32003R1335

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1335/2003 της Επιτροπής, της 25ης Ιουλίου 2003, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 τγια τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 187 της 26/07/2003 σ. 0016 - 0020


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1335/2003 της Επιτροπής

της 25ης Ιουλίου 2003

σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 τγια τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα(1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2700/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(2), και ιδίως το άρθρο 247, καθώς και το άρθρο 247α,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Το άρθρο 220 παράγραφος 2 στοιχείο β) και το άρθρο 239 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 προβλέπουν ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εισαγωγικοί ή εξαγωγικοί δασμοί δεν απαιτείται να βεβαιώνονται εκ των υστέρων ή είναι δυνατό να αποτελούν το αντικείμενο επιστροφής ή διαγραφής για λόγους επιείκειας.

(2) Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι η είσπραξη των παραδοσιακών ιδίων πόρων υπάγεται στην αρμοδιότητα των κρατών μελών σύμφωνα με το άρθρο 8 της απόφασης 2000/597/ΕΚ Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2000, για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(3), είναι σκόπιμο να ανατεθεί στις αρχές των κρατών μελών η φροντίδα να αποφασίζουν, κατ' αρχήν, εάν οι εισαγωγικοί ή οι εξαγωγικοί δασμοί πρέπει ή όχι να βεβαιώνονται εκ των υστέρων βάσει του άρθρου 220 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 ή να αποτελούν το αντικείμενο επιστροφής ή διαγραφής βάσει του άρθρου 239 του ίδιου κανονισμού.

(3) Για να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη μεταχείριση των επιχειρήσεων και η προστασία των δημοσιονομικών συμφερόντων των Κοινοτήτων, είναι ωστόσο σκόπιμο να διατηρηθεί υποχρέωση διαβίβασης στην Επιτροπή των υποθέσεων προς λήψη σχετικής απόφασης όταν τα κράτη μέλη κρίνουν ότι θα έπρεπε να ληφθεί κάποια ευνοϊκή απόφαση και ότι α) διαπράχθηκε λάθος ή υπήρξε παράλειψη εκ μέρους της Επιτροπής ή β) εφόσον οι περιστάσεις που περιγράφονται στην εκάστοτε περίπτωση συνδέονται με κοινοτικές έρευνες που διενεργούνται ιδίως σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συμβουλίου, της 13ης Μαρτίου 1997, περί της αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των διοικητικών αρχών των κρατών μελών και της συνεργασίας των αρχών αυτών με την Επιτροπή με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των τελωνειακών και γεωργικών ρυθμίσεων(4) ή γ) το ποσό των σχετικών δασμών είναι μεγαλύτερο από ή ίσο με 500000 ευρώ.

(4) Η εν λόγω υποχρέωση διαβίβασης, ωστόσο, δεν ισχύει εάν η Επιτροπή έχει ήδη λάβει απόφαση για περίπτωση που παρουσιάζει παρόμοια πραγματικά και νομικά στοιχεία, οπότε τα κράτη μέλη δύνανται, κατά τη λήψη της δικής τους απόφασης, να βασιστούν στην πλέον πρόσφατη απόφαση της Επιτροπής για υπόθεση που παρουσιάζει παρόμοια πραγματικά και νομικά στοιχεία.

(5) Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής(5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 881/2003(6), πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(6) Η επιτροπή τελωνειακού κώδικα δεν έχει διατυπώσει γνώμη εντός της προθεσμίας που έθεσε ο πρόεδρος αυτής και συνεπώς η Επιτροπή υπέβαλε στο Συμβούλιο πρόταση σχετικά με τα εν λόγω μέτρα· εφόσον το Συμβούλιο δεν αποφάσισε εντός της προθεσμίας που ορίζει το άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(7), εναπόκειται στην Επιτροπή να θεσπίσει τα εν λόγω μέτρα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 τροποποιείται ως εξής:

1. Το άρθρο 869 τροποποιείται ως εξής:

α) το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"β) στις περιπτώσεις που κρίνουν ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 220 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κώδικα, με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η υπόθεση πρέπει να υποβληθεί στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 871. Ωστόσο, όταν εφαρμόζεται το άρθρο 871 παράγραφος 2 δεύτερη περίπτωση, απόφαση των τελωνειακών αρχών που επιτρέπει τη μη βεβαίωση των σχετικών δασμών μπορεί να εκδοθεί μόνον μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας που έχει αναληφθεί σύμφωνα με τα άρθρα 871 έως 876"·

β) το στοιχείο γ) καταργείται·

γ) προστίθενται τα δύο ακόλουθα εδάφια:"Όταν υποβάλλεται αίτηση επιστροφής ή διαγραφής σύμφωνα με το άρθρο 236 σε συνδυασμό με το άρθρο 220 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κώδικα, εφαρμόζονται κατ' αναλογία το στοιχείο β) της πρώτης παραγράφου και τα άρθρα 871 έως 876.

Για την εφαρμογή των προηγούμενων παραγράφων, τα κράτη μέλη παρέχουν αμοιβαία συνδρομή, ιδίως όταν υπάρχει σφάλμα των τελωνειακών αρχών κράτους μέλους διαφορετικού από εκείνο που είναι αρμόδιο για τη λήψη της απόφασης."

2. Τα άρθρα 870 έως 872 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

"Άρθρο 870

1. Κάθε κράτος μέλος θέτει στη διάθεση της Επιτροπής τον κατάλογο των περιπτώσεων στις οποίες εφαρμόστηκαν:

- οι διατάξεις του άρθρου 869 στοιχείο α),

- οι διατάξεις του άρθρου 236 του κώδικα σε συνδυασμό με το άρθρο 220 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κώδικα, όταν δεν απαιτείται κοινοποίηση σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου,

- οι διατάξεις του άρθρου 869 στοιχείο β), όταν δεν απαιτείται κοινοποίηση σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

2. Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή την κατάσταση και την περιληπτική περιγραφή των περιπτώσεων, κατά τις οποίες εφαρμόστηκαν οι διατάξεις του άρθρου 236 του κώδικα σε συνδυασμό με το άρθρο 220 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κώδικα ή με τις διατάξεις του άρθρου 869 στοιχείο β), όταν το μη εισπραττόμενο από επιχείρηση ποσό λόγω του ίδιου λάθους που αφορά, ενδεχομένως, περισσότερες της μιας πράξεις εισαγωγής ή εξαγωγής υπερβαίνει τις 50000 ευρώ. Η κοινοποίηση αυτή πραγματοποιείται κατά το πρώτο και τρίτο τρίμηνο κάθε έτους για όλες τις περιπτώσεις, για τις οποίες λήφθηκε απόφαση για μη εκ των υστέρων βεβαίωση κατά το προηγούμενο εξάμηνο.

Άρθρο 871

1. Η τελωνειακή αρχή διαβιβάζει την υπόθεση στην Επιτροπή για να τη διευθετήσει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 872 έως 876 όταν κρίνει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 220 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κώδικα και:

- θεωρεί είτε ότι η Επιτροπή διέπραξε λάθος κατά την έννοια του άρθρου 220 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κώδικα, είτε

- ότι οι περιστάσεις στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουν σχέση με τα αποτελέσματα κοινοτικής έρευνας που διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συμβουλίου, της 13ης Μαρτίου 1997, περί της αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των διοικητικών αρχών των κρατών μελών και της συνεργασίας των αρχών αυτών με την Επιτροπή με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των τελωνειακών και γεωργικών ρυθμίσεων(8) ή σύμφωνα με κάθε άλλη κοινοτική διάταξη ή συμφωνία που έχει συνάψει η Επιτροπή με ορισμένες χώρες ή ομάδες χωρών, όπου προβλέπεται η δυνατότητα διενέργειας τέτοιων κοινοτικών ερευνών, ή

- το μη εισπραττόμενο από επιχείρηση ποσό λόγω του ίδιου λάθους που αφορά, ενδεχομένως, περισσότερες της μίας πράξεις εισαγωγής ή εξαγωγής είναι μεγαλύτερο από ή ίσο με 500000 ευρώ.

2. Η διαβίβαση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 δεν επιτρέπεται όταν:

- η Επιτροπή εξέδωσε ήδη απόφαση σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 872 έως 876 σχετικά με υπόθεση η οποία παρουσιάζει παρόμοια πραγματικά και νομικά στοιχεία,

- η Επιτροπή ήδη ασχολείται με υπόθεση η οποία παρουσιάζει παρόμοια πραγματικά και νομικά στοιχεία.

3. Ο φάκελος που διαβιβάζεται στην Επιτροπή πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την ολοκληρωμένη εξέταση της υπόθεσης. Πρέπει να περιλαμβάνει λεπτομερείς πληροφορίες για τη συμπεριφορά του ενδιαφερόμενου επιχειρηματία, ιδίως για την επαγγελματική του εμπειρία, την καλή πίστη και την επιμέλεια που επέδειξε. Η σχετική αξιολόγηση πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα στοιχεία με τα οποία μπορεί να αποδειχθεί ότι ο επιχειρηματίας ενήργησε με καλή πίστη. Ο φάκελος πρέπει, εξάλλου, να περιλαμβάνει δήλωση που υπογράφεται από τον αιτούντα την επιστροφή ή διαγραφή, με την οποία ο ενδιαφερόμενος να βεβαιώνει ότι έλαβε γνώση του φακέλου και είτε να δηλώνει ότι δεν έχει τίποτε άλλο να προσθέσει είτε να αναγράφει κάθε άλλο συμπληρωματικό στοιχείο που κατά την κρίση του είναι σημαντικό να αναφερθεί.

4. Η Επιτροπή ενημερώνει αμέσως το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος για την παραλαβή του φακέλου.

5. Όταν κρίνει ότι τα πληροφοριακά στοιχεία που έχει διαβιβάσει το κράτος μέλος είναι ανεπαρκή για να μπορέσει να αποφανθεί, έχοντας πλήρη επίγνωση της κατάστασης, για την υπόθεση που της υποβλήθηκε, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από το εν λόγω κράτος μέλος ή από κάθε άλλο κράτος μέλος να της αποστείλει συμπληρωματικά στοιχεία.

6. Η Επιτροπή επιστρέφει το φάκελο στην τελωνειακή αρχή και θεωρείται ότι η διαδικασία που αναφέρεται στα άρθρα 872 έως 876 ουδέποτε άρχισε, εφόσον υπάρχει μια από τις παρακάτω περιπτώσεις:

- συνάγεται από το φάκελο ότι υπάρχει διαφωνία μεταξύ της τελωνειακής αρχής που διαβίβασε το φάκελο και του προσώπου που υπέγραψε τη δήλωση που αναφέρεται στην παράγραφο 3, όσον αφορά την πραγματική περιγραφή της κατάστασης,

- ο φάκελος είναι σαφώς ελλιπής δεδομένου ότι δεν περιλαμβάνει κανένα στοιχείο που να δικαιολογεί την εξέταση της υπόθεσης από την Επιτροπή,

- δεν πρέπει να διαβιβαστεί ο φάκελος σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2,

- η ύπαρξη της τελωνειακής οφειλής δεν αποδεικνύεται,

- κατά τη διάρκεια εξέτασης του εν λόγω φακέλου που διαβιβάστηκε στην Επιτροπή κοινοποιήθηκαν από την τελωνειακή αρχή νέα στοιχεία για την υπόθεση, ικανά να τροποποιήσουν ουσιαστικά την παρουσίαση των πραγματικών γεγονότων του σχετικού φακέλου ή τη νομική του αξιολόγηση.

Άρθρο 872

Η Επιτροπή κοινοποιεί στα κράτη μέλη αντίγραφο του φακέλου που αναφέρεται στο άρθρο 871 παράγραφος 3 εντός δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του εν λόγω φακέλου.

Η εξέταση του εν λόγω φακέλου εγγράφεται το συντομότερο δυνατόν στην ημερήσια διάταξη συνεδρίασης της ομάδας εμπειρογνωμόνων, που προβλέπεται στο άρθρο 873.".

3. Τα άρθρα 873 έως 875 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

"Άρθρο 873

Ύστερα από διαβουλεύσεις με ομάδα εμπειρογνωμόνων που απαρτίζεται από αντιπροσώπους όλων των κρατών μελών οι οποίοι συνέρχονται στο πλαίσιο της επιτροπής για να εξετάσουν τη συγκεκριμένη υπόθεση, η Επιτροπή αποφασίζει είτε ότι η εξετασθείσα περίπτωση δικαιολογεί την εκ των υστέρων βεβαίωση των εν λόγω δασμών είτε ότι δεν τη δικαιολογεί.

Η απόφαση αυτή πρέπει να λαμβάνεται εντός προθεσμίας εννέα μηνών από την ημερομηνία παραλαβής από την Επιτροπή του φακέλου που αναφέρεται στο άρθρο 871 παράγραφος 3. Ωστόσο, όταν η δήλωση ή η λεπτομερής αξιολόγηση της συμπεριφοράς της ενδιαφερόμενης επιχείρησης που αναφέρονται στο άρθρο 871 παράγραφος 3 δεν περιλαμβάνονται στο φάκελο, η εννεάμηνη προθεσμία αρχίζει από την ημερομηνία παραλαβής των εν λόγω εγγράφων από την Επιτροπή. Ενημερώνονται σχετικά η τελωνειακή αρχή και το πρόσωπο που ενδιαφέρεται για την υπόθεση που υποβάλλεται στην Επιτροπή.

Στην περίπτωση που η Επιτροπή αναγκαστεί να ζητήσει συμπληρωματικές πληροφορίες για να μπορέσει να αποφασίσει, τότε η προθεσμία των εννέα μηνών παρατείνεται κατά το διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ της ημερομηνίας κατά την οποία η Επιτροπή απέστειλε την αίτηση για συμπληρωματικές πληροφορίες και της ημερομηνίας παραλαβής των πληροφοριών αυτών. Το πρόσωπο που ενδιαφέρεται για την υπόθεση που υποβάλλεται στην Επιτροπή ενημερώνεται για την παράταση.

Εάν η Επιτροπή διενήργησε η ίδια έρευνες για να είναι σε θέση να αποφασίσει, η προσθεσμία των εννέα μηνών παρατείνεται κατά το χρονικό διάστημα που χρειάστηκε για τις εν λόγω έρευνες. Η διάρκεια της παράτασης αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εννέα μήνες. Η ημερομηνία έναρξης και λήξης των εν λόγω ερευνών ανακοινώνεται στην τελωνειακή αρχή και στο πρόσωπο που ενδιαφέρεται για την υπόθεση που υποβάλλεται στην Επιτροπή.

Εάν η Επιτροπή κοινοποίησε τις αντιρρήσεις της στο πρόσωπο που ενδιαφέρεται για την υποβαλλόμενη προς εξέταση υπόθεση, σύμφωνα με το άρθρο 872α, η προθεσμία των εννέα μηνών παρατείνεται κατά ένα μήνα.

Άρθρο 874

Η απόφαση που προβλέπεται στο άρθρο 873 κοινοποιείται στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος το συντομότερο δυνατό και, οπωσδήποτε, εντός ενός μηνός από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας που καθορίζεται στο εν λόγω άρθρο.

Η Επιτροπή ενημερώνει τα κράτη μέλη σχετικά με τις αποφάσεις που εκδίδει για να διευκολύνει τις τελωνειακές αρχές να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με περιπτώσεις που παρουσιάζουν παρόμοια νομικά και πραγματικά στοιχεία.

Άρθρο 875

Όταν η απόφαση που αναφέρεται στο άρθρο 873 ορίζει ότι για την εξετασθείσα περίπτωση επιτρέπεται η μη εκ των υστέρων βεβαίωση των δασμών, η Επιτροπή μπορεί να καθορίσει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες τα κράτη μέλη δύνανται να μη βεβαιώνουν εκ των υστέρων τους δασμούς σε περιπτώσεις που παρουσιάζουν παρόμοια νομικά και πραγματικά στοιχεία.".

4. Το άρθρο 899 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"Άρθρο 899

1. Όταν η τελωνειακή αρχή απόφασης, στην οποία υποβάλλεται η αίτηση επιστροφής ή διαγραφής που αναφέρεται στο άρθρο 239 παράγραφος 2 του κώδικα, διαπιστώνει ότι:

- οι λόγοι που προβάλλονται για την υποστήριξη της αίτησης αυτής αντιστοιχούν σε μια από τις περιπτώσεις που περιγράφονται στα άρθρα 900 έως 903 και δεν συνεπάγονται προφανή αμέλεια ή δόλο εκ μέρους του ενδιαφερομένου, εγκρίνει την επιστροφή ή τη διαγραφή του ποσού των σχετικών εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών,

- οι λόγοι που προβάλλονται για την υποστήριξη της αίτησης αυτής αντιστοιχούν σε μια από τις περιπτώσεις που περιγράφονται στο άρθρο 904, δεν εγκρίνει την επιστροφή ή τη διαγραφή του ποσού των σχετικών εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών.

2. Στις λοιπές περιπτώσεις, εκτός εκείνων κατά τις οποίες η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει την υπόθεση σύμφωνα με το άρθρο 905, η τελωνειακή αρχή απόφασης αποφασίζει η ίδια την επιστροφή ή τη διαγραφή του ποσού των εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών, όταν οι συνθήκες στη συγκεκριμένη περίπτωση αποτελούν ειδικές περιστάσεις που δεν οφείλονται σε δόλο ή προφανή αμέλεια εκ μέρους του ενδιαφερομένου.

Όταν εφαρμόζεται το άρθρο 905 παράγραφος 2 δεύτερη περίπτωση, οι τελωνειακές αρχές είναι δυνατό να μην επιτρέπουν, με σχετική απόφαση, τη διαγραφή ή την επιστροφή των σχετικών δασμών έως τη λήξη της διαδικασίας που έχει αρχίσει σύμφωνα με τα άρθρα 906 εώς 909.

3. Κατά την έννοια του άρθρου 239 παράγραφος 1 του κώδικα και του παρόντος άρθρου, με τον όρο 'ενδιαφερόμενος' νοείται το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 878 παράγραφος 1, ή οι αντιπρόσωποί τους, καθώς και, κατά περίπτωση, κάθε άλλο πρόσωπο που έχει παρέμβει κατά τη διεκπεραίωση των τελωνειακών διατυπώσεων που αφορούν τα συγκεκριμένα εμπορεύματα ή που έχει δώσει τις απαραίτητες οδηγίες για τη διεκπεραίωση των ανωτέρω διατυπώσεων.

4. Για την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2, τα κράτη μέλη παρέχουν αμοιβαία συνδρομή, ιδίως όταν υπάρχει παράλειψη των τελωνειακών αρχών κράτους μέλους διαφορετικού από εκείνο που είναι αρμόδιο για τη λήψη της απόφασης.".

5. Μετά το άρθρο 904, προστίθεται το παρακάτω άρθρο:

"Άρθρο 904α

1. Όταν δεν απαιτείται κοινοποίηση βάσει της παραγράφου 2, κάθε κράτος μέλος θέτει στη διάθεση της Επιτροπής την κατάσταση των περιπτώσεων κατά τις οποίες εφαρμόστηκαν οι διατάξεις του άρθρου 899 παράγραφος 2.

2. Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή την κατάσταση και την περιληπτική περιγραφή των περιπτώσεων, κατά τις οποίες εφαρμόστηκαν οι διατάξεις του άρθρου 899 παράγραφος 2, όταν το επιστρεφόμενο σε επιχείρηση ή το διαγραφόμενο υπέρ αυτής, λόγω των ίδιων ειδικών περιστάσεων, ποσό που αφορά, ενδεχομένως, περισσότερες της μιας πράξεις εισαγωγής ή εξαγωγής υπερβαίνει τις 50000 ευρώ. Η κοινοποίηση αυτή πραγματοποιείται κατά το πρώτο και τρίτο τρίμηνο κάθε έτους για όλες τις περιπτώσεις, για τις οποίες λήφθηκε απόφαση επιστροφής ή διαγραφής κατά το προηγούμενο εξάμηνο.".

6. Τα άρθρα 905 έως 906 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

"Άρθρο 905

1. Όταν η αίτηση επιστροφής ή διαγραφής που αναφέρεται στο άρθρο 239 παράγραφος 2 του κώδικα συνοδεύεται από αποδεικτικά στοιχεία που μπορούν να αποτελέσουν ειδικές περιστάσεις που δεν οφείλονται σε δόλο ή προφανή αμέλεια του ενδιαφερομένου, το κράτος μέλος, στο οποίο υπάγεται η τελωνειακή αρχή, διαβιβάζει το φάκελο στην Επιτροπή για να ληφθεί απόφαση σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 906 έως 909:

- όταν η εν λόγω αρχή θεωρεί ότι οι ειδικές περιστάσεις οφείλονται σε παράλειψη της Επιτροπής όσον αφορά τις υποχρεώσεις της ή

- όταν θεωρεί ότι οι περιστάσεις στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουν σχέση με τα αποτελέσματα κοινοτικής έρευνας που διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 515/97 ή συμφωνία με κάθε άλλη κοινοτική διάταξη ή συμφωνία που έχει συνάψει η Επιτροπή με ορισμένες χώρες ή ομάδες χωρών, όπου προβλέπεται η δυνατότητα διενέργειας τέτοιων κοινοτικών ερευνών ή

- όταν το ποσό για το οποίο ευθύνεται ο ενδιαφερόμενος όσον αφορά μία ή περισσότερες πράξεις εισαγωγής ή εξαγωγής και λόγω των ίδιων ειδικών περιστάσεων είναι μεγαλύτερο από ή ίσο με 500000 ευρώ.

Ο όρος 'ενδιαφερόμενος' θεωρείται ότι έχει την έννοια που έχει και στο άρθρο 899.

2. Η διαβίβαση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 δεν επιτρέπεται όταν:

- η Επιτροπή εξέδωσε ήδη απόφαση σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 906 έως 909 σχετικά με υπόθεση η οποία παρουσιάζει παρόμοια πραγματικά και νομικά στοιχεία,

- η Επιτροπή ήδη ασχολείται με υπόθεση η οποία παρουσιάζει παρόμοια πραγματικά και νομικά στοιχεία.

3. Ο φάκελος που διαβιβάζεται στην Επιτροπή πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την ολοκληρωμένη εξέταση της υπόθεσης. Πρέπει να περιλαμβάνει λεπτομερείς πληροφορίες για τη συμπεριφορά του ενδιαφερόμενου επιχειρηματία, ιδίως για την επαγγελματική του εμπειρία, την καλή πίστη και την επιμέλεια που επέδειξε. Η σχετική αξιολόγηση πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα στοιχεία με τα οποία μπορεί να αποδειχθεί ότι ο επιχειρηματίας ενήργησε με καλή πίστη. Ο φάκελος πρέπει, εξάλλου, να περιλαμβάνει δήλωση που υπογράφεται από τον αιτούντα την επιστροφή ή διαγραφή, με την οποία ο ενδιαφερόμενος να βεβαιώνει ότι έλαβε γνώση του φακέλου και είτε να δηλώνει ότι δεν έχει τίποτε άλλο να προσθέσει είτε να αναγράφει κάθε άλλο συμπληρωματικό στοιχείο που κατά την κρίση του είναι σημαντικό να αναφερθεί.

4. Η Επιτροπή ενημερώνει αμέσως το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος για την παραλαβή του φακέλου.

5. Όταν κρίνει ότι τα πληροφοριακά στοιχεία που έχει διαβιβάσει το κράτος μέλος είναι ανεπαρκή για να μπορέσει να αποφανθεί, έχοντας πλήρη επίγνωση της κατάστασης, για την υπόθεση που της υποβλήθηκε, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από το εν λόγω κράτος μέλος ή από κάθε άλλο κράτος μέλος να της αποστείλει συμπληρωματικά στοιχεία.

6. Η Επιτροπή επιστρέφει το φάκελο στην τελωνειακή αρχή και θεωρείται ότι η διαδικασία που αναφέρεται στα άρθρα 906 έως 909 ουδέποτε άρχισε, εφόσον υπάρχει μια από τις παρακάτω περιπτώσεις:

- συνάγεται από το φάκελο ότι υπάρχει διαφωνία μεταξύ της τελωνειακής αρχής που διαβίβασε το φάκελο και του προσώπου που υπέγραψε τη δήλωση που αναφέρεται στην παράγραφο 3, όσον αφορά την πραγματική περιγραφή της κατάστασης,

- ο φάκελος είναι σαφώς ελλιπής, δεδομένου ότι δεν περιλαμβάνει κανένα στοιχείο που να δικαιολογεί την εξέταση της υπόθεσης από την Επιτροπή,

- δεν πρέπει να διαβιβαστεί ο φάκελος σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2,

- η ύπαρξη της τελωνειακής οφειλής δεν αποδεικνύεται,

- κατά τη διάρκεια εξέτασης του εν λόγω φακέλου που διαβιβάστηκε στην Επιτροπή κοινοποιήθηκαν από την τελωνειακή αρχή νέα στοιχεία για την υπόθεση, ικανά να τροποποιήσουν ουσιαστικά την παρουσίαση των πραγματικών γεγονότων του σχετικού φακέλου ή τη νομική του αξιολόγηση.

Άρθρο 906

Η Επιτροπή κοινοποιεί στα κράτη μέλη αντίγραφο του φακέλου που αναφέρεται στο άρθρο 905 παράγραφος 3 εντός δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του εν λόγω φακέλου.

Η εξέταση του εν λόγω φακέλου εγγράφεται το συντομότερο δυνατόν στην ημερήσια διάταξη συνεδρίασης της ομάδας εμπειρογνωμόνων, που προβλέπεται στο άρθρο 907.".

7. Τα άρθρα 907 έως 908 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

"Άρθρο 907

Ύστερα από διαβουλεύσεις με ομάδα εμπειρογνωμόνων που απαρτίζεται από αντιπροσώπους όλων των κρατών μελών που συνέρχονται στο πλαίσιο της επιτροπής για να εξετάσουν τη συγκεκριμένη περίπτωση, η Επιτροπή αποφασίζει είτε ότι η εκάστοτε εξεταζόμενη περίπτωση δικαιολογεί την επιστροφή ή τη διαγραφή είτε ότι δεν την δικαιολογεί.

Η απόφαση αυτή πρέπει να λαμβάνεται εντός προθεσμίας εννέα μηνών από την ημερομηνία παραλαβής από την Επιτροπή του φακέλου που αναφέρεται στο άρθρο 905 παράγραφος 3. Ωστόσο, όταν η δήλωση ή η λεπτομερής αξιολόγηση της συμπεριφοράς της ενδιαφερόμενης επιχείρησης που αναφέρονται στο άρθρο 905 παράγραφος 3 δεν περιλαμβάνονται στο φάκελο, η εννεάμηνη προθεσμία αρχίζει από την ημερομηνία παραλαβής των εν λόγω εγγράφων από την Επιτροπή. Ενημερώνονται σχετικά η τελωνειακή αρχή και το πρόσωπο που ζητεί την επιστροφή ή τη διαγραφή.

Στην περίπτωση που η Επιτροπή αναγκαστεί να ζητήσει συμπληρωματικές πληροφορίες για να μπορέσει να αποφασίσει, τότε η προθεσμία των εννέα μηνών παρατείνεται κατά το διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ της ημερομηνίας κατά την οποία η Επιτροπή απέστειλε την αίτηση για συμπληρωματικές πληροφορίες και της ημερομηνίας παραλαβής των πληροφοριών αυτών. Το πρόσωπο που ζητεί την επιστροφή ή τη διαγραφή ενημερώνεται για την παράταση.

Εάν η Επιτροπή διενήργησε η ίδια έρευνες για να είναι σε θέση να αποφασίσει, η προσθεσμία των εννέα μηνών παρατείνεται κατά το χρονικό διάστημα που χρειάστηκε για τις εν λόγω έρευνες. Η διάρκεια της παράτασης αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εννέα μήνες. Η ημερομηνία έναρξης και λήξης των εν λόγω ερευνών ανακοινώνεται στην τελωνειακή αρχή και στο πρόσωπο που ζητεί την επιστροφή ή τη διαγραφή.

Εάν η Επιτροπή κοινοποίησε τις αντιρρήσεις της στο πρόσωπο που ζητεί την επιστροφή ή τη διαγραφή, σύμφωνα με το άρθρο 906α, η προθεσμία των εννέα μηνών παρατείνεται κατά ένα μήνα.

Άρθρο 908

1. Η απόφαση που προβλέπεται στο άρθρο 907 κοινοποιείται στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος το συντομότερο δυνατό και, οπωσδήποτε, εντός ενός μηνός από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας που καθορίζεται στο εν λόγω άρθρο.

Η Επιτροπή ενημερώνει τα κράτη μέλη σχετικά με τις αποφάσεις που εκδίδει για να διευκολύνει τις τελωνειακές αρχές να λάβουν αποφάσεις για περιπτώσεις που παρουσιάζουν παρόμοια νομικά και πραγματικά στοιχεία.

2. Με βάση την απόφαση της Επιτροπής η οποία κοινοποιείται με τους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 1, η αρχή που λαμβάνει την απόφαση αποφαίνεται σχετικά με την αίτηση που της υποβλήθηκε.

3. Όταν η απόφαση που προβλέπεται στο άρθρο 907 ορίζει ότι οι εξεταζόμενες ειδικές περιστάσεις δικαιολογούν την επιστροφή ή τη διαγραφή δασμών, η Επιτροπή έχει την ευχέρεια να καθορίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες τα κράτη μέλη δύνανται να επιστρέφουν ή να διαγράφουν τους δασμούς σε περιπτώσεις κατά τις οποίες υφίστανται παρόμοια πραγματικά και νομικά στοιχεία.".

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το άρθρο 1 εφαρμόζεται από την 1η Αυγούστου 2003 σε όλες τις περιπτώσεις που δεν θα έχουν διαβιβαστεί στην Επιτροπή για τη λήψη απόφασης πριν από την ημερομηνία αυτή.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 2003.

Για την Επιτροπή

Frederik Bolkestein

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1.

(2) ΕΕ L 311 της 12.12.2000, σ. 17.

(3) ΕΕ L 253 της 7.10.2000, σ. 42.

(4) ΕΕ L 82 της 22.3.1997, σ. 1.

(5) ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1.

(6) ΕΕ L 134 της 29.5.2003, σ. 1.

(7) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

(8) ΕΕ L 82 της 22.3.1997, σ. 1.