32003R0881

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 881/2003 της Επιτροπής, της 21ης Μαΐου 2003, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 134 της 29/05/2003 σ. 0001 - 0109


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 881/2003 της Επιτροπής

της 21ης Μαΐου 2003

σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα(1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2700/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(2), και ιδίως το άρθρο 247,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2501/2001 του Συμβουλίου, της 10ης Δεκεμβρίου 2001, για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2002 έως την 31η Δεκεμβρίου 2004(3) ενσωματώνει την αρχή "Όλα εκτός από όπλα" που καθιερώθηκε με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 2820/98 του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1998, για την εφαρμογή πολυετούς συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων για την περίοδο από την 1η Ιουλίου 1999 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2001(4), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 416/2001(5), προκειμένου να επεκταθεί η δασμολογική απαλλαγή χωρίς κανένα ποσοτικό περιορισμό στα προϊόντα καταγωγής των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών.

(2) Για να εξασφαλιστεί ότι από την απαλλαγή αυτή επωφελούνται μόνον οι λιγότερο αναπτυγμένες χώρες και για να αποφευχθούν οι στρεβλώσεις του εμπορίου μέσω ορισμένων από τις χώρες αυτές στο πλαίσιο της περιφερειακής σώρευσης καταγωγής, κάποιες ελάχιστες, ασήμαντες ως προς την προστιθέμενη αξία εργασίες, στους κλάδους του ρυζιού και της ζάχαρης, που σήμερα επαρκούν για την απόκτηση του χαρακτήρα καταγόμενων προϊόντων για τους σκοπούς του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων σύμφωνα με το άρθρο 70 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής(6), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 444/2002(7), δεν πρέπει να θεωρούνται πλέον επαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις για την απόκτηση του χαρακτήρα καταγόμενων προϊόντων.

(3) Κατά συνέπεια, πρέπει να τροποποιηθεί, μεταξύ άλλων, ο κατάλογος των εργασιών που θεωρούνται ανεπαρκείς για να προσδώσουν το χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος, ο οποίος παρατίθεται στο άρθρο 70 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93. Επιπλέον, και χάριν συνοχής, οι ίδιες τροποποιήσεις πρέπει να επέλθουν στο άρθρο 101 του εν λόγω κανονισμού, το οποίο αφορά τις χώρες ή εδάφη όπου ισχύουν προτιμησιακά δασμολογικά μέτρα που εγκρίνονται μονομερώς από την Κοινότητα.

(4) Οι τροποποιήσεις στην ονοματολογία του εναρμονισμένου συστήματος τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2002. Ο κατάλογος των επεξεργασιών ή μεταποιήσεων που απαιτούνται για προϊόντα μη έχοντα το χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος προκειμένου να αποκτήσουν τέτοιο χαρακτήρα και οι εισαγωγικές σημειώσεις αυτού του καταλόγου πρέπει να ενημερωθούν ώστε να ληφθούν υπόψη οι τροποποιήσεις αυτές. Πρέπει επίσης να γίνουν ορισμένες διορθώσεις. Για μεγαλύτερη σαφήνεια, τα κείμενα αυτά πρέπει να αναδημοσιευθούν εξ ολοκλήρου.

(5) Οι χώρες μέλη της Κοινότητας των Άνδεων και η κοινή αγορά της Κεντρικής Αμερικής, που σύμφωνα με το άρθρο 72 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93, υπήχθησαν χωριστά στην περιφερειακή σώρευση της καταγωγής στο πλαίσιο του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων, ζήτησαν να τους επιτραπεί να υπαχθούν από κοινού στις διατάξεις της περιφερειακής σώρευσης, ώστε να ενισχυθεί η βιομηχανική ανάπτυξη των περιοχών αυτών. Συγκρότησαν κοινή γραμματεία για το σκοπό αυτό, την μόνιμη μεικτή επιτροπή για την καταγωγή αποτελούμενη από την Κοινότητα των Άνδεων, την κοινή αγορά της Κεντρικής Αμερικής και του Παναμά. Όλες οι χώρες της νέας αυτής ομάδας πληρούσαν τις προϋποθέσεις του άρθρου 72β του κανονονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93, ιδίως όσον αφορά την ανάληψη υποχρεώσεων για συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανόνες και για την παροχή της κατάλληλης διοικητικής συνδρομής. Η ομάδα αυτή πρέπει συνεπώς, να μπορεί να υπαχθεί στις διατάξεις για την περιφερειακή σώρευση.

(6) Πιστοποιητικά καταγωγής που έχουν εκδοθεί βάσει των ρυθμίσεων που εφαρμόζονταν προηγουμένως για την Κοινότητα των Άνδεων και για την κοινή αγορά της Κεντρικής Αμερικής πρέπει να εξακολουθούν να γίνονται αποδεκτά εντός των ορίων της ισχύος τους.

(7) Δεδομένου ότι οι χώρες που δύνανται να υπαχθούν στην περιφερειακή σώρευση δεν είναι πάντοτε οι ίδιες με τις χώρες που αποτελούν μέλη περιφερειακών ομάδων, πρέπει, για να αποφευχθεί κάθε σύγχιση, να μην εξακολουθήσει να γίνεται η διάκριση των χωρών που θα μπορούσαν να υπάγονται στην περιφερειακή σώρευση σύμφωνα με την ονομασία των περιφερειακών ομάδων.

(8) Με την ίδια ευκαιρία πρέπει να γίνει μια διόρθωση στο άρθρο 76 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93.

(9) Είναι σκόπιμο να καταστεί περισσότερο ελαστική η προθεσμία που γίνεται δεκτή στο πλαίσιο ελλιπούς διασάφησης για την προσκόμιση εγγράφου που συνεπάγεται την εφαρμογή μειωμένου ή μηδενικού δασμού.

(10) Το σύστημα διαχείρισης δασμολογικών ποσοστώσεων προβλέπει, ως μέτρο μείωσης του διοικητικού φόρτου και του κόστους κατά την εισαγωγή και διευκόλυνσης της ομοιόμορφης μεταχείρισης ότι ορισμένες δασμολογικές ποσοστώσεις θεωρούνται κρίσιμες. Η εμπειρία που συλλέχθηκε σχετικά με το σύστημα απέδειξε ότι τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του εν λόγω κρίσιμου καθεστώτος μπορούν να χαλαρώσουν περαιτέρω χωρίς κίνδυνο για τους ιδίους πόρους της Κοινότητας.

(11) Το σύστημα επιτήρησης των προτιμησιακών εισαγωγών αποδείχθηκε κατάλληλο επίσης για την επιτήρηση των μη προτιμησιακών εισαγωγών και, κατά συνέπεια, πρέπει να επεκταθεί στις εν λόγω εισαγωγές.

(12) Το επίπεδο εφαρμογής του μηχανογραφημένου συστήματος διαμετακόμισης δεν δικαιολογεί πλέον τη δυνατότητα που παρέχεται στις επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν τον πίνακα φόρτωσης ως περιγραφικό τμήμα της δήλωσης διαμετακόμισης που καταρτίζεται μέσω συστήματος πληροφορικής, πρέπει, συνεπώς, να καταργηθεί αυτή η δυνατότητα.

(13) Είναι σκόπιμο να θεσπιστούν διατάξεις που αποσκοπούν στην ανάπτυξη, τη συμπλήρωση και, ενδεχομένως, την ενημέρωση της υφιστάμενης ρύθμισης έτσι ώστε τα κεκτημένα της πρόσφατης μεταρρύθμισης της κοινοτικής/κοινής διαμετακόμισης και ιδίως τις διατάξεις που αφορούν τη λήξη του καθεστώτος, τις εναλλακτικές αποδείξεις και τη διαδικασία έρευνας να τύχουν εφαρμογής και στο καθεστώς TIR.

(14) Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 πρέπει να προσαρμοστεί στη σύμβαση TIR.

(15) Για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και διαφάνεια της διαδικασίας είσπραξης, είναι σκόπιμο να θεσμοθετηθεί η εφαρμογή της διαδικασίας και στις περιπτώσεις χρησιμοποίησης του δελτίου ΤΙR.

(16) Το ανώτατο ποσό που υποχρεούνται να καταβάλουν οι εγγυοδοτικοί οργανισμοί στην Κοινότητα στην περίπτωση που είναι υπεύθυνοι, πρέπει να εκφράζεται σε ευρώ και να καθορισθεί σε 60000 ευρώ ανά δελτίο TIR.

(17) Για τη διαφύλαξη των οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας και των κρατών μελών της, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί ότι κάθε γνωστοποίηση μη εξόφλησης του καθεστώτος, που πραγματοποιείται έγκυρα, εντός προθεσμίας ενός έτους, από την αρμόδια τελωνειακή διοίκηση σε εγγυοδοτικό οργανισμό εγκατεστημένο στην Κοινότητα, παράγει έννομα αποτελέσματα και έναντι των άλλων εγγυοδοτικών οργανισμών που είναι εγκατεστημένοι στην Κοινότητα, όταν προκύπτει, αργότερα, ότι φέρουν ευθύνη, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 215 παράγραφος 1 πρώτη ή δεύτερη περίπτωση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 (εφεξής: "ο κώδικας").

(18) Η ρύθμιση σχετικά με το καθεστώς ATA παραμένει αμετάβλητη, αλλά τα αντίστοιχα άρθρα πρέπει να προσαρμοστούν, συνεπεία της τροποποίησης του καθεστώτος TIR.

(19) Σύμφωνα με το άρθρο 551 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93, για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας των μεταποιημένων προϊόντων που διασαφίζονται για να τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία, ο διασαφιστής μπορεί να επιλέξει τη δασμολογητέα αξία των εισαγόμενων εμπορευμάτων προσθέτοντας το κόστος μεταποίησης. Για να διασφαλιστεί ότι οι εισαγωγικοί δασμοί επιβάλλονται με ενιαίο τρόπο, πρέπει να διευκρινιστεί η έννοια του κόστους μεταποίησης.

(20) Το άρθρο 841 του εν λόγω κανονισμού πρέπει να τροποποιηθεί για να επιτρέπει τη διεκπεραίωση των διατυπώσεων επανεξαγωγής στο τελωνείο εξόδου όπου τα εμπορεύματα μεταφέρονται με δελτίο ΑΤΑ στο πλαίσιο του καθεστώτος προσωρινής εισαγωγής.

(21) Σύμφωνα με το άρθρο 222 παράγραφος 2 του κώδικα, είναι σκόπιμο, στις περιπτώσεις που γεννάται τελωνειακή οφειλή λόγω εξαίρεσης εμπορευμάτων από την τελωνειακή επιτήρηση και εφόσον υπάρχει πληθώρα αλληλέγγυων οφειλετών, να προβλέπονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες πραγματοποιείται αναστολή της υποχρέωσης καταβολής των δασμών εκ μέρους ορισμένων οφειλετών. Η διάρκεια της εν λόγω αναστολής θα πρέπει να περιορίζεται σε ένα έτος αλλά θα μπορούσε να παραταθεί, ιδίως όταν οι οφειλέτες που δεν δικαιούνται αναστολή ασκούν προσφυγή κατά της τελωνειακής οφειλής ενώπιον των αρμοδίων δικαστικών οργάνων.

(22) Το άρθρο 890 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 προβλέπει ότι η επιστροφή ή η διαγραφή των δασμών για τις εισαγωγές εμπορευμάτων που μπορούν να τύχουν κοινοτικής μεταχείρισης ή ευνοϊκής δασμολογικής μεταχείρισης στην περίπτωση που γεννάται δασμολογική οφειλή από τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των εν λόγω εμπορευμάτων και όταν ο εισαγωγέας μπορεί να προσκομίσει εκ των υστέρων έγγραφο που αποδεικνύει ότι θα μπορούσε να τύχει τέτοιας μεταχείρισης κατά τη στιγμή της θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία. Αυτή η δυνατότητα πρέπει να επεκταθεί στις περιπτώσεις που υποβάλλεται εκ των υστέρων έγγραφο το οποίο αιτιολογεί την ευνοϊκή δασμολογική μεταχείριση λόγω της φύσης των εμπορευμάτων. Όντως, σε περίπτωση που δεν υπάρχει έκδηλος ελιγμός ή αμέλεια, η υποχρέωση καταβολής των δασμών εισαγωγής εμφανίζεται δυσανάλογη με το καθεστώς προστασίας που έχει καθιερωθεί από το κοινό δασμολόγιο.

(23) Για να αποφευχθεί κάθε δυσκολία ερμηνείας, είναι σκόπιμο να προταθεί νέα σύνταξη του άρθρου 900, παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93. Θα πρέπει επίσης να είναι προσαρμοσμένη στο σημερινό εξαιρετικά ανταγωνιστικό οικονομικό περιβάλλον. Συνεπώς, το άρθρο 900, παράγραφος 2 θα ήταν σκόπιμο να μην επιβάλλει συστηματικά την επανεξαγωγή των εμπορευμάτων που αποτελούν το αντικείμενο επιστροφής ή διαγραφής βάσει του άρθρου 900, παράγραφος 1 και πρέπει, ως εκ τούτου, να επιτρέπει την αντικατάσταση της επανεξαγωγής από την καταστροφή ή την υπαγωγή των εμπορευμάτων στο καθεστώς εξωτερικής κοινοτικής διαμετακόμισης, στο καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης, σε ελεύθερη ζώνη ή ελεύθερη αποθήκη.

(24) Το παράρτημα 25 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 που ορίζει το ποσοστό των εξόδων αεροπορικής μεταφοράς που ενσωματώνονται στη δασμολογητέα αξία, πρέπει να τροποποιηθεί για λόγους απλούστευσης και για να ληφθεί υπόψη η διεύρυνση του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας μετά την προσχώρηση των νέων κρατών μελών.

(25) Το παράρτημα 38 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93, περιλαμβάνει στη θέση αριθ. 36 του ενιαίου διοικητικού εγγράφου (ΕΔΕ) τους κωδικούς που αποσκοπούν στο να υπάρξει σαφής διαχωρισμός των δασμολογικών καθεστώτων βάσει των οποίων τα προϊόντα υπόκεινται στη διαδικασία θέσεως σε ελεύθερη κυκλοφορία.

(26) Για λόγους σαφήνειας, προκύπτει ότι είναι απαραίτητο να προστεθεί ειδικός κωδικός για την προσωρινή αναστολή όσον αφορά τα προϊόντα που προορίζονται για αεροσκάφη της πολιτικής αεροπορίας για τα οποία έχει εκδοθεί πιστοποιητικό καταλληλότητας πτήσεως.

(27) Το παράρτημα 67 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 πρέπει να προσαρμοστεί στις τροποποιήσεις του παραρτήματος 70.

(28) Το παράρτημα 70 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 πρέπει να τροποποιηθεί, ώστε να επιτραπεί η χρήση ενός υφιστάμενου συστήματος διαβίβασης πληροφοριών για μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα. Εξάλλου, τα οφέλη από τα αποτελέσματα της απλοποίησης που προσφέρει το σύστημα πληροφοριών - καθεστώτα τελειοποίησης (ISPP) θα πρέπει να επεκταθούν σε αυτά τα προϊόντα. Τέλος, θα πρέπει να καθιερωθεί ένας ειδικός κωδικός οικονομικών όρων, για τις αιτήσεις χορήγησης άδειας για υπαγωγή μη ευαίσθητων εμπορευμάτων σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή.

(29) Είναι σκόπιμο να απλουστευθεί η χρήση του τελωνειακού καθεστώτος "μεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο" για τα εισαγόμενα εμπορεύματα, τα οποία μεταποιούνται σε προϊόντα που δύνανται να υπαχθούν στην αυτόνομη αναστολή εισαγωγικών δασμών που ισχύει για ορισμένα όπλα και στρατιωτικό εξοπλισμό.

(30) Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(31) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής τελωνειακού κώδικα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 τροποποιείται ως εξής:

1. Στο άρθρο 70, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, οι ακόλουθες επεξεργασίες ή μεταποιήσεις θεωρούνται ανεπαρκείς για την απόκτηση του χαρακτήρα των καταγόμενων προϊόντων, ανεξάρτητα από το αν πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 69:

α) οι εργασίες διατήρησης που εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα παραμένουν σε καλή κατάσταση κατά τη μεταφορά και αποθήκευσή τους·

β) οι διαιρέσεις και συνενώσεις δεμάτων·

γ) το πλύσιμο, το καθάρισμα· η αφαίρεση σκόνης, οξειδίων, ελαίων, χρωμάτων ή άλλων επικαλύψεων·

δ) το σιδέρωμα υφασμάτων·

ε) οι απλές εργασίες βαφής και στίλβωσης·

στ) η αποφλοίωση, η μερική ή ολική άλεση, η στίλβωση και το γυάλισμα δημητριακών και ρυζιού·

ζ) οι εργασίες για τον χρωματισμό της ζάχαρης ή για την κατασκευή κύβων ζάχαρης· η μερική ή ολική άλεση της ζάχαρης·

η) η αφαίρεση του κελύφους, των πυρήνων και του φλοιού φρούτων, καρπών και λαχανικών·

θ) το ακόνισμα, η απλή λείανση ή ο απλός τεμαχισμός·

ι) το κοσκίνισμα, η διαλογή, η ταξινόμηση, η κατάταξη, η διαβάθμιση, ο συνδυασμός· (συμπεριλαμβανομένης της σύνθεσης σειρών εμπορευμάτων)·

ια) η απλή τοποθέτηση σε φιάλες, κονσέρβες, φιαλίδια, σάκους, κουτιά, η στερέωση επί λεπτοσανίδων και κάθε άλλη απλή εργασία συσκευασίας·

ιβ) η επίθεση ή εκτύπωση σημάτων, ετικετών, λογοτύπων και άλλων παρόμοιων διακριτικών σημείων στα προϊόντα ή τη συσκευασία τους·

ιγ) η απλή ανάμειξη προϊόντων, έστω και διαφόρων ειδών, εφόσον ένα ή περισσότερα συστατικά των μιγμάτων δεν ανταποκρίνονται προς τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από το παρόν τμήμα ώστε να είναι δυνατόν να θεωρηθούν ως καταγόμενα είτε από τη δικαιούχο χώρα είτε από την Κοινότητα·

ιδ) η απλή συναρμολόγηση μερών προϊόντων ενόψει της σύνθεσης πλήρους προϊόντος ή η αποσυναρμολόγηση προϊόντων σε μέρη·

ιε) ο συνδυασμός δύο ή περισσοτέρων εκ των εργασιών που προβλέπονται στα στοιχεία α) έως ιδ)·

ιστ) η σφαγή ζώων."

2. Στο άρθρο 72, οι παράγραφοι 3 και 4, αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

"3. Η περιφερειακή σώρευση της καταγωγής εφαρμόζεται για τρεις διαφορετικές ομάδες δικαιούχων χωρών του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων:

α) ομάδα Ι: Βιετνάμ, Ινδονησία, Καμπότζη, Λάος, Μαλαισία, Μπρουνέι Νταρουσαλάμ, Σιγκαπούρη, Ταϊλάνδη, Φιλιππίνες·

β) ομάδα ΙΙ: Βενεζουέλα, Βολιβία, Γουατεμάλα, Ελ Σαλβαδόρ, Ισημερινός, Κολομβία, Κόστα Ρίκα, Νικαράγουα, Ονδούρα, Παναμάς, Περού·

γ) ομάδα ΙΙΙ: Ινδία, Μαλδίβες, Μπανγκλαντές, Μπουτάν, Νεπάλ, Πακιστάν, Σρι Λάνκα.

4. Ως 'περιφερειακή ομάδα' νοούνται η ομάδα Ι, η ομάδα ΙΙ ή η ομάδα ΙΙΙ, ανάλογα με την περίπτωση."

3. Στο άρθρο 72β, παράγραφος 1, στοιχείο β), το δεύτερο και τρίτο εδάφιο, αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

"Τα έγγραφα σχετικά με την ανάληψη της υποχρέωσης αυτής διαβιβάζονται στην Επιτροπή, από τις ακόλουθες γραμματείες, ανάλογα με την περίπτωση:

i. ομάδα Ι: από τη γενική γραμματεία της Ένωσης Εθνών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN),

ii. ομάδα II: από τη μόνιμη μεικτή επιτροπή για την καταγωγή αποτελούμενη από την Κοινότητα των Άνδεων, την κοινή αγορά της Κεντρικής Αμερικής και του Παναμά (Comite ConjuntoPermanente de Origen Comunidad Andina - MercadoComún y Panamá),

iii. ομάδα III: από τη γραμματεία της Ένωσης Περιφερειακής Συνεργασίας Νότιας Ασίας (SAARC)."

4. Στο άρθρο 76, παράγραφος 4, η δεύτερη πρόταση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"Η απόφαση λαμβάνεται σύμφωνα με τη διαδικασία της επιτροπής."

5. Στο άρθρο 101, η παράγραφος 1, αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, οι ακόλουθες επεξεργασίες ή μεταποιήσεις θεωρούνται ανεπαρκείς για την απόκτηση του χαρακτήρα των καταγόμενων προϊόντων, ανεξάρτητα από το αν πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 100:

α) οι εργασίες διατήρησης που εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα παραμένουν σε καλή κατάσταση κατά τη μεταφορά και αποθήκευσή τους·

β) οι διαιρέσεις και συνενώσεις δεμάτων·

γ) το πλύσιμο, το καθάρισμα· η αφαίρεση σκόνης, οξειδίων, ελαίων, χρωμάτων ή άλλων επικαλύψεων·

δ) το σιδέρωμα υφασμάτων·

ε) οι απλές εργασίες βαφής και στίλβωσης·

στ) η αποφλοίωση, η μερική ή ολική άλεση, η στίλβωση και το γυάλισμα δημητριακών και ρυζιού·

ζ) οι εργασίες για το χρωματισμό της ζάχαρης ή για την κατασκευή κύβων ζάχαρης· η μερική ή ολική άλεση της ζάχαρης·

η) η αφαίρεση του κελύφους, των πυρήνων και του φλοιού φρούτων, καρπών και λαχανικών·

θ) το ακόνισμα, η απλή λείανση ή ο απλός τεμαχισμός·

ι) το κοσκίνισμα, η διαλογή, η ταξινόμηση, η κατάταξη, η διαβάθμιση, ο συνδυασμός (συμπεριλαμβανομένης της σύνθεσης σειρών εμπορευμάτων)·

ια) η απλή τοποθέτηση σε φιάλες, κονσέρβες, φιαλίδια, σάκους, κουτιά, η στερέωση επί λεπτοσανίδων και κάθε άλλη απλή εργασία συσκευασίας·

ιβ) η επίθεση ή εκτύπωση σημάτων, ετικετών, λογοτύπων και άλλων παρόμοιων διακριτικών σημείων στα προϊόντα ή τη συσκευασία τους·

ιγ) η απλή ανάμειξη προϊόντων, έστω και διαφόρων ειδών, εφόσον ένα ή περισσότερα συστατικά των μειγμάτων δεν ανταποκρίνονται προς τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από το παρόν τμήμα ώστε να είναι δυνατόν να θεωρηθούν ως καταγόμενα είτε από τη δικαιούχο χώρα είτε από την Κοινότητα·

ιδ) η απλή συναρμολόγηση μερών προϊόντων ενόψει της σύνθεσης πλήρους προϊόντος ή η αποσυναρμολόγηση προϊόντων σε μέρη·

ιε) ο συνδυασμός δύο ή περισσοτέρων εκ των εργασιών που προβλέπονται στα στοιχεία α) έως ιδ)·

ιστ) η σφαγή ζώων."

6. Στο άρθρο 256, παράγραφος 1, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: "Όταν πρόκειται για δικαιολογητικό από την προσκόμιση του οποίου εξαρτάται η εφαρμογή μειωμένου ή μηδενικού εισαγωγικού δασμού και εφόσον οι τελωνειακές αρχές έχουν βάσιμους λόγους να πιστεύουν ότι μπορεί να παρασχεθεί στα εμπορεύματα στα οποία αναφέρεται η ελλιπής διασάφηση το ευεργέτημα του μειωμένου ή μηδενικού δασμού, επιτρέπεται να χορηγηθεί μεγαλύτερη προθεσμία από αυτή που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο, μετά από αίτηση του διασαφιστή για την προσκόμιση του δικαιολογητικού αυτού, εφόσον το δικαιολογούν οι περιστάσεις. Η εν λόγω προθεσμία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες από την ημερομηνία αποδοχής της διασάφησης και δεν μπορεί να παραταθεί."

7. Το άρθρο 308γ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"Άρθρο 308γ

1. Μία δασμολογική ποσόστωση θεωρείται κρίσιμη μόλις έχει χρησιμοποιηθεί το 75 % του αρχικού της όγκου, ή κατά την κρίση των αρμοδίων αρχών.

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, μία δασμολογική ποσόστωση θεωρείται κρίσιμη από την ημερομηνία που ανοίχθηκε σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) εάν ανοίγεται για περίοδο μικρότερη των τριών μηνών·

β) εάν, κατά τα προηγούμενα δύο έτη, δεν έχουν ανοιχθεί δασμολογικές ποσοστώσεις που να καλύπτουν το ίδιο προϊόν και την ίδια καταγωγή και για ισοδύναμη περίοδο με την συγκεκριμένη ποσόστωση (ισοδύναμες δασμολογικές ποσοστώσεις)·

γ) εάν μία ισοδύναμη δασμολογική ποσόστωση που ανοίχθηκε τα προηγούμενα δύο έτη είχε εξαντληθεί το αργότερο κατά την τελευταία ημέρα του τρίτου μήνα της περιόδου ποσόστωσης, ή είχε αρχικό όγκο υψηλότερο από τη συγκεκριμένη δασμολογική ποσόστωση.

3. Δασμολογική ποσόστωση της οποίας μοναδικός σκοπός είναι η εφαρμογή, στο πλαίσιο των κανόνων του ΠΟΕ, είτε μέτρου διασφάλισης είτε ανταποδοτικού μέτρου, θεωρείται κρίσιμη μόλις έχει χρησιμοποιηθεί το 75 % του αρχικού όγκου της, ανεξάρτητα από το κατά πόσο ή όχι ανοίχθηκαν ισοδύναμες δασμολογικές ποσοστώσεις κατά τα προηγούμενα δύο έτη."

8. Στο μέρος II, τίτλος Ι, κεφάλαιο 3, ο τίτλος του τμήματος 2, αντικαθίσταται από τον ακόλουθο:

"Επιτήρηση των εισαγωγών"

9. Στο άρθρο 308δ, οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

"1. Όταν πρόκειται να πραγματοποιηθεί κοινοτική επιτήρηση εισαγωγών, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή εκθέσεις επιτήρησης, τουλάχιστον μία φορά κάθε μήνα, οι οποίες περιέχουν λεπτομερή στοιχεία για τις ποσότητες των προϊόντων που τέθηκαν σε ελεύθερη κυκλοφορία. Μετά από αίτηση της Επιτροπής, τα κράτη μέλη περιορίζουν τα στοιχεία αυτά στις εισαγωγές που υπήχθησαν σε προτιμησιακό δασμολογικό καθεστώς.

2. Στις εκθέσεις επιτήρησης των κρατών μελών αναγράφονται οι ποσότητες που τέθηκαν σε ελεύθερη κυκλοφορία από την πρώτη ημέρα της συγκεκριμένης περιόδου."

10. Στο άρθρο 353, η παράγραφος 2 απαλείφεται.

11. Στο άρθρο 358, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"2. Το συνοδευτικό έγγραφο διαμετακόμισης συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από κατάλογο ειδών, σύμφωνα με το υπόδειγμα και τις σημειώσεις που περιλαμβάνονται στο παράρτημα 45β. Ο εν λόγω κατάλογος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του συνοδευτικού εγγράφου διαμετακόμισης."

12. Στο μέρος II, τίτλος ΙΙ, ο τίτλος του κεφαλαίου 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"Μεταφορές που πραγματοποιούνται με το καθεστώς TIR ή με το καθεστώς ATA"

13. Στο άρθρο 451, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"1. Σε περίπτωση που η μεταφορά εμπορεύματος, από ένα σημείο του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας σε άλλο σημείο, πραγματοποιείται υπό καθεστώς διεθνούς μεταφοράς των εμπορευμάτων υπό την κάλυψη των δελτίων TIR (σύμβαση TIR) ή υπό την κάλυψη των δελτίων ΑΤΑ (σύμβαση ΑΤΑ), το τελωνειακό έδαφος την Κοινότητας θεωρείται, όσον αφορά τον τρόπο χρήσης των δελτίων TIR ή ΑΤΑ για τους σκοπούς της μεταφοράς αυτής, ότι αποτελεί ενιαίο έδαφος."

14. Στο άρθρο 453, παράγραφος 2 η φράση "των άρθρων 314 έως 324" αντικαθίσταται από τη φράση "των άρθρων 314β έως 324στ".

15. Μετά το άρθρο 453, προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

"Τμήμα 2

Καθεστώς TIR"

16. Τα άρθρα 454 και 455 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

"Άρθρο 454

Οι διατάξεις του παρόντος τμήματος εφαρμόζονται στις μεταφορές που πραγματοποιούνται υπό την κάλυψη δελτίων TIR, εφόσον οφείλονται εισαγωγικοί δασμοί ή άλλες επιβαρύνσεις στο εσωτερικό της Κοινότητας.

Άρθρο 455

1. Οι τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους προορισμού ή εξόδου επιστρέφουν αμέσως το αντίτυπο αριθ. 2 του δελτίου TIR στις τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους εισόδου ή αναχώρησης εντός μέγιστης προθεσμίας ενός μηνός από τη λήξη της πράξης TIR.

2. Σε περίπτωση μη επιστροφής του αντιτύπου αριθ. 2 του δελτίου ΤIR, στις τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους εισόδου ή αναχώρησης, εντός προθεσμίας δύο μηνών από την ημερομηνία αποδοχής του δελτίου TIR, οι εν λόγω αρχές ενημερώνουν τον οικείο εγγυοδοτικό οργανισμό με την επιφύλαξη της γνωστοποίησης που πρέπει να υποβάλλεται δυνάμει του άρθρου 11, παράγραφος 1 της σύμβασης TIR. Ενημερώνουν επίσης τον κάτοχο του δελτίου TIR και καλούν τόσο αυτόν τον τελευταίο όσο και τον οικείο εγγυοδοτικό οργανισμό να υποβάλλουν την απόδειξη για την περάτωση της πράξης TIR.

3. Η απόδειξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να συνίσταται στην υποβολή, κατά τρόπο ικανοποιητικό για τις τελωνειακές αρχές, εγγράφου που έχουν επικυρώσει οι τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους προορισμού ή εξόδου, που προσδιορίζει τα εν λόγω εμπορεύματα βεβαιώνοντας ότι προσκομίστηκαν στο τελωνείο προορισμού ή εξόδου.

4. Η πράξη TIR θεωρείται επίσης ότι έληξε αν ο κύριος υπόχρεος προσκομίσει, κατά τρόπο ικανοποιητικό για τις τελωνειακές αρχές, τελωνειακό έγγραφο υπαγωγής σε τελωνειακό προορισμό σε τρίτη χώρα ή αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο αυτού, το οποίο προσδιορίζει τα εν λόγω εμπορεύματα. Το αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο του εν λόγω εγγράφου πρέπει να επικυρώνεται, είτε από τον οργανισμό που θεώρησε το πρωτότυπο είτε από τις επίσημες αρχές της ενδιαφερόμενης τρίτης χώρας, είτε από από τις επίσημες υπηρεσίες ενός κράτους μέλους.

Άρθρο 455α

1. Όταν, τέσσερις μήνες μετά την ημερομηνία αποδοχής του δελτίου TIR, οι τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους εισόδου ή αναχώρησης, δεν διαθέτουν απόδειξη για λήξη του καθεστώτος, κινούν αμέσως διαδικασία έρευνας, ώστε να συγκεντρώσουν τις αναγκαίες πληροφορίες για την εξόφληση της πράξης TIR ή, σε περίπτωση σχετικής αδυναμίας, να προσδιορίσουν τους όρους γένεσης της τελωνειακής οφειλής, να προσδιορίσουν τον οφειλέτη και να προσδιορίσουν τις τελωνειακές αρχές που είναι αρμόδιες για τον καταλογισμό.

Η διαδικασία αυτή κινείται αμέσως, αν οι τελωνειακές αρχές έχουν πληροφορίες αρκετά νωρίς ή αν έχουν υποψίες ότι η πράξη TIR δεν περατώθηκε.

2. Η διαδικασία έρευνας κινείται επίσης όταν αποκαλυφθεί εκ των υστέρων ότι η απόδειξη για λήξη της πράξης TIR ήταν πλαστή και ότι η εν λόγω διαδικασία είναι αναγκαία για να επιτευχθούν οι στόχοι της παραγράφου 1.

3. Για να αναληφθεί διαδικασία έρευνας, οι τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους αναχώρησης απευθύνουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από όλες τις αναγκαίες πληροφορίες στις τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους προορισμού ή εξόδου.

4. Οι τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους προορισμού ή εξόδου ανταποκρίνονται αμέσως στο σχετικό αίτημα.

5. Όταν η διαδικασία έρευνας επιτρέπει να διαπιστωθεί ότι η πράξη TIR έληξε ορθά, οι τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους αναχώρησης ενημερώνουν σχετικά, χωρίς καθυστέρηση, τον εγγυοδοτικό οργανισμό και τον κάτοχο δελτίου TIR καθώς και, κατά περίπτωση, τις τελωνειακές αρχές που έχουν αναλάβει διαδικασία είσπραξης σύμφωνα με τα άρθρα 217 έως 232 του κώδικα."

17. Στο μέρος II, τίτλος ΙΙ, κεφάλαιο 9, οι λέξεις "Τμήμα 2" και ο τίτλος του τμήματος διαγράφονται.

18. Τα άρθρα 456 και 457 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

"Άρθρο 456

1. Όταν παράβαση ή παρατυπία, κατά την έννοια της σύμβασης TIR, έχει ως αποτέλεσμα τη γένεση τελωνειακής οφειλής στην Κοινότητα, οι διατάξεις του παρόντος τμήματος εφαρμόζονται κατ' αναλογία στις λοιπές επιβαρύνσεις κατά την έννοια του άρθρου 91, παράγραφος 1, στοιχείο α) του κώδικα.

2. Τα άρθρα 450α, 450β και 450δ εφαρμόζονται κατ' αναλογία στη σχετική με τη χρησιμοποίηση του δελτίου TIR διαδικασία είσπραξης.

Άρθρο 457

1. Για την εφαρμογή του άρθρου 8, παράγραφος 4, της σύμβασης TIR, όταν πράξη TIR λαμβάνει χώρα στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, κάθε εγγυοδοτικός οργανισμός, εγκατεστημένος στην Κοινότητα, μπορεί να καταστεί υπεύθυνος για την πληρωμή της τελωνειακής οφειλής που αναλογεί στα εμπορεύματα που αποτελούν το αντικείμενο αυτής της πράξης, μέχρι του ποσού των 60000 ευρώ ανά δελτίο TIR ή ισότιμου ποσού εκφρασμένου σε εθνικό νόμισμα.

2. Ο εγγυοδοτικός οργανισμός, που είναι εγκατεστημένος στο αρμόδιο για την είσπραξη κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 215 του κώδικα, είναι υπεύθυνος για την πληρωμή του ποσού της τελωνειακής οφειλής, για το οποίο έχει παράσχει εγγύηση.

3. Η έγκυρη γνωστοποίηση περί μη εξόφλησης δελτίου TIR, που πραγματοποιείται από τις τελωνειακές αρχές κράτους μέλους, οι οποίες έχουν οριστεί ως αρμόδιες για την είσπραξη σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 215, παράγραφος 1, τρίτη περίπτωση του κώδικα, στον εγγυοδοτικό οργανισμό που έχει εγκριθεί από τις αρχές αυτές, παράγει ομοίως αποτελέσματα στην περίπτωση κατά την οποία οι τελωνειακές αρχές, άλλου κράτους μέλους, που έχουν οριστεί ως αρμόδιες υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 215, παράγραφος 1, πρώτη ή δεύτερη περίπτωση, προβούν μεταγενέστερα στην είσπραξη από τον εγγυοδοτικό οργανισμό που έχει εγκριθεί από τις αρχές αυτές."

19. Στο μέρος ΙΙ, τίτλος ΙΙ, κεφάλαιο 9, τμήμα 3, ο τίτλος αντικαθίσταται από τον ακόλουθο:

"Καθεστώς ATA"

20. Προστίθενται τα ακόλουθα άρθρα 457γ και 457δ:

"Άρθρο 457γ

1. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων της σύμβασης ATA, σχετικά με την ευθύνη των εγγυοδοτικών οργανισμών κατά τη χρησιμοποίηση δελτίου ATA.

2. Όταν διαπιστώνεται, κατά τη διάρκεια ή επ' ευκαιρία μιας πράξης διαμετακόμισης που πραγματοποιείται υπό την κάλυψη δελτίου ATA, ότι διεπράχθη παράβαση ή παρατυπία σε ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος, η είσπραξη των δασμών και των άλλων, ενδεχομένως, απαιτητών επιβαρύνσεων πραγματοποιείται από αυτό το κράτος μέλος σύμφωνα με τις κοινοτικές ή εθνικές διατάξεις, υπό την επιφύλαξη ασκήσεως ποινικής διώξεως.

3. Όταν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθεί το έδαφος στο οποίο διεπράχθη παράβαση ή παρατυπία, θεωρείται ότι αυτή διεπράχθη στο κράτος μέλος όπου διεπιστώθη, εκτός εάν, εντός προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρο 455δ, παράγραφος 2, δεν αποδεικνύεται, κατά τρόπο ικανοποιητικό για τις τελωνειακές αρχές, η κανονικότητα της πράξης ή ο τόπος όπου η παράβαση ή η παρατυπία πράγματι διεπράχθη.

Εάν, ελλείψει τέτοιας απόδειξης, η εν λόγω παράβαση ή παρατυπία εξακολουθεί να θεωρείται ότι διεπράχθη στο κράτος μέλος όπου διεπιστώθη, οι δασμοί και οι άλλες σχετικές με τα εμπορεύματα αυτά επιβαρύνσεις, εισπράττονται από το εν λόγω κράτος μέλος σύμφωνα με τις κοινοτικές ή εθνικές διατάξεις.

Εάν, μεταγενέστερα, προσδιορισθεί το κράτος μέλος στο οποίο πράγματι διεπράχθη η παράβαση ή η παρατυπία, οι δασμοί και οι άλλες επιβαρύνσεις - με εξαίρεση αυτούς που έχουν εισπραχθεί ως ίδιοι πόροι της Κοινότητας σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο - στους οποίους υπόκεινται τα εμπορεύματα, επιστρέφονται από το κράτος μέλος το οποίο είχε αρχικά προβεί στην είσπραξή τους. Στην περίπτωση αυτή, η ενδεχόμενη διαφορά επιστρέφεται στο πρόσωπο το οποίο αρχικά είχε καταβάλλει τις επιβαρύνσεις.

Εάν το ποσό των δασμών και άλλων επιβαρύνσεων, που εισπράχθηκαν αρχικά και επιστράφηκαν από το κράτος μέλος που τους είχε εισπράξει, είναι κατώτερο από το ποσό των δασμών και άλλων επιβαρύνσεων που απαιτούνται στο κράτος μέλος στο οποίο πράγματι διαπράχθηκε η παράβαση ή η παρατυπία, το κράτος μέλος αυτό εισπράττει τη διαφορά σύμφωνα με τις κοινοτικές ή εθνικές διατάξεις.

Οι τελωνειακές διοικήσεις των κρατών μελών θεσπίζουν τις αναγκαίες διατάξεις για την καταπολέμηση των παραβάσεων ή παρατυπιών και την επιβολή αποτελεσματικών κυρώσεων.

Άρθρο 457δ

1. Όταν διαπιστωθεί ότι, κατά τη διάρκεια ή με την ευκαιρία πράξης διαμετακόμισης βάσει δελτίου ΑΤΑ, διαπράττεται παράβαση ή παρατυπία, οι τελωνειακές αρχές κοινοποιούν αυτήν την παράβαση ή παρατυπία στον κάτοχο του δελτίου ΑΤΑ και στον εγγυοδοτικό οργανισμό, μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται, ανάλογα με την περίπτωση, στο άρθρο 11, παράγραφος 1 της σύμβασης TIR ή στο άρθρο 6, παράγραφος 4 της σύμβασης ΑΤΑ.

2. Η απόδειξη για την κανονικότητα της πράξης διαμετακόμισης υπό την κάλυψη δελτίου ΑΤΑ, κατά την έννοια του άρθρου 457γ, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, πρέπει να προσκομίζεται εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρο 7, παράγραφοι 1 και 2 της σύμβασης ΑΤΑ.

3. Προσκομίζεται η απόδειξη που αναφέρεται στην παράγραφο 2 και κρίνεται ικανοποιητική από τις τελωνειακές αρχές:

α) με την υποβολή τελωνειακού ή εμπορικού εγγράφου που έχουν επικυρώσει οι τελωνειακές αρχές και βάσει του οποίου αποδεικνύεται ότι τα εν λόγω εμπορεύματα έχουν προσκομιστεί στο τελωνείο προορισμού·

β) με την υποβολή τελωνειακού εγγράφου για την υπαγωγή των εμπορευμάτων σε τελωνειακό καθεστώς σε τρίτη χώρα, ή αντιγράφου ή φωτοτυπίας αυτού του εγγράφου επικυρωμένου, είτε από τον οργανισμό που θεώρησε το αρχικό έγγραφο, είτε από τις επίσημες υπηρεσίες της ενδιαφερόμενης τρίτης χώρας, είτε από τις επίσημες υπηρεσίες ενός κράτους μέλους·

γ) όσον αφορά τη σύμβαση ΑΤΑ, με τις αποδείξεις που προβλέπονται στο άρθρο 8 της εν λόγω σύμβασης.

Τα έγγραφα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, στοιχεία α) και β) πρέπει να περιλαμβάνουν τα στοιχεία διαπίστωσης της ταυτότητας των εν λόγω εμπορευμάτων."

21. Στα άρθρα 458 παράγραφος 2, 461 παράγραφος 4 και 462 παράγραφος 4, η φράση "άρθρο 454 παράγραφος 3" αντικαθίσταται από τη φράση "άρθρο 457γ, παράγραφος 3".

22. Στο άρθρο 551, παράγραφος 3 προστίθεται η ακόλουθη πρόταση:

"Το κόστος μεταποίησης συνίσταται στις δαπάνες που απαιτούνται για την παραγωγή των μεταποιημένων προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων, των γενικών εξόδων και της αξίας όλων των κοινοτικών προϊόντων που χρησιμοποιήθηκαν."

23. Το άρθρο 841 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"Άρθρο 841

Όταν η επανεξαγωγή υπόκειται σε διασάφηση, εφαρμόζονται κατ' αναλογία οι διατάξεις των άρθρων 788 έως 796, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που εφαρμόζονται, ενδεχομένως, κατά τη λήξη του προηγούμενου οικονομικού τελωνειακού καθεστώτος.

Όταν χρησιμοποιείται δελτίο ΑΤΑ για την επανεξαγωγή εμπορευμάτων που βρίσκονται υπό καθεστώς προσωρινής εισαγωγής, η διασάφηση μπορεί να κατατίθεται σε τελωνείο διαφορετικό από εκείνο που αναφέρεται στο άρθρο 161 παράγραφος 5 πρώτη πρόταση του κώδικα."

24. Στο άρθρο 876α προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 3:

"3. Όταν γεννάται τελωνειακή οφειλή κατ' εφαρμογή του άρθρου 203 του κώδικα, οι τελωνειακές αρχές αναστέλλουν την υποχρέωση του προσώπου που αναφέρεται στην παράγραφο 3 τέταρτη περίπτωση του εν λόγω άρθρου να εξοφλήσει τους δασμούς, εφόσον έχει καθοριστεί τουλάχιστον ένας ακόμη οφειλέτης και έχει επίσης λάβει γνωστοποίηση του ποσού των δασμών σύμφωνα με το άρθρο 221 του κώδικα.

Η αναστολή μπορεί να χορηγηθεί μόνο εφόσον το πρόσωπο που αναφέρεται στο άρθρο 203, παράγραφος 3, τετάρτη περίπτωση του κώδικα δεν εμπίπτει και σε κάποια από τις υπόλοιπες περιπτώσεις της ίδιας παραγράφου και δεν έχει επιδείξει προφανή αμέλεια κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

Η διάρκεια της αναστολής περιορίζεται σε ένα έτος. Οι τελωνειακές αρχές δύνανται, ωστόσο, να παρατείνουν αυτή την προθεσμία εφόσον το αιτιολογούν δεόντως.

Η αναστολή υπόκειται στη σύσταση, εκ μέρους του προσώπου που υπάγεται σ' αυτή, έγκυρης εγγύησης που αντιστοιχεί στο ποσό των εκάστοτε δασμών, εξαιρουμένης της περίπτωσης όπου τέτοια εγγύηση, καλύπτουσα το συνολικό ως άνω ποσό, υφίσταται ήδη και ο εγγυητής δεν έχει αποδεσμευτεί από τις υποχρεώσεις του. Η καταβολή της εγγύησης είναι δυνατόν να μην απαιτηθεί, εφόσον αυτή θα μπορούσε να προκαλέσει, λόγω της κατάστασης του οφειλέτη, σοβαρές οικονομικές ή κοινωνικές δυσχέρειες."

25. Στο άρθρο 890, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"Η τελωνειακή αρχή απόφασης δίνει ευνοϊκή συνέχεια στην αίτηση επιστροφής ή διαγραφής εφόσον:

α) η αίτηση συνοδεύεται από πιστοποιητικό καταγωγής, πιστοποιητικό κυκλοφορίας, πιστοποιητικό γνησιότητας, ένα παραστατικό εσωτερικής κοινοτικής διαμετακόμισης ή κάθε άλλο κατάλληλο έγγραφο, το οποίο επιβεβαιώνει ότι τα εισαγόμενα εμπορεύματα θα μπορούσαν να τύχουν, κατά τη στιγμή αποδοχής της διασάφησης για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, κοινοτικής μεταχείρισης, προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης, ή ευνοϊκής δασμολογικής μεταχείρισης λόγω της φύσης των εμπορευμάτων·

β) το υποβληθέν έγγραφο αναφέρεται ρητά στα εν λόγω εμπορεύματα·

γ) πληρούνται όλο οι άλλοι όροι σχετικά με την αποδοχή αυτού του εγγράφου·

δ) πληρούνται όλοι οι άλλοι όροι για την παροχή κοινοτικής μεταχείρισης, προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης ή ευνοϊκής δασμολογικής μεταχείρισης λόγω της φύσεως των εμπορευμάτων."

26. Το άρθρο 900 τροποποιείται ως εξής:α) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"2. Η επιστροφή ή η διαγραφή εισαγωγικών δασμών στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στοιχεία γ) και στ) έως ν), εξαρτάται, εκτός από τις περιπτώσεις που τα εμπορεύματα αυτά καταστρέφονται κατόπιν εντολής της δημόσιας αρχής ή διατίθενται δωρεάν σε φιλανθρωπικά ιδρύματα, που ασκούν τη δραστηριότητά τους στην Κοινότητα, από την επανεξαγωγή των εμπορευμάτων, υπό τον έλεγχο των τελωνειακών αρχών εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας.

Κατόπιν σχετικής αιτήσεως, η αρχή απόφασης επιτρέπει η επανεξαγωγή των εμπορευμάτων να αντικατασταθεί από την καταστροφή τους ή την υπαγωγή τους στο καθεστώς εξωτερικής κοινοτικής διαμετακόμισης ή στο καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης ή σε ελεύθερη ζώνη ή ελεύθερη αποθήκη.

Για να λάβουν έναν από αυτούς τους τελωνειακούς προορισμούς, τα εμπορεύματα πρέπει να θεωρηθούν μη κοινοτικά.

Στην περίπτωση αυτή, οι τελωνειακές αρχές θεσπίζουν όλα τα μέτρα, ώστε τα εμπορεύματα που υπάγονται στο καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης, ελεύθερης ζώνης ή ελεύθερης αποθήκης να μπορούν να αναγνωρίζονται αργότερα ως μη κοινοτικά εμπορεύματα."

β) Η παράγραφος 3 απαλείφεται.

27. Το παράρτημα 14 αντικαθίσταται από το κείμενο που περιέχεται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

28. Το παράρτημα 15 αντικαθίσταται από το κείμενο που περιέχεται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού.

29. Το παράρτημα 25 αντικαθίσταται από το κείμενο που περιέχεται στο παράρτημα III του παρόντος κανονισμού.

30. Το παράρτημα 37α τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού.

31. Το παράρτημα 38 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα V του παρόντος κανονισμού.

32. Το παράρτημα 44α τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα VI του παρόντος κανονισμού.

33. Το παράρτημα 45α τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα VII του παρόντος κανονισμού.

34. Το παράρτημα 67 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα VIII του παρόντος κανονισμού.

35. Το παράρτημα 70 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα IΧ του παρόντος κανονισμού.

36. Το παράρτημα 76 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα X του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Πριν από την 1η Ιουλίου 2004, η Επιτροπή αξιολογεί την έκταση εφαρμογής του μηχανογραφημένου καθεστώτος της διαμετακόμισης από τους επιχειρηματίες. Η αξιολόγηση αυτή πραγματοποιείται υπό μορφή έκθεσης που συντάσσεται βάσει στοιχείων που αποστέλλουν τα κράτη μέλη.

Άρθρο 3

1. Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Το άρθρο 1, σημεία 2 και 3, εφαρμόζεται από την 1η Iουνίου 2003.

Πιστοποιητικά καταγωγής που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις που εφαρμόζονταν πριν από την 1η Iουνίου 2003 εξακολουθούν να γίνονται αποδεκτά μετά την εν λόγω ημερομηνία εντός των ορίων της ισχύος τους.

3. Το άρθρο 1, σημεία 10, 11, 30, 32 και 33 εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2005.

Ωστόσο η εν λόγω ημερομηνία μπορεί να μετατεθεί, βάσει της αξιολόγησης που προβλέπεται στο άρθρο 2 και σύμφωνα με τη διαδικασία της επιτροπής.

4. Το άρθρο 1, σημεία 12 μέχρι 21 εφαρμόζεται από την 1η Σεπτεμβρίου 2003.

5. Το άρθρο 1, σημείο 29 εφαρμόζεται από την 1η Μαΐου 2004.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. 21 Μαΐου 2003

Βρυξέλλες, 21 Μαΐου 2003.

Για την Επιτροπή

Frédérik Bolkestein

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1.

(2) ΕΕ L 311 της 12.12.2000, σ. 17.

(3) ΕΕ L 346 της 31.12.2001, σ. 1.

(4) ΕΕ L 357 της 30.12.1998, σ. 1.

(5) ΕΕ L 60 της 1.3.2001, σ. 43.

(6) ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1.

(7) ΕΕ L 68 της 12.3.2002, σ. 11.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

"ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 15

Σημείωση 1:

Ο πίνακας αναφέρει τους όρους που απαιτούνται για να θεωρηθούν όλα τα προϊόντα επαρκώς επεξεργασθέντα ή μεταποιηθέντα κατά την έννοια των άρθρων 69 και 100.

Σημείωση 2:

2.1. Στις δύο πρώτες στήλες του πίνακα περιγράφεται το παραγόμενο προϊόν. Η πρώτη στήλη αναφέρει τον αριθμό της δασμολογικής κλάσης ή του κεφαλαίου του εναρμονισμένου συστήματος και η δεύτερη στήλη την περιγραφή των εμπορευμάτων που αντιστοιχεί σε αυτή την κλάση ή κεφάλαιο. Για κάθε ένδειξη που περιλαμβάνεται στις δύο πρώτες στήλες, παρέχεται ένας κανόνας στις στήλες 3 ή 4. Όταν, σε ορισμένες περιπτώσεις, του αριθμού της πρώτης στήλης προηγείται η ένδειξη "ex", αυτό σημαίνει ότι οι κανόνες στις στήλες 3 ή 4 εφαρμόζονται μόνο για το τμήμα της κλάσης ή του κεφαλαίου όπως περιγράφεται στη στήλη 2.

2.2. Όταν στη στήλη 1 συγκεντρώνονται περισσότεροι αριθμοί κλάσεων ή όταν στη στήλη αυτή αναφέρεται ένας αριθμός κεφαλαίου και, κατά συνέπεια, τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στη στήλη 2 περιγράφονται με γενικούς όρους, οι σχετικοί κανόνες που αναφέρονται στις στήλες 3 ή 4 εφαρμόζονται σε όλα τα προϊόντα τα οποία, στο πλαίσιο του εναρμονισμένου συστήματος, κατατάσσονται σε διάφορες κλάσεις του εν λόγω κεφαλαίου ή σε οποιαδήποτε από τις κλάσεις που εμφανίζονται μαζί στη στήλη 1.

2.3. Όταν υπάρχουν διάφοροι κανόνες στον παρόντα πίνακα που εφαρμόζονται σε διάφορα προϊόντα της ίδιας δασμολογικής κλάσης, κάθε εδάφιο περιέχει την περιγραφή εκείνου του τμήματος της κλάσης που καλύπτεται από τους κανόνες που αναφέρονται παραπλεύρως στις στήλες 3 ή 4.

2.4. Όταν για κάποιο στοιχείο στις δύο πρώτες στήλες παρέχεται κανόνας και στις δύο στήλες 3 και 4, ο εξαγωγέας μπορεί να επιλέγει, ως εναλλακτική λύση, να εφαρμόζει είτε τον κανόνα που παρέχεται στη στήλη 3 είτε εκείνον που παρέχεται στη στήλη 4. Αν δεν παρέχεται κανόνας καταγωγής στη στήλη 4, εφαρμόζεται ο κανόνας που παρέχεται στη στήλη 3.

Σημείωση 3:

3.1. Οι διατάξεις των άρθρων 69 και 100 που αφορούν προϊόντα τα οποία έχουν αποκτήσει την ιδιότητα του "προϊόντος καταγωγής" και χρησιμοποιούνται για την κατασκευή άλλων προϊόντων ισχύουν ανεξάρτητα από το αν η εν λόγω ιδιότητα αποκτήθηκε στο εργοστάσιο όπου χρησιμοποιούνται τα εν λόγω προϊόντα ή σε άλλο εργοστάσιο στη δικαιούχο χώρα ή δημοκρατία ή στην Κοινότητα.

Για παράδειγμα:

ένας κινητήρας της κλάσης 8407, για τον οποίο ο κανόνας που εφαρμόζεται προβλέπει ότι η αξία των μη καταγομένων υλών που δύνανται να χρησιμοποιηθούν δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος, κατασκευάζεται από "άλλα χαλυβοκράματα σφυρηλατημένα" της κλάσης ex 7224.

Αν οι εργασίες σφυρηλάτησης πραγματοποιήθηκαν εντός της δικαιούχου χώρας ή δημοκρατίας με πρώτη ύλη μη καταγόμενου πλινθώματος, το προϊόν που κατασκευάστηκε με αυτόν τον τρόπο αποκτά ήδη την ιδιότητα καταγωγής δυνάμει του κανόνα που προβλέπεται στον πίνακα για τα προϊόντα της κλάσης ex 7224. Το προϊόν μπορεί, ως εκ τούτου, να θεωρηθεί ως καταγόμενο προϊόν κατά τον υπολογισμό της αξίας του κινητήρα ανεξάρτητα από το αν αυτός κατασκευάστηκε στο ίδιο ή σε άλλο εργοστάσιο της δικαιούχου χώρας ή δημοκρατίας. Η αξία του μη καταγόμενου πλινθώματος δεν πρέπει λοιπόν να λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό της αξίας των μη καταγομένων υλών που έχουν χρησιμοποιηθεί.

3.2. Ο κανόνας που αναφέρεται στον πίνακα καθορίζει την ελάχιστη βαθμίδα επεξεργασίας ή μεταποίησης που απαιτείται· συνεπώς, περαιτέρω επεξεργασίες ή μεταποιήσεις προσδίδουν επίσης την ιδιότητα του προϊόντος καταγωγής· αντίθετα, υποδεέστερες επεξεργασίες ή μεταποιήσεις δεν προσδίδουν το χαρακτήρα καταγωγής. Δηλαδή, αν ένας κανόνας προβλέπει ότι είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται μη καταγόμενες ύλες που βρίσκονται σε ένα καθορισμένο στάδιο επεξεργασίας, η χρησιμοποίηση τέτοιων υλών που βρίσκονται σε προγενέστερο στάδιο επεξεργασίας επιτρέπεται επίσης, ενώ η χρησιμοποίηση τέτοιων υλών που βρίσκονται σε μεταγενέστερο στάδιο επεξεργασίας δεν επιτρέπεται.

3.3. Με την επιφύλαξη της σημείωσης 3.2, όταν ένας κανόνας χρησιμοποιεί την έκφραση "Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης", τότε είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν και ύλες της ίδιας κλάσης (ακόμη και ύλες της ίδιας περιγραφής και κλάσης με το προϊόν), με την επιφύλαξη, ωστόσο, ειδικών περιορισμών που περιλαμβάνονται, ενδεχομένως, στον κανόνα.

Η έκφραση, ωστόσο, "Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων άλλων υλών της κλάσης αριθ. ..." ή "Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων άλλων υλών της ίδιας κλάσης με το προϊόν" σημαίνει ότι είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας περιγραφής με το προϊόν, όπως αυτό αναφέρεται στη στήλη 2 του πίνακα.

3.4. Όταν κανόνας του πίνακα ορίζει ότι κάποιο προϊόν μπορεί να κατασκευασθεί από περισσότερες από μία ύλες, αυτό σημαίνει ότι είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν μία ή περισσότερες ύλες. Δεν απαιτείται να χρησιμοποιηθούν μαζί όλες οι ύλες.

Για παράδειγμα:

ο κανόνας για τα υφάσματα των κλάσεων 5208 έως 5212 προβλέπει ότι είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν φυσικές ίνες και, μεταξύ άλλων, χημικές ύλες. Ο κανόνας αυτός δεν συνεπάγεται ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα φυσικές ίνες και χημικές ύλες. Είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί η μία ή η άλλη από αυτές τις ύλες ή ακόμη και οι δύο μαζί.

3.5. Όταν κανόνας του πίνακα προβλέπει ότι κάποιο προϊόν πρέπει να έχει κατασκευασθεί από μια συγκεκριμένη ύλη, ο όρος αυτός δεν αποκλείει προφανώς τη χρησιμοποίηση άλλων υλών οι οποίες, λόγω της ίδιας της φύσης τους, δεν είναι δυνατό να πληρούν τον κανόνα (βλέπε επίσης τη σημείωση 6.2 παρακάτω για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα).

Για παράδειγμα:

ο κανόνας για τις προπαρασκευασμένες τροφές της κλάσης 1904, ο οποίος αποκλείει ρητώς τη χρήση των δημητριακών και των παραγώγων τους, δεν απαγορεύει προφανώς τη χρήση ανόργανων αλάτων, χημικών ουσιών ή άλλων πρόσθετων που δεν παράγονται από δημητριακά.

Αυτό δεν ισχύει, ωστόσο, για προϊόντα τα οποία, αν και δεν είναι δυνατό να κατασκευαστούν από τη συγκεκριμένη ύλη που ορίζεται στον πίνακα, είναι δυνατό να παραχθούν από ύλες της ίδιας φύσης σε προγενέστερο στάδιο επεξεργασίας.

Για παράδειγμα:

στην περίπτωση ενδύματος του ex κεφαλαίου 62, που κατασκευάζεται από μη υφαντές ύλες, αν προβλέπεται ότι επιτρέπεται η κατασκευή παρόμοιου είδους μόνον από μη καταγόμενα νήματα, δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται μη υφασμένα υφάσματα, ακόμη και αν αποδειχθεί ότι τα μη υφασμένα υφάσματα δεν είναι δυνατό κανονικά να κατασκευασθούν από νήματα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η ύλη που πρέπει να χρησιμοποιηθεί είναι εκείνη που βρίσκεται στο στάδιο επεξεργασίας που προηγείται του σταδίου του νήματος, δηλαδή σε κατάσταση ινών.

3.6. Αν προβλέπονται σε κανόνα του πίνακα δύο ποσοστά για τη μέγιστη αξία των μη καταγόμενων υλών που είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν, τα ποσοστά αυτά δεν είναι δυνατό να προστεθούν. Επομένως, η μέγιστη αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν μπορεί να υπερβαίνει ποτέ το υψηλότερο από τα εν λόγω ποσοστά. Εννοείται ότι δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση των ειδικών ποσοστών τα οποία προβλέπονται για ορισμένες ύλες.

Σημείωση 4:

4.1. Ο όρος "φυσικές ίνες" όταν χρησιμοποιείται στον πίνακα, αναφέρεται σε ίνες άλλες από τεχνητές ή συνθετικές και πρέπει να περιορίζεται στις ίνες σε όλα τα στάδια πριν από τη νηματοποίηση, συμπεριλαμβανομένων των απορριμμάτων και, εκτός αν έχει οριστεί αλλιώς, ο όρος "φυσικές ίνες" περιλαμβάνει ίνες που έχουν χτενιστεί, λαναριστεί ή έχουν μεταποιηθεί με άλλο τρόπο για τη νηματοποίηση, δεν έχουν όμως νηματοποιηθεί.

4.2. Ο όρος "φυσικές ίνες" καλύπτει τις χοντρές τρίχες (τρίχες χαίτης και ουράς μόνοπλων ή βοοειδών) της κλάσης 0503, το μετάξι των κλάσεων 5002 και 5003, καθώς και το μαλλί, τις τρίχες εκλεκτής ποιότητας και τις χοντροειδείς τρίχες των κλάσεων 5101 έως 5105, τις βαμβακερές ίνες των κλάσεων 5201 έως 5203 και τις άλλες ίνες φυτικής προέλευσης των κλάσεων 5301 έως 5305.

4.3. Οι όροι "υφαντικοί πολτοί", "χημικές ύλες" και "ύλες που προορίζονται για την κατασκευή χαρτιού" που χρησιμοποιούνται στον πίνακα προσδιορίζουν τις ύλες οι οποίες δεν κατατάσσονται στα κεφάλαια 50 έως 63 και που είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή συνθετικών ή τεχνητών ινών ή νημάτων, ή νημάτων ή ινών από χαρτί.

4.4. Ο όρος "τεχνητές ή συνθετικές ίνες μη συνεχείς" που χρησιμοποιείται στον πίνακα, καλύπτει τις δέσμες συνεχών νημάτων, τις μη συνεχείς ίνες και τα απορρίμματα τεχνητών ή συνθετικών ινών μη συνεχών των κλάσεων 5501 έως 5507.

Σημείωση 5:

5.1. Όταν για κάποιο συγκεκριμένο προϊόν του πίνακα γίνεται παραπομπή στην παρούσα επεξηγηματική σημείωση, οι όροι της στήλης 3 του πίνακα δεν πρέπει να εφαρμόζονται για τις διάφορες βασικές υφαντουργικές ύλες που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του προϊόντος αυτού, όταν στο σύνολό τους αυτές αντιπροσωπεύουν 10 % ή λιγότερο του συνολικού βάρους όλων των βασικών υφαντουργικών υλών που χρησιμοποιούνται (βλέπε επίσης τις σημειώσεις 5.3 και 5.4).

5.2. Εντούτοις, το όριο ανοχής που αναφέρεται στη σημείωση 5.1 είναι δυνατό να εφαρμόζεται μόνο για τα σύμμεικτα προϊόντα τα οποία κατασκευάστηκαν από δύο ή περισσότερες βασικές υφαντικές ύλες.

Οι βασικές υφαντικές ύλες είναι οι ακόλουθες:

- μετάξι,

- μαλλί,

- χοντροειδείς ζωικές τρίχες,

- ζωικές τρίχες εκλεκτής ποιότητας,

- τρίχες χαίτης και ουράς ίππων,

- βαμβάκι,

- ύλες που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή χαρτιού και χαρτί,

- λινάρι,

- κάνναβι,

- γιούτα και άλλες ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού βίβλου,

- σιζάλ και άλλες υφαντικές ίνες του είδους Agave,

- ίνες από κοκοφοίνικα, άβακα, ραμί και άλλες υφαντικές ίνες,

- συνθετικές ίνες συνεχείς,

- τεχνητές ίνες συνεχείς,

- νήματα καλοί αγωγοί του ηλεκτρισμού,

- συνθετικές ίνες μη συνεχείς από πολυπροπυλένιο,

- συνθετικές ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρες,

- συνθετικές ίνες μη συνεχείς από πολυαμίδια,

- συνθετικές ίνες μη συνεχείς πολυακριλονιτριλικές,

- συνθετικές ίνες μη συνεχείς από πολυιμίδια,

- συνθετικές ίνες μη συνεχείς από πολυτετραφθοριοαιθυλένιο,

- συνθετικές ίνες μη συνεχείς από πολυ(θειούχο του φαινυλενίου),

- συνθετικές ίνες μη συνεχείς από πολυ(χλωρίδιο του βινυλίου),

- άλλες συνθετικές ίνες μη συνεχείς,

- τεχνητές ίνες μη συνεχείς από βισκόζη,

- άλλες τεχνητές ίνες μη συνεχείς,

- νήματα από πολυουρεθάνη που φέρουν κατά διαστήματα εύκαμπτα τμήματα από πολυαιθέρα, έστω και περιτυλιγμένα με άλλο νήμα,

- νήματα από πολυουρεθάνη που φέρουν κατά διαστήματα εύκαμπτα τμήματα από πολυεστέρα, έστω και περιτυλιγμένα με άλλο νήμα,

- προϊόντα της κλάσης 5605 (μεταλλικά νήματα) στα οποία έχει ενσωματωθεί λουρίδα που έχει έναν πυρήνα που αποτελείται είτε από ένα λεπτό έλασμα αργιλίου είτε από μία ταινία πλαστικής ύλης επικαλυμμένη ή όχι με σκόνη αργιλίου, πλάτους μέχρι και 5 mm και η οποία έχει συγκολληθεί μέσω διαφανούς ή έγχρωμης κολλητικής ουσίας μεταξύ δύο ταινιών από πλαστικές ύλες,

- άλλα προϊόντα της κλάσης 5605.

Για παράδειγμα:

νήμα της κλάσης 5205 που κατασκευάζεται από βαμβακερές ίνες της κλάσης 5203 και από συνθετικές ίνες μη συνεχείς της κλάσης 5506, είναι ένα νήμα ανάμεικτο (σύμμεικτο). Επομένως, μη καταγόμενες συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που δεν ανταποκρίνονται στους κανόνες καταγωγής (οι οποίοι απαιτούν τη χρήση χημικών ουσιών ή υφαντικού πολτού), δύνανται να χρησιμοποιηθούν μέχρι 10 % κατά βάρος του νήματος.

Για παράδειγμα:

ύφασμα από μαλλί της κλάσης 5112 που κατασκευάζεται από νήματα από μαλλί της κλάσης 5107 και από συνθετικές ίνες μη συνεχείς της κλάσης 5509, είναι ένα ύφασμα ανάμεικτο (σύμμεικτο). Επομένως, μη καταγόμενα συνθετικά νήματα που δεν ανταποκρίνονται στους κανόνες καταγωγής (οι οποίοι απαιτούν τη χρήση χημικών ουσιών ή υφαντικού πολτού) ή μάλλινα νήματα που δεν ικανοποιούν τους κανόνες καταγωγής (οι οποίοι απαιτούν τη χρήση φυσικών ινών που δεν έχουν χτενιστεί, λαναριστεί ή μεταποιηθεί με άλλο τρόπο για τη νηματοποίηση) ή συνδυασμός των δύο αυτών τύπων νημάτων δύνανται να χρησιμοποιούνται σε αναλογία μέχρι 10 % κατά βάρος του υφάσματος.

Για παράδειγμα:

μια φουντωτή υφαντική επιφάνεια της κλάσης 5802 που κατασκευάζεται από βαμβακερά νήματα της κλάσης 5205 και από βαμβακερό ύφασμα της κλάσης 5210, θεωρείται σύμμεικτο προϊόν μόνον αν το ίδιο βαμβακερό ύφασμα είναι σύμμεικτο ύφασμα που κατασκευάστηκε από νήματα που κατατάσσονται σε δύο διαφορετικές κλάσεις ή αν τα βαμβακερά νήματα που χρησιμοποιήθηκαν είναι αυτά τα ίδια σύμμεικτα.

Για παράδειγμα:

αν η ίδια φουντωτή υφαντική επιφάνεια έχει κατασκευαστεί από βαμβακερά νήματα της κλάσης 5205 και από συνθετικό ύφασμα της κλάσης 5407, τότε προφανώς τα χρησιμοποιούμενα νήματα αποτελούν δύο χωριστές βασικές υφαντικές ύλες και συνεπώς η φουντωτή υφαντική επιφάνεια είναι σύμμεικτο προϊόν.

5.3. Στην περίπτωση προϊόντων που περιέχουν "νήματα από πολυουρεθάνη που φέρουν κατά διαστήματα εύκαμπτα τμήματα από πολυαιθέρα, έστω και περιτυλιγμένα με άλλο νήμα", αυτή η ανοχή είναι 20 % όσον αφορά τα νήματα.

5.4. Στην περίπτωση προϊόντων "στα οποία έχει ενσωματωθεί λουρίδα που έχει έναν πυρήνα που αποτελείται είτε από ένα λεπτό έλασμα αργιλίου είτε από μία ταινία πλαστικής ύλης επικαλυμμένη ή όχι με σκόνη αργιλίου, πλάτους μέχρι και 5 mm και η οποία έχει συγκολληθεί μέσω διαφανούς ή έγχρωμης κολλητικής ουσίας μεταξύ δύο ταινιών από πλαστικές ύλες", η ανοχή αυτή είναι 30 % όσον αφορά την εν λόγω λουρίδα.

Σημείωση 6:

6.1. Τα έτοιμα υφαντουργικά προϊόντα, για τα οποία υπάρχει υποσημείωση στον πίνακα που παραπέμπει στην παρούσα επεξηγηματική σημείωση, υφαντικές ύλες με εξαίρεση τα είδη φοδραρίσματος και εσωτερικών επενδύσεων, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στον κανόνα της στήλης 3 του πίνακα για το έτοιμο προϊόν, είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται υπό τον όρο ότι κατατάσσονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος και η αξία τους δεν υπερβαίνει το 8 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος.

6.2. Με την επιφύλαξη της σημείωσης 6.3, ύλες που δεν κατατάσσονται στα κεφάλαια 50 έως 63 μπορεί να χρησιμοποιούνται ελεύθερα για την κατασκευή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ανεξάρτητα από το αν περιέχουν ή όχι υφαντικές ύλες.

Για παράδειγμα:

εάν κανόνας του πίνακα προβλέπει, για ένα συγκεκριμένο είδος από υφαντική ύλη, όπως παντελόνια, ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν νήματα, τούτο δεν απαγορεύει τη χρήση ειδών από μέταλλο, όπως κουμπιά, επειδή τα κουμπιά δεν υπάγονται στα κεφάλαια 50 έως 63. Για τον ίδιο λόγο, δεν απαγορεύονται οι σούστες, αν και κανονικά οι σούστες περιέχουν υφαντικές ύλες.

6.3. Όταν εφαρμόζεται κανόνας που προβλέπει ποσοστά, η αξία των υλών που δεν υπάγονται στα κεφάλαια 50 έως 63 πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό της αξίας των μη καταγόμενων υλών που ενσωματώνονται.

Σημείωση 7:

7.1. Οι "ειδικές επεξεργασίες", για τους σκοπούς των κλάσεων ex 2707, 2713 έως 2715, ex 2901, ex 2092 και ex 3403, είναι οι ακόλουθες:

α) η εν κενώ απόσταξη·

β) η επαναπόσταξη με μέθοδο πολύ προωθημένης κλασματοποίησης(1)·

γ) η πυρόλυση·

δ) ο ανασχηματισμός ή αναμόρφωση·

ε) η εκχύλιση με εκλεκτικούς διαλύτες·

στ) η επεξεργασία που περιλαμβάνει όλες τις ακόλουθες πράξεις: επεξεργασία με πυκνό θειικό οξύ ή με ατμίζον θειικό οξύ ή με τριοξείδιο του θείου (θειικός ανυδρίτης), εξουδετέρωση με αλκαλικά μέσα, αποχρωματισμό και καθαρισμό με γη ενεργό από τη φύση της, με ενεργοποιημένη γη, με ενεργό άνθρακα ή βωξίτη·

ζ) ο πολυμερισμός·

η) η αλκυλίωση·

θ) ο ισομερισμός.

7.2. Οι "ειδικές επεξεργασίες" για τους σκοπούς των κλάσεων 2710 έως 2712 είναι οι ακόλουθες:

α) η εν κενώ απόσταξη·

β) η επαναπόσταξη με μέθοδο πολύ προωθημένης κλασματοποίησης(2)·

γ) η πυρόλυση·

δ) ο ανασχηματισμός ή αναμόρφωση·

ε) η εκχύλιση με εκλεκτικούς διαλύτες·

στ) η επεξεργασία που περιλαμβάνει όλες τις ακόλουθες πράξεις: επεξεργασία με πυκνό θειικό οξύ ή με ατμίζον θειικό οξύ ή με τριοξείδιο του θείου (θειικός ανυδρίτης), εξουδετέρωση με αλκαλικά μέσα, αποχρωματισμό και καθαρισμό με γη ενεργό από τη φύση της, με ενεργοποιημένη γη, με ενεργό άνθρακα ή βωξίτη·

ζ) ο πολυμερισμός·

η) η αλκυλίωση·

θ) ο ισομερισμός·

ι) η αποθείωση, με χρήση υδρογόνου, αποκλειστικά όσον αφορά την κλάση ex 2710, με την οποία επιτυγχάνεται μείωση τουλάχιστον κατά 85 % της περιεκτικότητας σε θείο των προϊόντων που υφίστανται επεξεργασία (μέθοδος ASTM D 1266-59 Τ)·

ια) η αποπαραφίνωση με μέθοδο διαφορετική από την απλή διήθηση, αποκλειστικά για προϊόντα της κλάσης 2710·

ιβ) η επεξεργασία με υδρογόνο, διαφορετική από την αποθείωση, αποκλειστικά για τα βαριά λάδια της κλάσης ex 2710, κατά την οποία το υδρογόνο μετέχει ενεργά σε χημική αντίδραση, που πραγματοποιείται με πίεση ανώτερη των 20 bar και σε θερμοκρασία ανώτερη των 250 βαθμών Κελσίου, με τη βοήθεια καταλύτη. Οι τελικές επεξεργασίες με υδρογόνο των λιπαντικών λαδιών της κλάσης ex 2710, που έχουν σκοπό κυρίως τη βελτίωση του χρώματος ή τη σταθεροποίηση (π.χ. η τελική επεξεργασία με υδρογόνο ή ο αποχρωματισμός) δεν θεωρούνται, αντίθετα, ως ειδικές επεξεργασίες·

ιγ) η απόσταξη με ατμοσφαιρική πίεση (αποκλειστικά όσον αφορά τα πετρέλαια εξωτερικής καύσης της κλάσης 2710 ) εφόσον αυτά αποστάζουν κατ' όγκο, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών, λιγότερο από 30 % στους 300 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86·

ιδ) η επεξεργασία με ηλεκτρική εκκένωση ρεύματος υψηλής συχνότητας (αποκλειστικά για λιπαντικά λάδια άλλα από το πετρέλαιο εσωτερικής καύσεως και τα πετρέλαια εξωτερικής καύσεως της κλάσης ex 2710 ).

ιε) η αφαίρεση του λαδιού με κλασματική κρυστάλλωση, αποκλειστικά για προϊόντα ακατέργαστα άλλα από βαζελίνη, οζοκηρίτη, κερί από λιγνίτη, κερί από τύρφη, παραφίνη περιεκτικότητας κατά βάρος σε λάδι κατώτερης του 0,75 % της κλάσης ex 2712.

7.3. Για τους σκοπούς των κλάσεων ex 2707, 2713 έως 2715, ex 2901, ex 2902 και ex 3403, οι απλές εργασίες όπως ο καθαρισμός, η καθίζηση, η αφαλάτωση, ο αποχωρισμός του ύδατος, η διήθηση, ο χρωματισμός, η σήμανση, η επίτευξη δεδομένης περιεκτικότητας σε θείο, ως αποτέλεσμα της ανάμειξης προϊόντων με διαφορετική περιεκτικότητα σε θείο, όλοι οι συνδυασμοί των πράξεων αυτών ή παρόμοιες πράξεις δεν προσδίδουν την ιδιότητα καταγωγής.

(1) Βλέπε συμπληρωματική επεξηγηματική σημείωση 4β) του κεφαλαίου 27 της συνδυασμένης ονοματολογίας.

(2) Βλέπε συμπληρωματική επεξηγηματική σημείωση 4 β) του κεφαλαίου 27 της συνδυασμένης ονοματολογίας."

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

"ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 15

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΩΝ Ή ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΗ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΩΝ ΥΛΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΙΔΟΥΝ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>"

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

"ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 25

ΕΞΟΔΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ

1. Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει:

α) τις τρίτες χώρες κατανεμημένες ανά ήπειρο και ζώνη(1) (στήλη 1).

β) τα ποσοστά που αντιπροσωπεύουν το μέρος των εξόδων αεροπορικής μεταφοράς από κάποια συγκεκριμένη τρίτη χώρα προς την ΕΚ και τα οποία ενσωματώνονται στη δασμολογητέα αξία (στήλη 2).

2. Όταν τα εμπορεύματα αποστέλλονται από χώρες ή αεροδρόμια που δεν περιλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα, ούτε πρόκειται για αεροδρόμια που αναφέρονται στην παράγραφο 3, πρέπει να εφαρμόζεται το ποσοστό που ισχύει για το αεροδρόμιο που είναι το πλησιέστερο στο αεροδρόμιο αναχώρησης.

3. Όσον αφορά τα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα της Γουαδελούπης, Γουιάνας, Μαρτινίκας και Réunion, των οποίων τα εδάφη και τα αεροδρόμια δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα θα πρέπει να εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες:

α) για εμπορεύματα τα οποία μεταφέρονται στα διαμερίσματα αυτά απευθείας από τρίτες χώρες, το σύνολο του αεροπορικού κόστους μεταφοράς περιλαμβάνεται στη δασμολογητέα αξία·

β) για εμπορεύματα τα οποία αποστέλλονται στο ευρωπαϊκό τμήμα της Κοινότητας από τρίτες χώρες και εν συνεχεία αποστέλλονται ή εκφορτώνονται σε ένα από τα διαμερίσματα αυτά, στη δασμολογητέα αξία περιλαμβάνεται μόνο το κόστος αεροπορικής μεταφοράς το οποίο θα προέκυπτε εάν τα εμπορεύματα μεταφέρονταν μόνο μέχρι το σημείο μεταφόρτωσης ή εκφόρτωσης·

γ) για εμπορεύματα που αποστέλλονται στα διαμερίσματα αυτά από τρίτες χώρες και τα οποία μεταφορτώνονται ή εκφορτώνονται σε αεροδρόμιο του ευρωπαϊκού μέρους της Κοινότητας, το κόστος αεροπορικής μεταφοράς που περιλαμβάνεται στη δασμολογητέα αξία είναι αυτό που προκύπτει από την εφαρμογή των επί % ποσοστών που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, στο κόστος που θα προέκυπτε για τη μεταφορά των εμπορευμάτων από το αεροδρόμιο αναχώρησης στο αεροδρόμιο μεταφόρτωσης ή εκφόρτωσης.

Η πραγματοποίηση της μεταφόρτωσης ή εκφόρτωσης βεβαιώνεται με την επίσημη σφραγίδα του σχετικού τελωνείου που τίθεται στη φορτωτική αεροπορικής μεταφοράς ή σε άλλο έγγραφο αεροπορικής μεταφοράς. Εάν δεν υπάρχει η απόδειξη αυτή εφαρμόζεται η τελευταία υποπαράγραφος του άρθρου 163 παράγραφος 6 του παρόντος κανονισμού.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

(1) Τα ποσοστά ισχύουν για όλα τα αεροδρόμια σε μία συγκεκριμένη χώρα εκτός εάν γίνεται αναφορά σε ειδικά αεροδρόμια αναχώρησης."

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Το παράρτημα 37α, τίτλος ΙΙ, σημείο Β τροποποιείται ως εξής:

1. Η ομάδα στοιχείων "Αριθμός πινάκων φόρτωσης" και το επεξηγηματικό κείμενο διαγράφονται.

2. Το επεξηγηματικό κείμενο της ομάδας στοιχείων "Συνολικός αριθμός δεμάτων" αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Είδος/Μήκος: n..7

Η χρήση της συγκεκριμένης ομάδας στοιχείων είναι προαιρετική. Ο συνολικός αριθμός δεμάτων είναι ίσος με το άθροισμα όλων των "Αριθμών δεμάτων", όλων των "Αριθμών τεμαχίων" και μιας τιμής "1" για κάθε δηλωμένο φορτίο "χύμα".

3. Το επεξηγηματικό κείμενο της ομάδας στοιχείων "ΕΙΔΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ" αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Αριθμός: 999

Χρησιμοποιείται η ομάδα στοιχείων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Το παράρτημα 38 τροποποιείται ως εξής:

Κάτω από το κείμενο της θέσεως 36, τμήμα "2. Τα δύο επόμενα ψηφία του κωδικού" ο ακόλουθος κωδικός προστίθεται μετά τον κωδικό 18:

(1) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1147/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, σχετικά με την προσωρινή αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένα αγαθά που εισάγονται με πιστοποιητικό καταλληλότητας πτήσεων (ΕΕ L 170 της 29.6.2002, σ. 8).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Το παράρτημα 44α τροποποιείται ως εξής:1. Στον τίτλο ΙΙΙ σημείο 3, το δεύτερο εδάφιο διαγράφεται.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

Το παράρτημα 45α τροποποιείται ως εξής:1. Το κεφάλαιο Ι αντικαθίσταται από τα εξής:

Κεφάλαιο Ι - Υπόδειγμα του συνοδευτικού εγγράφου διαμετακόμισης

>PIC FILE= "L_2003134EL.010301.TIF">

>PIC FILE= "L_2003134EL.010501.TIF">

2. Το κεφάλαιο ΙΙΙ τροποποιείται ως εξής:α) Το σημείο Β αντικαθίσταται από τα εξής:

Β. Επεξηγηματικές σημειώσεις για την εκτύπωση

Για την εκτύπωση του συνοδευτικού εγγράφου διαμετακόμισης υπάρχουν οι ακόλουθες δυνατότητες:

1. το τελωνείο προορισμού που δηλώθηκε είναι συνδεδεμένο με το μηχανογραφημένο σύστημα διαμετακόμισης:

- τυπώσατε μόνο το αντίτυπο A (συνοδευτικό έγγραφο)

2. το τελωνείο προορισμού που δηλώθηκε δεν είναι συνδεδεμένο με το μηχανογραφημένο σύστημα διαμετακόμισης:

- τυπώσατε το αντίτυπο Α (συνοδευτικό έγγραφο) και

- τυπώσατε το αντίτυπο B (αντίτυπο επιστροφής).

β) Το σημείο Γ αντικαθίσταται από τα εξής:

Γ. Επεξηγηματικές σημειώσεις για την επιστροφή των αποτελεσμάτων ελέγχου από το τελωνείο προορισμού

Για την επιστροφή των αποτελεσμάτων ελέγχου από το τελωνείο προορισμού υπάρχουν οι ακόλουθες δυνατότητες:

1. Το ισχύον τελωνείο προορισμού είναι όντως εκείνο που δηλώθηκε και είναι συνδεδεμένο με το μηχανογραφημένο σύστημα διαμετακόμισης:

- τα αποτελέσματα του ελέγχου αποστέλλονται στο τελωνείο αναχώρησης με ηλεκτρονικά μέσα

2. Το ισχύον τελωνείο προορισμού είναι όντως εκείνο που δηλώθηκε και δεν είναι συνδεδεμένο με το μηχανογραφημένο σύστημα διαμετακόμισης:

- τα αποτελέσματα του ελέγχου αποστέλλονται στο τελωνείο αναχώρησης με το αντίτυπο επιστροφής Β του συνοδευτικού εγγράφου διαμετακόμισης (συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης ειδών, εφόσον υπάρχει)

3. Το δηλωθέν τελωνείο προορισμού είναι συνδεδεμένο με το μηχανογραφημένο σύστημα διαμετακόμισης, αλλά το ισχύον τελωνείο προορισμού δεν είναι συνδεδεμένο με το μηχανογραφημένο σύστημα διαμετακόμισης (αλλαγή του τελωνείου προορισμού):

- τα αποτελέσματα του ελέγχου αποστέλλονται στο τελωνείο αναχώρησης με φωτοαντίγραφο του αντιτύπου Α του συνοδευτικού εγγράφου διαμετακόμισης (συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης ειδών, εφόσον υπάρχει)

4. Το δηλωθέν τελωνείο προορισμού δεν είναι συνδεδεμένο με το μηχανογραφημένο σύστημα διαμετακόμισης, αλλά το ισχύον τελωνείο προορισμού είναι συνδεδεμένο με το μηχανογραφημένο σύστημα διαμετακόμισης (αλλαγή του τελωνείου προορισμού):

- τα αποτελέσματα του ελέγχου αποστέλλονται στο τελωνείο αναχώρησης με ηλεκτρονικά μέσα

γ) Το σημείο Δ διαγράφεται.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

Το παράρτημα 67 τροποποιείται ως εξής: Στις επεξηγηματικές σημειώσεις, τίτλος I, θέση 7, σημείωση για υπαγωγή σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή και τελειοποίησης προς επανεισαγωγή, πρώτη παράγραφος, η τρίτη και τέταρτη περίπτωση αντικαθίστανται από τα εξής:

- οι οικονομικοί όροι προσδιορίζονται με τους κωδικούς 01, 10, 11, 31 ή 99.

- πρόκειται για το γάλα και τα προϊόντα γάλακτος που αναφέρονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου και χρησιμοποιείται ο κωδικός 30 για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα σημεία 2, 5 και 7 του εν λόγω κωδικού, ή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX

Το παράρτημα 70 τροποποιείται ως εξής:

α) Στο μέρος Β μετά το "κωδικοί και λεπτομερή κριτήρια", εισάγεται ο ακόλουθος κωδικός:

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

β) Στο μέρος Β, κωδικός 30, μετά το σημείο 7, προστίθεται η λέξη "ή".

γ) Στο μέρος Β, κωδικός 30, το σημείο 8 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

δ) Στο μέρος Β, κωδικός 30, το σημείο 9 διαγράφεται.

ε) Στο μέρος Β, μετά τον κωδικό 30, εισάγεται ο ακόλουθη κωδικός:

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

στ) Στο μέρος B, μετά τον κωδικό 99, εισάγεται η ακόλουθη σημείωση:

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Σημείωση:

Οι κωδικοί 10, 11, 12, 31 και 99 δύνανται να χρησιμοποιούνται μόνο όταν αφορούν εμπορεύματα που αναφέρονται στο παράρτημα 73.

ζ) Στο σημείο Γ.1, η πρώτη και η δεύτερη παράγραφος μετά το "Περιπτώσεις κατά τις οποίες οι πληροφορίες είναι υποχρεωτικές" αντικαθίστανται από τα ακόλουθα:

Όταν οι οικονομικοί όροι προσδιορίζονται με τους κωδικούς 01, 10, 11, 31 ή 99.

Για το γάλα και τα προϊόντα γάλακτος που αναφέρονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου οι πληροφορίες είναι επίσης υποχρεωτικές όταν χρησιμοποιείται ο κωδικός 30 για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα σημεία 2, 5 και 7 αυτού του κωδικού.

η) Στο προσάρτημα, στήλη (3) οι λέξεις "υπολογιζόμενη αξία" αντικαθίστανται από τη λέξη "αξία".

θ) Στο προσάρτημα, στήλη (4) οι λέξεις "υπολογιζόμενη ποσότητα" αντικαθίστανται από το "ποσότητα".

ι) Στο προσάρτημα, η υποσημείωση δ) αντικαθίσταται από τα εξής:

δ) Ποσότητα: κωδικοί UN/CEFACT, π.χ. α) βάρος σε τόνους (TNE), β) αριθμός τεμαχίων (NAR), γ) όγκος σε εκατόλιτρα (HLT), δ) μήκος σε μέτρα (MTR).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X

Στο παράρτημα 76 μέρος Α προστίθενται τα ακόλουθα:

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>