16.7.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 244/47


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 11ης Μαΐου 2004

σχετικά με τη θέση που πρέπει να λάβει η Κοινότητα όσον αφορά συμφωνία περί των νομισματικών σχέσεων με το Πριγκιπάτο της Ανδόρας

(2004/548/ΕΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 111 παράγραφος 3,

τη σύσταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 974/98 του Συμβουλίου, της 3ης Μαΐου 1998, για την εισαγωγή του ευρώ (1), το ευρώ αντικατέστησε το νόμισμα κάθε συμμετέχοντος κράτους μέλους, από την 1η Ιανουαρίου 1999.

(2)

Η Κοινότητα είναι αρμόδια, από την ίδια ημερομηνία, για νομισματικά και συναλλαγματικά θέματα στα κράτη μέλη τα οποία υιοθέτησαν το ευρώ.

(3)

Το Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τον προσδιορισμό της μεθόδευσης των διαπραγματεύσεων και της σύναψης των συμφωνιών για νομισματικά ή συναλλαγματικά θέματα.

(4)

Η Κοινότητα έχει συνάψει νομισματικές συμφωνίες με το Μονακό (2), την Πόλη του Βατικανού (3) και τον Άγιο Μαρίνο (4). Οι εν λόγω χώρες είχαν συνάψει παλαιότερα νομισματικές συμφωνίες με τη Γαλλία ή με την Ιταλία, πριν την εισαγωγή του ευρώ.

(5)

Το Πριγκιπάτο της Ανδόρας («Ανδόρα») δεν διαθέτει επίσημο νόμισμα ούτε έχει συνάψει νομισματική συμφωνία με κανένα κράτος μέλος και καμία τρίτη χώρα. Τα ισπανικά και γαλλικά τραπεζογραμμάτια και κέρματα αρχικά χρησιμοποιούνταν de facto στην Ανδόρα και αντικαταστάθηκαν από τα τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα ευρώ, από την 1η Ιανουαρίου 2002.

(6)

Στις 15 Ιουλίου 2003, η Ανδόρα ζήτησε επίσημα τη σύναψη νομισματικής συμφωνίας με την Κοινότητα.

(7)

Λαμβάνοντας υπόψη τους στενούς οικονομικούς δεσμούς της Ανδόρας με την Κοινότητα, μια συμφωνία μεταξύ Κοινότητας και Ανδόρας δέον να περιλαμβάνει διατάξεις όσον αφορά τα τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα ευρώ, το νομικό καθεστώς του ευρώ στην Ανδόρα, καθώς και την πρόσβαση στα συστήματα πληρωμών της ζώνης του ευρώ. Δεδομένου ότι το ευρώ ήδη χρησιμοποιείται στην Ανδόρα, πρέπει να συμφωνηθεί ότι η Ανδόρα θα χρησιμοποιεί το ευρώ ως επίσημο νόμισμα και ότι θα υπαγάγει στο καθεστώς νόμιμου μέσου πληρωμής τα τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ που εκδίδονται από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών και τα κράτη μέλη που έχουν υιοθετήσει το ευρώ.

(8)

Η ανακήρυξη του ευρώ σε επίσημο νόμισμα της Ανδόρας δεν της παρέχει κανένα δικαίωμα να εκδίδει τραπεζογραμμάτια ή κέρματα είτε σε ευρώ είτε σε άλλο νόμισμα ούτε να εκδίδει νομισματικά υποκατάστατα εκτός εάν η νομισματική συμφωνία περιλαμβάνει ρητές διατάξεις προς τούτο. Η Ανδόρα, επί του παρόντος, εκδίδει συλλεκτικά κέρματα σε diner και θα εξετασθεί η δυνατότητα συνέχισης της πρακτικής αυτής.

(9)

Είναι σημαντικό να εξασφαλίσει η Ανδόρα ότι ισχύουν στο έδαφός της οι κοινοτικοί κανόνες όσον αφορά τα τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα ευρώ πρέπει να έχουν τη δέουσα προστασία κατά της απάτης και της παραχάραξης. Εξίσου σημαντικό είναι να λάβει η Ανδόρα όλα τα απαραίτητα μέτρα και να συνεργάζεται με την Κοινότητα στον τομέα αυτόν.

(10)

Η Ανδόρα πρέπει να αναλάβει τη δέσμευση να εφαρμόσει όλα τα συναφή μέτρα που αποτελούν μέρος του κοινοτικού πλαισίου για τη ρύθμιση του τραπεζικού και του χρηματοπιστωτικού τομέα, περιλαμβανομένης της πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της πρόληψης της απάτης και της παραχάραξης μέσων πληρωμής πλην των μετρητών και των υποχρεώσεων υποβολής στατιστικών στοιχείων. Η εφαρμογή μέτρων του τύπου αυτού θα συμβάλει, μεταξύ άλλων, στη δημιουργία συγκρίσιμων και δίκαιων συνθηκών μεταξύ των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που βρίσκονται στη ζώνη του ευρώ και εκείνων που βρίσκονται στην Ανδόρα.

(11)

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (EKT) εθνικές κεντρικές τράπεζες μπορούν να διεξάγουν κάθε είδους τραπεζικές συναλλαγές με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που βρίσκονται σε τρίτες χώρες. H EKT και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες μπορούν, εφόσον πληρούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις, να επιτρέπουν στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τρίτων χωρών την πρόσβαση στα δικά τους συστήματα πληρωμών. H συμφωνία μεταξύ Κοινότητας και Ανδόρας δεν πρέπει να επιβάλλει υποχρεώσεις στην ΕΚΤ ή σε οποιαδήποτε εθνική κεντρική τράπεζα.

(12)

Η Επιτροπή πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να διεξάγει διαπραγματεύσεις με την Ανδόρα. Οι γειτονικές χώρες της Ανδόρας, Ισπανία και Γαλλία, πρέπει να συμμετάσχουν πλήρως στις διαπραγματεύσεις ενώ η ΕΚΤ πρέπει να συμμετάσχει πλήρως σε ό,τι αφορά τον τομέα ευθύνης της.

(13)

Η παρούσα απόφαση καλύπτει αποκλειστικά τη συμφωνία που θα συναφθεί μεταξύ Ανδόρας και Κοινότητας για νομισματικά θέματα, αποκλείοντας άλλα θέματα τα οποία πρέπει να τακτοποιηθούν με χωριστές συμφωνίες. Η Ανδόρα κλήθηκε να συμφωνήσει ως προς τη λήψη ισοδύναμων μέτρων σε ορισμένους τομείς, ιδίως όσον αφορά στη φορολόγηση των, υπό μορφή τόκων, εσόδων από αποταμιεύσεις. Το Συμβούλιο θα εξετάσει, βάσει της προόδου των διαπραγματεύσεων και της μονογράφησης της συμφωνίας για τη φορολόγηση των αποταμιεύσεων, καθώς και με βάση σύσταση της Επιτροπής, αν πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για την έναρξη διαπραγματεύσεων σχετικά με τη νομισματική συμφωνία.

(14)

Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει το σχέδιο συμφωνίας στην οικονομική και δημοσιονομική επιτροπή προς γνωμοδότηση. Το σχέδιο συμφωνίας πρέπει, επίσης, να υποβληθεί στο Συμβούλιο εφόσον η Γαλλία ή η Ισπανία ή η ΕΚΤ ή η οικονομική και δημοσιονομική επιτροπή το θεωρήσουν αναγκαίο,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η Επιτροπή ενημερώνει την Ανδόρα σχετικά με την ετοιμότητα της Κοινότητας να συνάψει το νωρίτερο δυνατό συμφωνία με την Ανδόρα για νομισματικά θέματα και προτείνει τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων προς τον σκοπό αυτόν.

Άρθρο 2

Η θέση την οποία πρόκειται να λάβει η Κοινότητα στις διαπραγματεύσεις με την Ανδόρα για συμφωνία σχετικά με τα θέματα τα οποία αναφέρονται κατωτέρω, θα βασίζεται στις αρχές που καθορίζονται στα άρθρα 3 έως 6.

Άρθρο 3

1.   Η Ανδόρα επιτρέπεται να χρησιμοποιεί το ευρώ ως επίσημο νόμισμα.

2.   Η Ανδόρα επιτρέπεται να υπαγάγει τα τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα ευρώ, στο καθεστώς του νόμιμου μέσου πληρωμής.

Άρθρο 4

1.   Η Ανδόρα αναλαμβάνει τη δέσμευση να μην εκδώσει τραπεζογραμμάτια, κέρματα ή νομισματικά υποκατάστατα οιουδήποτε είδους, εκτός εάν οι προϋποθέσεις για μια τέτοια έκδοση συμφωνηθούν με την Κοινότητα.

2.   Ωστόσο, θα εξετασθεί η δυνατότητα της Ανδόρας να συνεχίσει να εκδίδει χρυσά και αργυρά συλλεκτικά κέρματα εκφρασμένα σε diner.

Άρθρο 5

1.   Η Ανδόρα αναλαμβάνει τη δέσμευση να συμμορφώνεται με τους κοινοτικούς κανόνες όσον αφορά τα τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα ευρώ.

2.   Η Ανδόρα αναλαμβάνει τη δέσμευση να συνεργάζεται στενά με την Κοινότητα όσον αφορά την προστασία των τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ κατά της απάτης και της παραχάραξης και να θεσπίσει κανόνες εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας στον τομέα αυτόν.

Άρθρο 6

1.   Η Ανδόρα αναλαμβάνει τη δέσμευση να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα, είτε με ισοδύναμες ενέργειες είτε με άμεση μεταφορά νομοθεσίας, για την εφαρμογή όλης της συναφούς κοινοτικής νομοθεσίας στον τραπεζικό και τον χρηματοπιστωτικό τομέα, ιδίως της νομοθεσίας η οποία αφορά τη δραστηριότητα και την εποπτεία των υπόψη ιδρυμάτων, καθώς και την εφαρμογή όλης της συναφούς κοινοτικής νομοθεσίας περί πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, πρόληψης της απάτης και παραχάραξης μέσων πληρωμής πλην των μετρητών και περί υποχρεώσεων ανταλλαγής πληροφοριών και υποβολής στατιστικών στοιχείων.

2.   Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που βρίσκονται στο έδαφος της Ανδόρας μπορούν να έχουν πρόσβαση στα συστήματα πληρωμών και διακανονισμού εντός της ζώνης ευρώ, υπό κατάλληλες προϋποθέσεις οι οποίες θα περιλαμβάνονται στη συμφωνία περί νομισματικών θεμάτων και θα προσδιορισθούν σε συμφωνία με την ΕΚΤ.

Άρθρο 7

Η Επιτροπή θα διεξάγει τις διαπραγματεύσεις με την Ανδόρα για τα θέματα που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 6, εξ ονόματος της Κοινότητας. Η Ισπανία και η Γαλλία θα συμμετάσχουν πλήρως στις διαπραγματεύσεις. Η ΕΚΤ θα συμμετάσχει πλήρως στις διαπραγματεύσεις που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της.

Άρθρο 8

Οι διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμφωνίας για νομισματικά θέματα θα αρχίσουν μόλις το Συμβούλιο αποφασίσει με ειδική πλειοψηφία, ύστερα από σύσταση της Επιτροπής, ότι πληρούνται οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την έναρξη των διαπραγματεύσεων.

Μέρος των προϋποθέσεων αυτών αποτελεί η προηγούμενη μονογράφηση, από αμφότερα τα μέρη, της συμφωνίας για την φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, καθώς και η δέσμευση της Ανδόρας να υπογράψει μια τέτοια συμφωνία εντός προθεσμίας την οποία θα συμφωνήσει με την Κοινότητα.

Σε περίπτωση που η συμφωνία για τη φορολόγηση των αποταμιεύσεων δεν υπογραφεί από την Ανδόρα εντός της προθεσμίας, οι διαπραγματεύσεις για τη νομισματική συμφωνία θα ανασταλούν μέχρι τη σύναψη της συμφωνίας.

Άρθρο 9

Η Επιτροπή υποβάλλει το σχέδιο συμφωνίας στην οικονομική και δημοσιονομική επιτροπή προς γνωμοδότηση.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να συνάψει τη συμφωνία εξ ονόματος της Κοινότητας, εκτός εάν η Ισπανία ή η Γαλλία ή η ΕΚΤ ή η οικονομική και δημοσιονομική επιτροπή θεωρήσουν ότι η συμφωνία πρέπει να υποβληθεί στο Συμβούλιο.

Άρθρο 10

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Επιτροπή.

Βρυξέλλες, 11 Μαΐου 2004.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

C. McCREEVY


(1)  ΕΕ L 139 της 11.5.1998, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2596/2000 (ΕΕ L 300 της 29.11.2000, σ. 2).

(2)  ΕΕ L 142 της 31.5.2002, σ. 59.

(3)  ΕΕ C 299 της 25.10.2001, σ. 1· συμφωνία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2003/738/ΕΚ (ΕΕ L 267 της 17.10.2003, σ. 27).

(4)  ΕΕ C 209 της 27.7.2001, σ. 1.