32004D0280

Απόφαση αριθ. 280/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για μηχανισμό παρακολούθησης των εκπομπών αερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου στην Κοινότητα και εφαρμογής του πρωτοκόλλου του Κιότο

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 049 της 19/02/2004 σ. 0001 - 0008


Απόφαση αριθ. 280/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

της 11ης Φεβρουαρίου 2004

για μηχανισμό παρακολούθησης των εκπομπών αερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου στην Κοινότητα και εφαρμογής του πρωτοκόλλου του Κιότο

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1),

Αφού ζητήθηκε η γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης(2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η απόφαση 93/389/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 1993, για ένα μηχανισμό παρακολούθησης των εκπομπών CO2 και άλλων αερίων που συμβάλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου μέσα στην Κοινότητα(3) καθιέρωσε μηχανισμό για την παρακολούθηση των ανθρωπογενών εκπομπών αερίων που επιτείνουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και την αξιολόγηση της προόδου σε ό,τι αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων για τις εν λόγω εκπομπές. Kρίνεται σκόπιμο να αντικατασταθεί η απόφαση αυτή για να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο και για λόγους σαφήνειας.

(2) Ο τελικός στόχος της σύμβασης-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές (UNFCCC), η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση 94/69/ΕΚ του Συμβουλίου(4), είναι να επιτευχθεί η σταθεροποίηση των συγκεντρώσεων των αερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα σε επίπεδα που αποκλείουν επικίνδυνες ανθρωπογενείς παρεμβάσεις στο κλιματικό σύστημα.

(3) Η UNFCCC δεσμεύει την Κοινότητα και τα κράτη μέλη της να αναπτύξουν, να ενημερώνουν περιοδικά, να δημοσιεύουν και να αναφέρουν στη διάσκεψη των μερών τις εθνικές απογραφές για τις ανθρωπογενείς εκπομπές ανά πηγή εκπομπής καθώς και τις δεσμεύσεις ανά δεξαμενή παγίδευσης όλων των αερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και τα οποία δεν ελέγχονται από το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος (εφεξής "αέρια του θερμοκηπίου"), χρησιμοποιώντας συγκρίσιμες μεθοδολογίες οι οποίες έχουν εγκριθεί από τη διάσκεψη των μερών.

(4) Απαιτείται η ενδελεχής παρακολούθηση και τακτική αξιολόγηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Κοινότητα. Απαιτείται επιπλέον η έγκαιρη ανάλυση των μέτρων που λαμβάνουν η Κοινότητα και τα κράτη μέλη της στον τομέα της πολιτικής των κλιματικών μεταβολών.

(5) Η ακρίβεια στην υποβολή εκθέσεων σε πρώιμο στάδιο, στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, θα καταστήσει δυνατό τον έγκαιρο καθορισμό των επιπέδων εκπομπής σύμφωνα με την απόφαση 2002/358/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης Απριλίου 2002, για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του πρωτοκόλλου του Κιότο στη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές και την από κοινού τήρηση των σχετικών δεσμεύσεων(5) και, κατά συνέπεια, θα καταστήσει δυνατή την έγκαιρη θεμελίωση επιλεξιμότητας για συμμετοχή στους ευέλικτους μηχανισμούς του πρωτοκόλλου του Κιότο.

(6) Η UNFCCC δεσμεύει όλα τα μέρη να διαμορφώνουν, να εφαρμόζουν, να δημοσιεύουν και να ενημερώνουν, σε τακτά χρονικά διαστήματα, εθνικά και, κατά περίπτωση, περιφερειακά προγράμματα μέτρων για τον περιορισμό της αλλαγής του κλίματος, αντιμετωπίζοντας το θέμα των ανθρωπογενών εκπομπών ανά πηγή και των δεσμεύσεων ανά δεξαμενή παγίδευσης για όλα τα αέρια του θερμοκηπίου.

(7) Το πρωτόκολλο του Κιότο της UNFCCC εγκρίθηκε με την απόφαση 2002/358/ΕΚ. Το άρθρο 3 παράγραφος 2 του πρωτοκόλλου του Κιότο απαιτεί από τα μέρη του που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι της UNFCCC να επιτύχουν έως το 2005 απτές προόδους σε ό,τι αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους δυνάμει του πρωτοκόλλου.

(8) Σύμφωνα με το μέρος ΙΙ τμήμα Α του παραρτήματος της απόφασης 19/CP.7 της διάσκεψης των μερών, έκαστο των μερών του πρωτοκόλλου του Κιότο που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι της UNFCCC καλείται να καθιερώσει και να διατηρεί εθνικό μητρώο ώστε να εξασφαλίζεται η ακριβής λογιστική παρακολούθηση της έκδοσης, διατήρησης, μεταφοράς, κατάργησης και απόσυρσης των μονάδων μείωσης των εκπομπών, των πιστοποιημένων μειώσεων των εκπομπών, των καταλογισμένων ποσοτικών μονάδων και των μονάδων εξάλειψης.

(9) Σύμφωνα με την απόφαση 19/CP.7, κάθε μονάδα μείωσης των εκπομπών, των πιστοποιημένων μειώσεων των εκπομπών, των καταλογισμένων ποσοτικών μονάδων και των μονάδων εξάλειψης θα πρέπει να εγγράφεται μόνο σε ένα λογαριασμό σε κάθε δεδομένη στιγμή.

(10) Το μητρώο της Κοινότητας μπορεί να χρησιμοποιείται για μονάδες μείωσης των εκπομπών και πιστοποιημένες μειώσεις των εκπομπών, από έργα που χρηματοδοτεί η Κοινότητα, εξασφαλίζοντας τοιουτοτρόπως κίνητρο για την ανάληψη δράσης εκ μέρους της Κοινότητας σε τρίτες χώρες με στόχο την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος σε ευρύτερη κλίμακα, και μπορεί να διατηρείται σε ένα ενοποιημένο σύστημα μαζί με τα μητρώα των κρατών μελών.

(11) Η αγορά και η χρήση μονάδων μείωσης των εκπομπών και πιστοποιημένων μειώσεων των εκπομπών από την Κοινότητα θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω διατάξεων, προς έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής.

(12) Η Κοινότητα και τα κράτη μέλη έχουν την υποχρέωση, δυνάμει της απόφασης 2002/358/ΕΚ, να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να συμμορφώνονται προς τα επίπεδα εκπομπών τους που καθορίζονται σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση. Οι διατάξεις που ορίζονται για τη χρήση των μονάδων μείωσης των εκπομπών και των πιστοποιημένων μειώσεων των εκπομπών που εγγράφονται στο μητρώο της Κοινότητας θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα καθήκοντα των κρατών μελών όσον αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που υπέχουν σύμφωνα με την απόφαση 2002/358/ΕΚ.

(13) Η Κοινότητα και τα κράτη μέλη της έκαναν χρήση του άρθρου 4 του πρωτοκόλλου του Κιότο, το οποίο επιτρέπει στα μέρη του πρωτοκόλλου να ανταποκρίνονται από κοινού στις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει όσον αφορά στον περιορισμό και τη μείωση των εκπομπών. Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο να προβλεφθεί η αποτελεσματική συνεργασία και ο συντονισμός όσον αφορά τις υποχρεώσεις στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, μεταξύ άλλων, κατά την εκπόνηση της κοινοτικής απογραφής δεδομένων για τα αέρια του θερμοκηπίου, την αξιολόγηση της προόδου, την προετοιμασία των εκθέσεων, καθώς και τις διαδικασίες εξέτασης και συμμόρφωσης που επιτρέπουν στην Επιτροπή να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της περί υποβολής προτάσεων που απορρέουν από το πρωτόκολλο του Κιότο κατά τα οριζόμενα στις πολιτικές συμφωνίες και τις νομικές αποφάσεις που ελήφθησαν κατά την έβδομη διάσκεψη των μερών της UNFCCC στο Μαρακές, εφεξής "συμφωνίες του Μαρακές".

(14) Η Κοινότητα και τα κράτη μέλη είναι όλα μέρη της UNFCCC και του πρωτοκόλλου του Κιότο και, ως εκ τούτου, έκαστος υπεύθυνος για την υποβολή στοιχείων, τον καθορισμό και τον υπολογισμό των καταλογισμένων ποσοτικών μονάδων τους και για τη θεμελίωση και τη διατήρηση της επιλεξιμότητάς τους για συμμετοχή στους μηχανισμούς του πρωτοκόλλου του Κιότο.

(15) Σύμφωνα με την απόφαση 19/CP.7, κάθε μέρος που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι της UNFCCC θα πρέπει να εκδίδει ποσότητα καταλογισμένων ποσοτικών μονάδων ισοδύναμη με τις ποσοτικές μονάδες που του έχουν καταλογισθεί στο εθνικό του μητρώο και η οποία αντιστοιχεί στα επίπεδα εκπομπών που προσδιορίζονται σύμφωνα με την απόφαση 2002/358/ΕΚ και το πρωτόκολλο του Κιότο.

(16) Σύμφωνα με την απόφαση 2002/358/ΕΚ, η Κοινότητα δεν εκδίδει καταλογισμένες ποσοτικές μονάδες.

(17) Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος συνδράμει, κατά περίπτωση, την Επιτροπή, στις δραστηριότητες παρακολούθησης, και ιδίως στο πλαίσιο του κοινοτικού συστήματος απογραφής, καθώς και στην ανάλυση, από την Επιτροπή, της προόδου σε ό,τι αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων στο πλαίσιο της UNFCCC και του πρωτοκόλλου του Κιότο.

(18) Με βάση τον ρόλο που διαδραματίζει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος στην κατάρτιση της ετήσιας κοινοτικής απογραφής, θα ήταν σκόπιμο για τα κράτη μέλη να οργανώσουν τα δικά τους εθνικά συστήματα κατά τέτοιον τρόπο ώστε να διευκολύνεται το έργο του Οργανισμού.

(19) Δεδομένου ότι οι στόχοι της προβλεπόμενης δράσης, ήτοι η εκπλήρωση των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει η Κοινότητα δυνάμει του πρωτοκόλλου του Κιότο, ιδίως σε ό,τι αφορά τις αντιστοίχως προβλεπόμενες απαιτήσεις περί παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων, δεν μπορούν, ως εκ της φύσεώς τους, να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη και μπορούν, συνεπώς, να επιτευχθούν καλλίτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, η οποία ορίζεται στο άρθρο 5 της συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, η οποία επίσης ορίζεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα απόφαση δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(20) Τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης θα πρέπει να θεσπισθούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(6),

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Θέμα

Η παρούσα απόφαση καθιερώνει μηχανισμό για:

α) την παρακολούθηση όλων των ανθρωπογενών εκπομπών ανά πηγές και των δεσμεύσεων ανά δεξαμενές παγίδευσης αερίων του θερμοκηπίου που δεν ελέγχονται από το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος στα κράτη μέλη·

β) την αξιολόγηση της προόδου σε ό,τι αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων σχετικά με τις ως άνω εκπομπές ανά πηγή και τις δεσμεύσεις ανά δεξαμενή παγίδευσης·

γ) την εφαρμογή της UNFCCC και του πρωτοκόλλου του Κιότο, ιδίως σε ό,τι αφορά τα εθνικά προγράμματα, τις απογραφές των αερίων του θερμοκηπίου, τα εθνικά συστήματα και τα μητρώα της Κοινότητας και των κρατών μελών της και των σχετικών διαδικασιών στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου του Κιότο και

δ) την εξασφάλιση της έγκαιρης υποβολής, της πληρότητας, της ακρίβειας, της συνέπειας, της συγκρισιμότητας και της διαφάνειας των εκθέσεων της Κοινότητας και των κρατών μελών της στη γραμματεία της UNFCCC.

Άρθρο 2

Εθνικά και κοινοτικά προγράμματα

1. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή διαμορφώνουν και εφαρμόζουν εθνικά προγράμματα και ένα κοινοτικό πρόγραμμα, αντιστοίχως, ώστε να συμβάλλουν:

α) στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Κοινότητας και των κρατών μελών της για τον περιορισμό ή/και τη μείωση όλων των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου βάσει της UNFCCC και του πρωτοκόλλου του Κιότο και

β) στη διαφανή και ακριβή παρακολούθηση της συντελούμενης και προβλεπόμενης προόδου των κρατών μελών, συμπεριλαμβανόμενης της συμβολής των κοινοτικών μέτρων, σε ό,τι αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Κοινότητας και των κρατών μελών της που αφορούν τον περιορισμό ή/και τη μείωση όλων των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, δυνάμει της UNFCCC και του πρωτοκόλλου του Κιότο.

Τα εν λόγω προγράμματα περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 και ενημερώνονται δεόντως.

2. Για τον σκοπό αυτό, η χρήση της κοινής εφαρμογής, του μηχανισμού για την καθαρή ανάπτυξη και τη διεθνή ανταλλαγή ποσοστώσεων εκπομπών, πρέπει να είναι συμπληρωματική σε σχέση με την εσωτερική δράση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του πρωτοκόλλου του Κιότο και των συμφωνιών του Μαρακές.

3. Τα κράτη μέλη θέτουν στη διάθεση του κοινού τα εθνικά προγράμματα και τις ενημερώσεις τους και, εντός τριών μηνών από τη θέσπισή τους, ενημερώνουν την Επιτροπή.

Στις επόμενες συνεδριάσεις της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1, η Επιτροπή ενημερώνει τα κράτη μέλη για τα εν λόγω εθνικά προγράμματα και τις ενημερώσεις που έχει λάβει.

Άρθρο 3

Υποβολή εκθέσεων από τα κράτη μέλη

1. Για την αξιολόγηση της συντελεσθείσας προόδου και προκειμένου να καταστεί δυνατή η προετοιμασία ετήσιων εκθέσεων από την Κοινότητα, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει της UNFCCC και του πρωτοκόλλου του Κιότο, τα κράτη μέλη εκπονούν και υποβάλλουν εκθέσεις στην Επιτροπή έως τις 15 Ιανουαρίου έκαστου έτους (έτος Χ), σχετικά με:

α) τις ανθρωπογενείς εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου που απαριθμούνται στο παράρτημα Α του πρωτοκόλλου του Κιότο [διοξείδιο του άνθρακα (CO2), μεθάνιο (CH4), οξείδιο του αζώτου (N2O), υδροφθοράνθρακες (HFCs), υπερφθοράνθρακες (PFCs) και εξαφθοριούχο θείο (SF6)] κατά το προτελευταίο έτος (έτος X-2)·

β) τα προσωρινά δεδομένα για τις εκπομπές τους μονοξειδίου του άνθρακα (CO), διοξειδίου του θείου (SO2), οξειδίου του αζώτου (NOx) και πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) κατά το προτελευταίο έτος (έτος X-2), από κοινού με τα τελικά δεδομένα για το έτος που προηγείται κατά τρία έτη του τελευταίου (έτος X-3)·

γ) τις ανθρωπογενείς εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από πηγές και δεσμεύσεις διοξειδίου του άνθρακα από τις δεξαμενές παγίδευσης λόγω χρήσης γης, αλλαγής της χρήσης γης και της δασοκομίας κατά το προτελευταίο έτος (έτος X-2)·

δ) τις πληροφορίες που σχετίζονται με τη λογιστική παρακολούθηση των εκπομπών και των εξαλείψεων λόγω χρήσης γης, αλλαγής της χρήσης γης και της δασοκομίας, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 και, εάν ένα κράτος μέλος αποφασίσει να κάνει χρήση του, το άρθρο 3 παράγραφος 4 του πρωτοκόλλου του Κιότο, καθώς και με τις σχετικές αποφάσεις, μεταξύ του 1990 και του προτελευταίου έτους (έτος X-2)·

ε) τις αλλαγές στις πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) σχετικά με τα έτη μεταξύ του 1990 και του έτους που προηγείται κατά τρία έτη του τελευταίου (έτος X-3)·

στ) τα στοιχεία της εθνικής έκθεσης απογραφής που είναι απαραίτητα για την εκπόνηση της κοινοτικής έκθεσης απογραφής για τα αέρια του θερμοκηπίου, όπως στοιχεία για το σχέδιο αξιολόγησης της ποιότητας/ελέγχου της ποιότητας του κράτους μέλους, μια γενική αξιολόγηση περί αβεβαιότητας, μια γενική αξιολόγηση περί συμπληρωματικότητας, καθώς και στοιχεία για τους πραγματοποιηθέντες εκ νέου υπολογισμούς·

ζ) τις πληροφορίες από τα εθνικά μητρώα, μετά την καθιέρωσή τους, σε ό,τι αφορά την έκδοση, απόκτηση, διατήρηση, μεταφορά, κατάργηση, απόσυρση και χρονική μετάθεση καταλογισμένων προσοτικών μονάδων, μονάδων εξάλειψης, μονάδων μείωσης των εκπομπών και πιστοποιημένων μειώσεων των εκπομπών κατά το προτελευταίο έτος (X-1)·

η) τις πληροφορίες για τις νομικές οντότητες στις οποίες επιτρέπεται να συμμετέχουν σε μηχανισμούς που βασίζονται στα άρθρα 6, 12 και 17 του πρωτοκόλλου του Κιότο, σύμφωνα με τις αντίστοιχες εθνικές ή κοινοτικές διατάξεις·

θ) τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τη βελτίωση των υπολογισμών, π.χ. στους τομείς όπου η απογραφή αποτέλεσε αντικείμενο προσαρμογών·

ι) τις πληροφορίες για τους δείκτες του προτελευταίου έτους (έτος X-2) και

ια) τυχόν αλλαγές του εθνικού συστήματος απογραφής.

Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή, έως τις 15 Μαρτίου κάθε έτους (έτος Χ), την πλήρη εθνική έκθεση απογραφής τους.

2. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν εκθέσεις στην Επιτροπή έως τις 15 Μαρτίου 2005 και, εν συνεχεία, ανά διετία, για την αξιολόγηση της προβλεπόμενης προόδου σχετικά με:

α) τις πληροφορίες όσον αφορά τις εθνικές πολιτικές και τα μέτρα για τον περιορισμό ή/και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ανά πηγή ή την καλύτερη δέσμευση ανάλογων ρύπων από τις δεξαμενές παγίδευσης, κατά τομείς για έκαστο των αερίων του θερμοκηπίου, συμπεριλαμβανομένων:

i) των στόχων των πολιτικών και του μέτρου,

ii) του είδους του μέσου για την άσκηση της πολιτικής,

iii) του σταδίου εφαρμογής της πολιτικής ή του μέτρου,

iv) των δεικτών για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της προόδου όσον αφορά τις πολιτικές και τα μέτρα με το πέρασμα του χρόνου, συμπεριλαμβανόμενων, μεταξύ άλλων, όσων δεικτών αναφέρονται στις εκτελεστικές διατάξεις που θεσπίζονται βάσει της παραγράφου 3,

v) των ποσοτικών υπολογισμών για τις επιπτώσεις των πολιτικών και των μέτρων στις εκπομπές ανά πηγές και των δεσμεύσεων από τις δεξαμενές παγίδευσης των αερίων του θερμοκηπίου μεταξύ του βασικού έτους αναφοράς και των επομένων ετών, συμπεριλαμβανόμενων των ετών 2005, 2010 και 2015, συμπεριλαμβανομένων, στο μέτρο του εφικτού, των οικονομικών τους επιπτώσεων και

vi) του βαθμού στον οποίο η εγχώρια δράση αποτελεί όντως σημαντικό στοιχείο των προσπαθειών που αναλαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο καθώς και του βαθμού στον οποίο η χρήση της Κοινής Εφαρμογής, του Μηχανισμού για την Καθαρή Ανάπτυξη και της Διεθνούς Ανταλλαγής Ποσοστώσεων Εκπομπών, σύμφωνα με τα άρθρα 6, 12 και 17 του πρωτοκόλλου του Κιότο, συμπληρώνει όντως την εσωτερική δράση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του πρωτοκόλλου του Κιότο και των συμφωνιών του Μαρακές·

β) τις εθνικές προβλέψεις για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ανά πηγή και για τις δεσμεύσεις των εν λόγω αερίων από δεξαμενές παγίδευσης τουλάχιστον για τα έτη 2005, 2010, 2015 και 2020, ανά αέριο και τομέα, συμπεριλαμβανομένων:

i) των προβλέψεων "με μέτρα" και "με συμπληρωματικά μέτρα", όπως αυτές που αναφέρονται στις κατευθύνσεις της UNFCCC και διευκρινίζονται περαιτέρω στις εκτελεστικές διατάξεις που θεσπίζονται βάσει της παραγράφου 3,

ii) του σαφούς χαρακτηρισμού των πολιτικών και των μέτρων που περιλαμβάνονται στις προβλέψεις,

iii) των αποτελεσμάτων των αναλύσεων ακρίβειας που πραγματοποιούνται για τις προβλέψεις και

iv) των περιγραφών των μεθοδολογιών, των μοντέλων, των βασικών υποθέσεων και των καθοριστικής σημασίας παραμέτρων για αρχικά δεδομένα και τελικά αποτελέσματα·

γ) τις πληροφορίες σχετικά με τα ληφθέντα ή προγραμματιζόμενα μέτρα για την εφαρμογή της αντίστοιχης κοινοτικής νομοθεσίας και των σχετικών πολιτικών, τις πληροφορίες για τα νομικά και θεσμικά μέτρα που λαμβάνονται κατά την προπαρασκευή της υλοποίησης των δεσμεύσεων δυνάμει του πρωτοκόλλου του Κιότο και τις πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις για τις διαδικασίες συμμόρφωσης και επιβολής της εφαρμογής καθώς και την εφαρμογή τους σε εθνικό επίπεδο·

δ) τις πληροφορίες για τις θεσμικές και οικονομικές ρυθμίσεις και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για το συντονισμό και την υποστήριξη των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη συμμετοχή στους μηχανισμούς βάσει των άρθρων 6, 12 και 17 του πρωτοκόλλου του Κιότο, συμπεριλαμβανόμενης της συμμετοχής νομικών οντοτήτων.

3. Οι εκτελεστικές διατάξεις για την υποβολή των πληροφοριών που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2.

Αυτές οι εκτελεστικές διατάξεις δύνανται να αναθεωρούνται, κατά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις που ελήφθησαν βάσει της UNFCCC και του πρωτοκόλλου του Κιότο.

Άρθρο 4

Το κοινοτικό σύστημα απογραφής

1. Η Επιτροπή εκπονεί κάθε έτος, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, κοινοτική απογραφή για τα αέρια που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, καθώς και κοινοτική έκθεση για την απογραφή των αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου, τις οποίες κυκλοφορεί υπό μορφή σχεδίου στα κράτη μέλη έως τις 28 Φεβρουαρίου, και τις δημοσιεύει και τις υποβάλει στη γραμματεία της UNFCCC έως τις 15 Απριλίου εκάστου έτους. Οι υπολογισμοί των δεδομένων που απουσιάζουν από την εθνική απογραφή περιλαμβάνονται σύμφωνα με τις εκτελεστικές διατάξεις που θεσπίζονται βάσει της παραγράφου 2 στοιχείο β), εκτός αν ληφθούν αναθεωρημένα στοιχεία από τα κράτη μέλη, το αργότερο έως τις 15 Μαρτίου του συγκεκριμένου έτους.

2. Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 και λαμβάνοντας υπόψη τα εθνικά συστήματα των κρατών μελών, θεσπίζει, έως τις 30 Ιουνίου 2006 το αργότερο, κοινοτικό σύστημα απογραφής ώστε να εξασφαλίζεται η ακρίβεια, η συγκρισιμότητα, η συνέπεια, η πληρότητα και η επικαιρότητα των εθνικών απογραφών προς την κοινοτική απογραφή των αερίων του θερμοκηπίου.

Το σύστημα αυτό εξασφαλίζει:

α) την αξιολόγηση της ποιότητας/ποιοτικό έλεγχο του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων της καθιέρωσης ποιοτικών στόχων, της αξιολόγησης της ποιότητας της απογραφής και του προγράμματος ποιοτικού ελέγχου. Η Επιτροπή παρέχει συνδρομή στα κράτη μέλη για την εφαρμογή των προγραμμάτων αξιολόγησης της ποιότητας/ποιοτικού ελέγχου και

β) διαδικασία για την εκτίμηση των στοιχείων που ελλείπουν από μια εθνική απογραφή, συμπεριλαμβανομένης της διαβούλευσης με το οικείο κράτος μέλος.

3. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος επικουρεί την Επιτροπή κατά την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2, κατά περίπτωση, μεταξύ άλλων, διεξάγοντας μελέτες και συγκεντρώνοντας δεδομένα, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του.

4. Τα κράτη μέλη καθιερώνουν, όσο το δυνατόν ενωρίτερα και πάντως έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005 το αργότερο, εθνικά απογραφικά συστήματα βάσει του πρωτοκόλλου του Κιότο για την εκτίμηση των ανθρωπογενών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από πηγές, καθώς και των δεσμεύσεων διοξειδίου του άνθρακα από τις δεξαμενές παγίδευσης.

Άρθρο 5

Αξιολόγηση της προόδου και υποβολή εκθέσεων

1. Η Επιτροπή εξετάζει κάθε χρόνο, κατόπιν διαβουλεύσεως με τα κράτη μέλη, την πρόοδο στην Κοινότητα και τα κράτη μέλη της σε ό,τι αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους βάσει της UNFCCC και του πρωτοκόλλου του Κιότο κατά τα οριζόμενα στην απόφαση 2002/358/ΕΚ, ώστε να αξιολογεί κατά πόσον η πρόοδος επαρκεί για την εκπλήρωση των εν λόγω υποχρεώσεων.

Κατά την αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη η πρόοδος των κοινοτικών πολιτικών και μέτρων καθώς και οι πληροφορίες που υποβάλλουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 3 και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της παρούσας απόφασης, καθώς και με το άρθρο 21 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας(7).

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει επίσης, ανά διετία, την προβλεπόμενη πρόοδο της Κοινότητας και των κρατών μελών της σε ό,τι αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που υπέχουν δυνάμει της UNFCCC και του πρωτοκόλλου του Κιότο.

2. Βάσει της αξιολόγησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή υποβάλλει κάθε χρόνο έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει τμήματα σχετικά με τις παρατηρούμενες και τις προβλεπόμενες εκπομπές από πηγές, τις δεσμεύσεις ρύπων από τις δεξαμενές παγίδευσης, τις αντίστοιχες πολιτικές και μέτρα καθώς και με τη χρήση των μηχανισμών που προβλέπονται στα άρθρα 6, 12 και 17 του πρωτοκόλλου του Κιότο.

3. Η Επιτροπή εκπονεί έκθεση για την επίδειξη της προόδου που επιτεύχθηκε από την Κοινότητα έως το 2005, λαμβάνοντας υπόψη τις ενημερωμένες πληροφορίες για τις εικαζόμενες εκπομπές που έχουν υποβληθεί από τα κράτη μέλη όχι αργότερα από τις 15 Ιουνίου 2005, σύμφωνα με τις εκτελεστικές διατάξεις που θεσπίζονται βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 3, και την υποβάλλει στη γραμματεία της UNFCCC το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2006.

4. Κάθε κράτος μέλος εκπονεί έκθεση για την επίδειξη της προόδου που επιτεύχθηκε από το συγκεκριμένο κράτος μέλος έως το 2005, λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που έχουν υποβληθεί σύμφωνα με τις εκτελεστικές διατάξεις που θεσπίζονται βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 3, και την υποβάλλει στη γραμματεία της UNFCCC το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2006.

5. Η Κοινότητα και κάθε κράτος μέλος υποβάλλουν έκθεση στη γραμματεία της UNFCCC σχετικά με τη συμπληρωματική περίοδο που ορίζεται στις συμφωνίες του Μαρακές για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων, κατά την εκπνοή της συγκεκριμένης περιόδου.

6. Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 9 παράγραφος 2, μπορεί να θεσπίζει διατάξεις οι οποίες περιέχουν απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων για την επίδειξη της προόδου, κατά τα απαιτούμενα από το άρθρο 3, παράγραφος 2, του πρωτοκόλλου του Κιότο, καθώς και εκθέσεων σχετικά με τη συμπληρωματική περίοδο που ορίζεται στις συμφωνίες του Μαρακές για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων.

7. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος επικουρεί την Επιτροπή σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των παραγράφων 1, 2 και 3, κατά περίπτωση, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του.

Άρθρο 6

Εθνικά μητρώα

1. Η Κοινότητα και τα κράτη μέλη της συγκροτούν και διατηρούν μητρώα για να εξασφαλίζουν την ακριβή λογιστική παρακολούθηση της έκδοσης, της διατήρησης, της μεταφοράς, της απόκτησης, της κατάργησης και της απόσυρσης καταλογισμένων ποσοτικών μονάδων, μονάδων εξάλειψης, μονάδων μείωσης των εκπομπών και πιστοποιημένων μειώσεων των εκπομπών και χρονικής μετάθεσης των καταλογισμένων ποσοτικών μονάδων, μονάδων μείωσης των εκπομπών και πιστοποιημένων μειώσεων των εκπομπών. Τα μητρώα αυτά ενσωματώνουν τα μητρώα που καθιερώνονται δυνάμει του άρθρου 19 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, σύμφωνα με τις διατάξεις που έχουν θεσπισθεί βάσει της διαδικασίας που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 της παρούσας απόφασης.

Η Κοινότητα και τα κράτη μέλη δύνανται να διατηρούν τα μητρώα τους σε ενιαίο σύστημα, από κοινού με ένα ή περισσότερα από τα άλλα κράτη μέλη.

2. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην πρώτη πρόταση της παραγράφου 1 διατίθενται στον κεντρικό διαχειριστή που ορίζεται δυνάμει του άρθρου 20 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ.

Άρθρο 7

Καταλογισμένη ποσότητα

1. Η Κοινότητα και κάθε κράτος μέλος υποβάλλουν, έκαστο εξ αυτών, το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2006, έκθεση στη γραμματεία της UNFCCC, η οποία καθορίζει τις καταλογισμένες ποσότητές τους, ως ίσες προς τα αντίστοιχα επίπεδα εκπομπής που έχουν καθορισθεί σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 της απόφασης 2002/358/EΚ και το πρωτόκολλο του Κιότο. Τα κράτη μέλη και η Κοινότητα προσπαθούν να υποβάλλουν τις εκθέσεις τους ταυτόχρονα.

2. Τα κράτη μέλη, μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των εθνικών τους απογραφών, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης των θεμάτων εφαρμογής, δυνάμει του πρωτοκόλλου του Κιότο για κάθε χρόνο της πρώτης περιόδου ανάληψης υποχρεώσεων, αποσύρουν αμέσως τις καταλογισμένες ποσοτικές μονάδες, μονάδες εξάλειψης, μονάδες μείωσης των εκπομπών και πιστοποιημένες μειώσεις των εκπομπών, τις ισοδύναμες προς τις καθαρές εκπομπές τους κατά το αντίστοιχο έτος.

Αναφορικά με το τελευταίο έτος της περιόδου της δέσμευσης, η απόσυρση διεξάγεται πριν από τη λήξη της συμπληρωματικής περιόδου εκπλήρωσης των δεσμεύσεων που ορίζεται στις συμφωνίες του Μαρακές.

3. Τα κράτη μέλη εγγράφουν στα εθνικά τους μητρώα καταλογισμένες ποσοτικές μονάδες αντίστοιχες προς τα επίπεδα εκπομπών τους που έχουν καθορισθεί σύμφωνα με την απόφαση 2002/358/ΕΚ και το πρωτόκολλο του Κιότο.

Άρθρο 8

Διαδικασίες βάσει του πρωτοκόλλου του Κιότο

1. Τα κράτη μέλη και η Κοινότητα εξασφαλίζουν την πλήρη και αποτελεσματική συνεργασία και συντονισμό μεταξύ τους σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, οι οποίες αφορούν:

α) την εκπόνηση της κοινοτικής απογραφής των αερίων του θερμοκηπίου και της έκθεσης σχετικά με την απογραφή για τα αέρια του θερμοκηπίου στην Κοινότητα, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1·

β) τις διαδικασίες εξέτασης και συμμόρφωσης βάσει του πρωτοκόλλου του Κιότο, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις·

γ) τυχόν προσαρμογές στο πλαίσιο της διαδικασίας επανεξέτασης της UNFCCC ή άλλες αλλαγές στις απογραφές και τις εκθέσεις που υποβάλλονται ή πρόκειται να υποβληθούν με θέμα τις απογραφές, στη γραμματεία της UNFCCC·

δ) την εκπόνηση της κοινοτικής έκθεσης και των εκθέσεων των κρατών μελών σχετικά με την επίδειξη προόδου έως το 2005, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφοι 3 και 4·

ε) την εκπόνηση και την υποβολή της έκθεσης που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 και

στ) την υποβολή έκθεσης σχετικά με τη συμπληρωματική περίοδο εκπλήρωσης των υποχρεώσεων, που ορίζεται στις συμφωνίες του Μαρακές, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφοι 5 και 6.

2. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν ετησίως εθνικές απογραφές στη γραμματεία της UNFCCC έως τις 15 Απριλίου κάθε έτους, οι οποίες περιλαμβάνουν τις ίδιες πληροφορίες με αυτές που διαβιβάζονται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1, εκτός των περιπτώσεων υποβολής πληροφοριών για την εξάλειψη ασυνεπειών ή χασμάτων εκ μέρους της Επιτροπής το αργότερο έως τις 15 Μαρτίου του έτους αυτού.

3. Η Επιτροπή δύναται, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2, να καθορίζει διαδικασίες και χρονοδιαγράμματα για την εν λόγω συνεργασία και τον αντίστοιχο συντονισμό.

Άρθρο 9

Επιτροπή

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή κλιματικών μεταβολών.

2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένου του άρθρου 8 αυτής.

Η προθεσμία που προβλέπει το άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ καθορίζεται σε τρεις μήνες.

3. Η επιτροπή κλιματικών μεταβολών θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.

Άρθρο 10

Περαιτέρω μέτρα

Μετά την υποβολή της έκθεσης σχετικά με την επίδειξη προόδου έως το 2005 σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3, η Επιτροπή επανεξετάζει αμέσως το βαθμό στον οποίο η Κοινότητα και τα κράτη μέλη της πραγματοποιούν προόδους ως προς τα επίπεδα εκπομπής που έχουν καθορισθεί σύμφωνα με την απόφαση 2002/358/ΕΚ και το πρωτόκολλο του Κιότο και το βαθμό στον οποίο ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους δυνάμει του πρωτοκόλλου του Κιότο. Βάσει της εν λόγω αξιολόγησης, η Επιτροπή δύναται να διατυπώνει προτάσεις, κατά περίπτωση, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ώστε να εξασφαλίζει ότι η Κοινότητα και τα κράτη μέλη της έχουν συμμορφωθεί προς τα επίπεδα εκπομπής τους και ότι πληρούνται όλες οι υποχρεώσεις τους βάσει του πρωτοκόλλου του Κιότο.

Άρθρο 11

Κατάργηση

Η απόφαση 1993/389/ΕΟΚ καταργείται.

Κάθε αναφορά στην καταργηθείσα απόφαση λογίζεται ως αναφορά στην παρούσα απόφαση και διαβάζεται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος.

Άρθρο 12

Παραλήπτες

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Στρασβούργο, 11 Φεβρουαρίου 2004.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

P. Cox

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. McDowell

(1) ΕΕ C 234 της 30.9.2003, σ. 51.

(2) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2003 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 26ης Ιανουαρίου 2004.

(3) ΕΕ L 167 της 9.7.1993, σ. 31· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).

(4) ΕΕ L 33 της 7.2.1994, σ. 11.

(5) ΕΕ L 130 της 15.5.2002, σ. 1.

(6) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

(7) ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 32.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πίνακας αντιστοιχίας

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>