32003H0579

Σύσταση του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003, σχετικά με την εφαρμογή των πολιτικών των κρατών μελών για την απασχόληση

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 197 της 05/08/2003 σ. 0022 - 0030


Σύσταση του Συμβουλίου

της 22ας Ιουλίου 2003

σχετικά με την εφαρμογή των πολιτικών των κρατών μελών για την απασχόληση

(2003/579/ΕΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 128 παράγραφος 4,

τη σύσταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της επιτροπής απασχόλησης,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας, στις 23 και 24 Μαρτίου 2000, καθόρισε ένα νέο στρατηγικό στόχο ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταστεί η πιο ανταγωνιστική και η πιο δυναμική οικονομία της γνώσης στον κόσμο, με βιώσιμη οικονομική μεγέθυνση, με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και με μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή. Για το σκοπό αυτό, το Συμβούλιο αποφάσισε συνολικούς στόχους για την απασχόληση και στόχους για την απασχόληση των γυναικών, για το έτος 2010.

(2) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Βαρκελώνης, στις 15 και 16 Μαρτίου 2002, ζήτησε την ενίσχυση της ευρωπαϊκής στρατηγικής απασχόλησης μέσω μιας ενισχυμένης, απλοποιημένης και καλύτερα διαχειριζόμενης διαδικασίας, πλήρως ενσωματωμένης στη στρατηγική της Λισαβόνας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Βαρκελώνης ζήτησε να απλοποιηθούν οι διαδικασίες συντονισμού και να συγχρονισθούν τα χρονοδιαγράμματα έκδοσης των γενικών προσανατολισμών οικονομικής πολιτικής και των κατευθυντήριων γραμμών για την απασχόληση.

(3) Η συμφωνία του Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 2002, σχετικά με τον εξορθολογισμό θεωρεί ότι ο εξορθολογισμός θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από το στόχο της αύξησης της διαφάνειας και της αποδοτικότητας, να αποφεύγει την επικάλυψη και τις επαναλήψεις στη διατύπωση των κατευθυντήριων γραμμών και να εξασφαλίζει τη συνοχή, τη συμπληρωματικότητα και τη συνέπεια.

(4) Το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που πραγματοποιήθηκε στις 20 και 21 Μαρτίου 2003 στις Βρυξέλλες, επιβεβαίωσε ότι η στρατηγική για την απασχόληση διαδραματίζει τον κορυφαίο ρόλο στην υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής της Λισαβόνας για την απασχόληση και την αγορά εργασίας και ζήτησε από τα κράτη μέλη να διατηρήσουν τη δυναμική της μεταρρύθμισης των εθνικών αγορών εργασίας.

(5) Το Συμβούλιο υιοθέτησε τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών, με την απόφαση 2003/578/ΕΚ(1).

(6) Η κοινή έκθεση για την απασχόληση που εγκρίθηκε από την Επιτροπή και το Συμβούλιο στις 6 Μαρτίου 2003 περιγράφει τις βασικές προκλήσεις για την πολιτική απασχόλησης σε κάθε κράτος μέλος και επισημαίνει τις προτεραιότητες δράσης που θα ενισχύσουν τη συμβολή κάθε κράτους μέλους στην επίτευξη των γενικών στόχων των κατευθυντήριων γραμμών για την απασχόληση.

(7) Οι υγιείς μακροοικονομικές πολιτικές και οι περιεκτικές οικονομικές μεταρρυθμίσεις είναι ζωτικές για τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει, συνεπώς, να εφαρμόζουν τη σύσταση αυτή κατά τρόπο συνεπή με τους γενικούς προσανατολισμούς οικονομικής πολιτικής,

ΣΥΝΙΣΤΑ στα κράτη μέλη την ανάληψη των δράσεων που εκτίθενται στο παράρτημα.

Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2003.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

G. Alemanno

(1) Βλέπε σελίδα 13 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΒΕΛΓΙΟ

Η δημογραφική γήρανση συνεπάγεται την ανάγκη μέτρων για την κινητοποίηση του μη απασχολούμενου δυνητικού εργατικού δυναμικού, αυξάνοντας έτσι τα ποσοστά απασχόλησης και συμμετοχής. Παρά τη θετική εξέλιξη τα τελευταία χρόνια, τα ποσοστά απασχόλησης στο Βέλγιο παραμένουν πολύ κάτω από το μέσο όρο της ΕΕ και πολύ μακριά από τους στόχους της ΕΕ, ιδίως για τους εργαζομένους μεγαλύτερης ηλικίας, το ποσοστό απασχόλησης των οποίων είναι το χαμηλότερο στην ΕΕ. Είναι απίθανο τα μέτρα που ελήφθησαν έως σήμερα για την παράταση του επαγγελματικού βίου να επαρκέσουν για την επίτευξη του στόχου της ΕΕ έως το 2010. Αν και η μακροχρόνια ανεργία έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια και βρίσκεται σήμερα κάτω από το μέσο όρο της ΕΕ, παραμένει διαρθρωτικό πρόβλημα. Οι εισροές στη μακροχρόνια ανεργία παραμένουν υψηλές και εξακολουθεί να μην παρέχεται μια κατάλληλη προληπτική προσέγγιση για όλους τους ενηλίκους που αναζητούν εργασία. Παρά τα πρόσφατα μέτρα για την απομάκρυνση των παγίδων ανεργίας, ο κίνδυνος της εξάρτησης από τις παροχές απαιτεί την περαιτέρω επανεξέταση του συστήματος παροχών, ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται η ελκυστικότητα της εργασίας. Εξάλλου, ο μετριασμός των μισθών και η ταυτόχρονη μείωση της φορολογίας και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης εξακολουθούν να αποτελούν τους κύριους άξονες για τη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης και την επακόλουθη δημιουργία θέσεων εργασίας. Επιπλέον, οι επίμονες περιφερειακές και υποπεριφερειακές ανισότητες όσον αφορά τις επιδόσεις της αγοράς εργασίας αντανακλούν όχι μόνο τις διαφορές στην οικονομική επίδοση αλλά και την ανεπαρκή γεωγραφική κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, και οι πρωτοβουλίες στον τομέα αυτό παραμένουν περιορισμένης εμβέλειας.

Το Βέλγιο συνεπώς θα πρέπει:

Πρόληψη και ενεργοποίηση

1. Να ενισχύσει τα μέτρα για τη μείωση των εισροών στη μακροχρόνια ανεργία βελτιώνοντας την κάλυψη των άνεργων ενηλίκων από την προληπτική προσέγγιση.

Προσφορά εργατικού δυναμικού και παράταση του επαγγελματικού βίου

2. Να αναπτύξει και να εφαρμόσει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης, ιδιαίτερα για τους εργαζομένους μεγαλύτερης ηλικίας και τις γυναίκες, με βάση τους κατάλληλους ποσοτικούς στόχους· να λάβει περαιτέρω προληπτικά μέτρα και να καταργήσει τα κίνητρα για την πρόωρη αποχώρηση των εργαζομένων από την εργασία.

Ανταμοιβή της εργασίας

3. Να εφαρμόσει την προγραμματισμένη πολυετή μείωση της φορολογικής και μη φορολογικής επιβάρυνσης στην εργασία έτσι ώστε να ενθαρρύνει τους εργαζομένους να αναλάβουν εργασία και τους εργοδότες να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, σε συνδυασμό με την περαιτέρω επανεξέταση του συστήματος παροχών ώστε να απομακρύνει τις παγίδες ανεργίας.

Περιφερειακές ανισότητες

4. Να αναλάβει συντονισμένη δράση για να αυξήσει την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού μεταξύ των περιφερειών και να βελτιώσει περαιτέρω το συντονισμό και την ολοκλήρωση των πολιτικών για την αγορά εργασίας.

ΔΑΝΙΑ

Τα ποσοστά απασχόλησης της Δανίας είναι ήδη πολύ πάνω από τους στόχους της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των ποσοστών των γυναικών και των μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων. Ενόψει, ωστόσο, της γήρανσης του εργατικού δυναμικού, η Δανία χρειάζεται να εξασφαλίσει επαρκή προσφορά εργατικού δυναμικού για να διαφυλάξει το δυναμικό της οικονομικής μεγέθυνσης και τη βιωσιμότητα του συστήματος κοινωνικής προστασίας. Οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις αύξησαν τη μέση πραγματική ηλικία συνταξιοδότησης, αλλά εξακολουθεί να πρέπει να ληφθεί μέριμνα σε ορισμένους τομείς, ιδίως στους τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης και στον κοινωνικό τομέα, όπου υπάρχει υπερεκπροσώπηση των εργαζομένων ηλικίας άνω των 50 ετών. Άλλες πηγές πιθανής προσφοράς εργατικού δυναμικού περιλαμβάνουν τους μετανάστες που ζουν ήδη στη Δανία, η συμμετοχή των οποίων θα πρέπει να ενθαρρυνθεί. Πραγματοποιήθηκαν μεταρρυθμίσεις για να μειωθεί η γενική φορολογική επιβάρυνση στην εργασία, αλλά θα χρειασθούν περαιτέρω μεταρρυθμίσεις για να εξασφαλισθεί η συμμετοχή του εργατικού δυναμικού μακροπρόθεσμα, ιδίως με τη μείωση των ακόμη σχετικά υψηλών οριακών φορολογικών συντελεστών και με την παροχή κινήτρων για την αναβολή της πρόωρης συνταξιοδότησης.

Η Δανία συνεπώς θα πρέπει:

Προσφορά εργατικού δυναμικού και παράταση του επαγγελματικού βίου

1. Να ενισχύσει τις προσπάθειες για τη διατήρηση της διαθεσιμότητας του εργατικού δυναμικού μακροπρόθεσμα, ιδίως με την προώθηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας και με την άρση των πιθανών στενώσεων σε τομείς με γηράσκον εργατικό δυναμικό.

Άτομα σε μειονεκτική θέση

2. Να ενισχύσει περαιτέρω την ένταξη στην αγορά εργασίας των μεταναστών με την εξασφάλιση της ορθής ισορροπίας μεταξύ των αυξανόμενων οικονομικών κινήτρων και της αποφυγής του κοινωνικού αποκλεισμού.

Ανταμοιβή της εργασίας

3. Να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις για τη μείωση των υψηλών οριακών φορολογικών συντελεστών και της συνολικής φορολογικής πίεσης στην εργασία, ιδίως για τα άτομα με χαμηλά και μέσα εισοδήματα και να αξιολογήσει τον αντίκτυπό τους.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Το συνολικό ποσοστό απασχόλησης στη Γερμανία είναι κοντά στο στόχο του 67 % της ΕΕ για το 2005. Το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών υπερβαίνει ήδη τον ενδιάμεσο στόχο της ΕΕ του 57 % για το 2005, ενώ για τους εργαζομένους μεγαλύτερης ηλικίας παραμένει κάτω από το χαμηλό επίπεδο έναρξης του 1997, λόγω της μικρής συμμετοχής των ηλικιών 60-64. Ωστόσο, η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας εξακολουθεί να επηρεάζεται αρνητικά από τη συνεχιζόμενη έλλειψη εγκαταστάσεων φροντίδας και τις διαφορές στις αμοιβές των δύο φύλων, ιδίως στον ιδιωτικό τομέα. Η αναμενόμενη επιδείνωση της κατάστασης της ανεργίας το 2003 απαιτεί αποτελεσματικές προληπτικές και ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας. Το συνδυασμένο αποτέλεσμα της φορολογίας, των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και της ανάκλησης των παροχών ενδέχεται να δημιουργήσει αντικίνητρα για την εργασία, ιδίως για τους χαμηλόμισθους. Οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις επικεντρώθηκαν συνεπώς στην τελευταία αυτή ομάδα. Το εκπαιδευτικό σύστημα συνιστά επίσης ένα σημαντικό στοιχείο για την αντιμετώπιση της ανεργίας, επειδή οι ανειδίκευτοι αποτελούν μεγάλο ποσοστό των ανέργων. Παραμένει ένα μεγάλο έλλειμμα θέσεων εργασίας, ιδίως στα νέα ομόσπονδα κρατίδια, με τον κίνδυνο της περαιτέρω αύξησης των περιφερειακών ανισοτήτων στην αγορά εργασίας. Το κανονιστικό πλαίσιο ενδέχεται να αναστέλλει τη δημιουργία θέσεων εργασίας και πρέπει να επανεξεταστεί σε βάθος, συμπεριλαμβανομένων των θεσμών της αγοράς εργασίας που διέπουν τη διαμόρφωση των μισθών.

Η Γερμανία συνεπώς θα πρέπει:

Πρόληψη και ενεργοποίηση

1. Να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της βοήθειας για την αναζήτηση εργασίας και των ενεργητικών προγραμμάτων της αγοράς εργασίας, με βελτιωμένη στοχοθέτηση και προσαρμογή στις διάφορες περιπτώσεις· οι πολιτικές της αγοράς εργασίας θα πρέπει να εξακολουθήσουν να δίδουν ιδιαίτερη προσοχή στα νέα ομόσπονδα κρατίδια.

Αντιμετώπιση της αλλαγής και προώθηση της προσαρμοστικότητας

2. Να υποστηρίξει τη δημιουργία θέσεων εργασίας με τη συστηματική επανεξέταση και την άρση των κανονιστικών φραγμών που ενδέχεται να παρεμποδίσουν την ανάπτυξη απασχόλησης στον τομέα των υπηρεσιών και της βιομηχανίας· να προωθήσει την πιο ευπροσάρμοστη οργάνωση της εργασίας και να δημιουργήσει ένα κανονιστικό πλαίσιο ευνοϊκό τόσο για τη δημιουργία θέσεων εργασίας όσο και για την παραγωγικότητα, μεταξύ άλλων με τη συνεπή και ορθή εφαρμογή της μεταρρύθμισης της εργατικής νομοθεσίας που ανακοινώθηκε το Μάρτιο του 2003 από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Διά βίου μάθηση

3. Να αναπτύξει περαιτέρω και να εφαρμόσει μια γενικότερη στρατηγική για τη διά βίου μάθηση, αντιμετωπίζοντας όλα τα επίπεδα του εκπαιδευτικού συστήματος με ιδιαίτερη προσοχή στην όλο και μεγαλύτερη συμμετοχή στη συνεχιζόμενη κατάρτιση, ιδίως των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας και των ανειδίκευτων και των εργαζομένων στις ΜΜΕ.

Ισότητα των φύλων

4. Να ενισχύσει τα μέτρα για την αντιμετώπιση των ειδικών μειονεκτημάτων στην αγορά εργασίας λόγω του φύλου, και ιδίως να εκτιμήσει τον αντίκτυπο της φορολογίας του εισοδήματος από εργασία στην απασχόληση των γυναικών και να ενθαρρύνει τους κοινωνικούς εταίρους να αναλάβουν τις ευθύνες τους ώστε να μειωθεί σημαντικά η διαφορά μεταξύ των φύλων όσον αφορά τις αμοιβές· να προωθήσει την προσφορά υπηρεσιών φροντίδας των παιδιών και να βελτιώσει την αντιστοιχία τους με τα ωράρια εργασίας και τα ωράρια λειτουργίας των σχολείων.

Ανταμοιβή της εργασίας

5. Να συνεχίσει τη μεταρρύθμιση του συστήματος φορολογίας και κοινωνικών παροχών, ώστε να εξασφαλισθούν επαρκή κίνητρα για την ανάληψη εργασίας. Ταυτοχρόνως να ενισχύσει τη νόμιμη υποχρέωση της δραστήριας αναζήτησης εργασίας ως προϋπόθεση της λήψης παροχών.

ΕΛΛΑΔΑ

Το γενικό ποσοστό απασχόλησης της Ελλάδας είναι σημαντικά κάτω από τους στόχους που τέθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ιδίως για τις γυναίκες. Τα συγκριτικά χαμηλά ποσοστά απασχόλησης οφείλονται εν μέρει στη χαμηλή συχνότητα εμφάνισης της μερικής απασχόλησης στην Ελλάδα. Η ανεργία μειώθηκε για τρίτο συνεχές έτος το 2002, αλλά εξακολουθεί να είναι πάνω από το μέσο όρο της ΕΕ, με το ποσοστό ανεργίας των γυναικών να υπερβαίνει το διπλάσιο του ποσοστού των ανδρών. Η μεταρρύθμιση των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης, που είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση του υψηλού επιπέδου της μακροχρόνιας ανεργίας, εξακολουθεί να καθυστερεί. Για να αυξηθεί η παραγωγικότητα της εργασίας, η οποία πάσχει μεταξύ άλλων από τα χαμηλά επίπεδα δεξιοτήτων, πρέπει να ενσωματωθούν καλύτερα τα συστήματα αρχικής και συνεχιζόμενης κατάρτισης. Παρά τις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις, η περιπλοκότητα του συστήματος φορολόγησης και οι υψηλές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης παραμένουν σημαντικά εμπόδια για τις προσλήψεις και για τη μείωση της αδήλωτης εργασίας. Επιπλέον, οι μεταρρυθμίσεις που στόχευαν στην προώθηση ευέλικτων μορφών απασχόλησης είχαν περιορισμένο αντίκτυπο.

Η Ελλάδα συνεπώς θα πρέπει:

Αντιμετώπιση της αλλαγής και προώθηση της προσαρμοστικότητας

1. Να εφαρμόσει πλήρως και σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους τη δέσμη μέτρων για τη μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας, με σκοπό τη βελτίωση της πρόσβασης στη μερική απασχόληση και την υποστήριξη της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων, ενώ θα εξασφαλίζει παράλληλα την ισορροπία μεταξύ ευελιξίας και ασφάλειας στην αγορά εργασίας.

Διά βίου μάθηση

2. Να ολοκληρώσει και να εφαρμόσει την εκτεταμένη στρατηγική διά βίου μάθησης, με βάση το συντονισμό που άρχισε μεταξύ συστημάτων εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης και απασχόλησης. Να λάβει μέτρα για την αύξηση του μορφωτικού επιπέδου και της συμμετοχής των ενηλίκων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.

Ισότητα των φύλων

3. Να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για τη μείωση των υψηλών διαφορών των δύο φύλων όσον αφορά τα ποσοστά απασχόλησης και ανεργίας και να συνεχίσει τις προσπάθειες για την αύξηση των εγκαταστάσεων φροντίδας για παιδιά και άλλα εξαρτώμενα άτομα.

Ανταμοιβή της εργασίας

4. Να απλοποιήσει το φορολογικό σύστημα και να μειώσει τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, ιδίως για τους χαμηλόμισθους, ενώ θα προσφέρει παράλληλα μεγαλύτερα κίνητρα για τη μερική απασχόληση. Να εφαρμόσει έναν επαρκή συνδυασμό πολιτικής για να μειώσει ουσιωδώς την αδήλωτη εργασία, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της φορολογίας στο χαμηλόμισθο εργατικό δυναμικό και των αυξημένων κινήτρων για τη μετατροπή της αδήλωτης εργασίας σε κανονική εργασία.

Υπηρεσίες εκτέλεσης

5. Να ολοκληρώσει τη μεταρρύθμιση των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης και να εφαρμόσει πλήρως την προληπτική και εξατομικευμένη προσέγγιση, ιδίως για τις γυναίκες και τους νέους· να αναβαθμίσει περαιτέρω τα στατιστικά συστήματα παρακολούθησης.

ΙΣΠΑΝΙΑ

Παρά τις μεγάλες προσπάθειες που καταβλήθηκαν και την πρόοδο που σημειώθηκε τα τελευταία χρόνια, το ποσοστό απασχόλησης παραμένει σημαντικά πάνω από το μέσο όρο της ΕΕ, ενώ το ποσοστό ανεργίας παραμένει κάτω από το μέσο όρο της ΕΕ. Η μείωση της ανεργίας ήταν μεγαλύτερη για τις γυναίκες από ό,τι για τους άνδρες, αλλά το ποσοστό ανεργίας των γυναικών εξακολουθεί να είναι πάνω από το διπλάσιο του ποσοστού των ανδρών. Άλλα χαρακτηριστικά της ισπανικής αγοράς εργασίας παραμένουν σχεδόν αμετάβλητα: η αργή βελτίωση της παραγωγικότητας, το υψηλό μερίδιο των συμβάσεων ορισμένου χρόνου και η μικρή χρήση των συμβάσεων μερικής απασχόλησης, που εξακολουθούν να είναι πολύ λιγότερο διαδεδομένες από ό,τι σε άλλα κράτη μέλη. Επιπλέον, η δημιουργία θέσεων εργασίας στις διάφορες αυτόνομες κοινότητες δεν πέτυχε να γεφυρώσει τις μεγάλες διαφορές μεταξύ των περιφερειών όσον αφορά τα ποσοστά απασχόλησης. Η γεωγραφική κινητικότητα του εργατικού δυναμικού είναι περιορισμένη, εν μέρει λόγω των διαρθρωτικών εμποδίων, κυρίως της κακής λειτουργίας της αγοράς στέγης. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό να ολοκληρωθεί ο εκσυγχρονισμός των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης και να αυξηθεί ο συντονισμός μεταξύ των περιφερειακών υπηρεσιών απασχόλησης.

Η Ισπανία συνεπώς θα πρέπει:

Αντιμετώπιση της αλλαγής και προώθηση της προσαρμοστικότητας

1. Να βελτιώσει, στο πλαίσιο διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους, την οργάνωση της εργασίας και τη συμμετοχή στη διά βίου μάθηση με σκοπό την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ποιότητας στην εργασία. Να αναθεωρήσει το κανονιστικό πλαίσιο, δίνοντας έμφαση στη μείωση του υψηλού ποσοστού των συμβάσεων ορισμένου χρόνου και στην αύξηση της χρήσης των συμβάσεων μερικής απασχόλησης.

Ισότητα των φύλων

2. Να αναλάβει αποτελεσματική δράση για την αύξηση του γενικού ποσοστού απασχόλησης και να γεφυρώσει τις διαφορές μεταξύ των φύλων όσον αφορά την απασχόληση και την ανεργία. Να βελτιώσει την παροχή εγκαταστάσεων φροντίδας για τα παιδιά και για άλλα εξαρτώμενα πρόσωπα.

Περιφερειακές ανισότητες

3. Να βελτιώσει τις συνθήκες που οδηγούν στη δημιουργία θέσεων εργασίας σε περιφέρειες που μειονεκτούν και να εξαλείψει τα εμπόδια για τη γεωγραφική κινητικότητα του εργατικού δυναμικού. Αυτή η δράση θα πρέπει να περιλαμβάνει την ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ των διαφόρων περιφερειακών υπηρεσιών απασχόλησης με σκοπό τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων όσον αφορά την απασχόληση και την ανεργία.

Υπηρεσίες εκτέλεσης

4. Να ολοκληρώσει τον εκσυγχρονισμό των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης έτσι ώστε να βελτιωθεί η αποδοτικότητά τους και να αυξηθεί η ικανότητά τους να μεσολαβούν στην αγορά εργασίας. Αυτές οι προσπάθειες θα πρέπει να περιλαμβάνουν την ολοκλήρωση του στατιστικού συστήματος παρακολούθησης.

ΓΑΛΛΙΑ

Η Γαλλία εξακολουθεί να έχει σχετικά χαμηλό ποσοστό συνολικής απασχόλησης και πολύ χαμηλό ποσοστό απασχόλησης για τους εργαζομένους μεγαλύτερης ηλικίας (από τα χαμηλότερα στην ΕΕ). Στο πλαίσιο ενός γηράσκοντος πληθυσμού, η πρόκληση έγκειται επομένως στην ενθάρρυνση της συμμετοχής του εργατικού δυναμικού, ιδίως για τους εργαζομένους μεγαλύτερης ηλικίας. Παρά την εφαρμογή ενεργητικών και προληπτικών πολιτικών, το επίπεδο της διαρθρωτικής ανεργίας παραμένει υψηλό σε ορισμένα μέρη της χώρας ενώ υπάρχει και συνεχής αναντιστοιχία μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης εργατικού δυναμικού, θέτοντας προβλήματα πρόσληψης σε ορισμένους τομείς. Στο πλαίσιο αυτό, ο αριθμός των νέων που εγκαταλείπουν το σχολείο χωρίς προσόντα είναι ιδιαίτερα ανησυχητικός. Τέλος, παρά τη δυνατότητά του να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε αρκετούς τομείς, ο κοινωνικός διάλογος παρουσιάζει κάποιες αδυναμίες.

Η Γαλλία συνεπώς θα πρέπει:

Πρόληψη και ενεργοποίηση

1. Να συνεχίσει και να αναπτύξει μέτρα για την πρόληψη της ανεργίας με την ενίσχυση μιας εξατομικευμένης προσέγγισης για τους ανέργους και με την εξασφάλιση αποτελεσματικών κινήτρων για την αναζήτηση εργασίας και του συντονισμού των διαφόρων υπηρεσιών απασχόλησης. Για το σκοπό αυτό, να εξασφαλίσει ότι το νέο σύστημα ασφάλισης ανεργίας συνοδεύεται από τις κατάλληλες απαιτήσεις και τα αποτελεσματικά κίνητρα για την αναζήτηση εργασίας.

Διά βίου μάθηση

2. Να συνεχίσει την εκτεταμένη στρατηγική της διά βίου μάθησης, που αντιπροσωπεύει τις ανάγκες αρχικής κατάρτισης και ενθαρρύνει την πρόσβαση στην κατάρτιση για τους ανειδίκευτους εργαζομένους, ιδίως στις ΜΜΕ.

Προσφορά εργατικού δυναμικού και παράταση του επαγγελματικού βίου

3. Να εφαρμόσει μια συνεκτική πολιτική για να αυξήσει σημαντικά τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας, ιδίως με την προσφορά κινήτρων για την παραμονή στην εργασία, να ενισχύσει την πρόσβαση στην κατάρτιση και τη μεταρρύθμιση των συστημάτων πρόωρης συνταξιοδότησης.

Συνεργασία των κοινωνικών εταίρων

4. Να παρακινήσει και να ενθαρρύνει τον κοινωνικό διάλογο, ιδίως για να αντιμετωπίσει ζητήματα που συνδέονται με την παράταση του επαγγελματικού βίου και τη διά βίου μάθηση.

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Η Ιρλανδία σημειώνει σταθερή πρόοδο προς την κατεύθυνση της επίτευξης των στόχων απασχόλησης της Στοκχόλμης και της Λισαβόνας. Ωστόσο, η απότομη επιβράδυνση της οικονομικής μεγέθυνσης και η πρόσφατη αύξηση του ποσοστού της ανεργίας αποτελούν σημαντική πρόκληση. Η συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναμικό έχει βελτιωθεί σημαντικά, εξακολουθεί όμως να υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ των ποσοστών απασχόλησης γυναικών και ανδρών καθώς και μεγάλη διαφορά όσον αφορά τις αμοιβές. Αυτή η διαφορά επιδεινώνεται από τις δυσκολίες όσον αφορά την προσφορά και την προσιτότητα της παιδικής φροντίδας. Παρόλο που σημειώθηκε πρόοδος, εξακολουθούν να υφίστανται ανισότητες μεταξύ των δύο περιφερειών, όσον αφορά την ισότιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας και την οικονομική δραστηριότητα. Δεν έχει ακόμη εφαρμοσθεί ένα στρατηγικό πλαίσιο για τη διά βίου μάθηση ενώ αναμένεται ακόμη η ανάπτυξη της ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης, ιδίως για τους εργαζομένους μεγαλύτερης ηλικίας.

Η Ιρλανδία συνεπώς θα πρέπει:

Δημιουργία θέσεων εργασίας

1. Να αναλάβει περαιτέρω εκτεταμένα μέτρα για να αντιμετωπίσει τις περιφερειακές ανισορροπίες όσον αφορά την απασχόληση, την ανεργία και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από τα κοινοτικά διαρθρωτικά ταμεία.

Διά βίου μάθηση

2. Να αυξήσει την ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση και να επισπεύσει την εφαρμογή μιας συνεκτικής στρατηγικής για τη διά βίου μάθηση με γενικούς στόχους. Να προωθήσει την ενεργό συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στην επιδίωξη των στόχων αυτών.

Ισότητα των φύλων

3. Να ενισχύσει τις προσπάθειες για να κινητοποιήσει και να ενσωματώσει στην αγορά εργασίας τους οικονομικά αέργους, ιδίως τις γυναίκες, με τη συνέχιση της άρσης των φορολογικών εμποδίων, αυξάνοντας τον αριθμό των προσιτών θέσεων παιδικής φροντίδας και αντιμετωπίζοντας τους παράγοντες που συντηρούν τη διαφορά μεταξύ των φύλων ως προς τις αμοιβές.

ΙΤΑΛΙΑ

Παρά τις βελτιώσεις των πρόσφατων ετών εξακολουθεί να υπάρχει σημαντικό άνοιγμα της ψαλίδας μεταξύ των ποσοστών απασχόλησης στην Ιταλία και του κοινοτικού μέσου όρου, ειδικά για τις γυναίκες και τους μεγαλύτερους σε ηλικία εργαζομένους, και οι εθνικοί στόχοι έχουν τεθεί αναλόγως. Εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλο περιφερειακό άνοιγμα της ψαλίδας, με το βορρά να σημειώνει υψηλά ποσοστά συμμετοχής και σχεδόν πλήρη απασχόληση, αφενός, και με το νότο να χαρακτηρίζεται από χαμηλή συμμετοχή και υψηλή ανεργία, αφετέρου. Ενώ οι προηγούμενες μεταρρυθμίσεις έχουν συμβάλει στην αύξηση της απασχόλησης και στη μείωση του επιπέδου ανεργίας και στα δύο μέρη της χώρας, η σχετική απόσταση παρέμεινε ουσιαστικά αναλλοίωτη. Η εφαρμογή του κατάλληλου συνδυασμού πολιτικών για την ουσιώδη μείωση της αδήλωτης εργασίας είχε αποτελέσματα, αφενός, μεικτά και, αφετέρου, κατώτερα των προσδοκιών. Ενώ οι ευέλικτες συμβάσεις εφαρμόζονται την τελευταία πενταετία, η ιταλική αγορά εργασίας εξακολουθεί να υποφέρει από άνιση προστασία των θέσεων εργασίας. Από την άλλη πλευρά, το σύστημα παροχών ανεργίας και κοινωνικής συνδρομής είναι ακόμη πολύ περιορισμένο στην Ιταλία. Η κυβέρνηση ανέλαβε στις αρχές του 2003 πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην ευελιξία της αγοράς εργασίας και την ασφάλεια, μεταξύ άλλων τη θέσπιση νέων συμβάσεων εργασίας και την απελευθέρωση των υπηρεσιών απασχόλησης. Ωστόσο, τα μακροχρόνια σχέδια, όπως η μεταρρύθμιση των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης και η στρατηγική διά βίου μάθησης, καθυστερούν.

Η Ιταλία συνεπώς θα πρέπει:

Δημιουργία θέσεων εργασίας

1. Να αναλάβει περαιτέρω εκτεταμένα μέτρα για να αντιμετωπίσει τις περιφερειακές ανισότητες στην απασχόληση, την ανεργία και τη δημιουργία θέσεων εργασίας με την αποτελεσματική χρήση όλων των μέσων δράσης, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από τα κοινοτικά διαρθρωτικά ταμεία. Να ενισχύσει περαιτέρω το συνδυασμό πολιτικών για την ουσιώδη μείωση της αδήλωτης εργασίας, ιδίως καλώντας τους κοινωνικούς εταίρους να αναλάβουν περισσότερες δεσμεύσεις και αυξάνοντας τα κίνητρα για τη μετατροπή της αδήλωτης εργασίας σε κανονική εργασία.

Αντιμετώπιση της αλλαγής και προώθηση της προσαρμοστικότητας

2. Να εφαρμόσει, κατά περίπτωση, κατόπιν διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους, μέτρα για την αύξηση της ευελιξίας της αγοράς εργασίας και τον εκσυγχρονισμό της οργάνωσης εργασίας, προωθώντας παράλληλα τη συνεργία μεταξύ ευελιξίας και ασφάλειας και αποφεύγοντας την περιθωριοποίηση των ατόμων σε μειονεκτική θέση.

Διά βίου μάθηση

3. Να λάβει μέτρα για την εφαρμογή της στρατηγικής διά βίου μάθησης, ιδίως με την αύξηση της προσφοράς συνεχιζόμενης κατάρτισης μέσω συμφωνιών με τους κοινωνικούς εταίρους.

Προσφορά εργατικού δυναμικού και παράταση του επαγγελματικού βίου

4. Να λάβει μέτρα για την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας σε συμφωνία με τον εθνικό στόχο, ιδίως με την αύξηση, κατόπιν διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους, της πραγματικής ηλικίας εξόδου και με τη διεύρυνση της προσφοράς ευκαιριών συνεχιζόμενης κατάρτισης. Να λάβει μέτρα για την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης των γυναικών, ιδίως με την αύξηση της προσφοράς ευέλικτων εργασιακών ρυθμίσεων και εγκαταστάσεων φροντίδας για τα παιδιά και άλλα εξαρτώμενα άτομα.

Υπηρεσίες εκτέλεσης

5. Να βελτιώσει τη λειτουργία της αγοράς για τις υπηρεσίες απασχόλησης με την εφαρμογή ενός εθνικού μηχανογραφημένου συστήματος δεδομένων αγοράς εργασίας που να είναι διαθέσιμο για όλους τους συντελεστές, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την ικανότητα των υπηρεσιών απασχόλησης να παρέχουν ενεργητικά και προληπτικά μέτρα στους ανέργους.

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Η συμμετοχή του εργατικού δυναμικού στο Λουξεμβούργο είναι κάτω από το μέσο όρο της ΕΕ, ιδίως για τους εργαζομένους μεγαλύτερης ηλικίας. Η αύξηση της απασχόλησης έγινε δυνατή χάρη στους διασυνοριακούς εργαζομένους και την αυξημένη συμμετοχή των γυναικών, ενώ δεν επιτεύχθηκε ουσιαστικά καμία πρόοδος όσον αφορά το ποσοστό απασχόλησης των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας παρά κάποια μέτρα που ελήφθησαν με στόχο τα όλο και μεγαλύτερα κίνητρα για να παραμείνουν ενεργοί. Η κινητοποίηση μέρους του αχρησιμοποίητου εθνικού δυναμικού απασχόλησης έχει μεγάλη σημασία για την ενίσχυση της προσφοράς εργατικού δυναμικού και την ώθηση στην οικονομική μεγέθυνση. Τα κίνητρα για να παραμείνουν ενεργοί, μπορούν να βελτιωθούν με περαιτέρω μεταρρυθμίσεις των συστημάτων πρόωρης συνταξιοδότησης και προσυνταξιοδότησης. Επίσης, τα αποτελέσματα των τελευταίων αναθεωρήσεων στο συνταξιοδοτικό σύστημα αναπηρίας θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά. Υπάρχει κίνδυνος η πρόοδος που επιτεύχθηκε όσον αφορά την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης των γυναικών να μετατραπεί σε μια λιγότερο δυναμική αγορά εργασίας. Η μετάβαση των νέων χωρίς επαγγελματικά προσόντα στην αγορά εργασίας παραμένει επίσης μια σημαντική δυσκολία. Σε σχέση με τις πτυχές αυτές (νέοι, γυναίκες και εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας) και σημαντικές πτυχές της ποιότητας στην εργασία (διά βίου μάθηση, διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών ως προς τις αμοιβές), το Λουξεμβούργο δεν θέσπισε ακόμη την κατάλληλη συνέχεια για την επαλήθευση του αντικτύπου των μέτρων και των μεταρρυθμίσεων που αποφασίστηκαν από το πρώτο εθνικό σχέδιο δράσης για την απασχόληση (ΕΣΔ) και εφεξής.

Το Λουξεμβούργο συνεπώς θα πρέπει:

Διά βίου μάθηση

1. Να εξασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή του νομικού πλαισίου για τη συνεχιζόμενη κατάρτιση μέσω της ανάπτυξης, με την έντονη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, μιας συνεκτικής στρατηγικής διά βίου μάθησης. Να καταπολεμήσει την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου και να επανεξετάσει το γενικότερο σύστημα μάθησης με σκοπό την επίτευξη καλύτερης συνεκτικότητας μεταξύ των τομέων εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Προσφορά εργατικού δυναμικού και παράταση του επαγγελματικού βίου

2. Να εντείνει περαιτέρω τη δράση του για τη σημαντική αύξηση των ποσοστών συμμετοχής των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας στην αγορά εργασίας μέσω της επανεξέτασης του συστήματος πρόωρης συνταξιοδότησης και μέσω της στενής παρακολούθησης των αποτελεσμάτων των τελευταίων αναθεωρήσεων των συστημάτων σύνταξης αναπηρίας.

Ισότητα των φύλων

3. Να συνεχίσει τις προσπάθειές του για την αύξηση των ποσοστών συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, βελτιώνοντας τις υπηρεσίες ώστε να διευκολύνεται ο καλύτερος συνδυασμός της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής, ενθαρρύνοντας την επιστροφή τους στην εργασία ύστερα από μεγάλες περιόδους εκτός της αγοράς εργασίας και λαμβάνοντας μέτρα για την προώθηση της ισότητας ανδρών και γυναικών, ιδίως όσον αφορά τη διαφορά μεταξύ των φύλων ως προς τις αμοιβές.

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

Παρά την πρόσφατη αύξηση της ανεργίας, οι Κάτω Χώρες εξακολουθούν να επιτυγχάνουν ποσοστά αρκετά πάνω από το ποσοστό του γενικού στόχου απασχόλησης που έθεσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Παρόλο που το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών υπερβαίνει το στόχο της ΕΕ, η διαφορά μεταξύ των φύλων ως προς τις αμοιβές εξακολουθεί να είναι συγκριτικά υψηλή. Η περαιτέρω βελτίωση των ποσοστών απασχόλησης θα εξαρτηθεί από τη συνεχή ανάπτυξη της απασχόλησης των γυναικών και από την ισχυρότερη ενεργοποίηση των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας και των μειονοτήτων καθώς και από την κινητοποίηση του αχρησιμοποίητου εργατικού δυναμικού. Στο πλαίσιο αυτό, ο υψηλός αριθμός ατόμων με ειδικές ανάγκες που λαμβάνουν παροχές αναπηρίας είναι ανησυχητικός και οι παγίδες της ανεργίας στα συστήματα κοινωνικών παροχών εξακολουθούν να δημιουργούν αντικίνητρα για την ανάληψη εργασίας. Η διατήρηση κενών θέσεων εργασίας λόγω έλλειψης σχετικών δεξιοτήτων τονίζει την ανεπαρκή ικανότητα των πολιτικών της διά βίου μάθησης να γεφυρώσουν το κενό μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργατικού δυναμικού. Καθώς η ανεργία αυξάνεται, μπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος απώλειας της θέσης εργασίας, για τους ανειδίκευτους εργαζομένους.

Οι Κάτω Χώρες συνεπώς θα πρέπει:

Διά βίου μάθηση

1. Να στοχοθετήσουν, σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, τις πολιτικές διά βίου μάθησης στις ανάγκες της αγοράς εργασίας ώστε να αντιμετωπίσουν την αεργία και να εμποδίζουν τους ανειδίκευτους εργαζομένους να βρεθούν εκτός της αγοράς εργασίας.

Ισότητα των φύλων

2. Να αναπτύξουν περαιτέρω, από κοινού με τους κοινωνικούς εταίρους, μια στρατηγική για την αντιμετώπιση των παραγόντων που συντηρούν τη διαφορά μεταξύ των φύλων ως προς τις αμοιβές.

Ανταμοιβή της εργασίας

3. Να βελτιώσουν τη διαφάνεια του συστήματος παροχών με την αυξημένη χρήση μέτρων που να βασίζονται στη φορολογία αντί στις επιδοτήσεις και με τον καλύτερο συντονισμό της εθνικής και τοπικής υποστήριξης του εισοδήματος. Να εξασφαλίσουν ότι το σύστημα αναπηρίας αντιμετωπίζει τόσο την ανάγκη να περιορίσει την εισροή στο σύστημα όσο και να ενεργοποιήσει εκείνους που ήδη λαμβάνουν παροχές.

ΑΥΣΤΡΙΑ

Οι στόχοι του ποσοστού απασχόλησης που τέθηκαν στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια της Λισαβόνας και της Στοκχόλμης έχουν επιτευχθεί ήδη σε μεγάλο βαθμό από την Αυστρία πλην του ποσοστού απασχόλησης των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας. Η κατάσταση αυτή αντανακλάται επίσης στο γεγονός ότι η μέση ηλικία εξόδου από την αγορά εργασίας είναι πολύ χαμηλή. Τα ποσοστά ανεργίας άρχισαν να αυξάνονται από τα μέσα του 2001, ιδίως για τους νέους, αλλά εξακολουθούν να είναι τα χαμηλότερα στην ΕΕ. Οι διαρθρωτικές αλλαγές στην αγορά εργασίας, η προσαρμοστικότητα του εργατικού δυναμικού και η άρση των αναντιστοιχιών των δεξιοτήτων παραμένουν συνεχής πρόκληση. Αν και το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών είναι ήδη πολύ υψηλό, οι διαφορές μεταξύ των φύλων και η έλλειψη εγκαταστάσεων παιδικής φροντίδας συνιστούν σημαντικές αδυναμίες.

Η Αυστρία συνεπώς θα πρέπει:

Διά βίου μάθηση

1. Να συνεχίσει να εφαρμόζει μια εκτεταμένη στρατηγική για την ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, που να υποστηρίζεται από την αναγκαία κινητοποίηση όλων των ενδιαφερόμενων συντελεστών και να περιέχει ποσοτικούς στόχους όσον αφορά τους οικονομικούς πόρους και τη συμμετοχή.

Προσφορά εργατικού δυναμικού και παράταση του επαγγελματικού βίου

2. Να αναπτύξει, από κοινού με τους κοινωνικούς εταίρους, ένα σχέδιο δράσης, βάσει σχετικών στόχων, για την αύξηση της απασχόλησης των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας, ιδίως των γυναικών μεγαλύτερης ηλικίας, και της πραγματικής ηλικίας εξόδου.

Ισότητα των φύλων

3. Να αναπτύξει, από κοινού με τους κοινωνικούς εταίρους, μια στρατηγική, με βάση τους σχετικούς στόχους, για την αντιμετώπιση των παραγόντων που ενισχύουν τη διαφορά μεταξύ των φύλων ως προς τις αμοιβές και να ενισχύσει τα μέτρα για περισσότερες εγκαταστάσεις παιδικής φροντίδας· να αξιολογήσει τον αντίκτυπο του παρόντος συστήματος επιδότησης της παιδικής φροντίδας στην ποιότητα και την ποσότητα της απασχόλησης των γυναικών.

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Οι γενικοί οικονομικοί δείκτες επιδεινώθηκαν από το 2001 και μετά, ενώ η ανεργία αυξήθηκε σημαντικά το 2002. Ωστόσο, η πρόοδος ως προς τους στόχους σε επίπεδο ΕΕ ήταν θετική από το 1997 και μετά και το ποσοστό απασχόλησης είναι ήδη πάνω από το στόχο του 67 % για το 2005. Ωστόσο, η παραγωγικότητα του εργατικού δυναμικού στην Πορτογαλία είναι η χαμηλότερη στην ΕΕ και αυξάνεται αργά. Το μέσο μορφωτικό επίπεδο τόσο του ενήλικου πληθυσμού όσο και των ομάδων νεώτερης ηλικίας εξακολουθεί να είναι χαμηλό. Αν και η Πορτογαλία έχει αυξήσει σημαντικά τις δαπάνες για την εκπαίδευση τα τελευταία χρόνια, το ποσοστό των ατόμων που εγκαταλείπουν το σχολείο χωρίς να έχουν ολοκληρώσει την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και χωρίς κατάρτιση είναι κατά πολύ το υψηλότερο στην ΕΕ. Παρά την πρόσφατη πρόοδο, τα επίπεδα επαγγελματικής κατάρτισης είναι σημαντικά χαμηλότερα από το μέσο όρο της ΕΕ. Ήταν ιδιαίτερα δύσκολο να επιτευχθεί η συμμετοχή του μεγαλύτερου μέρους των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα εθνικά προγράμματα που απέβλεπαν στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων του προσωπικού τους και στην αύξηση των επιπέδων των προσόντων των εργαζομένων. Παρόλο που το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών είναι πάνω από τον κοινοτικό μέσο όρο, παραμένουν σημαντικές ανισορροπίες μεταξύ των φύλων όσον αφορά την κλαδική κατανομή και τις διαφορές ως προς τις αμοιβές στον ιδιωτικό τομέα. Υπογράφηκαν πρόσφατα σημαντικές συμφωνίες μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και της κυβέρνησης, αλλά η εφαρμογή τους θα απαιτήσει την έντονη συμμετοχή των υπογραφόντων.

Η Πορτογαλία συνεπώς θα πρέπει:

Διά βίου μάθηση

1. Να συνεχίσει την εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής για τη διά βίου μάθηση· να βελτιώσει το εκπαιδευτικό σύστημα ώστε να μειωθεί το υψηλό επίπεδο των νέων που εγκαταλείπουν το σχολείο και να εξασφαλίσει την προσφορά ειδικευμένου εργατικού δυναμικού και να εφαρμόσει τους στόχους για την εκπαίδευση και την κατάρτιση των εργαζομένων στις επιχειρήσεις.

Ισότητα των φύλων

2. Να συνεχίσει τις προσπάθειες για το συνδυασμό της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής, ιδίως με την επέκταση των υπηρεσιών και εγκαταστάσεων φροντίδας για τα παιδιά και άλλα εξαρτώμενα άτομα. Να αναλάβει δράση για την καλύτερη εξισορρόπηση των φύλων σε κλαδικό επίπεδο και να αντιμετωπίσει τους παράγοντες που συντηρούν τη διαφορά μεταξύ των φύλων ως προς τις αμοιβές στον ιδιωτικό τομέα.

Συνεργασία των κοινωνικών εταίρων

3. Με βάση τις υφιστάμενες συμφωνίες μεταξύ της κυβέρνησης και των κοινωνικών εταίρων, να ενισχύσει τη συνεργασία των κοινωνικών εταίρων στους τομείς της πολιτικής μισθών και παραγωγικότητας, της προσαρμοστικότητας, της οργάνωσης εργασίας και της ποιότητας στην εργασία.

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

Η Φινλανδία υπερβαίνει τους στόχους της γενικής απασχόλησης και της απασχόλησης των γυναικών σε επίπεδο ΕΕ για το 2005 που έθεσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, καθώς και το στόχο της Λισαβόνας για το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών που πρέπει να επιτευχθεί έως το 2010. Η Φινλανδία είναι ένα από τα κράτη μέλη που εκτίθεται περισσότερο στον αντίκτυπο του γηράσκοντος πληθυσμού. Έτσι, η αύξηση του ποσοστού απασχόλησης και της προσφοράς εργατικού δυναμικού θα απαιτήσει οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας να παραμείνουν περισσότερο στην αγορά εργασίας. Το γενικό ποσοστό ανεργίας παραμένει πάνω από το μέσο όρο της ΕΕ, με υψηλή διαρθρωτική ανεργία. Η συνύπαρξη υψηλής ανεργίας σε ορισμένες περιφέρειες με δυσκολίες όσον αφορά την πρόσληψη δείχνει ότι εξακολουθεί να υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω βελτίωση της αποτελεσματικότητας των ενεργητικών προγραμμάτων της αγοράς εργασίας όσον αφορά την αντιμετώπιση της αναντιστοιχίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργατικού δυναμικού. Αν και έχουν ληφθεί μέτρα για τη μείωση της υψηλής φορολογικής επιβάρυνσης στο εργατικό δυναμικό, η μεταρρύθμιση των συστημάτων φορολογίας και παροχών εξακολουθεί να χρειάζεται προσοχή, ιδίως όσον αφορά το χαμηλόμισθο εργατικό δυναμικό. Από εθνικά στοιχεία φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ των φύλων ως προς τις αμοιβές, που εξηγείται εν μέρει μόνο από το διαχωρισμό των φύλων σε διάφορους τομείς.

Η Φινλανδία συνεπώς θα πρέπει:

Πρόληψη και ενεργοποίηση

1. Να βελτιώσει περαιτέρω την αποτελεσματικότητα των ενεργητικών προγραμμάτων για την αγορά εργασίας με στόχο την καταπολέμηση της διαρθρωτικής ανεργίας και τον περιορισμό των περιφερειακών ανισοτήτων.

Προσφορά εργατικού δυναμικού και παράταση του επαγγελματικού βίου

2. Να ενισχύσει τις προσπάθειες για να διατηρήσει τη διαθεσιμότητα του εργατικού δυναμικού μακροπρόθεσμα. Ιδίως, να συνεχίσει τη δράση για την αύξηση της πραγματικής ηλικίας εξόδου σύμφωνα με την εθνική στρατηγική για την παράταση του επαγγελματικού βίου και να ενθαρρύνει τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας με την περαιτέρω μεταρρύθμιση των συστημάτων φορολογίας και παροχών, ιδίως με στοχοθετημένα φορολογικά μέτρα για τη χαμηλόμισθη εργασία.

Ισότητα των φύλων

3. Να ενισχύσει τις προσπάθειες, στο πλαίσιο της προσέγγισης της ένταξης της διάστασης του φύλου, για την αντιμετώπιση των παραγόντων που ενισχύουν τη διαφορά μεταξύ των φύλων ως προς τις αμοιβές και το διαχωρισμό των φύλων.

ΣΟΥΗΔΙΑ

Η σουηδική αγορά εργασίας χαρακτηρίζεται από τα πολύ υψηλά ποσοστά απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των ποσοστών των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας και των γυναικών, ενώ έχουν ήδη ξεπερασθεί όλοι οι στόχοι σε επίπεδο ΕΕ. Ωστόσο, ενόψει του γηράσκοντος πληθυσμού, θα υπάρξει ανάγκη διατήρησης της προσφοράς εργατικού δυναμικού με την εκμετάλλευση των πιθανών πηγών εργατικού δυναμικού στο πλαίσιο των μεταναστών, των νέων και των μακροχρόνια ασθενών. H πρόωρη συνταξιοδότηση και η ταχεία αύξηση της ασθένειας μακράς διαρκείας απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή ώστε να διατηρείται επαρκής προσφορά εργατικού δυναμικού. Παρά τη διεξαγόμενη φορολογική μεταρρύθμιση, η φορολογική επιβάρυνση εξακολουθεί να είναι η υψηλότερη στην ΕΕ. Τα συστήματα παροχών είναι σχετικά γενναιόδωρα στο πλαίσιο της διεθνούς προοπτικής και περιλαμβάνουν αυστηρά κριτήρια επιλεξιμότητας. Ωστόσο, φαίνεται να είναι αναγκαίες οι περαιτέρω προσπάθειες για τη βελτίωση των κινήτρων για εργασία.

Η Σουηδία συνεπώς θα πρέπει:

Προσφορά εργατικού δυναμικού και παράταση του επαγγελματικού βίου

1. Να ενισχύσει τις προσπάθειες για τη διατήρηση της προσφοράς εργατικού δυναμικού μακροπρόθεσμα με την πλήρη αξιοποίηση των πιθανών πηγών εργατικού δυναμικού, ιδίως μέσω της αυξημένης συμμετοχής των μεταναστών.

2. Να μειώσει τον αριθμό των ατόμων που απουσιάζουν με μακροχρόνια αναρρωτική άδεια με τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και προσαρμόζοντας το κανονιστικό πλαίσιο για να προωθήσει την αποτελεσματική επανένταξη στην αγορά εργασίας.

Ανταμοιβή της εργασίας

3. Να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις των συστημάτων φορολογίας και παροχών για να βελτιώσει τα κίνητρα προς εργασία, ιδιαίτερα για τις ομάδες εκείνες για τις οποίες η αλληλεπίδραση φορολογίας και παροχών έχει τον πλέον αρνητικό αντίκτυπο, και να ολοκληρώσει τη φορολογική μεταρρύθμιση για τα εισοδήματα από εργασία.

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Το Ηνωμένο Βασίλειο υπερβαίνει το στόχο του γενικού ποσοστού απασχόλησης σε επίπεδο ΕΕ που έθεσε το ευρωπαϊκό Συμβούλιο, συμπεριλαμβανομένων των στόχων για τις γυναίκες και τους εργαζομένους μεγαλύτερης ηλικίας. Ωστόσο, τα υψηλά ποσοστά απασχόλησης συνδέονται με σχετικά χαμηλά επίπεδα παραγωγικότητας εν μέρει λόγω του ανεπαρκούς επιπέδου των βασικών δεξιοτήτων και των ειδικών προβλημάτων των θέσεων εργασίας που συνδέονται με την ποιότητα όπως η διαφορά μεταξύ των φύλων ως προς τις αμοιβές και η έλλειψη πρόσβασης στην κατάρτιση για ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων. Αυτές οι προκλήσεις συνιστούν μια συγκεκριμένη ατζέντα για την περαιτέρω ανάπτυξη κοινωνικής εταιρικής σχέσης σε όλα τα επίπεδα. Επιπλέον, η συνεχής αύξηση του αριθμού των ατόμων εργάσιμης ηλικίας που αιτούνται παροχές ασθένειας και αναπηρίας ενδέχεται να συνιστά περιορισμό για την περαιτέρω αύξηση της προσφοράς εργατικού δυναμικού. Παρόλο που το γενικό ποσοστό απασχόλησης παραμένει πολύ κάτω από το μέσο όρο της ΕΕ, υπάρχουν σημαντικές ανισότητες όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, καθώς υπάρχει συγκέντρωση της οικονομικής αεργίας και της μακροχρόνιας ανεργίας σε ορισμένες κοινωνίες και σε ιδιαίτερα μειονεκτούντα άτομα (μόνοι γονείς, νοικοκυριά όπου κανένα μέλος δεν εργάζεται, ορισμένες εθνικές μειονότητες, άνδρες εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας, άτομα με ειδικές ανάγκες και ανειδίκευτοι). Το γεγονός αυτό απαιτεί ενισχυμένες και καλά στοχοθετημένες ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας.

Το Ηνωμένο Βασίλειο συνεπώς θα πρέπει:

Πρόληψη και ενεργοποίηση

1. Να εφαρμόσει ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας που να οδηγούν σε βιώσιμη ένταξη στην αγορά εργασίας, να μετριάσει την υψηλή συγκέντρωση της ανεργίας και της αεργίας σε ορισμένες κοινότητες. Ειδική προσοχή θα πρέπει να αποδίδεται στα άτομα που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα στην αγορά εργασίας και στα άτομα που διατρέχουν τον κίνδυνο να καταστούν μακροχρόνια άνεργα, στους φτωχούς εργαζομένους ή στους αέργους.

Προσφορά εργατικού δυναμικού και παράταση του επαγγελματικού βίου

2. Να εξασφαλίζει ότι όλοι εκείνοι που είναι σε θέση να εργαστούν έχουν τις ευκαιρίες και τα κίνητρα να το πράξουν, ιδίως με τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων παροχών ασθένειας και αναπηρίας.

Ισότητα των φύλων

3. Να ενισχύσει τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση των παραγόντων που συντηρούν τη διαφορά μεταξύ των φύλων ως προς τις αμοιβές, ιδίως με τη βελτίωση της ισορροπίας των φύλων σε όλα τα επαγγέλματα και τους τομείς και με την αύξηση της πρόσβασης σε κατάρτιση των χαμηλόμισθων γυναικών που εργάζονται στο πλαίσιο μερικής απασχόλησης. Να βελτιώσει περαιτέρω την παροχή προσιτών υπηρεσιών φροντίδας για παιδιά και άλλα εξαρτώμενα άτομα.

Συνεργασία των κοινωνικών εταίρων

4. Να αναπτύξει περαιτέρω κοινωνική εταιρική σχέση σε όλα τα επίπεδα χώρου εργασίας για να συμβάλει στη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ποιότητας στην εργασία, ιδίως με την αντιμετώπιση των χαμηλών επιπέδων βασικών δεξιοτήτων και ελλείψεων δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού.