32003R0851

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 851/2003 της Επιτροπής, της 16ης Μαΐου 2003, για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3444/90 περί λεπτοµερειών εφαρµογής της χορήγησης ενισχύσεων στη δηµόσια αποθεµατοποίηση χοιρείου κρέατος

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 123 της 17/05/2003 σ. 0007 - 0008


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 851/2003 της Επιτροπής

της 16ης Μαΐου 2003

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3444/90 περί λεπτομερειών εφαρμογής της χορήγησης ενισχύσεων στη δημόσια αποθεματοποίηση χοιρείου κρέατος

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2759/75 του Συμβουλίου, της 29ης Οκτωβρίου 1975, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τομέα του χοιρείου κρέατος(1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1365/2000(2), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3444/90 της Επιτροπής(3), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3533/93(4), προβλέπει τους κανόνες που εφαρμόζονται στις προθεσμίες υποβολής των δικαιολογητικών για την πληρωμή της ενίσχυσης αλλά δεν προβλέπει καμία διάταξη όταν δεν έχει υποβληθεί κανένα δικαιολογητικό. Πρέπει, επομένως, να θεσπιστούν οι κατάλληλες διατάξεις.

(2) Το άρθρο 9 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3444/90 προβλέπει τη δυνατότητα να μειωθεί η διάρκεια αποθεματοποίησης σε περίπτωση εξαγωγής προϊόντων με σύμβαση, είτε τα προϊόντα αυτά τυγχάνουν είτε δεν τυγχάνουν επιστροφής κατά τη εξαγωγή. Όταν τα προϊόντα τυγχάνουν επιστροφής, η απόδειξη εξαγωγής προσκομίζεται με βάση τα έγγραφα που έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999 της Επιτροπής, της 15ης Απριλίου 1999, για τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εξαγωγής για τα γεωργικά προϊόντα(5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 444/2003(6). Για λόγους απλοποίησης της παρακολούθησης των διαδικασιών, πρέπει να καθοριστεί παρόμοια διαδικασία για τις αποδείξεις που προσκομίζονται όταν τα προϊόντα εξάγονται χωρίς επιστροφή.

(3) Για να διασφαλιστεί η σωστή χορήγηση των ενισχύσεων για τη δημόσια αποθεματοποίηση, οι οποίες έχουν εισαχθεί από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2179/2002 της Επιτροπής, της 6ης Δεκεμβρίου 2002, για τους ειδικούς όρους χορήγησης ενισχύσεων για τη δημόσια αποθεματοποίηση στον τομέα του χοιρείου κρέατος(7), κρίνεται σκόπιμο να εφαρμοστούν αμέσως οι τροποποιήσεις που προτάθηκαν στις συμβάσεις που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο του εν λόγω κανονισμού.

(4) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης χοιρείου κρέατος,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3444/90 τροποποιείται ως εξής:

1. Στο άρθρο 7 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 3:

"3. Όταν οι απαιτήσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 δεν τηρούνται, καμία ενίσχυση δεν καταβάλλεται βάσει της σχετικής σύμβασης και το σύνολο της εγγύησης καταπίπτει για τη σύμβαση αυτή."

2. Στο άρθρο 9 παράγραφος 4, το τέταρτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, η απόδειξη εξαγωγής προσκομίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999 για τα προϊόντα που τυγχάνουν επιστροφής.

Για τα προϊόντα που δεν τυγχάνουν επιστροφής, η απόδειξη εξαγωγής παρέχεται, στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999, με την προσκόμιση του πρωτοτύπου του αντιτύπου ελέγχου T5, σύμφωνα με τα άρθρα 912α έως 912γ και 912ε έως 912ζ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93. Στο τετραγωνίδιο 107 του εν λόγω κανονισμού τίθεται μια από τις ακόλουθες ενδείξεις:

- Reglamento (CEE) n° 3444/90

- Forordning (EØF) nr. 3444/90

- Verordnung (EWG) Nr. 3444/90

- Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3444/90

- Regulation (EEC) No 3444/90

- Règlement (CEE) n° 3444/90

- Regolamento (CEE) n. 3444/90

- Verordening (EEG) nr. 3444/90

- Regulamento (CEE) n.o 3444/90

- Asetus (ETY) N:o 3444/90

- Förordning (EEG) nr 3444/90".

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται σε όλες τις νέες ενισχύσεις για τη δημόσια αποθεματοποίηση και στις συμβάσεις που συνάπτονται κατ' εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2179/2002.

Ωστόσο, το άρθρο 1 σημείο 2 δεν εφαρμόζεται στις εξαγωγές που πραγματοποιούνται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 16 Μαΐου 2003.

Για την Επιτροπή

Franz Fischler

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 282 της 1.11.1975, σ. 1.

(2) ΕΕ L 156 της 29.6.2000, σ. 5.

(3) ΕΕ L 333 της 30.11.1990, σ. 22.

(4) ΕΕ L 321 της 23.12.1993, σ. 9.

(5) ΕΕ L 102 της 17.4.1999, σ. 11.

(6) ΕΕ L 67 της 12.3.2003, σ. 3.

(7) ΕΕ L 331 της 7.12.2002, σ. 11.