32003R1785

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1785/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με την κοινή οργάνωση αγοράς του ρυζιού

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 270 της 21/10/2003 σ. 0096 - 0113


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1785/2003 του Συμβουλίου

της 29ης Σεπτεμβρίου 2003

σχετικά με την κοινή οργάνωση αγοράς του ρυζιού

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 36 και 37 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(1),

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2),

τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η λειτουργία και η ανάπτυξη της κοινής αγοράς γεωργικών προϊόντων πρέπει να συνοδεύεται από τη θέσπιση κοινής γεωργικής πολιτικής και αυτή πρέπει ιδίως να περιλαμβάνει κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών, η οποία μπορεί να λάβει διάφορες μορφές ανάλογα με τα προϊόντα.

(2) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την κοινή οργάνωση αγοράς του ρυζιού(4) έχει τροποποιηθεί ουσιαστικά κατ' επανάληψη. Επειδή πρόκειται να γίνουν και άλλες τροποποιήσεις, για λόγους σαφήνειας ο εν λόγω κανονισμός πρέπει να αντικατασταθεί. Επομένως, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3072/95 πρέπει να καταργηθεί.

(3) Η ευρωπαϊκή αγορά ρυζιού παρουσιάζει σοβαρή έλλειψη ισορροπίας. Η ποσότητα ρυζιού που βρίσκεται στα αποθέματα της δημόσιας παρέμβασης είναι πολύ μεγάλη, ίση περίπου με το ένα τέταρτο της κοινοτικής παραγωγής, και είναι πιθανό να αυξηθεί μακροπρόθεσμα. Η ανισορροπία προκλήθηκε από το συνδυασμό της αύξησης της εγχώριας παραγωγής, η οποία σταθεροποιήθηκε κατά τις πρόσφατες περιόδους εμπορίας, τη συνεχιζόμενη αύξηση των εισαγωγών και από τους περιορισμούς στις εξαγωγές με επιστροφές κατά την εξαγωγή, σύμφωνα με τη συμφωνία για τη Γεωργία. Η τρέχουσα ανισορροπία θα επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο και πιθανώς θα φθάσει σε μη ανεκτό επίπεδο, στη διάρκεια των προσεχών ετών, ως αποτέλεσμα των αυξανόμενων εισαγωγών από τρίτες χώρες λόγω της εφαρμογής της συμφωνίας "Όλα πλην όπλων".

(4) Το πρόβλημα αυτό πρέπει να επιλυθεί με την αναθεώρηση της κοινής οργάνωσης αγοράς για το ρύζι, κατά τρόπον ώστε να επιτευχθεί ο έλεγχος της παραγωγής, να βελτιωθεί η ισορροπία και η ρευστότητα της αγοράς και να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της κοινοτικής γεωργίας, ενώ παράλληλα θα επιδιώκεται η επίτευξη των υπόλοιπων στόχων του άρθρου 33 της συνθήκης, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης της κατάλληλης εισοδηματικής στήριξης για τους παραγωγούς.

(5) Φαίνεται ότι η καταλληλότερη λύση είναι η η έντονη μείωση της τιμής παρέμβασης και η δημιουργία, ως αντιστάθμιση, μιας εισοδηματικής ενίσχυσης ανά εκμετάλλευση και μιας ειδικής για την καλλιέργεια ενίσχυσης που αντικατοπτρίζει το ρόλο της παραγωγής ρυζιού στις παραδοσιακές περιοχές παραγωγής. Τα δύο τελευταία μέσα ενσωματώνονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και με τη θέσπιση καθεστότων στήριξης για τους παραγωγούς(5).

(6) Για μην θεωρείται το σύστημα παρέμβασης ως δυνατότητα διοχέτευσης, οι ποσότητες που αγοράζονται από τους οργανισμούς παρέμβασης πρέπει να περιορίζονται σε 75000 τόνους ετησίως, η δε περίοδος παρέμβασης πρέπει να περιορίζεται σε τέσσερις μήνες.

(7) Η δημιουργία ενιαίας κοινοτικής αγοράς για το ρύζι συνεπάγεται τη θέσπιση ενός καθεστώτος συναλλαγών στα εξωτερικά σύνορα της Κοινότητας. Ένα καθεστώς συναλλαγών που συμπληρώνει το καθεστώς παρέμβασης και περιλαμβάνει εισαγωγικούς δασμούς με τους συντελεστές του Κοινού Δασμολογίου και επιστροφές κατά την εξαγωγή θα σταθεροποιήσει, κατ' αρχήν, την κοινοτική αγορά. Το καθεστώς συναλλαγών πρέπει να βασίζεται στις υποχρεώσεις που έγιναν δεκτές στο πλαίσιο των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης.

(8) Για την παρακολούθηση του όγκου του εμπορίου ρυζιού με τρίτες χώρες, πρέπει να προβλεφθεί ένα καθεστώς πιστοποιητικών εισαγωγής και εξαγωγής, με σύσταση εγγύησης που θα εξασφαλίζει την πραγματοποίηση των ενεργειών για τις οποίες ζητούνται τα εν λόγω πιστοποιητικά.

(9) Ως επί το πλείστον, οι δασμοί που ισχύουν για τα γεωργικά προϊόντα στο πλαίσιο των συμφωνιών του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) περιλαμβάνονται στο κοινό δασμολόγιο. Εντούτοις, για ορισμένα προϊόντα ρυζιού, η εισαγωγή συμπληρωματικών μηχανισμών καθιστά αναγκαία τη θέσπιση παρεκκλίσεων.

(10) Για την πρόληψη ή την εξουδετέρωση δυσμενών επιπτώσεων στην κοινοτική αγορά, οι οποίες θα μπορούσαν να προκύψουν από εισαγωγές ορισμένων γεωργικών προϊόντων, οι εισαγωγές ενός ή περισσότερων από τα προϊόντα αυτά πρέπει να υπόκεινται σε πληρωμή συμπληρωματικού εισαγωγικού δασμού, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.

(11) Είναι σκόπιμο, υπό ορισμένους όρους, να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να προβαίνει στο άνοιγμα και τη διαχείριση δασμολογικών ποσοστώσεων, οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμφωνίες που συνάπτονται σύμφωνα με τη συνθήκη ή από άλλες πράξεις του Συμβουλίου.

(12) Η δυνατότητα χορήγησης, κατά τις εξαγωγές σε τρίτες χώρες, επιστροφής ίσης με τη διαφορά μεταξύ των τιμών στην Κοινότητα και στη διεθνή αγορά και σύμφωνης με τη συμφωνία του ΠΟΕ για τη γεωργία(6), πρέπει να χρησιμεύει στη διασφάλιση της συμμετοχής της Κοινότητας στο διεθνές εμπόριο ρυζιού. Οι εν λόγω επιστροφές κατά την εξαγωγή πρέπει να υπόκεινται σε όρια από απόψεως ποσότητας και αξίας.

(13) Η τήρηση των ορίων όσον αφορά την αξία πρέπει να εξασφαλίζεται τη στιγμή του καθορισμού των επιστροφών κατά την εξαγωγή, μέσω της παρακολούθησης των πληρωμών σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων. Η παρακολούθηση μπορεί να διευκολυνθεί με τον υποχρεωτικό προκαθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή, χωρίς να θίγεται η δυνατότητα, στην περίπτωση διαφοροποιημένων επιστροφών κατά την εξαγωγή, αλλαγής του προκαθορισμένου προορισμού εντός μιας γεωγραφικής ζώνης στην οποία εφαρμόζεται ενιαίο ύψος επιστροφής κατά την εξαγωγή. Στην περίπτωση αλλαγής του προορισμού, θα πρέπει να καταβάλλεται η επιστροφή κατά την εξαγωγή που ισχύει για τον πραγματικό προορισμό, καθορίζοντας, ωστόσο, ανώτατο όριο του ποσού που ισχύει για τον προκαθορισμένο προορισμό.

(14) Η εξασφάλιση της τήρησης των ορίων ποσότητας απαιτεί τη θέσπιση ενός αξιόπιστου και αποτελεσματικού συστήματος παρακολούθησης. Για το σκοπό αυτό, η χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή πρέπει να εξαρτάται από την προϋπόθεση υποβολής πιστοποιητικού εξαγωγής. Η χορήγηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή μέχρι τα διαθέσιμα όρια πρέπει να πραγματοποιείται ανάλογα με την ιδιαίτερη κατάσταση κάθε σχετικού προϊόντος. Εξαιρέσεις από τον κανόνα αυτό μπορούν να επιτραπούν μόνο για μεταποιημένα προϊόντα που δεν απαριθμούνται στο παράρτημα I της συνθήκης, για τα οποία δεν ισχύουν ποσοτικά όρια, καθώς και για τις ενέργειες επισιτιστικής βοήθειας, οι οποίες εξαιρούνται από κάθε περιορισμό. Θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα παρέκκλισης από τους αυστηρούς κανόνες διαχείρισης για τα προϊόντα, των οποίων οι εξαγωγές με χορήγηση επιστροφής κατά την εξαγωγή δεν είναι πιθανό να υπερβούν τα καθορισμένα ποσοτικά όρια.

(15) Θα πρέπει να προβλεφθεί, στο μέτρο που είναι αναγκαίο για την ορθή λειτουργία της, η δυνατότητα ρύθμισης της προσφυγής στο καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγή και προς επανεισαγωγή ή απαγόρευσής της, όταν η κατάσταση της αγοράς το απαιτεί.

(16) Το σύστημα των δασμών επιτρέπει την παραίτηση από οποιοδήποτε άλλο μέτρο προστασίας στα εξωτερικά σύνορα της Κοινότητας. Ο μηχανισμός της εσωτερικής αγοράς και των δασμών μπορεί, σε εξαιρετικές περιστάσεις, να αποδειχθεί ατελής. Για να μην αφεθεί, στις περιπτώσεις αυτές, η κοινοτική αγορά χωρίς άμυνα κατά των διαταραχών που πιθανόν να προκύψουν, η Κοινότητα θα πρέπει να είναι σε θέση να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα χωρίς καθυστέρηση. Όλα τα μέτρα αυτά πρέπει να συνάδουν με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συμφωνίες του ΠΟΕ.

(17) Λαμβανομένης υπόψη της επιρροής που ασκεί η τιμή της διεθνούς αγοράς στην εσωτερική τιμή, πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα λήψης των κατάλληλων μέτρων για τη σταθεροποίηση της εσωτερικής αγοράς.

(18) Η εύρυθμη λειτουργία μιας ενιαίας αγοράς που βασίζεται σε κοινές τιμές μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο από τη χορήγηση εθνικών ενισχύσεων. Επομένως, οι διατάξεις της συνθήκης που διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις πρέπει να εφαρμόζονται στα προϊόντα που καλύπτονται από την παρούσα κοινή οργάνωση αγοράς.

(19) Για να ληφθούν υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες εφοδιασμού των πλέον απομακρυσμένων περιοχών της Κοινότητας και οι διαφορές τιμών των προϊόντων που μπορούν να προκληθούν από το κόστος μεταφοράς και εμπορίας των προϊόντων αυτών, είναι σκόπιμο να παρασχεθεί στην Κοινότητα η δυνατότητα να καθορίζει επιδότηση για φορτία από κράτη μέλη τα οποία βρίσκονται σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφος 2 της συνθήκης, τα οποία πρόκειται να καταναλωθούν στις περιοχές αυτές και συγκεκριμένα στο γαλλικό υπερπόντιο διαμέρισμα της Ρεϋνιόν,

(20) Επειδή η κοινή αγορά του ρυζιού εξελίσσεται συνεχώς, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή πρέπει αμοιβαίως να παρέχουν διαρκώς πληροφορίες σχετικές με τις εν λόγω εξελίξεις.

(21) Τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού πρέπει να θεσπίζονται σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(7).

(22) Ενόψει της ανάγκης επίλυσης πρακτικών και ειδικών προβλημάτων, πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να θεσπίζει τα αναγκαία μέτρα σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

(23) Οι δαπάνες που πραγματοποιούν τα κράτη μέλη λόγω των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να χρηματοδοτούνται από την Κοινότητα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1258/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, περί χρηματοδοτήσεως της κοινής γεωργικής πολιτικής(8).

(24) Η κοινή οργάνωση της αγοράς στον τομέα του ρυζιού θα πρέπει να λαμβάνει δεόντως και ταυτόχρονα υπόψη τους στόχους που προβλέπονται στα άρθρα 33 και 131 της συνθήκης.

(25) Η μετάβαση από τις ρυθμίσεις βάσει των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 3072/95 και (ΕΚ) αριθ. 3073/95(9) προς τις ρυθμίσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό θα μπορούσε να προκαλέσει δυσχέρειες, οι οποίες δεν αντιμετωπίζονται από τον παρόντα κανονισμό. Για να αντιμετωπιστούν οι δυσχέρειες αυτές, θα πρέπει να δοθεί στην Επιτροπή η δυνατότητα να θεσπίζει μεταβατικά μέτρα.

(26) Για να αποτραπεί η σοβαρή διαταραχή της αγοράς του ρυζιού paddy κατά τους τελευταίους μήνες της περιόδου εμπορίας 2003/04, είναι αναγκαίο να περιορισθεί η παραλαβή από τους οργανισμούς παρέμβασης σε μια συγκεκριμένη ποσότητα που θα καθορισθεί εκ των προτέρων,

(27) Πρέπει να προβλεφθεί η εφαρμογή της νέας κοινής οργάνωσης αγοράς,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Άρθρο 2

1. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, νοούνται ως "αναποφλοίωτο ρύζι" (paddy) "αποφλοιωμένο ρύζι", "μισολευκασμένο ρύζι", "λευκασμένο ρύζι", "στρογγυλόσπερμο ρύζι", "μεσόσπερμο ρύζι", "μακρόσπερμο ρύζι Α ή Β" και "θραύσματα ρυζιού", τα προϊόντα που ορίζονται στο παράρτημα I.

Στο παράρτημα ΙΙ δίνονται οι ορισμοί των κόκκων και των θραυσμάτων που δεν είναι άμεμπτης ποιότητας.

2. Η Επιτροπή, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφος 2:

α) καθορίζει τους συντελεστές μετατροπής του ρυζιού κατά τα διάφορα στάδια επεξεργασίας, τις δαπάνες επεξεργασίας και την αξία των υποπροϊόντων·

β) μπορεί να τροποποιεί τους ορισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 3

Για τα προϊόντα που απαριθμούνται στο άρθρο 1, η περίοδος εμπορίας αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει στις 31 Αυγούστου του επομένου έτους.

Άρθρο 4

Ο παρών κανονισμός ισχύει με την επιφύλαξη των μέτρων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και με τη θέσπιση καθεστώτων στήριξης για παραγωγούς ορισμένων καλλιεργειών(10).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Άρθρο 5

1. Είναι δυνατό να καθορισθεί επιδότηση για τις αποστολές προς το γαλλικό υπερπόντιο διαμέρισμα της Ρεϋνιόν, οι οποίες προορίζονται για επιτόπου κατανάλωση, προϊόντων που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 1006 (με εξαίρεση τον κωδικό 1006 10 10 ) προελεύσεως των κρατών μελών και τα οποία βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφος 2 της Συνθήκης.

Το ποσό αυτής της επιδότησης καθορίζεται, αφού ληφθούν υπόψη οι ανάγκες εφοδιασμού της αγοράς της Ρεϋνιόν, με βάση την υφιστάμενη διαφορά ανάμεσα στις τιμές των εν λόγω προϊόντων στη διεθνή αγορά και τις τιμές των ίδιων προϊόντων στην κοινοτική αγορά καθώς και, εάν παραστεί ανάγκη, τις τιμές αυτών των προϊόντων με παράδοση στη Ρεϋνιόν.

2. Το ποσό της επιδότησης καθορίζεται περιοδικά. Εντούτοις, σε περίπτωση ανάγκης και μετά από αίτηση ενός κράτους μέλους ή με δική της πρωτοβουλία, η Επιτροπή μπορεί ενδιαμέσως να τροποποιεί το ποσό της επιδότησης.

Το ποσό της επιδότησης μπορεί να καθοριστεί με διαγωνισμό.

3. Η Επιτροπή θεσπίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 2.

Το ποσό της επιδότησης καθορίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 2.

Άρθρο 6

1. Η τιμή παρέμβασης για το αναποφλοίωτο ρύζι στην Κοινότητα είναι 150 EUR/t. Η τιμή παρέμβασης καθορίζεται για τον ποιοτικό τύπο που ορίζεται στο παράρτημα III.

2. Η τιμή παρέμβασης αφορά το στάδιο χονδρικής πώλησης, με παράδοση στην αποθήκη, πριν την εκφόρτωση, εφαρμόζεται σε όλα τα κέντρα παρέμβασης που ορίζονται από την Επιτροπή. Ο κατάλογος κέντρων παρέμβασης καταρτίζεται ύστερα από διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και περιλαμβάνει ιδίως τα κέντρα παρέμβασης των πλεονασματικών περιοχών με επαρκείς εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό, τα οποία βρίσκονται σε ευνοϊκή θέση όσον αφορά τις μεταφορές.

3. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 2.

Άρθρο 7

1. Κατά την περίοδο από 1ης Απριλίου μέχρι τις 31 Ιουλίου και εντός του ορίου των 75000 τόνων ετησίως, οι οργανισμοί παρέμβασης αγοράζουν τις ποσότητες αναποφλοίωτου ρυζιού που τους προσφέρονται, εφόσον οι προσφορές είναι σύμφωνες με όρους, ιδίως ποιοτικούς και ποσοτικούς, που θα καθοριστούν.

2. Εάν η ποιότητα του προσφερόμενου αναποφλοίωτου ρυζιού διαφέρει από τον ποιοτικό τύπου για τον οποίο καθορίζεται η τιμή παρέμβασης, η τιμή παρέμβασης προσαρμόζεται με την εφαρμογή αυξήσεων ή μειώσεων της τιμής. Για να εξασφαλιστεί ότι η παραγωγή προσανατολίζεται προς ορισμένες ποικιλίες, είναι δυνατόν να καθορίζονται αυξήσεις και μειώσεις των τιμών που πρέπει να εφαρμόζονται στην τιμή παρέμβασης.

3. Υπό όρους που θα καθοριστούν, οι οργανισμοί παρέμβασης προσφέρουν προς πώληση, προς εξαγωγή σε τρίτες χώρες ή προς εφοδιασμό της εσωτερικής αγοράς, αναποφλοίωτο ρύζι που αγοράζουν σύμφωνα με την παράγραφο 1.

4. Οι διαδικασίες και οι όροι για την παραλαβή και τη διάθεση του ρυζιού από τους οργανισμούς παρέμβασης και κάθε άλλος κανόνας που αφορά την παρέμβαση θεσπίζονται από την Επιτροπή.

5. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 2.

Άρθρο 8

1. Είναι δυνατόν να λαμβάνονται μέτρα:

- για να προλαμβάνεται η εκτεταμένη εφαρμογή του άρθρου 7 σε ορισμένες περιοχές της Κοινότητας,

- για να καλύπτονται ελλείψεις αναποφλοίωτου ρυζιού ύστερα από θεομηνίες.

2. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 2.

Άρθρο 9

Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή λεπτομερή στοιχεία, με κατανομή ανά ποικιλία, σχετικά με τις εκτάσεις που προορίζονται για το ρύζι, με την παραγωγή, με τις αποδόσεις και με τα αποθέματα που κατέχουν οι παραγωγοί και οι μεταποιητές. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να βασίζονται σε ένα σύστημα υποχρεωτικών δηλώσεων των παραγωγών και των μεταποιητών, το οποίο δημιουργεί, διαχειρίζεται και παρακολουθεί το κράτος μέλος.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν επίσης στην Επιτροπή τις τιμές ρυζιού στις κυριότερες ζώνες παραγωγής.

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου, και ιδίως το σύστημα ανακοίνωσης των τιμών, θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

Άρθρο 10

1. Για κάθε εισαγωγή στην Κοινότητα ή εξαγωγή από αυτήν των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού εισαγωγής ή εξαγωγής.

Τα πιστοποιητικά εκδίδονται από τα κράτη μέλη για κάθε ενδιαφερόμενο που υποβάλλει σχετική αίτηση, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασής του στην Κοινότητα και με την επιφύλαξη των μέτρων που λαμβάνονται για την εφαρμογή των άρθρων 13, 14 και 15.

Τα πιστοποιητικά εισαγωγής και εξαγωγής ισχύουν σε ολόκληρη την Κοινότητα. Τα εν λόγω πιστοποιητικά εκδίδονται κατόπιν σύστασης εγγύησης, με την οποία διασφαλίζεται ότι τα προϊόντα εισάγονται ή εξάγονται κατά τη διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού. Πλην ανωτέρας βίας, η εγγύηση καταπίπτει εν όλω ή εν μέρει, εάν η εισαγωγή ή η εξαγωγή δεν πραγματοποιηθεί εμπροθέσμως ή πραγματοποιηθεί μόνο εν μέρει.

2. Η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών και οι λοιπές λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 2.

Τμήμα I

Διατάξεις που εφαρμόζονται στις εισαγωγές

Άρθρο 11

1. Εφόσον ο παρών κανονισμός δεν ορίζει το αντίθετο, ο εισαγωγικός δασμός για τα προϊόντα του άρθρου 1 είναι ο αναφερόμενος στο κοινό δασμολόγιο.

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, ο εισαγωγικός δασμός

α) για το αποφλοιωμένο ρύζι που υπάγεται στον κωδικό 1006 20 ισούται με την τιμή παρέμβασης, προσαυξημένη κατά:

i) 80 % στην περίπτωση αποφλοιωμένου ρυζιού που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 1006 20 17 και 1006 20 98;

ii) 88 % στην περίπτωση αποφλοιωμένου ρυζιού που υπάγεται στους λοιπούς κωδικούς της συνδυασμένης ονοματολογίας, εκτός από τους κωδικούς ΣΟ 1006 20 17 ή 1006 20 98,

μείον την τιμή εισαγωγής,

και

β) για το λευκασμένο ρύζι που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 1006 30 ισούται με την τιμή παρέμβασης, συν ένα ποσοστό που πρόκειται να υπολογισθεί και μείον την τιμή εισαγωγής.

Εντούτοις, ο εισαγωγικός δασμός που υπολογίζεται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο δεν υπερβαίνει τον δασμολογικό συντελεστή του κοινού δασμολογίου.

Το ποσοστό που αναφέρεται στο στοιχείο β) υπολογίζεται με την προσαρμογή του κατάλληλου ποσοστού που αναφέρεται στο στοιχείο α) σε συνάρτηση με τους συντελεστές μετατροπής, τα έξοδα επεξεργασίας και την αξία των υποπροϊόντων και στη συνέχεια με την προσαύξηση των λαμβανομένων ποσών κατά ένα ποσό για την προστασία της βιομηχανίας.

3. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, δεν επιβάλλεται δασμός στις εισαγωγές στο γαλλικό υπερπόντιο διαμέρισμα της Ρεϋνιόν, που προορίζονται για επιτόπου κατανάλωση, των προϊόντων που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 1006 10, 1006 20 και 1006 40 00.

4. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 2.

Άρθρο 12

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 11 παράγραφος 2, για να αποτραπούν ή να εξουδετερωθούν οι δυσμενείς επιπτώσεις στην κοινοτική αγορά που είναι δυνατό να προκύψουν από τις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1, η εισαγωγή, με το δασμολογικό συντελεστή που προβλέπει το άρθρο 11, ενός ή περισσότερων από τα προϊόντα αυτά υπόκειται στην καταβολή πρόσθετου εισαγωγικού δασμού, εάν πληρούνται οι όροι που καθορίζονται από την Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 3, εκτός εάν οι εισαγωγές δεν είναι πιθανό να διαταράξουν την κοινοτική αγορά ή εάν οι επιπτώσεις θα ήσαν δυσανάλογες σε σχέση με τον επιδιωκόμενο στόχο.

2. Οι εισαγωγές που πραγματοποιούνται σε τιμή κατώτερη από το επίπεδο που κοινοποιείται από την Κοινότητα στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου ("τιμή ενεργοποίησης") μπορεί να υπόκεινται σε πρόσθετο εισαγωγικό δασμό.

Εάν ο όγκος των εισαγωγών για κάθε έτος, κατά το οποίο παρουσιάζονται ή ενδέχεται να παρουσιαστούν οι δυσμενείς επιπτώσεις που αναφέρονται στη παράγραφο 1, υπερβαίνει ένα επίπεδο που βασίζεται στις ευκαιρίες πρόσβασης στην αγορά, οριζόμενες ως ποσοστό εισαγωγών επί της αντίστοιχης εγχώριας κατανάλωσης κατά τα τρία προηγούμενα έτη ("όγκος ενεργοποίησης"), μπορεί να επιβληθεί πρόσθετος εισαγωγικός δασμός.

Οι τιμές εισαγωγής που λαμβάνονται υπόψη για την επιβολή πρόσθετου εισαγωγικού δασμού σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, καθορίζονται με βάση τις τιμές εισαγωγής cif του εν λόγω φορτίου.

Οι τιμές εισαγωγής cif επαληθεύονται για το σκοπό αυτό βάσει των αντιπροσωπευτικών τιμών για το συγκεκριμένο προϊόν στη διεθνή αγορά ή στην κοινοτική αγορά εισαγωγής του προϊόντος.

3. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 2. Οι λεπτομέρειες αυτές προσδιορίζουν ιδίως τα προϊόντα, στα οποία μπορούν να επιβληθούν πρόσθετοι εισαγωγικοί δασμοί.

Άρθρο 13

1. Το άνοιγμα και η διαχείριση δασμολογικών ποσοστώσεων για τα προϊόντα του άρθρου 1, που προκύπτουν από συμφωνίες συναφθείσες σύμφωνα με το άρθρο 300 της συνθήκης ή από οποιαδήποτε άλλη πράξη του Συμβουλίου, γίνονται από την Επιτροπή βάσει λεπτομερειών εφαρμογής που θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 2.

2. Η διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων γίνεται με την εφαρμογή μίας από τις κάτωθι μεθόδους ή συνδυασμού αυτών:

α) μέθοδος βασιζόμενη στη χρονολογική σειρά υποβολής των αιτήσεων (αρχή της "εξυπηρέτησης κατά σειρά χρονικής προτεραιότητας")·

β) μέθοδος κατανομής κατ' αναλογία των ποσοτήτων που ζητήθηκαν κατά την κατάθεση των αιτήσεων (με τη χρήση της μεθόδου της "ταυτόχρονης εξέτασης")·

γ) μέθοδος βασιζόμενη στη συνεκτίμηση των παραδοσιακών εμπορικών ρευμάτων (σύμφωνα με τη μέθοδο "παλαιοί και νέοι πελάτες").

Είναι δυνατή η εφαρμογή και άλλων κατάλληλων μεθόδων. Πρέπει να αποφεύγεται οποιαδήποτε αδικαιολόγητη διάκριση μεταξύ των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων.

3. Η καθοριζόμενη μέθοδος διαχείρισης λαμβάνει υπόψη, κατά περίπτωση, τις ανάγκες εφοδιασμού της κοινοτικής αγοράς και την ανάγκη διασφάλισης της ισορροπίας της αγοράς αυτής.

4. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής που αναφέρονται στην παράγραφο 1, προβλέπουν το άνοιγμα των ετήσιων δασμολογικών ποσοστώσεων, εάν χρειάζεται με την κατάλληλη κλιμάκωση στη διάρκεια του έτους, καθορίζουν την εφαρμοστέα μέθοδο διαχείρισης, ενδεχομένως δε περιλαμβάνουν:

α) εγγυήσεις ως προς τη φύση, την προέλευση και την καταγωγή του προϊόντος·

β) αναγνώριση του εγγράφου που χρησιμοποιείται για την επαλήθευση της ύπαρξης των εγγυήσεων που αναφέρονται στο στοιχείο α)·

γ) τους όρους υπό τους οποίους εκδίδονται τα πιστοποιητικά εισαγωγής και τη διάρκεια ισχύος τους.

Τμήμα II

Διάταξεις που εφρμόζονται στις εξαγωγές

Άρθρο 14

1. Στο βαθμό που είναι αναγκαίο, για να καταστεί δυνατή η εξαγωγή των κατωτέρω προϊόντων με βάση τις τιμές των προϊόντων αυτών στη διεθνή αγορά και εντός των ορίων που απορρέουν από συμφωνίες οι οποίες συνάπτονται σύμφωνα με το άρθρο 300 της Συνθήκης, η διαφορά ανάμεσα σε αυτές τις τιμές και τις τιμές στην κοινοτική αγορά είναι δυνατό να καλυφθεί με τη χορήγηση επιστροφής κατά την εξαγωγή:

α) των προϊόντων του άρθρου 1 που πρόκειται να εξαχθούν ως έχουν·

β) των προϊόντων του άρθρου 1 που πρόκειται να εξαχθούν με την μορφή των εμπορευμάτων που αναφέρονται στο παράρτημα IV.

Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή για τα προϊόντα που αναφέρονται στο στοιχείο β) δεν μπορούν να υπερβαίνουν εκείνες που εφαρμόζονται στα προϊόντα αυτά εξαγόμενα ως έχουν.

2. Η κατανομή των ποσοτήτων που μπορούν να εξαχθούν με επιστροφή καθορίζεται σύμφωνα με μέθοδο η οποία:

α) είναι η καταλληλότερη για τη φύση του προϊόντος και την κατάσταση της συγκεκριμένης αγοράς και επιτρέπει την αποτελεσματικότερη δυνατή χρησιμοποίηση των διαθέσιμων πόρων, λαμβάνει δε υπόψη την αποδοτικότητα και τη διάρθρωση των εξαγωγών της Κοινότητας, χωρίς διακρίσεις μεταξύ μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων·

β) από διοικητική άποψη είναι η λιγότερο επαχθής για τις επιχειρήσεις, λαμβανομένων υπόψη των διαχειριστικών απαιτήσεων·

γ) αποκλείει τη διάκριση μεταξύ των ενδιαφερόμενων επιχειρηματιών.

3. Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή είναι οι ίδιες για ολόκληρη την Κοινότητα. Επιτρέπεται η διαφοροποίησή τους ανάλογα με τον τόπο προορισμού, εάν η κατάσταση της διεθνούς αγοράς ή οι ειδικές ανάγκες ορισμένων αγορών το καθιστούν αναγκαίο. Οι επιστροφές καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 2. Ο δε καθορισμός τους είναι δυνατός:

α) σε τακτικά χρονικά διαστήματα·

β) μέσω διαγωνισμού για τα προϊόντα για τα οποία η διαδικασία είχε προβλεφθεί στο παρελθόν.

Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή που καθορίζονται σε τακτά διαστήματα μπορούν, εάν χρειάζεται, να τροποποιούνται κατά το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα από την Επιτροπή είτε κατόπιν αιτήσεως ενός κράτους μέλους ή με δική της πρωτοβουλία.

4. Κατά τον καθορισμό των επιστροφών λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία:

α) η υφιστάμενη κατάσταση και οι μελλοντικές τάσεις όσον αφορά:

i) τις τιμές και τις διαθέσιμες ποσότητες ρυζιού και θραυσμάτων ρυζιού στην κοινοτική αγορά,

ii) τις τιμές ρυζιού και θραυσμάτων ρυζιού στη διεθνή αγορά·

β) οι στόχοι της κοινής οργάνωσης αγοράς του ρυζιού, που συνίστανται στη διασφάλιση της ισορροπίας της εν λόγω αγοράς και της φυσικής ανάπτυξης των τιμών και των συναλλαγών·

γ) τα όρια που απορρέουν από συμφωνίες που έχουν συναφθεί σύμφωνα με το άρθρο 300 της συνθήκης·

δ) η σημασία της αποφυγής διαταραχών στην κοινοτική αγορά·

ε) οι οικονομικές πτυχές των προτεινόμενων εξαγωγών·

στ) οι πλέον συμφέρουσες τιμές σε τρίτες χώρες προορισμού για εισαγωγές τρίτων χωρών, όσον αφορά τα προϊόντα που απαριθμούνται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β).

Άρθρο 15

1. Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή προϊόντων του άρθρου 1 που εξάγονται ως έχουν χορηγούνται μόνο κατόπιν αιτήσεως και με προσκόμιση πιστοποιητικού εξαγωγής.

2. Η επιστροφή που εφαρμόζεται στα προϊόντα του άρθρου 1 εξαγόμενα ως έχουν είναι εκείνη που ισχύει την ημέρα της αίτησης για την έκδοση πιστοποιητικού και, στην περίπτωση διαφοροποιημένης επιστροφής, εκείνη που ισχύει την ίδια ημέρα:

α) για τον προορισμό που αναγράφεται στο πιστοποιητικό

ή, ανάλογα με την περίπτωση,

β) για τον πραγματικό προορισμό, εάν διαφέρει από τον προορισμό που αναγράφεται στο πιστοποιητικό. Στην περίπτωση αυτή, το ποσό που εφαρμόζεται δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό που εφαρμόζεται για τον προορισμό που αναγράφεται στο πιστοποιητικό.

Για να αποφευχθεί η κατάχρηση της ευέλικτης ρύθμισης που προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο, μπορούν να ληφθούν τα ενδεδειγμένα μέτρα.

3. Το πεδίο εφαρμογής των παραγράφων 1 και 2 μπορεί να επεκταθεί στα προϊόντα του άρθρου 1 που εξάγονται με τη μορφή εμπορευμάτων που αναφέρονται στο παράρτημα IV, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3448/93(11). Οι λεπτομέρειες εφαρμογής θεσπίζονται σύμφωνα με την εν λόγω διαδικασία.

4. Μπορούν να εγκριθούν παρεκκλίσεις από τις παραγράφους 1 και 2 στην περίπτωση προϊόντων, για τα οποία καταβάλλονται επιστροφές κατά την εξαγωγή στο πλαίσιο ενεργειών σχετικών με την επισιτιστική βοήθεια, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 2.

Άρθρο 16

1. Είναι δυνατόν να ορισθεί διορθωτικό ποσό που εφαρμόζεται στις επιστροφές κατά την εξαγωγή σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 2. Εντούτοις, όταν χρειάζεται, η Επιτροπή μπορεί να τροποποιήσει τα διορθωτικά ποσά.

2. Το πρώτο εδάφιο μπορεί να εφαρμοσθεί στα προϊόντα του άρθρου 1, τα οποία εξάγονται με τη μορφή εμπορευμάτων που αναφέρονται στο παράρτημα IV.

Άρθρο 17

1. Η επιστροφή για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 στοιχεία α) και β) καταβάλλεται με την προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων ότι:

α) τα προϊόντα έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου στην Κοινότητα κατά την έννοια του άρθρου 23 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου της Οκτωβρίου 1992 περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα(12), εκτός από τις περιπτώσεις που εφαρμόζεται η παράγραφος 6 του άρθρου 23·

β) τα προϊόντα έχουν εξαχθεί από την Κοινότητα·

γ) στην περίπτωση διαφοροποιημένης επιστροφής, έχουν φθάσει στον προορισμό που αναγράφεται στο πιστοποιητικό ή σε άλλον προορισμό, για τον οποίο έχει καθορισθεί επιστροφή, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 στοιχείο β). Εντούτοις, μπορούν να γίνουν εξαιρέσεις στον κανόνα αυτό σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 2, υπό την προϋπόθεση πρόβλεψης όρων, οι οποίοι προσφέρουν ισοδύναμες εγγυήσεις.

Συμπληρωματικές διατάξεις μπορούν να θεσπιστούν σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 2.

2. Δεν χορηγείται επιστροφή κατά την εξαγωγή ρυζιού που εισάγεται από τρίτες χώρες και επανεξάγεται προς τρίτες χώρες, εκτός εάν ο εξαγωγέας υποβάλει αποδεικτικά στοιχεία ότι:

α) το προς εξαγωγή προϊόν και το προϊόν που είχε εισαχθεί προηγουμένως είναι ένα και το αυτό και

β) οι δασμοί εισπράχθηκαν κατά τη θέση των εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία.

Στην περίπτωση αυτή, η επιστροφή, για κάθε προϊόν, ισούται προς τους δασμούς που εισπράχθηκαν κατά την εισαγωγή, εφόσον οι εν λόγω δασμοί είναι κατώτεροι από την εφαρμοζόμενη επιστροφή. Εάν οι δασμοί που εισπράχθηκαν κατά την εισαγωγή είναι ανώτεροι από την εφαρμοζόμενη επιστροφή, εφαρμόζονται οι εν λόγω δασμοί.

Άρθρο 18

Η τήρηση των ποσοτικών ορίων, τα οποία απορρέουν από τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί σύμφωνα με το άρθρο 300 της συνθήκης, εξασφαλίζεται με βάση τα πιστοποιητικά εξαγωγής, τα οποία εκδίδονται για τις προβλεπόμενες περιόδους αναφοράς που εφαρμόζονται στα εν λόγω προϊόντα. Όσον αφορά την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμφωνία του ΠΟΕ για τη γεωργία, η ισχύς των πιστοποιητικών εξαγωγής δεν επηρεάζεται από τη λήξη μιας περιόδου αναφοράς.

Άρθρο 19

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος τμήματος, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων σχετικά με την ανακατανομή των εξαγώγιμων ποσοτήτων που δεν έχουν κατανεμηθεί ή χρησιμοποιηθεί, θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 2. Οι εν λόγω λεπτομέρειες εφαρμογής μπορούν να περιλαμβάνουν διατάξεις, οι οποίες διέπουν την ποιότητα των προϊόντων που είναι επιλέξιμα για επιστροφή κατά την εξαγωγή.

Το παράρτημα IV τροποποιείται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 2.

Τμήμα III

Κοινές διατάξεις

Άρθρο 20

1. Στο βαθμό που απαιτείται για την καλή λειτουργία της κοινής οργάνωσης της αγοράς ρυζιού, το Συμβούλιο, αποφασίζοντας μετά από πρόταση της Επιτροπής σύμφωνα με τη διαδικασία ψηφοφορίας που προβλέπεται στο άρθρο 37 παράγραφος 2 της συνθήκης, μπορεί να απαγορεύσει εν όλω ή εν μέρει την προσφυγή στο καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγή ή προς επανεισαγωγή για τα προϊόντα του άρθρου 1.

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, εάν η κατάσταση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 χαρακτηρίζεται ως άκρως επείγουσα και έχει διαταραχθεί η κοινοτική αγορά ή κινδυνεύει να διαταραχθεί από το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγή ή προς επανεισαγωγή, η Επιτροπή μετά από αίτηση ενός κράτους μέλους ή με δική της πρωτοβουλία αποφασίζει τα αναγκαία μέτρα σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 2. Τα μέτρα αυτά, των οποίων η διάρκεια ισχύος δεν δύναται να υπερβεί τους έξι μήνες και τα οποία εφαρμόζονται πάραυτα, κοινοποιούνται στο Συμβούλιο και στα κράτη μέλη. Εάν ένα κράτος μέλος υποβάλει αίτηση στην Επιτροπή, η Επιτροπή αποφασίζει εντός μιας εβδομάδας από την παραλαβή της αίτησης.

3. Τα μέτρα που αποφασίζονται από την Επιτροπή μπορούν να παραπεμφθούν στο Συμβούλιο από οποιοδήποτε κράτος μέλος εντός μιας εβδομάδας από την ημερομηνία κοινοποίησής τους. Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία, μπορεί να επικυρώσει, να τροποποιήσει ή να ακυρώσει την απόφαση της Επιτροπής.

Εάν το Συμβούλιο δεν έχει λάβει απόφαση εντός τριών μηνών από την ημερομηνία παραπομπής της απόφασης ενώπιόν του, η απόφαση της Επιτροπής θεωρείται ακυρωθείσα.

Άρθρο 21

1. Οι γενικοί κανόνες για την ερμηνεία της Συνδυασμένης Ονοματολογίας και οι λεπτομέρειες εφαρμογής της ισχύουν για τη δασμολογική κατάταξη των προϊόντων τα οποία υπάγονται στον παρόντα κανονισμό. Η δασμολογική ονοματολογία που προκύπτει από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των ορισμών του παραρτήματος Ι, ενσωματώνεται στο Κοινό Δασμολόγιο.

2. Εφόσον ο παρών κανονισμός ή οι διατάξεις που θεσπίζονται κατ' εφαρμογή του δεν ορίζουν το αντίθετο, απαγορεύονται κατά τις συναλλαγές με τις τρίτες χώρες:

α) η επιβολή οποιασδήποτε επιβάρυνσης αποτελέσματος ισοδυνάμου με δασμό·

β) η εφαρμογή οποιουδήποτε ποσοτικού περιορισμού ή μέτρου ισοδυνάμου αποτελέσματος.

Άρθρο 22

1. Όταν οι τιμές στη διεθνή αγορά για ένα ή περισσότερα από τα προϊόντα του άρθρου 1 φθάσουν σε επίπεδα που διαταράσσουν ή απειλούν να διαταράξουν τον εφοδιασμό της κοινοτικής αγοράς και εφόσον η κατάσταση αυτή ενδέχεται να συνεχισθεί και να επιδεινωθεί, επιτρέπεται να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα. Τα μέτρα αυτά μπορούν να ληφθούν ως μέτρα διασφάλισης σε περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσες.

2. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 2.

Άρθρο 23

1. Εάν, λόγω των εισαγωγών ή των εξαγωγών, η κοινοτική αγορά ενός ή περισσοτέρων από τα προϊόντα του άρθρου 1 υφίσταται ή απειλείται να υποστεί, σοβαρές διαταραχές που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τους στόχους του άρθρου 33 της Συνθήκης, είναι δυνατόν να εφαρμοσθούν κατά τις συναλλαγές με τις χώρες που δεν είναι μέλη του ΠΟΕ τα ενδεικνυόμενα μέτρα, μέχρις ότου εκλείψει η εν λόγω διαταραχή ή απειλή διαταραχής.

2. Εάν προκύψει η κατάσταση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή, μετά από αίτηση ενός κράτους μέλους ή με δική της πρωτοβουλία, αποφασίζει τη λήψη των αναγκαίων μέτρων. Τα κράτη μέλη ενημερώνονται για τα εν λόγω μέτρα, τα οποία εφαρμόζονται αμέσως. Εάν ένα κράτος μέλος υποβάλει στην Επιτροπή σχετική αίτηση, η Επιτροπή αποφασίζει επ' αυτής εντός τριών εργασίμων ημερών από την παραλαβή της αίτησης.

3. Τα μέτρα που αποφασίζονται από την Επιτροπή μπορούν να παραπεμφθούν στο Συμβούλιο από οποιοδήποτε κράτος μέλος εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησής τους. Το Συμβούλιο συνεδριάζει χωρίς καθυστέρηση. Μπορεί, με ειδική πλειοψηφία, να τροποποιήσει ή να ακυρώσει το εν λόγω μέτρο εντός ενός μηνός από την ημερομηνία κατά την οποία παραπέμφθηκε στο Συμβούλιο.

4. Οι διατάξεις που θεσπίζονται δυνάμει του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται λαμβανομένων υπόψη των υποχρεώσεων, οι οποίες απορρέουν από τις διεθνείς συμφωνίες που συνάπτονται σύμφωνα με το άρθρο 300 παράγραφος 2 της συνθήκης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 24

Εφόσον ο παρών κανονισμός δεν ορίζει το αντίθετο, τα άρθρα 87, 88 και 89 της συνθήκης εφαρμόζονται στην παραγωγή και στην εμπορία των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1.

Άρθρο 25

1. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή ανακοινώνουν αμοιβαίως τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και για την τήρηση των διεθνών υποχρεώσεων σχετικά με το ρύζι.

2. Οι λεπτομέρειες για τον καθορισμό των αναγκαίων στοιχείων, καθώς και για την ανακοίνωση και τη διανομή τους, θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 2.

Άρθρο 26

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή διαχείρισης σιτηρών, η οποία έχει συσταθεί με το άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 του Συμβουλίου σχετικά με την κοινή οργάνωση της αγοράς σιτηρών, στο εξής καλούμενη "η επιτροπή"(13).

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

Η προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ είναι ένας μήνας.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της.

Άρθρο 27

Η επιτροπή μπορεί να εξετάσει οποιοδήποτε θέμα τίθεται από τον πρόεδρό της είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν αιτήσεως του αντιπροσώπου κράτους μέλους.

Άρθρο 28

Τα μέτρα που είναι τόσο αναγκαία όσο και δικαιολογημένα, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, για την επίλυση πρακτικών και ειδικών προβλημάτων θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 2.

Τα εν λόγω μέτρα μπορούν να παρεκκλίνουν από ορισμένα μέρη του παρόντος κανονισμού, αλλά μόνο στο βαθμό και για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως αναγκαίο.

Άρθρο 29

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1258/1999 και οι διατάξεις που θεσπίζονται κατ' εφαρμογή του, εφαρμόζονται στις δαπάνες στις οποίες υποβάλλονται τα κράτη μέλη για την εκτέλεση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 30

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται κατά τρόπον, ώστε να λαμβάνονται δεόντως και ταυτόχρονα υπόψη οι στόχοι που προβλέπονται στα άρθρα 33 και 131 της συνθήκης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 31

1. Καταργούνται οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 3072/95 και (ΕΚ) αριθ. 3073/95.

Οι παραπομπές στους καταργούμενους κανονισμούς θεωρούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που περιέχεται στο παράρτημα V.

2. Μεταβατικά μέτρα μπορούν να θεσπιστούν σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 2.

Άρθρο 32

1. Κατά την περίοδο από 1ης Απριλίου 2004 έως 31 Ιουλίου 2004, οι ποσότητες που αγοράζονται από τους οργανισμούς παρέμβασης σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3072/95 περιορίζονται σε 100000 τόνους.

2. Η Επιτροπή, βάσει ισοζυγίου που αντικατοπτρίζει την κατάσταση της αγοράς, μπορεί να τροποποιεί την ποσότητα που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 2.

3. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 2.

Άρθρο 33

1. Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Εφαρμόζεται από την περίοδο εμπορίας 2004/2005.

Εντούτοις, τα άρθρα 9 και 32 εφαρμόζονται από την 1η Απριλίου 2004.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2003.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

G. Alemanno

(1) Γνώμη που εδόθη στις 5 Ιουνίου 2003 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2) ΕΕ C 208 της 3.9.2003, σ. 72.

(3) Γνώμη που εδόθη στις 2 Ιουλίου 2003 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα).

(4) ΕΕ L 329 της 30.12.1995, σ. 18· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 411/2002 (ΕΕ L 62 της 5.3.2002, σ. 27).

(5) Βλέπε σελίδα 1 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

(6) ΕΕ L 336 της 23.12.1994, σ. 22.

(7) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

(8) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 103.

(9) ΕΕ L 329 της 30.12.1995, σ. 33.

(10) Βλέπε σελίδα 1 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

(11) ΕΕ L 318 της 20.12.1993, σ. 18· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2580/2000 (ΕΕ L 298 της 25.11.2000, σ. 15).

(12) ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1· κανονισμός όπως τροποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2700/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 311 της 12.12.2000, σ. 17).

(13) Βλέπε σελίδα 78 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Ορισμοί

που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

1. α) Αναποφλοίωτο ρύζι (ρύζι paddy): το ρύζι που διατηρεί το φλοιό του μετά το ράβδισμα.

β) Αποφλοιωμένο ρύζι: το ρύζι paddy από το οποίο έχει αφαιρεθεί μόνον ο φλοιός. Περιλαμβάνονται κυρίως σε αυτήν την ονομασία τα ρύζια που παρουσιάζονται στο εμπόριο με τις ονομασίες "ρύζι brun", "ρύζι cargo", "ρύζι loonzain" και "riso sbramato".

γ) Μισολευκασμένο ρύζι: το ρύζι paddy από το οποίο έχουν αφαιρεθεί ο φλοιός, ένα μέρος από το φύτρο και το σύνολο ή μέρος από τα εξωτερικά, αλλά όχι και τα εσωτερικά, στρώματα του περικαρπίου.

δ) Λευκασμένο ρύζι: το ρύζι paddy από το οποίο έχουν αφαιρεθεί ο φλοιός, το σύνολο των εξωτερικών και εσωτερικών στρωμάτων του περικαρπίου, το σύνολο του φύτρου, στην περίπτωση του μακρόσπερμου ή μεσόσπερμου ρυζιού, και ένα μέρος τουλάχιστον, στην περίπτωση του στρογγυλόσπερμου ρυζιού, αλλά το οποίο διατηρεί λευκές επιμήκεις ραβδώσεις στο 10 %, το ανώτερο, των κόκκων.

2. α) Στρογγυλόσπερμο ρύζι: το ρύζι του οποίου το μήκος των κόκκων είναι μικρότερο ή ίσο με 5,2 χιλιοστόμετρα και του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μικρότερος του 2.

β) Μεσόσπερμο ρύζι: το ρύζι του οποίου το μήκος των κόκκων είναι μεγαλύτερο από 5,2 χιλιοστόμετρα και μικρότερο ή ίσο με 6,0 χιλιοστόμετρα και του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μικρότερος του 3.

γ) Μακρόσπερμο ρύζι: είναι

i) μακρόσπερμο ρύζι Α: το ρύζι του οποίου το μήκος των κόκκων είναι μεγαλύτερο από 6,0 χιλιοστόμετρα και του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος του 2, αλλά μικρότερος του 3·

ii) μακρόσπερμο ρύζι Β: το ρύζι του οποίου το μήκος των κόκκων είναι μεγαλύτερο από 6,0 χιλιοστόμετρα και του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 3.

δ) Καταμέτρηση των κόκκων: η καταμέτρηση των κόκκων πραγματοποιείται σε λευκασμένο ρύζι, σύμφωνα με την ακόλουθη μέθοδο:

i) λήψη αντιπροσωπευτικού δείγματος της παρτίδας·

ii) διαλογή του δείγματος, ώστε η καταμέτρηση να επιχειρηθεί μόνο σε ολόκληρους κόκκους, συμπεριλαμβανομένων των κόκκων με ατελή ωρίμανση·

iii) πραγματοποίηση δύο καταμετρήσεων, η καθεμία σε 100 κόκκους, και υπολογισμός του μέσου όρου·

iv) προσδιορισμός του αποτελέσματος σε χιλιοστά και στρογγυλοποίηση σε ένα δεκαδικό ψηφίο.

3. Θραύσματα ρυζιού: τα τεμάχια κόκκων που έχουν μήκος ίσο ή μικρότερο από τα τρία τέταρτα του μέσου μήκους ολόκληρου του κόκκου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Περιγραφή των κόκκων και των θραυσμάτων που δεν ειναι άμεμπτης ποιότητας

όπως αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

Α. Ολόκληροι κόκκοι

Κόκκοι από τους οποίους, ανεξάρτητα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε κάθε στάδιο βιομηχανικής επεξεργασίας, έχει αφαιρεθεί μόνο ένα μέρος του άκρου.

Β. Κόκκοι κομμένοι στο άκρο

Κόκκοι από τους οποίους έχει αφαιρεθεί ολόκληρο το άκρο.

Γ. Θραυσμένοι κόκκοι ή τεμάχια

Κόκκοι από τους οποίους μέρος του μεγέθους ολόκληρου κόκκου, μεγαλύτερο από το άκρο, έχει αφαιρεθεί·τα θραύσματα περιλαμβάνουν:

- μεγάλα θραύσματα (τεμάχια κόκκων των οποίων το μήκος είναι ίσο ή ανώτερο του ημίσεος του μήκους του κόκκου, τα οποία όμως δεν αποτελούν ολόκληρο κόκκο),

- μεσαία θραύσματα (τεμάχια κόκκων των οποίων το μήκος είναι ίσο ή ανώτερο του τετάρτου του μήκους του κόκκου, τα οποία όμως δεν φθάνουν το ελάχιστο μέγεθος των "μεγάλων θραυσμάτων"),

- λεπτά θραύσματα (τεμάχια κόκκων τα οποία δεν φθάνουν το τέταρτο του κόκκου αλλά δεν διέρχονται διά μέσου ενός κοσκίνου του οποίου οι οπές έχουν διάμετρο 1,4 mm),

- τεμάχια θραυσθέντος κόκκου (μικρά τεμάχια ή μόρια ενός κόκκου τα οποία μπορούν να διέλθουν διά μέσου ενός κοσκίνου, του οποίου οι οπές έχουν διάμετρο 1,4 mm)· ταυτίζονται με τα τεμάχια κόκκων που έχουν σχισμή (τεμάχια κόκκου τα οποία έχουν προέλθει από την επιμήκη σχισμή του κόκκου).

Δ. Πράσινοι κόκκοι

Κόκκοι με ατελή ωρίμανση.

Ε. Κόκκοι που εμφανίζουν φυσικές παραμορφώσεις

Νοούνται ως φυσικές παραμορφώσεις οι παραμορφώσεις κληρονομικής ή μη προελεύσεως σε σχέση με τα τυπικά μορφολογικά χαρακτηριστικά της ποικιλίας.

ΣΤ. Κόκκοι αλευρώδεις

Κόκκοι των οποίων τουλάχιστον τα τρία τέταρτα της επιφανείας παρουσιάζουν όψη αδιαφανή και αλευρώδη.

Ζ. Κόκκοι με ερυθρές ραβδώσεις

Κόκκοι οι οποίοι παρουσιάζουν, σε διαφόρους εντάσεις και τόνους, ραβδώσεις ερυθρού χρώματος, κατά την επιμήκη κατεύθυνση, οι οποίες οφείλονται σε υπολείμματα του περικαρπίου.

Η. Κόκκοι διάστικτοι

Κόκκοι οι οποίοι φέρουν ένα μικρό, καλά οριοθετημένο κύκλο βαθέος χρώματος και σχήματος περισσότερο ή λιγότερο κανονικού· επιπλέον, θεωρούνται ως διάστικτοι οι κόκκοι οι οποίοι παρουσιάζουν ελαφρές μαύρες ραβδώσεις μόνο στην επιφάνεια και όχι σε βάθος· οι ραβδώσεις και τα στίγματα δεν πρέπει να παρουσιάζουν κίτρινο ή σκοτεινό κύκλο.

Θ. Κόκκοι κηλιδωμένοι

Κόκκοι οι οποίοι έχουν υποστεί σε περιορισμένο μέρος της επιφανείας τους φανερή αλλοίωση του φυσικού τους χρώματος· οι κηλίδες μπορεί να είναι διαφόρων χρωμάτων (υπομέλανες, υπέρυθρες, καστανές)· επιπλέον θεωρούνται ως κηλίδες οι βαθιές μελανές ραβδώσεις. Αν οι κηλίδες παρουσιάζουν ένταση του χρώματος (μέλανος, ροδόχρου, καστανού-υπερύθρου), ώστε να είναι αμέσως ορατές, και μέγεθος ίσο ή ανώτερο του ημίσεος των κόκκων, αυτοί πρέπει να θεωρούνται ως κίτρινοι κόκκοι.

Ι. Κίτρινοι κόκκοι

Κόκκοι οι οποίοι έχουν υποστεί, κατ' άλλο τρόπο εκτός της ξήρανσης, ολική ή μερική αλλαγή του φυσικού τους χρώματος και έχουν λάβει διάφορες αποχρώσεις από το κίτρινο-λεμονί έως το κίτρινο-πορτοκαλί.

ΙΑ. Κόκκοι χρώματος ηλέκτρου

Κόκκοι οι οποίοι έχουν υποστεί, κατ' άλλο τρόπο εκτός της ξήρανσης, ομοιόμορφη αλλαγή του χρώματός τους, ελαφρά και γενική· η αλλαγή αυτή μεταβάλλει το χρώμα των κόκκων σε χρώμα ανοικτό κίτρινο του ηλέκτρου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Ορισμός του ποιοτικού τύπου για το αναποφλοίωτο ρύζι (paddy)

Το αναποφλοίωτο ρύζι του ποιοτικού τύπου:

α) είναι υγιές, ανόθευτο και άοσμο, σύμφωνο με τα συναλλακτικά ήθη·

β) έχει περιεκτικότητα σε υγρασία το πολύ 13 %·

γ)

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Πίνακας αντιστοιχίας

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>