32003L0089

Οδηγία 2003/89/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Νοεμβρίου 2003, για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/13/ΕΚ όσον αφορά την αναγραφή των συστατικών των τροφίμων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 308 της 25/11/2003 σ. 0015 - 0018


Οδηγία 2003/89/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

της 10ης Νοεμβρίου 2003

για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/13/ΕΚ όσον αφορά την αναγραφή των συστατικών των τροφίμων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95,

την πρόταση της Επιτροπής(1),

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης(3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Προκειμένου να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των καταναλωτών και να εξασφαλισθεί το δικαίωμά τους στην ενημέρωση, πρέπει να εξασφαλισθεί η κατάλληλη ενημέρωση των καταναλωτών στον τομέα των τροφίμων, μεταξύ άλλων, με την αναφορά όλων των συστατικών στην ετικέτα.

(2) Δυνάμει του άρθρου 6 της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2000, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση των τροφίμων(4), ορισμένες ουσίες είναι δυνατόν να μην αναγράφονται στον κατάλογο συστατικών.

(3) Ορισμένα συστατικά ή άλλες ουσίες, όταν χρησιμοποιούνται στην παραγωγή τροφίμων και εξακολουθούν να υπάρχουν, προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες στους καταναλωτές, και ορισμένες από αυτές τις αλλεργίες ή δυσανεξίες συνιστούν κίνδυνο για την υγεία των ατόμων που υποφέρουν από αυτές.

(4) Η επιστημονική επιτροπή τροφίμων η οποία έχει συσταθεί με το άρθρο 1 της απόφασης 97/579/ΕΚ της Επιτροπής(5) έχει δηλώσει ότι η συχνότητα εμφάνισης των τροφικών αλλεργιών είναι τέτοια ώστε οι αλλεργίες αυτές να επηρεάζουν τη ζωή πολλών ανθρώπων, προκαλώντας ασθένειες από τις οποίες ορισμένες είναι ελαφρές, ενώ άλλες μπορούν να επιφέρουν το θάνατο.

(5) Η εν λόγω επιτροπή αναγνώρισε ότι, μεταξύ των πιο συνηθισμένων αλλεργιογόνων τροφών, περιλαμβάνονται το αγελαδινό γάλα, τα φρούτα, τα ψυχανθή (ιδίως οι αραχίδες και η σόγια), τα αυγά, τα καρκινοειδή, τα καρύδια, τα ψάρια, τα λαχανικά (το σέλινο και άλλα τρόφιμα της οικογένειας των σκιαδανθών), το σιτάρι και άλλα σιτηρά.

(6) Οι πιο συνηθισμένες αλλεργιογόνες τροφές απαντώνται σε μεγάλη ποικιλία μεταποιημένων τροφίμων.

(7) Η εν λόγω επιτροπή σημείωσε επίσης ότι τα πρόσθετα τροφίμων μπορούν επίσης να προκαλέσουν ανεπιθύμητες αντιδράσεις και ότι είναι συχνά δύσκολο να αποφεύγονται τα πρόσθετα τροφίμων καθόσον δεν αναγράφονται όλα πάντοτε στην επισήμανση.

(8) Είναι αναγκαίο να προβλεφθεί ότι τα πρόσθετα τροφίμων, τα βοηθητικά επεξεργασίας και άλλες ουσίες που προκαλούν αλλεργίες, τα οποία καλύπτονται από το άρθρο 6 παράγραφος 4 στοιχείο α) της οδηγίας 2000/13/ΕΚ, υπόκεινται σε κανόνες επισήμανσης, προκειμένου να παρέχεται επαρκής πληροφόρηση στους καταναλωτές που πάσχουν από τροφικές αλλεργίες.

(9) Παρόλο που η επισήμανση, η οποία απευθύνεται σε όλους τους καταναλωτές, δεν πρέπει να θεωρείται ως το μόνο μέσο ενημέρωσης που υποκαθιστά την ιατρική, είναι ενδεδειγμένο να παρέχεται η μεγαλύτερη δυνατή βοήθεια στους καταναλωτές που υποφέρουν από αλλεργίες ή δυσανεξίες, παρέχοντάς τους πληρέστερη ενημέρωση για τη σύνθεση των τροφίμων.

(10) Ο κατάλογος αλλεργιογόνων ουσιών θα πρέπει να περιλαμβάνει τα τρόφιμα, συστατικά και άλλες ουσίες που έχει αναγνωρισθεί ότι προκαλούν υπερευαισθησία.

(11) Για την καλύτερη ενημέρωση όλων των καταναλωτών και την προστασία της υγείας ορισμένων από αυτούς, θα πρέπει να καταστεί υποχρεωτική η αναγραφή, στον κατάλογο συστατικών, όλων των συστατικών και άλλων ουσιών που υπάρχουν στο τρόφιμο. Στην περίπτωση των αλκοολούχων ποτών, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στην επισήμανση όλα τα αλλεργιογόνα συστατικά που υπάρχουν στο συγκεκριμένο ποτό.

(12) Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι τεχνικοί περιορισμοί που συνδέονται με την παρασκευή των τροφίμων, είναι απαραίτητο να επιτραπεί μεγαλύτερη ελαστικότητα όσον αφορά την απαρίθμηση των συστατικών και άλλων ουσιών που χρησιμοποιούνται σε πολύ μικρή ποσότητα.

(13) Προκειμένου να παρακολουθούνται η εξέλιξη των επιστημονικών γνώσεων και η πρόοδος όσον αφορά τις τεχνολογικές δυνατότητες αφαίρεσης της αλλεργιογόνου φύσης από συστατικά και άλλες ουσίες, και να προστατεύονται οι καταναλωτές από νέες αλλεργιογόνες τροφές καθώς και να αποφεύγονται οι περιττές υποχρεώσεις επισήμανσης, είναι σημαντικό, όταν κρίνεται απαραίτητο, να μπορεί να αναθεωρείται ταχέως ο κατάλογος συστατικών, εν ανάγκη, με την προσθήκη ή την απάλειψη ορισμένων συστατικών ή ουσιών. Η αναθεώρηση θα πρέπει να βασίζεται σε επιστημονικά κριτήρια, τα οποία καθορίζει η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, η οποία έχει συσταθεί από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6) και να λαμβάνει τη μορφή εκτελεστικών μέτρων τεχνικού χαρακτήρα, η θέσπιση των οποίων θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή για την απλούστευση και την επιτάχυνση της διαδικασίας. Περαιτέρω, η Επιτροπή θα πρέπει επίσης, εν ανάγκη, να δίδει τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για την ερμηνεία του παραρτήματος ΙΙΙα.

(14) Ως εκ τούτου, η οδηγία 2000/13/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Η οδηγία 2000/13/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1. Το άρθρο 6 τροποποιείται ως εξής:

α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"1. Τα συστατικά απαριθμούνται σύμφωνα με το παρόν άρθρο και με τα παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙΙΙα."

β) παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

"3α. Με την επιφύλαξη των κανόνων επισήμανσης που θεσπίζονται κατ' εφαρμογή της παραγράφου 3, κάθε συστατικό, από τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 στοιχείο α), και τα απαριθμούμενα στο παράρτημα ΙΙΙα, αναγράφεται στην επισήμανση οσάκις περιέχεται σε ποτό που αναφέρεται στην παράγραφο 3. Η ένδειξη αυτή περιλαμβάνει τον όρο 'περιέχει' συνοδευόμενο από την ονομασία του ή των οικείων συστατικών. Ωστόσο, η ένδειξη αυτή δεν είναι απαραίτητη, όταν το συστατικό περιέχεται ήδη με την ειδική του ονομασία στον κατάλογο συστατικών ή στην ονομασία πωλήσεως του ποτού.

Εάν χρειάζεται, μπορούν να θεσπίζονται, σύμφωνα με τις ακόλουθες διαδικασίες, λεπτομερείς κανόνες όσον αφορά την παρουσίαση της ένδειξης που περιέχεται στο πρώτο εδάφιο:

α) όσον αφορά τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς(7), σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 75 του εν λόγω κανονισμού·

β) όσον αφορά τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91 του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για τη θέσπιση των γενικών κανόνων σχετικά με τον ορισμό, το χαρακτηρισμό και την παρουσίαση των αρωματισμένων οίνων, των αρωματισμένων ποτών με βάση τον οίνο και των αρωματισμένων κοκτέιλ αμπελοοινικών προϊόντων(8), σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 13 του εν λόγω κανονισμού·

γ) όσον αφορά τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1, παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 1989, για τη θέσπιση των γενικών κανόνων σχετικά με τον ορισμό, το χαρακτηρισμό και την παρουσίαση των αλκοολούχων ποτών(9), σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 14 του εν λόγω κανονισμού·

δ) όσον αφορά τα άλλα προϊόντα, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 20 παράγραφος 2 της παρούσας οδηγίας."

γ) στην παράγραφο 4 στοιχείο γ), προστίθεται το ακόλουθο σημείο:

"iv) Ουσίες οι οποίες δεν είναι πρόσθετα τροφίμων αλλά οι οποίες χρησιμοποιούνται με τον ίδιο τρόπο και για τον ίδιο σκοπό, όπως τα βοηθητικά επεξεργασίας, και εξακολουθούν να υπάρχουν στο τελικό προϊόν, έστω και σε διαφορετική μορφή."

δ) στην παράγραφο 5, το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται ως εξής:

i) η τέταρτη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"- όταν φρούτα, λαχανικά ή μανιτάρια, από τα οποία κανένα δεν υπερτερεί σημαντικά κατά βάρος και τα οποία χρησιμοποιούνται σε αναλογίες που είναι πιθανόν να ποικίλλουν, χρησιμοποιούνται σε μείγμα ως συστατικά σε τρόφιμο, μπορούν να κατατάσσονται σε ομάδες στον κατάλογο συστατικών με την ένδειξη 'φρούτα', 'λαχανικά' ή 'μανιτάρια', που ακολουθείται από τη φράση 'σε ποικίλες αναλογίες', ακολουθούμενη αμέσως από κατάλογο των φρούτων, λαχανικών ή μανιταριών που υπάρχουν στο προϊόν· στις περιπτώσεις αυτές, το μείγμα περιλαμβάνεται στον κατάλογο συστατικών σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, με βάση το συνολικό βάρος των φρούτων, των λαχανικών ή των μανιταριών που υπάρχουν στο προϊόν,"·

ii) προστίθενται οι ακόλουθες περιπτώσεις:

"- τα συστατικά που χρησιμοποιούνται σε ποσοστό μικρότερο από 2 % στο τελικό προϊόν μπορούν να απαριθμούνται με διαφορετική σειρά μετά από τα άλλα συστατικά,

- όταν συστατικά παρόμοια ή υποκαταστάσιμα μεταξύ τους ενδέχεται να χρησιμοποιούνται στην παρασκευή ή την προετοιμασία ενός τροφίμου χωρίς να μεταβάλλεται η σύνθεση, η φύση ή η αντιληπτή αξία του, και εφόσον συνιστούν ποσοστό μικρότερο από 2 % του τελικού προϊόντος, η αναγραφή τους στον κατάλογο συστατικών μπορεί να γίνεται με την ένδειξη 'περιέχει ... ή/και ιδίως το άρθρο ...', στην περίπτωση κατά την οποία το ένα τουλάχιστον μεταξύ δύο το πολύ συστατικών περιέχεται στο τελικό προϊόν. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει για τα πρόσθετα ή για τα συστατικά που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙα."

ε) στην παράγραφο 8, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"Η απαρίθμηση που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο δεν είναι υποχρεωτική:

α) όταν η σύνθεση του σύνθετου συστατικού καθορίζεται στο πλαίσιο ισχύουσας κοινοτικής νομοθεσίας και εφόσον το σύνθετο συστατικό περιέχεται σε ποσοστό μικρότερο από 2 % στο τελικό προϊόν· εντούτοις, η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στα πρόσθετα, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 στοιχείο γ)·

β) για τα σύνθετα συστατικά που αποτελούνται από μείγματα μπαχαρικών ή/και αρωματικών φυτών τα οποία αποτελούν λιγότερο του 2 % του τελικού προϊόντος, με εξαίρεση τα πρόσθετα, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 στοιχείο γ)·

γ) όταν το σύνθετο συστατικό είναι τρόφιμο για το οποίο η κοινοτική νομοθεσία δεν απαιτεί κατάλογο συστατικών."

στ) προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:

"10. Παρά την παράγραφο 2, την παράγραφο 6 δεύτερο εδάφιο και την παράγραφο 8 δεύτερο εδάφιο, οιοδήποτε συστατικό που χρησιμοποιείται στην παραγωγή τροφίμου και εξακολουθεί να υπάρχει στο τελικό προϊόν, έστω και σε διαφορετική μορφή, και το οποίο απαριθμείται στο παράρτημα ΙΙΙα ή προέρχεται από συστατικό που απαριθμείται στο παράρτημα ΙΙΙα, περιλαμβάνεται στην ετικέτα με σαφή αναφορά στην ονομασία του συστατικού αυτού.

Η ένδειξη που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο δεν απαιτείται, εάν η ονομασία πώλησης του τροφίμου αναφέρεται σαφώς στο οικείο συστατικό.

Παρά την παράγραφο 4 στοιχείο γ), σημεία ii), iii) και iv), οιαδήποτε ουσία που χρησιμοποιείται στην παραγωγή τροφίμου και εξακολουθεί να υπάρχει στο τελικό προϊόν, έστω και σε διαφορετική μορφή, και η οποία προέρχεται από συστατικά που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙα, θεωρείται ως συστατικό και περιλαμβάνεται στην ετικέτα με σαφή αναφορά στην ονομασία του συστατικού από το οποίο προέρχεται.

11. Ο κατάλογος του παραρτήματος ΙΙΙα επανεξετάζεται τακτικά και, εάν χρειάζεται, επικαιροποιείται με βάση τις πλέον πρόσφατες επιστημονικές γνώσεις. Η πρώτη επανεξέταση πραγματοποιείται το αργότερο στις 25 Νοεμβρίου 2005.

Η επικαιροποίηση μπορεί επίσης να περιλαμβάνει την απάλειψη από το παράρτημα ΙΙΙα συστατικών για τα οποία έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι δεν είναι δυνατόν να προκαλέσουν ανεπιθύμητες αντιδράσεις. Προς τον σκοπό αυτόν, μπορεί να απευθύνεται κοινοποίηση στην Επιτροπή έως τις 25 Αυγούστου 2004 για τις μελέτες που διεξάγονται επί του παρόντος, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν συστατικά ή ουσίες που προέρχονται από συστατικά απαριθμούμενα στο παράρτημα ΙΙΙα δεν είναι πιθανό, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, να προκαλέσουν ανεπιθύμητες αντιδράσεις. Η Επιτροπή, το αργότερο στις 25 Νοεμβρίου 2004, κατόπιν διαβουλεύσεως με την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, εγκρίνει κατάλογο των συστατικών ή ουσιών αυτών, τα οποία κατά συνέπεια αφαιρούνται από το παράρτημα ΙΙΙα, εν αναμονή των τελικών αποτελεσμάτων των κοινοποιηθεισών μελετών, ή το αργότερο έως τις 25 Νοεμβρίου 2007.

Με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου, το παράρτημα ΙΙΙα μπορεί να τροποποιείται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 20 παράγραφος 2, αφού ληφθεί η γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων, η οποία διατυπώνεται βάσει του άρθρου 29 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων(10).

Εάν χρειάζεται, μπορούν να εκδίδονται τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για την ερμηνεία του καταλόγου του παραρτήματος ΙΙΙα, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 20, παράγραφος 2."

2. Στο άρθρο 19 δεύτερο εδάφιο, οι λέξεις "μόνιμης επιτροπής τροφίμων, η οποία έχει συσταθεί με την απόφαση 69/414/ΕΟΚ" αντικαθίστανται από τις λέξεις "μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, η οποία έχει συσταθεί με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002".

3. Η υποσημείωση "ΕΕ L 291 της 29.11.1969, σ. 9" διαγράφεται.

4. Στο άρθρο 20 παράγραφος 1, οι λέξεις "μόνιμη επιτροπή τροφίμων" αντικαθίσταται από τις λέξεις "μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων".

5. Στο παράρτημα I, απαλείφονται οι ενδείξεις "ζαχαρωμένα φρούτα" και "λαχανικά", καθώς και οι αντίστοιχοι ορισμοί.

6. Παρεμβάλλεται το παράρτημα IIΙα, το κείμενο του οποίου παρατίθεται στο παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ, μέχρι τις 25 Νοεμβρίου 2004, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειμένου:

- να επιτρέπουν την πώληση των προϊόντων που συνάδουν με την παρούσα οδηγία, από τις 25 Νοεμβρίου 2004,

- να απαγορεύουν την πώληση των προϊόντων που δεν συνάδουν με την παρούσα οδηγία, από τις 25 Νοεμβρίου 2005· ωστόσο, επιτρέπεται η πώληση, ενόσω διαρκούν τα αποθέματα, των προϊόντων που δεν συνάδουν με την παρούσα οδηγία, αλλά διατέθηκαν στην αγορά ή επισημάνθηκαν πριν από την ημερομηνία αυτή.

Τα κράτη μέλη πληροφορούν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αυτής καθορίζεται από τα κράτη μέλη.

2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των κυρίων διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2003.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

P. Cox

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

A. Marzano

(1) ΕΕ C 332 E της 27.11.2001, σ. 257 και ΕΕ C 331 E της 31.12.2002, σ. 188.

(2) ΕΕ C 80 της 3.4.2002, σ. 35.

(3) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Ιουνίου 2002 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα), κοινή θέση του Συμβουλίου της 20ής Φεβρουαρίου 2003 (ΕΕ C 102 Ε της 29.4.2003, σ. 16) και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Ιουλίου 2003 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα). Απόφαση του Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 2003.

(4) EE L 109 της 6.5.2000, σ. 29· οδηγία όοως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2001/101/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 310 της 28.11.2001, σ. 19).

(5) ΕΕ L 237 της 28.8.1997, σ. 18· απόφαση όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 2000/443/ΕΚ (ΕΕ L 179 της 18.7.2000, σ. 13).

(6) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1642/2003 (ΕΕ L 245 της 29.9.2003, σ. 4).

(7) ΕΕ L 179 της 14.7.1999, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1795/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 262 της 14.10.2003, σ. 13).

(8) ΕΕ L 149 της 14.6.1991, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2061/96 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 277 της 30.10.1996, σ. 1).

(9) ΕΕ L 160 της 12.6.1989, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3378/94 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 366 της 31.12.1994, σ. 1).

(10) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1642/2003 (ΕΕ L 245 της 29.9.2003, σ. 4).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

"ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙα

Συστατικά που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφοι 3α, 10 και 11

Σιτηρά που περιέχουν γλουτένη (δηλαδή σιτάρι, σίκαλη, κριθάρι, βρώμη, σίτος σπέλτα, σιτηρό kamut ή οι υβριδικές τους ποικιλίες) και προϊόντα με βάση τα σιτηρά αυτά

Καρκινοειδή και προϊόντα με βάση τα καρκινοειδή

Αυγά και προϊόντα με βάση τα αυγά

Ψάρια και προϊόντα με βάση τα ψάρια

Αραχίδες και προϊόντα με βάση τις αραχίδες

Σόγια και προϊόντα με βάση τη σόγια

Γάλα και προϊόντα με βάση το γάλα (συμπεριλαμβανομένης της λακτόζης)

Καρποί με κέλυφος, δηλαδή αμύγδαλα (Amygdalus communis L.), φουντούκια (Corylus avellana), καρύδια (Juglans regia), καρύδια ανακαρδιωδών (Anacardium occidentale), καρύδια πεκάν [Carya illinoiesis (Wangenh) K. Koch], καρύδια Βραζιλίας (Bertholletia excelsa), φυστίκια (Pistacia vera), καρποί μακαδαμίας και καρύδια Κουίνσλαντ (Macadamia ternifolia) και προϊόντα με βάση τα ανωτέρω

Σέλινο και προϊόντα με βάση το σέλινο

Μουστάρδα και προϊόντα με βάση τη μουστάρδα

Σπόροι σησαμιού και προϊόντα με βάση τους σπόρους σησαμιού

Διοξείδιο του θείου και θειώδεις ενώσεις σε συγκεντρώσεις άνω των 10 mg/kg ή 10 mg/litre εκπεφρασμένο ως SO2."