32003L0017

Οδηγία 2003/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Μαρτίου 2003, για τροποποίηση της οδηγίας 98/70/ΕΚ όσον αφορά την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 076 της 22/03/2003 σ. 0010 - 0019


Οδηγία 2003/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

της 3ης Μαρτίου 2003

για τροποποίηση της οδηγίας 98/70/ΕΚ όσον αφορά την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95,

την πρόταση της Επιτροπής(1),

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2),

Αφού ζητήθηκε η γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης(3), υπό το πρίσμα του κοινού σχεδίου το οποίο εγκρίθηκε από την επιτροπή συνδιαλλαγής στις 20 Ιανουαρίου 2003,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η οδηγία 98/70/ΕΚ(4), θεσπίζει τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές για τα καύσιμα του εμπορίου.

(2) Το άρθρο 95 της συνθήκης προβλέπει ότι οι προτάσεις της Επιτροπής που έχουν ως αντικείμενο την εγκαθίδρυση και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς σχετικά, μεταξύ άλλων, με την υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος, λαμβάνουν ως βάση ένα υψηλό επίπεδο προστασίας και ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο επιδιώκουν επίσης την επίτευξη αυτού του στόχου.

(3) Προβλέπεται αναθεώρηση της οδηγίας 98/70/ΕΚ προκειμένου να εκπληρωθούν οι απαιτήσεις των κοινοτικών προτύπων για την ποιότητα του αέρα και οι σχετικοί στόχοι και προκειμένου να ενσωματωθούν πρόσθετες προδιαγραφές για τη συμπλήρωση των υποχρεωτικών εκείνων προδιαγραφών που έχουν ήδη θεσπισθεί στα παραρτήματα III και IV της οδηγίας.

(4) Η μείωση της περιεκτικότητας των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ σε θείο έχει αναγνωρισθεί ως μέσο συμβολής στην επίτευξη των στόχων αυτών.

(5) Είναι απολύτως διαπιστωμένο το δυσμενές αποτέλεσμα που επιφέρει το θείο που εμπεριέχεται στα καύσιμα βενζίνης και ντίζελ, στην αποτελεσματικότητα των τεχνολογιών καταλυτικής μετεπεξεργασίας των καυσαερίων στα οδικά οχήματα και όλο και περισσότερο στα κινητά μη οδικά μηχανήματα.

(6) Τα οδικά οχήματα εξαρτώνται ολοένα και περισσότερο από καταλυτικές διατάξεις μετεπεξεργασίας για την επίτευξη των οριακών εκπομπών που καθορίζονται στην οδηγία 70/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 1970, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της ρύπανσης του αέρα από τις εκπομπές των οχημάτων με κινητήρα(5) και την οδηγία 88/77/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 1987, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά των εκπομπών αερίων και σωματιδιακών ρύπων από τους κινητήρες ανάφλεξης με συμπίεση που χρησιμοποιούνται σε οχήματα, καθώς και κατά των εκπομπών αερίων ρύπων από κινητήρες επιβαλλόμενης ανάφλεξης που τροφοδοτούνται με φυσικό αέριο ή υγραέριο και χρησιμοποιούντα σε οχήματα(6). Κατά συνέπεια, η μείωση της περιεκτικότητας των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ σε θείο είναι πιθανόν να έχει ευρύτερες επιπτώσεις στις εκπομπές καυσαερίων απ' ό,τι τυχόν αλλαγές σε άλλες παραμέτρους των καυσίμων.

(7) Η εισαγωγή καυσίμων με μέγιστη περιεκτικότητα σε θείο 10 mg/kg θα επιτρέψει βελτιώσεις όσον αφορά την αποδοτικότητα από πλευράς καυσίμου, μέσω νέων και αναδυόμενων τεχνολογιών οχημάτων και θα πρέπει να εξετασθεί όσον αφορά τα μη οδικά κινητά μηχανήματα και θα πρέπει να οδηγήσει σε σημαντικές μειώσεις στις εκπομπές συμβατικών ατμοσφαιρικών ρύπων όταν χρησιμοποιούνται σε υπάρχοντα οχήματα. Τα οφέλη αυτά θα αντισταθμίσουν τις αυξημένες εκπομπές CO2 που σχετίζονται με την παραγωγή καυσίμων βενζίνης και ντίζελ χαμηλότερης περιεκτικότητας σε θείο.

(8) Συνεπώς, είναι σκόπιμο να ληφθούν μέτρα διασφάλισης της εισαγωγής στην αγορά και διαθεσιμότητας καυσίμων με μέγιστη περιεκτικότητα σε θείο 10 mg/kg. Για τον σκοπό αυτό, έχει αποδειχθεί ότι τα φορολογικά κίνητρα είναι αποτελεσματικά στην προαγωγή της εσπευσμένης εισαγωγής καυσίμων καλύτερης ποιότητας σύμφωνα με τις εθνικές ανάγκες και προτεραιότητες και στη συντόμευση της μεταβατικής περιόδου κατά την οποία θα διατίθενται στην αγορά και οι δύο ποιότητες. Η χρησιμοποίηση φορολογικών μέτρων, στο κατάλληλο εθνικό ή κοινοτικό επίπεδο, θα πρέπει να προωθηθεί και να ενθαρρυνθεί.

(9) Η ευρεία διαθεσιμότητα καυσίμων με μέγιστη περιεκτικότητα σε θείο 10 mg/kg θα αποτελέσει τη βάση για τους κατασκευαστές αυτοκινήτων ώστε να σημειώσουν σημαντική πρόσθετη πρόοδο προς τη βελτίωση της αποδοτικότητας των νέων οχημάτων ως προς τα καύσιμα. Η εν δυνάμει συνεισφορά των καυσίμων με μέγιστη περιεκτικότητα σε θείο 10 mg/kg που θα προωθήσουν την επίτευξη του κοινοτικού στόχου των 120 g/km για τις μέσες εκπομπές CO2 του νέου στόλου αυτοκινήτων θα εκτιμηθεί, όταν το 2003 αναθεωρηθούν οι τρέχουσες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις με τους κατασκευαστές αυτοκινήτων.

(10) Από την 1η Ιανουαρίου 2005, είναι αναγκαίο να διασφαλισθεί η σε επαρκείς ποσότητες διάθεση καυσίμων βενζίνης και ντίζελ με μέγιστη περιεκτικότητα σε θείο 10 mg/kg σε κατάλληλα ισόρροπη γεωγραφική βάση για να καταστεί δυνατή η ελεύθερη κυκλοφορία νέων οχημάτων που χρησιμοποιούν αυτά τα καύσιμα, διασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα ότι οι μειώσεις CO2 από τα νέα οχήματα θα υπερσκελίζουν τις πρόσθετες εκείνες εκπομπές που συνδέονται με την παραγωγή των καυσίμων αυτών.

(11) Η ολοκληρωτική εισαγωγή των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ με μέγιστη περιεκτικότητα σε θείο 10 mg/kg θα πρέπει να προβλεφθεί από την 1η Ιανουαρίου 2009, ώστε να δοθεί ικανός χρόνος στη βιομηχανία παραγωγής καυσίμων να προβεί στις αναγκαίες επενδύσεις για την προσαρμογή του παραγωγικού της σχεδιασμού. Επιπλέον, η πλήρης εισαγωγή των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ με μέγιστη περιεκτικότητα σε θείο 10 mg/kg από την 1η Ιανουαρίου 2009, θα μειώσει τις εκπομπές συμβατικών ρύπων από τον υφιστάμενο στόλο οχημάτων, οδηγώντας σε βελτίωση της ποιότητας του αέρα και εξασφαλίζοντας, ταυτόχρονα, ότι δεν θα υπάρξει συνολική αύξηση στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Στο πλαίσιο αυτό, θα χρειασθεί η επιβεβαίωση της ημερομηνίας αυτής για το καύσιμο ντίζελ, το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2005.

(12) Για την προστασία της ανθρώπινης υγείας ή/και του περιβάλλοντος σε συγκεκριμένες αστικές περιοχές ή σε συγκεκριμένες οικολογικά ή περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές με ειδικά προβλήματα ρύπανσης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα, σύμφωνα με τη διαδικασία που θεσπίζεται στην παρούσα οδηγία, να απαιτούν ότι τα καύσιμα μπορούν να διατίθενται στην αγορά μόνον εφόσον συμμορφώνονται με αυστηρότερες περιβαλλοντικές προδιαγραφές, όσον αφορά τους συγκεκριμένους ρύπους, από εκείνες που θεσπίζει η παρούσα οδηγία. Αυτή η διαδικασία συνιστά παρέκκλιση από τη διαδικασία πληροφόρησης που ορίζεται στην οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών(7).

(13) Οι εκπομπές από κινητήρες τοποθετημένους σε μη οδικά κινητά μηχανήματα και γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες πρέπει να συμμορφώνονται με τα όρια που καθορίζονται στην οδηγία 97/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1997, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών, σχετικά με τα ληπτέα μέτρα κατά της εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων προερχομένων από κινητήρες εσωτερικής καύσης που τοποθετούνται σε μη οδικά κινητά μηχανήματα(8) και την οδηγία 2000/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2000, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά των εκπομπών ρυπογόνων αερίων και σωματιδίων από κινητήρες προοριζόμενους για την πρόωση γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων(9). Η επίτευξη των ορίων εκπομπών εξαρτάται ολοένα και περισσότερο από την ποιότητα των πετρελαίων εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιούνται από τους κινητήρες αυτούς και είναι σημαντικό να συμπεριληφθεί ορισμός για τα καύσιμα αυτά στην οδηγία 98/70/ΕΚ.

(14) Είναι σκόπιμη η πρόβλεψη ενός ενιαίου συστήματος παρακολούθησης της ποιότητας των καυσίμων ή εθνικών συστημάτων που εξασφαλίζουν εξίσου αξιόπιστα αποτελέσματα καθώς και συστημάτων υποβολής εκθέσεων, προκειμένου να εκτιμάται η συμμόρφωση με τις υποχρεωτικές περιβαλλοντικές προδιαγραφές της ποιότητας καυσίμων.

(15) Θα πρέπει να θεσπισθεί διαδικασία για την ενημέρωση των μεθόδων μέτρησης που χρησιμοποιούνται για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις υποχρεωτικές προδιαγραφές ποιότητας των καυσίμων.

(16) Τα απαιτούμενα μέτρα για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να θεσπισθούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(10).

(17) Θα πρέπει να προβλεφθεί ανασκόπηση των διατάξεων της οδηγίας 98/70/ΕΚ, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η νέα κοινοτική νομοθεσία για την ποιότητα του αέρα και οι σχετικοί περιβαλλοντικοί στόχοι, όπως η ανάγκη ενθάρρυνσης των εναλλακτικών καυσίμων, στα οποία περιλαμβάνονται και τα βιοκαύσιμα, η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών μείωσης της ρύπανσης και οι επιπτώσεις των μεταλλικών προσθέτων και άλλων σχετικών θεμάτων στις επιδόσεις τους και να επιβεβαιωθεί, ή άλλως πως, η ημερομηνία πλήρους εισαγωγής των καυσίμων ντίζελ με ανώτατη περιεκτικότητα σε θείο 10 mg/kg, προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι δεν θα υπάρξει γενική αύξηση στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

(18) Θα πρέπει να πραγματοποιηθεί πλήρης ανασκόπηση των εναλλακτικών καυσίμων, συμπεριλαμβανομένων των βιοκαυσίμων, με παράλληλη εξέταση της αναγκαιότητας ειδικής νομοθεσίας.

(19) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν κανόνες για την επιβολή κυρώσεων σε περιπτώσεις παραβίασης των διατάξεων της οδηγίας 98/70/ΕΚ και να διασφαλίζουν την εφαρμογή τους.

(20) Η οδηγία 98/70/ΕΚ θα πρέπει, κατά συνέπεια, να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Η οδηγία 98/70/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως:

1. 'Bενζίνη', οποιοδήποτε πτητικό πετρελαιοειδές προοριζόμενο για τη λειτουργία κινητήρων εσωτερικής καύσης, με επιβαλλόμενη ανάφλεξη για την προώθηση των οχημάτων, το οποίο εμπίπτει στους κωδικούς ΣΟ 2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49, 2710 11 51 και 2710 11 59 (11).

2. 'Ντίζελ', πετρέλαια εσωτερικής καύσης που εμπίπτουν στον κωδικό ΣΟ 2710 19 41 (12) και χρησιμοποιούνται για αυτοπροωθούμενα οχήματα, όπως αναφέρονται στις οδηγίες 70/220/ΕΟΚ και 88/77/ΕΟΚ.

3. 'Πετρέλαια εσωτερικής καύσης που προορίζονται για χρήση από κινητά μη οδικά μηχανήματα και γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες', οποιοδήποτε υγρό προερχόμενο από το πετρέλαιο που εμπίπτει στους κωδικούς ΣΟ 2710 19 41 και 2710 19 45 (13) και προορίζεται για χρήση σε κινητήρες αναφερόμενους στις οδηγίες 97/68/ΕΚ(14) και 2000/25/ΕΚ(15).

4. 'Εξόχως απόκεντρες περιοχές', η Γαλλία σε ό,τι αφορά τα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα, η Πορτογαλία σε ό,τι αφορά τις Αζόρες και τη Μαδέρα και η Ισπανία σε ό,τι αφορά τις Καναρίους Νήσους.

Για τα κράτη μέλη με αρκτικό κλίμα ή πολύ δυσχερείς χειμερινές συνθήκες, το μέγιστο σημείο απόσταξης του 65 % σε θερμοκρασία 250 °C για καύσιμα ντίζελ και πετρέλαια εσωτερικής καύσης μπορεί να αντικαθίσταται από μέγιστο σημείο απόσταξης 10 % (όγκου/όγκο) στους 180 °C."

2. Στο άρθρο 3 παράγραφος 2, προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία:

"δ) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του στοιχείου γ), τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι, σε εύθετο χρόνο και όχι αργότερα από την 1η Ιανουαρίου 2005, διατίθεται στην αγορά, στην επικράτειά τους, αμόλυβδη βενζίνη με μέγιστη περιεκτικότητα σε θείο 10 mg/kg. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η εν λόγω αμόλυβδη βενζίνη είναι διαθέσιμη σε κατάλληλα ισόρροπη γεωγραφική βάση και πληροί, από κάθε άλλη άποψη, τις προδιαγραφές του παραρτήματος ΙΙΙ.

Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ειδικά, για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, τη διάθεση βενζίνης με περιεκτικότητα σε θείο 10 mg/kg κατ' ανώτατο όριο. Τα κράτη μέλη που κάνουν χρήση της παρούσας διάταξης, ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά. Η Επιτροπή εκπονεί καθοδηγητικές συστάσεις προκειμένου να προσδιορίσει, για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, ό,τι εννοείται ως διαθεσιμότητα σε κατάλληλα ισόρροπη γεωγραφική βάση.

ε) Το αργότερο από την 1η Ιανουαρίου 2009, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η αμόλυβδη βενζίνη μπορεί να διατίθεται στην αγορά, στην επικράτειά τους, μόνον εάν πληροί τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές που καθορίζονται στο παράρτημα III, εκτός της περιεκτικότητας σε θείο, η οποία πρέπει να είναι 10 mg/kg κατ' ανώτατο όριο."

3. Στο άρθρο 4:

α) Στην παράγραφο 1, προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία:

"δ) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του στοιχείου γ), τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι, σε εύθετο χρόνο και όχι αργότερα από την 1η Ιανουαρίου 2005, διατίθεται στην αγορά, στην επικράτειά τους, καύσιμο ντίζελ με μέγιστη περιεκτικότητα σε θείο 10 mg/kg. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το εν λόγω καύσιμο ντίζελ είναι διαθέσιμο σε κατάλληλα ισόρροπη γεωγραφική βάση και πληροί, από κάθε άλλη άποψη, τις προδιαγραφές του παραρτήματος IV.

Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ειδικά, για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, τη διάθεση καυσίμου ντίζελ με περιεκτικότητα σε θείο 10 mg/kg κατ' ανώτατο όριο. Τα κράτη μέλη που κάνουν χρήση της παρούσας διάταξης ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά.

ε) Όχι αργότερα από την 1η Ιανουαρίου 2009, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 9 παράγραφος 1 στοιχείο α), ότι το καύσιμο ντίζελ μπορεί να διατίθεται στην αγορά, στην επικράτειά τους, μόνον εάν πληροί τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές που καθορίζονται στο παράρτημα IV, εκτός της περιεκτικότητας σε θείο, η οποία πρέπει να είναι 10 mg/kg κατ' ανώτατο όριο."

β) Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

"5. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα πετρέλαια εσωτερικής καύσης που διατίθενται στην αγορά, στην επικράτειά τους, και προορίζονται για χρήση σε κινητά μη οδικά μηχανήματα και γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες, περιέχουν θείο λιγότερο από 2000 mg/kg. Το αργότερο μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2008, η μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε θείο των πετρελαίων εσωτερικής καύσης που προορίζονται για χρήση από κινητά μη οδικά μηχανήματα και γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες, πρέπει να είναι 1000 mg/kg. Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν ένα χαμηλότερο όριο ή την ίδια περιεκτικότητα σε θείο με εκείνη που ορίζεται για τα καύσιμα ντίζελ στην παρούσα οδηγία."

4. Στο άρθρο 6:

α) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"1. Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 3, 4 και 5, και σύμφωνα με το άρθρο 95 παράγραφος 10 της συνθήκης, κάθε κράτος μέλος μπορεί να λαμβάνει μέτρα με τα οποία να απαιτεί σε ειδικές περιοχές, εντός της επικράτειάς του, τα καύσιμα να μπορούν να διατίθενται στην αγορά μόνον εφόσον πληρούν περιβαλλοντικές προδιαγραφές αυστηρότερες από τις προβλεπόμενες στην παρούσα οδηγία για το σύνολο ή μέρος του στόλου οχημάτων προκειμένου να προστατεύουν την υγεία του πληθυσμού σε συγκεκριμένο οικισμό ή το περιβάλλον σε συγκεκριμένη περιοχή του εν λόγω κράτους μέλους που είναι οικολογικά ή περιβαλλοντικά ευαίσθητη, εάν η ατμοσφαιρική ρύπανση ή η ρύπανση των υπογείων υδάτων αποτελεί ή μπορεί ευλόγως να αναμένεται ότι θα αποτελέσει, σοβαρό και επαναλαμβανόμενο πρόβλημα για την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον."

β) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"3. Τα εν λόγω κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή τα σχετικά περιβαλλοντικά στοιχεία για τον εν λόγω οικισμό ή περιοχή καθώς και τις προβλεπόμενες επιπτώσεις των προτεινόμενων μέτρων στο περιβάλλον."

γ) Οι παράγραφοι 7 και 8 διαγράφονται.

5. Το άρθρο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"Άρθρο 8

Παρακολούθηση της συμμόρφωσης και υποβολή εκθέσεων

1. Τα κράτη μέλη παρακολουθούν τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των άρθρων 3 και 4, σχετικά με τα καύσιμα βενζίνη και ντίζελ, βάσει των αναλυτικών μεθόδων που αναφέρονται στα ευρωπαϊκά πρότυπα EN 228:1999 και EN 590:1999, αντίστοιχα.

2. Τα κράτη μέλη καθιερώνουν σύστημα παρακολούθησης της ποιότητας των καυσίμων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σχετικού ευρωπαϊκού προτύπου. Η χρήση εναλλακτικού συστήματος παρακολούθησης της ποιότητας των καυσίμων μπορεί να επιτρέπεται, υπό την προϋπόθεση ότι ένα τέτοιο σύστημα εξασφαλίζει εξίσου αξιόπιστα αποτελέσματα.

3. Κάθε χρόνο, μέχρι τις 30 Ιουνίου, τα κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση των εθνικών δεδομένων ποιότητας καυσίμων για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Η πρώτη έκθεση υποβάλλεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2002. Από την 1η Ιανουαρίου 2004, η μορφή της εν λόγω έκθεσης είναι σύμφωνη με εκείνη που περιγράφεται στο σχετικό ευρωπαϊκό πρότυπο. Επιπλέον, τα κράτη μέλη αναφέρουν τις συνολικές ποσότητες των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ που διατίθενται στην αγορά, στην επικράτειά τους, και τις ποσότητες καυσίμων αμόλυβδης βενζίνης και ντίζελ που διατίθενται στην αγορά με μέγιστη περιεκτικότητα σε θείο 10 mg/kg. Περαιτέρω, τα κράτη μέλη αναφέρουν ετησίως τη διαθεσιμότητα, σε κατάλληλα ισόρροπη γεωγραφική βάση, των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ με μέγιστη περιεκτικότητα σε θείο 10 mg/kg, τα οποία διατίθενται στην αγορά, στην επικράτειά τους.

4. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι οι πληροφορίες που υποβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 διατίθενται έγκαιρα με κατάλληλα μέσα. Η Επιτροπή δημοσιεύει κάθε χρόνο, και για πρώτη φορά το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2003, έκθεση σχετικά με την τρέχουσα ποιότητα των καυσίμων στα διάφορα κράτη μέλη και τη γεωγραφική κάλυψη των καυσίμων με μέγιστη περιεκτικότητα σε θείο 10 mg/kg, με στόχο να προσφέρει μια επανασκόπηση των δεδομένων ποιότητας των καυσίμων στα διάφορα κράτη μέλη."

6. Το άρθρο 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"Άρθρο 9

Διαδικασία επανεξέτασης

1. Το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2005, η Επιτροπή επανεξετάζει τις προδιαγραφές καυσίμων των παραρτημάτων ΙΙΙ και IV, με εξαίρεση την περιεκτικότητα σε θείο, και προτείνει τροποποιήσεις, εφόσον απαιτείται, για την ευθυγράμμιση με τις τρέχουσες και τις μελλοντικές απαιτήσεις της κοινοτικής νομοθεσίας όσον αφορά τις εκπομπές των οχημάτων, την ποιότητα του αέρα και τους συναφείς στόχους. Ειδικότερα, η Επιτροπή εξετάζει:

α) την ανάγκη οποιασδήποτε αλλαγής στην καταληκτική ημερομηνία για την πλήρη καθιέρωση του καυσίμου ντίζελ, με μέγιστη περιεκτικότητα σε θείο 10 mg/kg, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι δεν υπάρχει συνολική αύξηση στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Στην ανάλυση αυτή, εξετάζονται οι εξελίξεις στις τεχνολογίες διύλισης, οι αναμενόμενες βελτιώσεις στην εξοικονόμηση καυσίμων στα οχήματα και ο ρυθμός με τον οποίο εισάγονται στο στόλο των οχημάτων οι νέες αποδοτικές από πλευράς καυσίμου τεχνολογίες·

β) τις επιπτώσεις της νέας κοινοτικής νομοθεσίας, η οποία καθορίζει ποιοτικά πρότυπα αέρα για ουσίες, όπως οι πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες·

γ) τα αποτελέσματα της επανεξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 10 της οδηγίας 1999/30/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Απριλίου 1999, σχετικά με τις οριακές τιμές διοξειδίου του θείου, διοξειδίου του αζώτου, οξειδίων του αζώτου, σωματιδίων και μολύβδου στον αέρα του περιβάλλοντος(16)·

δ) τα αποτελέσματα της επανεξέτασης των διαφόρων δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί με Ιάπωνες(17), Κορεάτες(18) και Ευρωπαίους(19) κατασκευαστές αυτοκινήτων για τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα των νέων επιβατηγών αυτοκινήτων, υπό το πρίσμα των αλλαγών που εισάγει η παρούσα οδηγία όσον αφορά την ποιότητα των καυσίμων και της προόδου προς τον κοινοτικό στόχο των 120 g/km για τις εκπομπές CO2 από το μέσο όχημα·

ε) τα αποτελέσματα της επανεξέτασης που απαιτείται από το άρθρο 7 της οδηγίας 1999/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 1999, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά των εκπομπών αερίων και σωματιδιακών ρύπων από τους κινητήρες ανάφλεξης με συμπίεση που χρησιμοποιούνται σε οχήματα, καθώς και κατά των εκπομπών αερίων ρύπων από κινητήρες επιβαλλόμενης ανάφλεξης που τροφοδοτούνται με φυσικό αέριο ή υγραέριο και χρησιμοποιούνται σε οχήματα, και σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 88/77/ΕΟΚ του Συμβουλίου(20) και την επιβεβαίωση του υποχρεωτικού προτύπου εκπομπών NOx για κινητήρες βαρέως τύπου·

στ) την αποτελεσματική λειτουργία νέων τεχνολογιών μείωσης της ρύπανσης και τις επιπτώσεις των μεταλλικών πρόσθετων ουσιών και άλλων σχετικών παραμέτρων στις επιδόσεις τους και τις εξελίξεις που επηρεάζουν τις διεθνείς αγορές καυσίμων·

ζ) την ανάγκη ενθάρρυνσης της χρήσης εναλλακτικών καυσίμων, συμπεριλαμβανομένων των βιοκαυσίμων, καθώς και την ανάγκη εισαγωγής τροποποιήσεων στις άλλες παραμέτρους των προδιαγραφών των καυσίμων, τόσο των συμβατικών όσο και των εναλλακτικών, παραδείγματος χάριν τις τροποποιήσεις των μεγίστων ορίων πτητικότητας των βενζινών που περιέχονται στην παρούσα οδηγία, οι οποίες είναι αναγκαίες για την εφαρμογή τους στα μίγματα βιοαιθανόλης με βενζίνη καθώς και οποιεσδήποτε μεταγενέστερες αναγκαίες αλλαγές του ΕΝ 228:1999.

2. Κατά την εξέταση των προτάσεών της για το επόμενο στάδιο των προδιαγραφών για τις εκπομπές των κινητήρων ανάφλεξης με συμπίεση σε μη οδικές εφαρμογές, η Επιτροπή καθορίζει εκ παραλλήλου την απαιτούμενη ποιότητα καυσίμων. Προς το σκοπό αυτό, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τη σημασία των εκπομπών του τομέα αυτού, τα συνολικά περιβαλλοντικά οφέλη καθώς και τα οφέλη στον τομέα της υγείας, τις επιπτώσεις στα κράτη μέλη σε σχέση με τη διανομή καυσίμων και το κόστος και τα οφέλη από ένα επίπεδο θείου αυστηρότερο από το σήμερα απαιτούμενο για τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται από κινητήρες ανάφλεξης με συμπίεση σε μη οδικές εφαρμογές, και στη συνέχεια ευθυγραμμίζει τις κατάλληλες απαιτήσεις για την ποιότητα των καυσίμων για τις μη οδικές εφαρμογές με αυτές του τομέα των οδικών μεταφορών έως μια συγκεκριμένη ημερομηνία η οποία τη στιγμή αυτή αναμένεται να είναι η 1η Ιανουαρίου 2009, και η οποία θα επιβεβαιωθεί ή θα τροποποιηθεί από την Επιτροπή κατά την επανεξέταση που αυτή θα πραγματοποιήσει το 2005.

3. Επιπλέον των διατάξεων της παραγράφου 1, η Επιτροπή μπορεί να υποβάλλει, μεταξύ άλλων:

- προτάσεις, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη την ιδιαίτερη κατάσταση όσον αφορά τους στόλους επιχειρηματικών οχημάτων και την ανάγκη να προταθούν επίπεδα προδιαγραφών για τα ειδικά καύσιμα που χρησιμοποιούν,

- προτάσεις για τον καθορισμό επιπέδων προδιαγραφών, οι οποίες εφαρμόζονται στο υγραέριο, στο φυσικό αέριο για οχήματα και στα βιοκαύσιμα."

7. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

"Άρθρο 9α

Κυρώσεις

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τις κυρώσεις που εφαρμόζονται σε περιπτώσεις παραβίασης των εθνικών διατάξεων που εκδίδονται κατ' εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Οι καθοριζόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές."

8. Στο άρθρο 10, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"1. Οι μέθοδοι μέτρησης που πρέπει να εφαρμόζονται σε σχέση με τις παραμέτρους που καθορίζονται στα παραρτήματα I και III, είναι οι αναλυτικές μέθοδοι που περιγράφονται στο ευρωπαϊκό πρότυπο EN 228:1999. Οι μέθοδοι μέτρησης που πρέπει να εφαρμόζονται σε σχέση με τις παραμέτρους που καθορίζονται στα παραρτήματα ΙΙ και IV, είναι οι αναλυτικές μέθοδοι που περιγράφονται στο ευρωπαϊκό πρότυπο EN 590:1999. Tα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν αναλυτικές μεθόδους, οι οποίες καθορίζονται ειδικά προς αντικατάσταση των προτύπων ΕΝ 228:1999 ή ΕΝ 590:1999, ανάλογα με την περίπτωση, εφόσον μπορεί να αποδειχθεί ότι οι νέες μέθοδοι παρέχουν τουλάχιστον την ίδια ακρίβεια και τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο πιστότητας με τις αναλυτικές μεθόδους που αντικαθιστούν. Σε περίπτωση που χρειάζεται προσαρμογή των επιτρεπόμενων αναλυτικών μεθόδων στην τεχνική πρόοδο, οι τροποποιήσεις μπορούν να θεσπίζονται από την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2."

9. Το άρθρο 11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"Άρθρο 11

Διαδικασία επιτροπής

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που συστάθηκε βάσει του άρθρου 12 της οδηγίας 96/62/EΚ(21).

2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(22), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

Το χρονικό διάστημα που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/EΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό."

10. Τα παραρτήματα I έως IV αντικαθίστανται από το κείμενο του παραρτήματος της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2003. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τα μέτρα αυτά από την 1η Ιανουαρίου 2004.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αυτής καθορίζεται από τα κράτη μέλη.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 3 Μαρτίου 2003.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

P. Cox

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Α.-Α. Τσοχατζόπουλος

(1) ΕΕ C 213 Ε της 31.7.2001, σ. 255.

(2) ΕΕ C 36 της 8.2.2002, σ. 115.

(3) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Νοεμβρίου 2001 (ΕΕ C 153 Ε της 27.6.2002, σ. 253), κοινή θέση του Συμβουλίου της 15ης Απριλίου 2002 (ΕΕ C 145 Ε της 18.6.2002, σ. 71) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Σεπτεμβρίου 2002 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα). Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30ής Ιανουαρίου 2003 και απόφαση του Συμβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου 2003.

(4) ΕΕ L 350 της 28.12.1998, σ. 58· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2000/71/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ 287 της 14.11.2000, σ. 46).

(5) ΕΕ L 76 της 6.4.1970, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2001/100/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 16 της 18.1.2002, σ. 32).

(6) ΕΕ L 36 της 9.2.1988, σ. 33· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2001/27/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 107 της 18.4.2001, σ. 10).

(7) ΕΕ L 204 της 21.7.1998, σ. 37· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 98/48/ΕΚ (ΕΕ L 217 της 5.8.1998, σ. 18).

(8) ΕΕ L 59 της 27.2.1998 σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2001/63/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 227 της 23.8.2001, σ. 41).

(9) ΕΕ L 173 της 12.7.2000, σ. 1.

(10) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

(11) Η αρίθμηση των εν λόγω κωδικών ΣΟ, όπως αναφέρεται στο ΚΔ που τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2031/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 279 της 23.10.2001, σ. 1).

(12) Η αρίθμηση των εν λόγω κωδικών ΣΟ, όπως αναφέρεται στο ΚΔ που τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2031/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 279 της 23.10.2001, σ. 1).

(13) Η αρίθμηση των εν λόγω κωδικών ΣΟ, όπως αναφέρεται στο ΚΔ που τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2031/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 279 της 23.10.2001, σ. 1).

(14) ΕΕ L 59 της 27.2.1998, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2001/63/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 227 της 23.8.2001, σ. 41).

(15) ΕΕ L 173 της 12.7.2000, σ. 1.

(16) ΕΕ L 163 της 29.6.1999, σ. 41· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2001/744/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 278 της 23.10.2001, σ. 35).

(17) ΕΕ L 100 της 20.4.2000, σ. 57.

(18) ΕΕ L 100 της 20.4.2000, σ. 55.

(19) ΕΕ L 40 της 13.2.1999, σ. 49.

(20) ΕΕ L 44 της 16.2.2000, σ. 1.

(21) ΕΕ L 296 της 21.11.1996, σ. 55.

(22) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

"ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ

Τύπος: Βενζίνη

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΗ

Τύπος: Πετρέλαιο ντίζελ

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ

Τύπος: Βενζίνη

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΗ

Τύπος: Πετρέλαιο ντίζελ

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>"