32003D0034

2003/34/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2003, για την άρνηση χορήγησης παρέκκλισης από την απόφαση 2001/822/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες καταγωγής για τη ζάχαρη από τις Ολλανδικές Αντίλλες [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2002) 5501]

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 011 της 16/01/2003 σ. 0050 - 0051


Απόφαση της Επιτροπής

της 10ης Ιανουαρίου 2003

για την άρνηση χορήγησης παρέκκλισης από την απόφαση 2001/822/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες καταγωγής για τη ζάχαρη από τις Ολλανδικές Αντίλλες

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2002) 5501]

(2003/34/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την απόφαση 2001/822/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2001, για τη σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα (Overseas association)(1), και ιδίως το άρθρο 37 του παραρτήματος ΙΙΙ,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Το παράρτημα ΙΙΙ της απόφασης 2001/822/ΕΚ αφορά τον ορισμό της εννοίας "καταγόμενα προϊόντα" και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας. Το άρθρο 37 παράγραφος 1 προβλέπει ότι μπορεί να εγκριθεί παρέκκλιση από αυτούς τους κανόνες καταγωγής όταν αυτό αιτιολογείται από την ανάπτυξη των βιομηχανιών που ήδη υπάρχουν ή τη δημιουργία νέων βιομηχανιών σε χώρα ή έδαφος, ενώ το άρθρο 37 παράγραφος 4 αναφέρει ότι, σε κάθε περίπτωση, γίνεται εξέταση για να επιβεβαιωθεί το ότι οι κανόνες που αφορούν τη σώρευση καταγωγής δεν προβλέπουν λύση του προβλήματος.

(2) Στις 20 Φεβρουαρίου 2002 οι Κάτω Χώρες ζήτησαν παρέκκλιση από τους κανόνες καταγωγής που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ όσον αφορά ετήσια ποσότητα 3000 τόνων ζάχαρης καταγωγής από χώρες εκτός ΑΚΕ, που έχει εισαχθεί από την Κολομβία στις Ολλανδικές Αντίλλες για μεταποίηση και για εξαγωγή προς την Κοινότητα σε περίοδο εξαετούς διάρκειας, και που αναμένεται να έχει θετικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη της υφιστάμενης βιομηχανίας. Οι Κάτω Χώρες ζήτησαν η παρέκκλιση αυτή να εφαρμοστεί για την ετήσια ποσότητα 28000 τόνων που προβλέπεται για τη σώρευση καταγωγής ΑΚΕ/ΕΚ-ΥΧΕ βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 4 του παραρτήματος III της απόφασης 2001/822/ΕΚ.

(3) Στις 13 Μαΐου 2002, οι Κάτω Χώρες απέσυραν την αίτηση, εφόσον εκκρεμούσε η συμπληρωματική εξέταση των δυνατοτήτων προμήθειας ζάχαρης ΑΚΕ στον εν λόγω παραγωγό.

(4) Στις 4 Οκτωβρίου 2002, οι Κάτω Χώρες υπέβαλαν συμπληρωματικές πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες οι παραγωγοί ζάχαρης σε πέντε διαφορετικά κράτη ΑΚΕ είχαν αρνηθεί τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2002, να προμηθεύσουν τον παραγωγό με την αιτούμενη ζάχαρη, ενώ ένας παραγωγός ζάχαρης στη Γουιάνα ήταν πρόθυμος να προμηθεύσει αλλά είχε προσφέρει τιμή (459 δολάρια ΗΠΑ/τόνο τιμή fob Georgetown) που ήταν πολύ υψηλότερη από την τιμή της κολομβιανής ζάχαρης (275 δολάρια ΗΠΑ/τόνο ελεύθερο στην αποθήκη του αγοραστή). Οι Κάτω Χώρες ζήτησαν να επανεξεταστεί η αίτηση παρέκκλισης από τον κανόνα καταγωγής, ειδικότερα βάσει αυτής της πληροφορίας.

(5) Ειδικότερα, οι Κάτω Χώρες αναφέρουν ότι το κόστος εργασίας και τα γενικά έξοδα στις Αντίλλες αντιπροσωπεύουν ποσό 1095570 ευρώ για 3000 τόνους τελικών προϊόντων. Η αξία των τελικών προϊόντων αντιστοιχεί σε 3241200 ευρώ.

(6) Η εξέταση των πληροφοριών που υποβλήθηκαν δείχνει ότι η προστιθέμενη αξία της συναλλαγής, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 σημείο i), υπερβαίνει το 45 % της τιμής εκ του εργοστασίου των τελικών προϊόντων, και στις δύο περιπτώσεις προμήθειας ζάχαρης της Κολομβίας και της Γουιάνας.

(7) Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπέβαλαν οι Κάτω Χώρες με την ευκαιρία της αίτησης της 20ής Φεβρουαρίου 2002, ο παραγωγός έλαβε, στο πλαίσιο της ετήσιας ποσόστωσης 28000 τόνων για το 2002, σημαντική άδεια για 6222 τόνους. Συνεπώς, η αίτηση του παραγωγού για το 2002, δυνάμει του άρθρου 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 192/2002, ανερχόταν σε ποσότητα 10000 τόνων. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 192/2000 της Επιτροπής(2), ο παραγωγός όφειλε να υποβάλει την αίτησή του για το 2002 στις εθνικές αρχές εντός των πρώτων δέκα εργάσιμων ημερών του Φεβρουαρίου αυτού του έτους. Ο εν λόγω παραγωγός υπέβαλε την αίτησή του για άδεια εισαγωγής πριν να έχουν υποβάλει οι Κάτω Χώρες την αρχική αίτηση παρέκκλισης από τους κανόνες καταγωγής. Όταν εισήγαγε την αίτησή του για άδεια εισαγωγής, ο εν λόγω παραγωγός δεν ήταν σε θέση να υποθέσει ότι θα μπορούσε να χορηγηθεί παρέκκλιση από τους κανόνες καταγωγής και επομένως ανέλαβε τον κίνδυνο να χρησιμοποιήσει όλα ή ορισμένα από τα πιστοποιητικά με πιθανή συνέπεια την απώλεια της εγγύησης.

(8) Με βάση όλα αυτά τα στοιχεία, η αίτηση παρέκκλισης δεν αιτιολογείται όσον αφορά το άρθρο 37 παράγραφος 1 του παραρτήματος ΙΙΙ. Οι πληροφορίες που υποβλήθηκαν δείχνουν ότι οι κανόνες σχετικά με τη σώρευση καταγωγής μπορούν να παρέχουν κάποια λύση για το πρόβλημα. Ειδικότερα, δεν υποβλήθηκαν πληροφορίες σχετικά με το ότι η συναλλαγή για τη ζάχαρη Γουιάνας θα ήταν τόσο επιζήμια ώστε να αναγκάσει τον εν λόγω παραγωγό να παύσει τις δραστηριότητές του. Επιπλέον, δεδομένου ότι η προστιθέμενη αξία που αντιπροσώπευε η συναλλαγή στην περίπτωση προμήθειας ζάχαρης από την Κολομβία και τη Γουιάνα, υπερβαίνει το 45 % της τιμής εκ του εργοστασίου του τελικού προϊόντος, το άρθρο 37 παράγραφος 7 δεν εφαρμόζεται.

(9) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής τελωνειακού κώδικα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Απορρίπτεται η αίτηση που υποβλήθηκε αρχικά στις 20 Φεβρουαρίου 2002 από τις Κάτω Χώρες, και συμπληρώθηκε στις 4 Οκτωβρίου 2002, για παρέκκλιση από την απόφαση 2001/822/ΕΚ του Συμβουλίου, όσον αφορά τους κανόνες καταγωγής για τη ζάχαρη από τις Ολλανδικές Αντίλλες.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 10 Ιανουαρίου 2003.

Για την Επιτροπή

Frederik Bolkestein

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 314 της 30.11.2001, σ. 1.

(2) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 55.