32003L0053

Οδηγία 2003/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2003, για την τροποποίηση για 26η φορά της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσης μερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων (εννεϋλοφαινόλη, αιθοξυλιωμένη εννεϋλοφαινόλη και κονία) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2003 σ. 0024 - 0027


Οδηγία 2003/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

της 18ης Ιουνίου 2003

για την τροποποίηση για 26η φορά της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσης μερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων (εννεϋλοφαινόλη, αιθοξυλιωμένη εννεϋλοφαινόλη και κονία)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95,

την πρόταση της Επιτροπής(1),

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2),

Αποφασίζοντας με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης(3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Οι κίνδυνοι για το περιβάλλον από την εννεϋλοφαινόλη (ΝΡ) και την αιθοξυλιωμένη εννεϋλοφαινόλη (ΝΡΕ) αξιολογήθηκαν σύμφωνα με τον κανονισμό (EΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου, της 23ης Μαρτίου 1993, για την αξιολόγηση και τον έλεγχο των κινδύνων από τις υπάρχουσες ουσίες(4). Η αξιολόγηση εντόπισε την ανάγκη μείωσης αυτών των κινδύνων και, στη γνώμη που διατύπωσε στις 6 και 7 Mαρτίου 2001, η επιστημονική επιτροπή για την τοξικότητα, την οικοτοξικότητα και το περιβάλλον (ΕΕΤΟΠ) επιβεβαίωσε το συμπέρασμα αυτό.

(2) Η NP έχει ταξινομηθεί ως "επικίνδυνη ουσία προτεραιότητας" στην οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων(5). Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 6 της εν λόγω οδηγίας, η Επιτροπή υποβάλλει προτάσεις ελέγχων για την παύση ή τη σταδιακή εξάλειψη των απορρίψεων, εκπομπών και διαρροών των σχετικών ουσιών.

(3) Η σύσταση 2001/838/ΕΚ της Επιτροπής, της 7ης Νοεμβρίου 2001, για τα αποτελέσματα των στρατηγικών αξιολόγησης και μείωσης των κινδύνων από τις ουσίες: ακρυλαλδεΰδη, θειικός διμεθυλεστέρας, ενννεϋλοφαινόλη, διακλαδισμένη 4-εννεϋλοφαινόλη, tert-βουτυλομεθυλαιθέρας(6), που εκδόθηκε στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΟΚ) 793/93, προτείνει μια στρατηγική περιορισμού των κινδύνων από τη ΝΡ και τη ΝΡΕ, ιδίως μέσω της επιβολής περιορισμών στην κυκλοφορία στην αγορά και στη χρήση τους.

(4) Για την προστασία του περιβάλλοντος, η Επιτροπή καλείται να επεξεργασθεί μια τροποποίηση της οδηγίας 86/278/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 1986, σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος, και ιδίως του εδάφους, κατά τη χρησιμοποίηση της ιλύος καθαρισμού λυμάτων στη γεωργία(7), ώστε να καθορισθεί οριακή τιμή συγκέντρωσης για τις NP και NPE στην ιλύ καθαρισμού λυμάτων η οποία προορίζεται για επίστρωση στο έδαφος.

(5) Για την περαιτέρω προστασία του περιβάλλοντος, η διάθεση στην αγορά και η χρήση ΝΡ και ΝΡΕ θα πρέπει να περιορισθούν σε συγκεκριμένες χρήσεις, οι οποίες έχουν ως συνέπεια απορρίψεις, εκπομπές ή διαρροές στο περιβάλλον. Εντούτοις, ο περιορισμός σχετικά με τα βοηθητικά συνθέσεως στα φυτοφάρμακα και βιοκτόνα δεν θα πρέπει να θίγει την ισχύ των υφιστάμενων εθνικών εγκρίσεων φυτοφαρμάκων ή βιοκτόνων προϊόντων που περιέχουν NPE ως βοηθητικό συνθέσεως, οι οποίες έχουν χορηγηθεί πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, και μέχρις ότου αυτές εκπνεύσουν.

(6) Επιστημονικές μελέτες κατέδειξαν επίσης ότι τα παρασκευάσματα κονίας που περιέχουν χρώμιο VI είναι δυνατόν να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις σε ορισμένες περιπτώσεις, εάν υπάρχει άμεση και παρατεταμένη επαφή με την επιδερμίδα του ανθρώπου. Όλες οι χρήσεις κονίας εμπεριέχουν τον κίνδυνο άμεσης και παρατεταμένης επαφής με την επιδερμίδα του ανθρώπου, με την εξαίρεση των ελεγχόμενων κλειστών και πλήρως αυτοματοποιημένων διαδικασιών.

(7) Η ΕΕΤΟΠ επιβεβαίωσε τις βλαβερές επιπτώσεις στην υγεία από το χρώμιο VI της κονίας.

(8) Τα ατομικά μέτρα προστασίας είναι απαραίτητα αλλά όχι επαρκή για την πρόληψη της επαφής της επιδερμίδας με την κονία. Επιπλέον, βάσει της ιεράρχησης των διατάξεων προστασίας που περιέχονται στην οδηγία 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου, της 7ης Απριλίου 1998, για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζόμενων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλομένους σε χημικούς παράγοντες (14η ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ)(8), ο εργοδότης κατά προτεραιότητα θα πρέπει να διασφαλίζει τη μείωση στο ελάχιστο δυνατό του επιπέδου έκθεσης, εφόσον είναι αδύνατη η αντικατάσταση, και εφαρμόζει ατομικά μέτρα προστασίας μόνον όταν η έκθεση δεν μπορεί να αποφευχθεί με άλλα μέσα.

(9) Για την προστασία της υγείας του ανθρώπου, κρίνεται συνεπώς απαραίτητο να περιορισθεί η διάθεση στην αγορά και η χρήση κονίας. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να περιορισθεί η διάθεση στην αγορά και η χρήση κονίας ή παρασκευασμάτων κονίας που περιέχουν άνω των 2 ppm χρώμιο VI, για εκείνες τις δραστηριότητες όπου είναι δυνατή η επαφή με την επιδερμίδα. Αυτό δεν συμβαίνει στις ελεγχόμενες, κλειστές και πλήρως αυτοματοποιημένες διαδικασίες οι οποίες, κατά συνέπεια, θα πρέπει να εξαιρούνται. Οι αναγωγικοί παράγοντες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε ένα όσο το δυνατόν πρωιμότερο στάδιο, δηλαδή κατά την παραγωγή της κονίας.

(10) Προκειμένου να προστατευθεί περαιτέρω η ανθρώπινη υγεία, η Επιτροπή καλείται να επεξεργασθεί τροποποίηση του παραρτήματος I της οδηγίας 98/24/ΕΚ, ούτως ώστε να θεσπισθεί μια δεσμευτική οριακή τιμή για την έκθεση στη σκόνη στο χώρο εργασίας.

(11) Η χρήση του χρωμίου VI έχει ήδη απαγορευτεί με την οδηγία 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Σεπτεμβρίου 2000, για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους(9), και την οδηγία 2002/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού(10). Άλλες χρήσεις του χρωμίου VI αποτελούν επί του παρόντος αντικείμενο εξέτασης στο πλαίσιο αξιολόγησης κινδύνου και η Επιτροπή καλείται να προτείνει, το συντομότερο δυνατόν, κατάλληλη νομοθεσία για την αντιμετώπιση κάθε κινδύνου που θα εντοπισθεί.

(12) Η οδηγία 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουλίου 1976, περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως μερικών επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμάτων(11), θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(13) Ο στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να εισαγάγει εναρμονισμένες διατάξεις όσον αφορά την ΝΡ, την ΝΡΕ και την κονία, διαφυλάσσοντας έτσι την εσωτερική αγορά και εξασφαλίζοντας ταυτοχρόνως υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος, όπως ορίζεται στο άρθρο 95 της συνθήκης.

(14) Η θέσπιση εναρμονισμένης μεθόδου δοκιμών για τον προσδιορισμό της περιεκτικότητας της κονίας σε χρώμιο VI είναι επιθυμητή για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, αλλά δεν θα πρέπει να καθυστερήσει την έναρξη ισχύος της. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 2α της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ, θα πρέπει να θεσπίσει μια τέτοια μέθοδο. Η μέθοδος δοκιμών θα πρέπει κατά προτίμηση να αναπτυχθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενδεχομένως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN).

(15) Η παρούσα οδηγία δεν επηρεάζει την κοινοτική νομοθεσία που καθορίζει ελάχιστες απαιτήσεις για την προστασία των εργαζομένων, όπως την οδηγία 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 1989, σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία(12) και τις ειδικές οδηγίες που βασίζονται επ' αυτής, ιδίως την οδηγία 90/394/EΟΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1990, σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία (έκτη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ)(13) και την οδηγία 98/24/EΚ,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

1. Το παράρτημα I της οδηγίας 76/769/EΟΚ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

2. Η ισχύς των υφιστάμενων εθνικών εγκρίσεων φυτοφαρμάκων ή βιοκτόνων προϊόντων που περιέχουν NPE ως βοηθητικό συνθέσεως, οι οποίες έχουν χορηγηθεί πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, δεν επηρεάζεται από την παρούσα οδηγία, μέχρις ότου αυτές εκπνεύσουν.

Άρθρο 2

Μια εναρμονισμένη μέθοδος δοκιμών για την εφαρμογή του σημείου 47, κονία, του παραρτήματος Ι της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ θεσπίζεται από την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 2α της εν λόγω οδηγίας.

Άρθρο 3

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν τις διατάξεις που είναι αναγκαίες για τη συμμόρφωσή τους με την παρούσα οδηγία, πριν από τις 17 Ιουλίου 2004. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από τις 17 Ιανουαρίου 2005.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς καθορίζεται από τα κράτη μέλη.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 5

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Λουξεμβούργο, 18 Ιουνίου 2003.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

P. Cox

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Γ. Δρυς

(1) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 16 Αυγούστου 2002 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2) ΕΕ C 133 της 6.6.2003, σ. 13.

(3) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Μαρτίου 2003 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2003.

(4) ΕΕ L 84 της 5.4.1993, σ. 1.

(5) ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση αριθ. 2455/2001/ΕΚ (EE L 331 της 15.12.2001, σ. 1).

(6) ΕΕ L 319 της 4.12.2001, σ. 30.

(7) ΕΕ L 181 της 4.7.1986, σ. 6· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 1994.

(8) ΕΕ L 131 της 5.5.1998, σ. 11.

(9) ΕΕ L 269 της 21.10.2000, σ. 34· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 2002/525/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 170 της 29.6.2002, σ. 81).

(10) ΕΕ L 37 της 13.2.2003, σ. 19.

(11) ΕΕ L 262 της 27.9.1976, σ. 201· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2003/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L 156 της 25.6.2003, σ. 26).

(12) ΕΕ L 183 της 29.6.1989, σ. 1.

(13) ΕΕ L 196 της 26.7.1990, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 1999/38/ΕΚ (EE L 138 της 1.6.1999, σ. 66).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο παράρτημα Ι της οδηγίας 76/769/EΟΚ, προστίθενται τα ακόλουθα σημεία 46 και 47:

">ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>"