγωνισμού.

Ωστόσο, όταν η προκήρυξη του διαγωνισμού δεν αποστέλλεται με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό μέσο, το σωρευτικό αποτέλεσμα των συντμήσεων που προβλέπονται στις παραγράφους 4, 5 και 6, δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να καταλήγει σε προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών μικρότερη από είκοσι δύο ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης του διαγωνισμού.

(8) Το σωρευτικό αποτέλεσμα των συντμήσεων που προβλέπονται στις παραγράφους 4, 5 και 6, δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να καταλήγει σε προθεσμία, για την παραλαβή της αίτησης συμμετοχής, μικρότερη από δεκαπέντε ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης διαγωνισμού ή της πρόσκλησης υποβολής προσφορών, έπειτα από προκήρυξη που δημοσιεύθηκε δυνάμει του άρθρου 42 παράγραφος 1 στοιχείο γ) ή πρόσκληση των αναθετόντων φορέων δυνάμει του άρθρου 47 παράγραφος 3.

Στις κλειστές διαδικασίες και τις διαδικασίες με διαπραγμάτευση, το σωρευτικό αποτέλεσμα των συντμήσεων που προβλέπονται στις παραγράφους 4, 5 και 6, δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, εκτός εάν έχει ορισθεί προθεσμία με κοινή συμφωνία βάσει της παραγράφου 3 στοιχείο β), να καταλήγει σε προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών μικρότερη από δέκα ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών.

(9) Όταν, για οποιοδήποτε λόγο, τα έγγραφα της σύμβασης και τα συμπληρωματικά έγγραφα ή πληροφορίες, μολονότι ζητήθηκαν σε εύθετο χρόνο, δεν παρασχέθηκαν εντός των προθεσμιών που ορίζονται στα άρθρα 46 και 47 ή όταν οι προσφορές δεν μπορούν να καταρτισθούν παρά μόνον έπειτα από επιτόπια επίσκεψη ή επιτόπου εξέταση των εγγράφων που προσαρτώνται στη συγγραφή υποχρεώσεων, η προθεσμία παραλαβής των προσφορών πρέπει να παρατείνεται, εκτός εάν πρόκειται για προθεσμία που έχει ορισθεί με κοινή συμφωνία βάσει της παραγράφου 3, στοιχείο β), έτσι ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να είναι ενήμεροι όλων των πληροφοριών που είναι απαραίτητες για την κατάρτιση των προσφορών.

(10) Στο παράρτημα ΧΧΙΙ, παρατίθεται ανακεφαλαιωτικός πίνακας των προθεσμιών που ορίζονται στο παρόν άρθρο.

Άρθρο 46

Ανοικτές διαδικασίες: Συγγραφή υποχρεώσεων, έγγραφα και συμπληρωματικές πληροφορίες

(1) Στις ανοικτές διαδικασίες, όταν οι αναθέτοντες φορείς δεν προσφέρουν, με ηλεκτρονικό μέσο και σύμφωνα με το άρθρο 45, παράγραφος 6, απρόσκοπτη, και πλήρη, άμεση πρόσβαση στο κείμενο της συγγραφής υποχρεώσεων και σε όλα τα συμπληρωματικά έγγραφα, η συγγραφή υποχρεώσεων και τα συμπληρωματικά έγγραφα αποστέλλονται στους οικονομικούς φορείς εντός έξι ημερών από την παραλαβή της αίτησης, εφόσον αυτή έχει υποβληθεί εμπροθέσμως πριν από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

(2) Με την προϋπόθεση ότι έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα, οι συμπληρωματικές πληροφορίες για τη συγγραφή υποχρεώσεων παρέχονται από τους αναθέτοντες φορείς ή τις αρμόδιες υπηρεσίες έξι ημέρες το αργότερο πριν από τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών.

Άρθρο 47

Προσκλήσεις υποβολής προσφορών ή διαπραγμάτευσης

(1) Στις κλειστές διαδικασίες και στις διαδικασίες διαπραγμάτευσης, οι αναθέτοντες φορείς καλούν ταυτοχρόνως και εγγράφως τους επιλεγέντες υποψηφίους να υποβάλλουν τις προσφορές τους ή να συμμετάσχουν σε διαπραγμάτευση. Η πρόσκληση προς τους υποψηφίους περιλαμβάνει:

- είτε ένα αντίτυπο της συγγραφής υποχρεώσεων και όλων των συμπληρωματικών εγγράφων,

- είτε αναφορά στον τρόπο πρόσβασης στη συγγραφή υποχρεώσεων και στα άλλα έγγραφα που αναφέρονται στην πρώτη περίπτωση, όταν τίθενται σε άμεση διάθεση με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 6.

(2) Όταν φορέας άλλος από τον αναθέτοντα φορέα που είναι υπεύθυνος για τη διαδικασία ανάθεσης έχει στη διάθεσή του τη συγγραφή υποχρεώσεων ή/και τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα, η πρόσκληση διευκρινίζει τη διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να ζητούνται η συγγραφή υποχρεώσεων και τα εν λόγω έγγραφα και, ενδεχομένως, την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης αυτής καθώς και το ύψος και τους τρόπους πληρωμής του ποσού που πρέπει να καταβληθεί για την απόκτηση των εν λόγω εγγράφων. Οι αρμόδιες υπηρεσίες αποστέλλουν τα έγγραφα αυτά στους οικονομικούς φορείς αμέσως μετά την παραλαβή της αίτησής τους.

(3) Οι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τη συγγραφή υποχρεώσεων ή τα συμπληρωματικά έγγραφα, γνωστοποιούνται από τους αναθέτοντες φορείς ή τις αρμόδιες υπηρεσίες, το αργότερο έξι ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που έχει ορισθεί για την παραλαβή των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα.

(4) Επιπλέον, η πρόσκληση περιέχει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:

α) κατά περίπτωση, τη λήξη της προθεσμίας για την αίτηση συμπληρωματικών εγγράφων καθώς και το ποσό και τον τρόπο πληρωμής του ποσού που πρέπει, ενδεχομένως, να καταβληθεί για τη λήψη των εγγράφων·

β) την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών, τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να διαβιβασθούν και τη γλώσσα ή τις γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν·

γ) τα στοιχεία κάθε προκήρυξης διαγωνισμού που έχει δημοσιευθεί ήδη·

δ) μνεία των εγγράφων που πρέπει ενδεχομένως να επισυναφθούν·

ε) τα κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης όταν δεν περιλαμβάνονται στην προκήρυξη για την ύπαρξη συστήματος προεπιλογής που χρησιμεύει ως μέσο έναρξης διαγωνισμού·

στ) τη σχετική στάθμιση των κριτηρίων ανάθεσης της σύμβασης ή, ενδεχομένως, τη φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας αυτών των κριτηρίων, σε περίπτωση που δεν περιλαμβάνονται στην προκήρυξη διαγωνισμού, στην προκήρυξη για την ύπαρξη συστήματος προεπιλογής ή στη συγγραφή υποχρεώσεων.

(5) Όταν η έναρξη διαγωνισμού πραγματοποιείται με περιοδική ενδεικτική προκήρυξη, οι αναθέτοντες φορείς καλούν εκ των υστέρων όλους τους υποψηφίους να επιβεβαιώσουν το ενδιαφέρον τους βάσει λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με την εν λόγω σύμβαση, πριν να αρχίσει η επιλογή των προσφερόντων ή των συμμετεχόντων σε διαπραγμάτευση.

Η πρόσκληση αυτή περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) φύση και ποσότητα, συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων προαιρέσεως για συμπληρωματικές συμβάσεις και, ει δυνατόν, την εκτιμώμενη προθεσμία η οποία τάσσεται για την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων προαιρέσεως· εάν πρόκειται για ανανεώσιμες συμβάσεις, φύση και ποσότητα, και, ει δυνατόν, την κατά προσέγγιση προθεσμία δημοσίευσης μεταγενέστερων προκηρύξεων διαγωνισμών για έργα, προμήθειες ή υπηρεσίες που προκηρύσσονται·

β) χαρακτήρας της διαδικασίας: κλειστή ή με διαπραγμάτευση·

γ) ενδεχομένως, ημερομηνία έναρξης ή ολοκλήρωσης της παράδοσης των προμηθειών, της εκτέλεσης των έργων ή της παροχής των υπηρεσιών·

δ) διεύθυνση και ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την κατάθεση των αιτήσεων των ενδιαφερομένων να λάβουν πρόσκληση για υποβολή προσφοράς καθώς και γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συντάσσονται·

ε) διεύθυνση του αναθέτοντος φορέα που πρέπει να συνάψει τη σύμβαση και να παράσχει τις απαιτούμενες πληροφορίες στους ενδιαφερομένους να λάβουν τη συγγραφή υποχρεώσεων και άλλα έγγραφα·

στ) όροι οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα, χρηματοοικονομικές εγγυήσεις και πληροφορίες που απαιτούνται από τους οικονομικούς φορείς·

ζ) ύψος και λεπτομέρειες καταβολής οποιουδήποτε ποσού το οποίο απαιτείται για τη λήψη των εγγράφων της σύμβασης·

η) είδος της σύμβασης που αποτελεί αντικείμενο της πρόσκλησης υποβολής προσφορών: αγορά, χρηματοδοτική μίσθωση, μίσθωση ή μίσθωση-πώληση ή συνδυασμός των ανωτέρω συμβάσεων και

θ) κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης και στάθμιση αυτών ή, ενδεχομένως, τα κριτήρια αυτά κατά σειρά σπουδαιότητας, σε περίπτωση που δεν περιλαμβάνονται στην ενδεικτική προκήρυξη ή στη συγγραφή υποχρεώσεων ή στην πρόσκληση προς υποβολή προσφορών ή προς διαπραγμάτευση.

Τμήμα 3

Επικοινωνίες και ενημέρωση

Άρθρο 48

Κανόνες που εφαρμόζονται στις επικοινωνίες

(1) Όλες οι επικοινωνίες καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών που αναφέρονται στον παρόντα τίτλο δύνανται, κατ' επιλογή του αναθέτοντος φορέα, να πραγματοποιούνται με επιστολή, με τηλεομοιοτυπία, με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5, με το τηλέφωνο στις περιπτώσεις και υπό τους όρους που ορίζονται στην παράγραφο 6 ή με συνδυασμό των μέσων αυτών.

(2) Το επιλεγέν μέσο επικοινωνίας πρέπει να είναι γενικώς προσιτό και, συνεπώς, να μην περιορίζει την πρόσβαση των οικονομικών φορέων στη διαδικασία ανάθεσης.

(3) Κατά την επικοινωνία, την ανταλλαγή και την αποθήκευση πληροφοριών λαμβάνεται μέριμνα προκειμένου να διαφυλάσσονται η ακεραιότητα των δεδομένων και το απόρρητο των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής και προκειμένου οι αναθέτοντες φορείς να λαμβάνουν γνώση του περιεχομένου των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής μόνο μετά τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας για την υποβολή τους.

(4) Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τις επικοινωνίες με ηλεκτρονικά μέσα, καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, πρέπει να μην δημιουργούν διακρίσεις και να είναι γενικώς διαθέσιμα και συμβατά σε σχέση με τις εν γένει χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών.

(5) Στη διαβίβαση και στους μηχανισμούς ηλεκτρονικής παραλαβής προσφορών και στους μηχανισμούς ηλεκτρονικής παραλαβής αιτήσεων συμμετοχής, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες:

α) οι πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται για την ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένης της κρυπτογράφησης, πρέπει να είναι προσιτές στους ενδιαφερομένους· επιπλέον, οι μηχανισμοί ηλεκτρονικής παραλαβής των προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος ΧΧIV·

β) τα κράτη μέλη μπορούν, τηρώντας το άρθρο 5 της οδηγίας 1999/93/ΕΚ, να απαιτούν οι ηλεκτρονικές προσφορές να συνοδεύονται από προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή σύμφωνα με την παράγραφο 1 του ανωτέρω άρθρου·

γ) τα κράτη μέλη μπορούν να καθιερώνουν ή να διατηρούν συστήματα εθελοντικής πιστοποίησης με σκοπό τη βελτίωση του επιπέδου των υπηρεσιών πιστοποίησης των εν λόγω μηχανισμών·

δ) οι προσφέροντες ή οι υποψήφιοι δεσμεύονται ώστε εάν τα έγγραφα, πιστοποιητικά ή δηλώσεις, που αναφέρονται στο άρθρο 52 παράγραφοι 2 και 3, και στα άρθρα 53 και 54, δεν είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή, να υποβάλλονται πριν από τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται για την υποβολή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής.

(6) Για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες:

α) οι αιτήσεις συμμετοχής στις διαδικασίες σύναψης των δημόσιων συμβάσεων μπορούν να υποβάλλονται γραπτώς ή τηλεφωνικά·

β) όταν οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται τηλεφωνικά, πρέπει να αποστέλλεται γραπτή επιβεβαίωση πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έχει ορισθεί για την παραλαβή τους·

γ) οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να απαιτούν οι αιτήσεις συμμετοχής που υποβάλλονται με τηλεομοιοτυπία να επιβεβαιώνονται ταχυδρομικά ή με ηλεκτρονικά μέσα, στις περιπτώσεις που αυτό είναι αναγκαίο ως νόμιμη απόδειξη· η απαίτηση αυτή καθώς και η προθεσμία για την αποστολή της επιβεβαίωσης, ταχυδρομικά ή με ηλεκτρονικά μέσα,πρέπει να επισημαίνονται από τον αναθέτοντα φορέα στην προκήρυξη που χρησιμοποιείται ως μέσο έναρξης διαγωνισμού ή στην πρόσκληση που αναφέρει το άρθρο 47 παράγραφος 5.

Άρθρο 49

Ενημέρωση των αιτούντων προεπιλογή, των υποψηφίων και των προσφερόντων

(1) Οι αναθέτοντες φορείς ενημερώνουν, το συντομότερο δυνατόν, τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς σχετικά με τις αποφάσεις που λαμβάνουν για τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο ή την ανάθεση της σύμβασης ή την ένταξη σε δυναμικό σύστημα αγορών, συμπεριλαμβανομένων των λόγων για τους οποίους αποφάσισαν να μη συνάψουν συμφωνία-πλαίσιο ή να μην αναθέσουν σύμβαση για την οποία υπήρξε διαγωνισμός ή να αρχίσουν νέα διαδικασία ή να μην εφαρμόσουν δυναμικό σύστημα αγορών· οι σχετικές πληροφορίες παρέχονται γραπτώς εφόσον υποβληθεί αίτηση, προς το σκοπό αυτό, στους αναθέτοντες φορείς.

(2) Κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερομένου μέρους, οι αναθέτοντες φορείς γνωστοποιούν, το συντομότερο δυνατό:

- σε κάθε απορριφθέντα υποψήφιο τους λόγους απόρριψης της υποψηφιότητάς του,

- σε κάθε απορριφθέντα προσφέροντα τους λόγους για την απόρριψη της προσφοράς του, στις δε περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 34 παράγραφοι 4 και 5, αιτιολογούν και την απόφασή τους για την μη ισοδυναμία ή την απόφασή τους ότι τα έργα, οι προμήθειες ή οι υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις περί απόδοσης ή λειτουργίας,

- σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει παραδεκτή προσφορά, τα χαρακτηριστικά και τα σχετικά πλεονεκτήματα της επιλεγείσας προσφοράς καθώς και το όνομα του αναδόχου ή των συμβαλλομένων μερών στη συμφωνία-πλαίσιο.

Οι σχετικές προθεσμίες δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να υπερβαίνουν τις 15 ημέρες από την παραλαβή της γραπτής αίτησης.

Ωστόσο, οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να αποφασίζουν να μη γνωστοποιήσουν ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την ανάθεση της σύμβασης ή τη σύναψη της συμφωνίας-πλαίσιο ή την ένταξη σε δυναμικό σύστημα αγορών, οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 1, εφόσον η κοινολόγηση θα αποτελούσε εμπόδιο για την εφαρμογή των νόμων ή θα ήταν αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον ή θα έθιγε νόμιμα εμπορικά συμφέροντα δημόσιων ή ιδιωτικών οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατέθηκε η σύμβαση, ή θα μπορούσε να θίξει τις συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ οικονομικών φορέων.

(3) Οι αναθέτοντες φορείς που θεσπίζουν και διαχειρίζονται σύστημα προεπιλογής ενημερώνουν τους αιτούντες ως προς την απόφαση που λαμβάνουν σχετικά με την προεπιλογή εντός εύλογης προθεσμίας.

Εάν για την απόφαση σχετικά με την προεπιλογή, απαιτείται διάστημα άνω του εξαμήνου από την κατάθεση της αίτησης προεπιλογής, ο αναθέτων φορέας γνωστοποιεί στον αιτούντα, μέσα σε δύο μήνες από την κατάθεση αυτή, τους λόγους που δικαιολογούν την παράταση της προθεσμίας και την ημερομηνία κατά την οποία θα γίνει δεκτή ή θα απορριφθεί η αίτησή του.

(4) Οι αιτούντες η αίτηση προεπιλογής των οποίων απορρίπτεται πρέπει να ενημερώνονται, το συντομότερο δυνατόν, και, εν πάση περιπτώσει, εντός δεκαπέντε ημερών το αργότερο από την ημερομηνία της απόφασης, ως προς την απόφαση αυτή και ως προς τους λόγους απόρριψης της αίτησής τους. Οι λόγοι αυτοί πρέπει να βασίζονται στα κριτήρια προεπιλογής, που ορίζονται στο άρθρο 53 παράγραφος 2.

(5) Οι αναθέτοντες φορείς που θεσπίζουν και διαχειρίζονται σύστημα προεπιλογής μπορούν να περατώνουν τη διαδικασία προεπιλογής ενός οικονομικού φορέα μόνο για λόγους που στηρίζονται στα κριτήρια προεπιλογής, που αναφέρονται στο άρθρο 53 παράγραφος 2. Η πρόθεση περάτωσης της διαδικασίας προεπιλογής πρέπει να κοινοποιείται εκ των προτέρων γραπτώς στον οικονομικό φορέα, τουλάχιστον δεκαπέντε ημέρες πριν από την ημερομηνία που προβλέπεται για την περάτωση της διαδικασίας προεπιλογής, με μνεία του λόγου ή των λόγων που οδήγησαν σε αυτήν.

Άρθρο 50

Πληροφορίες που πρέπει να διατηρούνται για τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί

(1) Οι αναθέτοντες φορείς διατηρούν, για κάθε σύμβαση, τις κατάλληλες πληροφορίες που τους επιτρέπουν, σε μεταγενέστερη φάση, να αιτιολογήσουν τις αποφάσεις τους σχετικά με:

α) την προεπιλογή και την επιλογή οικονομικών φορέων και την ανάθεση των συμβάσεων·

β) την εφαρμογή διαδικασιών χωρίς προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 40 παράγραφος 3·

γ) τη μη εφαρμογή των διατάξεων των κεφαλαίων III έως VI του παρόντος τίτλου δυνάμει των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στο κεφάλαιο ΙΙ του τίτλου Ι και το κεφάλαιο ΙΙ του παρόντος τίτλου.

Οι αναθέτοντες φορείς λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα μέτρα για την τεκμηρίωση της διεξαγωγής των διαδικασιών ανάθεσης που διεξάγονται με ηλεκτρονικά μέσα.

(2) Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να διατηρούνται επί τέσσερα τουλάχιστον έτη από την ημερομηνία ανάθεσης της σύμβασης, ούτως ώστε, κατά την περίοδο αυτή, ο αναθέτων φορέας να είναι σε θέση να παρέχει στην Επιτροπή, κατόπιν αιτήσεώς της, τις απαραίτητες πληροφορίες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Διεξαγωγή της διαδικασίας

Άρθρο 51

Γενικές διατάξεις

(1) Για τους σκοπούς της επιλογής των συμμετεχόντων στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων:

α) οι αναθέτοντες φορείς που έχουν θεσπίσει κανόνες και κριτήρια αποκλεισμού των προσφερόντων ή των υποψηφίων σύμφωνα με το άρθρο 54, παράγραφοι 1, 2 ή 4, αποκλείουν τους οικονομικούς φορείς που ανταποκρίνονται στους εν λόγω κανόνες και κριτήρια·

β) επιλέγουν τους προσφέροντες και τους υποψηφίους σύμφωνα με τους αντικειμενικούς κανόνες και κριτήρια που θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 54·

γ) στις κλειστές και με διαπραγμάτευση διαδικασίες με προκήρυξη διαγωνισμού, περιορίζουν, ενδεχομένως, τον αριθμό των επιλεγέντων δυνάμει των στοιχείων α) και β) υποψηφίων, σύμφωνα με το άρθρο 54.

(2) Όταν η έναρξη του διαγωνισμού πραγματοποιείται με προκήρυξη για την ύπαρξη συστήματος προεπιλογής και ενόψει της επιλογής των συμμετεχόντων σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων για ειδικές συμβάσεις που αποτελούν αντικείμενο της προκήρυξης του διαγωνισμού, οι αναθέτοντες φορείς:

α) επιλέγουν τους οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53·

β) εφαρμόζουν τις διατάξεις της παραγράφου 1 που αφορούν τις κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες στους εν λόγω οικονομικούς φορείς.

(3) Οι αναθέτοντες φορείς ελέγχουν τη συμβατότητα των προσφορών που έχουν υποβάλει οι επιλεγμένοι προσφέροντες προς τους κανόνες και τις απαιτήσεις που ισχύουν για τις προσφορές και αναθέτουν τη σύμβαση βάσει των κριτηρίων που προβλέπονται στα άρθρα 55 και 57.

Τμήμα 1

Προεπιλογή και ποιοτική επιλογή

Άρθρο 52

Αμοιβαία αναγνώριση όσον αφορά τους διοικητικούς, τεχνικούς ή χρηματοοικονομικούς όρους καθώς και τα πιστοποιητικά, τις δοκιμές και τα αποδεικτικά στοιχεία

(1) Οι αναθέτοντες φορείς δεν μπορούν, όταν επιλέγουν τους συμμετέχοντες σε μια διαδικασία κλειστή ή με διαπραγμάτευση, όταν λαμβάνουν την απόφασή τους για την προεπιλογή ή όταν αναπροσαρμόζουν τα κριτήρια και τους κανόνες προεπιλογής:

α) να επιβάλλουν διοικητικούς, τεχνικούς ή χρηματοοικονομικούς όρους σε ορισμένους οικονομικούς φορείς, εφόσον δεν θα τους επέβαλαν σε άλλους·

β) να απαιτούν δοκιμές ή αποδεικτικά στοιχεία για θέματα ως προς τα οποία υπάρχουν ήδη αντικειμενικές αποδείξεις.

(2) Όταν ζητούν την υποβολή πιστοποιητικών που συντάσσονται από ανεξάρτητους οργανισμούς, με τα οποία βεβαιώνεται ότι ο οικονομικός φορέας τηρεί ορισμένα πρότυπα ποιοτικής εξασφάλισης, οι αναθέτοντες φορείς παραπέμπουν σε συστήματα ποιοτικής εξασφάλισης που βασίζονται στις σχετικές σειρές ευρωπαϊκών προτύπων και πιστοποιούνται από οργανισμούς που ακολουθούν τις σειρές ευρωπαϊκών προτύπων πιστοποίησης.

Οι αναθέτοντες φορείς αναγνωρίζουν ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες στα άλλα κράτη μέλη. Αποδέχονται επίσης και άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης της ποιότητας εκ μέρους των οικονομικών φορέων.

(3) Για τις συμβάσεις έργων και υπηρεσιών και μόνο σε ενδεδειγμένες περιπτώσεις, οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να απαιτούν, προκειμένου να ελέγχουν την τεχνική ικανότητα του οικονομικού φορέα, την αναφορά μέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης που ενδέχεται να εφαρμόσει ο οικονομικός φορέας κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Στις περιπτώσεις αυτές, όταν οι αναθέτοντες φορείς ζητούν την υποβολή πιστοποιητικών που συντάσσονται από ανεξάρτητους οργανισμούς, με τα οποία βεβαιώνεται ότι ο οικονομικός φορέας τηρεί ορισμένα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης, παραπέμπουν στο EMAS ή στα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης που βασίζονται στα σχετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα και πιστοποιούνται από οργανισμούς που τηρούν την κοινοτική νομοθεσία ή τα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα τα οποία αφορούν την πιστοποίηση.

Οι αναθέτοντες φορείς αναγνωρίζουν ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη μέλη. Επίσης, δέχονται και άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης εκ μέρους των οικονομικών φορέων.

Άρθρο 53

Συστήματα προεπιλογής

(1) Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να θεσπίζουν και να διαχειρίζονται σύστημα προεπιλογής των οικονομικών φορέων.

Οι φορείς, οι οποίοι θεσπίζουν ή διαχειρίζονται ένα σύστημα προεπιλογής εξασφαλίζουν τη δυνατότητα των οικονομικών φορέων να υποβάλλουν, ανά πάσα στιγμή, αίτηση για προεπιλογή.

(2) Το σύστημα που προβλέπεται στην παράγραφο 1 είναι δυνατόν να περιλαμβάνει διάφορα στάδια προεπιλογής.

Η διαχείρισή του πρέπει να γίνεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και κανόνων προεπιλογής που ορίζονται από τον αναθέτοντα φορέα.

Όταν τα εν λόγω κριτήρια και κανόνες περιέχουν τεχνικές προδιαγραφές, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34. Τα κριτήρια και κανόνες είναι δυνατόν να αναπροσαρμόζονται, εάν παρίσταται ανάγκη.

(3) Τα κριτήρια και κανόνες προεπιλογής που αναφέρονται στην παράγραφο 2 μπορούν να περιλαμβάνουν τα κριτήρια αποκλεισμού που απαριθμούνται στο άρθρο 45 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ για τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται σχετικά.

Όταν ένας αναθέτων φορέας είναι αναθέτουσα αρχή, κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1, στοιχείο α), τα εν λόγω κριτήρια και κανόνες περιλαμβάνουν τα κριτήρια αποκλεισμού που απαριθμούνται στο άρθρο 45 παράγραφος 1 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

(4) Όταν τα κριτήρια και οι κανόνες προεπιλογής που αναφέρονται στην παράγραφο 2 περιλαμβάνουν απαιτήσεις σχετικά με τη χρηματοοικονομική ικανότητα του οικονομικού φορέα, τότε αυτός ο οικονομικός φορέας μπορεί, ενδεχομένως, να κάνει χρήση των ικανοτήτων άλλων φορέων, ανεξαρτήτως της νομικής φύσης των υφιστάμενων σχέσεων μεταξύ αυτού και των εν λόγω φορέων. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύει στον αναθέτοντα φορέα ότι θα διαθέτει τα μέσα αυτά καθ' όλη την περίοδο ισχύος του συστήματος προεπιλογής, π.χ. με την παρουσίαση σχετικών εγγυήσεων εκ μέρους των εν λόγω φορέων.

Υπό τους ίδιους όρους, μια κοινοπραξία οικονομικών φορέων που αναφέρεται στο άρθρο 11 μπορεί να επικαλείται την ικανότητα των συμμετεχόντων στην κοινοπραξία ή άλλων φορέων.

(5) Όταν τα κριτήρια και οι κανόνες προεπιλογής που αναφέρονται στην παράγραφο 2 περιλαμβάνουν απαιτήσεις σχετικά με τις τεχνικές και/ή επαγγελματικές ικανότητες του οικονομικού φορέα, αυτός μπορεί, ενδεχομένως, να κάνει χρήση της ικανότητας άλλων φορέων, ανεξαρτήτως της νομικής φύσης των υφιστάμενων σχέσεων μεταξύ αυτού και των εν λόγω φορέων. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύει στον αναθέτοντα φορέα ότι θα διαθέτει τα μέσα αυτά καθ' όλη την περίοδο ισχύος του συστήματος προεπιλογής, π.χ. με την παρουσίαση εγγυήσεων εκ μέρους των εν λόγω φορέων ότι θα διαθέσουν στον οικονομικό φορέα τα απαραίτητα μέσα.

Υπό τους ίδιους όρους, μια κοινοπραξία οικονομικών φορέων που αναφέρεται στο άρθρο 11 μπορεί να επικαλείται την ικανότητα των συμμετεχόντων στην κοινοπραξία ή άλλων φορέων.

(6) Τα κριτήρια και κανόνες προεπιλογής που αναφέρονται στην παράγραφο 2 παρέχονται, κατ' αίτηση, στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς. Η αναπροσαρμογή αυτών των κριτηρίων και κανόνων ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς.

Εάν ένας αναθέτων φορέας κρίνει ότι το σύστημα προεπιλογής ορισμένων τρίτων φορέων ή οργανισμών ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του, ανακοινώνει στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς τις επωνυμίες των εν λόγω τρίτων φορέων ή οργανισμών.

(7) Τηρείται μητρώο των προεπιλεγέντων οικονομικών φορέων· το μητρώο αυτό μπορεί να χωρίζεται σε κατηγορίες ανάλογα με τα είδη των συμβάσεων για τις οποίες ισχύει η προεπιλογή.

(8) Οι αναθέτοντες φορείς, όταν θεσπίζουν και διαχειρίζονται σύστημα προεπιλογής, τηρούν ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 41 παράγραφος 3 σχετικά με τις προκηρύξεις για την ύπαρξη συστήματος προεπιλογής, του άρθρου 49 παράγραφοι 3, 4 και 5 σχετικά με την ενημέρωση των οικονομικών φορέων που έχουν ζητήσει προεπιλογή, του άρθρου 51 παράγραφος 2 σχετικά με την επιλογή συμμετεχόντων, όταν η προκήρυξη του διαγωνισμού πραγματοποιείται με προκήρυξη για την ύπαρξη συστήματος προεπιλογής και, τελικά, τις διατάξεις του άρθρου 52 σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση όσον αφορά τους διοικητικούς, τεχνικούς ή χρηματοοικονομικούς όρους καθώς και τα πιστοποιητικά, τις δοκιμές και τα αποδεικτικά στοιχεία.

(9) Όταν η έναρξη του διαγωνισμού γίνεται με προκήρυξη για την ύπαρξη συστήματος προεπιλογής, οι προσφέροντες σε κλειστή διαδικασία ή οι συμμετέχοντες σε διαδικασία με διαπραγμάτευση επιλέγονται μεταξύ των υποψηφίων που έχουν προεπιλεγεί βάσει ενός τέτοιου συστήματος.

Άρθρο 54

Κριτήρια ποιοτικής επιλογής

(1) Οι αναθέτοντες φορείς που ορίζουν τα κριτήρια επιλογής σε ανοικτή διαδικασία ενεργούν σύμφωνα με αντικειμενικούς κανόνες και κριτήρια που είναι στη διάθεση των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων.

(2) Οι αναθέτοντες φορείς, οι οποίοι επιλέγουν τους υποψηφίους για κλειστή διαδικασία ή για διαδικασία με διαπραγμάτευση, προβαίνουν στην επιλογή σύμφωνα με τα αντικειμενικά κριτήρια και κανόνες που έχουν ορίσει και που είναι στη διάθεση των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων.

(3) Στις κλειστές διαδικασίες ή τις διαδικασίες με διαπραγμάτευση, τα κριτήρια είναι δυνατόν να βασίζονται στην αντικειμενική ανάγκη του αναθέτοντος φορέα να μειώσει τον αριθμό των υποψηφίων στο επίπεδο που επιβάλλει η εξισορρόπηση μεταξύ των ειδικών χαρακτηριστικών της διαδικασίας σύναψης σύμβασης και των μέσων που απαιτούνται για τη διεξαγωγή της. Ο αριθμός των επιλεγέντων υποψηφίων πρέπει οπωσδήποτε να λαμβάνει υπόψη την ανάγκη εξασφάλισης επαρκούς ανταγωνισμού.

(4) Τα κριτήρια που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 μπορούν να περιλαμβάνουν τα κριτήρια αποκλεισμού που απαριθμούνται στο άρθρο 45 της οδηγίας 2003/18/ΕΚ για τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται σχετικά.

Όταν ο αναθέτων φορέας είναι αναθέτουσα αρχή, κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο α), τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν τα κριτήρια αποκλεισμού που απαριθμούνται στο άρθρο 45 παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/18/ΕΚ.

(5) Όταν τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 περιλαμβάνουν απαιτήσεις σχετικά με τη χρηματοοικονομική ικανότητα του οικονομικού φορέα, τότε ο οικονομικός φορέας μπορεί, οσάκις ενδείκνυται και για δεδομένη σύμβαση, να κάνει χρήση της ικανότητας άλλων φορέων, ανεξαρτήτως της νομικής φύσης των υφιστάμενων σχέσεων μεταξύ αυτού και των εν λόγω φορέων. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύει στον αναθέτοντα φορέα ότι διαθέτει τα απαραίτητα μέσα, π.χ. με την παρουσίαση σχετικών εγγυήσεων εκ μέρους των εν λόγω φορέων.

Υπό τους ίδιους όρους, μια κοινοπραξία οικονομικών φορέων που αναφέρεται στο άρθρο 11, μπορεί να επικαλείται την ικανότητα των συμμετεχόντων στην κοινοπραξία ή άλλων φορέων.

(6) Όταν τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 περιλαμβάνουν απαιτήσεις σχετικά με τις τεχνικές και/ή επαγγελματικές ικανότητες του οικονομικού φορέα, τότε ο οικονομικός φορέας μπορεί, οσάκις ενδείκνυται και για δεδομένη σύμβαση, να κάνει χρήση της ικανότητας άλλων φορέων, ανεξαρτήτως της νομικής φύσης των υφιστάμενων σχέσεων μεταξύ αυτού και των εν λόγω φορέων. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αποδεικνύει στον αναθέτοντα φορέα ότι διαθέτει, για την εκτέλεση της σύμβασης, τα απαραίτητα μέσα, π.χ. με την παρουσίαση εγγυήσεων εκ μέρους των εν λόγω φορέων ότι θα διαθέσουν στον οικονομικό φορέα τα απαραίτητα μέσα.

Υπό τους ίδιους όρους, μια κοινοπραξία οικονομικών φορέων που αναφέρεται στο άρθρο 11, μπορεί να επικαλείται την ικανότητα των συμμετεχόντων στις κοινοπραξίες ή άλλων φορέων.

Τμήμα 2

Ανάθεση των συμβάσεων

Άρθρο 55

Κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων

(1) Με την επιφύλαξη των εθνικών νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων σχετικά με την αμοιβή ορισμένων υπηρεσιών, τα κριτήρια βάσει των οποίων οι αναθέτοντες φορείς αναθέτουν συμβάσεις, είναι:

α) όταν η σύμβαση ανατίθεται στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής, διάφορα κριτήρια που συνδέονται με το αντικείμενο της συγκεκριμένης δημόσιας σύμβασης, όπως η ημερομηνία παράδοσης ή ολοκλήρωσης, το κόστος λειτουργίας, η αποδοτικότητα του κόστους, η ποιότητα, τα αισθητικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, η τεχνική αξία, η εξυπηρέτηση μετά την πώληση και η τεχνική συνδρομή, οι δεσμεύσεις όσον αφορά τα ανταλλακτικά, την ασφάλεια των προμηθειών και την τιμή, είτε

β) αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή.

(2) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του τρίτου εδαφίου, στην προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 στοιχείο α) περίπτωση ο αναθέτων φορέας επισημαίνει το σχετικό βάρος που αποδίδει σε καθένα από τα επιλεγέντα κριτήρια για τον προσδιορισμό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς.

Η στάθμιση αυτή μπορεί να εκφράζεται με τον καθορισμό μιας ψαλίδας με κατάλληλο εύρος.

Όταν, κατά τη γνώμη του αναθέτοντος φορέα, είναι αδύνατη η στάθμιση για λόγους που μπορούν να αποδειχθούν, ο αναθέτων φορέας επισημαίνει τα κριτήρια με τη φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας που τους αποδίδεται.

Αυτή η σχετική στάθμιση ή η σειρά σπουδαιότητας αναφέρονται, ανάλογα με την περίπτωση, στην προκήρυξη που χρησιμοποιείται ως μέσο έναρξης διαγωνισμού, στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 47 παράγραφος 5, στην πρόσκληση υποβολής προσφοράς ή συμμετοχής σε διαπραγματεύσεις ή στη συγγραφή υποχρεώσεων.

Άρθρο 56

Χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών πλειστηριασμών

(1) Τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέπουν τη δυνατότητα για τους αναθέτοντες φορείς να προσφεύγουν σε ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς.

(2) Στις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες, με προηγούμενο διαγωνισμό, οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να αποφασίζουν ότι, πριν από την ανάθεση μιας δημόσιας σύμβασης, διεξάγεται ηλεκτρονικός πλειστηριασμός, όταν οι προδιαγραφές της σύμβασης μπορούν να καθορισθούν με ακρίβεια.

Υπό τους ίδιους όρους, ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός μπορεί να χρησιμοποιείται κατά τον νέο διαγωνισμό για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, στο πλαίσιο του δυναμικού συστήματος αγορών που προβλέπει το άρθρο 15.

Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός αφορά:

α) είτε μόνον τις τιμές, εφόσον η σύμβαση ανατίθεται στην κατώτερη τιμή·

β) είτε τις τιμές και/ή τις αξίες των στοιχείων των προσφορών που επισημαίνονται στη συγγραφή υποχρεώσεων, εφόσον η σύμβαση ανατίθεται στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

(3) Οι αναθέτοντες φορείς που αποφασίζουν να κάνουν χρήση του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, το αναφέρουν στην προκήρυξη που χρησιμοποιείται ως μέσο έναρξης διαγωνισμού.

Η συγγραφή υποχρεώσεων περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις εξής πληροφορίες:

α) τα στοιχεία, οι αξίες των οποίων θα αποτελέσουν αντικείμενο του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, εφόσον τα εν λόγω στοιχεία είναι προσδιορίσιμα ποσοτικώς κατά τρόπον ώστε να εκφράζονται σε αριθμούς ή ποσοστά·

β) τα ενδεχόμενα όρια των αξιών που μπορούν να υποβάλλονται, όπως αυτά προκύπτουν από τις προδιαγραφές του αντικειμένου της σύμβασης·

γ) τις πληροφορίες που τίθενται στη διάθεση των προσφερόντων κατά τη διάρκεια του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού και τη χρονική στιγμή που, ενδεχομένως, τίθενται στη διάθεσή τους·

δ) τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού·

ε) τους όρους υπό τους οποίους οι προσφέροντες μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους, ιδίως τις ελάχιστες διαφοροποιήσεις οι οποίες, ενδεχομένως, απαιτούνται για την υποβολή προσφορών·

στ) τις κατάλληλες πληροφορίες για το χρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό σύστημα και για τον τρόπο και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύνδεσης.

(4) Οι αναθέτοντες φορείς, πριν να προβούν στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, διενεργούν μια πρώτη πλήρη αξιολόγηση των προσφορών σύμφωνα με το επιλεγμένο κριτήριο ή τα επιλεγμένα κριτήρια ανάθεσης και με τη στάθμισή τους, όπως έχουν καθορισθεί.

Όλοι οι προσφέροντες που έχουν υποβάλει αποδεκτές προσφορές καλούνται ταυτόχρονα με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων να υποβάλλουν νέες τιμές και/ή νέες αξίες. Η πρόσκληση περιέχει όλες τις κατάλληλες πληροφορίες για τη σύνδεσή τους σε ατομική βάση με το χρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό σύστημα και προσδιορίζει την ημερομηνία και την ώρα έναρξης του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός μπορεί να διεξάγεται σε διάφορες διαδοχικές φάσεις. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός δεν είναι δυνατόν να αρχίζει προτού παρέλθουν δύο εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων.

(5) Όταν γίνεται η ανάθεση στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η πρόσκληση συνοδεύεται από το αποτέλεσμα της πλήρους αξιολόγησης της προσφοράς του οικείου προσφέροντος, η οποία γίνεται σύμφωνα με τη στάθμιση που προβλέπεται στο άρθρο 55 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο.

Η πρόσκληση αναφέρει επίσης το μαθηματικό τύπο βάσει του οποίου καθορίζεται κατά τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, η αυτόματη κατάταξη σε συνάρτηση με τις νέες υποβαλλόμενες τιμές και/ή τις νέες αξίες. Ο μαθηματικός αυτός τύπος εκφράζει τη σχετική στάθμιση του κάθε κριτηρίου που έχει επιλεγεί για τον καθορισμό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, όπως αναφέρεται η στάθμιση αυτή στην προκήρυξη διαγωνισμού ή στη συγγραφή υποχρεώσεων. Προς τούτο, οι ενδεχόμενες ψαλίδες πρέπει να εκφράζονται εκ των προτέρων με συγκεκριμένες τιμές.

Στην περίπτωση που επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές, πρέπει να προβλέπεται χωριστός μαθηματικός τύπος για κάθε εναλλακτική προσφορά.

(6) Κατά τη διάρκεια κάθε φάσης του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, οι αναθέτοντες φορείς γνωστοποιούν αμέσως σε όλους τους προσφέροντες τις πληροφορίες εκείνες που τους δίνουν τουλάχιστον τη δυνατότητα να γνωρίζουν, ανά πάσα στιγμή, την αντίστοιχη κατάταξή τους. Μπορούν επίσης να γνωστοποιούν και άλλες πληροφορίες σχετικά με άλλες τιμές ή αξίες που υποβάλλονται, υπό τον όρο ότι αυτό επισημαίνεται στη συγγραφή υποχρεώσεων. Μπορούν επίσης, ανά πάσα στιγμή, να ανακοινώνουν τον αριθμό των συμμετεχόντων σε κάθε φάση του πλειστηριασμού. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να γνωστοποιούν την ταυτότητα των προσφερόντων κατά τη διεξαγωγή των διαφόρων φάσεων του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.

(7) Οι αναθέτοντες φορείς περατώνουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό σύμφωνα με έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τρόπους:

α) επισημαίνουν, στην πρόσκληση συμμετοχής στον πλειστηριασμό, την ημερομηνία και την ώρα λήξεως της διαδικασίας που έχουν ήδη καθορισθεί·

β) όταν δεν λαμβάνουν πλέον νέες τιμές ή νέες αξίες που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σχετικά με τις ελάχιστες διαφοροποιήσεις. Στην περίπτωση αυτή, οι αναθέτοντες φορείς προσδιορίζουν, στην πρόσκληση συμμετοχής στον πλειστηριασμό, την προθεσμία που θα τηρήσουν μετά την παραλαβή της τελευταίας υποβολής προτού περατώσουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό·

γ) όταν οι φάσεις του πλειστηριασμού, όπως καθορίζονται στην πρόσκληση συμμετοχής στον πλειστηριασμό, έχουν όλες πραγματοποιηθεί.

Όταν οι αναθέτοντες φορείς αποφασίζουν να περατώσουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό σύμφωνα με το στοιχείο γ), ενδεχομένως σε συνδυασμό με το στοιχείο β), η πρόσκληση συμμετοχής στον πλειστηριασμό προσδιορίζει το χρονοδιάγραμμα κάθε φάσης του πλειστηριασμού.

(8) Μετά την περάτωση του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, οι αναθέτοντες φορείς αναθέτουν τη σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 55, βάσει των αποτελεσμάτων του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.

(9) Οι αναθέτοντες φορείς δεν δύνανται να χρησιμοποιούν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό καταχρηστικά ή κατά τρόπο που να εμποδίζει, να περιορίζει ή να στρεβλώνει τον ανταγωνισμό ή να τροποποιεί το αντικείμενο της σύμβασης, όπως αυτό καθορίσθηκε στη δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού και προσδιορίσθηκε στη συγγραφή υποχρεώσεων.

Άρθρο 57

Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές

(1) Εάν, για δεδομένη σύμβαση, οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενό της, ο αναθέτων φορέας, πριν να απορρίψει τις προσφορές αυτές, ζητεί γραπτώς τις διευκρινίσεις για τα συστατικά στοιχεία των προσφορών, τις οποίες τυχόν κρίνει σκόπιμες.

Οι διευκρινίσεις αυτές μπορούν να αφορούν ιδίως:

α) την οικονομία της μεθόδου δομικής κατασκευής, της μεθόδου κατασκευής των προϊόντων ή της παροχής των υπηρεσιών·

β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις και/ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την εκτέλεση του έργου, την προμήθεια των προϊόντων ή την παροχή των υπηρεσιών·

γ) την πρωτοτυπία του έργου, των προμηθειών ή των υπηρεσιών που προτείνει ο προσφέρων·

δ) την τήρηση των διατάξεων περί προστασίας της εργασίας και των συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον τόπο εκτέλεσης της παροχής·

ε) την ενδεχόμενη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα.

(2) Ο αναθέτων φορέας ελέγχει, σε συνεννόηση με τον προσφέροντα, τη σύνθεση της προσφοράς βάσει των παρασχεθέντων δικαιολογητικών.

(3) Εφόσον ο αναθέτων φορέας διαπιστώνει ότι μια προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή λόγω χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, η προσφορά μπορεί να απορρίπτεται αποκλειστικά για αυτόν τον λόγο, μόνο μετά από διαβούλευση με τον προσφέροντα και εάν αυτός δεν μπορέσει να αποδείξει, εντός επαρκούς προθεσμίας την οποία τάσσει ο αναθέτων φορέας, ότι η εν λόγω ενίσχυση χορηγήθηκε σε νόμιμα πλαίσια. Όταν ο αναθέτων φορέας απορρίπτει μια προσφορά υπό τις συνθήκες αυτές ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή.

Τμήμα 3

Προσφορές που περιέχουν προϊόντα, καταγωγής τρίτων χωρών και σχεσεις με τις χώρες αυτές

Άρθρο 58

Προσφορές που περιέχουν προϊόντα, καταγωγής τρίτων χωρών

(1) Το παρόν άρθρο ισχύει για τις προσφορές που περιέχουν προϊόντα, καταγωγής τρίτων χωρών, με τις οποίες η Κοινότητα δεν έχει συνάψει, σε πολυμερή ή διμερή πλαίσια, συμφωνία που να εξασφαλίζει αντίστοιχη και ουσιαστική πρόσβαση των κοινοτικών επιχειρήσεων στις αγορές των εν λόγω τρίτων χωρών. Εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων της Κοινότητας και των κρατών μελών της έναντι τρίτων χωρών.

(2) Κάθε προσφορά που υποβάλλεται για την ανάθεση σύμβασης προμηθειών μπορεί να απορρίπτεται όταν το μέρος των προϊόντων, καταγωγής τρίτων χωρών, όπως καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα(30), υπερβαίνει το 50 % της συνολικής αξίας των προϊόντων που συνιστούν την εν λόγω προσφορά. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, τα λογισμικά που χρησιμοποιούνται στον εξοπλισμό των δικτύων τηλεπικοινωνιών θεωρούνται ως προϊόντα.

(3) Με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου, μεταξύ δύο ή περισσότερων προσφορών που είναι ισοδύναμες σύμφωνα με τα κριτήρια ανάθεσης που καθορίζονται στο άρθρο 55, προτιμάται η προσφορά που δεν μπορεί να απορριφθεί κατ' εφαρμογήν της παραγράφου 2. Το ύψος των προσφορών αυτών θεωρείται ισοδύναμο, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, εφόσον η διαφορά των τιμών δεν υπερβαίνει το 3 %.

Ωστόσο, δεν προτιμάται προσφορά έναντι άλλης, δυνάμει του πρώτου εδαφίου, όταν η αποδοχή της θα υποχρέωνε τον αναθέτοντα φορέα να αποκτήσει υλικό με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά από εκείνα του ήδη υφισταμένου υλικού, πράγμα που θα οδηγούσε σε ασυμβατότητα ή τεχνικές δυσχέρειες κατά τη χρήση ή τη συντήρηση ή σε δυσανάλογες δαπάνες.

(4) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, προκειμένου να καθορισθεί η αναλογία προϊόντων, καταγωγής τρίτων χωρών, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2, δεν λαμβάνονται υπόψη οι τρίτες χώρες στις οποίες έχει επεκταθεί το ευεργέτημα των διατάξεων της παρούσας οδηγίας με απόφαση του Συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1.

(5) Η Επιτροπή διαβιβάζει κατ' έτος στο Συμβούλιο, αρχής γενομένης από το δεύτερο εξάμηνο του πρώτου έτους μετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας οδηγίας, έκθεση σχετικά με τη σημειωθείσα πρόοδο στις πολυμερείς ή διμερείς διαπραγματεύσεις για την πρόσβαση των επιχειρήσεων της Κοινότητας στις αγορές των τρίτων χωρών στους τομείς που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, σχετικά με τα τυχόν αποτελέσματα αυτών των διαπραγματεύσεων και σχετικά με την πρακτική εφαρμογή όλων των συναφθεισών συμφωνιών.

Βάσει των εξελίξεων αυτών, το Συμβούλιο μπορεί να τροποποιεί τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, με ειδική πλειοψηφία και μετά από πρόταση της Επιτροπής.

Άρθρο 59

Σχέσεις με τρίτες χώρες στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών

(1) Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τις τυχόν γενικού χαρακτήρα δυσχέρειες που συναντούν και αναφέρουν οι επιχειρήσεις τους, εκ του νόμου ή εκ των πραγμάτων, στην προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων υπηρεσιών σε τρίτες χώρες.

(2) Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Συμβούλιο, πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2005, και, στη συνέχεια, σε τακτά χρονικά διαστήματα, σχετικά με το άνοιγμα των συμβάσεων υπηρεσιών στις τρίτες χώρες καθώς και σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων με τις χώρες αυτές για το εν λόγω θέμα, ιδίως στο πλαίσιο του ΠΟΕ.

(3) Η Επιτροπή όταν διαπιστώνει, είτε με βάση τις εκθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2 είτε με βάση άλλα στοιχεία, ότι μια τρίτη χώρα, όσον αφορά την ανάθεση συμβάσεων υπηρεσιών:

α) δεν εξασφαλίζει στις επιχειρήσεις της Κοινότητας πραγματική πρόσβαση αντίστοιχη με εκείνη που εξασφαλίζει η Κοινότητα στους προμηθευτές αυτών των τρίτων χωρών·

β) δεν εξασφαλίζει στις επιχειρήσεις της Κοινότητας το ευεργέτημα της εθνικής μεταχείρισης ή τις ίδιες δυνατότητες ανταγωνισμού με τις εθνικές επιχειρήσεις, ή

γ) επιφυλάσσει στις επιχειρήσεις από άλλες τρίτες χώρες ευνοϊκότερη μεταχείριση από ό,τι στις επιχειρήσεις της Κοινότητας,

καταβάλλει προσπάθειες να διορθώσει την κατάσταση, παρεμβαίνοντας στο επίπεδο της οικείας τρίτης χώρας.

(4) Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τις τυχόν δυσχέρειες που συναντούν και αναφέρουν οι επιχειρήσεις τους, εκ του νόμου ή εκ των πραγμάτων, και οι οποίες οφείλονται στη μη τήρηση των διεθνών διατάξεων εργατικού δικαίου που αναφέρονται στο παράρτημα XXΙΙΙ στην προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν την ανάθεση συμβάσεων σε τρίτες χώρες

(5) Υπό τους όρους που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4, η Επιτροπή, μπορεί ανά πάσα στιγμή, να προτείνει στο Συμβούλιο να εκδώσει απόφαση για την αναστολή ή τον περιορισμό, για περίοδο που ορίζεται στην απόφαση, της ανάθεσης συμβάσεων υπηρεσιών στις επιχειρήσεις:

α) που υπόκεινται στο δίκαιο της εν λόγω τρίτης χώρας·

β) που συνδέονται με τις επιχειρήσεις που ορίζονται στο στοιχείο α), η έδρα των οποίων βρίσκεται στην Κοινότητα αλλά δεν έχουν άμεση και πραγματική σχέση με την οικονομία κράτους μέλους·

γ) που υποβάλλουν προσφορές σχετικά με υπηρεσίες προερχόμενες από την εν λόγω τρίτη χώρα.

Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία, το συντομότερο δυνατόν.

Η Επιτροπή μπορεί να προτείνει τα μέτρα αυτά είτε με δική της πρωτοβουλία είτε κατ' αίτηση κράτους μέλους.

(6) Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων της Κοινότητας έναντι τρίτων χωρών οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμφωνίες σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις, ιδίως στο πλαίσιο του ΠΟΕ.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άρθρο 60

Γενική διάταξη

(1) Οι κανόνες σχετικά με τη διοργάνωση διαγωνισμού μελετών θεσπίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και με τα άρθρα 61 και 63 έως 66 και τίθενται στη διάθεση όλων των ενδιαφερομένων να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό μελετών.

(2) Το δικαίωμα συμμετοχής στους διαγωνισμούς μελετών δεν μπορεί να περιορίζεται:

α) στην επικράτεια ή σε τμήμα της επικράτειας κράτους μέλους·

β) από το γεγονός ότι, βάσει του δικαίου του κράτους μέλους στο οποίο διοργανώνεται ο διαγωνισμός μελετών, οι συμμετέχοντες θα έπρεπε να είναι είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα.

Άρθρο 61

Κατώτατα όρια

(1) Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στους διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται στα πλαίσια διαδικασίας ανάθεσης συμβάσεων υπηρεσιών, η εκτιμώμενη αξία των οποίων εκτός ΦΠΑ, ισούται με ή υπερβαίνει τα 499000 ευρώ. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, ως κατώτατο όριο νοείται η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ της σύμβασης υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των ενδεχόμενων βραβείων συμμετοχής και/ή πληρωμής ποσών στους συμμετέχοντες.

(2) Ο παρών τίτλος εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις διαγωνισμών μελετών, όταν το συνολικό ύψος των χρηματικών βραβείων συμμετοχής στους διαγωνισμούς και των ποσών που καταβάλλονται στους συμμετέχοντες, ισούται με ή υπερβαίνει τα 499000 ευρώ.

Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, ως "κατώτατο όριο" νοείται το συνολικό ύψος των εν λόγω βραβείων και ποσών, συμπεριλαμβανομένης της εκτιμώμενης αξίας εκτός ΦΠΑ της σύμβασης υπηρεσιών, η οποία μπορεί να ανατίθεται εκ των υστέρων δυνάμει του άρθρου 40 παράγραφος 3, εφόσον ο αναθέτων φορέας δεν έχει αποκλείσει μια τέτοιου είδους ανάθεση στην προκήρυξη διαγωνισμού.

Άρθρο 62

Διαγωνισμοί μελετών που εξαιρούνται

Ο παρών τίτλος δεν εφαρμόζεται:

1. στους διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται υπό τις ίδιες συνθήκες που προβλέπονται στα άρθρα 20, 21 και 22 για τις συμβάσεις υπηρεσιών,

2. στους διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται για την άσκηση, στο οικείο κράτος μέλος, μιας δραστηριότητας για την οποία το άρθρο 30 παράγραφος 1 έχει κριθεί εφαρμοστέο με απόφαση της Επιτροπής ή θεωρείται ότι εφαρμόζεται σύμφωνα με την παράγραφο 4 δεύτερο ή τρίτο εδάφιο ή την παράγραφο 5 τέταρτο εδάφιο του εν λόγω άρθρου.

Άρθρο 63

Κανόνες δημοσιότητας και διαφάνειας

(1) Οι αναθέτοντες φορείς που επιθυμούν να διοργανώσουν διαγωνισμό μελετών, τον διοργανώνουν μέσω προκήρυξης. Οι αναθέτοντες φορείς που έχουν διοργανώσει διαγωνισμό, ανακοινώνουν τα αποτελέσματά του με γνωστοποίηση. Η προκήρυξη διαγωνισμού περιλαμβάνει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτημα XVIΙI και η γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων διαγωνισμού μελετών περιλαμβάνει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτημα XIX, σε σχήμα τυποποιημένου εντύπου που εκδίδει η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 68 παράγραφος 2.

Η γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων διαγωνισμού μελετών διαβιβάζεται στην Επιτροπή εντός προθεσμίας δύο μηνών από τη λήξη του διαγωνισμού και υπό τους όρους που καθορίzει η Επιτροπή, με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 68 παράγραφος 2. Εν προκειμένω, η Επιτροπή σέβεται τις τυχόν ευαίσθητες εμπορικές πτυχές που ενδέχεται να επισημάνουν οι αναθέτοντες φορείς όταν διαβιβάζουν τις πληροφορίες αυτές, όσον αφορά τον αριθμό των μελετών ή σχεδίων που έχουν παραληφθεί, την ταυτότητα των οικονομικών φορέων και τις προσφερόμενες τιμές.

(2) Το άρθρο 44 παράγραφοι 2 έως 8 εφαρμόζονται και στις προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις σχετικά με διαγωνισμούς μελετών.

Άρθρο 64

Μέσα επικοινωνίας

(1) Σε κάθε επικοινωνία σχετικά με διαγωνισμούς εφαρμόζεται το άρθρο 48 παράγραφοι 1, 2 και 4.

(2) Οι επικοινωνίες, οι ανταλλαγές και η αποθήκευση πληροφοριών πραγματοποιούνται κατά τρόπο που να εξασφαλίζει ότι δεν θίγεται η ακεραιότητα και το απόρρητο του συνόλου των πληροφοριών που διαβιβάζονται από τους συμμετέχοντες σε διαγωνισμούς μελετών και ότι η κριτική επιτροπή λαμβάνει γνώση του περιεχομένου των σχεδίων και μελετών μόνο μετά την εκπνοή της προθεσμίας που προβλέπεται για την υποβολή τους.

(3) Εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες για τα συστήματα ηλεκτρονικής παραλαβής των σχεδίων και μελετών:

α) οι πληροφορίες σχετικά με τις αναγκαίες προδιαγραφές για την παρουσίαση των σχεδίων και μελετών με ηλεκτρονικό τρόπο καθώς και για την κρυπτογράφηση, πρέπει να τίθενται στη διάθεση των ενδιαφερομένων· επιπλέον, τα συστήματα ηλεκτρονικής παραλαβής των σχεδίων και μελετών πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παραρτήματος XXIV·

β) τα κράτη μέλη μπορούν να καθιερώνουν ή να διατηρούν μηχανισμούς εθελοντικής πιστοποίησης με σκοπό τη βελτίωση του επιπέδου των υπηρεσιών πιστοποίησης που παρέχονται για αυτά τα συστήματα.

Άρθρο 65

Διοργάνωση διαγωνισμών μελετών, επιλογή των συμμετεχόντων και κριτική επιτροπή

(1) Για τη διοργάνωση των διαγωνισμών, οι αναθέτοντες φορείς εφαρμόζουν διαδικασίες προσαρμοσμένες στις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

(2) Όταν οι διαγωνισμοί μελετών αφορούν περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων, οι αναθέτοντες φορείς θεσπίζουν σαφή και αμερόληπτα κριτήρια επιλογής. Σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός των υποψηφίων που καλούνται να συμμετάσχουν στους διαγωνισμούς μελετών πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ανάγκη εξασφάλισης πραγματικού ανταγωνισμού.

(3) Η κριτική επιτροπή απαρτίζεται αποκλειστικά από φυσικά πρόσωπα ανεξάρτητα από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μελετών. Όταν απαιτείται από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μελετών να διαθέτουν συγκεκριμένο επαγγελματικό προσόν, το ένα τρίτο τουλάχιστον των μελών της κριτικής επιτροπής πρέπει να διαθέτει το ίδιο ή ισοδύναμο προσόν.

Άρθρο 66

Αποφάσεις της κριτικής επιτροπής

(1) Η κριτική επιτροπή είναι αδέσμευτη κατά τη λήψη των αποφάσεών της ή κατά τις γνωμοδοτήσεις της.

(2) Η κριτική επιτροπή εξετάζει τις μελέτες και τα σχέδια που υποβάλλουν οι υποψήφιοι κατά τρόπο ανώνυμο και αποκλειστικά βάσει των κριτηρίων που επισημαίνονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού μελετών.

(3) Η κριτική επιτροπή καταχωρεί την κατάταξη των μελετών σε πρακτικά τα οποία υπογράφουν τα μέλη της και στα οποία αναφέρονται τα υπέρ και τα κατά κάθε μελέτης καθώς και τις παρατηρήσεις της και ενδεχόμενα σημεία που πρέπει να διευκρινισθούν.

(4) Οι υποψήφιοι μπορούν να καλούνται, εφόσον απαιτείται, να απαντήσουν στις ερωτήσεις τις οποίες έχει καταχωρήσει στα πρακτικά της η κριτική επιτροπή, προς διευκρίνιση οιουδήποτε στοιχείου της μελέτης.

(5) Η ανωνυμία πρέπει να τηρείται μέχρι τη γνωμοδότηση ή τη λήψη απόφασης από την κριτική επιτροπή.

6. Συντάσσονται πλήρη πρακτικά του διαλόγου μεταξύ της κριτικής επιτροπής και των υποψηφίων.

ΤΙΤΛΟΣ IV

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 67

Στατιστικές υποχρεώσεις

(1) Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να διαβιβάζεται στην Επιτροπή κάθε χρόνο, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 68 παράγραφος 2, στατιστική κατάσταση σχετικά με το συνολικό ύψος, κατανεμημένο κατά κράτη μέλη και κατά κατηγορίες δραστηριοτήτων που αναφέρονται στα παραρτήματα Ι έως Χ, των συναφθεισών συμβάσεων αξίας μικρότερης από τα όρια του άρθρου 16 αλλά οι οποίες, εάν δεν υπήρχαν τα όρια αυτά, θα καλύπτονταν από την παρούσα οδηγία.

(2) Όσον αφορά τις κατηγορίες δραστηριοτήτων στις οποίες αναφέρονται τα παραρτήματα ΙI, IΙI, V, IX και X, τα κράτη μέλη μεριμνούν, σύμφωνα με ρυθμίσεις που θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 68, παράγραφος 2, ώστε να διαβιβάζεται στην Επιτροπή στατιστική κατάσταση των συμβάσεων που ανατέθηκαν το αργότερο στις 31 Οκτωβρίου 2004 για το προηγούμενο έτος και στη συνέχεια πριν από τις 31 Οκτωβρίου κάθε έτους. Στην κατάσταση αυτή, περιλαμβάνονται τα στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής της συμφωνίας.

Τα στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο δεν περιλαμβάνουν τις πληροφορίες σχετικά με συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο τις υπηρεσίες οι οποίες απαριθμούνται στην κατηγορία 8 του παραρτήματος XVIΙ A, τις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών οι οποίες απαριθμούνται στην κατηγορία 5 του παραρτήματος XVII A των οποίων οι κλάσεις στο CPV είναι αντίστοιχες με αριθμό αναφοράς CPC 7524, 7525 και 7526 ή τις υπηρεσίες οι οποίες απαριθμούνται στο παράρτημα XVII B.

(3) Οι ρυθμίσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 καταρτίζονται κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ότι:

α) για λόγους διοικητικής απλούστευσης, μπορούν να εξαιρούνται οι συμβάσεις μικρότερης αξίας, εφόσον δεν θίγεται η χρησιμότητα των στατιστικών·

β) τηρείται ο εμπιστευτικός χαρακτήρας των παρεχομένων πληροφοριών.

Άρθρο 68

Διαδικασία επιτροπής

(1) Η Επιτροπή επικουρείται από τη Συμβουλευτική Επιτροπή Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία έχει συσταθεί με το άρθρο 1 της απόφασης 71/306/ΕΟΚ του Συμβουλίου(31) (στο εξής αποκαλούμενη "επιτροπή").

(2) Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

(3) Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.

Άρθρο 69

Αναθεώρηση των κατώτατων ορίων

(1) Η Επιτροπή επανεξετάζει τα κατώτατα όρια, τα οποία καθορίζονται στο άρθρο 16, ανά διετία από τις 30ής Απρλίου 2004 και, τα αναθεωρεί, αν χρειάζεται, όσον αφορά το δεύτερο εδάφιο, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 68, παράγραφος 2.

Ο υπολογισμός της αξίας αυτών των κατώτατων ορίων βασίζεται στη μέση ημερήσια τιμή του ευρώ, εκφραζόμενη σε ΕΤΔ, κατά την εικοσιτετράμηνη χρονική περίοδο η οποία λήγει την τελευταία ημέρα του Αυγούστου που προηγείται της αναθεώρησης, με ισχύ από 1ης Ιανουαρίου. Η κατ' αυτόν τον τρόπο αναθεωρημένη αξία των κατώτατων ορίων, εάν χρειασθεί, στρογγυλοποιείται προς τα κάτω κατά προσέγγιση χιλιάδας ευρώ σε σχέση με το ποσό που προκύπτει από τον υπολογισμό αυτό, προκειμένου να εξασφαλίζεται η τήρηση των ισχυόντων κατώτατων ορίων που προβλέπονται στη συμφωνία, εκφραζομένων σε ΕΤΔ.

(2) Συγχρόνως με τη διενέργεια της αναθεώρησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή, με τη διαδικασία του άρθρου 68 παράγραφος 2, ευθυγραμμίζει τα κατώτατα όρια που προβλέπει το άρθρο 61 (διαγωνισμοί μελετών) προς το αναθεωρημένο κατώτατο όριο που ισχύει για τις συμβάσεις υπηρεσιών.

H αντίστοιχη αξία των κατωτάτων ορίων που ορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 στα εθνικά νομίσματα των κρατών μελών, τα οποία δεν συμμετέχουν στη νομισματική ένωση, αναθεωρείται, κατ' αρχήν, ανά διετία, αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου 2004. Ο υπολογισμός αυτός της αντίστοιχης αξίας βασίζεται στη μέση ημερήσια τιμή των νομισμάτων αυτών, εκφραζόμενη σε ευρώ κατά την εικοσιτετράμηνη χρονική περίοδο, η οποία λήγει την τελευταία ημέρα του Αυγούστου που προηγείται της αναθεώρησης, με ισχύ από 1ης Ιανουαρίου.

(3) Τα αναθεωρημένα κατώτατα όρια που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η αντίστοιχη αξία τους στα εθνικά νομίσματα και τα ευθυγραμμισμένα κατώτατα όρια που αναφέρονται στην παράγραφο 2, δημοσιεύονται από την Επιτροπή στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις αρχές του μηνός Νοεμβρίου που έπεται της αναθεώρησής τους.

Άρθρο 70

Τροποποιήσεις

Η Επιτροπή μπορεί να τροποποιεί, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 68 παράγραφος 2:

α) τον κατάλογο των αναθετόντων φορέων που απαριθμούνται στα παραρτήματα Ι έως Χ, προκειμένου να ανταποκρίνονται στα κριτήρια που αναφέρονται στα άρθρα 2 έως 7·

β) τις λεπτομέρειες κατάρτισης, διαβίβασης, παραλαβής, μετάφρασης, συλλογής και διανομής των προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων που αναφέρονται στα άρθρα 41, 42, 43 και 63·

γ) τον τρόπο ειδικής παραπομπής σε συγκεκριμένες κλάσεις της ονοματολογίας CPV στις προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις·

δ) τους αριθμούς αναφοράς της ονοματολογίας των παραρτημάτων ΧVΙΙ Α και ΧVΙΙ Β, εφόσον το γεγονός αυτό δεν μεταβάλλει το υλικό πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, και τον τρόπο παραπομπής σε συγκεκριμένες κλάσεις αυτής της ονοματολογίας στις προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις, εντός των κατηγοριών των υπηρεσιών που απαριθμούνται στα εν λόγω παραρτήματα·

ε) τους αριθμούς αναφοράς της ονοματολογίας του παραρτήματος ΧΙΙ, εφόσον το γεγονός αυτό δεν μεταβάλλει το υλικό πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, και τον τρόπο παραπομπής σε συγκεκριμένες κλάσεις αυτής της ονοματολογίας στις προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις·

στ) το παράρτημα ΧΙ·

ζ) τις λεπτομέρειες διαβίβασης και δημοσίευσης στοιχείων που προβλέπονται στο παράρτημα ΧΧ, λόγω της τεχνικής προόδου ή για διοικητικούς λόγους·

η) τις λεπτομέρειες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των συστημάτων ηλεκτρονικής παραλαβής που προβλέπονται στα στοιχεία α), στ) και ζ) του παραρτήματος XXIV·

θ) χάριν απλοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 67, παράγραφος 3, τις λεπτομέρειες εφαρμογής και κατάρτισης, διαβίβασης, παραλαβής, μετάφρασης, συλλογής και διανομής των στατιστικών που αναφέρονται στο άρθρο 67 παράγραφοι 1 και 2·

ι) τις τεχνικές λεπτομέρειες των μεθόδων υπολογισμού που αναφέρονται στο άρθρο 69 παράγραφος 1 και παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο.

Άρθρο 71

Εφαρμογή της οδηγίας

(1) Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο στις 31ης Ιανουαρίυ 2006. Πληροφορούν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Τα κράτη μέλη μπορούν να επωφεληθούν συμπληρωματικής προθεσμίας διαρκείας έως 35 μηνών μετά τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο για την εφαρμογή των διατάξεων που είναι αναγκαίες προς συμμόρφωση με το άρθρο 6 της παρούσας οδηγίας.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αυτής καθορίζεται από τα κράτη μέλη.

Το άρθρο 30 εφαρμόζεται από τις 30ής Απρλίου 2004.

(2) Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 72

Μηχανισμοί παρακολούθησης

Σύμφωνα με την οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Φεβρουαρίου 1992, για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων στις διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων φορέων οι οποίοι λειτουργούν στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών(32), τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας με αποτελεσματικούς, προσπελάσιμους και διαφανείς μηχανισμούς.

Για το σκοπό αυτό, δύνανται, μεταξύ άλλων, να ορίζουν ή να συγκροτούν ανεξάρτητο φορέα.

Άρθρο 73

Κατάργηση

Η οδηγία 93/38/ΕΟΚ καταργείται, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών μελών όσον αφορά τις προθεσμίες μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογής που ορίζονται στο παράρτημα ΧΧV.

Οι παραπομπές στην καταργούμενη οδηγία θεωρείται ότι γίνονται στην παρούσα οδηγία και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος XXVΙ.

Άρθρο 74

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 75

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Έγινε στο Στρασβούργο, στις 31ης Μαρτίου 2004.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

P. Cox

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

D. Roche

(1) ΕΕ C 29 Ε της 30.1.2001, σ. 112 και ΕΕ C 203 Ε, 27.8.2002, σ. 183.

(2) ΕΕ C 193, 10.7.2001, σ. 1.

(3) ΕΕ C 144, 16.5.2001, σ. 23.

(4) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Ιανουαρίου 2002 (ΕΕ C 271 E της 7.11.2002, σ. 293), κοινή θέση του Συμβουλίου της 20ής Μαρτίου 2003 (ΕΕ C 147 E της 24.6.2003, σ. 137) (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Ιουλίου 2003 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα). Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Ιανουαρίου και απόφαση του Συμβουλίου της 2ας Φεβρουαρίου 2004

(5) ΕΕ L 199 της 9.8.1993, σ. 84· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2001/78/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 285 της 29.10.2001, σ. 1).

(6) ΕΕ L 374 της 31.12.1987, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2003 (ΕΕ L 1 της 4.1.2003, σ. 1).

(7) ΕΕ L 374 της 31.12.1987, σ. 9· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2003 (ΕΕ L 1 της 4.1.2003, σ. 1).

(8) ΕΕ L 156 της 3.6.1999, σ. 3.

(9) ΕΕ L 297 της 29.10.1990, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 94/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 164 της 30.6.1994, σ. 3).

(10) ΕΕ L 336 της 23.12.1994, σ. 1.

(11) Βλέπε σελίδα 114 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.

(12) ΕΕ L 15 της 21.1.1998, σ. 14· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) 1882/2003 (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).

(13) ΕΕ L 164 της 30.6.1994, σ. 3.

(14) ΕΕ L 316 της 17.12.1993, σ. 41.

(15) ΕΕ L 156 της 13.6.1997, σ. 55.

(16) ΕΕ L 68 της 12.3.2002, σ. 31.

(17) ΕΕ L 16 της 23.1.2004, σ. 57.

(18) ΕΕ L 18 της 21.1.1997, σ. 1.

(19) ΕΕ L 13 της 19.1.2000, σ. 12.

(20) ΕΕ L 178 της 17.7.2002, σ. 1.

(21) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2001, για την εκούσια συμμετοχή οργανισμών, σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) (ΕΕ L 114 της 24.4.2002, σ. 1).

(22) Οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία (ΕΕ L 303 της 2.12.2000. σ. 16).

(23) Οδηγία 76/207/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 9ης Φεβρουαρίου 1976, περί της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών, όσον αφορά την πρόσβαση σε απασχόληση, την επαγγελματική εκπαίδευση και προώθηση και τις συνθήκες εργασίας (ΕΕ L 39 της 14.2.1976, σ. 40). Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε από την οδηγία 2002/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Σεπτεμβρίου 2002 (ΕΕ L 269 της 5.10.2002, σ. 15).

(24) ΕΕ L 124 της 8.6.1971, σ. 1.

(25) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

(26) ΕΕ L 340 της 16.12.2002, σ. 1.

(27) ΕΕ L 193 της 18.7.1983, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2001/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 283, 27.10.2001, σ. 28).

(28) Σημείωση του εκδότη: Ο τίτλος της οδηγίας προσαρμόσθηκε προκειμένου να ληφθεί υπόψη η εκ νέου αρίθμηση των άρθρων της συνθήκης σύμφωνα με το άρθρο 12 της συνθήκης του Άμστερνταμ: η αρχική παραπομπή ήταν στο άρθρο 54 παράγραφος 3 περίπτωση ζ), της Συνθήκης.

(29) ΕΕ L 129 της 27.5.1993, σ. 25.

(30) ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2700/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 311 της 12.12.2000, σ. 17).

(31) ΕΕ L 185 της 16.8.1971, σ. 15· απόφαση όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 77/63/ΕΟΚ (ΕΕ L 13 της 15.1.1977, σ. 15).

(32) ΕΕ L 76 της 23.3.1992, σ. 14· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την πράξη προσχώρησης του 1994.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ Ή ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Βέλγιο

- Distrigaz//NV Distrigaz

- Δήμοι και Κοινότητες και ενώσεις τους, για το μέρος αυτό των δραστηριοτήτων τους

Δανία

- Φορείς, οι επιφορτισμένοι με την παροχή αερίου και θερμότητας βάσει έγκρισης δυνάμει του άρθρου 4 του Νόμου om varmeforsyning, πρβ. κωδικοποίηση αριθ. 772 της 24ης Ιουλίου 2000.

- Φορείς, οι επιφορτισμένοι με την παροχή αερίου βάσει άδειας κατ' εφαρμογή του άρθρου 10 του lov αριθ. 449 της 31ης Μαΐου 2000 om naturgasforsyning.

- Φορείς, οι οποίοι μεταφέρουν αέριο βάσει εξουσιοδότησης δυνάμει του bekendtgørelse αριθ. 141 της 13ης Μαρτίου 1974 om rørledningsanlæg på dansk kontinentalsokkelområde til transport af kulbrinter.

Γερμανία

- Φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, οργανισμοί δημοσίου δικαίου ή ενώσεις οργανισμών δημοσίου δικαίου ή κρατικές επιχειρήσεις που παρέχουν αέριο ή θερμότητα ή εκμεταλλεύονται γενικό δίκτυο παροχής δυνάμει του άρθρου 2 (3) του Νόμου über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz) της 24ης Απριλίου 1998, όπως τροποποιήθηκε τελευταία στις 10 Νοεμβρίου 2001

Ελλάς

- Η "Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (Δ.ΕΠ.Α.) Α.Ε.", η οποία μεταφέρει και διανέμει αέριο δυνάμει του νόμου 2364/95, όπως τροποποιήθηκε με τους νόμους 2528/97, 2593/98 και 2773/99.

Ισπανία

- Enagas, S.A.

- Bahía de Bizkaia Gas, S.L.

- Gasoducto Al Andalus, S.A.

- Gasoducto de Extremadura, S.A.

- Infraestructuras Gasistas de Navarra, S.A.

- Regasificadora del Noroeste, S.A.

- Sociedad de Gas de Euskadi, S.A

- Transportista Regional de Gas, S.A.

- Unión Fenosa de Gas, S.A.

- Bilbogas, S.A.

- Compañía Española de Gas, S.A.

- Distribución y Comercialización de Gas de Extramadura, S.A.

- Distribuidora Regional de Gas, S.A.

- Donostigas, S.A.

- Gas Alicante, S.A.

- Gas Andalucía, S.A.

- Gas Aragón, S.A.

- Gas Asturias, S.A.

- Gas Castilla - La Mancha, S.A.

- Gas Directo, S.A.

- Gas Figueres, S.A.

- Gas Galicia SDG, S.A.

- Gas Hernani, S.A.

- Gas Natural de Cantabria, S.A.

- Gas Natural de Castilla y León, S.A.

- Gas Natural SDG, S.A.

- Gas Natural de Alava, S.A.

- Gas Natural de La Coruña, S.A.

- Gas Natural de Murcia SDG, S.A.

- Gas Navarra, S.A.

- Gas Pasaia, S.A.

- Gas Rioja, S.A.

- Gas y Servicios Mérida, S.L.

- Gesa Gas, S.A.

- Meridional de Gas, S.A.U.

- Sociedad del Gas Euskadi, S.A.

- Tolosa Gas, S.A.

Γαλλία

- Société nationale des gaz du Sud-Ouest, που μεταφέρει αέριο.

- Gaz de France, που συστάθηκε και λειτουργεί δυνάμει του νόμου αριθ. 46-628 της 8ης Απριλίου 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, όπως έχει τροποποιηθεί.

- Φορείς, που διανέμουν ηλεκτρισμό και τους οποίους αναφέρει το άρθρο 23 του νόμου αριθ.°46-628 της 8ης Απριλίου 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, όπως έχει τροποποιηθεί.

- Compagnie française du méthane, που μεταφέρει αέριο.

- Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης ή οι ενώσεις τους, που διανέμουν θερμότητα.

Ιρλανδία

- Bord Gáis Éireann

- Άλλοι φορείς με άδεια να αναλαμβάνουν δραστηριότητα διανομής ή διαβίβασης φυσικού αερίου από την Commission for Energy Regulation δυνάμει των διατάξεων των Gas Acts, 1976 ως 2002.

- Φορείς με άδεια χορηγηθείσα βάσει του Electricity Regulation Act 1999, οι οποίοι ως φορείς εκμετάλλευσης των "Combined Heat and Power Plants" δραστηριοποιούνται στη διανομή θερμότητας.

Ιταλία

- SNAM Rete Gas s.p.a., S.G.M. και EDISON T. e S., που μεταφέρουν αέριο.

- Φορείς που διανέμουν αέριο δυνάμει των διατάξεων του testo unico delle leggi sull'assunzione dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province approvato con regio decreto της 15ης Οκτωβρίου 1925, αριθ. 2578 και του D.P.R. της 4ης Οκτωβρίου 1986, αριθ. 902.

- Φορείς που διανέμουν θερμότητα και οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 10 του νόμου 308 της 29ης Μαΐου 1982 - Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi.

- Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης ή οι ενώσεις τους, που διανέμουν θερμότητα.

Λουξεμβούργο

- Société de transport de gaz SOTEG S.A.

- Gaswierk Esch-Uelzecht S.A.

- Service industriel de la Ville de Dudelange.

- Service industriel de la Ville de Luxembourg.

- Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης ή οι ενώσεις τους, που διανέμουν θερμότητα.

Κάτω Χώρες

- Φορείς που παράγουν, μεταφέρουν ή διανέμουν αέριο δυνάμει αδείας (vergunning) που χορηγείται από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης δυνάμει του Gemeentewet.

- Οργανισμοί τοπικής ή περιφερειακής αυτοδιοίκησης που παράγουν ή διανέμουν αέριο δυνάμει των Gemeentewet και Provinciewet.

- Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης ή οι ενώσεις τους, που παράγουν ή διανέμουν θερμότητα.

Αυστρία

- Φορείς με άδεια μεταφοράς ή διανομής αερίου δυνάμει του Energiewirtschaftsgesetz, dRGBl I S 1451/1935 ή του Gaswirtschaftsgesetz, BGBl. I Nr. 121/2000, στην εκάστοτε ισχύουσα μορφή τους.

- Φορείς με άδεια μεταφοράς ή διανομής θερμότητας δυνάμει του Gewerbeordnung, BGBl. Nr. 194/1994, στην εκάστοτε ισχύουσα μορφή του.

Πορτογαλία

- Φορείς που μεταφέρουν ή διανέμουν αέριο βάσει του άρθρου 1 του Νομοθετικού Διατάγματος αριθ. 8/2000, με εξαίρεση την παράγραφο 3 σημείο β) στοιχεία ii) και iii) αυτού του άρθρου.

Φινλανδία

- Δημόσιοι ή άλλοι φορείς υπεύθυνοι για την εκμετάλλευση δικτύου μεταφοράς φυσικού αερίου ή για μεταφορά ή διανομή φυσικού αερίου βάσει παραχώρησης δυνάμει του κεφαλαίου 3(1) ή του κεφαλαίου 6(1) του maakaasumarkkinalain//naturgasmarknadslagen (508/2000) και δημοτικοί φορείς ή δημόσιες επιχειρήσεις που παράγουν, μεταφέρουν ή διανέμουν θερμότητα ή παρέχουν θερμότητα σε δίκτυα.

Σουηδία

- Φορείς που μεταφέρουν ή διανέμουν αέριο ή θερμότητα δυνάμει παραχώρησης σύμφωνα με τον lagen (1978:160) om vissa rörledningar.

Ηνωμένο Βασίλειο

- Δημόσιος μεταφορέας αερίου, όπως ορίζεται στο τμήμα 7(1) της Gas Act 1986.

- Πρόσωπο που έχει δηλωθεί ως επιχειρηματίας για την παροχή αερίου δυνάμει του άρθρου 8 του Gas (Northern Ireland) Order 1996.

- Οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης που παρέχει ή ασκεί την εκμετάλλευση σε σταθερό δίκτυο ή που παρέχει ή θα παράσχει υπηρεσία στο κοινό όσον αφορά την παραγωγή, μεταφορά ή διανομή θερμότητας.

- Πρόσωπο με άδεια δυνάμει του τμήματος 6(1)(a) της περί ηλεκτρισμού πράξης του 1989, και του οποίου η άδεια περιλαμβάνει τις διατάξεις που αναφέρονται στο τμήμα 10(3) της εν λόγω πράξης.

- The Northern Ireland Housing Executive.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Ή ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Βέλγιο

- SA Electrabel//NV Electrabel

- Δήμοι και Κοινότητες ή οι ενώσεις τους, για το μέρος αυτό των δραστηριοτήτων τους.

- SA Société de Production d'Electricité//NV Elektriciteitsproductie Maatschappij

Δανία

- Φορείς που παράγουν ή μεταφέρουν ηλεκτρισμό με βάση άδεια που χορηγήθηκε σύμφωνα με την παρ. 10 του lov om elforsyning, πρβ. κωδικοποίηση αριθ. 767 της 28ης Αυγούστου 2001.

- Φορείς που μεταφέρουν ηλεκτρισμό σύμφωνα με άδεια δυνάμει της παρ. 19 του lov om elforsyning, πρβ. κωδικοποίηση αριθ. 767 της 28ης Αυγούστου 2001.

- Φορείς που αναλαμβάνουν την ευθύνη για το σύστημα βάσει αδείας δυνάμει της παρ. 27 του lov om elforsyning, πρβ. κωδικοποίηση αριθ. 767 της 28ης Αυγούστου 2001.

Γερμανία

- Φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, οργανισμοί δημοσίου δικαίου ή ενώσεις οργανισμών δημοσίου δικαίου ή κρατικές επιχειρήσεις, που παρέχουν ηλεκτρισμό σε άλλες επιχειρήσεις ή ασκούν την εκμετάλλευση γενικού δικτύου παροχής δυνάμει του άρθρου 2(3) του Νόμου über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz) της 24ης Απριλίου 1998, όπως τροποποιήθηκε τελευταία στις 10 Νοεμβρίου 2001.

Ελλάς

- Η "Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.", η οποία ιδρύθηκε με το νόμο 1468/1950 περί ιδρύσεως της ΔΕΗ και λειτουργεί σύμφωνα με το νόμο 2773/1999 και το Προεδρικό Διάταγμα 333/1999.

- Η εταιρεία "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε." με το διακριτικό τίτλο "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ή ΔΕΣΜΗΕ", η οποία συστάθηκε βάσει του άρθρου 14 του νόμου 2773/1999 με το Προεδρικό Διάταγμα 328/2000 (ΦΕΚ 268).

Ισπανία

- Red Eléctrica de España, S.A.

- Endesa, S.A.

- Iberdrola, S.A.

- Unión Fenosa, S.A.

- Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A.

- Electra del Viesgo, S.A.

- Otras entidades encargadas de la producción, transporte y distribución de electricidad en virtud de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico y su normativa de desarrollo.

Γαλλία

- Électricité de France, που συστάθηκε και λειτουργεί δυνάμει του νόμου αριθ. 46-628 της 8ης Απριλίου 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, όπως έχει τροποποιηθεί.

- Οι φορείς διανομής ηλεκτρισμού τους οποίους αναφέρει το άρθρο 23 του νόμου αριθ. 46-628 της 8ης Απριλίου 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, όπως έχει τροποποιηθεί.

- Compagnie nationale du Rhône.

Ιρλανδία

- Tο Electricity Supply Board.

- ESB Independent Energy [ESBIE - παροχή ηλεκτρισμού].

- Synergen Ltd. [παραγωγή ηλεκτρισμού].

- Viridian Energy Supply Ltd. [παροχή ηλεκτρισμού].

- Huntstown Power Ltd. [παραγωγή ηλεκτρισμού].

- Bord Gáis Éireann [παροχή ηλεκτρισμού].

- Προμηθευτές και παραγωγοί ηλεκτρισμού στους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια δυνάμει της Electricity Regulation Act 1999.

Ιταλία

- Εταιρίες του Gruppo Enel με άδεια παραγωγής, διαβίβασης και διανομής ηλεκτρισμού, κατά την έννοια του νομοθετικού διατάγματος της 16ης Μαρτίου 1999, αριθ. 79, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε εν συνεχεία.

- Άλλες επιχειρήσεις που λειτουργούν βάσει παραχώρησης δυνάμει του νομοθετικού διατάγματος αριθ. 79 της 16ης Μαρτίου 1999.

Λουξεμβούργο

- Compagnie grand-ducale d'électricité de Luxembourg (CEGEDEL), που παράγει ή διανέμει ενέργεια δυνάμει της Convention du 11 novembre 1927 concernant l'établissement et l'exploitation des réseaux de distribution d'énergie électrique dans le Grand-Duché du Luxembourg, που εγκρίθηκε με το Νόμο της 4ης Ιανουαρίου 1928.

- Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης που είναι επιφορτισμένοι με τη μεταφορά ή διανομή ηλεκτρισμού.

- Société électrique de l'Our (SEO).

- Syndicat de communes SIDOR.

Κάτω Χώρες

- Φορείς που διανέμουν ηλεκτρισμό βάσει άδειας (vergunning) χορηγηθείσας από τις επαρχιακές αρχές δυνάμει του Provinciewet.

Αυστρία

- Φορείς εκμετάλλευσης ενός δικτύου διαβίβασης ή διανομής δυνάμει του Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz, BGBl. I Nr. 143/1998, στην εκάστοτε ισχύουσα μορφή του, ή δυνάμει των Elektrizitätswirtschafts(wesen) των εννέα Länder.

Πορτογαλία

- ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

- Ο φορέας ELECTRICIDADE DE PORTUGAL (EDP), ο οποίος συστάθηκε δυνάμει του Decreto-Lei nº 182/95, της 27ης Ιουλίου, όπως τροποποιήθηκε με το Decreto-Lei nº 56/97, της 14ης Μαρτίου 1997.

- Η EMPRESA ELÉCTRICA DOS AÇORES (EDA), που λειτουργεί δυνάμει του Decreto-Legislativo Regional nº 15/96/A, της 1ης Αυγούστου 1996.

- Η EMPRESA DE ELECTRICIDADE DA MADEIRA (EEM), που λειτουργεί δυνάμει του Decreto-Lei nº 99/91 και του Decreto-Lei nº 100/91, αμφοτέρων της 2ας Μαρτίου 1991.

- ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

- Φορείς που παράγουν ηλεκτρισμό δυνάμει του Decreto-Lei nº 183/95, της 27ης Ιουλίου 1995, όπως τροποποιήθηκε με το Decreto-Lei nº 56/97, της 14ης Μαρτίου 1997, και όπως τροποποιήθηκε περαιτέρω με το Decreto-Lei nº 198/2000, της 24ης Αυγούστου 2000.

- Ανεξάρτητοι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας κατά την έννοια του Decreto-Lei nº 189/88, της 27ης Μαΐου 1988, όπως τροποποιήθηκε με τα Decretos-Lei nº 168/99, της 18ης Μαΐου 1999, nº 313/95, της 24ης Νοεμβρίου 1995, nº 312/2001, της 10ης Δεκεμβρίου 2001 και nº 339-C/2001, της 29ης Δεκεμβρίου 2001.

- ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

- Φορείς που μεταφέρουν ηλεκτρισμό δυνάμει του Decreto-Lei nº 185/95, της 27ης Ιουλίου 1995, όπως τροποποιήθηκε με το Decreto-Lei nº 56/97, της 14ης Μαρτίου 1997.

- ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

- Φορείς που διανέμουν ηλεκτρισμό δυνάμει του Νομοθετικού Διατάγματος αριθ. 184/95 της 27ης Ιουλίου, όπως τροποποιήθηκε με το Νομοθετικό Διάταγμα αριθ. 56/97 της 14ης Μαρτίου, και του Νομοθετικού Διατάγματος αριθ. 344-Β/82 της 1ης Σεπτεμβρίου, όπως τροποποιήθηκε με το Νομοθετικό Διάταγμα αριθ. 297/86 της 19ης Σεπτεμβρίου, το Νομοθετικό Διάταγμα αριθ. 341/90 της 30ής Οκτωβρίου και το Νομοθετικό Διάταγμα αριθ. 17/92 της 5ης Φεβρουαρίου.

Φινλανδία

- Οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και οι δημόσιες επιχειρήσεις που παράγουν ηλεκτρισμό καθώς και οι φορείς που είναι επιφορτισμένοι με τη συντήρηση των δικτύων μεταφοράς ή διανομής ηλεκτρισμού ή οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη μεταφορά ηλεκτρισμού ή για το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας βάσει παραχώρησης δυνάμει του τμήματος 4 ή 16 του sähkömarkkinalain//elmarknadslagen (386/1995).

Σουηδία

- Φορείς που μεταφέρουν ή διανέμουν ηλεκτρισμό βάσει παραχώρησης δυνάμει του ellagen (1997:857).

Ηνωμένο Βασίλειο

- Πρόσωπο με άδεια δυνάμει του τμήματος 6 της περί ηλεκτρισμού πράξης του 1989.

- Πρόσωπο με άδεια δυνάμει του άρθρου 10(1) του περί ηλεκτρισμού διατάγματος του 1992 (Βόρειος Ιρλανδία).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Ή ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ

Βέλγιο

- Aquinter

- Δήμοι και Κοινότητες και οι ενώσεις τους, για το μέρος αυτό των δραστηριοτήτων τους.

- Société wallonne des Eaux.

- Vlaams Maatschappij voor Watervoorziening.

Δανία

- Οι φορείς ύδρευσης, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 του lovbekendtgørelse nr. 130 om vandforsyning της 26ης Φεβρουαρίου 1999.

Γερμανία

- Φορείς που παράγουν ή διανέμουν ύδωρ δυνάμει των Eigenbetriebsverordnungen ή των Eigenbetriebsgesetze των Länder (Kommunale Eigenbetriebe).

- Φορείς που παράγουν ή διανέμουν ύδωρ δυνάμει των Νόμων über die Kommunale Gemeinschaftsarbeit ή Zusammenarbeit des Länder.

- Φορείς παραγωγής ύδατος που υπόκεινται στο νόμο uber Wasser- und Bodenverbände της 12ης Φεβρουαρίου 1991, όπως τροποποιήθηκε τελευταία στις 15 Μαΐου 2002.

- Φορείς (Regiebetriebe) που παράγουν ή διανέμουν ύδωρ δυνάμει των Kommunalgesetze, ιδίως δυνάμει των Gemeindeverordnungen των Länder.

- Επιχειρήσεις που συστάθηκαν δυνάμει του Aktiengesetz της 6ης Σεπτεμβρίου 1965, όπως τροποποιήθηκε τελευταία στις 19 Ιουλίου 2002, ή του GmbH-Gesetz της 20ής Μαΐου 1892, όπως τροποποιήθηκε τελευταία στις 15 Ιουλίου 2002, ή έχουν τη νομική μορφή Kommanditgesellschaft, και που παράγουν ή διανέμουν ύδωρ με βάση ειδική σύμβαση, η οποία έχει συναφθεί με περιφερειακές αρχές ή οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ελλάς

- Η "Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε." ("Ε.Υ.Δ.Α.Π." ή "Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε."). Το νομικό καθεστώς της εταιρείας διέπεται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, του Ν. 2414/1996 και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του νόμου 1068/80 και τις διατάξεις του νόμου 2744/1999.

- Η "Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε." ("Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.") διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2937/2001 (ΦΕΚ 169 Α') και του Ν. 2651/1998 (ΦΕΚ 248 Α').

- Η "Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου" ("ΔΕΥΑΜΒ"), η οποία λειτουργεί δυνάμει του Νόμου 890/1979.

- Οι "Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης - Αποχέτευσης", οι οποίες παράγουν ή διανέμουν νερό δυνάμει του νόμου 1069/80 της 23ης Αυγούστου 1980.

- Οι "Σύνδεσμοι Ύδρευσης", οι οποίοι λειτουργούν δυνάμει του Π.Δ. 410/1995, κατ' εφαρμογή του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

- Οι "Δήμοι και Κοινότητες", οι οποίοι λειτουργούν δυνάμει του Π.Δ. 410/1995, κατ' εφαρμογή του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

Ισπανία

- Mancomunidad de Canales de Taibilla.

- Otras entidades públicas integradas o dependientes de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones locales que actúan en el ámbito de la distribución de agua potable.

(Άλλοι δημόσιοι φορείς που έχουν συσταθεί ή εξαρτώνται από τις Αυτόνομες Κοινότητες και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης οι οποίοι δρούν στον χώρο διανομής πόσιμου ύδατος).

- Otras entidades privadas que tienen concedidos derechos especiales o exclusivos por las Corporaciones locales en el ámbito de la distribución de agua potable.

(Άλλοι ιδιωτικοί φορείς στους οποίους έχουν παραχωρηθεί ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον χώρο της διανομής πόσιμου ύδατος).

Γαλλία

- Φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και τοπικές δημόσιες επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητα παραγωγής ή διανομής πόσιμου νερού.

Ιρλανδία

- Φορείς που ασκούν δραστηριότητα παραγωγής ή διανομής πόσιμου νερού κατ' εφαρμογή της Local Government [Sanitary Services] Act 1878 έως 1964.

Ιταλία

- Φορείς οι επιφορτισμένοι με τα διάφορα στάδια της ύδρευσης, κατά την έννοια του testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province που εγκρίθηκε με τo R.D. της 15.10.1925, αριθ. 2578, του D.P.R. της 4.10.1986, αριθ. 902, καθώς και του decreto legislativo της 18.8.2000, αριθ. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, και ιδίως των άρθρων 112 έως 116.

- Ο φορέας Ente Autonomo Acquedotto Pugliese, που συστάθηκε δυνάμει του R.D.L της 19ης Οκτωβρίου 1919, αριθ. 2060.

- Ο φορέας Ente Acquedotti Siciliani, που συστάθηκε δυνάμει των Leggi regionali της 4ης Σεπτεμβρίου 1979, αριθ. 2/2 και της 9ης Αυγούστου 1980, αριθ. 81.

- Ο φορέας Ente Sardo Acquedotti e Fognature που συστάθηκε δυνάμει του νόμου αριθ. 9 της 5ης Ιουλίου 1963.

Λουξεμβούργο

- Υπηρεσίες των τοπικών αρχών επιφορτισμένες με την ύδρευση.

- Ενώσεις δήμων και κοινοτήτων επιφορτισμένες με την παραγωγή ή διανομή ύδατος που συστάθηκαν δυνάμει του νόμου της 23.2.2001 concernant la création des syndicats de communes όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το νόμο της 23ης Δεκεμβρίου 1958 και το νόμο της 29ης Ιουλίου 1981 καθώς και δυνάμει του νόμου της 31.7.1962 ayant pour objet le renforcement de l'alimentation en eau potable du grand-duché du Luxembourg à partir du réservoir d'Esch-sur-Sûre.

Κάτω Χώρες

- Φορείς που παράγουν ή διανέμουν ύδωρ δυνάμει του Waterleidingwet.

Αυστρία

- Φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης (Gemeinden) και ενώσεις των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Gemeindeverbände) που παράγουν, μεταφέρουν ή διανέμουν πόσιμο ύδωρ και έχουν συσταθεί δυνάμει των Wasserversorgungsgesetze των εννέα Länder.

Πορτογαλία

- ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - επιχειρήσεις όπου το κράτος ή άλλοι δημόσιοι φορείς συνεργάζονται με ιδιωτικές επιχειρήσεις, κατέχοντας όμως την πλειοψηφία των μετοχών, σύμφωνα με το Decreto-Lei 379/93 της 5ης Νοεμβρίου 1993. Επιτρέπεται και η άμεση διοίκηση από το κράτος.

- ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - Δήμοι/κοινότητες, ενώσεις δήμων/κοινοτήτων, δημοτικοποιημένες υπηρεσίες, επιχειρήσεις με κεφάλαιο εξ ολοκλήρου ή κατά πλειοψηφία δημόσιο, ή ιδιωτικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με το Decreto-Lei 379/93 της 5ης Νοεμβρίου 1993 και με το νόμο αριθ. 58/98 της 18ης Αυγούστου 1998.

Φινλανδία

- Επιχειρήσεις ύδρευσης κατά την έννοια του άρθρου 3 του σχετικού νόμου (vesihuoltolain, (119/2001)//lagen om vattentjänster, 119/2001).

Σουηδία

- Φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και δημοτικές επιχειρήσεις που παράγουν, μεταφέρουν ή διανέμουν πόσιμο ύδωρ κατ' εφαρμογή του νόμου (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar.

Ηνωμένο Βασίλειο

- Εταιρίες, που έχουν ορισθεί ως εργολάβοι υδρεύσεως (water undertaker) ή αποχετεύσεως (sewerage undertaker) δυνάμει της Water Industry Act του 1991.

- Οργανισμοί υδρεύσεως και αποχετεύσεως (water and sewerage authorities), που έχουν συσταθεί δυνάμει του άρθρου 62 της Πράξης 1994 της τοπικής Κυβέρνησης (Σκωτία)

- Department for Regional Development (Β. Ιρλανδία)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Βέλγιο

- Société nationale des Chemins de fer belges//Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen.

Δανία

- Danske Statsbaner.

- Φορείς δυνάμει του Νόμου αριθ. 1317 της 20ης Δεκεμβρίου 2000 om amtskommunernes overtagelse af de statslige ejerandele i privatbanerne.

- Ørestadsselskabet I/S.

Γερμανία

- Deutsche Bahn AG.

- Άλλες επιχειρήσεις παροχής σιδηροδρομικών υπηρεσιών στο κοινό δυνάμει του άρθρου 2 παρ. 1 του Allgemeinen Eisenbahngesetz της 27ης Δεκεμβρίου 1993, όπως τροποποιήθηκε τελευταία στις 21 Ιουνίου 2002.

Ελλάς

- Ο "Oργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε." ("Ο.Σ.Ε. Α.Ε."), δυνάμει του ν. 2671/98.

- "ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε." δυνάμει του ν. 2366/95.

Ισπανία

- Ente público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF).

- Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE).

- Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE).

- Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).

- Eusko Trenbideak (Bilbao).

- Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana. (FGV).

- Ferrocarriles de Mallorca.

Γαλλία

- Société nationale des chemins de fer français και άλλα σιδηροδρομικά δίκτυα ανοικτά στο κοινό, που αναφέρονται στο "Loid'orientation des transports intérieurs" αριθ. 82-1153 της 30ής Δεκεμβρίου 1982, τίτλος II, κεφάλαιο 1.

- Réseau ferré de France, δημόσιος φορέας που ιδρύθηκε δυνάμει του νόμου 97-135 της 13ης Φεβρουαρίου 1997.

Ιρλανδία

- Iarnród Éireann [/Irish Rail]

- Railway Procurement Agency

Ιταλία

- Ferrovie dello Stato S. p. A.

- Trenitalia S. p. A.

- Οντότητες, εταιρείες και επιχειρήσεις που παρέχουν σιδηροδρομικές υπηρεσίες βάσει παραχώρησης σύμφωνα με το άρθρο 10 του Βασιλικού Διατάγματος αριθ. 1447 της 9ης Μαΐου 1912, περί εγκρίσεως του ενοποιημένου κειμένου των νόμων περί le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili.

- Οντότητες, εταιρείες και επιχειρήσεις που παρέχουν σιδηροδρομικές υπηρεσίες στο κοινό βάσει παραχώρησης δυνάμει του άρθρου 4 του legge αριθ. 410 της 14ης Ιουνίου 1949 - Concorso dello Stato per la riattivazione del pubblici servizi di trasporto in concessione.

- Οντότητες, εταιρείες και επιχειρήσεις που παρέχουν σιδηροδρομικές υπηρεσίες στο κοινό βάσει παραχώρησης χορηγηθείσας δυνάμει του άρθρου 14 του legge αριθ. 1221 της 2ας Αυγούστου 1952 - Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione.

- Οντότητες, εταιρείες και επιχειρήσεις που παρέχουν στο κοινό υπηρεσίες μεταφοράς βάσει παραχώρησης δυνάμει των άρθρων 8 και 9 του decreto legislativo αριθ. 422 της 19ης Νοεμβρίου 1997 - Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59 - όπως τροποποιήθηκε από το decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400 e dall'art. 45 della legge 1°agosto 2002, n. 166.

Λουξεμβούργο

- Chemins de fer luxembourgeois (CFL).

Κάτω Χώρες

- Συμβαλλόμενοι φορείς στον τομέα των σιδηροδρομικών υπηρεσιών.

Αυστρία

- Österreichische Bundesbahnen.

- Schieneninfrastrukturfinanzierungs-Gesellschaft mbH.

- Φορείς στους οποίους έχει δοθεί άδεια να παρέχουν στο κοινό υπηρεσίες μεταφοράς δυνάμει του Eisenbahngesetz, BGBl. Nr. 60/1957, στην εκάστοτε ισχύουσα μορφή του.

Πορτογαλία

- CP - Caminhos de Ferro de Portugal, E.P., δυνάμει του Ν.Δ. αριθ. 109/77, της 23ης Μαρτίου 1997.

- REFER, E.P., δυνάμει του Ν.Δ. αριθ. 104/97, της 29ης Απριλίου 1997.

- RAVE, S.A, δυνάμει του Ν.Δ. αριθ. 323-H/2000, της 19ης Δεκεμβρίου 2000.

- Fertagus, S.A, δυνάμει του Ν.Δ. αριθ. 189-B/99, της 2ας Ιουνίου 1999.

- Metro do Porto, S.A, δυνάμει του Decreto-Lei αριθ. 394-A/98, της 15ης Δεκεμβρίου1998, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.Δ. αριθ. 261/2001, της 26ης Σεπτεμβρίου 2001.

- Normetro, S.A, δυνάμει του Decreto-Lei αριθ. 394-A/98, της 15ης Δεκεμβρίου 1998, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.Δ. αριθ. 261/2001, της 26ης Σεπτεμβρίου 2001.

- Metropolitano Ligeiro de Mirandela, S.A, δυνάμει του Decreto-Lei αριθ. 15/95, της 8ης Φεβρουαρίου 1995.

- Metro do Mondego,S.A, δυνάμει του Decreto-Lei αριθ. 10/2002, της 24ης Ιανουαρίου 2002.

- Metro Transportes do Sul, S.A, δυνάμει του Decreto-Lei αριθ. 337/99, της 24ης Αυγούστου 1999.

- Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και επιχειρήσεις οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών, δυνάμει του Lei αριθ. 159/99, της 14ης Σεπτεμβρίου 1999.

- Δημόσιες αρχές και δημόσιες επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών, δυνάμει του Lei αριθ. 10/90, της 17ης Μαρτίου 1990.

- Ιδιωτικές επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών δυνάμει του Lei αριθ. 10/90, της 17ης Μαρτίου 1990, όταν κατέχουν ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα.

Φινλανδία

- VR Osakeyhtiö//VR Aktiebolag

Σουηδία

- Δημόσιοι φορείς που παρέχουν σιδηροδρομικές υπηρεσίες μεταφορών σύμφωνα με το förordningen (1996:734) om statens spåranläggningar και το lagen (1990:1157) om järnvägssäkerhet.

- Περιφερειακοί και τοπικοί δημόσιοι φορείς που εξασφαλίζουν τις περιφερειακές ή τοπικές σιδηροδρομικές επικοινωνίες δυνάμει του lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik.

- Ιδιωτικοί φορείς εκμετάλλευσης σιδηροδρόμων δυνάμει έγκρισης που χορηγείται βάσει του förordningen (1996:734) om statens spåranläggningar, όταν η εν λόγω έγκριση είναι σύμφωνη με το άρθρο 2 (3) της οδηγίας.

Ηνωμένο Βασίλειο

- Railtrack plc

- Eurotunnel plc

- Northern Ireland Transport Holding company

- Northern Ireland Railways Company Limited

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΣΤΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟ, ΤΡΑΜ, ΤΡΟΛΕΪ Ή ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

Βέλγιο

- Société des Transports intercommunaux de Bruxelles//Maatschappij voor intercommunaal Vervoer van Brussel.

- Société régionale wallonne du Transport και οι εταιρίες εκμετάλλευσης των γραμμών της (TEC Liège-Verviers, TEC Namur-Luxembourg, TEC Brabant wallon, TEC Charleroi, TEC Hainaut).

- Vlaamse Vervoermaatschappij (De Lijn).

- Εταιρίες ιδιωτικού δικαίου, που απολαύουν ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωμάτων.

Δανία

- Danske Statsbaner

- Φορείς που παρέχουν στο κοινό υπηρεσίες με λεωφορείο (almindelige rutekørsel) βάσει εξουσιοδότησης δυνάμει του lovbekendtgørelse nr. 738 om buskørsel, της 22ας Δεκεμβρίου 1999.

- Ørestadsselskabet I/S.

Γερμανία

- Επιχειρήσεις που παρέχουν στο κοινό μεταφορικές υπηρεσίες μικρών αποστάσεων δυνάμει του Personenbeförderungsgesetz της 21ης Μαρτίου 1961, όπως τροποποιήθηκε τελευταία στις 21 Αυγούστου 2002.

Ελλάς

- Τα "Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών - Πειραιώς Α.Ε." ("Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε."), που ιδρύθηκαν και λειτουργούν βάσει του ν.δ. 768/1970 (Α' 273), ν. 588/1977 (Α' 148) και του ν. 2669/1998 (Α' 283).

- Οι "Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών - Πειραιώς" ("Η.Σ.Α.Π. Α.Ε."), που ιδρύθηκαν και λειτουργούν βάσει του νόμου 352/1976 (Α' 147) και του ν. 2669/1998 (Α' 283).

- Ο "Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε." ("Ο.Α.ΣΑ. Α.Ε."), που ιδρύθηκε και λειτουργεί βάσει του ν. 2175/1993 (Α' 211) και του ν. 2669/1998 (Α' 283).

- Η "Εταιρεία Θερμικών Λεωφορείων Α.Ε." ("Ε.Θ.Ε.Λ. Α.Ε."), που ιδρύθηκε και λειτουργεί βάσει του ν. 2175/1993 (Α' 211) και του ν. 2669/1998 (Α' 283).

- Το "Αττικό Μετρό Α.Ε.", που ιδρύθηκε και λειτουργεί βάσει του ν. 1955/1991.

- Ο "Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης" ("Ο.Α.Σ.Θ."), που ιδρύθηκε και λειτουργεί βάσει του διατάγματος 3721/1957, του ν.δ. 716/1970 και των ν. 866/79 και 2898/2001 (Α' 71).

- Το "Κοινό Ταμείο Είσπραξης Λεωφορείων" ("Κ.Τ.Ε.Λ."), που λειτουργεί δυνάμει του ν. 2963/2001 (Α' 268).

- Οι "Δημοτικές Επιχειρήσεις Λεωφορείων Ρόδου και Κω", με την επωνυμία "ΡΟΔΑ" και "ΔΕΑΣ ΚΩ", αντίστοιχα, που λειτουργούν δυνάμει του ν. 2963/2001 (Α' 268).

Ισπανία

- Φορείς που παρέχουν υπηρεσίες δημόσιων αστικών μεταφορών σύμφωνα με τον Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local y correspondiente legislación autonómica en su caso.

- Φορείς που παρέχουν υπηρεσίες δημόσιων μεταφορών με λεωφορείο σύμφωνα με τη disposición transitoria tercera de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.

Γαλλία

- Αναθέτοντες φορείς που παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών στο κοινό δυνάμει του άρθρου 7-II του "Loi d'orientation des transports intérieurs" αριθ. 82-1153 της 30ής Δεκεμβρίου 1982.

- Régie autonome des transports parisiens, Société nationale des chemins de fer français και άλλοι φορείς που παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών βάσει αδείας χορηγηθείσας από το Syndicat des transports d'Ile-de-France, δυνάμει του διατάγματος αριθ. 59-151 της 7ης Ιανουαρίου 1959, όπως τροποποιήθηκε, και των εκτελεστικών διαταγμάτων της σχετικά με την οργάνωση των μεταφορών επιβατών στην περιφέρεια Ile-de-France.

- Réseau ferré de France, δημόσιος οργανισμός που ιδρύθηκε με το νόμο 97-135 της 13ης Φεβρουαρίου 1997.

Ιρλανδία

- Iarnród Éireann [/Irish Rail]

- Railway Procurement Agency

- Luas [/Dublin Light Rail]

- Bus Éireann [/Irish Bus]

- Bus Átha Cliath [/Dublin Bus]

- Φορείς που παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών στο κοινό δυνάμει της τροποποιημένης Road Transport Act 1932.

Ιταλία

- Φορείς, εταιρίες και επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών στο κοινό μέσω σιδηροδρόμων, αυτοματοποιημένων συστημάτων, τραμ, τρόλεϊ ή λεωφορείων ή διαχειρίζονται τις σχετικές υποδομές σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο.

Περιλαμβάνουν για παράδειγμα:

- Φορείς, εταιρίες και επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών στο κοινό βάσει παραχώρησης δυνάμει του legge αριθ. 1822 της 28ης Σεπτεμβρίου 1939 - Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all'industria privata) - άρθρο 1, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του decreto del Presidente della Repubblica αριθ. 771 της 28ης Ιουνίου 1955.

- Φορείς, εταιρίες και επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών στο κοινό κατά την έννοια του άρθρου 1 (4) ή (15) του regio decreto αριθ. 2578 της 15ης Οκτωβρίου 1925 - Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province.

- Φορείς, εταιρίες και επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών στο κοινό κατά την έννοια του decreto legislativo αριθ. 422 της 19ης Νοεμβρίου 1997 - Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59 - όπως τροποποιήθηκε με το decreto legislativo αριθ. 400 της 20ής Σεπτεμβρίου 1999, και το άρθρο 45 του legge αριθ. 166 της 1ης Αυγούστου 2002.

- Φορείς, εταιρίες και επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών στο κοινό κατά την έννοια του άρθρου 113 του testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, που εγκρίθηκε με το νόμο της 18ης Αυγούστου 2000, αριθ. 267 - και τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του νόμου της 28ης Δεκεμβρίου 2001, αριθ. 448.

- Φορείς, εταιρίες και επιχειρήσεις που λειτουργούν βάσει παραχώρησης κατά την έννοια του άρθρου 242 ή 256 του regio decreto αριθ. 1447 της 9.5.1912, περί εγκρίσεως του testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili.

- Φορείς, εταιρίες, επιχειρήσεις και οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης που λειτουργούν βάσει παραχώρησης δυνάμει του άρθρου 4 του νόμου αριθ. 410 της 14.6.1949 - Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione.

- Φορείς, εταιρίες και επιχειρήσεις που λειτουργούν βάσει παραχώρησης δυνάμει του άρθρου 14 του νόμου αριθ. 1221 της 2.8.1952 - Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione.

Λουξεμβούργο

- Chemins de fer du Luxembourg (CFL).

- Service communal des autobus municipaux de la Ville de Luxembourg.

- Transports intercommunaux du canton d'Esch-sur-Alzette (TICE).

- Οι επιχειρήσεις λεωφορείων που λειτουργούν δυνάμει του règlement grand-ducal της 3.2.1978 concernant les conditions d'octroi des autorisations d'établissement et d'exploitation des services de transports routiers réguliers de personnes rémunérées.

Κάτω Χώρες

- Φορείς που παρέχουν στο κοινό υπηρεσίες μεταφορών δυνάμει του κεφαλαίου ΙΙ (Openbaar Vervoer) του Wet Personenvervoer.

Αυστρία

- Φορείς που παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών και έχουν συσταθεί δυνάμει του Eisenbahngesetz, BGBl. Nr. 60/1957, όπως τροποποιήθηκε, ή του Kraftfahrliniengesetz, BGBl. I Nr. 203/1999, όπως τροποποιήθηκε.

Πορτογαλία

- Metropolitano de Lisboa, E.P., δυνάμει του Decreto - Lei 439/78, της 30ής Δεκεμβρίου 1978.

- Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, υπηρεσίες τοπικής αυτοδιοίκησης και επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, δυνάμει του Lei nº 58/98, της 18ης Αυγούστου 1998, που παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών δυνάμει του Lei 159/99, της 14ης Σεπτεμβρίου 1999.

- Δημόσιες αρχές και δημόσιες επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών, δυνάμει του Lei 10/90, της 17ης Μαρτίου 1990.

- Ιδιωτικές επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών, δυνάμει του Lei 10/90, της 17ης Μαρτίου 1990, όταν κατέχουν ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα.

- Φορείς που παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών στο κοινό, δυνάμει του άρθρου 98 του Regulamento de Transportes em Automóveis (Decreto nº 37272, της 31ης Δεκεμβρίου 1948).

- Φορείς που παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών στο κοινό, δυνάμει του Lei nº 688/73, της 21ης Δεκεμβρίου 1973.

- Φορείς που παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών στο κοινό, δυνάμει του Decreto - Lei nº 38144, της 31ης Δεκεμβρίου 1950.

Φινλανδία

- Φορείς που παρέχουν τακτικές υπηρεσίες μεταφορών με πούλμαν, βάσει ειδικής ή αποκλειστικής άδειας, δυνάμει του luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annet un lain (343/1991)//lagen om tillståndspliktig persontrafik på väg (343/1991) και οργανισμοί και δημόσιες επιχειρήσεις τοπικής αυτοδιοίκησης στον τομέα των μεταφορών που παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών στο κοινό με λεωφορείο, τραμ ή υπόγειο σιδηρόδρομο, ή διατηρούν δίκτυο για την παροχή αυτών των υπηρεσιών στον τομέα των μεταφορών.

Σουηδία

- Φορείς εκμετάλλευσης αστικών υπηρεσιών σιδηροδρόμου ή τραμ δυνάμει του lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik and lagen (1990:1157) om järnvägssäkerhet.

- Δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς εκμετάλλευσης υπηρεσιών τρόλεϊ ή λεωφορείου δυνάμει του lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik and yrkestrafiklagen (1998:490).

Ηνωμένο Βασίλειο

- London Regional Transport.

- London Underground Limited.

- Transport for London.

- Θυγατρική επιχείρηση του Transport for London κατά την έννοια του τμήματος 424(1) της πράξης περί Greater London Authority του 1999.

- Strathclyde Passenger Transport Executive.

- Greater Manchester Passenger Transport Executive.

- Tyne and Wear Passenger Transport Executive.

- Brighton Borough Council.

- South Yorkshire Passenger Transport Executive.

- South Yorkshire Supertram Limited.

- Blackpool Transport Services Limited.

- Conwy County Borough Council.

- Πρόσωπο που παρέχει London local service, όπως ορίζεται στο τμήμα 179(1) της πράξης περί Greater London Authority του 1999 (υπηρεσία με λεωφορείο), δυνάμει συμφωνίας που έχει συνάψει με την Transport for London, δυνάμει του τμήματος 156(2) της εν λόγω πράξης ή κατ' εφαρμογή συμφωνίας θυγατρικής μεταφορών κατά τον ορισμό του τμήματος 169 της ιδίας πράξης.

- Northern Ireland Transport Holding Company.

- Πρόσωπο που διαθέτει άδεια παροχής οδικών υπηρεσιών δυνάμει του τμήματος 4(1) της περί μεταφορών πράξης (Northern Ireland) 1967, που του επιτρέπει να παρέχει τακτικές υπηρεσίες κατά την έννοια αυτής της άδειας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ

ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΒΕΛΓΙΟ

De Post//La Poste

ΔΑΝΙΑ

Post Danmark, πρβ. lov nr. 569 om Post Danmark A/S της 6/6/2002.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

-

ΕΛΛΑΣ

Ελληνικά Ταχυδρομεία ΕΛ.ΤΑ. που ιδρύθηκαν με το ν.δ. 496/70 και λειτουργούν με βάση το νόμο 2668/98 (ELTA)

ΙΣΠΑΝΙΑ

Correos y Telégrafos, S.A.

ΓΑΛΛΙΑ

La Poste

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

An Post

ΙΤΑΛΙΑ

Poste Italiane SpA.

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Entreprise des Postes et Télécommunications Luxembourg

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

-

ΑΥΣΤΡΙΑ

Österreichische Post AG

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

CTT - Correios de Portugal

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

-

ΣΟΥΗΔΙΑ

Posten Sverige AB

Posten Logistik AB

BLSI-I AB

DPD Nordic AB,

DPD Sverige AB

Falcon Air AB

Hultbergs Inrikes Transporter AB (HIT)

Posten Express AB

Posten Logistik AB

Poståkeriet Sverige AB

SwedeGiro AB

TAB

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ

ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟΥ

Βέλγιο

-

Δανία

Φορείς κατά την έννοια των εξής νόμων:

- Lov om Danmarks undergrund, jf. lovbekendtgørelse nr. 526 της 11ης Ιουνίου 2002.

- Lov om kontinentalsoklen, jf. lovbekendtgørelse nr. 182 της 1ης Μαΐου 1979.

Γερμανία

- Επιχειρήσεις κατά την έννοια του Bundesberggesetz της 13ης Αυγούστου 1980

Ελλάς

- "Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.", δυνάμει του νόμου υπ' αριθ. 2593/98 για την αναδιοργάνωση της Δ.Ε.Π. Α.Ε. και των θυγατρικών της εταιρειών, το καταστατικό αυτής και άλλες διατάξεις.

Ισπανία

- BG International Limited Quanum, Asesores & Consultores, S.A.

- Cambria Europe, Inc.

- CNWL oil (España), S.A.

- Compañía de investigación y explotaciones petrolíferas, S.A.

- Conoco limited.

- Eastern España, S.A.

- Enagas, S.A.

- España Canadá resources Inc.

- Fugro - Geoteam, S.A.

- Galioil, S.A.

- Hope petróleos, S.A.

- Locs oil compay of Spain, S.A.

- Medusa oil Ltd.

- Muphy Spain oil company

- Onempm España, S.A.

- Petroleum oil & gas España, S.A.

- Repsol Investigaciones petrolíferas, S.A.

- Sociedad de hidrocarburos de Euskadi, S.A.

- Taurus petroleum, AN.

- Teredo oil limited

- Unión Fenosa gas exploración y producción, S.A.

- Wintersahll, AG

- YCI España, L.C.

- Άλλοι φορείς που δρούν δυνάμει του Νόμου 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de hidrocarburos y su normativa de desarrollo.

Γαλλία

- Φορείς επιφορτισμένοι με την αναζήτηση και άντληση πετρελαίου ή αερίου δυνάμει του Code minier και των εκτελεστικών κειμένων, ιδίως του διατάγματος αριθ. 95-427 της 19/4/1995

Ιρλανδία

- Φορείς στους οποίους έχει δοθεί άδεια (authorisation, license, permit ή concession) αναζήτησης ή άντλησης πετρελαίου ή αερίου δυνάμει των εξής νομικών διατάξεων:

- Continental Shelf Act 1968

- Petroleum and Other Minerals Development Act 1960

- Licensing Terms for Offshore Oil and Gas Exploration and Development 1992

- Petroleum (Production) Act (NI) 1964.

Ιταλία

- Φορείς στους οποίους έχει δοθεί άδεια (autorizzazione, permesso, licenza ή concessione) αναζήτησης ή άντλησης πετρελαίου ή αερίου ή υπόγειας αποθήκευσης φυσικού αερίου δυνάμει των εξής νομικών πράξεων:

- legge 10 febbraio 1953, n. 136

- legge 11 gennaio 1957, n. 6, modificata dalla legge 21 luglio 1967, n. 613

- legge 9 gennaio 1991, n. 9

- decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625

- legge 26 aprile 1974, n. 170, που τροποποιήθηκε με το decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

Λουξεμβούργο

-

Κάτω Χώρες

- Φορείς κατά την έννοια του Mijnbouwwet (1η Ιανουαρίου 2003).

Αυστρία

- Φορείς στους οποίους έχει δοθεί άδεια αναζήτησης ή άντλησης πετρελαίου ή αερίου σύμφωνα με τον Mineralrohstoffgesetz, BGBl. I Nr. 38/1999, όπως ισχύει εκάστοτε.

Πορτογαλία

- Decreto-Lei nº 109/94, της 26ης Απριλίου και Portaria nº 790/94, της 5ης Σεπτεμβρίου

- Decreto-Lei nº 82/94, της 24ης Αυγούστου και Despacho nº A-87/94, της 17ης Ιανουαρίου.

Φινλανδία

-

Σουηδία

- Φορείς στους οποίους έχει δοθεί άδεια αναζήτησης ή άντλησης πετρελαίου ή αερίου δυνάμει παραχώρησης σύμφωνα με τον minerallagen (1991:45) ή άδεια σύμφωνα με το lagen (1966:314) om kontinentalsockeln.

Ηνωμένο Βασίλειο

- Πρόσωπα που ενεργούν δυνάμει άδειας που έχει χορηγηθεί ή ισχύει σαν να είχε χορηγηθεί σύμφωνα με την Petroleum του 1998.

- Πρόσωπα με άδεια χορηγηθείσα σύμφωνα με την Petroleum (Production) Act (Northern Ireland) του 1964.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Βέλγιο

-

Δανία

- Φορείς που αναζητούν ή εξορύσσουν γαιάνθρακες ή άλλα στερεά καύσιμα δυνάμει του lovbekendtgørelse nr. 569 της 30ής Ιουνίου 1997.

Γερμανία

- Επιχειρήσεις αναζήτησης ή εξόρυξης γαιανθράκων ή άλλων στερεών καυσίμων κατά την έννοια του Bundesberggesetz της 13ης Αυγούστου 1980

Ελλάς

- Η "Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού", που αναζητά και εξορύσσει άνθρακα ή άλλα στερεά καύσιμα δυνάμει του μεταλλευτικού κώδικα του 1973, όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο της 27ης Απριλίου 1976.

Ισπανία

- Alto Bierzo, S.A.

- Antracitas de Arlanza, S.A.

- Antracitas de Gillon, S.A.

- Antracitas de La Granja, S.A.

- Antracitas de Tineo, S.A.

- Campomanes Hermanos, S.A.

- Carbones de Arlanza, S.A.

- Carbones de Linares, S.A.

- Carbones de Pedraforca, S.A.

- Carbones del Puerto, S.A.

- Carbones el Túnel, S.L.

- Carbones San Isidro y María, S.A.

- Carbonifera del Narcea, S.A.

- Compañia Minera Jove, S.A.

- Compañía General Minera de Teruel, S.A.

- Coto minero del Narcea, S.A.

- Coto minero del Sil, S.A.

- Empresa Nacional Carbonífera del Sur, S.A.

- Endesa, S.A.

- Gonzalez y Diez, S.A.

- Hijos de Baldomero García, S.A.

- Hullas del Coto Cortés, S.A.

- Hullera Vasco-leonesa, S.A.

- Hulleras del Norte, S.A.

- Industrial y Comercial Minera, S.A.

- La Carbonífera del Ebro, S.A.

- Lignitos de Meirama, S.A.

- Malaba, S.A.

- Mina Adelina, S.A.

- Mina Escobal, S.A.

- Mina La Camocha, S.A.

- Mina La Sierra, S.A.

- Mina Los Compadres, S.A.

- Minas de Navaleo, S.A.

- Minas del Principado, S.A.

- Minas de Valdeloso, S.A.

- Minas Escucha, S.A.

- Mina Mora primera bis, S.A.

- Minas y explotaciones industriales, S.A.

- Minas y ferrocarriles de Utrillas, S.A.

- Minera del Bajo Segre, S.A.

- Minera Martín Aznar, S.A.

- Minero Siderúrgica de Ponferrada, S.A.

- Muñoz Sole hermanos, S.A.

- Promotora de Minas de carbón, S.A.

- Sociedad Anónima Minera Catalano-aragonesa.

- Sociedad minera Santa Bárbara, S.A.

- Unión Minera del Norte, S.A.

- Union Minera Ebro Segre, S.A.

- Viloria Hermanos, S.A.

- Virgilio Riesco, S.A.

- Άλλοι φορείς που δρούν δυνάμει του Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas y su normativa de desarrollo.

Γαλλία

- Φορείς επιφορτισμένοι με την αναζήτηση και άντληση γαιανθράκων ή άλλων στερεών καυσίμων δυνάμει του Code minier και των εκτελεστικών κειμένων, ιδίως του διατάγματος αριθ. 95-427 της 19ης Απριλίου 1995

Ιρλανδία

- Bord na Mona plc., που έχει συσταθεί και λειτουργεί βάσει της Turf Development Act, 1946 έως 1998.

Ιταλία

- Carbosulcis s.p.A.

Λουξεμβούργο

-

Κάτω Χώρες

-

Αυστρία

- Φορείς στους οποίους έχει δοθεί άδεια αναζήτησης ή εξόρυξης γαιανθράκων ή άλλων στερεών καυσίμων σύμφωνα με τον Mineralrohstoffgesetz, BGBl. I Nr. 38/1999, όπως ισχύει εκάστοτε.

Πορτογαλία

- Empresa Nacional de Urânio.

Φινλανδία

- Φορείς στους οποίους έχει δοθεί ειδική άδεια αναζήτησης ή εξόρυξης άλλων στερεών καυσίμων σύμφωνα με τον laki oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta//lagn om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet (973/2002)

Σουηδία

- Φορείς στους οποίους έχει δοθεί ειδική άδεια αναζήτησης ή εξόρυξης άλλων στερεών καυσίμων βάσει παραχώρησης σύμφωνα με τον minerallagen (1991:45) ή τον lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, ή άδεια σύμφωνα με τον lagen (1966:314) om kontinentalsockeln.

Ηνωμένο Βασίλειο

- Κάθε φορέας με άδεια κατά την έννοια της Coal Industry Act του 1994

- Department of Enterprise, Trade and Investment (Northern Ireland)

- Πρόσωπα που ενεργούν βάσει άδειας αναζήτησης κοιτασμάτων, μεταλλευτικής μίσθωσης ή άδειας εξόρυξης (prospecting licence, mining lease, mining licence ή mining permission), όπως ορίζονται στο τμήμα 57 §1 της Mineral Development Act (Northern Ireland) του 1969.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX

ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ TΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑ, ΛΙΜΕΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΛΩΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ή ΑΛΛΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

Βέλγιο

- Gemeentelijk Havenbedrijf van Antwerpen

- Havenbedrijf van Gent

- Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtigen

- Port autonome de Charleroi

- Port autonome de Namur

- Port autonome de Liège

- Port autonome du Centre et de l'Ouest

- Société régionale du Port de Bruxelles//Gewestelijk Vennootschap van de Haven van Brussel

- Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen

Δανία

- Οι λιμένες που προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του lov nr. 326 της 28ης Μαΐου 1999 om havne.

Γερμανία

- Θαλάσσιοι λιμένες που ανήκουν εν όλω ή εν μέρει σε τοπικές ή περιφερειακές αρχές (Länder, Kreise, Gemeinden).

- Οι λιμένες του εσωτερικού πλωτού δικτύου που υπάγονται στο Hafenordnung δυνάμει του Wassergesetzen των Länder.

Ελλάς

- Ο "Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία" ("Ο.Λ.Π. Α.Ε."), δυνάμει του ν. 2688/99

- Ο "Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Aνώνυμη Εταιρεία" ("Ο.Λ.Θ. Α.Ε."), δυνάμει του ν. 2688/99

- Ο "Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης Ανώνυμη Εταιρεία" ("Ο.Λ.Α. Α.Ε."), δυνάμει του ν. 2932/01

- Ο "Οργανισμός Λιμένος Βόλου Ανώνυμη Εταιρεία" ("Ο.Λ.Β. Α.Ε."), δυνάμει του ν. 2932/01

- Ο "Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Ανώνυμη Εταιρεία" ("Ο.Λ.Ε. Α.Ε."), δυνάμει του ν. 2932/01

- Ο "Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Ανώνυμη Εταιρεία" ("Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε."), δυνάμει του ν. 2932/01

- Ο "Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Ανώνυμη Εταιρεία" ("Ο.Λ.Η. Α.Ε."), δυνάμει του ν. 2932/01

- Ο "Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Ανώνυμη Εταιρεία" ("Ο.Λ.Κ. Α.Ε."), δυνάμει του ν. 2932/01

- Ο "Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Ανώνυμη Εταιρεία" ("Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε."), δυνάμει του ν. 2932/01

- Ο "Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Ανώνυμη Εταιρεία" ("Ο.Λ.Λ. Α.Ε."), δυνάμει του ν. 2932/01

- Ο "Οργανισμός Λιμένος Πατρών Ανώνυμη Εταιρεία" ("Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε."), δυνάμει του ν. 2932/01

- Ο "Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Ανώνυμη Εταιρεία" ("Ο.Λ.Ρ. Α.Ε."), δυνάμει του ν. 2932/01

- Άλλοι λιμένες, που διέπονται από το Π.Δ. 649/ 1977 (Εποπτεία, οργάνωση, λειτουργία και διοικητικός έλεγχος λιμένων).

Ισπανία

- Ente público Puertos del Estado

- Autoridad Portuaria de Alicante

- Autoridad Portuaria de Almería - Motril

- Autoridad Portuaria de Avilés

- Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras

- Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz

- Autoridad Portuaria de Baleares

- Autoridad Portuaria de Barcelona

- Autoridad Portuaria de Bilbao

- Autoridad Portuaria de Cartagena

- Autoridad Portuaria de Castellón

- Autoridad Portuaria de Ceuta

- Autoridad Portuaria de Ferrol - San Cibrao

- Autoridad Portuaria de Gijón

- Autoridad Portuaria de Huelva

- Autoridad Portuaria de Las Palmas

- Autoridad Portuaria de Málaga

- Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra

- Autoridad Portuaria de Melilla

- Autoridad Portuaria de Pasajes

- Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife

- Autoridad Portuaria de Santander

- Autoridad Portuaria de Sevilla

- Autoridad Portuaria de Tarragona

- Autoridad Portuaria de Valencia

- Autoridad Portuaria de Vigo

- Autoridad Portuaria de Villagarcía de Arousa

- Otras entidades Portuarias de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia, Murcia, País Vasco y Valencia.

Γαλλία

- Ο φορέας Port autonome de Paris, που συστάθηκε δυνάμει του νόμου αριθ. 68-917 της 24ης Οκτωβρίου 1968 relative au port autonome de Paris

- Ο φορέας Port autonome de Strasbourg, που συστάθηκε δυνάμει της Convention du 20 mai 1923 entre l'État et la ville de Strasbourg relative à la construction du port rhénan de Strasbourg et à l'exécution de travaux d'extension de ce port, όπως επικυρώθηκε με τον νόμο της 26ης Απριλίου 1924.

- Οι αυτόνομοι λιμένες που λειτουργούν δυνάμει των διατάξεων των άρθρων L. 111-1 και επόμενα του Code des ports maritimes.

- Οι μη αυτόνομοι λιμένες που λειτουργούν δυνάμει των άρθρων R. 121-1 και επόμενα του Code des ports maritimes.

- Οι λιμένες που διευθύνονται από περιφερειακούς ή νομαρχιακούς διοικητικούς οργανισμούς ή λειτουργούν δυνάμει παραχώρησης χορηγηθείσας από περιφερειακούς ή νομαρχιακούς οργανισμούς, δυνάμει του άρθρου 6 του νόμου αριθ. 83-663 du 22 juillet 1983 περί συμπληρώσεων του Νόμου αριθ. 83-8 της 7ης Ιανουαρίου 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et l'État

- Voies navigables de France, δημόσιος οργανισμός που υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 124 του Νόμου αριθ. 90-1168 της 29.12.1990, όπως έχει τροποποιηθεί.

Ιρλανδία

- Οι λιμένες που λειτουργούν δυνάμει των Harbours Acts 1946 - 2000

- Ο λιμένας του Rosslare Harbour που λειτουργεί δυνάμει των Fishguard and Rosslare Railways and Harbours Acts 1899.

Ιταλία

- Οι κρατικοί και λοιποί λιμένες που διευθύνονται από λιμεναρχεία (Capitanerie di Porto), δυνάμει του Codice della navigazione, regio decreto της 30ής Μαρτίου 1942, n. 327.

- Οι αυτόνομοι λιμένες που διοικούνται από φορείς συσταθέντες δυνάμει του άρθρου 19 του Codice della navigazione, regio decreto της 30ής Μαρτίου 1942, n. 327.

Λουξεμβούργο

- Ο φορέας Port de Mertert, που συστάθηκε και λειτουργεί δυνάμει του νόμου της 22ας Ιουλίου 1963 relative à l'aménagement et à l'exploitation d'un port fluvial sur la Moselle, όπως έχει τροποποιηθεί.

Κάτω Χώρες

- Αναθέτοντες φορείς στον τομέα των εγκαταστάσεων των θαλασσίων λιμένων, λιμένων εσωτερικής ναυσιπλοΐας ή άλλων τερματικών σταθμών.

Αυστρία

- Λιμένες του εσωτερικού πλωτού δικτύου που ανήκουν, εν όλω ή εν μέρει, σε Länder ή/και Gemeinden.

Πορτογαλία

- APDL - Administração dos Portos do Douro e Leixões, S.A, δυνάμει του Decreto - Lei nº 335/98, της 3ης Νοεμβρίου 1998,

- APL - Administração do Porto de Lisboa, S.A, δυνάμει του Decreto - Lei nº 336/98, της 3ης Νοεμβρίου de 1998,

- APS - Administração do Porto de Sines, S.A, δυνάμει του Decreto - Lei nº 337/98, της 3ης Νοεμβρίου de 1998,

- APSS - Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, S.A, δυνάμει του Decreto - Lei nº 338/98, της 3ης Νοεμβρίου de 1998,

- APA - Administração do Porto de Aveiro, S.A, δυνάμει του Decreto - Lei nº 339/98, της 3ης Νοεμβρίου de 1998,

- IPN - Instituto Portuário do Norte, δυνάμει του Decreto - Lei nº 242/99, της 28ης Ιουνίου 1999,

- ICP - Instituto Portuário do Centro, δυνάμει του Decreto - Lei nº 243/99, της 28ης Ιουνίου 1999,

- IPS - Instituto Portuário do Sul, δυνάμει του Decreto - Lei nº 244/99, της 28ης Ιουνίου 1999,

- IDN - Instituto da Navegabilidade do Douro, δυνάμει του Decreto - Lei nº 138-A/97, της 3ης Ιουνίου 1997.

Φινλανδία

- Λιμένες που λειτουργούν δυνάμει του laki kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista//lagen om kommunala hamnanordningar och trafikavgifter (955/1976) και λιμένες που έχουν συσταθεί βάσει αδείας δυνάμει του τμήματος 3 του /laki yksityisistä yleisistä satamista//lagen om privata allmänna hamnar (1156/1994).

- Saimaan kanavan hoitokunta//Förvaltningsnämnden för Saima kanal(Διοικητικό Συμβούλιο του διαύλου Saima).

Σουηδία

- Εγκαταστάσεις λιμένων και τερματικών σταθμών σύμφωνα με τον lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn και το förordningen (1983:744) om trafiken på Göta kanal.

Ηνωμένο Βασίλειο

- Οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης που χρησιμοποιεί μια γεωγραφική περιοχή με σκοπό την παροχή εγκαταστάσεων θαλάσσιου λιμένα, λιμένα εσωτερικού πλωτού δικτύου ή άλλου τερματικού σταθμού σε μεταφορικές επιχειρήσεις θαλάσσιες ή του εσωτερικού πλωτού δικτύου

- Λιμενική αρχή, κατά την έννοια του τμήματος 57 της Harbours Act του 1964

- British Waterways Board

- Λιμενική αρχή, όπως ορίζεται στο τμήμα 38(1) της Harbours Act (Northern Ireland) του 1970.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X

ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ

Βέλγιο

- Belgocontrol

- Brussels International Airport Company

- Luchthaven van Deurne

- Luchthaven van Oostende

- SA Brussels South Charleroi Airport

- SA Société de Développement et de Promotion de l'Aéroport de Bierset

Δανία

- Οι αερολιμένες που λειτουργούν βάσει έγκρισης σύμφωνα με την § 55, stk. 1 του lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 543 της 13ης Ιουνίου 2001.

Γερμανία

- Οι αερολιμένες που προσδιορίζονται στο άρθρο 38, παρ. 2, αριθ. 1 του Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung της 19ης Ιουνίου 1964, όπως τροποποιήθηκε τελευταία στις 21 Αυγούστου 2002.

Ελλάς

- Η "Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας" ("ΥΠΑ"), λειτουργούσα δυνάμει του ν.δ. 714/70, όπως τροποποιήθηκε με τον ν.1340/83, η οργάνωση της οποίας καθορίζεται δυνάμει του Π.Δ. 56/89, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα

- Η εταιρεία "Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών" στα Σπάτα, λειτουργούσα δυνάμει του ν. 2338/95 "Κύρωση Σύμβασης Ανάπτυξης του Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου της Αθήνας στα Σπάτα, (ίδρυση της εταιρείας 'Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.' έγκριση περιβαλλοντικών όρων και άλλες διατάξεις)".

- Οι "Φορείς Διαχείρισης" σύμφωνα με το Π.Δ. 158/02 "Ίδρυση, κατασκευή, εξοπλισμός, οργάνωση, διοίκηση, λειτουργία και εκμετάλλευση πολιτικών αερολιμένων από φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης" (ΦΕΚ Α 137)

Ισπανία

- Δημόσιος φορέας Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA).

Γαλλία

- Αερολιμένες που διοικούνται από δημόσιους οργανισμούς δυνάμει των άρθρων L.251-1, L.260-1 και L.270-1 του Code de l'aviation civile.

- Αερολιμένες που λειτουργούν βάσει παραχώρησης χορηγηθείσας από το κράτος δυνάμει του άρθρου R.223-2 του Code de l'aviation civile.

- Αερολιμένες που λειτουργούν δυνάμει ενός νομαρχιακού διατάγματος portant autorisation d'occupation temporaire.

- Αερολιμένες που έχουν ιδρυθεί από δημόσια αρχή και αποτελούν αντικείμενο σύμβασης, όπως προβλέπεται στο άρθρο L. 221-1 του Code de l'aviation civile.

Ιρλανδία

- Οι αερολιμένες του Δουβλίνου, Κορκ και Shannon που διευθύνονται από τον φορέα Aer Rianta - /Irish Airports.

- Οι αερολιμένες που λειτουργούν βάσει άδειας δημόσιας ωφελείας που χορηγήθηκε δυνάμει της Irish Aviation Authority Act 1993, όπως τροποποιήθηκε με την Air Navigation and Transport (Amendment) Act, 1998, και στους οποίους οι προγραμματισμένες αεροπορικές υπηρεσίες εκτελούνται από αεροσκάφη δημόσιας μεταφοράς επιβατών, ταχυδρομείου ή φορτίου.

Ιταλία

- AAAVTAG.

- Φορείς διαχείρισης που έχουν συσταθεί με ειδικούς νόμους.

- Φορείς που διαχειρίζονται αερολιμενικές εγκαταστάσεις βάσει παραχώρησης χορηγηθείσας δυνάμει του άρθρου 694 του Codice della navigazione, Regio Decreto, της 30ής Μαρτίου 1942, n. 327.

- R.A.I. Registro Aeronautico Italiano.

Λουξεμβούργο

- Aéroport du Findel.

Κάτω Χώρες

- Αερολιμένες που λειτουργούν δυνάμει των άρθρων 18 και επόμενα του Luchtvaartwet.

Αυστρία

- Φορείς με άδεια να παρέχουν αερολιμενικές εγκαταστάσεις δυνάμει του Luftfahrtgesetz, BGBl. Nr. 253/1957, όπως ισχύει εκάστοτε.

Πορτογαλία

- ANA - Aeroportos de Portugal, S.A., που συστάθηκε δυνάμει του Decreto - Lei nº 404/98, της 18ης Δεκεμβρίου 1998,

- NAV - Empresa Pública de Navegação Aérea de Portugal, E. P, που συστάθηκε δυνάμει του Decreto - Lei nº 404/98, της 18ης Δεκεμβρίου 1998,

- ANAM - Aeroportos e Navegação Aérea da Madeira, S. A., που συστάθηκε δυνάμει του Decreto - Lei nº 453/91, της 11ης Δεκεμβρίου 1991.

Φινλανδία

- Οι αερολιμένες που διευθύνονται από τον φορέα "Ilmailulaitos//Luftfartsverket" ή από δημοτική ή δημόσια επιχείρηση, δυνάμει του ilmailulaki//luftfartslagen (281/1995).

Σουηδία

- Κρατικοί αερολιμένες που διευθύνονται σύμφωνα με το luftfartslagen (1957:297).

- Ιδιωτικοί αερολιμένες που λειτουργούν βάσει άδειας εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τον εν λόγω νόμο, όταν η άδεια αυτή τηρεί το κριτήριο του άρθρου 2, παράγραφος 3 της οδηγίας.

Ηνωμένο Βασίλειο

- Οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης που χρησιμοποιεί μια γεωγραφική περιοχή με σκοπό την παροχή εγκαταστάσεων αερολιμένα ή άλλου τερματικού σταθμού σε αερομεταφορείς.

- Φορέας εκμετάλλευσης αερολιμένα, κατά την έννοια της Airports Act του 1986, που έχει τη διαχείριση αερολιμένα ο οποίος υπόκειται σε οικονομικό κανονισμό δυνάμει του Μέρους IV του εν λόγω Act.

- Φορέας εκμετάλλευσης αερολιμένα κατά την έννοια της Airports Act του 1986 που έχει τη διαχείριση αερολιμένα, ο οποίος υπόκειται σε οικονομικό κανονισμό δυνάμει του Μέρους IV της εν λόγω Act.

- Highland and Islands Airports Limited

- Φορέας εκμετάλλευσης αερολιμένα, κατά την έννοια του Airports (Northern Ireland) Order, 1994.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 30 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Α. ΜΕΤΑΦΟΡΑ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΕΡΙΟΥ Ή ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Οδηγία 98/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου(1)

Β. ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Οδηγία 96/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας(2)

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

-

Δ. ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

-

Ε. ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ, ΤΡΑΜ, ΤΡΟΛΕΪ Ή ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ

-

ΣΤ ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οδηγία 97/67/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 1997. σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών(3)

Ζ. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΡΥΞΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Ή ΑΕΡΙΟΥ

Οδηγία 94/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 1994, για τους όρους χορήγησης και χρήσης των αδειών αναζήτησης, εξερεύνησης και παραγωγής υδρογονανθράκων(4)

Η. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

-

Θ. ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑ, ΛΙΜΕΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΛΩΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ή ΑΛΛΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

-

Ι. ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

-

(1) ΕΕ L 204 της 21.7.1998, σ. 1.

(2) ΕΕ L 27 της 30.1.1997, σ. 20.

(3) ΕΕ L 15 της 21.1.1998, σ. 14· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2002/39/ΕΚ (ΕΕ L 176 της 5.7.2002, σ. 21).

(4) ΕΕ L 164 της 30.6.1994, σ. 3.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIΙ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΣΤΟΙΧΕΙΟ β)(1)

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

(1) Σε περίπτωση διισταμένων ερμηνειών μεταξύ CPV και NACE, εφαρμόζεται η ονοματολογία NACE.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XΙII

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Α. ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

1. Επωνυμία, διεύθυνση, τηλεγραφική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου, τηλετυπίας και τηλεομοιοτυπίας (φαξ) του αναθέτοντος φορέα.

2. Οσάκις ενδείκνυται, ορίσατε εάν η σύμβαση παραχωρείται σε εργαστήρια για άτομα με ειδικές ανάγκες ή εάν η εκτέλεσή της παραχωρείται στο πλαίσιο προγραμμάτων απασχόλησης ατόμων με ειδικές ανάγκες.

3. Φύση της σύμβασης (προμήθειες, έργα ή υπηρεσίες· να αναφέρεται, κατά περίπτωση, εάν πρόκειται για συμφωνία-πλαίσιο ή για δυναμικό σύστημα αγορών)

Κατηγορία της υπηρεσίας κατά την έννοια του παραρτήματος XVI A ή XVI B και περιγραφή της υπηρεσίας [αριθμός(-οί) αναφοράς στην ονοματολογία].

Κατά περίπτωση, να αναφέρεται κατά πόσον η υποβολή προσφορών ζητείται για αγορά, χρηματοδοτική μίσθωση, μίσθωση ή μίσθωση-πώληση ή για συνδυασμό αυτών.

4. Τόπος παράδοσης, εκτέλεσης ή παροχής της υπηρεσίας.

5. Για τις συμβάσεις προμηθειών και έργων:

α) είδος και ποσότητα των προς παράδοση προϊόντων [αριθμός(-οί) αναφοράς στην ονοματολογία]. Να αναφέρονται ιδίως οποιαδήποτε δικαιώματα προαιρέσεως για περαιτέρω ανάθεση συμβάσεων και, ει δυνατόν, η προσωρινή προθεσμία, η οποία τάσσεται για την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων προαιρέσεως καθώς και ο αριθμός των τυχόν παρατάσεων. Σε περίπτωση σειράς συμβάσεων προς ανάθεση ή συμβάσεων που πρόκειται να ανανεωθούν, να αναφέρονται επίσης, ει δυνατόν, το προσωρινό χρονοδιάγραμμα των προσεχών προκηρύξεων διαγωνισμού για τα ζητούμενα προϊόντα ή το είδος και η έκταση των υπηρεσιών και τα γενικά χαρακτηριστικά του έργου [αριθμός (-οί) αναφοράς στην ονοματολογία]·

β) αναφορά της δυνατότητας ή μη των προμηθευτών να υποβάλλουν προσφορά για μερικές ή/και για όλες τις ζητούμενες προμήθειες·

Εάν, όσον αφορά τις συμβάσεις έργων, το έργο ή η σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, αναφορά των τμημάτων κατά τάξη μεγέθους και της δυνατότητας υποβολής προσφορών για ένα, περισσότερα ή και για όλα τα τμήματα·

γ) για τις συμβάσεις έργων: πληροφορίες για το στόχο του έργου ή της σύμβασης, στην περίπτωση που αυτή αφορά και την εκπόνηση μελετών.

6. Για τις συμβάσεις υπηρεσιών:

α) είδος και ποσότητα των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν. Να αναφέρονται ιδίως οποιαδήποτε δικαιώματα προαιρέσεως για περαιτέρω ανάθεση συμβάσεων και, ει δυνατόν, η προσωρινή προθεσμία η οποία τάσσεται για την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων προαιρέσεως καθώς και ο αριθμός των τυχόν παρατάσεων. Σε περίπτωση σειράς συμβάσεων προς ανάθεση ή συμβάσεων που πρόκειται να ανανεωθούν, να αναφέρεται επίσης, ει δυνατόν, το προσωρινό χρονοδιάγραμμα των προσεχών προκηρύξεων διαγωνισμού για τις ζητούμενες υπηρεσίες·

β) να διευκρινίζεται κατά πόσον η εκτέλεση της υπηρεσίας επιφυλάσσεται, βάσει νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, σε μια συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία·

γ) μνεία των σχετικών νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων·

δ) να διευκρινίζεται κατά πόσον τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει να δηλώνουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών που είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση των υπηρεσιών·

ε) να διευκρινίζεται κατά πόσον οι πάροχοι των υπηρεσιών μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μέρος των ζητούμενων υπηρεσιών.

7. Εάν είναι γνωστό, να διευκρινίζεται το αν η υποβολή της εναλλακτικής(-ών) προσφοράς(-ών) επιτρέπεται ή όχι.

8. Προθεσμία παράδοσης ή εκτέλεσης ή διάρκεια της σύμβασης υπηρεσιών και, ει δυνατόν, προθεσμία έναρξης.

9. α) Διεύθυνση στην οποία μπορούν να ζητούνται τα έγγραφα της σύμβασης και τα συμπληρωματικά έγγραφα.

β) Κατά περίπτωση, αναφορά του ύψους και των λεπτομερειών καταβολής του ποσού που απαιτείται για τη χορήγηση των παραπάνω εγγράφων.

10. α) Καταληκτική ημερομηνία για την παραλαβή των προσφορών ή των ενδεικτικών προσφορών στην περίπτωση υλοποίησης δυναμικού συστήματος αγοράς.

β) Διεύθυνση στην οποία πρέπει να διαβιβάζονται.

γ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συντάσσονται οι αιτήσεις.

11. α) Κατά περίπτωση, πρόσωπα που επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση των προσφορών.

β) Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών.

12. Κατά περίπτωση, απαιτούμενες εγγυήσεις.

13. Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά των σχετικών κανονιστικών διατάξεων.

14. Κατά περίπτωση, νομική μορφή την οποία θα πρέπει να περιβληθεί η κοινοπραξία οικονομικών φορέων, εφόσον της ανατεθεί η σύμβαση.

15. Ελάχιστοι όροι οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα που πρέπει να πληροί ο οικονομικός φορέας στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση.

16. Χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο προσφέρων δεσμεύεται από την προσφορά του.

17. Κατά περίπτωση, ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εφαρμογή της σύμβασης.

18. Κριτήρια, προβλεπόμενα στο άρθρο 55, βάσει των οποίων γίνεται η ανάθεση της σύμβασης: "χαμηλότερη τιμή" ή "πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά". Τα κριτήρια που συνιστούν την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά καθώς και η στάθμιση των κριτηρίων αυτών ή, ενδεχομένως, η σειρά σπουδαιότητας των κριτηρίων αυτών αναφέρονται, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στη συγγραφή υποχρεώσεων ή δεν περιλαμβάνονται στην πρόσκληση για υποβολή προσφορών.

19. Κατά περίπτωση, τα στοιχεία της δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης ή της αποστολής της γνωστοποίησης της δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης για το "προφίλ αγοραστή" στην οποία αναφέρεται η σύμβαση.

20. Επωνυμία και διεύθυνση του αρμοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής και, κατά περίπτωση, διαμεσολάβησης. Διευκρινίσεις όσον αφορά τις προθεσμίες υποβολής των προσφυγών ή, εν ανάγκη, επωνυμία, διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας (φαξ) και ηλεκτρονική διεύθυνση της αρχής από την οποία είναι δυνατόν να λαμβάνονται οι πληροφορίες αυτές.

21. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης από τον αναθέτοντα φορέα.

22. Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (παρέχεται από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων).

23. Άλλες σχετικές πληροφορίες.

Β. ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

1. Επωνυμία, διεύθυνση, τηλεγραφική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου, τηλετυπίας και τηλεομοιοτυπίας (φαξ) του αναθέτοντος φορέα.

2. Οσάκις ενδείκνυται, ορίσατε εάν η σύμβαση παραχωρείται σε εργαστήρια για άτομα με ειδικές ανάγκες ή εάν η εκτέλεσή της παραχωρείται στο πλαίσιο προγραμμάτων απασχόλησης ατόμων με ειδικές ανάγκες.

3. Φύση της σύμβασης (προμήθειες, έργα ή υπηρεσίες· να αναφέρεται, κατά περίπτωση, εάν πρόκειται για συμφωνία-πλαίσιο).

Κατηγορία της υπηρεσίας κατά την έννοια του παραρτήματος XVIΙ A ή XVIΙ B και περιγραφή της υπηρεσίας [αριθμός(-οί) αναφοράς στην ονοματολογία].

Κατά περίπτωση, να αναφέρεται κατά πόσον η υποβολή προσφορών ζητείται για αγορά, χρηματοδοτική μίσθωση, μίσθωση ή μίσθωση-πώληση ή για συνδυασμό αυτών.

4. Τόπος παράδοσης, εκτέλεσης ή παροχής της υπηρεσίας.

5. Για τις συμβάσεις προμηθειών και έργων:

α) είδος και ποσότητα των προς παράδοση προϊόντων [αριθμός(-οί) αναφοράς στην ονοματολογία]. Να αναφέρονται ιδίως οποιαδήποτε δικαιώματα προαιρέσεως για περαιτέρω ανάθεση συμβάσεων και, ει δυνατόν, η προσωρινή προθεσμία η οποία τάσσεται για την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων προαιρέσεως καθώς και ο αριθμός των τυχόν παρατάσεων. Σε περίπτωση σειράς συμβάσεων προς ανάθεση ή συμβάσεων που πρόκειται να ανανεωθούν, να αναφέρονται επίσης, ει δυνατόν, το προσωρινό χρονοδιάγραμμα των προσεχών προκηρύξεων διαγωνισμού για τα ζητούμενα προϊόντα ή το είδος και η έκταση των υπηρεσιών καθώς και τα γενικά χαρακτηριστικά του έργου [αριθμός(-οί) αναφοράς στην ονοματολογία]·

β) αναφορά της δυνατότητας ή μη των προμηθευτών να υποβάλουν προσφορά για μερικές ή/και για όλες τις ζητούμενες προμήθειες.

Εάν, όσον αφορά τις συμβάσεις έργων, το έργο ή η σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, αναφορά των τμημάτων κατά τάξη μεγέθους και της δυνατότητας υποβολής προσφορών για ένα, περισσότερα ή και για όλα τα τμήματα·

γ) για τις συμβάσεις έργων: πληροφορίες για το στόχο του έργου ή της σύμβασης, στην περίπτωση που αυτή αφορά και την εκπόνηση μελετών.

6. Για τις συμβάσεις υπηρεσιών:

α) είδος και ποσότητα των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν. Να αναφέρονται ιδίως οποιαδήποτε δικαιώματα προαιρέσεως για περαιτέρω ανάθεση συμβάσεων και, ει δυνατόν, η προσωρινή προθεσμία η οποία τάσσεται για την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων προαιρέσεως καθώς και ο αριθμός των τυχόν παρατάσεων. Σε περίπτωση σειράς συμβάσεων προς ανάθεση ή συμβάσεων που πρόκειται να ανανεωθούν, να αναφέρεται επίσης, ει δυνατόν, το προσωρινό χρονοδιάγραμμα των προσεχών προκηρύξεων διαγωνισμού για τις ζητούμενες υπηρεσίες·

β) να διευκρινίζεται κατά πόσον η εκτέλεση της υπηρεσίας επιφυλάσσεται, βάσει νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, σε μια συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία·

γ) μνεία των σχετικών νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων·

δ) να διευκρινίζεται αν τα νομικά πρόσωπα είναι υποχρεωμένα να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση των υπηρεσιών·

ε) να διευκρινίζεται κατά πόσον οι πάροχοι των υπηρεσιών μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μέρος των ζητούμενων υπηρεσιών.

7. Εάν είναι γνωστό, να διευκρινίζεται το αν η υποβολή της εναλλακτικής(-ών) προσφοράς(-ών) επιτρέπεται ή όχι.

8. Προθεσμία παράδοσης ή εκτέλεσης ή διάρκεια της σύμβασης υπηρεσιών και, ει δυνατόν, προθεσμία έναρξης.

9. Κατά περίπτωση, νομική μορφή την οποία θα πρέπει να περιβληθεί μια κοινοπραξία προμηθευτών, εργοληπτών ή παρόχων υπηρεσιών, εφόσον της ανατεθεί η σύμβαση.

10. α) Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής.

β) Διεύθυνση στην οποία πρέπει να διαβιβάζονται.

γ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συντάσσονται οι αιτήσεις.

11. Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή των προσκλήσεων υποβολής των προσφορών.

12. Κατά περίπτωση, απαιτούμενες εγγυήσεις.

13. Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και παραπομπή στις σχετικές κανονιστικές διατάξεις.

14. Πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του οικονομικού φορέα και ελάχιστοι όροι οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα που πρέπει αυτός να πληροί.

15. Κριτήρια, προβλεπόμενα στο άρθρο 55, βάσει των οποίων γίνεται η ανάθεση της σύμβασης: "χαμηλότερη τιμή" ή "πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά". Τα κριτήρια που συνιστούν την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά καθώς και η στάθμιση των κριτηρίων αυτών ή, ενδεχομένως, η σειρά σπουδαιότητας των κριτηρίων αυτών αναφέρονται, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στη συγγραφή υποχρεώσεων ή δεν περιλαμβάνονται στην πρόσκληση για υποβολή προσφορών.

16. Ενδεχομένως, ιδιαίτεροι όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης.

17. Ενδεχομένως, τα στοιχεία της δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ενωσης της περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης ή της αποστολής της γνωστοποίησης της δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης για το "προφίλ αγοραστή" στην οποία αναφέρεται η σύμβαση.

18. Επωνυμία και διεύθυνση του αρμοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής και, κατά περίπτωση, διαμεσολάβησης. Διευκρινίσεις όσον αφορά τις προθεσμίες υποβολής των προσφυγών ή, εν ανάγκη, επωνυμία, διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας (φαξ) και ηλεκτρονική διεύθυνση του τμήματος από το οποίο είναι δυνατόν να λαμβάνονται οι πληροφορίες αυτές.

19. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης από τον αναθέτοντα φορέα.

20. Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (παρέχεται από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων).

21. Άλλες σχετικές πληροφορίες.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

1. Επωνυμία, διεύθυνση, τηλεγραφική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου, τηλετυπίας και τηλεομοιοτυπίας (φαξ) του αναθέτοντος φορέα.

2. Οσάκις ενδείκνυται, ορίσατε εάν η σύμβαση παραχωρείται σε εργαστήρια για άτομα με ειδικές ανάγκες ή εάν η εκτέλεσή της παραχωρείται στο πλαίσιο προγραμμάτων απασχόλησης ατόμων με ειδικές ανάγκες.

3. Φύση της σύμβασης (προμήθειες, έργα ή υπηρεσίες· να αναφέρεται, κατά περίπτωση, εάν πρόκειται για συμφωνία-πλαίσιο).

Κατηγορία υπηρεσίας κατά την έννοια του παραρτήματος XVIΙ A ή XVIΙ Β και περιγραφή της υπηρεσίας [αριθμός(-οί) αναφοράς στην ονοματολογία].

Κατά περίπτωση, να αναφέρεται κατά πόσον η υποβολή προσφορών ζητείται για αγορά, χρηματοδοτική μίσθωση, μίσθωση ή μίσθωση-πώληση ή για συνδυασμό αυτών.

4. Τόπος παράδοσης, εκτέλεσης ή παροχής της υπηρεσίας.

5. Για τις συμβάσεις προμηθειών και έργων:

α) είδος και ποσότητα των προς παράδοση προϊόντων (αριθμός(-οί) αναφοράς στην ονοματολογία). Να αναφέρονται ιδίως οποιαδήποτε δικαιώματα προαιρέσεως για περαιτέρω ανάθεση συμβάσεων και, ει δυνατόν, η προσωρινή προθεσμία, η οποία τάσσεται για την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων προαιρέσεως καθώς και ο αριθμός των τυχόν παρατάσεων. Σε περίπτωση σειράς συμβάσεων προς ανάθεση ή συμβάσεων που πρόκειται να ανανεωθούν, να αναφέρονται επίσης, ει δυνατόν, το προσωρινό χρονοδιάγραμμα των προσεχών προκηρύξεων διαγωνισμού για τα ζητούμενα προϊόντα ή το είδος και η έκταση των υπηρεσιών καθώς και τα γενικά χαρακτηριστικά του έργου [αριθμός(-οί) αναφοράς στην ονοματολογία]·

β) αναφορά της δυνατότητας ή μη των προμηθευτών να υποβάλλουν προσφορά για μερικές και/ή για όλες τις ζητούμενες προμήθειες.

Εάν, όσον αφορά τις συμβάσεις έργων, το έργο ή η σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, αναφορά των τμημάτων κατά τάξη μεγέθους και της δυνατότητας υποβολής προσφορών για ένα, περισσότερα ή και για όλα τα τμήματα·

γ) για τις συμβάσεις έργων: πληροφορίες για το στόχο του έργου ή της σύμβασης, στην περίπτωση που αυτή αφορά και την εκπόνηση μελετών.

6. Για τις συμβάσεις υπηρεσιών:

α) είδος και ποσότητα των υπηρεσιών που παρέσχονται. Να αναφέρονται ιδίως οποιαδήποτε δικαιώματα προαιρέσεως για περαιτέρω ανάθεση συμβάσεων και, ει δυνατόν, η προσωρινή προθεσμία, η οποία τάσσεται, για την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων προαιρέσεως καθώς και ο αριθμός των τυχόν παρατάσεων. Σε περίπτωση σειράς συμβάσεων προς ανάθεση ή συμβάσεων που πρόκειται να ανανεωθούν, να αναφέρεται επίσης, ει δυνατόν, το προσωρινό χρονοδιάγραμμα των προσεχών προκηρύξεων διαγωνισμού για τις ζητούμενες υπηρεσίες·

β) διευκρινίσατε κατά πόσον η εκτέλεση της υπηρεσίας παραχωρείται, βάσει νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, σε μια συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία·

γ) μνεία των εν λόγω νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων·

δ) διευκρινίσατε κατά πόσον τα νομικά πρόσωπα είναι υποχρεωμένα να δηλώνουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών που είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση των υπηρεσιών·

ε) διευκρινίσατε κατά πόσον οι πάροχοι των υπηρεσιών μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μέρος των υπηρεσιών.

7. Εάν είναι γνωστό, να διευκρινίζεται το αν η υποβολή της εναλλακτικής(-ών) προσφοράς(-ών) επιτρέπεται ή όχι.

8. Προθεσμία παράδοσης ή εκτέλεσης ή διάρκεια της σύμβασης υπηρεσιών και, ει δυνατόν, προθεσμία έναρξης.

9. Κατά περίπτωση, νομική μορφή την οποία θα πρέπει να περιβληθεί μια κοινοπραξία προμηθευτών, εργοληπτών ή παρόχων υπηρεσιών, εφόσον της ανατεθεί η σύμβαση.

10. α) Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής.

β) Διεύθυνση στην οποία πρέπει να διαβιβάζονται.

γ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συντάσσονται οι αιτήσεις.

11. Κατά περίπτωση, απαιτούμενες εγγυήσεις και λοιπές ασφάλειες.

12. Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής και/ή παραπομπή στις σχετικές κανονιστικές διατάξεις.

13. Πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του οικονομικού φορέα και ελάχιστοι όροι οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα που αυτός πρέπει να πληροί.

14. Κριτήρια, προβλεπόμενα στο άρθρο 55, βάσει των οποίων γίνεται η ανάθεση της σύμβασης: "χαμηλότερη τιμή" ή "πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά". Τα κριτήρια που συνιστούν την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά καθώς και η στάθμιση των κριτηρίων αυτών ή, ενδεχομένως, η σειρά σπουδαιότητας των κριτηρίων αυτών αναφέρονται, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στη συγγραφή υποχρεώσεων ή δεν περιλαμβάνονται στην πρόσκληση για υποβολή προσφορών.

15. Κατά περίπτωση, ονόματα και διευθύνσεις των οικονομικών φορέων που έχουν ήδη επιλεγεί από τον αναθέτοντα φορέα.

16. Κατά περίπτωση, ημερομηνία(-ες) προηγούμενων δημοσιεύσεων στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

17. Κατά περίπτωση, ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εφαρμογή της σύμβασης.

18. Κατά περίπτωση, τα στοιχεία της δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης ή της αποστολής της γνωστοποίησης της δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης για το "προφίλ αγοραστή" στην οποία αναφέρεται η σύμβαση.

19. Επωνυμία και διεύθυνση του αρμοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής και, κατά περίπτωση, διαμεσολάβησης. Διευκρινίσεις όσον αφορά τις προθεσμίες υποβολής των προσφυγών ή, εν ανάγκη, επωνυμία, διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας (φαξ) και ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία είναι δυνατόν να λαμβάνονται οι πληροφορίες αυτές.

20. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης από τον αναθέτοντα φορέα.

21. Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (παρέχεται από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων).

22. Άλλες σχετικές πληροφορίες.

Δ. ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ(1)

1. Χώρα του αναθέτοντος φορέα.

2. Επωνυμία και ηλεκτρονική διεύθυνση του αναθέτοντος φορέα.

3. Επανάληψη δημοσίευσης προκήρυξης διαγωνισμού στο δυναμικό σύστημα αγορών.

4. Ηλεκτρονική διεύθυνση όπου διατίθενται η συγγραφή υποχρεώσεων και τα συμπληρωματικά έγγραφα σχετικά με το δυναμικό σύστημα αγορών.

5. Αντικείμενο της σύμβασης: περιγραφή με αριθμό(-ούς) αναφοράς της ονοματολογίας "CPV" και ποσότητα ή έκταση της σύμβασης που πρόκειται να συναφθεί.

6. Προθεσμία υποβολής των ενδεικτικών προσφορών.

(1) Για την αποδοχή στο σύστημα, με στόχο να καταστεί εν συνεχεία δυνατή η συμμετοχή σε διαγωνισμό της συγκεκριμένης σύμβασης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙV

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ

1. Επωνυμία, διεύθυνση, τηλεγραφική διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου, τηλετύπου και τηλεομοιοτύπου του αναθέτοντος φορέα.

2. Οσάκις ενδείκνυται, ορίσατε εάν η σύμβαση παραχωρείται σε εργαστήρια για άτομα με ειδικές ανάγκες ή εάν η εκτέλεσή της παραχωρείται στο πλαίσιο προγραμμάτων απασχόλησης ατόμων με ειδικές ανάγκες.

3. Σκοπός του συστήματος προεπιλογής (περιγραφή των προϊόντων, υπηρεσιών ή έργων ή κατηγοριών αυτών, τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο συμβάσεων μέσω του συστήματος - αριθμός(-οί) αναφοράς στην ονοματολογία).

4. Όροι που πρέπει να πληρούν οι οικονομικοί φορείς για την προεπιλογή τους βάσει του συστήματος και μέθοδοι σύμφωνα με τις οποίες ελέγχεται η τήρηση των προϋποθέσεων αυτών. Στις περιπτώσεις όπου η περιγραφή των εν λόγω όρων και μεθόδων ελέγχου είναι εκτενής και βασίζεται σε έγγραφα, στα οποία έχουν πρόσβαση οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, αρκεί περιληπτική αναφορά των κυριότερων προϋποθέσεων και μεθόδων καθώς και παραπομπή στα σχετικά έγγραφα.

5. Χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει το σύστημα προεπιλογής και διατυπώσεις για την ανανέωσή του.

6. Μνεία του γεγονότος ότι η προκήρυξη χρησιμοποιείται ως μέσο έναρξης διαγωνισμού.

7. Διεύθυνση όπου μπορούν να ζητούνται περαιτέρω πληροφορίες και τεκμηρίωση σχετικά με το σύστημα προεπιλογής (αν είναι διαφορετική από αυτή που αναφέρεται στο σημείο 1).

8. Επωνυμία και διεύθυνση του αρμοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής και, κατά περίπτωση, διαμεσολάβησης. Διευκρινίσεις όσον αφορά τις προθεσμίες υποβολής των προσφυγών ή, εν ανάγκη, επωνυμία, διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας (φαξ) και ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία είναι δυνατόν να λαμβάνονται οι πληροφορίες αυτές.

9. Εάν είναι γνωστά, τα κριτήρια τα προβλεπόμενα στο άρθρο 55, βάσει των οποίων γίνεται η ανάθεση της σύμβασης: "χαμηλότερη τιμή" ή "πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά". Τα κριτήρια που συνιστούν την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά καθώς και η στάθμιση των κριτηρίων αυτών ή, ενδεχομένως, η σειρά σπουδαιότητας των κριτηρίων αυτών αναφέρονται, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στη συγγραφή υποχρεώσεων ή δεν περιλαμβάνονται στην πρόσκληση για υποβολή προσφορών ή για διαπραγμάτευση.

10. Ενδεχομένως, άλλα πληροφοριακά στοιχεία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV Α

Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Όνομα, διεύθυνση, τηλεγραφική διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου, τηλετύπου και τηλεομοιοτύπου του αναθέτοντος φορέα ή της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να λαμβάνονται πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία.

2. α) Για τις συμβάσεις προμηθειών: είδος και ποσότητα ή αξία των παροχών ή των προς προμήθεια ειδών [αριθμός(-οί) αναφοράς στην ονοματολογία].

β) Για τις συμβάσεις έργων: φύση και έκταση των παροχών, βασικά χαρακτηριστικά του έργου ή των τμημάτων που το απαρτίζουν [αριθμός(-οί) αναφοράς στην ονοματολογία].

γ) Για τις συμβάσεις υπηρεσιών: υπολογιζόμενο συνολικό ποσό των αγορών σε καθεμία από τις κατηγορίες υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα XVI A [αριθμός(-οί) αναφοράς στην ονοματολογία].

3. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης ή αποστολής της γνωστοποίησης της δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης για το "προφίλ αγοραστή".

4. Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (παρέχεται από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων).

5. Ενδεχομένως, άλλα πληροφοριακά στοιχεία.

ΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΟΥ XΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΩΣ ΜΕΣΟΝ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ή ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙ ΣΥΝΤΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

6. Μνεία του γεγονότος ότι οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές πρέπει να εκδηλώνουν να στον αναθέτοντα φορέα το ενδιαφέρον τους για την ή τις συμβάσεις.

7. Οσάκις ενδείκνυται, ορίσατε εάν η σύμβαση παραχωρείται σε εργαστήρια για άτομα με ειδικές ανάγκες ή εάν η εκτέλεσή της παραχωρείται στο πλαίσιο προγραμμάτων απασχόλησης ατόμων με ειδικές ανάγκες.

8. Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για πρόσκληση προς υποβολή προσφοράς ή προς διαπραγμάτευση.

9. Είδος και ποσότητα των προς παράδοση προϊόντων ή γενικά χαρακτηριστικά του έργου ή κατηγορία της υπηρεσίας κατά την έννοια του παραρτήματος XVΙI A και περιγραφή· αναφέρατε, ενδεχομένως, εάν πρόκειται για συμφωνία-πλαίσιο. Να αναφέρονται ιδίως οποιαδήποτε δικαιώματα προαιρέσεως για περαιτέρω ανάθεση συμβάσεων και η προσωρινή προθεσμία η οποία τάσσεται για την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων καθώς και ο αριθμός των τυχόν παρατάσεων. Σε περίπτωση σειράς συμβάσεων προς ανάθεση ή συμβάσεων που πρόκειται να ανανεωθούν, αναφέρατε επίσης, ει δυνατόν, το προσωρινό χρονοδιάγραμμα των προσεχών προκηρύξεων διαγωνισμού.

10. Αναφέρατε κατά πόσον πρόκειται για αγορά, χρηματοδοτική μίσθωση, μίσθωση ή μίσθωση-πώληση ή και για συνδυασμό αυτών.

11. Προθεσμία παράδοσης ή εκτέλεσης ή διάρκεια της σύμβασης υπηρεσιών και, ει δυνατόν, προθεσμία έναρξης.

12. Διεύθυνση στην οποία οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις πρέπει να εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους γραπτώς.

Τελική ημερομηνία παραλαβής εκδηλώσεων ενδιαφέροντος.

Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συντάσσονται οι υποψηφιότητες ή προσφορές.

13. Όροι οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα και οικονομικές και τεχνικές εγγυήσεις που πρέπει να πληροί εκείνος στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση.

14. α) Προσωρινή ημερομηνία, εφόσον είναι γνωστή, της έναρξης της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης ή των συμβάσεων.

β) Είδος της διαδικασίας ανάθεσης που χρησιμοποιείται (κλειστή ή με διαπραγμάτευση).

γ) Ύψος και τρόπος καταβολής οιουδήποτε ποσού απαιτούμενου για τη χορήγηση τεκμηρίωσης σχετικά με την ανάθεση.

15. Κατά περίπτωση, ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης ή των συμβάσεων.

16. Επωνυμία και διεύθυνση του αρμοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής και, κατά περίπτωση, διαμεσολάβησης. Διευκρινίσεις όσον αφορά τις προθεσμίες υποβολής των προσφυγών ή, εν ανάγκη, επωνυμία, διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας (φαξ) και ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία είναι δυνατόν να λαμβάνονται οι πληροφορίες αυτές.

17. Εάν είναι γνωστά, τα κριτήρια τα προβλεπόμενα στο άρθρο 55, βάσει των οποίων γίνεται η ανάθεση της σύμβασης: "χαμηλότερη τιμή" ή "πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά". Τα κριτήρια που συνιστούν την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά καθώς και η στάθμιση των κριτηρίων αυτών ή, ενδεχομένως, η σειρά σπουδαιότητας των κριτηρίων αυτών αναφέρονται, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στη συγγραφή υποχρεώσεων ή δεν περιλαμβάνονται ούτε στην πρόσκληση για επιβεβαίωση ενδιαφέροντος που αναφέρεται στο άρθρο 47 παράγραφος 5 ούτε στην πρόσκληση για υποβολή προσφορών ή για διαπραγμάτευση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧV Β

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ "ΠΡΟΦΙΛ ΑΓΟΡΑΣΤΗ" ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΩΣ ΜΕΣΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

1. Χώρα του αναθέτοντος φορέα.

2. Επωνυμία του αναθέτοντος φορέα.

3. Διεύθυνση του "προφίλ αγοραστή" στο Διαδίκτυο (URL).

4. Αριθμός(-οί) αναφοράς της ονοματολογίας CVP.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVΙ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Ι. Πληροφορίες που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης(1)

1. Όνομα και διεύθυνση του αναθέτοντος φορέα.

2. Είδος της σύμβασης [προμήθειες, έργα ή υπηρεσίες και αριθμός(-οί) αναφοράς στην ονοματολογία· αναφέρατε, κατά περίπτωση, εάν πρόκειται για συμφωνία-πλαίσιο].

3. Συνοπτική τουλάχιστον περιγραφή του είδους και της ποσότητας των προϊόντων, έργων ή των παρεχομένων υπηρεσιών.

4. α) Μορφή της προκήρυξης διαγωνισμού (προκήρυξη για την ύπαρξη διαδικασίας προεπιλογής, περιοδική ενδεικτική προκήρυξη, πρόσκληση υποβολής προσφορών).

β) Στοιχεία της δημοσίευσης της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

γ) Εάν πρόκειται για συμβάσεις που συνάπτονται χωρίς προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού, μνεία της σχετικής διάταξης του άρθρου 40 παράγραφος 3 ή του άρθρου 32.

5. Διαδικασία ανάθεσης (ανοικτή, κλειστή ή με διαπραγμάτευση).

6. Αριθμός προσφορών που ελήφθησαν.

7. Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης.

8. Αντίτιμο που καταβλήθηκε για αγορές ευκαιρίας σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος 3 στοιχείο ι).

9. Όνομα και διεύθυνση των οικονομικών φορέων.

10. Αναφέρατε, κατά περίπτωση, εάν η σύμβαση αποτέλεσε ή μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο υπεργολαβίας.

11. Αντίτιμο που καταβλήθηκε ή αντίτιμο της υψηλότερης και της χαμηλότερης προσφοράς που ελήφθη υπόψη κατά την ανάθεση της σύμβασης.

12. Επωνυμία και διεύθυνση του αρμοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής και, κατά περίπτωση, διαμεσολάβησης. Διευκρινίσεις όσον αφορά τις προθεσμίες υποβολής των προσφυγών ή, εν ανάγκη, επωνυμία, διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας (φαξ) και ηλεκτρονική διεύθυνση του τμήματος από το οποίο είναι δυνατόν να λαμβάνονται οι πληροφορίες αυτές.

13. Προαιρετικές πληροφορίες:

- αξία και τμήμα της σύμβασης το οποίο μπορεί να ανατίθεται με υπεργολαβία σε τρίτους,

- κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης.

ΙΙ. Πληροφορίες που δεν προορίζονται για δημοσίευση

14. Αριθμός ανατεθεισών συμβάσεων (σε περίπτωση που μια ανάθεση έχει γίνει σε περισσότερους του ενός προμηθευτές).

15. Αξία κάθε ανατεθείσας σύμβασης.

16. Χώρα καταγωγής του προϊόντος ή της υπηρεσίας (κοινοτική ή εκτός Κοινότητας και, στη δεύτερη περίπτωση, κατάταξη ανά τρίτη χώρα).

17. Κριτήριο ανάθεσης που χρησιμοποιείται (η περισσότερο συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, ή η χαμηλότερη τιμή).

18. Η σύμβαση ανατέθηκε σε προσφέροντα που είχε υποβάλει εναλλακτική προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 1.

19. Υπήρξαν προσφορές που δεν επελέγησαν διότι ήταν υπερβολικά χαμηλές σύμφωνα με το άρθρο 57.

20. Ημερομηνία αποστολής της γνωστοποίησης από τον αναθέτοντα φορέα.

21. Στην περίπτωση συμβάσεων για υπηρεσίες που αναφέρονται στο παράρτημα XVIΙ B, συγκατάθεση του αναθέτοντος φορέα για τη δημοσίευση της γνωστοποίησης (άρθρο 42 παράγραφος 4).

(1) Τα στοιχεία των σημείων 6, 9 και 11 θεωρούνται μη δημοσιεύσιμα εφόσον ο αναθέτων φορέας κρίνει ότι η δημοσίευσή τους θίγει ευαίσθητο εμπορικό συμφέρον.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧVΙΙ Α(1)

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

(1) Σε περίπτωση διισταμένων ερμηνειών μεταξύ CPV και CPC, εφαρμόζεται η ονοματολογία CPC.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧVΙΙ B

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧVIΙI

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

1. Επωνυμία, διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλεγραφική διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου, τηλετυπίας και τηλεομοιοτυπίας (φαξ) του αναθέτοντος φορέα και της υπηρεσίας από την οποία διατίθενται τα συμπληρωματικά έγγραφα.

2. Περιγραφή του αντικειμένου της μελέτης [αριθμός(-οί) αναφοράς στην ονοματολογία].

3. Είδος της διαδικασίας του διαγωνισμού: ανοικτή ή κλειστή.

4. Σε περίπτωση ανοικτής διαδικασίας: τελική προθεσμία υποβολής των μελετών.

5. Σε περίπτωση κλειστής διαδικασίας:

α) προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων ή ψαλίδα·

β) ενδεχομένως, επωνυμία των ήδη επιλεγέντων συμμετεχόντων·

γ) κριτήρια επιλογής των συμμετεχόντων·

δ) καταληκτική ημερομηνία για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής.

6. Να διευκρινίζεται, ενδεχομένως, εάν η συμμετοχή παραχωρείται μόνο σε μια συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία.

7. Κριτήρια που εφαρμόζονται κατά την αξιολόγηση των μελετών.

8. Ενδεχομένως, ονόματα των επιλεγέντων μελών της κριτικής επιτροπής.

9. Διευκρινίσατε εάν η απόφαση της κριτικής επιτροπής είναι δεσμευτική για τον αναθέτοντα φορέα.

10. Ενδεχομένως, αριθμός και ύψος των προς απονομή βραβείων.

11. Διευκρινίσατε, ενδεχομένως, εάν οι πληρωμές πρέπει να καταβληθούν σε όλους τους συμμετέχοντες.

12. Διευκρινίσατε εάν οι τυχόν συμβάσεις που ακολουθούν μετά τον διαγωνισμό, θα ανατεθούν στο βραβευόμενο ή στους βραβευόμενους.

13. Επωνυμία και διεύθυνση του αρμοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής και, κατά περίπτωση, διαμεσολάβησης. Διευκρινίσεις όσον αφορά τις προθεσμίες υποβολής των προσφυγών ή, εν ανάγκη, επωνυμία, διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας (φαξ) και ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία είναι δυνατόν να λαμβάνονται οι πληροφορίες αυτές.

14. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης.

15. Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

16. Άλλες σχετικές πληροφορίες.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΧ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

1. Επωνυμία, διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου, τηλετυπίας και τηλεομοιοτυπίας (φαξ) και τηλεγραφική διεύθυνση του αναθέτοντος φορέα.

2. Περιγραφή του αντικειμένου της μελέτης [αριθμός(-οί) αναφοράς στην ονοματολογία].

3. Συνολικός αριθμός συμμετεχόντων.

4. Αριθμός αλλοδαπών συμμετεχόντων.

5. Νικητής ή νικητές του διαγωνισμού.

6. Ενδεχομένως, απονεμηθέν(-τα) βραβείο(-α).

7. Άλλες σχετικές πληροφορίες.

8. Αναφορά των στοιχείων της προκήρυξης του διαγωνισμού.

9. Επωνυμία και διεύθυνση του αρμοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής και, κατά περίπτωση, διαμεσολάβησης. Διευκρινίσεις όσον αφορά τις προθεσμίες υποβολής των προσφυγών ή, εν ανάγκη, επωνυμία, διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας (φαξ) και ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία είναι δυνατόν να λαμβάνονται οι πληροφορίες αυτές.

10. Ημερομηνία αποστολής της γνωστοποίησης.

11. Ημερομηνία παραλαβής από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΧ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

1. Δημοσίευση των προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων

α) Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 41, 42, 43 και 63 αποστέλλονται από τους αναθέτοντες φορείς στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με τη μορφή που απαιτείται βάσει της οδηγίας 2001/78/ΕΚ της Επιτροπής, της 13ης Σεπτεμβρίου 2001, για την τροποποίηση του παραρτήματος IV της οδηγίας 93/36/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των παραρτημάτων IV, V και VI της οδηγίας 93/37/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των παραρτημάτων ΙΙΙ και IV της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/52/ΕΚ, καθώς και των παραρτημάτων ΧΙΙ έως XV, XVII και XVIII της οδηγίας 93/38/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 98/4/ΕΚ (οδηγία για την χρήση τυποποιημένων εντύπων στη δημοσίευση των προκηρύξεων δημοσίων συμβάσεων)(1). Οι αναφερόμενες στο άρθρο 41 παράγραφος 1, περιοδικές ενδεικτικές προκηρύξεις που δημοσιεύονται για το "προφίλ αγοραστή", όπως περιγράφεται στην παράγραφο 2 στοιχείο β), τηρούν επίσης αυτή τη μορφή καθώς και οι γνωστοποιήσεις της δημοσίευσης.

β) Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 41, 42, 43 και 63 δημοσιεύονται μέσω της Υπηρεσίας Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή από τους αναθέτοντες φορείς στην περίπτωση περιοδικών ενδεικτικών προκηρύξεων που δημοσιεύονται για το "προφίλ αγοραστή", σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 1.

Οι αναθέτοντες φορείς δύνανται επιπλέον να δημοσιεύουν τις πληροφορίες αυτές μέσω του Διαδικτύου στο σημείο "προφίλ αγοραστή", όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 στοιχείο β).

γ) Η Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων χορηγεί στην αναθέτουσα αρχή τη βεβαίωση της δημοσίευσης των πληροφοριών που αναφέρεται στο άρθρο 44 παράγραφος 7.

2. Δημοσίευση συμπληρωματικών ή πρόσθετων πληροφοριών

α) Οι αναθέτοντες φορείς ενθαρρύνονται να δημοσιεύουν στο Διαδίκτυο το πλήρες κείμενο της συγγραφής υποχρεώσεων και των συμπληρωματικών εγγράφων.

β) Το προφίλ αγοραστή μπορεί να περιλαμβάνει στις περιοδικές ενδεικτικές προκηρύξεις που αναφέρονται στο άρθρο 41 παράγραφος 1, πληροφορίες για τις τρέχουσες προκηρύξεις, τις προγραμματιζόμενες αγορές, τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί, τις διαδικασίες που έχουν ακυρωθεί καθώς και κάθε άλλη χρήσιμη γενική πληροφορία, όπως αρμόδιο επικοινωνίας, αριθμό τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας, ταχυδρομική διεύθυνση και ηλεκτρονική διεύθυνση.

3. Μορφή και λεπτομέρειες της ηλεκτρονικής διαβίβασης προκηρύξεων

Η μορφή και οι λεπτομέρειες διαβίβασης των προκηρύξεων με ηλεκτρονικά μέσα είναι διαθέσιμες στην ακόλουθη διεύθυνση Διαδικτύου: "http://simap.eu.int".

(1) ΕΕ L 285 της 29.10.2001, σ. 1 και ΕΕ L 214 της 9.8.2002, σ. 1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΧΙ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως:

1. α) "Τεχνικές προδιαγραφές", όταν πρόκειται για συμβάσεις έργων: όλες οι τεχνικές προδιαγραφές που περιέχονται ιδίως στις συγγραφές υποχρεώσεων και καθορίζουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά ενός υλικού, ενός προϊόντος ή μιας προμήθειας ειδών και οι οποίες επιτρέπουν τον αντικειμενικό προσδιορισμό αυτών, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στη χρήση για την οποία προορίζονται από τον αναθέτοντα φορέα. Τα χαρακτηριστικά αυτά περιλαμβάνουν τα επίπεδα περιβαλλοντικής επίδοσης, τον σχεδιασμό για όλες τις απαιτήσεις (συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας πρόσβασης των ατόμων με ειδικές ανάγκες) και την αξιολόγηση της συμμόρφωσης, την επίδοση, την ασφάλεια ή τις διαστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών σχετικά με τη διασφάλιση της ποιότητας, την ορολογία, τα σύμβολα, τις δοκιμές και τις μεθόδους δοκιμών, τη συσκευασία, τη σήμανση και την επίθεση ετικετών, τις οδηγίες χρήσης καθώς και τις διαδικασίες και μεθόδους παραγωγής. Περιλαμβάνουν επίσης τους κανόνες μελέτης και υπολογισμού των έργων, τους όρους δοκιμής, ελέγχου και παραλαβής των έργων καθώς και τις κατασκευαστικές τεχνικές ή μεθόδους και κάθε άλλο όρο τεχνικού χαρακτήρα που ο αναθέτων φορέας είναι σε θέση να καθορίσει, μέσω γενικών ή ειδικών κανονιστικών διατάξεων, σχετικά με τα ολοκληρωμένα έργα καθώς και με τα υλικά ή τα στοιχεία που συνιστούν τα έργα αυτά·

β) "τεχνική προδιαγραφή", όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών ή προμηθειών: μια προδιαγραφή που εμφαίνεται σε έγγραφο το οποίο προσδιορίζει τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά προϊόντος ή υπηρεσίας, όπως τα επίπεδα ποιότητας, τα επίπεδα της περιβαλλοντικής επίδοσης, το σχεδιασμό για όλες τις απαιτήσεις (συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας πρόσβασης των ατόμων με ειδικές ανάγκες) και την αξιολόγηση της συμμόρφωσης, την επίδοση, τη χρήση του προϊόντος, την ασφάλεια ή τις διαστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων που ισχύουν για το προϊόν όσον αφορά την ονομασία πώλησης, την ορολογία, τα σύμβολα, τις δοκιμές και τις μεθόδους δοκιμών, τη συσκευασία, τη σήμανση και την επίθεση ετικετών, τις οδηγίες χρήσης, τις διαδικασίες και μεθόδους παραγωγής καθώς και τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης.

2. "Πρότυπο": μια τεχνική προδιαγραφή που έχει εγκριθεί από κάποιον αναγνωρισμένο οργανισμό με τυποποιητική αρμοδιότητα, με σκοπό την επαναλαμβανόμενη ή συνεχή εφαρμογή, της οποίας όμως η τήρηση δεν είναι υποχρεωτική και εμπίπτει σε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες:

- "Διεθνές πρότυπο": πρότυπο που έχει εκδοθεί από διεθνή οργανισμό τυποποίησης και έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού,

- "Ευρωπαϊκό πρότυπο": πρότυπο που έχει εκδοθεί από ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης και έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού,

- "Εθνικό πρότυπο": πρότυπο που έχει εκδοθεί από εθνικό οργανισμό τυποποίησης και έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού.

3. "Ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση": η ευνοϊκή τεχνική αξιολόγηση της καταλληλότητας ενός προϊόντος για χρήση, με γνώμονα την ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων κατασκευής και με βάση τα εγγενή χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους όρους εφαρμογής και χρήσης που έχουν τεθεί· η ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση χορηγείται από τον οργανισμό που είναι αναγνωρισμένος για το σκοπό αυτό από το εκάστοτε κράτος μέλος.

4. "Κοινές τεχνικές προδιαγραφές": οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν εκπονηθεί σύμφωνα με διαδικασία αναγνωρισμένη από τα κράτη μέλη και έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5. "Τεχνικό πλαίσιο αναφοράς": κάθε προϊόν το οποίο εκπονείται από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης, πλην των επίσημων προτύπων, σύμφωνα με διαδικασίες προσαρμοσμένες στην εξέλιξη των αναγκών της αγοράς.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΧΙΙ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 45

ΑΝΟΙΚΤΈΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΕΣ

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Κλειστές διαδικασίες και διαδικασίες με διαπραγμάτευση

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXIII

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 59 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

- Σύμβαση 87 περί συνδικαλιστικής ελευθερίας και προστασίας συνδικαλιστικού δικαιώματος

- Σύμβαση 98 περί συνδικαλιστικού δικαιώματος και συλλογικών διαπραγματεύσεων

- Σύμβαση 29 σχετικά με την αναγκαστική εργασία

- Σύμβαση 105 σχετικά με την κατάργηση της αναγκαστικής εργασίας

- Σύμβαση 138 για την ελάχιστη ηλικία απασχόλησης

- Σύμβαση 111 για την εισαγωγή διακρίσεων (εργασία και απασχόληση)

- Σύμβαση 100 σχετικά με την ίση αμοιβή

- Σύμβαση 182 σχετικά με τις χειρότερες μορφές παιδικής εργασίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΧΙV

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ TA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

Τα συστήματα ηλεκτρονικής παραλαβής των προσφορών, αιτήσεων συμμετοχής, αιτήσεων προεπιλογής καθώς και σχεδίων και μελετών στους διαγωνισμούς πρέπει να εξασφαλίζουν, τουλάχιστον, με τα κατάλληλα τεχνικά μέσα και διαδικασίες, ότι:

α) οι ηλεκτρονικές υπογραφές σχετικά με τις προσφορές, αιτήσεις συμμετοχής, αιτήσεις προεπιλογής καθώς και με τις αποστολές σχεδίων και μελετών, συνάδουν προς τις εθνικές διατάξεις κατ' εφαρμογήν της οδηγίας 1999/93/ΕΚ(1)·

β) μπορεί να καθορίζεται με ακρίβεια η ώρα και η ημερομηνία της παραλαβής των προσφορών, αιτήσεων συμμετοχής, αιτήσεων προεπιλογής καθώς και σχεδίων και μελετών·

γ) μπορεί να εξασφαλίζεται ευλόγως ότι κανείς δεν θα έχει πρόσβαση πριν από τις καθορισμένες ημερομηνίες στις πληροφορίες που διαβιβάζονται δυνάμει των ως άνω απαιτήσεων·

δ) σε περίπτωση παραβίασης της ως άνω απαγόρευσης πρόσβασης, μπορεί να εξασφαλίζεται ευλόγως ότι η παραβίαση είναι σαφώς ανιχνεύσιμη·

ε) μόνον τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα μπορούν να καθορίζουν ή να τροποποιούν τις ημερομηνίες αποσφράγισης των υποβαλλομένων πληροφοριών·

στ) στις διάφορες φάσεις της διαδικασίας προεπιλογής, της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης ή του διαγωνισμού, η πρόσβαση στο σύνολο ή σε μέρος των υποβαλλομένων πληροφοριών είναι δυνατή μόνον με ταυτόχρονες ενέργειες των δεόντως εξουσιοδοτημένων προσώπων·

ζ) η πρόσβαση στις διαβιβαζόμενες πληροφορίες μέσω ταυτόχρονων ενεργειών των εξουσιοδοτημένων προσώπων είναι δυνατή μόνον μετά την προκαθορισμένη ημερομηνία·

η) στις πληροφορίες που παρελήφθησαν και αποσφραγίσθηκαν κατ' εφαρμογήν των προαναφερομένων απαιτήσεων έχουν πρόσβαση μόνον δεόντως εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

(1) Οδηγία 1999/93/ΕΚ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της, σχετικά με ένα κοινοτικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές υπογραφές (ΕΕ L 13 της 19.1.2000, σ. 12).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XΧV

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XΧVI

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ(1)

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

(1) "Προσαρμοσθέν" σημαίνει ότι το κείμενο αναδιατυπώθηκε χωρίς να μεταβληθεί το πεδίο εφαρμογής του κειμένου της καταργηθείσας οδηγίας. Η τροποποίηση του πεδίου εφαρμογής των διατάξεων της καταργηθείσας οδηγίας, αποδίδεται με τη λέξη "Τροποποιηθέν".