25.10.2003   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 275/32


ΟΔΗΓΊΑ 2003/87/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 13ης Οκτωβρίου 2003

σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1,

την πρόταση της Επιτροπής (1),

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών (3),

Αποφασίζοντας με τη διαδικασία που θεσπίζεται στο άρθρο 251 της συνθήκης (4),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η Πράσινη Βίβλος για την εμπορία των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση πυροδότησε συζητήσεις σε όλη την Ευρώπη ως προς την καταλληλότητα και τη δυνατή λειτουργία της εμπορίας εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την κλιματική αλλαγή εξέτασε τις κοινοτικές πολιτικές και μέτρα μέσω μιας διαδικασίας στην οποία συμμετείχαν πολλοί παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου και ενός συστήματος για την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου στην Κοινότητα («κοινοτικό σύστημα») με βάση την Πράσινη Βίβλο. Στα συμπεράσματά του της 8ης Μαρτίου 2001, το Συμβούλιο αναγνώρισε την ιδιαίτερη σημασία του ευρωπαϊκού προγράμματος για την κλιματική αλλαγή και των εργασιών με βάση την Πράσινη Βίβλο και υπογράμμισε την επείγουσα ανάγκη ανάληψης συγκεκριμένης κοινοτικής δράσης.

(2)

Το έκτο κοινοτικό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον που συστήθηκε με την απόφαση αριθ. 1600/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5) αναγνωρίζει την κλιματική αλλαγή ως πεδίο προτεραιότητας για δράση και προβλέπει την εγκαθίδρυση μέχρι το 2005 συστήματος εμπορίας εκπομπών στην Κοινότητα. Το πρόγραμμα αυτό αναγνωρίζει ότι η Κοινότητα έχει δεσμευτεί να επιτύχει την κατά 8 % μείωση, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά την περίοδο 2008 έως 2012 και ότι, μακροπρόθεσμα, οι συνολικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου θα χρειασθεί να μειωθούν κατά 70 % περίπου σε σχέση με τα επίπεδα του 1990.

(3)

Ο απώτερος στόχος της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές, η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση 94/69/ΕΚ του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 1993, σχετικά με τη σύναψη της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές (6), είναι η σταθεροποίηση των συγκεντρώσεων των αερίων θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα σε επίπεδο τέτοιο ώστε να προλαμβάνεται η επικίνδυνη ανθρωπογενής επίδραση στο κλιματικό σύστημα.

(4)

Όταν τεθεί σε ισχύ το πρωτόκολλο του Κιότο, το οποίο εγκρίθηκε με την απόφαση 2002/358/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης Απριλίου 2002, σχετικά με την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του πρωτοκόλλου του Κιότο της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές και την από κοινού τήρηση των σχετικών δεσμεύσεων (7), θα δεσμεύσει την Κοινότητα και τα κράτη μέλη της να μειώσουν τις συνολικές ανθρωπογενείς εκπομπές τους αερίων θερμοκηπίου που καταγράφονται στο παράρτημα Α του πρωτοκόλλου κατά 8 % σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990 κατά την περίοδο 2008 έως 2012.

(5)

Η Κοινότητα και τα κράτη μέλη της έχουν συμφωνήσει να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους για μείωση των ανθρωπογενών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στα πλαίσια του πρωτοκόλλου του Κιότο από κοινού, σύμφωνα με την απόφαση 2002/358/ΕΚ. Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να συμβάλει, μέσω μιας εύρυθμης ευρωπαϊκής αγοράς δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου, στην αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των δεσμεύσεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της και να περιορίσει, κατά το δυνατόν, τις αρνητικές επιπτώσεις της στην οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση.

(6)

Η απόφαση 93/389/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 1993, για ένα μηχανισμό παρακολούθησης των εκπομπών CO2 και άλλων αερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου μέσα στην Κοινότητα (8), εγκαθίδρυσε μηχανισμό παρακολούθησης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και αξιολόγησης της προόδου προς την εκπλήρωση των δεσμεύσεων σχετικά με τις εν λόγω εκπομπές. Ο μηχανισμός θα βοηθήσει τα κράτη μέλη στον καθορισμό της συνολικής ποσότητας δικαιωμάτων προς κατανομή.

(7)

Είναι αναγκαίες κοινοτικές διατάξεις σχετικά με την κατανομή των δικαιωμάτων από τα κράτη μέλη για να προστατευθεί η ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς και να αποφευχθούν στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό.

(8)

Κατά την κατανομή δικαιωμάτων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη δυνατότητα μείωσης των εκπομπών μέσω των δραστηριοτήτων βιομηχανικής διεργασίας.

(9)

Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν ότι εκχωρούν σε πρόσωπα δικαιώματα ισχύοντα για μια πρώτη πενταετή περίοδο που αρχίζει το 2008, σε σχέση με ακυρωθέντα δικαιώματα, μόνον εφόσον αυτά αντιστοιχούν σε μειώσεις εκπομπών που επέτυχαν τα εν λόγω πρόσωπα στην εθνική επικράτειά τους εντός τριετίας που αρχίζει το 2005.

(10)

Αρχίζοντας από την ανωτέρω πενταετή περίοδο, η μεταβίβαση δικαιωμάτων σε άλλο κράτος μέλος συνεπάγεται αντίστοιχες προσαρμογές των εκχωρημένων μονάδων σύμφωνα με το πρωτόκολλο του Κιότο.

(11)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι φορείς εκμετάλλευσης ορισμένων συγκεκριμένων δραστηριοτήτων διαθέτουν άδεια εκπομπής αερίων θερμοκηπίου και παρακολουθούν και αναφέρουν τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, που έχουν καθορισθεί για τις εν λόγω δραστηριότητες.

(12)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν κανόνες για ποινές που πρέπει να επιβάλλονται σε περιπτώσεις παραβίασης της παρούσας οδηγίας και να διασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι ποινές αυτές θα πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

(13)

Χάριν διαφανείας, το κοινό θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες για την κατανομή των δικαιωμάτων και τα αποτελέσματα της παρακολούθησης των εκπομπών υπό την επιφύλαξη μόνον των περιορισμών της οδηγίας 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2003, για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες (9).

(14)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλουν έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας συντασσόμενη με βάση την οδηγία 91/692/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 23ης Δεκεμβρίου 1991, για την τυποποίηση και τον εξορθολογισμό των εκθέσεων που αφορούν την εφαρμογή ορισμένων οδηγιών για το περιβάλλον (10).

(15)

Η ένταξη πρόσθετων εγκαταστάσεων στο κοινοτικό σύστημα θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, και, συνεπώς, το πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού συστήματος μπορεί να επεκταθεί ώστε να συμπεριλάβει και τις εκπομπές άλλων αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, πέραν του διοξειδίου του άνθρακα, μεταξύ άλλων των προερχομένων από την επεξεργασία του αλουμινίου και από χημικές δραστηριότητες.

(16)

Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να κωλύει τα επί μέρους κράτη να διατηρούν σε ισχύ ή να καθιερώνουν εθνικά συστήματα εμπορίας που ρυθμίζουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από δραστηριότητες εκτός εκείνων που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι ή υπάγονται στο κοινοτικό σύστημα, ή τις εκπομπές από εγκαταστάσεις που εξαιρούνται προσωρινώς από το κοινοτικό σύστημα.

(17)

Τα κράτη μέλη μπορούν να συμμετέχουν στη διεθνή εμπορία εκπομπών, ως μέρη του πρωτοκόλλου του Κιότο, με κάθε άλλο μέρος που αναφέρεται στο παράρτημα Β αυτού.

(18)

Η σύνδεση του κοινοτικού συστήματος με τα συστήματα εμπορίας αερίων θερμοκηπίου τρίτων χωρών θα αυξήσει, από πλευράς κόστους, την αποτελεσματικότητα της επίτευξης του κοινοτικού στόχου για μείωση των εκπομπών, όπως ορίζεται στην απόφαση 2002/358/ΕΚ για την από κοινού τήρηση των δεσμεύσεων.

(19)

Οι βασιζόμενοι σε σχέδια μηχανισμοί, συμπεριλαμβανομένων του μηχανισμού κοινής εφαρμογής (JI) και του μηχανισμού καθαρής ανάπτυξης (CDM), είναι σημαντικοί για την επίτευξη των στόχων τόσο της μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου όσο και της αύξησης της λειτουργίας κόστους/αποδοτικότητας του κοινοτικού συστήματος. Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του πρωτοκόλλου του Κιότο και των συμφωνιών του Μαρακές, η χρήση αυτών μηχανισμών θα πρέπει να συμπληρώνει την εγχώρια δράση, και η εγχώρια δράση θα πρέπει να αποτελεί, με τον τρόπο αυτό, σημαντικό στοιχείο της καταβαλλόμενης προσπάθειας.

(20)

Η παρούσα οδηγία ενθαρρύνει τη χρήση τεχνολογιών οι οποίες είναι πιο αποδοτικές από ενεργειακή άποψη, συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογίας συνδυασμένης παραγωγής θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας, και οι οποίες δημιουργούν λιγότερες εκπομπές ανά μονάδα παραγωγής, ενώ η μελλοντική οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προώθηση της συμπαραγωγής ενέργειας βάσει της ζήτησης για χρήσιμη θερμότητα στην εσωτερική αγορά ενέργειας προωθεί ειδικότερα την τεχνολογία συνδυασμένης παραγωγής θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας.

(21)

Η οδηγία 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 1996, σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (11) προβλέπει ένα γενικό πλαίσιο για την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης, μέσω του οποίου μπορούν να εκδίδονται άδειες για εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Η οδηγία 96/61/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί για να εξασφαλισθεί ότι δεν θα τεθούν οριακές τιμές εκπομπών για τις άμεσες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από εγκατάσταση υπαγόμενη στην παρούσα οδηγία και ότι τα κράτη μέλη θα δύνανται να μην επιβάλλουν απαιτήσεις σχετικά με την ενεργειακή απόδοση σε μονάδες καύσης ή άλλες μονάδες που εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακος στον χώρο της εγκατάστασης, υπό την επιφύλαξη τυχόν άλλων απαιτήσεων σύμφωνα με την οδηγία 96/61/ΕΚ.

(22)

Η παρούσα οδηγία είναι συμβατή με τη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές και το πρωτόκολλο του Κιότο. Θα πρέπει να αναθεωρηθεί υπό το φως των σχετικών εξελίξεων και να λάβει υπόψη της εμπειρίες από την εφαρμογή της και την πρόοδο που επιτυγχάνεται ως προς την παρακολούθηση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου.

(23)

Η εμπορία των δικαιωμάτων εκπομπών θα πρέπει να αποτελεί τμήμα μιας ολοκληρωμένης και συνεκτικής δέσμης πολιτικών και μέτρων εφαρμοζόμενων σε επίπεδο κρατών μελών και σε κοινοτικό επίπεδο. Υπό την επιφύλαξη των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης, οσάκις δραστηριότητες καλύπτονται από το κοινοτικό σύστημα, τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν υπόψη τις συνέπειες κανονιστικών, φορολογικών ή άλλων πολιτικών με τις οποίες επιδιώκονται οι ίδιοι στόχοι. Κατά την αναθεώρηση της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο βαθμός στο οποίον οι στόχοι αυτοί θα έχουν επιτευχθεί.

(24)

Φορολογικά μέτρα μπορούν να χρησιμοποιούνται στην εθνική πολιτική για τη μείωση των εκπομπών από εγκαταστάσεις που προσωρινά εξαιρούνται.

(25)

Οι πολιτικές και τα μέτρα θα πρέπει, τόσο σε επίπεδο κρατών μελών όσο και σε κοινοτικό επίπεδο, να εφαρμοσθούν σε όλους τους τομείς της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο στους τομείς της βιομηχανίας και της ενέργειας, προκειμένου να επιτευχθούν σημαντικές μειώσεις των εκπομπών. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάζει πολιτικές και μέτρα σε κοινοτικό επίπεδο, προκειμένου ο τομέας των μεταφορών να συμβάλει ουσιαστικά στην υλοποίηση, από την Κοινότητα και τα κράτη μέλη της, των υποχρεώσεών τους όσον αφορά τις κλιματικές μεταβολές βάσει του πρωτοκόλλου του Κιότο.

(26)

Πέρα από τις πολύπλευρες δυνατότητες που προσφέρουν οι μηχανισμοί της αγοράς, η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής θα πρέπει να βασίζεται στην ισορροπία μεταξύ του κοινοτικού συστήματος εμπορίας εκπομπών και άλλων τύπων κοινοτικής, εγχώριας και διεθνούς δράσης.

(27)

Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(28)

Τα απαιτούμενα μέτρα για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να θεσπισθούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (12).

(29)

Επειδή τα κριτήρια 1, 5 και 7 του παραρτήματος ΙΙΙ δεν μπορούν να τροποποιηθούν μέσω επιτροπολογίας, οι τροποποιήσεις σε σχέση με τις περιόδους μετά το 2012 θα πρέπει να γίνονται μόνο μέσω της συναπόφασης.

(30)

Δεδομένου ότι ο στόχος της προβλεπόμενης δράσης, ήτοι η εγκαθίδρυση ενός κοινοτικού συστήματος, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη δρώντας μεμονωμένα, αλλά μπορεί συνεπώς, λόγω των διαστάσεων και των αποτελεσμάτων της βλεπόμενης δράσης να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας που διατυπώνεται στο άρθρο 5 της συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Η παρούσα οδηγία καθιερώνει ένα σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας («κοινοτικό σύστημα») προκειμένου να προωθήσει τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τρόπο αποδοτικό από πλευράς κόστους και οικονομικώς αποτελεσματικό.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

1.   Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις εκπομπές από τις δραστηριότητες που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι και στα αέρια θερμοκηπίου που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ.

2.   Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε απαιτήσεων απορρέουν από την οδηγία 96/61/ΕΚ.

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)

«δικαίωμα»: δικαίωμα εκπομπών ενός τόνου ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα κατά τη διάρκεια καθορισμένης περιόδου, το οποίο ισχύει μόνον για τους σκοπούς της τήρησης των απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας και το οποίο μπορεί να μεταβιβάζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας·

β)

«εκπομπές»: απελευθέρωση αερίων θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα από πηγές μιας εγκατάστασης·

γ)

«αέρια θερμοκηπίου»: τα αέρια που απαριθμούνται στο παράρτημα II·

δ)

«άδεια εκπομπών αερίων θερμοκηπίου»: άδεια που εκδίδεται σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6·

ε)

«εγκατάσταση»: σταθερή τεχνική μονάδα όπου διεξάγονται μία ή περισσότερες δραστηριότητες απαριθμούμενες στο παράρτημα Ι και οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες άμεσα σχετιζόμενες με αυτές, οι οποίες συνδέονται, τεχνικώς, με τις διεξαγόμενες δραστηριότητες στο συγκεκριμένο τόπο και θα μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις στις εκπομπές και τη ρύπανση·

στ)

«φορέας εκμετάλλευσης»: κάθε πρόσωπο το οποίο εκμεταλλεύεται ή διευθύνει την εγκατάσταση ή, όπου αυτό προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία, στο οποίο έχουν μεταβιβασθεί αποφασιστικές οικονομικές εξουσίες όσον αφορά την τεχνική λειτουργία της εγκατάστασης·

ζ)

«πρόσωπο»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο·

η)

«νεοεισερχόμενος»: κάθε εγκατάσταση όπου διεξάγεται μία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο παράρτημα Ι και στην οποία έχει χορηγηθεί άδεια εκπομπών αερίων θερμοκηπίου ή ενημέρωση της άδειας εκπομπών αερίων θερμοκηπίου λόγω αλλαγής στη φύση ή στη λειτουργία ή λόγω επέκτασης της εγκατάστασης, ύστερα από την κοινοποίηση στην Επιτροπή του εθνικού σχεδίου κατανομής·

θ)

«κοινό»: ένα ή περισσότερα πρόσωπα και, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή πρακτική, ενώσεις, οργανώσεις ή ομάδες προσώπων·

ι)

«τόνος ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα»: ένας μετρικός τόνος διοξειδίου του άνθρακα (CO2), ή ποσότητα οποιουδήποτε άλλου αερίου θερμοκηπίου απαριθμούμενου στο παράρτημα ΙΙ, με ένα ισοδύναμο δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη.

Άρθρο 4

Άδειες εκπομπών αερίων θερμοκηπίου

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε από την 1η Ιανουαρίου 2005, καμιά εγκατάσταση να μην πραγματοποιεί οποιαδήποτε δραστηριότητα περιλαμβανόμενη στο παράρτημα Ι, η οποία οδηγεί σε εκπομπές οριζόμενες σε σχέση με την εν λόγω δραστηριότητα, εκτός εάν ο φορέας εκμετάλλευσης της εγκατάστασης είναι κάτοχος άδειας εκδοθείσας από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6, ή εάν η εγκατάσταση εξαιρείται προσωρινά από το κοινοτικό σύστημα εμπορίας αερίων θερμοκηπίου σύμφωνα με το άρθρο 27.

Άρθρο 5

Αιτήσεις αδειών εκπομπής αερίων θερμοκηπίου

Στην αίτηση προς την αρμόδια αρχή για άδεια εκπομπών αερίων θερμοκηπίου περιλαμβάνεται περιγραφή:

α)

της εγκατάστασης και των δραστηριοτήτων της, καθώς και της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας·

β)

των πρώτων και των βοηθητικών υλών η χρήση των οποίων είναι πιθανόν να οδηγήσει σε εκπομπές αερίων απαριθμούμενων στο παράρτημα Ι·

γ)

των πηγών των απαριθμούμενων στο παράρτημα Ι αερίων τα οποία εκπέμπονται από την εγκατάσταση και

δ)

των μέτρων παρακολούθησης των εκπομπών και των σχετικών εκθέσεων, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που υιοθετούνται βάσει του άρθρου 14.

Η αίτηση περιλαμβάνει επίσης μη τεχνική περίληψη των λεπτομερειών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.

Άρθρο 6

Προϋποθέσεις και περιεχόμενο της άδειας εκπομπής αερίων θερμοκηπίου

1.   Η αρμόδια αρχή εκδίδει άδεια εκπομπών αερίων θερμοκηπίου με την οποία επιτρέπονται οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από ολόκληρη την εγκατάσταση ή τμήμα της, εφόσον κρίνει ότι ο φορέας εκμετάλλευσης είναι ικανός να παρακολουθεί τις εκπομπές και να υποβάλλει εκθέσεις γι' αυτές.

Μια άδεια εκπομπής αερίων θερμοκηπίου μπορεί να καλύπτει μία ή περισσότερες εγκαταστάσεις που λειτουργούν στον ίδιο τόπο και υπό τον ίδιο φορέα εκμετάλλευσης.

2.   Οι άδειες εκπομπής αερίων θερμοκηπίου περιέχουν τα εξής:

α)

το όνομα και τη διεύθυνση του φορέα εκμετάλλευσης·

β)

περιγραφή των δραστηριοτήτων και των εκπομπών από την εγκατάσταση·

γ)

απαιτήσεις παρακολούθησης, στις οποίες καθορίζονται η μεθοδολογία και η συχνότητα παρακολούθησης·

δ)

απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων και

ε)

υποχρέωση παράδοσης δικαιωμάτων ίσων με τις συνολικές εκπομπές της εγκατάστασης ανά ημερολογιακό έτος, όπως πιστοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 15, μέσα σε τέσσερις μήνες από τη λήξη του εν λόγω έτους.

Άρθρο 7

Αλλαγές που σχετίζονται με εγκαταστάσεις

Ο φορέας εκμετάλλευσης ενημερώνει την αρμόδια αρχή για κάθε σχεδιαζόμενη αλλαγή της φύσης ή της λειτουργίας, ή κάθε επέκταση της εγκατάστασης η οποία μπορεί να απαιτεί ενημέρωση της άδειας εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Εφόσον ενδείκνυται, η αρμόδια αρχή ενημερώνει την άδεια. Αν υπάρχει αλλαγή στην ταυτότητα του φορέα, η αρμόδια αρχή ενημερώνει την άδεια ώστε να περιληφθεί το όνομα και η διεύθυνση του νέου φορέα.

Άρθρο 8

Συντονισμός με την οδηγία 96/61/ΕΚ

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, για τις εγκαταστάσεις στις οποίες διεξάγονται δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 96/61/ΕΚ, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία έκδοσης άδειας εκπομπών αερίων θερμοκηπίου συντονίζονται με τις αντίστοιχες για την άδεια που προβλέπεται στην εν λόγω οδηγία. Οι απαιτήσεις των άρθρων 5, 6 και 7 της παρούσας οδηγίας μπορούν να εντάσσονται στις διαδικασίες της οδηγίας 96/61/ΕΚ.

Άρθρο 9

Εθνικό σχέδιο κατανομής

1.   Για κάθε περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφοι 1 και 2, κάθε κράτος μέλος καταρτίζει εθνικό σχέδιο με τη συνολική ποσότητα δικαιωμάτων που σκοπεύει να κατανείμει για την περίοδο αυτή και τον τρόπο κατανομής. Το σχέδιο βασίζεται σε αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των τυχόν παρατηρήσεων του κοινού. Με την επιφύλαξη της συνθήκης, η Επιτροπή διατυπώνει, το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2003, κατευθύνσεις για την εφαρμογή των κριτηρίων που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ.

Για την περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1, το σχέδιο δημοσιεύεται και κοινοποιείται στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη μέχρι τις 31 Μαρτίου 2004 το αργότερο. Για τις μετέπειτα περιόδους, το σχέδιο δημοσιεύεται και κοινοποιείται στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη δεκαοκτώ τουλάχιστον μήνες πριν από την έναρξη της σχετικής περιόδου.

2.   Τα εθνικά σχέδια κατανομής εξετάζονται στα πλαίσια της επιτροπής του άρθρου 23 παράγραφος 1.

3.   Εντός τριμήνου από την κοινοποίηση εθνικού σχεδίου κατανομής από κράτος μέλος βάσει της παραγράφου 1, η Επιτροπή μπορεί να απορρίψει το σχέδιο αυτό, ή οποιαδήποτε πτυχή του, για λόγους μη συμβατότητας με τα κριτήρια του παραρτήματος ΙΙΙ ή με το άρθρο 10. Το κράτος μέλος λαμβάνει απόφαση βάσει του άρθρου 11 παράγραφος 1 ή 2 μόνον εάν οι προτεινόμενες τροποποιήσεις γίνουν αποδεκτές από την Επιτροπή. Kάθε απορριπτική απόφαση της Επιτροπής αιτιολογείται.

Άρθρο 10

Μέθοδος κατανομής

Κατά την τριετή περίοδο που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2005, τα κράτη μέλη κατανέμουν τουλάχιστον το 95 % των δικαιωμάτων δωρεάν. Κατά την πενταετή περίοδο που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2008, τα κράτη μέλη κατανέμουν δωρεάν τουλάχιστον το 90 % των δικαιωμάτων.

Άρθρο 11

Κατανομή και εκχώρηση δικαιωμάτων

1.   Κατά την τριετή περίοδο που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2005, κάθε κράτος μέλος αποφασίζει τη συνολική ποσότητα δικαιωμάτων που θα κατανείμει για την εν λόγω περίοδο και την κατανομή των εν λόγω δικαιωμάτων στο φορέα εκμετάλλευσης κάθε εγκατάστασης. Η απόφαση λαμβάνεται τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από την έναρξη της περιόδου και βασίζεται στο εθνικό σχέδιο κατανομής που καταρτίζεται βάσει του άρθρου 9 και σύμφωνα με το άρθρο 10, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τυχόν παρατηρήσεις του κοινού.

2.   Κατά την πενταετή περίοδο που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2008, και για κάθε μετέπειτα πενταετή περίοδο, κάθε κράτος μέλος αποφασίζει τη συνολική ποσότητα δικαιωμάτων που θα κατανείμει για την εν λόγω περίοδο και αρχίζει τη διαδικασία κατανομής των δικαιωμάτων στο φορέα εκμετάλλευσης κάθε εγκατάστασης. Η απόφαση λαμβάνεται δώδεκα τουλάχιστον μήνες πριν από την έναρξη της σχετικής περιόδου και βασίζεται στο εθνικό του σχέδιο κατανομής που έχει καταρτισθεί βάσει του άρθρου 9 και σύμφωνα με το άρθρο 10, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τυχόν παρατηρήσεις του κοινού.

3.   Οι αποφάσεις που λαμβάνονται βάσει της παραγράφου 1 ή 2 πρέπει να είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις της συνθήκης, και ιδιαίτερα με τα άρθρα 87 και 88. Κατά τη λήψη απόφασης για την κατανομή, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τους την ανάγκη παροχής πρόσβασης στα δικαιώματα και για νεοεισερχομένους στην αγορά.

4.   Η αρμόδια αρχή εκχωρεί μέρος των συνολικών δικαιωμάτων ποσότητας εκπομπών ανά έτος της περιόδου που αναφέρεται στις παραγράφους 1 ή 2 έως τις 28 Φεβρουαρίου του οικείου έτους.

Άρθρο 12

Μεταβίβαση, επιστροφή και ακύρωση δικαιωμάτων

1.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να μπορούν να μεταβιβάζονται δικαιώματα μεταξύ:

α)

προσώπων εντός της Κοινότητας·

β)

προσώπων εντός της Κοινότητας και προσώπων σε τρίτες χώρες, όπου τέτοια δικαιώματα αναγνωρίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 25 χωρίς άλλους περιορισμούς εκτός από εκείνους που περιλαμβάνονται στην παρούσα οδηγία ή θεσπίζονται βάσει αυτής.

2.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα δικαιώματα που εκχωρούνται από την αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους να αναγνωρίζονται για τους σκοπούς τήρησης των υποχρεώσεων φορέα εκμετάλλευσης βάσει της παραγράφου 3.

3.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ο φορέας εκμετάλλευσης κάθε εγκατάστασης να παραδίδει μέχρι τις 30 Απριλίου κάθε έτους αριθμό δικαιωμάτων που αντιστοιχεί στις συνολικές εκπομπές από την εν λόγω εγκατάσταση κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, όπως έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 15 και στη συνέχεια τα εν λόγω δικαιώματα να ακυρώνονται.

4.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε τα δικαιώματα να ακυρώνονται ανά πάσα στιγμή ύστερα από αίτηση του κατόχου τους.

Άρθρο 13

Ισχύς των δικαιωμάτων

1.   Τα δικαιώματα ισχύουν για εκπομπές πραγματοποιούμενες κατά τη διάρκεια της περιόδου του άρθρου 11 παράγραφος 1 ή 2 για την οποία εκχωρούνται.

2.   Τέσσερις μήνες μετά την έναρξη της πρώτης πενταετούς περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2, όσα δικαιώματα δεν ισχύουν πλέον και δεν έχουν παραδοθεί και ακυρωθεί σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 3 ακυρώνονται από την αρμόδια αρχή.

Τα κράτη μέλη μπορούν να εκχωρούν σε πρόσωπα δικαιώματα για την τρέχουσα περίοδο, προς αντικατάσταση τυχόν δικαιωμάτων τους τα οποία ακυρώνονται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο.

3.   Τέσσερις μήνες μετά την έναρξη κάθε μετέπειτα πενταετούς περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2, όσα δικαιώματα δεν ισχύουν πλέον και δεν έχουν επιστραφεί και ακυρωθεί σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 3 ακυρώνονται από την αρμόδια αρχή.

Τα κράτη μέλη εκχωρούν δικαιώματα σε πρόσωπα για την τρέχουσα περίοδο προς αντικατάσταση τυχόν δικαιωμάτων τους ακυρωθέντων σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο.

Άρθρο 14

Κατευθυντήριες γραμμές για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων περί των εκπομπών

1.   Η Επιτροπή καθορίζει κατευθυντήριες γραμμές για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων περί των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που καθορίζονται σε σχέση με τις απαριθμούμενες στο παράρτημα Ι δραστηριότητες, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 23 παράγραφος 2, έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2003. Οι κατευθυντήριες γραμμές βασίζονται στις αρχές για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων που αναφέρονται στο παράρτημα IV.

2.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εκπομπές παρακολουθούνται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές.

3.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε κάθε φορέας εκμετάλλευσης μιας εγκατάστασης να υποβάλλει κάθε ημερολογιακό έτος στην αρμόδια αρχή, μετά τη λήξη του εν λόγω έτους, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές, έκθεση για τις εκπομπές από την εγκατάσταση.

Άρθρο 15

Διακρίβωση

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εκθέσεις που υποβάλλουν οι φορείς εκμετάλλευσης βάσει του άρθρου 14 παράγραφος 3 ελέγχονται σύμφωνα με τα κριτήρια που εκτίθενται στο παράρτημα V, και ότι ενημερώνεται η αρμόδια αρχή.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι φορέας εκμετάλλευσης η έκθεση του οποίου δεν έχει κριθεί ως ικανοποιητική σύμφωνα με τα κριτήρια του παραρτήματος V, έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, όσον αφορά τις εκπομπές κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, δεν θα μπορεί να πραγματοποιεί περαιτέρω μεταβιβάσεις δικαιωμάτων μέχρις ότου η έκθεσή του κριθεί ικανοποιητική.

Άρθρο 16

Κυρώσεις

1.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες για τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περιπτώσεις παραβίασης των εθνικών διατάξεων οι οποίες θεσπίζονται βάσει της παρούσας οδηγίας, και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις διατάξεις αυτές στην Επιτροπή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2003 το αργότερο, κοινοποιώντας αμελλητί και κάθε τυχόν μεταγενέστερη τροποποίησή τους.

2.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη δημοσίευση των ονομάτων των φορέων εκμετάλλευσης που έχουν παραβιάσει απαιτήσεις για την παράδοση επαρκών δικαιωμάτων κατά το άρθρο 12 παράγραφος 3.

3.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι κάθε φορέας εκμετάλλευσης που δεν παραδίδει έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους επαρκή δικαιώματα για την κάλυψη των εκπομπών κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, υπόκειται στην καταβολή προστίμου για υπέρβαση εκπομπών. Το πρόστιμο ανέρχεται σε 100 ευρώ για κάθε τόνο εκπομπών ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα από την εν λόγω εγκατάσταση, για τον οποίο ο φορέας δεν παρέδωσε δικαιώματα. Η καταβολή του προστίμου δεν απαλλάσσει τον φορέα από την υποχρέωση να παραδώσει, κατά την επιστροφή δικαιωμάτων για το επόμενο ημερολογιακό έτος, δικαιώματα για ποσότητες εκπομπών ίσες με τις καθ' υπέρβαση εκπομπές.

4.   Κατά την τριετία που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2005, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν χαμηλότερο πρόστιμο για καθ' υπέρβαση εκπομπές, το οποίο ανέρχεται σε 40 ευρώ για κάθε τόνο εκπομπών ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα από την εν λόγω εγκατάσταση για τον οποίο ο φορέας δεν παρέδωσε δικαιώματα. Η καταβολή του προστίμου δεν αίρει την υποχρέωση του φορέα να παραδώσει, κατά την παράδοση δικαιωμάτων για το επόμενο ημερολογιακό έτος, δικαιώματα για ποσότητες εκπομπών ίσες με τις καθ' υπέρβαση εκπομπές.

Άρθρο 17

Πρόσβαση σε πληροφορίες

Οι αποφάσεις που σχετίζονται με την κατανομή δικαιωμάτων και οι εκθέσεις περί των εκπομπών που απαιτούνται βάσει της αδείας εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και φυλάσσονται από την αρμόδια αρχή τίθενται στη διάθεση του κοινού από την εν λόγω αρχή, υπό την επιφύλαξη των περιορισμών του άρθρου 3 παράγραφος 3 και του άρθρου 4 της οδηγίας 2003/4/ΕΚ.

Άρθρο 18

Αρμόδια αρχή

Τα κράτη μέλη προβαίνουν στις ενδεδειγμένες διοικητικές ρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού της κατάλληλης αρμόδιας αρχής ή αρχών, προκειμένου να εφαρμοσθούν οι κανόνες της παρούσας οδηγίας. Σε περίπτωση που ορίζονται περισσότερες από μια αρμόδιες αρχές, το έργο των εν λόγω αρχών βάσει της παρούσας οδηγίας πρέπει να συντονίζεται.

Άρθρο 19

Μητρώα

1.   Τα κράτη μέλη προβλέπουν την κατάρτιση και την τήρηση μητρώου προς επακριβή καταγραφή της εκχώρησης, της κατοχής, της μεταβίβασης και της ακύρωσης δικαιωμάτων. Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν τα μητρώα τους στα πλαίσια ενός ενιαίου συστήματος μαζί με ένα ή περισσότερα άλλα κράτη μέλη.

2.   Οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να κατέχει δικαιώματα. Το μητρώο είναι προσιτό στο κοινό και πρέπει να περιέχει χωριστούς λογαριασμούς για την καταχώριση των δικαιωμάτων που κατέχονται από κάθε πρόσωπο προς το οποίο εκχωρούνται ή μεταβιβάζονται δικαιώματα.

3.   Για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή εκδίδει, με τη διαδικασία του άρθρου 23 παράγραφος 2, κανονισμό σχετικά με ένα τυποποιημένο και ασφαλές σύστημα μητρώων υπό τη μορφή τυποποιημένων ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων, οι οποίες περιέχουν κοινά στοιχεία για την παρακολούθηση των εκχωρήσεων, κατοχών, μεταβιβάσεων και ακυρώσεων δικαιωμάτων, ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση του κοινού και η εμπιστευτικότητα, όπως ενδείκνυται, και να μην γίνονται μεταβιβάσεις ασυμβίβαστες προς τις δεσμεύσεις που απορρέουν από το πρωτόκολλο του Κιότο.

Άρθρο 20

Κεντρικός διαχειριστής

1.   Η Επιτροπή ορίζει κεντρικό διαχειριστή για την τήρηση ανεξάρτητου συστήματος καταγραφής συναλλαγών για τις εκχωρήσεις, μεταβιβάσεις και ακυρώσεις δικαιωμάτων.

2.   Ο κεντρικός διαχειριστής πραγματοποιεί αυτόματο έλεγχο κάθε συναλλαγής στα μητρώα μέσω του ανεξάρτητου συστήματος καταγραφής συναλλαγών ώστε να μην γίνονται ατασθαλίες στην εκχώρηση, τη μεταβίβαση και την ακύρωση δικαιωμάτων.

3.   Εάν, μέσω του αυτομάτου ελέγχου, εντοπιστούν ατασθαλίες, ο κεντρικός διαχειριστής ενημερώνει το ή τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, τα οποία πρέπει να μην καταχωρούν τις συγκεκριμένες συναλλαγές ή τυχόν περαιτέρω συναλλαγές σχετικές με τα υπόψη δικαιώματα μέχρις ότου παύσει η ατασθαλία.

Άρθρο 21

Υποβολή εκθέσεων από τα κράτη μέλη

1.   Κάθε χρόνο τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Στην έκθεση αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις ρυθμίσεις για την κατανομή των δικαιωμάτων, τη λειτουργία των εθνικών μητρώων, την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων, την εξακρίβωση, καθώς και σε θέματα σχετικά με τη συμμόρφωση προς την οδηγία και με τη φορολογική μεταχείριση των δικαιωμάτων, εάν υπάρχει. Η πρώτη έκθεση διαβιβάζεται στην Επιτροπή έως τις 30 Ιουνίου 2005. Η έκθεση συντάσσεται με βάση ερωτηματολόγιο ή σχέδιο γενικών γραμμών που εκπονεί η Επιτροπή με τη διαδικασία του άρθρου 6 της οδηγίας 91/692/ΕΟΚ. Το ερωτηματολόγιο ή το σχέδιο διαβιβάζεται στα κράτη μέλη έξι μήνες τουλάχιστον πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της πρώτης έκθεσης.

2.   Με βάση τις εκθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας μέσα σε τρεις μήνες από την παραλαβή των εκθέσεων των κρατών μελών.

3.   Η Επιτροπή οργανώνει ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών όσον αφορά εξελίξεις σχετικές με θέματα κατανομής δικαιωμάτων, λειτουργίας μητρώων, παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων, διαπίστωσης της ακριβείας και συμμόρφωσης.

Άρθρο 22

Τροποποιήσεις του παραρτήματος ΙΙΙ

Σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 23 παράγραφος 2 η Επιτροπή μπορεί να τροποποιεί το παράρτημα ΙΙΙ, εξαιρουμένων των κριτηρίων 1, 5 και 7, για την περίοδο 2008-2012 βάσει των κατά το άρθρο 21 εκθέσεων και της πείρας από την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 23

Επιτροπή

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που έχει συσταθεί με το άρθρο 8 της απόφασης 93/389/ΕΟΚ.

2.   Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/EΚ, τηρουμένων υπόψη των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

Η περίοδος που καθορίζει το άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/EΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

3.   Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.

Άρθρο 24

Διαδικασίες για τη μονομερή ένταξη πρόσθετων δραστηριοτήτων και αερίων

1.   Από το έτος 2008, τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών, σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, σε δραστηριότητες, εγκαταστάσεις και αέρια θερμοκηπίου οι οποίες δεν απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, εφόσον η ένταξη αυτών των δραστηριοτήτων εγκαταστάσεων και αερίων εγκρίνεται από την Επιτροπή, με τη διαδικασία του άρθρου 23 παράγραφος 2, λαμβανομένων υπόψη όλων των σχετικών κριτηρίων, ιδίως των επιπτώσεων στην εσωτερική αγορά, των δυνητικών στρεβλώσεων του ανταγωνισμού, της περιβαλλοντικής ακεραιότητας του συστήματος και της αξιοπιστίας του συστήματος της σχεδιαζόμενης παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων.

Από το 2005 τα κράτη μέλη μπορούν, υπό τις αυτές προϋποθέσεις, να εφαρμόζουν δικαιώματα εμπορίας δικαιωμάτων σε εγκαταστάσεις που ασκούν δραστηριότητες οι οποίες απαριθμούνται στο παράρτημα Ι κάτω από τα αναφερόμενα εκεί όρια δυναμικότητας.

2.   Η κατανομή σε εγκαταστάσεις που ασκούν τέτοιες δραστηριότητες πρέπει να διευκρινίζεται κατά το εθνικό σχέδιο κατανομής που αναφέρεται στο άρθρο 9.

3.   Η Επιτροπή μπορεί, ιδία πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους, να θεσπίσει κατευθυντήριες γραμμές για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων όσον αφορά τις εκπομπές από δραστηριότητες, εγκαταστάσεις ή αέρια θερμοκηπίου που δεν απαριθμούνται στο παράρτημα Ι με τη διαδικασία του άρθρου 23 παράγραφος 2, εφόσον η παρακολούθηση και η υποβολή εκθέσεων όσον αφορά αυτές τις εκπομπές μπορεί να γίνεται με επαρκή ακρίβεια.

4.   Αν θεσπισθούν τέτοια μέτρα, στις επανεξετάσεις που διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 30 εκτιμάται και κατά πόσον το παράρτημα Ι θα πρέπει να τροποποιηθεί έτσι ώστε να περιλαμβάνει εκπομπές από τις δραστηριότητες αυτές κατά τρόπο εναρμονισμένο σε όλη την Κοινότητα.

Άρθρο 25

Σχέσεις με άλλα συστήματα εμπορίας εκπομπών αερίων θερμοκηπίου

1.   Θα πρέπει να συναφθούν συμφωνίες με τρίτες χώρες που αναφέρονται στο παράρτημα Β του πρωτοκόλλου του Κιότο και έχουν επικυρώσει το εν λόγω πρωτόκολλο για την αμοιβαία αναγνώριση δικαιωμάτων μεταξύ του κοινοτικού συστήματος και άλλων συστημάτων εμπορίας εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, σύμφωνα με το άρθρο 300 της συνθήκης.

2.   Όταν συνάπτεται συμφωνία που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή καταρτίζει, με τη διαδικασία του άρθρου 23 παράγραφος 2, τις αναγκαίες διατάξεις για την αμοιβαία αναγνώριση δικαιωμάτων στο πλαίσιο της συμφωνίας αυτής.

Άρθρο 26

Τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ

Στο άρθρο 9 παράγραφος 3 της οδηγίας 96/61/ΕΚ προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

«Όταν οι εκπομπές ενός αερίου θερμοκηπίου από μια εγκατάσταση προσδιορίζονται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας, και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ (13) σε σχέση με μια δραστηριότητα της εν λόγω εγκατάστασης, η άδεια δεν περιλαμβάνει οριακή τιμή εκπομπών για άμεσες εκπομπές του εν λόγω αερίου εκτός εάν αυτό είναι αναγκαίο για να διασφαλισθεί ότι δεν προκαλείται κάποια σημαντική τοπική ρύπανση.

Για δραστηριότητες που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, τα κράτη μέλη δύνανται να μην επιβάλλουν απαιτήσεις σχετικά με την ενεργειακή απόδοση όσον αφορά τις μονάδες καύσης ή άλλες μονάδες που εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακος στον χώρο της εγκατάστασης.

Όταν είναι αναγκαίο, οι αρμόδιες αρχές τροποποιούν την άδεια.

Τα τρία προηγούμενα εδάφια δεν ισχύουν για τις εγκαταστάσεις που αποκλείονται προσωρινά από το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας σύμφωνα με το άρθρο 27 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ.

Άρθρο 27

Προσωρινή εξαίρεση ορισμένων εγκαταστάσεων

1.   Τα κράτη μέλη δύνανται να υποβάλλουν αίτηση στην Επιτροπή για την προσωρινή εξαίρεση εγκαταστάσεων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2007 το αργότερο, από το κοινοτικό σύστημα. Κάθε αίτηση αναφέρει κάθε τέτοια εγκατάσταση και δημοσιεύεται.

2.   Εάν, αφού εξετάσει τις τυχόν παρατηρήσεις του κοινού επί της αιτήσεως αυτής, η Επιτροπή αποφασίσει με τη διαδικασία του άρθρου 23 παράγραφος 2, ότι οι εγκαταστάσεις:

α)

ως αποτέλεσμα εθνικών πολιτικών, θα περιορίσουν τις εκπομπές τους στο βαθμό που αυτό θα συνέβαινε αν ενέπιπταν στις διατάξεις της παρούσας οδηγίας·

β)

θα υπόκεινται σε απαιτήσεις παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων και εξακρίβωσης ισοδύναμες προς εκείνες των άρθρων 14 και 15 και

γ)

θα υπόκεινται σε κυρώσεις τουλάχιστον ισοδύναμες προς εκείνες του άρθρου 16 παράγραφοι 1 και 4, σε περίπτωση μη τήρησης των εθνικών απαιτήσεων,

προβλέπει προσωρινές εξαιρέσεις των εγκαταστάσεων αυτών από το κοινοτικό σύστημα.

Πρέπει να διασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρξει στρέβλωση της εσωτερικής αγοράς.

Άρθρο 28

Ομαδοποίηση

1.   Τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέπουν στους φορείς εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων που ασκούν μια από τις δραστηριότητες του παραρτήματος Ι να συγκροτούν ομάδα εγκαταστάσεων με την ίδια δραστηριότητα για την περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 ή/και την πρώτη πενταετή περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 σύμφωνα με τις παραγράφους 2 έως 6 του παρόντος άρθρου.

2.   Οι φορείς εκμετάλλευσης που ασκούν δραστηριότητα του παραρτήματος Ι και επιθυμούν να συγκροτήσουν ομάδα υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια αρχή, προσδιορίζοντας τις εγκαταστάσεις και την περίοδο για την οποία επιθυμούν να συγκροτήσουν ομάδα, και προσκομίζουν αποδείξεις ότι ο επιμελητής δύναται να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4.

3.   Οι φορείς εκμετάλλευσης που επιθυμούν να συγκροτήσουν ομάδα ορίζουν επιμελητή:

α)

στον οποίο εκχωρείται το σύνολο των δικαιωμάτων που υπολογίζονται ανά εγκατάσταση των φορέων εκμετάλλευσης, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 11·

β)

ο οποίος είναι υπεύθυνος για την παράδοση δικαιωμάτων ίσων προς τις συνολικές εκπομπές από τις εγκαταστάσεις της ομάδας, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο ε) και το άρθρο 12 παράγραφος 3 και

γ)

στον οποίο επιβάλλονται περιορισμοί όσον αφορά την πραγματοποίηση περαιτέρω μεταβιβάσεων δικαιωμάτων, όταν η έκθεση του φορέα εκμετάλλευσης δεν κρίνεται ικανοποιητική, σύμφωνα με το άρθρο 15 δεύτερο εδάφιο.

4.   Ο επιμελητής υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπονται για την παραβίαση απαιτήσεων σχετικά με την επιστροφή επαρκών δικαιωμάτων για την κάλυψη των συνολικών εκπομπών από εγκαταστάσεις της ομάδας, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 16 παράγραφοι 2, 3, και 4.

5.   Το κράτος μέλος που επιθυμεί να επιτρέψει τη συγκρότηση μιας ή περισσοτέρων ομάδων υποβάλλει στην Επιτροπή την αίτηση που αναφέρεται στην παράγραφο 2. Με την επιφύλαξη της συνθήκης, η Επιτροπή δύναται, εντός τριών μηνών από την παραλαβή, να απορρίψει μια αίτηση, η οποία δεν πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Κάθε απορριπτική απόφαση αιτιολογείται. Σε περίπτωση απόρριψης, το κράτος μέλος δύναται να επιτρέψει τη συγκρότηση ομάδας, μόνον εφόσον η Επιτροπή αποδεχθεί τις προτεινόμενες τροποποιήσεις.

6.   Αν ο επιμελητής δεν συμμορφωθεί προς τις κυρώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4, κάθε φορέας εκμετάλλευσης εγκατάστασης στην ομάδα καθίσταται υπεύθυνος, δυνάμει του άρθρου 12 παράγραφος 3 και του άρθρου 16 όσον αφορά τις εκπομπές της εγκατάστασής του.

Άρθρο 29

Ανωτέρα βία

1.   Διαρκούσης της περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1, τα κράτη μέλη μπορούν να ζητούν από την Επιτροπή, για ορισμένες εγκαταστάσεις, την έκδοση επιπρόσθετων δικαιωμάτων λόγω ανωτέρας βίας. Η Επιτροπή αποφασίζει εάν συντρέχει αποδεδειγμένα ανωτέρα βία και, στην περίπτωση αυτή, εγκρίνει την έκδοση επιπρόσθετων και μη μεταφερόμενων δικαιωμάτων από το συγκεκριμένο κράτος μέλος προς τους φορείς εκμετάλλευσης των εν λόγω εγκαταστάσεων.

2.   Η Επιτροπή, με την επιφύλαξη της συνθήκης, διατυπώνει, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2003 το αργότερο, τις κατευθυντήριες γραμμές που περιγράφουν τις περιστάσεις κατά τις οποίες συντρέχει αποδεδειγμένα ανωτέρα βία.

Άρθρο 30

Επανεξέταση και ανάπτυξη

1.   Με βάση την πρόοδο κατά την παρακολούθηση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2004 για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι ώστε να συμπεριληφθούν και άλλες δραστηριότητες και εκπομπές άλλων αερίων θερμοκηπίου που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ.

2.   Με βάση την πείρα από την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και την πρόοδο κατά την παρακολούθηση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και βάσει των διεθνών εξελίξεων, η Επιτροπή συντάσσει έκθεση για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, εξετάζοντας:

α)

κατά ποίο τρόπο τροποποιείται και αν συντρέχει περίπτωση να τροποποιηθεί το παράρτημα Ι έτσι ώστε να συμπεριληφθούν και άλλοι σχετικοί τομείς και δραστηριότητες, μεταξύ δε άλλων οι τομείς των χημικών προϊόντων, του αλουμινίου και των μεταφορών, καθώς και δραστηριότητες και εκπομπές άλλων αερίων θερμοκηπίου πλην αυτών που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ, με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση της οικονομικής απόδοσης του συστήματος·

β)

τη σχέση της κοινοτικής εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών με τη διεθνή εμπορία εκπομπών, η οποία θα αρχίσει το 2008·

γ)

την περαιτέρω εναρμόνιση της μεθόδου κατανομής (συμπεριλαμβανομένου του πλειστηριασμού για την περίοδο μετά το 2012) και των κριτηρίων των εθνικών σχεδίων κατανομής που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ·

δ)

τη χρήση πιστωτικών μορίων από βασιζόμενους σε σχέδια μηχανισμούς·

ε)

τη σχέση της εμπορίας εκπομπών με άλλες πολιτικές και μέτρα εφαρμοζόμενα σε επίπεδο κράτους μέλους και σε επίπεδο Κοινότητας, συμπεριλαμβανομένης της φορολογίας, που επιδιώκουν τους ίδιους στόχους·

στ)

την αναγκαιότητα ενός ενιαίου κοινοτικού μητρώου και

ζ)

το επίπεδο των κυρώσεων για υπερβάσεις εκπομπών, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τον πληθωρισμό·

η)

τη λειτουργία της αγοράς δικαιωμάτων, καλύπτοντας ιδίως όλες τις πιθανές διαταράξεις της αγοράς·

θ)

τον τρόπο προσαρμογής του κοινοτικού συστήματος εμπορίας στη διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση·

ι)

την ομαδοποίηση·

ια)

κατά πόσον θα ήταν πρακτική η ανάπτυξη δεικτών αναφοράς σε κοινοτικό επίπεδο, ως βάσης για την κατανομή, λαμβάνοντας υπόψη τις καλύτερες διαθέσιμες τεχνικές και την ανάλυση του λόγου κόστους/οφέλους.

Η Επιτροπή υποβάλλει την έκθεση αυτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2006, συνοδευόμενη εφόσον απαιτείται από σχετικές προτάσεις.

3.   Η σύνδεση των βασιζόμενων σε σχέδια μηχανισμών, συμπεριλαμβανομένων του μηχανισμού κοινής εφαρμογής (JI) και του μηχανισμού καθαρής ανάπτυξης (CDM) με το κοινοτικό σύστημα είναι ευκταία και σημαντική για την επίτευξη των στόχων τόσο της μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου όσο και της συμφερότερης λειτουργίας του κοινοτικού συστήματος και, ως εκ τούτου, τα πιστωτικά μόρια εκπομπών που απορρέουν από αυτούς τους βασιζόμενους σε σχέδια μηχανισμούς θα αναγνωρίζονται προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στο σύστημα αυτό, σύμφωνα με λεπτομερείς κανόνες που προτείνει η Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο και οι οποίοι θα πρέπει να ισχύουν παράλληλα με το κοινοτικό σύστημα το 2005. Η χρήση των μηχανισμών πρέπει να συμπληρώνει την εγχώρια δράση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του πρωτοκόλλου του Κιότο και των συμφωνιών του Μαρακές.

Άρθρο 31

Εφαρμογή

1.   Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις ώστε να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2003 το αργότερο. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά. Η Επιτροπή κοινοποιεί στα υπόλοιπα κράτη μέλη τις αυτές νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Τα κράτη μέλη ορίζουν τον τρόπο της αναφοράς αυτής.

2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων εθνικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που διέπει η παρούσα οδηγία. Η Επιτροπή πληροφορεί τα άλλα κράτη μέλη σχετικώς.

Άρθρο 32

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία τίθεται σε ισχύ την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 33

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Λουξεμβούργο, 13 Οκτωβρίου 2003.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

P. COX

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

G. ALEMANNO


(1)  ΕΕ C 75 Ε της 26.3.2002, σ. 33.

(2)  ΕΕ C 221 της 17.9.2002, σ. 27.

(3)  ΕΕ C 192 της 12.8.2002, σ. 59.

(4)  Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Οκτωβρίου 2002 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα), κοινή θέση του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 2003 (ΕΕ C 125 Ε της 27.5.2003, σ. 72), απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Ιουλίου 2003 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003.

(5)  ΕΕ L 242 της 10.9.2002, σ. 1.

(6)  ΕΕ L 33 της 7.2.1994, σ. 11.

(7)  ΕΕ L 130 της 15.5.2002, σ. 1.

(8)  ΕΕ L 167 της 9.7.1993, σ. 31· απόφαση όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 1999/296/ΕΚ (ΕΕ L 117 της 5.5.1999, σ. 35).

(9)  ΕΕ L 41 της 14.2.2003, σ. 26.

(10)  ΕΕ L 377 της 31.12.1991, σ. 48.

(11)  ΕΕ L 257 της 10.10.1996, σ. 26.

(12)  ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ 3, 4, 14 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ 28 ΚΑΙ 30

1.

Οι εγκαταστάσεις ή μέρη εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται για έρευνα, ανάπτυξη και δοκιμή νέων προϊόντων και διεργασιών δεν καλύπτονται από την παρούσα οδηγία.

2.

Οι κατωτέρω κατώτατες οριακές τιμές αναφέρονται εν γένει σε παραγωγικό δυναμικό ή σε πραγματική παραγωγή. Όταν ένας φορέας εκμετάλλευσης αναπτύσσει στην ίδια εγκατάσταση ή στον ίδιο χώρο εγκαταστάσεων διάφορες δραστηριότητες υπαγόμενες στην ίδια υποκατηγορία, το εκάστοτε δυναμικό των δραστηριοτήτων αυτών αθροίζεται.

Δραστηριότητες

Αέρια θερμοκηπίου

Ενεργειακές δραστηριότητες

Εγκαταστάσεις καύσεως με ονομαστική θερμική κατανάλωση άνω των 20 MW (εκτός εγκαταστάσεων επικινδύνων ή αστικών αποβλήτων)

Διοξείδιο του άνθρακα

Διυλιστήρια ορυκτελαίων

Διοξείδιο του άνθρακα

Οπτανθρακοποιεία

Διοξείδιο του άνθρακα

Παραγωγή και επεξεργασία σιδηρούχων μετάλλων

Εγκαταστάσεις φρύξεως ή θερμοσυσσωμάτωσης μεταλλευμάτων (συμπεριλαμβανομένων και θειούχων μεταλλευμάτων)

Διοξείδιο του άνθρακα

Εγκαταστάσεις για την παραγωγή χυτοσιδήρου ή χάλυβα (πρωτογενής ή δευτερογενής τήξη) συμπεριλαμβανομένης και της συνεχούς χυτεύσεως, με δυναμικότητα άνω των 2,5 τόνων την ώρα

Διοξείδιο του άνθρακα

Βιομηχανία ανόργανων υλών

Εγκαταστάσεις για την παραγωγή κλίνκερ τσιμέντου σε περιστροφικούς κλιβάνους παραγωγικού δυναμικού άνω των 500 τόνων την ημέρα ή ασβέστου σε περιστροφικούς κλιβάνους παραγωγικού δυναμικού άνω των 50 τόνων την ημέρα ή σε άλλους κλιβάνους παραγωγικού δυναμικού άνω των 50 τόνων την ημέρα

Διοξείδιο του άνθρακα

Εγκαταστάσεις για την παραγωγή υάλου, συμπεριλαμβανομένων και ινών υάλου, με τηκτική ικανότητα άνω των 20 τόνων την ημέρα

Διοξείδιο του άνθρακα

Εγκαταστάσεις για την παραγωγή κεραμικών προϊόντων με πύρωση, ιδίως δε κεραμιδιών, τούβλων, πυρίμαχων τούβλων, πλακιδίων, πήλινων σκευών ή πορσελάνης, παραγωγικού δυναμικού άνω των 75 τόνων την ημέρα ή/και χωρητικότητας κλιβάνων άνω των 4 m3 και πυκνότητας στοιβασίας ανά κλίβανο άνω των 300 kg/m3

Διοξείδιο του άνθρακα

Άλλες δραστηριότητες

Βιομηχανικές εγκαταστάσεις για την παραγωγή

α)

πολτού από ξυλεία ή άλλα ινώδη υλικά

Διοξείδιο του άνθρακα

β)

χαρτιού και χαρτονιού παραγωγικού δυναμικού άνω των 20 τόνων την ημέρα

Διοξείδιο του άνθρακα


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΑΕΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ 3 ΚΑΙ 30

Διοξείδιο του άνθρακα (CO2)

Μεθάνιο (CH4)

Υποξείδιο του αζώτου (N2O)

Υδροφθοράνθρακες (HFCs)

Υπερφθοράνθρακες (PFCs)

Εξαφθοριούχο θείο (SF6)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ 9, 22 ΚΑΙ 30

1.

Η συνολική ποσότητα των κατανεμητέων δικαιωμάτων για τη σχετική περίοδο πρέπει να αντιστοιχεί προς την υποχρέωση του κράτους μέλους να περιορίσει τις εκπομπές του βάσει της απόφασης 2002/358/ΕΚ και του πρωτοκόλλου του Κιότο, λαμβανομένης υπόψη, αφενός, της αναλογίας συνολικών εκπομπών που τα δικαιώματα αυτά αντιπροσωπεύουν σε σύγκριση με τις εκπομπές από πηγές που δεν καλύπτονται από την παρούσα οδηγία και, αφετέρου, των εθνικών πολιτικών ενέργειας, και θα πρέπει να συμφωνεί με το εθνικό πρόγραμμα για τις κλιματικές μεταβολές. Η συνολική ποσότητα των κατανεμητέων δικαιωμάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει την ενδεχομένως απαιτούμενη για την αυστηρή εφαρμογή των κριτηρίων του παρόντος παραρτήματος. Πριν από το 2008, η ποσότητα πρέπει να συμβαδίζει με την κατεύθυνση της επίτευξης ή της υπερ-επίτευξης του στόχου κάθε κράτους μέλους σύμφωνα με την απόφαση 2002/358/ΕΚ και το πρωτόκολλο του Κιότο.

2.

Η συνολική ποσότητα των κατανεμητέων δικαιωμάτων πρέπει να αντιστοιχεί προς τις εκτιμήσεις της πραγματικής και της προβλεπόμενης προόδου προς εκπλήρωση των συνεισφορών των κρατών μελών στις δεσμεύσεις της Κοινότητας βάσει της αποφάσεως 93/389/ΕΟΚ.

3.

Οι ποσότητες των κατανεμητέων δικαιωμάτων πρέπει να αντιστοιχούν προς το δυναμικό, συμπεριλαμβανομένου του τεχνολογικού δυναμικού, δραστηριοτήτων που καλύπτονται από αυτό το σύστημα μείωσης των εκπομπών. Τα κράτη μέλη μπορούν να βασίζουν την κατανομή δικαιωμάτων στις μέσες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου ανά προϊόν σε κάθε τομέα δραστηριοτήτων και στην πρόοδο που είναι δυνατόν να επιτευχθεί σε κάθε δραστηριότητα.

4.

Το σχέδιο πρέπει να είναι συνεπές με άλλα κοινοτικά νομοθετικά μέσα και μέσα πολιτικής, και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τυχόν αναπόφευκτες αυξήσεις εκπομπών λόγω νέων νομοθετικών απαιτήσεων.

5.

Το σχέδιο δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις μεταξύ επιχειρήσεων ή τομέων ώστε να ευνοούνται αθεμίτως κάποιες επιχειρήσεις ή δραστηριότητες, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της συνθήκης, και ιδίως των άρθρων 87 και 88 αυτής.

6.

Το σχέδιο πρέπει να περιέχει πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο οι νεοεισερχόμενοι θα μπορούν να αρχίζουν να συμμετέχουν στο κοινοτικό σύστημα στο οικείο κράτος μέλος.

7.

Το σχέδιο δύναται να συνεκτιμά την έγκαιρη δράση και περιέχει πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίον η έγκαιρη δράση λαμβάνεται υπόψη. Δείκτες αναφοράς που απορρέουν από έγγραφα αναφοράς τα οποία αφορούν τις καλύτερες διαθέσιμες τεχνολογίες, μπορούν να χρησιμοποιούνται από τα κράτη μέλη κατά την ανάπτυξη των Εθνικών Σχεδίων Κατανομής τους και οι δείκτες αυτοί μπορούν να ενσωματώνουν ένα στοιχείο που να προβλέπει πρώιμη δράση.

8.

Το σχέδιο περιέχει πληροφορίες για το πώς λαμβάνεται υπόψη η καθαρή τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακώς αποδοτικών τεχνολογιών.

9.

Το σχέδιο προβλέπει τη δυνατότητα του κοινού να διατυπώνει παρατηρήσεις, και περιέχει πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο οι παρατηρήσεις αυτές θα λαμβάνονται δεόντως υπόψη πριν από τη λήψη απόφασης για την κατανομή δικαιωμάτων.

10.

Το σχέδιο περιέχει πίνακα των εγκαταστάσεων που καλύπτει η παρούσα οδηγία, με τις ποσότητες δικαιωμάτων που πρόκειται να διατεθούν σε καθεμία.

11.

Το σχέδιο μπορεί να περιέχει πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο θα λαμβάνεται υπόψη η ύπαρξη ανταγωνισμού από χώρες ή φορείς εκτός της Ένωσης.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Παρακολούθηση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

Οι εκπομπές παρακολουθούνται είτε με υπολογισμό είτε με μετρήσεις.

Υπολογισμός

Οι εκπομπές υπολογίζονται με τον τύπο:

Δεδομένα δραστηριότητας × συντελεστής εκπομπών × συντελεστής οξειδώσεως

Τα δεδομένα δραστηριότητας (χρησιμοποιούμενο καύσιμο, ρυθμός παραγωγής, κ.λπ.) παρακολουθούνται βάσει στοιχείων εφοδιασμού ή με μετρήσεις.

Χρησιμοποιούνται αποδεκτοί συντελεστές εκπομπών. Για όλα τα καύσιμα γίνονται δεκτοί ειδικοί κατά δραστηριότητα συντελεστές εκπομπών. Εξ ορισμού συντελεστές είναι αποδεκτοί για όλα τα καύσιμα εκτός από την περίπτωση μη διαθέσιμων στο εμπόριο καυσίμων (π.χ. απόβλητα καύσιμα όπως ελαστικά και αέρια βιομηχανικών διεργασιών). Πρέπει να εκπονηθούν, για μεν τον άνθρακα, ειδικοί συντελεστές ανά κοίτασμα, για δε το φυσικό αέριο, εξ ορισμού συντελεστές για την ΕΕ ή κατά χώρα παραγωγής. Για τα προϊόντα διυλίσεως είναι αποδεκτές οι εξ ορισμού τιμές της διακυβερνητικής ομάδας για τις κλιματικές μεταβολές (IPCC). Ο συντελεστής εκπομπών για τη βιομάζα είναι μηδέν.

Εάν στο συντελεστή εκπομπών δεν λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι μέρος του άνθρακα δεν οξειδώνεται, πρέπει να χρησιμοποιείται ένας πρόσθετος συντελεστής οξειδώσεως. Εάν έχουν υπολογισθεί ειδικοί κατά δραστηριότητα συντελεστές εκπομπών στους οποίους έχει ήδη ληφθεί υπόψη η οξείδωση, δεν χρειάζεται να εφαρμοστεί συντελεστής οξειδώσεως.

Πρέπει να χρησιμοποιούνται οι εξ ορισμού συντελεστές οξειδώσεως που καθορίζονται βάσει της οδηγίας 96/61/ΕΚ, εκτός εάν ο φορέας εκμετάλλευσης μπορεί να αποδείξει ότι οι ειδικοί κατά δραστηριότητα συντελεστές είναι ακριβέστεροι.

Για κάθε δραστηριότητα, εγκατάσταση και καύσιμο πρέπει να γίνεται χωριστός υπολογισμός.

Μετρήσεις

Για τις μετρήσεις εκπομπών χρησιμοποιούνται τυποποιημένες ή αποδεκτές μέθοδοι που επιβεβαιώνονται με υπολογισμό των εκπομπών.

Παρακολούθηση εκπομπών άλλων αερίων θερμοκηπίου

Χρησιμοποιούνται τυποποιημένες ή αποδεκτές μέθοδοι που θα εκπονηθούν από την Επιτροπή, σε συνεργασία με όλους τους οικείους ενδιαφερομένους και θα θεσπισθούν σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 23 παράγραφος 2.

Υποβολή έκθεσης για τις εκπομπές

Στις εκθέσεις τους για τις εγκαταστάσεις, οι φορείς εκμετάλλευσης περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:

Α.

Στοιχεία ταυτότητας της εγκατάστασης, στα οποία συμπεριλαμβάνονται:

ονομασία της εγκατάστασης,

διεύθυνση της εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένου του ταχυδρομικού τομέα και της χώρας,

τύπος και αριθμός δραστηριοτήτων του παραρτήματος Ι που λαμβάνουν χώρα στην εγκατάσταση,

διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ενός ατόμου επαφής και

όνομα του ιδιοκτήτη της εγκατάστασης και της τυχόν μητρικής επιχείρησης.

Β.

Για κάθε δραστηριότητα του παραρτήματος Ι που λαμβάνει χώρα στον χώρο εγκατάστασης για τον οποίο υπολογίζονται οι εκπομπές:

στοιχεία δραστηριότητας,

συντελεστές εκπομπών,

συντελεστές οξειδώσεως,

συνολικές εκπομπές και

αβεβαιότητα.

Γ.

Για κάθε δραστηριότητα του παραρτήματος Ι που λαμβάνει χώρα στον χώρο εγκατάστασης για τον οποίο γίνονται μετρήσεις εκπομπών:

συνολικές εκπομπές και

πληροφορίες για την αξιοπιστία των μεθόδων μέτρησης και

αβεβαιότητα.

Δ.

Για εκπομπές από καύση, η έκθεση πρέπει να περιλαμβάνει και τον συντελεστή οξειδώσεως, εκτός εάν η οξείδωση έχει ήδη ληφθεί υπόψη στην εκπόνηση ειδικού κατά δραστηριότητα συντελεστή εκπομπών.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για τον συντονισμό των απαιτήσεων υποβολής έκθεσης με τυχόν υφιστάμενες σχετικές απαιτήσεις ώστε να ελαχιστοποιείται ο όγκος εργασίας των επιχειρήσεων για την υποβολή εκθέσεων.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 15

Γενικές αρχές

1.

Οι εκπομπές από κάθε δραστηριότητα που αναφέρεται στο παράρτημα Ι υπόκεινται σε εξακρίβωση.

2.

Η διαδικασία εξακρίβωσης περιλαμβάνει εξέταση της βάσει του άρθρου 14 παράγραφος 3 εκθέσεως και της παρακολούθησης κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους. Εξετάζεται η εγκυρότητα, η αξιοπιστία, και η ακρίβεια των συστημάτων παρακολούθησης και των σχετικών με τις εκπομπές αναφερόμενων στοιχείων και πληροφοριών, και ειδικότερα:

α)

τα αναφερόμενα για τη δραστηριότητα στοιχεία και οι σχετικές μετρήσεις και υπολογισμοί·

β)

η επιλογή και η χρήση συντελεστών εκπομπής·

γ)

οι υπολογισμοί για τον προσδιορισμό των συνολικών εκπομπών και

δ)

εφόσον γίνεται χρήση μετρήσεων, η καταλληλότητα της επιλογής και χρήσης των μεθόδων μέτρησης.

3.

Οι αναφερόμενες εκπομπές μπορούν να επικυρώνονται μόνον εφόσον έγκυρα αξιόπιστα στοιχεία και πληροφορίες επιτρέπουν τον προσδιορισμό των εκπομπών με υψηλό βαθμό βεβαιότητας. Υψηλός βαθμός βεβαιότητας σημαίνει ότι ο φορέας εκμετάλλευσης πρέπει να αποδείξει ότι:

α)

τα αναφερόμενα στοιχεία είναι απηλλαγμένα ασυνεπειών·

β)

η συγκέντρωση των στοιχείων έχει γίνει σύμφωνα με τα ισχύοντα επιστημονικά πρότυπα και

γ)

τα σχετικά αρχεία της εγκατάστασης είναι πλήρη και συνεπή.

4.

Ο ελεγκτής πρέπει να έχει πρόσβαση σε κάθε χώρο και σε κάθε πληροφορία σχετικά με το αντικείμενο της διαπίστωσης της ακρίβειας.

5.

Ο ελεγκτής πρέπει να λαμβάνει υπόψη του εάν η εγκατάσταση είναι εγγεγραμμένη στο κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS).

Μεθοδολογία

Στρατηγική ανάλυση

6.

Η διαπίστωση της ακρίβειας βασίζεται σε στρατηγική ανάλυση όλων των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα στην εγκατάσταση. Αυτό σημαίνει ότι ο ελεγκτής πρέπει να έχει εποπτεία όλων των δραστηριοτήτων και της σημασίας τους για τις εκπομπές.

Ανάλυση διεργασίας

7.

Η διαπίστωση της ακρίβειας των υποβαλλόμενων πληροφοριών, εφόσον απαιτείται, πρέπει να γίνεται στον χώρο της εγκατάστασης. Ο ελεγκτής πρέπει να προβαίνει σε δειγματοληπτικούς ελέγχους για τον προσδιορισμό της αξιοπιστίας των αναφερόμενων στοιχείων και πληροφοριών.

Ανάλυση κινδύνων

8.

Ο ελεγκτής αξιολογεί όλες τις πηγές εκπομπών της εγκατάστασης ως προς την αξιοπιστία των δεδομένων κάθε πηγής που συντελεί στις συνολικές εκπομπές της εγκατάστασης.

9.

Βάσει της αναλύσεως αυτής, ο ελεγκτής εντοπίζει επακριβώς τις πηγές με υψηλό κίνδυνο σφάλματος και άλλες πτυχές της διαδικασίας παρακολούθησης και υποβολής έκθεσης που είναι πιθανόν να οδηγήσουν σε σφάλματα κατά τον προσδιορισμό των συνολικών εκπομπών. Στην ανάλυση περιλαμβάνεται ιδιαίτερα η επιλογή των συντελεστών εκπομπής και οι υπολογισμοί που είναι αναγκαίοι για τον προσδιορισμό του επιπέδου των εκπομπών από μεμονωμένες πηγές εκπομπών. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στις πηγές που παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο σφάλματος και στις προαναφερθείσες πτυχές της διαδικασίας παρακολούθησης.

10.

Ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη όλες τις μεθόδους διαχείρισης του κινδύνου που εφαρμόζει ο φορέας εκμετάλλευσης για να ελαχιστοποιεί τον βαθμό αβεβαιότητας.

Έκθεση

11.

Ο ελεγκτής συντάσσει έκθεση σχετικά με τη διαδικασία επικύρωσης, στην οποία δηλώνει εάν η βάσει του άρθρου 14 παράγραφος 3 έκθεση είναι ικανοποιητική. Στην έκθεση αυτή προσδιορίζονται όλα τα θέματα σχετικά με την εκτελεσθείσα εργασία. Δήλωση ότι η βάσει του άρθρου 14 παράγραφος 3 έκθεση είναι ικανοποιητική μπορεί να γίνεται εάν, κατά τη γνώμη του ελεγκτή, δεν υπάρχουν ουσιώδεις ανακρίβειες στις δηλούμενες συνολικές εκπομπές.

Ελάχιστες απαιτήσεις επάρκειας του ελεγκτή

12.

Ο ελεγκτής πρέπει να είναι ανεξάρτητος από τον φορέα εκμετάλλευσης, να εκτελεί το έργο του με ορθό και αντικειμενικό επαγγελματικό τρόπο και να γνωρίζει σε βάθος:

α)

τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, καθώς και τα σχετικά πρότυπα και κατευθυντήριες γραμμές που έχουν θεσπισθεί από την Επιτροπή βάσει του άρθρου 14 παράγραφος 1·

β)

τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές απαιτήσεις σχετικά με τις ελεγχόμενες δραστηριότητες· και

γ)

την πηγή όλων των πληροφοριών σχετικά με κάθε πηγή εκπομπών στην εγκατάσταση, ιδιαίτερα, σχετικά με τη συγκέντρωση, τη μέτρηση, τον υπολογισμό και την αναφορά των στοιχείων.