32002R1774

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2002 για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 273 της 10/10/2002 σ. 0001 - 0095


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

της 3 Οκτωβρίου 2002

για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 152 παράγραφος 4 στοιχείο β),

την πρόταση της Επιτροπής(1),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2),

Αφού ζητήθηκε η γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας με τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης(3), υπό το πρίσμα του κοινού σχεδίου που εγκρίθηκε από την επιτροπή συνδιαλλαγής στις 12 Σεπτεμβρίου 2002.

Εκτιμώντας τα εξής:

(1) Η οδηγία 90/667/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 1990, για τη θέσπιση υγειονομικών κανόνων για τη διάθεση και μεταποίηση ζωικών αποβλήτων, τη διάθεσή τους στην αγορά και την προστασία από τους παθογόνους οργανισμούς ζωοτροφών ζωικής προέλευσης ή με βάση τα ψάρια και για την τροποποίηση της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ(4), καθιερώνει την αρχή ότι όλα τα ζωικά απόβλητα, ανεξαρτήτως προέλευσής τους, μπορεί να χρησιμοποιούνται για παραγωγή ζωοτροφών, αφού υποστούν την κατάλληλη επεξεργασία.

(2) Μετά την έκδοση της προαναφερόμενης οδηγίας, η επιστημονική συντονιστική επιτροπή εξέδωσε ορισμένες γνωμοδοτήσεις, το βασικό συμπέρασμα των οποίων είναι ότι δεν θα πρέπει να εισέρχονται στην αλυσίδα ζωοτροφών ζωικά υποπροϊόντα προερχόμενα από ζώα τα οποία κρίθηκαν από την υγειονομική επιθεώρηση ως ακατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο.

(3) Με βάση τις ανωτέρω επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, θα πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ των εφαρμοστέων μέτρων, ανάλογα με τη φύση των χρησιμοποιούμενων ζωικών υποπροϊόντων. Θα πρέπει να τεθεί περιορισμός στις ενδεχόμενες χρήσεις ορισμένων υλικών ζωικής προέλευσης. Θα πρέπει να θεσπισθούν κανόνες για τις άλλες χρήσεις ζωικών υποπροϊόντων εκτός της διατροφής ζώων, καθώς και για την τελική τους διάθεση.

(4) Βάσει της πείρας που αποκτήθηκε κατά τα τελευταία έτη, είναι σκόπιμο να αποσαφηνισθεί η σχέση μεταξύ της οδηγίας 90/667/ΕΟΚ και της κοινοτικής νομοθεσίας για το περιβάλλον. Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να θίγει την εφαρμογή υπάρχουσας περιβαλλοντικής νομοθεσίας ή να δυσχεραίνει την ανάπτυξη νέων κανόνων για την προστασία του περιβάλλοντος, ιδίως όσον αφορά τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα. Εν προκειμένω, η Επιτροπή έχει δεσμευθεί ότι ως το τέλος του 2004 θα εκπονηθεί οδηγία για τα βιολογικά απόβλητα, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων τροφίμων, με στόχο, αφενός, τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την ασφαλή χρήση, ανάκτηση, ανακύκληση και διάθεση των αποβλήτων αυτών και, αφετέρου, τον έλεγχο της δυνητικής μόλυνσης.

(5) Η Διεθνής Επιστημονική Διάσκεψη για τα Κρεατοστεάλευρα, η οποία διοργανώθηκε από την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 1 και 2 Ιουλίου 1997, ήταν η αφετηρία για να αναπτυχθεί διάλογος σχετικά με την παραγωγή και τη χρησιμοποίηση κρεατοστεάλευρων στις ζωοτροφές. Η διάσκεψη πρότεινε να εξετασθεί διεξοδικότερα η πολιτική που θα εφαρμοστεί μελλοντικά σε αυτό τον τομέα. Τον Νοέμβριο 1997, για να ξεκινήσει ένας όσο το δυνατό ευρύτερος δημόσιος διάλογος σχετικά με το μέλλον της κοινοτικής νομοθεσίας για τις ζωοτροφές, η Επιτροπή συνέταξε έγγραφο διαβούλευσης για τα κρεατοστεάλευρα. Με βάση τις διαβουλεύσεις, κρίνεται ότι αναγνωρίζεται πλέον καθολικά η ανάγκη να τροποποιηθεί η οδηγία 90/667/ΕΟΚ, ώστε να προσαρμοστεί στα νέα επιστημονικά δεδομένα.

(6) Στο ψήφισμά του της 26ης Νοεμβρίου 2000 σχετικά με τη σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών και την ασφάλεια των ζωοτροφών(5) το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε να απαγορευθεί η χρησιμοποίηση ζωικών πρωτεϊνών στις ζωοτροφές μέχρις ότου τεθεί σε εφαρμογή ο παρών κανονισμός.

(7) Από τις επιστημονικές συμβουλές προκύπτει ότι η πρακτική της διατροφής ζώων με πρωτεΐνες προερχόμενες από πτώματα ή μέρη πτωμάτων ζώων του ίδιου είδους, ενέχει τον κίνδυνο εξάπλωσης νόσων και επομένως, ως μέτρο προφύλαξης, θα πρέπει να απαγορεύεται. Θα πρέπει να θεσπιστούν εκτελεστικοί κανόνες για να εξασφαλιστεί, σε κάθε στάδιο της επεξεργασίας, αποθήκευσης και μεταφοράς, ο αναγκαίος διαχωρισμός των ζωικών υποπροϊόντων που προορίζονται για χρήση σε ζωοτροφές. Εντούτοις, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα για την έγκριση παρεκκλίσεων από τη γενική αυτή απαγόρευση όσον αφορά τα ψάρια και τα γουνοφόρα ζώα, εφόσον κάτι τέτοιο αιτιολογείται βάσει επιστημονικών συμβουλών.

(8) Τα υπολείμματα τροφίμων που περιέχουν προϊόντα ζωικής προέλευσης μπορούν επίσης να είναι φορείς εξάπλωσης νόσων. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ασφαλής διάθεση όλων των υπολειμμάτων τροφίμων που προέρχονται από μεταφορικά μέσα που εκτελούν διεθνείς μεταφορές. Υπολείμματα τροφίμων παραγόμενα στην Κοινότητα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη διατροφή εκτρεφομένων ζώων πλην των γουνοφόρων.

(9) Από τον Οκτώβριο 1996, το Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων της Επιτροπής (ΓΤΚΘ) πραγματοποίησε ορισμένες επιθεωρήσεις σε κράτη μέλη, για να εκτιμήσει αν υπάρχουν και αν αντιμετωπίζονται βασικοί παράγοντες κινδύνου και αν εφαρμόζονται διαδικασίες παρακολούθησης σχετικά με τη σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών (ΣΕΒ). Μέρος των ελέγχων κάλυψε τα συστήματα εμπορικής αξιοποίησης και τις άλλες μεθόδους τελικής διάθεσης ζωικών αποβλήτων. Μετά τις εν λόγω επιθεωρήσεις, κατεγράφησαν τα γενικά συμπεράσματα και ορισμένες συστάσεις, με ιδιαίτερη αναφορά στη δυνατότητα εντοπισμού της προέλευσης των ζωικών υποπροϊόντων.

(10) Για να αποτραπεί ο κίνδυνος διασποράς παθογόνων παραγόντων ή/και καταλοίπων, τα ζωικά υποπροϊόντα πρέπει να μεταποιούνται, να αποθηκεύονται και να παραμένουν διαχωρισμένα σε εγκεκριμένες και επιτηρούμενες μονάδες, οι οποίες ορίζονται από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, ή να διατίθενται με κάποιον άλλο κατάλληλο τρόπο. Σε ορισμένες περιστάσεις, ιδίως όταν αυτό δικαιολογείται λόγω της γεωγραφικής απόστασης, της διάρκειας μεταφοράς, ή λόγω προβλημάτων χωρητικότητας, είναι δυνατό να ορισθεί μονάδα μεταποίησης, αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης ενός άλλου κράτους μέλους.

(11) Η οδηγία 2000/76/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Δεκεμβρίου 2000, για την αποτέφρωση των αποβλήτων(6) δεν εφαρμόζεται στις μονάδες αποτέφρωσης στις οποίες τα απόβλητα που υποβάλλονται σε επεξεργασία αποτελούνται μόνον από σφάγια ζώων. Για την προστασία της υγείας των ζώων και της δημόσιας υγείας είναι απαραίτητο να τεθούν στοιχειώδεις απαιτήσεις για τέτοιες μονάδες αποτέφρωσης. Εν αναμονή της θέσπισης κοινοτικών απαιτήσεων, τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν περιβαλλοντική νομοθεσία για τις εγκαταστάσεις αυτές. Λιγότερο αυστηρές απαιτήσεις θα πρέπει να ισχύουν για μονάδες αποτέφρωσης χαμηλού δυναμικού, όπως αυτές που βρίσκονται σε αγροκτήματα και σε κρεματόρια ζώων συντροφιάς, λόγω του μικρότερου κινδύνου που θέτει το υλικό που υποβάλλεται σε επεξεργασία και προκειμένου να αποφεύγονται οι περιττές μεταφορές ζωικών υποπροϊόντων.

(12) Πρέπει να θεσπισθούν ειδικοί κανόνες ελέγχου των μονάδων μεταποίησης, με ειδική αναφορά στις λεπτομερείς διαδικασίες για την επικύρωση των μεθόδων μεταποίησης και τον αυτοέλεγχο της παραγωγής.

(13) Ορισμένες παρεκκλίσεις από τους κανόνες για τη χρήση ζωικών υποπροϊόντων ενδέχεται να ενδείκνυνται για τη διευκόλυνση της διατροφής ζώων που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να ελέγχουν τις χρήσεις αυτές.

(14) Παρεκκλίσεις ενδέχεται επίσης να ενδείκνυνται προκειμένου να επιτρέπεται η επί τόπου διάθεση ζωικών υποπροϊόντων υπό ελεγχόμενες συνθήκες. Θα πρέπει να διαβιβάζονται στην Επιτροπή οι αναγκαίες πληροφορίες ώστε να μπορεί να παρακολουθεί την κατάσταση και να θέτει, αν χρειάζεται, κανόνες εφαρμογής.

(15) Θα πρέπει να διενεργούνται στα κράτη μέλη κοινοτικές επιθεωρήσεις, ώστε να εξασφαλίζεται η ενιαία εφαρμογή των υγειονομικών απαιτήσεων. Οι επιθεωρήσεις αυτές πρέπει να περιλαμβάνουν και διαδικασίες διεξοδικού ελέγχου του όλου συστήματος.

(16) Η κοινοτική νομοθεσία για τον υγειονομικό τομέα βασίζεται σε ασφαλή επιστημονικά δεδομένα. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να ζητείται η γνώμη των αρμόδιων επιστημονικών επιτροπών, οι οποίες έχουν συσταθεί βάσει των αποφάσεων 97/404/ΕΚ(7) και 97/579/ΕΚ(8) της Επιτροπής. Ειδικότερα, απαιτείται να ζητείται περαιτέρω επιστημονική γνωμοδότηση όσον αφορά τη χρήση ζωικών υποπροϊόντων σε οργανικά λιπάσματα και βελτιωτικά του εδάφους. Εν αναμονή της θέσπισης κοινοτικής νομοθεσίας βάσει αυτών των γνωμοδοτήσεων, τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν ή να θεσπίζουν εθνικούς κανόνες αυστηρότερους των προβλεπομένων στον παρόντα κανονισμό, υπό τον όρο ότι οι κανόνες αυτοί είναι συμβατοί προς την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία.

(17) Παρατηρείται στα κράτη μέλη ευρύ φάσμα προσεγγίσεων για το θέμα της χρηματοδοτικής στήριξης της μεταποίησης, συλλογής, αποθήκευσης και τελικής διάθεσης ζωικών υποπροϊόντων. Για να αποτραπεί το ενδεχόμενο να επηρεαστούν, εξαιτίας αυτού του γεγονότος, οι όροι ανταγωνισμού ανάμεσα στα γεωργικά προϊόντα, είναι ανάγκη να διενεργηθεί ανάλυση και, εάν χρειαστεί, να ληφθούν τα ενδεδειγμένα μέτρα σε κοινοτικό επίπεδο.

(18) Με βάση τα ανωτέρω, κρίνεται αναγκαία η ριζική αναθεώρηση των κοινοτικών κανόνων για τα ζωικά υποπροϊόντα.

(19) Τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (και ιδίως οι μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες, τα τετηγμένα λίπη, οι τροφές ζώων συντροφιάς, οι δορές, τα δέρματα και το μαλλί) περιλαμβάνονται στον κατάλογο των προϊόντων του παραρτήματος I της συνθήκης. Η διάθεση στην αγορά αυτών των προϊόντων αποτελεί σημαντική πηγή εισοδήματος για ένα μέρος του γεωργικού πληθυσμού. Για να εξασφαλιστεί η ορθολογική ανάπτυξη αυτού του τομέα και για να αυξηθεί η παραγωγικότητα, πρέπει να καθοριστούν σε κοινοτικό επίπεδο κανόνες προστασίας της υγείας των ζώων και της δημόσιας υγείας σε σχέση με τα εν λόγω προϊόντα. Δεδομένων των σημαντικών κινδύνων εξάπλωσης νόσων στις οποίες είναι εκτεθειμένα τα ζώα, πρέπει να επιβληθούν ειδικές απαιτήσεις για τη διάθεση στην αγορά ορισμένων ζωικών υποπροϊόντων, κυρίως όταν αυτά προορίζονται για περιοχές στις οποίες εφαρμόζονται υψηλές υγειονομικές απαιτήσεις.

(20) Για να εξασφαλιστεί ότι τα προϊόντα τα οποία εισάγονται από τρίτες χώρες πληρούν πρότυπα υγιεινής τουλάχιστον ισοδύναμα με αυτά που εφαρμόζει η Κοινότητα, πρέπει να θεσπιστεί σύστημα έγκρισης τρίτων χωρών και των εγκαταστάσεών τους, παράλληλα με διαδικασία κοινοτικών επιθεωρήσεων, ώστε να εξασφαλιστεί ότι πληρούνται οι όροι της έγκρισης. Η εισαγωγή από τρίτες χώρες τροφών για ζώα συντροφιάς και πρώτης ύλης για την παραγωγή αυτών των ζωοτροφών είναι δυνατό να πραγματοποιείται με διαφορετικούς όρους από αυτούς που εφαρμόζονται για την παραγωγή αυτού του υλικού στην Κοινότητα, ιδίως όταν οι απαιτούμενες εγγυήσεις αφορούν τα κατάλοιπα απαγορευμένων ουσιών σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 96/22/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 1996, για την απαγόρευση της χρησιμοποίησης ορισμένων ουσιών με ορμονική ή θεραπευτική δράση και των β-ανταγωνιστικών ουσιών στη ζωική παραγωγή για κερδοσκοπικούς λόγους και για την κατάργηση των οδηγιών 81/602/ΕΟΚ, 88/146/ΕΟΚ και 88/299/ΕΟΚ(9). Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι ζωοτροφές και η πρώτη ύλη τροφών για ζώα συντροφιάς πρόκειται να χρησιμοποιηθούν μόνο για τον προβλεπόμενο προορισμό τους, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν τα κατάλληλα μέτρα ελέγχου των εισαγωγών των εν λόγω υλικών.

(21) Ζωικά υποπροϊόντα που κατά τη διαμετακόμιση διέρχονται μέσα από την Κοινότητα, καθώς και καταγόμενα από την Κοινότητα και προοριζόμενα για εξαγωγή, ενδέχεται να δημιουργήσουν κίνδυνο για την υγεία των ζώων και τη δημόσια υγεία στην Κοινότητα. Επομένως, για τις μετακινήσεις αυτές θα πρέπει να εφαρμόζονται ορισμένες απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

(22) Το συνοδευτικό έγγραφο για τα προϊόντα ζωικής προέλευσης αποτελεί το καλύτερο μέσο για να ελέγχει η αρμόδια αρχή του τόπου προορισμού αν μια αποστολή προϊόντων είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Θα πρέπει να διατηρηθεί το σύστημα του υγειονομικού πιστοποιητικού για να είναι δυνατή η επαλήθευση του προορισμού ορισμένων εισαγόμενων προϊόντων.

(23) Οι προαναφερθέντες στόχοι επιδιώκονται με την οδηγία 92/118/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 1992, για τον καθορισμό των όρων υγειονομικού ελέγχου καθώς και των υγειονομικών όρων που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές στην Κοινότητα προϊόντων τα οποία δεν υπόκεινται, όσον αφορά τους προαναφερόμενους όρους, στις ειδικές κοινοτικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο I του παραρτήματος Α της οδηγίας 89/662/ΕΟΚ και, όσον αφορά τους παθογόνους παράγοντες, της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ(10).

(24) Το Συμβούλιο και η Επιτροπή έχουν εκδώσει διάφορες αποφάσεις εφαρμογής των οδηγιών 90/667/ΕΟΚ και 92/118/ΕΟΚ. Επιπλέον, η οδηγία 92/118/ΕΟΚ έχει τροποποιηθεί σημαντικά και πρόκειται να γίνουν και άλλες τροποποιήσεις. Κατά συνέπεια, ο τομέας των προϊόντων ζωικής προέλευσης ρυθμίζεται σήμερα από πολυάριθμες διαφορετικές κοινοτικές νομοθετικές πράξεις και, ως εκ τούτου, υπάρχει ανάγκη απλούστευσης.

(25) Η απλούστευση αυτή θα επιφέρει μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τους ειδικούς υγειονομικούς κανόνες που διέπουν τα προϊόντα ζωικής προέλευσης, τα οποία δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Η απλούστευση των ειδικών υγειονομικών κανόνων δεν πρέπει να οδηγήσει σε έλλειψη ρύθμισης. Για τον λόγο αυτό, είναι ανάγκη να διατηρηθούν και, για να διασφαλιστεί η προστασία της δημόσιας υγείας και της υγείας των ζώων, να καταστούν αυστηρότεροι οι λεπτομερείς υγειονομικοί κανόνες για τα προϊόντα ζωικής προέλευσης που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο.

(26) Τα εξεταζόμενα προϊόντα θα πρέπει να υπόκεινται σε κανόνες κτηνιατρικών ελέγχων, συμπεριλαμβανομένων ελέγχων από εμπειρογνώμονες της Επιτροπής, και στα προστατευτικά μέτρα που έχουν θεσπιστεί από την οδηγία 90/425/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, σχετικά με τους κτηνιατρικούς και ζωοτεχνικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο ορισμένων ζώντων ζώων και προϊόντων με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς(11).

(27) Θα πρέπει να διενεργούνται αποτελεσματικοί έλεγχοι στα προϊόντα τα οποία εισάγονται στην Κοινότητα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της εφαρμογής των ελέγχων οι οποίοι ορίζονται στην οδηγία 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1997, για τον καθορισμό των κανόνων που διέπουν την οργάνωση των κτηνιατρικών ελέγχων στα προϊόντα που εισάγονται στην Κοινότητα από τρίτες χώρες(12).

(28) Η οδηγία 90/667/ΕΟΚ, η απόφαση 95/348/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1995, για τη θέσπιση των κτηνιατρικών και υγειονομικών κανόνων που εφαρμόζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία κατά τη μεταποίηση ορισμένων ειδών αποβλήτων τα οποία προορίζονται να τεθούν σε εμπορία, σε τοπική κλίμακα, ως ζωοτροφές για ορισμένες κατηγορίες ζώων(13) και η απόφαση 1999/534/ΕΚ του Συμβουλίου της 19ης Ιουλίου 1999, για τη λήψη μέτρων που εφαρμόζονται στην επεξεργασία ορισμένων ζωικών αποβλήτων για την προστασία από τις μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες και την τροποποίηση της απόφασης 97/735/ΕΚ της Επιτροπής(14) θα πρέπει συνεπώς να καταργηθούν.

(29) Για να ληφθεί υπόψη η τεχνική και επιστημονική πρόοδος, θα πρέπει να εξασφαλισθεί στενή και πραγματική συνεργασία ανάμεσα στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, η οποία συστάθηκε βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων(15).

(30) Τα απαιτούμενα για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού μέτρα θα πρέπει να θεσπίζονται σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(16),

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τους εφαρμοστέους κανόνες υγείας των ζώων και δημόσιας υγείας:

α) κατά τη συλλογή, τη μεταφορά, την αποθήκευση, τον εν γένει χειρισμό, τη μεταποίηση και τη χρησιμοποίηση ή την τελική διάθεση ζωικών υποπροϊόντων, ώστε να μη θέτουν τα εν λόγω προϊόντα σε κίνδυνο την υγεία των ζώων ή τη δημόσια υγεία·

β) για τη διάθεση στην αγορά και, σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, την εξαγωγή και τη διαμετακόμιση ζωικών υποπροϊόντων και όσων παράγωγων προϊόντων τους αναφέρονται στα παραρτήματα VII και VIII.

2. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται:

α) στις ανεπεξέργαστες τροφές για ζώα συντροφιάς, που προέρχονται από καταστήματα λιανικής πώλησης ή εγκαταστάσεις γειτονικές σε σημεία πώλησης, όπου ο τεμαχισμός και η αποθήκευση πραγματοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς της απευθείας και επιτόπου προμήθειας του καταναλωτή·

β) στο γάλα σε υγρή μορφή και στο πρωτόγαλα, τα οποία προορίζονται για τελική διάθεση ή για χρησιμοποίηση στην εκμετάλλευση προέλευσης των ζώων·

γ) σε ολόκληρα πτώματα ή μέρη πτωμάτων αγρίων ζώων, για τα οποία δεν υπάρχει υπόνοια ότι έχουν μολυνθεί με νόσους μεταδόσιμες στον άνθρωπο ή στα ζώα, εκτός από τα ψάρια που εκφορτώνονται για εμπορικούς σκοπούς και τα πτώματα ή μέρη πτωμάτων άγριων ζώων που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή κυνηγετικών τροπαίων·

δ) στις ανεπεξέργαστες τροφές ζώων συντροφιάς που καταναλώνονται επιτόπου, προέρχονται από ζώα τα οποία σφάζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο στην εκμετάλλευση προέλευσης προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τη διατροφή αποκλειστικά του κατόχου της εκμετάλλευσης και της οικογένειάς του, σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας·

ε) στα υπολείμματα τροφίμων, εκτός εάν:

i) προέρχονται από μεταφορικά μέσα που εκτελούν διεθνείς μεταφορές·

ii) προορίζονται να καταναλωθούν από ζώα ή

iii) προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε μονάδες παραγωγής βιοαερίου ή για λιπασματοποίηση·

στ) στα ωάρια, τα έμβρυα και το σπέρμα, που προορίζονται για αναπαραγωγή και

ζ) στη θαλάσσια ή αεροπορική διαμετακόμιση.

3. Ο παρών κανονισμός δεν επηρεάζει την κτηνιατρική νομοθεσία η οποία έχει ως στόχο την εξάλειψη και την καταπολέμηση ορισμένων νόσων.

Άρθρο 2

Ορισμοί

1. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) ζωικά υποπροϊόντα: ολόκληρα πτώματα ή μέρη ζώων ή προϊόντα ζωικής προέλευσης που αναφέρονται στα άρθρα 4, 5 και 6, τα οποία δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, καθώς και τα ωάρια, τα έμβρυα και το σπέρμα·

β) υλικό της κατηγορίας 1: τα ζωικά υποπροϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4·

γ) υλικό της κατηγορίας 2: τα ζωικά υποπροϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 5·

δ) υλικό της κατηγορίας 3: τα ζωικά υποπροϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 6·

ε) ζώα: όλα τα σπονδυλωτά ή ασπόνδυλα ζώα (συμπεριλαμβανομένων των ψαριών, των ερπετών και των αμφιβίων)·

στ) εκτρεφόμενα ζώα: κάθε ζώο που συντηρείται, παχύνεται ή εκτρέφεται από ανθρώπους και χρησιμοποιείται για την παραγωγή τροφίμων (κρέατος, γάλακτος, αυγών και άλλων), μαλλιού, γούνας, φτερών, δερμάτων και κάθε άλλου προϊόντος ζωικής προέλευσης·

ζ) άγρια ζώα: όλα τα ζώα που δεν συντηρούνται από τον άνθρωπο·

η) ζώα συντροφιάς: όλα τα ζώα των ειδών που κανονικά τρέφονται και συντηρούνται, αλλά δεν καταναλώνονται, από τον άνθρωπο, για λόγους άλλους πλην της γεωργικής εκμετάλλευσης·

θ) αρμόδια αρχή: η κεντρική αρχή ενός κράτους μέλους που είναι αρμόδια να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού ή κάθε αρχή στην οποία η εν λόγω κεντρική αρχή έχει αναθέσει αυτή την αρμοδιότητα, ιδίως για τον έλεγχο των ζωοτροφών ανάλογα με την περίπτωση· ο ορισμός αυτός καλύπτει και την αντίστοιχη αρχή μιας τρίτης χώρας·

ι) διάθεση στην αγορά: κάθε ενέργεια που έχει στόχο την πώληση ζωικών υποπροϊόντων, ή παράγωγων προϊόντων τους που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, σε έναν τρίτο εντός της Κοινότητας, ή κάθε άλλη μορφή παροχής έναντι πληρωμής ή δωρεάν σε ένα τέτοιο τρίτο μέρος, ή η αποθήκευση με στόχο την παροχή τους σε ένα τέτοιο τρίτο μέρος·

ια) εμπόριο: εμπόριο προϊόντων μεταξύ κρατών μελών, κατά την έννοια του άρθρου 23 παράγραφος 2 της συνθήκης·

ιβ) διαμετακόμιση: διακίνηση διαμέσου της Κοινότητας από τρίτη χώρα σε άλλη τρίτη χώρα·

ιγ) παραγωγός: κάθε άτομο, η δραστηριότητα του οποίου παράγει ζωικά υποπροϊόντα·

ιδ) ΜΣΕ: όλες οι μεταδοτικές μορφές σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας, με εξαίρεση αυτές που παρουσιάζονται στον άνθρωπο·

ιε) υλικό ειδικού κινδύνου: υλικό που αναφέρεται στο Παράρτημα V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για τη θέσπιση κανόνων πρόληψης, καταπολέμησης και εξάλειψης ορισμένων μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών(17).

2. Εφαρμόζονται επίσης οι ειδικοί ορισμοί του παραρτήματος I.

Άρθρο 3

Γενικές υποχρεώσεις

1. Η συλλογή, η μεταφορά, η αποθήκευση, ο εν γένει χειρισμός, η μεταποίηση, η τελική διάθεση, η διάθεση στην αγορά, η εξαγωγή, η διαμετακόμιση και η χρησιμοποίηση των ζωικών υποπροϊόντων και των παράγωγων προϊόντων τους υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

2. Πάντως, τα κράτη μέλη δύνανται να ρυθμίζουν βάσει της εθνικής νομοθεσίας την εισαγωγή και τη διάθεση στην αγορά προϊόντων που δεν αναφέρονται στα παραρτήματα VII και VIII, εν αναμονή της θέσπισης απόφασης σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 33 παράγραφος 2. Όταν κάνουν χρήση αυτής της δυνατότητας, ενημερώνουν πάραυτα την Επιτροπή.

3. Τα κράτη μέλη, ενεργώντας είτε μεμονωμένα είτε σε συνεργασία, εξασφαλίζουν την ύπαρξη κατάλληλων ρυθμίσεων και επαρκούς υποδομής ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με την απαίτηση της παραγράφου 1.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ, ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΔΙΑΘΕΣΗ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Άρθρο 4

Υλικά της κατηγορίας 1

1. Τα υλικά της κατηγορίας 1 περιλαμβάνουν τα κατωτέρω ζωικά προϊόντα, ή κάθε υλικό που περιέχει αυτά τα υποπροϊόντα:

α) όλα τα μέρη του σώματος, συμπεριλαμβανομένων των δορών και των δερμάτων, των εξής ζώων:

i) ζώων για τα οποία υπάρχει υπόνοια ότι έχουν μολυνθεί από ΜΣΕ σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 999/2001, ή στα οποία έχει επίσημα επιβεβαιωθεί η παρουσία ΜΣΕ·

ii) ζώων τα οποία θανατώνονται στο πλαίσιο μέτρων εξάλειψης της ΜΣΕ·

iii) ζώων, πλην των εκτρεφόμενων ζώων και των άγριων ζώων, όπως ιδίως τα ζώα συντροφιάς και τα ζώα ζωολογικών κήπων και τσίρκων·

iv) πειραματόζωων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της οδηγίας 86/609/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 1986, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς και άλλους πειραματικούς σκοπούς(18) και

v) άγριων ζώων, όταν υπάρχει υπόνοια ότι έχουν μολυνθεί με νόσους μεταδόσιμες στον άνθρωπο ή στα ζώα·

β) i) υλικό ειδικού κινδύνου και

ii) ολόκληρων πτωμάτων ζώων που περιέχουν υλικό ειδικού κινδύνου, εφόσον το υλικό ειδικού κινδύνου δεν έχει αφαιρεθεί μέχρι τη στιγμή της διάθεσης·

γ) προϊόντα που προέρχονται από ζώα στα οποία έχουν χορηγηθεί ουσίες απαγορευμένες βάσει της οδηγίας 96/22/ΕΚ, και προϊόντα ζωικής προέλευσης που περιέχουν υπολείμματα μολυσματικών παραγόντων για το περιβάλλον και άλλων ουσιών οι οποίες απαριθμούνται στην ομάδα Β σημείο 3 του παραρτήματος I της οδηγίας 96/23/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 1996, περί της λήψης μέτρων ελέγχου για ορισμένες ουσίες και τα κατάλοιπά τους σε ζώντα ζώα και στα προϊόντα τους και κατάργησης των οδηγιών 85/358/ΕΟΚ και 86/469/ΕΟΚ και των αποφάσεων 89/187/ΕΟΚ και 91/664/ΕΟΚ(19), εάν τα κατάλοιπα αυτά υπερβαίνουν το επιτρεπόμενο όριο που ορίζεται από την κοινοτική νομοθεσία ή, ελλείψει κοινοτικών διατάξεων, από την εθνική νομοθεσία·

δ) όλα τα ζωικά υλικά που συλλέγονται κατά την επεξεργασία λυμάτων από τις μονάδες μεταποίησης υλικών της κατηγορίας 1 και από άλλες εγκαταστάσεις στις οποίες αφαιρείται υλικό ειδικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων των υλικών από τις εργασίες εσχαρισμού και εξάμμωσης, των μειγμάτων λιπών και ελαίων, της ιλύος και των υλικών που αφαιρούνται από τις αποχετεύσεις αυτών των εγκαταστάσεων, εκτός αν τα υλικά αυτά δεν περιέχουν υλικό ειδικού κινδύνου ούτε μέρη τέτοιου υλικού·

ε) υπολείμματα τροφίμων από μεταφορικά μέσα που εκτελούν διεθνείς μεταφορές, και

στ) μείγματα υλικών της κατηγορίας 1 με υλικά είτε κατηγορίας 2 είτε κατηγορίας 3 ή και των δύο κατηγοριών, συμπεριλαμβανομένων των υλικών που προορίζονται για μεταποίηση σε μονάδα μεταποίησης κατηγορίας I.

2. Τα υλικά της κατηγορίας 1 συλλέγονται, μεταφέρονται και καθίστανται αναγνωρίσιμα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, σύμφωνα με το άρθρο 7, και, εκτός εάν προβλέπεται άλλως στα άρθρα 23 και 24:

α) διατίθενται αμέσως ως απόβλητα μέσω αποτέφρωσης σε μονάδα αποτέφρωσης εγκεκριμένη σύμφωνα με το άρθρο 12·

β) μεταποιούνται σε μονάδα μεταποίησης εγκεκριμένη σύμφωνα με το άρθρο 13 με την εφαρμογή οιασδήποτε από τις μεθόδους 1 έως 5, ή, στις περιπτώσεις όπου το απαιτεί η αρμόδια αρχή, της μεθόδου 1, οπότε το παραγόμενο υλικό επισημαίνεται ανεξίτηλα, με ιδιαίτερη οσμή αν αυτό είναι τεχνικώς εφικτό, σύμφωνα με το παράρτημα VI κεφάλαιο 1, και διατίθενται τελικά ως απόβλητα με αποτέφρωση ή συναποτέφρωση σε μονάδα αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης, εγκεκριμένη σύμφωνα με το άρθρο 12·

γ) με εξαίρεση τα υλικά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) σημεία i) και ii), μεταποιούνται σε εγκεκριμένη μονάδα μεταποίησης σύμφωνα με το άρθρο 13 με την εφαρμογή της μεθόδου μεταποίησης 1, οπότε το παραγόμενο υλικό επισημαίνεται ανεξίτηλα, με ιδιαίτερη οσμή αν αυτό είναι τεχνικώς εφικτό, σύμφωνα με το παράρτημα VI κεφάλαιο 1, και διατίθενται τελικά ως απόβλητα με ταφή σε χώρο υγειονομικής ταφής εγκεκριμένο βάσει της οδηγίας 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 1999, περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων(20)·

δ) προκειμένου περί υπολειμμάτων τροφίμων για τα οποία γίνεται λόγος στην παράγραφο 1 στοιχείο ε), διατίθενται ως απόβλητα με ταφή σε χώρο υγειονομικής ταφής εγκεκριμένο βάσει της οδηγίας 1999/31/ΕΚ, ή

ε) κατόπιν εξελίξεων των επιστημονικών γνώσεων, διατίθενται με άλλα μέσα εγκεκριμένα σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 33 παράγραφος 2, μετά από διαβούλευση με την αρμόδια επιστημονική επιτροπή. Τα μέσα αυτά μπορούν είτε να συμπληρώνουν είτε να αντικαθιστούν τα προβλεπόμενα στα στοιχεία α) έως δ).

3. Ο ενδιάμεσος χειρισμός ή αποθήκευση υλικών της κατηγορίας 1 πραγματοποιείται μόνο σε μονάδες ενδιάμεσου χειρισμού υλικών της κατηγορίας 1, οι οποίες εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 10.

4. Απαγορεύεται η εισαγωγή ή εξαγωγή υλικών της κατηγορίας 1, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό ή με κανόνες που θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 33 παράγραφος 2. Η εισαγωγή/εξαγωγή υλικού ειδικού κινδύνου επιτρέπεται να γίνεται μόνο σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001.

Άρθρο 5

Υλικά της κατηγορίας 2

1. Τα υλικά της κατηγορίας 2 περιλαμβάνουν τα ακόλουθα ζωικά υποπροϊόντα ή κάθε υλικό που περιέχει αυτά τα υποπροϊόντα:

α) κόπρος και περιεχόμενο του πεπτικού συστήματος·

β) όλα τα υλικά ζωικής προέλευσης που συλλέγονται κατά την επεξεργασία λυμάτων από σφαγεία, πλην εκείνων που εμπίπτουν στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ), ή από μονάδες μεταποίησης υλικών της κατηγορίας 2, συμπεριλαμβανομένων των υλικών που προέρχονται από τις εργασίες εσχαρισμού και εξάμμωσης, των μειγμάτων λιπών και ελαίων, της ιλύος και των υλικών που αφαιρούνται από τις αποχετεύσεις των εγκαταστάσεων εκείνων·

γ) προϊόντα ζωικής προέλευσης που περιέχουν κατάλοιπα κτηνιατρικών φαρμάκων και μολυσματικούς παράγοντες που απαριθμούνται στην ομάδα Β σημεία 1 και 2 του παραρτήματος I της οδηγίας 96/23/ΕΚ, εάν τα κατάλοιπα αυτά υπερβαίνουν το επιτρεπόμενο επίπεδο που καθορίζεται από την κοινοτική νομοθεσία·

δ) προϊόντα ζωικής προέλευσης, εκτός των υλικών της κατηγορίας 1, τα οποία εισάγονται από τρίτες χώρες και δεν πληρούν, κατά τις επιθεωρήσεις που προβλέπονται από την κοινοτική νομοθεσία, τις κτηνιατρικές προϋποθέσεις εισαγωγής στην Κοινότητα, εκτός εάν πρόκειται να επιστραφούν ή αν η εισαγωγή τους επιτρέπεται με την επιφύλαξη των περιορισμών που προβλέπουν οι κοινοτικές διατάξεις·

ε) ζώα και μέρη ζώων, εκτός όσων αναφέρονται στο άρθρο 4, που έχουν πεθάνει με άλλο τρόπο και όχι διότι έχουν σφαγεί για ανθρώπινη κατανάλωση, συμπεριλαμβανομένων των ζώων που θανατώνονται για την εξάλειψη επιζωοτικής ασθένειας·

στ) μείγματα υλικών της κατηγορίας 2 με υλικά της κατηγορίας 3, συμπεριλαμβανομένων των υλικών που προορίζονται για μεταποίηση σε μονάδα μεταποίησης της κατηγορίας 2· και

ζ) ζωικά υποπροϊόντα, πλην των υλικών της κατηγορίας 1 ή των υλικών της κατηγορίας 3.

2. Τα υλικά της κατηγορίας 2 συλλέγονται, μεταφέρονται και καθίστανται αναγνωρίσιμα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, και, εκτός εάν προβλέπεται άλλως στα άρθρα 23 και 24:

α) διατίθενται απ' ευθείας ως απόβλητα με αποτέφρωση σε μονάδα αποτέφρωσης εγκεκριμένη σύμφωνα με το άρθρο 12·

β) μεταποιούνται σε μονάδα μεταποίησης εγκεκριμένη σύμφωνα με το άρθρο 13 με την εφαρμογή οιασδήποτε από τις μεθόδους μεταποίησης 1 έως 5 ή, όταν αυτό απαιτεί η αρμόδια αρχή, της μεθόδου μεταποίησης 1, οπότε τα παραγόμενα υλικά επισημαίνονται ανεξίτηλα, με ιδιαίτερη οσμή αν αυτό είναι τεχνικώς εφικτό, σύμφωνα με το παράρτημα VI κεφάλαιο 1 και:

i) διατίθενται τελικά ως απόβλητα με αποτέφρωση ή συναποτέφρωση σε μονάδα αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης εγκεκριμένη σύμφωνα με το άρθρο 12, ή

ii) προκειμένου για τετηγμένα λίπη, υποβάλλονται σε περαιτέρω μεταποίηση προς παράγωγα λίπους που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως οργανικά λιπάσματα ή βελτιωτικά του εδάφους ή για άλλη τεχνική χρήση πλην της χρήσης σε καλλυντικά, σε φαρμακευτικά ή σε ιατροτεχνολογικά προϊόντα, σε μονάδα ελαιοχημικών προϊόντων της κατηγορίας 2 εγκεκριμένη σύμφωνα με το άρθρο 14·

γ) μεταποιούνται σε μονάδα μεταποίησης εγκεκριμένη σύμφωνα με το άρθρο 13 με την εφαρμογή της μεθόδου μεταποίησης 1, οπότε τα παραγόμενα υλικά επισημαίνονται ανεξίτηλα, με ιδιαίτερη οσμή αν αυτό είναι τεχνικώς εφικτό, σύμφωνα με το παράρτημα VI κεφάλαιο 1, και:

i) προκειμένου για το παραγόμενο πρωτεϊνούχο υλικό, χρησιμοποιείται ως οργανικό λίπασμα ή βελτιωτικό του εδάφους, τηρουμένων των απαιτήσεων, εάν υπάρχουν, που θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 33 παράγραφος 2 και μετά από διαβούλευση με την οικεία επιστημονική επιτροπή·

ii) μετασχηματίζονται σε μονάδα παραγωγής βιοαερίου ή σε μονάδα λιπασματοποίησης εγκεκριμένη σύμφωνα με το άρθρο 15, ή

iii) διατίθενται ως απόβλητα με ταφή σε χώρο υγειονομικής ταφής εγκεκριμένο δυνάμει της οδηγίας 1999/31/ΕΚ·

δ) τα υλικά που προέρχονται από ψάρια, ενσιρώνονται ή λιπασματοποιούνται, σύμφωνα με κανόνες που θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 33 παράγραφος 2·

ε) η κόπρος και το περιεχόμενο του πεπτικού συστήματος που έχει αποχωριστεί από τον πεπτικό σωλήνα, το γάλα και το πρωτόγαλα εφόσον κατά τη γνώμη της αρμόδιας αρχής δεν υπάρχει κίνδυνος να μεταδώσουν σοβαρές μεταδοτικές νόσους:

i) χρησιμοποιούνται χωρίς μεταποίηση ως πρώτη ύλη σε μονάδα παραγωγής βιοαερίου ή σε μονάδα λιπασματοποίησης εγκεκριμένη σύμφωνα με το άρθρο 15, ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε τεχνική μονάδα που εγκρίνεται για το σκοπό αυτό σύμφωνα με το άρθρο 18, ή

ii) διασπείρονται στο έδαφος, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού ή

iii) μετασχηματίζονται σε μονάδα παραγωγής βιοαερίου ή λιπασματοποιούνται σύμφωνα με κανόνες που θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 33 παράγραφος 2·

στ) προκειμένου για ολόκληρα πτώματα ή μέρη αγρίων ζώων που δεν υπάρχουν υπόνοιες ότι έχουν μολυνθεί με νόσους μεταδόσιμες στον άνθρωπο ή σε ζώα, χρησιμοποιούνται για την κατασκευή κυνηγετικών τροπαίων σε τεχνική μονάδα που εγκρίνεται για το σκοπό αυτό σύμφωνα με το άρθρο 18, ή

ζ) διατίθενται με άλλα μέσα ή χρησιμοποιούνται με άλλους τρόπους, σύμφωνα με κανόνες που θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 33 παράγραφος 2, μετά από διαβούλευση με την αρμόδια επιστημονική επιτροπή. Τα μέσα ή οι τρόποι αυτοί μπορούν είτε να συμπληρώνουν είτε να αντικαθιστούν τα προβλεπόμενα στα στοιχεία α) έως στ).

3. Ο ενδιάμεσος χειρισμός ή αποθήκευση υλικών της κατηγορίας 2, εκτός της κόπρου, πραγματοποιείται μόνο σε μονάδες ενδιάμεσου χειρισμού υλικών της κατηγορίας 2, εγκεκριμένες σύμφωνα με το άρθρο 10.

4. Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά ή εξαγωγή υλικών της κατηγορίας 2, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό ή με κανόνες που θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 33 παράγραφος 2.

Άρθρο 6

Υλικά της κατηγορίας 3

1. Τα υλικά της κατηγορίας 3 περιλαμβάνουν τα ακόλουθα ζωικά υποπροϊόντα, ή κάθε υλικό που περιέχει παρόμοια υποπροϊόντα:

α) τα μέρη σφαγέντων ζώων, τα οποία είναι κατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο, σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, αλλά δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο για εμπορικούς λόγους·

β) τα μέρη σφαγέντων ζώων, τα οποία απορρίπτονται ως ακατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο, αλλά δεν φέρουν σημεία νόσων μεταδόσιμων στον άνθρωπο ή σε ζώα και λαμβάνονται από σφάγια τα οποία είναι κατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο, σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία·

γ) δορές και δέρματα, οπλές, χηλές και κέρατα, τρίχες χοίρων και φτερά που προέρχονται από ζώα τα οποία σφάζονται σε σφαγείο αφού υποβληθούν σε επιθεώρηση πριν από τη σφαγή και είναι, βάσει αυτής της επιθεώρησης, κατάλληλα για σφαγή και κατανάλωση από τον άνθρωπο, σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία·

δ) αίμα που λαμβάνεται από μη μηρυκαστικά ζώα τα οποία σφάζονται σε σφαγείο αφού υποβληθούν σε επιθεώρηση πριν από τη σφαγή και είναι, βάσει αυτής της επιθεώρησης, κατάλληλα για σφαγή και κατανάλωση από τον άνθρωπο, σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία·

ε) ζωικά υποπροϊόντα που προέρχονται από την παραγωγή προϊόντων τα οποία προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένων των απολιπανθέντων οστών και των κατάλοιπων τήξης λιπών·

στ) πρώην τρόφιμα ζωικής προέλευσης ή πρώην τρόφιμα που περιέχουν προϊόντα ζωικής προέλευσης, πλην των υπολειμμάτων τροφίμων, τα οποία δεν προορίζονται πλέον για κατανάλωση από τον άνθρωπο, για εμπορικούς λόγους ή λόγω προβλημάτων που σχετίζονται με ελαττωματική παραγωγή ή συσκευασία ή με άλλες ατέλειες, οι οποίες δεν παρουσιάζουν κανένα κίνδυνο για τον άνθρωπο ή για τα ζώα·

ζ) νωπό γάλα που προέρχεται από ζώα τα οποία δεν παρουσιάζουν κλινικά συμπτώματα κάποιας ασθένειας η οποία είναι δυνατό να μεταδοθεί μέσω αυτού του προϊόντος στον άνθρωπο ή σε ζώα·

η) ψάρια ή άλλα θαλάσσια ζώα, πλην των θαλασσίων θηλαστικών, τα οποία αλιεύονται στην ανοιχτή θάλασσα με στόχο την παραγωγή ιχθυάλευρου·

θ) νωπά υποπροϊόντα ψαριών που προέρχονται από μονάδες παραγωγής προϊόντων ψαριών για κατανάλωση από τον άνθρωπο·

ι) όστρακα, υποπροϊόντα ιχθυοτροφείων και υποπροϊόντα σπασμένων αυγών που προέρχονται από ζώα τα οποία δεν παρουσίαζαν κλινικά συμπτώματα καμίας ασθένειας που είναι δυνατό να μεταδοθεί μέσω αυτού του προϊόντος στον άνθρωπο ή σε ζώα·

ια) αίμα, δορές και δέρματα, οπλές και χηλές, φτερά, μαλλί, κέρατα, τρίχες και γούνες που προέρχονται από ζώα τα οποία δεν παρουσίαζαν κλινικά σημεία καμίας ασθένειας η οποία είναι δυνατό να μεταδοθεί μέσω αυτών των προϊόντων στον άνθρωπο ή σε ζώα, και

ιβ) υπολείμματα τροφίμων πλην των αναφερόμενων στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο ε).

2. Τα υλικά της κατηγορίας 3 συλλέγονται, μεταφέρονται και καθίστανται αναγνωρίσιμα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, και, εκτός εάν προβλέπεται άλλως στα άρθρα 23 και 24:

α) διατίθενται κατευθείαν ως απόβλητα με αποτέφρωση σε μονάδα αποτέφρωσης εγκεκριμένη σύμφωνα με το άρθρο 12·

β) μεταποιούνται σε μονάδα μεταποίησης εγκεκριμένη σύμφωνα με το άρθρο 13, με την εφαρμογή οιασδήποτε από τις μεθόδους 1 έως 5, οπότε το παραγόμενο υλικό επισημαίνεται ανεξίτηλα, με ιδιαίτερη οσμή αν αυτό είναι τεχνικώς εφικτό, σύμφωνα με το παράρτημα VI κεφάλαιο 1 και διατίθενται τελικά ως απόβλητο είτε με τη μέθοδο της αποτέφρωσης ή της συναποτέφρωσης σε μονάδα αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης εγκεκριμένη σύμφωνα με το άρθρο 12, είτε σε χώρο υγειονομικής ταφής εγκεκριμένο βάσει της οδηγίας 1999/31/ΕΚ·

γ) μεταποιούνται σε μονάδα μεταποίησης εγκεκριμένη σύμφωνα με το άρθρο 17·

δ) μετασχηματίζονται σε τεχνική μονάδα εγκεκριμένη σύμφωνα με το άρθρο 18·

ε) χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη σε μονάδα παραγωγής τροφών για ζώα συντροφιάς εγκεκριμένη σύμφωνα με το άρθρο 18·

στ) μεταποιούνται σε μονάδα παραγωγής βιοαερίου ή μονάδα λιπασματοποίησης εγκεκριμένη σύμφωνα με το άρθρο 15·

ζ) προκειμένου για υπολείμματα τροφίμων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο ιβ), μετασχηματίζονται σε μονάδα παραγωγής βιοαερίου ή λιπασματοποιούνται σύμφωνα με κανόνες που θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 33 παράγραφος 2, ή, εν αναμονή της θέσπισης τέτοιων κανόνων, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία·

η) προκειμένου για υλικά που προέρχονται από ψάρια, ενσιρώνονται σε σιλό ή λιπασματοποιούνται, σύμφωνα με κανόνες που θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 33 παράγραφος 2, ή

θ) διατίθενται με άλλα μέσα, ή χρησιμοποιούνται με άλλους τρόπους, σύμφωνα με κανόνες που θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 33 παράγραφος 2, μετά από διαβούλευση με την οικεία επιστημονική επιτροπή. Τα μέσα ή οι τρόποι αυτοί μπορούν είτε να συμπληρώνουν είτε να αντικαθιστούν τα προβλεπόμενα στα στοιχεία α) έως η).

3. Ο ενδιάμεσος χειρισμός ή αποθήκευση υλικών της κατηγορίας 3 πραγματοποιείται μόνο σε μονάδες ενδιάμεσου χειρισμού της κατηγορίας 3, εγκεκριμένες σύμφωνα με το άρθρο 10.

Άρθρο 7

Συλλογή, μεταφορά και αποθήκευση

1. Τα ζωικά υποπροϊόντα και τα μεταποιημένα υποπροϊόντα, εξαιρουμένων των υπολειμμάτων τροφίμων της κατηγορίας 3, συλλέγονται, μεταφέρονται και αναγνωρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος II.

2. Κατά τη μεταφορά, τα ζωικά υποπροϊόντα και τα μεταποιημένα υποπροϊόντα συνοδεύονται από εμπορικό έγγραφο ή, όταν αυτό απαιτείται από τον παρόντα κανονισμό, από υγειονομικό πιστοποιητικό. Τα εμπορικά έγγραφα και υγειονομικά πιστοποιητικά πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις και να διατηρούνται για την περίοδο που ορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ. Πρέπει, ειδικότερα, να περιλαμβάνουν πληροφορίες που αφορούν την ποσότητα και την περιγραφή του υλικού καθώς και τη σήμανσή του.

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να υπάρχουν επαρκείς διακανονισμοί που να εξασφαλίζουν ότι η συλλογή και η μεταφορά των υλικών της κατηγορίας 1 και της κατηγορίας 2 γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος II.

4. Σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1975, σχετικά με τα απόβλητα(21), τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίζουν τη συλλογή, μεταφορά και διάθεση υπολειμμάτων τροφίμων της Κατηγορίας 3 χωρίς κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου και χωρίς βλάβη για το περιβάλλον.

5. Η αποθήκευση μεταποιημένων προϊόντων γίνεται μόνο σε αποθηκευτικές εγκαταστάσεις εγκεκριμένες σύμφωνα με το άρθρο 11.

6. Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να μην εφαρμόζουν το παρόν άρθρο στις μεταφορές κόπρου μεταξύ δύο σημείων εντός ενός αγροκτήματος ή μεταξύ αγροκτημάτων και χρηστών εντός ενός κράτους μέλους.

Άρθρο 8

Αποστολή ζωικών υποπροϊόντων και μεταποιημένων προϊόντων σε άλλα κράτη μέλη

1. Τα ζωικά υποπροϊόντα και τα μεταποιημένα προϊόντα είναι δυνατό να αποστέλλονται σε άλλα κράτη μέλη μόνον υπό τις προϋποθέσεις των παραγράφων 2 έως 6.

2. Το κράτος μέλος προορισμού έχει εγκρίνει την παραλαβή υλικού της κατηγορίας 1, υλικού της κατηγορίας 2, μεταποιημένων προϊόντων προερχόμενων από υλικά της κατηγορίας 1 ή της κατηγορίας 2 και μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών. Τα κράτη μέλη μπορούν να θέτουν ως προϋπόθεση για την έγκριση της αποστολής την εφαρμογή της μεθόδου επεξεργασίας 1 πριν από την αποστολή.

3. Τα ζωικά υποπροϊόντα και τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 μεταποιημένα προϊόντα:

α) συνοδεύονται από εμπορικό έγγραφο ή, όταν το απαιτεί ο παρών κανονισμός, από υγειονομικό πιστοποιητικό, και

β) μεταφέρονται απευθείας στη μονάδα προορισμού, η οποία πρέπει να έχει εγκριθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

4. Όταν τα κράτη μέλη αποστέλλουν υλικό της κατηγορίας 1, υλικό της κατηγορίας 2, μεταποιημένα προϊόντα προερχόμενα από υλικά της κατηγορίας 1 ή της κατηγορίας 2 και μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες σε άλλα κράτη μέλη, η αρμόδια αρχή του τόπου προέλευσης ενημερώνει την αρμόδια αρχή του τόπου προορισμού για κάθε αποστελλόμενη παρτίδα, μέσω του συστήματος ANIMO ή με άλλη μέθοδο κατόπιν κοινής συμφωνίας. Το μήνυμα πρέπει να περιέχει τις πληροφορίες που ορίζονται στο παράρτημα II κεφάλαιο I σημείο 2.

5. Όταν πληροφορείται την αποστολή σύμφωνα με την παράγραφο 4, η αρμόδια αρχή του τόπου προορισμού ενημερώνει την αρμόδια αρχή του τόπου προέλευσης για την άφιξη κάθε αποστολής μέσω του συστήματος ANIMO ή με άλλη μέθοδο, κατόπιν κοινής συμφωνίας.

6. Τα κράτη μέλη προορισμού εξασφαλίζουν, με τη διενέργεια τακτικών ελέγχων, ότι οι οριζόμενες μονάδες στην επικράτειά τους χρησιμοποιούν τα προϊόντα της αποστολής αποκλειστικά για επιτρεπόμενους σκοπούς και ότι τηρούν πλήρη στοιχεία που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 9

Μητρώα

1. Οποιοσδήποτε αποστέλλει, μεταφέρει ή παραλαμβάνει ζωικά υποπροϊόντα τηρεί μητρώο αποστολών. Το μητρώο αυτό περιλαμβάνει τις πληροφορίες και διατηρείται για την περίοδο που ορίζει το παράρτημα II.

2. Ωστόσο, το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στις μεταφορές κόπρου μεταξύ δύο σημείων εντός ενός αγροκτήματος ή τοπικά μεταξύ αγροκτημάτων και χρηστών εντός ενός κράτους μέλους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 1 ΚΑΙ 2, ΕΛΑΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2 ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Άρθρο 10

Έγκριση μονάδων ενδιάμεσου χειρισμού

1. Οι μονάδες ενδιάμεσου χειρισμού των κατηγοριών 1, 2 και 3 εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή.

2. Για να εγκριθούν οι μονάδες ενδιάμεσου χειρισμού της κατηγορίας 1 ή της κατηγορίας 2 πρέπει:

α) να πληρούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος III κεφάλαιο I·

β) να χειρίζονται και να αποθηκεύουν υλικά της κατηγορίας 1 και της κατηγορίας 2, σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος III κεφάλαιο II μέρος Β·

γ) να υποβάλλονται σε αυτοέλεγχο των μονάδων, όπως προβλέπει το άρθρο 25 και

δ) να ελέγχονται από την αρμόδια αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 26.

3. Για να εγκριθούν, οι μονάδες ενδιάμεσου χειρισμού της κατηγορίας 3 πρέπει:

α) να πληρούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος III κεφάλαιο I·

β) να χειρίζονται και να αποθηκεύουν υλικό της κατηγορίας 3, σύμφωνα με το παράρτημα III κεφάλαιο II μέρος Α·

γ) να υποβάλλονται σε αυτοέλεγχο των μονάδων, σύμφωνα με το άρθρο 25, και

δ) να ελέγχονται από την αρμόδια αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 26.

Άρθρο 11

Έγκριση μονάδων αποθήκευσης

1. Οι μονάδες αποθήκευσης εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή

2. Για να εγκριθούν, οι μονάδες αποθήκευσης πρέπει:

α) να πληρούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος III κεφάλαιο III, και

β) να ελέγχονται από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με το άρθρο 26.

Άρθρο 12

Έγκριση μονάδων αποτέφρωσης και συναποτέφρωσης

1. Η αποτέφρωση και συναποτέφρωση μεταποιημένων προϊόντων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2000/76/ΕΚ. Η αποτέφρωση και συναποτέφρωση ζωικών υποπροϊόντων γίνεται είτε σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2000/76/ΕΚ ή, όταν δεν εφαρμόζεται η εν λόγω οδηγία, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Οι μονάδες αποτέφρωσης και συναποτέφρωσης εγκρίνονται δυνάμει της εν λόγω οδηγίας ή σύμφωνα με την παράγραφο 2 ή 3.

2. Για να εγκριθούν από την αρμόδια αρχή με σκοπό τη διάθεση ζωικών υποπροϊόντων, οι μονάδες αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης υψηλού δυναμικού στις οποίες δεν εφαρμόζεται η οδηγία 2000/76/ΕΚ οφείλουν:

α) να πληρούν τους γενικούς όρους που περιέχονται στο παράρτημα IV κεφάλαιο I·

β) να πληρούν τους όρους λειτουργίας που περιέχονται στο παράρτημα IV κεφάλαιο II·

γ) να πληρούν τις απαιτήσεις που περιέχονται στο παράρτημα IV κεφάλαιο III, σχετικά με τις απορρίψεις υδάτων·

δ) να πληρούν τις απαιτήσεις που περιέχονται στο παράρτημα IV κεφάλαιο IV, σχετικά με τα κατάλοιπα·

ε) να πληρούν τις απαιτήσεις μέτρησης θερμοκρασίας που περιέχονται στο παράρτημα IV κεφάλαιο V, και

στ) να πληρούν τους όρους σχετικά με την ασυνήθη λειτουργία που περιέχονται στο παράρτημα IV κεφάλαιο VI.

3. Προκειμένου να εγκριθούν από τις αρμόδιες αρχές για τη διάθεση ζωικών υποπροϊόντων, οι μονάδες αποτέφρωσης και συναποτέφρωσης χαμηλού δυναμικού στις οποίες δεν εφαρμόζεται η οδηγία 2000/76/ΕΚ οφείλουν:

α) να χρησιμοποιούνται μόνον για τη διάθεση νεκρών ζώων συντροφιάς ή/και υλικού των κατηγοριών 2 και 3·

β) όταν βρίσκονται σε μια εκμετάλλευση, να χρησιμοποιούνται μόνον για τη διάθεση υλικού της συγκεκριμένης αυτής εκμετάλλευσης·

γ) να πληρούν τις γενικές προϋποθέσεις του παραρτήματος IV κεφάλαιο I·

δ) να πληρούν τους οικείους όρους λειτουργίας που περιέχονται στο παράρτημα IV κεφάλαιο II·

ε) να πληρούν τις απαιτήσεις που περιέχονται στο παράρτημα IV κεφάλαιο IV, σχετικά με τα κατάλοιπα·

στ) να πληρούν τις οικείες απαιτήσεις μέτρησης θερμοκρασίας που περιέχονται στο παράρτημα IV κεφάλαιο V· και

ζ) να πληρούν τους όρους σχετικά με την ασυνήθη λειτουργία που περιέχονται στο παράρτημα IV κεφάλαιο VI.

4. Η έγκριση αναστέλλεται αμέσως εάν παύσουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων χορηγήθηκε.

5. Οι απαιτήσεις των παραγράφων 2 και 3 δύνανται να τροποποιηθούν με γνώμονα την εξέλιξη της επιστημονικής γνώσης, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 33 παράγραφος 2, κατόπιν διαβούλευσης με την αρμόδια επιστημονική επιτροπή.

Άρθρο 13

Έγκριση μονάδων μεταποίησης υλικών της κατηγορίας 1 και της κατηγορίας 2

1. Οι μονάδες μεταποίησης της κατηγορίας 1 και της κατηγορίας 2 εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή.

2. Για να εγκριθούν οι μονάδες μεταποίησης υλικών της κατηγορίας 1 και της κατηγορίας 2 πρέπει:

α) να πληρούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος V κεφάλαιο I·

β) να χειρίζονται, να μεταποιούν και να αποθηκεύουν υλικά της κατηγορίας 1 ή της κατηγορίας 2, σύμφωνα με το παράρτημα V κεφάλαιο II και το παράρτημα VI κεφάλαιο I·

γ) να επικυρώνονται από την αρμόδια αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος V κεφάλαιο V·

δ) να υποβάλλονται σε αυτοελέγχους των μονάδων, όπως προβλέπει το άρθρο 25·

ε) να ελέγχονται από την αρμόδια αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 26, και

στ) να εξασφαλίζουν ότι μετά τη μεταποίησή τους, τα προϊόντα πληρούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος VI κεφάλαιο I.

3. Η έγκριση αναστέλλεται αμέσως, εάν παύσουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων χορηγήθηκε.

Άρθρο 14

Έγκριση μονάδων ελαιοχημικών προϊόντων της κατηγορίας 2 και της κατηγορίας 3

1. Οι μονάδες ελαιοχημικών προϊόντων πρέπει να εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή.

2. Για να εγκριθούν, οι μονάδες ελαιοχημικών προϊόντων της κατηγορίας 2 πρέπει:

α) να μεταποιούν τετηγμένα λίπη προερχόμενα από υλικό της κατηγορίας 2, σύμφωνα με τους κανόνες του παραρτήματος VI κεφάλαιο III·

β) να θεσπίζουν και να εφαρμόζουν μεθόδους παρακολούθησης και ελέγχου των κρίσιμων σημείων ελέγχου, ανάλογα με την ακολουθούμενη διαδικασία·

γ) να τηρούν μητρώο στο οποίο καταγράφονται οι πληροφορίες που λαμβάνονται σύμφωνα με το στοιχείο β), για να επιδεικνύεται στην αρμόδια αρχή·

δ) να ελέγχονται από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με το άρθρο 26.

3. Για να εγκριθούν, οι μονάδες ελαιοχημικών προϊόντων της κατηγορίας 3 πρέπει να μεταποιούν τετηγμένα λίπη προερχόμενα μόνον από υλικό της κατηγορίας 3 και να πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές που καθορίζονται στην παράγραφο 2.

4. Η έγκριση αναστέλλεται αμέσως, εάν παύσουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων χορηγήθηκε.

Άρθρο 15

Έγκριση μονάδων παραγωγής βιοαερίου και μονάδων λιπασματοποίησης

1. Οι μονάδες παραγωγής βιοαερίου και οι μονάδες λιπασματοποίησης εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή.

2. Για να εγκριθούν, οι μονάδες παραγωγής βιοαερίου και οι μονάδες λιπασματοποίησης πρέπει:

α) να πληρούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος VI κεφάλαιο II μέρος Α·

β) να χειρίζονται και να μεταποιούν τα ζωικά υποπροϊόντα σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος VI κεφάλαιο II μέρη Β και Γ·

γ) να ελέγχονται από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με το άρθρο 26·

δ) να θεσπίζουν και να εφαρμόζουν μεθόδους παρακολούθησης και ελέγχου των κρίσιμων σημείων ελέγχου· και

ε) να εξασφαλίζουν ότι τα κατάλοιπα διάσπασης και τα παραγόμενο λίπασμα, ανάλογα με την περίπτωση, πληρούν τα μικροβιολογικά πρότυπα του παραρτήματος VI κεφάλαιο II μέρος Δ.

3. Η έγκριση αναστέλλεται αμέσως, εάν παύσουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων χορηγήθηκε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΩΣ ΥΛΙΚΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ, ΤΡΟΦΕΣ ΓΙΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ, ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΚΟΚΑΛΑ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Άρθρο 16

Γενικές διατάξεις για την υγεία των ζώων

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίζουν ότι τα ζωικά υποπροϊόντα και τα αναφερόμενα στα παραρτήματα VII και VIII παράγωγά τους, δεν αποστέλλονται από εκμεταλλεύσεις οι οποίες βρίσκονται σε περιοχή που υπόκειται σε περιορισμούς λόγω εκδήλωσης νόσου που προσβάλλει τα είδη ζώων από τα οποία έχουν ληφθεί τα εν λόγω προϊόντα, ή από μονάδες ή ζώνες από τις οποίες οι μετακινήσεις ή το εμπόριο αυτών των προϊόντων θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία των ζώων των κρατών μελών ή περιοχών των κρατών μελών, εκτός αν τα εν λόγω προϊόντα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

2. Τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εγγυώνται ότι τα προϊόντα λαμβάνονται από ζώα τα οποία:

α) προέρχονται από εκμετάλλευση, περιοχή ή τμήμα μιας περιοχής ή, σε περίπτωση προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, από ιχθυοτροφείο, ζώνη ή τμήμα ζώνης που δεν υπόκεινται σε υγειονομικούς περιορισμούς που να εφαρμόζονται στα συγκεκριμένα ζώα και προϊόντα, και ιδίως σε περιορισμούς στο πλαίσιο μέτρων καταπολέμησης νόσων που επιβάλλονται από την κοινοτική νομοθεσία ή λόγω σοβαρών μεταδοτικών νόσων που απαριθμούνται στην οδηγία 92/119/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 1992, για τη θέσπιση γενικών κοινοτικών μέτρων καταπολέμησης ορισμένων ασθενειών των ζώων καθώς και ειδικών μέτρων για τη φυσαλιδώδη νόσο των χοίρων(22)·

β) δεν εσφάγησαν σε μονάδα στην οποία, κατά τη στιγμή της σφαγής, υπήρχαν ζώα που είχαν μολυνθεί, ή υπήρχε υπόνοια ότι είχαν μολυνθεί από μία από τις νόσους οι οποίες καλύπτονται από τους κανόνες που αναφέρονται στο στοιχείο α).

3. Με την επιφύλαξη της συμμόρφωσης προς τα μέτρα καταπολέμησης νόσων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο α), επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά ζωικών υποπροϊόντων και των αναφερόμενων στα παραρτήματα VII και VIII παραγώγων τους, τα οποία προέρχονται από περιοχή ή τμήμα περιοχής που υπόκειται σε περιορισμούς για την υγεία των ζώων, αλλά δεν έχουν μολυνθεί, ούτε υπάρχει υπόνοια ότι έχουν μολυνθεί, υπό τον όρο ότι τα προϊόντα:

α) λαμβάνονται, υποβάλλονται σε χειρισμό, μεταφέρονται και αποθηκεύονται χωριστά ή σε διαφορετική χρονική στιγμή από τα προϊόντα τα οποία πληρούν όλους τους όρους υγείας των ζώων·

β) έχουν υποστεί μεταποίηση επαρκή για την εξάλειψη του σχετικού προβλήματος υγείας των ζώων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, σε μονάδα που έχει εγκριθεί για το σκοπό αυτόν από το κράτος μέλος στο οποίο έχει εκδηλωθεί το συγκεκριμένο πρόβλημα υγείας των ζώων·

γ) αναγνωρίζονται κατάλληλα·

δ) πληρούν τις απαιτήσεις των παραρτημάτων VII και VIII, ή τους λεπτομερείς κανόνες που θα θεσπισθούν με τη διαδικασία του άρθρου 33 παράγραφος 2.

Σε ειδικές περιστάσεις, είναι δυνατό να προβλέπεται παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, με αποφάσεις που λαμβάνονται με τη διαδικασία του άρθρου 33 παράγραφος 2. Στις αποφάσεις αυτές πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα μέτρα ή οι εξετάσεις στις οποίες πρέπει ενδεχομένως να υποβληθούν τα ζώα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της νόσου των εξεταζόμενων ειδών και πρέπει να προσδιορίζονται τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζεται η προστασία της υγείας των ζώων στην Κοινότητα.

Άρθρο 17

Έγκριση μονάδων μεταποίησης υλικών της κατηγορίας 3

1. Οι μονάδες μεταποίησης υλικών της κατηγορίας 3 πρέπει να εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή.

2. Για να εγκριθούν, οι μονάδες μεταποίησης υλικών της κατηγορίας 3 πρέπει:

α) να πληρούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος V κεφάλαιο I και του παραρτήματος VII κεφάλαιο I·

β) να χειρίζονται, να μεταποιούν και να αποθηκεύουν μόνον υλικά της κατηγορίας 3 σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος V κεφάλαιο II και του παραρτήματος VII·

γ) να είναι επικυρωμένες από τη δημόσια αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος V κεφάλαιο V·

δ) να υπόκεινται σε αυτοέλεγχο των μονάδων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 25·

ε) να ελέγχονται από την αρμόδια αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26, και

στ) να εξασφαλίζουν ότι, μετά τη μεταποίησή τους, τα προϊόντα πληρούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος VII κεφάλαιο I.

3. Η έγκριση αναστέλλεται αμέσως, εάν παύσουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων χορηγήθηκε.

Άρθρο 18

Έγκριση μονάδων παραγωγής τροφών για ζώα συντροφιάς και τεχνικών μονάδων

1. Οι μονάδες παραγωγής τροφών για ζώα συντροφιάς και οι τεχνικές μονάδες πρέπει να εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή.

2. Για να εγκριθεί, η μονάδα παραγωγής τροφών για ζώα συντροφιάς ή η τεχνική μονάδα πρέπει:

α) να αναλάβει τη δέσμευση, βάσει των ειδικών απαιτήσεων που καθορίζονται στο παράρτημα VIII για τα προϊόντα τα οποία παράγει η εγκατάσταση ή η μονάδα:

i) να τηρεί τις ειδικές απαιτήσεις παραγωγής οι οποίες καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό·

ii) να θεσπίζει και να εφαρμόζει μεθόδους παρακολούθησης και ελέγχου των κρίσιμων σημείων ελέγχου, ανάλογα με την ακολουθούμενη διαδικασία·

iii) να λαμβάνει, ανάλογα με τα προϊόντα, δείγματα για αναλύσεις σε αναγνωρισμένο από την αρμόδια αρχή εργαστήριο, ώστε να ελέγχεται η τήρηση των κανόνων του παρόντος κανονισμού·

iv) να τηρεί μητρώο με τα στοιχεία που λαμβάνονται σύμφωνα με τα σημεία ii) και iii) και που πρέπει να επιδεικνύονται στην αρμόδια αρχή· τα αποτελέσματα των ελέγχων και των εξετάσεων πρέπει να διατηρούνται επί δύο τουλάχιστον έτη·

v) να ενημερώνει την αρμόδια αρχή, σε περίπτωση που το αποτέλεσμα της εργαστηριακής εξέτασης, η οποία αναφέρεται στο σημείο iii), ή οποιαδήποτε άλλη διαθέσιμη πληροφορία, αποκαλύπτει την ύπαρξη σοβαρού κινδύνου για την υγεία των ζώων ή για τη δημόσια υγεία·

β) να ελέγχεται από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με το άρθρο 26.

3. Η έγκριση αναστέλλεται αμέσως, εάν παύσουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων χορηγήθηκε.

Άρθρο 19

Διάθεση στην αγορά και εξαγωγή μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών και άλλων μεταποιημένων προϊόντων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως υλικό ζωοτροφών

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες και άλλα μεταποιημένα προϊόντα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως υλικά ζωοτροφών διατίθενται στην αγορά ή εξάγονται μόνον εφόσον:

α) έχουν παρασκευασθεί σε μονάδα μεταποίησης υλικών της κατηγορίας 3, εγκεκριμένη και επιτηρούμενη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17·

β) έχουν παρασκευασθεί αποκλειστικά με υλικά της κατηγορίας 3, όπως ορίζεται στο παράρτημα VII, και δη κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με το άρθρο 22·

γ) έχουν αποτελέσει αντικείμενο χειρισμού, μεταποίησης, αποθήκευσης και μεταφοράς, σύμφωνα με το παράρτημα VII· και

δ) πληρούν τις ειδικές απαιτήσεις του παραρτήματος VII.

Άρθρο 20

Διάθεση στην αγορά και εξαγωγή τροφών για ζώα συντροφιάς, δερμάτινων κοκάλων για σκύλους και τεχνικών προϊόντων

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι τροφές για ζώα συντροφιάς, τα δερμάτινα κόκαλα για σκύλους, τα τεχνικά προϊόντα εκτός από αυτά που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3, καθώς και τα ζωικά υποπροϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα VIII, διατίθενται στην αγορά ή εξάγονται μόνον εφόσον:

α) πληρούν είτε:

i) τις ειδικές απαιτήσεις του παραρτήματος VIII, ή

ii) όταν ένα προϊόν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και ως τεχνικό προϊόν και ως ζωοτροφή και το παράρτημα VIII δεν περιέχει ειδικές απαιτήσεις, τις ειδικές απαιτήσεις του παραρτήματος VII· και

β) προέρχονται από μονάδες εγκεκριμένες και επιτηρούμενες σύμφωνα με το άρθρο 18, ή προκειμένου για τα ζωικά υποπροϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα VIII, από άλλες μονάδες εγκεκριμένες σύμφωνα με την κοινοτική κτηνιατρική νομοθεσία.

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα οργανικά λιπάσματα και τα βελτιωτικά εδάφους που παράγονται από μεταποιημένα προϊόντα διάφορα των παραγομένων από την κόπρο και το περιεχόμενο του πεπτικού συστήματος, διατίθενται στην αγορά ή εξάγονται μόνον εφόσον πληρούν τις απαιτήσεις, εάν υπάρχουν, που έχουν θεσπισθεί με τη διαδικασία του άρθρου 33 παράγραφος 2, κατόπιν διαβούλευσης με την αρμόδια επιστημονική επιτροπή.

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα παράγωγα λίπους που παράγονται από υλικά της κατηγορίας 2 διατίθενται στην αγορά ή εξάγονται μόνον εφόσον:

α) έχουν παρασκευασθεί σε μονάδα ελαιοχημικών προϊόντων της κατηγορίας 2, που έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 14 από τετηγμένα λίπη που προκύπτουν από τη μεταποίηση υλικών της κατηγορίας 2 σε μονάδα μεταποίησης υλικών της κατηγορίας 2, που έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 13 με εφαρμογή οιασδήποτε από τις μεθόδους μεταποίησης 1 έως 5·

β) έχουν υποστεί χειρισμούς, μεταποιηθεί, αποθηκευθεί και μεταφερθεί σύμφωνα με το παράρτημα VI· και

γ) πληρούν τις τυχόν ειδικές απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα VIII.

Άρθρο 21

Μέτρα διασφάλισης

Το άρθρο 10 της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ εφαρμόζεται στα προϊόντα που καλύπτονται από τα παραρτήματα VII και VIII του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 22

Περιορισμοί χρήσης

1. Οι ακόλουθες χρήσεις ζωικών υποπροϊόντων και μεταποιημένων προϊόντων απαγορεύονται:

α) το τάισμα ειδών με μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες προερχόμενες από σφάγια ή τμήματα σφαγίων ζώων του αυτού είδους·

β) το τάισμα εκτρεφόμενων ειδών πλην των γουνοφόρων ζώων με υπολείμματα τροφίμων ή ζωοτροφές που περιέχουν ή προέρχονται από υπολείμματα τροφίμων και

γ) η διασπορά, σε βοσκότοπους, οργανικών λιπασμάτων και βελτιωτικών του εδάφους εκτός από την κόπρο.

2. Κανόνες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένων κανόνων αναφορικά με τα μέτρα ελέγχου, θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 33 παράγραφος 2. Παρεκκλίσεις από την παράγραφο 1 σημείο α) είναι δυνατόν να χορηγούνται για ψάρια και γουνοφόρα ζώα με την ίδια διαδικασία, κατόπιν διαβούλευσης με την αρμόδια επιστημονική επιτροπή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ

Άρθρο 23

Παρεκκλίσεις όσον αφορά τη χρησιμοποίηση ζωικών υποπροϊόντων

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν, υπό την επίβλεψη των αρμόδιων αρχών:

α) τη χρησιμοποίηση ζωικών υποπροϊόντων για διαγνωστικούς, εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς· και

β) τη χρησιμοποίηση ζωικών υποπροϊόντων για εργασίες ταρίχευσης σε τεχνικές μονάδες που έχουν εγκριθεί για το σκοπό αυτό σύμφωνα με το άρθρο 18.

2. α) Τα κράτη μέλη δύνανται επίσης να επιτρέπουν τη χρησιμοποίηση των ζωικών υποπροϊόντων που προσδιορίζονται στο σημείο β) για το τάισμα των ζώων τα οποία αναφέρονται στο σημείο γ), υπό την επίβλεψη των αρμοδίων αρχών και σύμφωνα με τους κανόνες του παραρτήματος IX.

β) Τα ζωικά υποπροϊόντα που αναφέρονται στο στοιχείο α) είναι:

i) υλικό της κατηγορίας 2, υπό τον όρο ότι προέρχεται από ζώα τα οποία δεν θανατώθηκαν ή δεν πέθαναν λόγω της παρουσίας ή υπόνοιας παρουσίας ασθένειας μεταδοτικής στον άνθρωπο ή σε ζώα, και

ii) υλικό της κατηγορίας 3 που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως ι) και, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 22, στο αυτόθι στοιχείο ιβ).

γ) Τα ζώα που αναφέρονται στο σημείο α) είναι:

i) ζώα ζωολογικών κήπων·

ii) ζώα τσίρκων·

iii) ερπετά και αρπακτικά πτηνά, εκτός από τα ζώα ζωολογικών κήπων ή τσίρκων·

iv) γουνοφόρα ζώα·

v) άγρια ζώα, των οποίων το κρέας δεν προορίζεται για την ανθρώπινη διατροφή·

vi) σκύλοι αναγνωρισμένων κυνοτροφείων ή αγελών κυνηγόσκυλων και

vii) σκώληκες σκωληκοκαλλιέργειας για δολώματα αλιείας.

δ) Επιπλέον, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν τη χρησιμοποίηση, υπό την επίβλεψη των αρμοδίων αρχών, υλικού της κατηγορίας 1 που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο ii) για τη σίτιση ειδών νεκροφάγων πτηνών που είτε κινδυνεύουν να εκλείψουν είτε προστατεύονται, σύμφωνα με κανόνες που θεσπίζονται με την προβλεπόμενη στο άρθρο 33 παράγραφος 2 διαδικασία κατόπιν διαβούλευσης με την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων.

3. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά:

α) με τη χρήση των παρεκκλίσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2· και

β) με τις ρυθμίσεις εξακρίβωσης που εισάγουν για να εξασφαλίζουν την ενδεχόμενη χρησιμοποίηση των ζωικών υποπροϊόντων μόνο για επιτρεπόμενους σκοπούς.

4. Κάθε κράτος μέλος συντάσσει κατάλογο των χρηστών και των κέντρων συλλογής, εγκεκριμένων και καταχωρημένων σύμφωνα με την παράγραφο 2 στοιχείο γ) σημεία iv), vi) και vii), που βρίσκονται στην επικράτειά του. Κάθε χρήστης και κάθε κέντρο συλλογής διαθέτουν επίσημο αριθμό για τους σκοπούς της επιθεώρησης και για να είναι δυνατόν να εντοπίζεται η πηγή των σχετικών προϊόντων.

Οι μονάδες χρηστών και τα κέντρα συλλογής που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο επιτηρούνται από την αρμόδια αρχή, η οποία έχει ανά πάσα στιγμή ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα μέρη των μονάδων, ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της παραγράφου 2.

Εάν κατά την επιθεώρηση αυτή διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται οι εν λόγω απαιτήσεις, η αρμόδια αρχή λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα.

5. Λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τα μέτρα ελέγχου είναι δυνατόν να θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 33 παράγραφος 2.

Άρθρο 24

Παρεκκλίσεις όσον αφορά τη διάθεση ζωικών υποπροϊόντων

1. Η αρμόδια αρχή δύναται να αποφασίζει, οσάκις παρίσταται ανάγκη, ότι:

α) τα νεκρά ζώα συντροφιάς μπορούν να διατίθενται ως απόβλητα με ταφή·

β) τα ακόλουθα ζωικά υποπροϊόντα που προέρχονται από απόμερες περιοχές μπορούν να διατίθενται ως απόβλητα με επί τόπου καύση ή ταφή:

i) υλικά της κατηγορίας 1 περί των οποίων το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο ii)·

ii) υλικά της κατηγορίας 2·

iii) υλικά της κατηγορίας 3· και

γ) τα ζωικά υποπροϊόντα δύνανται να διατίθενται ως απόβλητα με επί τόπου καύση ή ταφή σε περίπτωση εκδήλωσης επιζωοτίας κατονομαζόμενης στον κατάλογο Α του Διεθνούς Γραφείου Επιζωοτιών (ΔΓΕ), όταν η αρμόδια αρχή απορρίπτει τη μεταφορά στην πλησιέστερη μονάδα αποτέφρωσης λόγω κινδύνου μετάδοσης κινδύνων κατά της υγείας, ή διότι η εκτεταμένη έξαρση μιας επιζωοτίας οδηγεί σε έλλειψη δυναμικού των μονάδων αυτών.

2. Δεν χορηγούνται παρεκκλίσεις προκειμένου για τα υλικά της κατηγορίας 1 που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο i).

3. Σε περίπτωση των υλικών της κατηγορίας 1 που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο ii), η καύση ή η ταφή μπορεί να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχεία β) ή γ) μόνον εάν η αρμόδια αρχή επιτρέπει και επιβλέπει τη χρησιμοποιούμενη μέθοδο και βεβαιώνεται ότι αποκλείει κάθε κίνδυνο εξάπλωσης μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών.

4. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά:

α) με την από μέρους τους χρήση των δυνατοτήτων που προβλέπει η παράγραφος 1 στοιχείο β) όσον αφορά τα υλικά της κατηγορίας 1 και της κατηγορίας 2· και

β) με τις περιοχές που κατατάσσουν στις απόμερες προκειμένου να εφαρμοστεί η παράγραφος 1 στοιχείο β), καθώς και με τους λόγους της ταξινόμησης αυτής.

5. Η αρμόδια αρχή λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε:

α) να εξασφαλίζει ότι η καύση ή η ταφή ζωικών υποπροϊόντων δεν θέτει σε κίνδυνο την υγεία ανθρώπων και ζώων, και

β) να προλαμβάνει την εγκατάλειψη, απόρριψη ή ανεξέλεγκτη διάθεση ζωικών υποπροϊόντων.

6. Λεπτομερείς ρυθμίσεις της εφαρμογής του παρόντος άρθρου είναι δυνατόν να θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 33 παράγραφος 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

Άρθρο 25

Αυτοέλεγχοι των μονάδων

1. Οι διαχειριστές και οι κάτοχοι μονάδων ενδιάμεσου χειρισμού και μεταποίησης ή οι αντιπρόσωποί τους λαμβάνουν όλα τα μέτρα που είναι αναγκαία για να τηρούνται οι απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. Θέτουν σε ισχύ, εφαρμόζουν και τηρούν μια μόνιμη διαδικασία η οποία διαμορφώνεται σύμφωνα με τις βασικές αρχές του συστήματος ανάλυσης κινδύνου και κρισίμων σημείων ελέγχου (HAACP). Ειδικότερα:

α) εντοπίζουν και ελέγχουν τα κρίσιμα σημεία ελέγχου στις μονάδες τους·

β) θεσπίζουν και εφαρμόζουν μεθόδους παρακολούθησης και ελέγχου των εν λόγω κρίσιμων σημείων ελέγχου·

γ) όταν πρόκειται για μονάδες μεταποίησης, λαμβάνουν αντιπροσωπευτικά δείγματα για να ελέγξουν τη συμμόρφωση:

i) κάθε παρτίδας που έχει υποστεί μεταποίηση, με τις προδιαγραφές που θεσπίζει ο παρών κανονισμός· και

ii) με τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια φυσικοχημικών καταλοίπων που ορίζονται από την κοινοτική νομοθεσία·

δ) καταγράφουν τα αποτελέσματα των ελέγχων και των εξετάσεων που αναφέρονται στα στοιχεία β) και γ) και τα διατηρούν για περίοδο τουλάχιστον δύο ετών, ώστε να τα επιδεικνύουν στις αρμόδιες αρχές·

ε) εισάγουν σύστημα που εξασφαλίζει την ανιχνευσιμότητα της κάθε παρτίδας που έχει αποσταλεί.

2. Όταν τα αποτελέσματα μιας εξέτασης δειγμάτων, τα οποία λαμβάνονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο γ), δεν είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, ο υπεύθυνος της μονάδας μεταποίησης πρέπει:

α) να ενημερώνει αμέσως την αρμόδια αρχή σχετικά με τις πλήρεις λεπτομέρειες όσον αφορά τη φύση του δείγματος και την παρτίδα από την οποία προέρχεται·

β) να εντοπίζει τις αιτίες αυτής της μη συμμόρφωσης·

γ) να υποβάλει σε δεύτερη μεταποίηση ή να διαθέτει τη μολυσμένη παρτίδα υπό την επίβλεψη της αρμόδιας αρχής·

δ) να εξασφαλίζει ότι καμία ποσότητα υλικών, για τα οποία υπάρχει υπόνοια ή έχει εξακριβωθεί ότι έχουν μολυνθεί, δεν εξάγεται από τη μονάδα πριν να υποβληθεί σε νέα μεταποίηση υπό την επίβλεψη της αρμόδιας αρχής και υποβληθεί σε νέα επίσημη δειγματοληψία ώστε να τηρεί τους κανόνες του παρόντος κανονισμού, εκτός εάν προορίζεται για τελική διάθεση·

ε) να αυξάνει τη συχνότητα δειγματοληψίας και εξέτασης της παραγωγής·

στ) να ερευνά τα μητρώα καταγραφής των ζωικών υποπροϊόντων που είναι σχετικά με το τελικό δείγμα· και

ζ) να εφαρμόζει τις κατάλληλες διαδικασίες απολύμανσης και καθαρισμού εντός της μονάδας.

3. Λεπτομερείς διατάξεις εφαρμογής του παρόντος άρθρου, όπως επίσης κανόνες σχετικά με τη συχνότητα των ελέγχων και πρότυπες μεθόδους μικροβιολογικών αναλύσεων, μπορούν να θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 33 παράγραφος 2.

Άρθρο 26

Επίσημοι έλεγχοι και κατάλογοι εγκεκριμένων μονάδων

1. Η αρμόδια αρχή πραγματοποιεί σε τακτά διαστήματα επιθεωρήσεις και επίβλεψη στις μονάδες που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Οι επιθεωρήσεις και η επίβλεψη μονάδων μεταποίησης πραγματοποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα V κεφάλαιο IV.

2. Η συχνότητα των επιθεωρήσεων και της επίβλεψης εξαρτάται από το μέγεθος της μονάδας, τον τύπο των παραγόμενων προϊόντων, την εκτίμηση του κινδύνου και τις εγγυήσεις που παρέχονται, σύμφωνα με τις αρχές του συστήματος ανάλυσης κινδύνου και κρισίμων σημείων ελέγχου (HAACP).

3. Εάν κατά την επιθεώρηση που διενεργείται από την αρμόδια αρχή διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται μια ή περισσότερες απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, η αρμόδια αρχή λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα.

4. Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει κατάλογο μονάδων εγκεκριμένων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, που βρίσκονται εντός της επικράτειάς του. Αποδίδει σε κάθε μονάδα επίσημο αριθμό που την προσδιορίζει σε σχέση με τη φύση των δραστηριοτήτων της. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν αντίγραφα του καταλόγου και των ενημερωμένων μορφών του στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη.

5. Οι λεπτομερείς διατάξεις εφαρμογής του παρόντος άρθρου, καθώς και οι κανόνες σχετικά με τη συχνότητα των ελέγχων και τις πρότυπες μεθόδους μικροβιολογικών αναλύσεων, μπορούν να θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 33 παράγραφος 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Άρθρο 27

Κοινοτικοί έλεγχοι στα κράτη μέλη

1. Εμπειρογνώμονες της Επιτροπής μπορούν να διενεργούν επιτόπιους ελέγχους σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών εφόσον είναι αναγκαίο για την ενιαία εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Τα κράτη μέλη, στο έδαφος των οποίων διενεργούνται οι έλεγχοι, παρέχουν στους εμπειρογνώμονες κάθε απαιτούμενη βοήθεια προκειμένου να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους. Η Επιτροπή ενημερώνει την αρμόδια αρχή για τα αποτελέσματα των ελέγχων.

2. Οι διατάξεις εφαρμογής του παρόντος άρθρου, και ειδικότερα οι διατάξεις που διέπουν τη διαδικασία συνεργασίας με τις εθνικές αρμόδιες αρχές, θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 33 παράγραφος 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ

Άρθρο 28

Γενικές διατάξεις

Οι διατάξεις που εφαρμόζονται στην εισαγωγή των προϊόντων, που αναφέρονται στα παραρτήματα VII και VIII, από τρίτες χώρες, δεν είναι περισσότερο ή λιγότερο ευνοϊκές από τις διατάξεις που εφαρμόζονται στην παραγωγή και τη διάθεση αυτών των προϊόντων στην αγορά στο εσωτερικό της Κοινότητας.

Ωστόσο, η εισαγωγή από τρίτες χώρες τροφών για ζώα συντροφιάς και πρώτων υλών για την παρασκευή αυτών των τροφών, οι οποίες λαμβάνονται από ζώα στα οποία έχουν χορηγηθεί ορισμένες ουσίες απαγορευμένες σύμφωνα με την οδηγία 96/22/ΕΚ, επιτρέπεται εφόσον οι εν λόγω τροφές και πρώτες ύλες έχουν επισημανθεί με μόνιμη σήμανση και υπό ειδικούς όρους που καθορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 33 παράγραφος 2.

Άρθρο 29

Απαγορεύσεις και συμμόρφωση με τους κοινοτικούς κανόνες

1. Απαγορεύεται η εισαγωγή και η διαμετακόμιση ζωικών υποπροϊόντων και μεταποιημένων προϊόντων, εκτός εάν ο παρών κανονισμός ορίζει άλλως.

2. Τα προϊόντα που αναφέρονται στα παραρτήματα VII και VIII επιτρέπεται να εισάγονται και να διαμετακομίζονται στην Κοινότητα μόνον εάν τα προϊόντα αυτά τηρούν τις απαιτήσεις των παραγράφων 3 έως 6.

3. Τα προϊόντα που αναφέρονται στα παραρτήματα VII και VIII πρέπει, εκτός εάν ορίζεται άλλως στα εν λόγω παραρτήματα, να προέρχονται από τρίτη χώρα ή τμήματα της επικράτειας τρίτων χωρών που αναφέρονται σε κατάλογο, ο οποίος συντάσσεται και ενημερώνεται με τη διαδικασία του άρθρου 33 παράγραφος 2.

Ο κατάλογος μπορεί να συντάσσεται σε συνδυασμό με άλλους καταλόγους οι οποίοι συντάσσονται για τους σκοπούς της δημόσιας υγείας και της υγείας των ζώων.

Κατά τη σύνταξη αυτού του καταλόγου, λαμβάνονται υπόψη ιδιαίτερα:

α) η νομοθεσία της τρίτης χώρας·

β) η διάρθρωση της αρμόδιας αρχής και των αρμόδιων για τους ελέγχους υπηρεσιών της στην τρίτη χώρα, οι εξουσίες αυτών των υπηρεσιών, η επίβλεψη στην οποία υπόκεινται και η εξουσία που διαθέτουν να ελέγχουν όντως την εφαρμογή της νομοθεσίας τους·

γ) οι ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις που εφαρμόζονται στην παραγωγή, την παρασκευή, το χειρισμό, την αποθήκευση και την αποστολή προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για την Κοινότητα·

δ) οι εγγυήσεις τις οποίες μπορεί να παράσχει η τρίτη χώρα όσον αφορά την τήρηση των σχετικών υγειονομικών διατάξεων·

ε) η πείρα εμπορίας των προϊόντων της τρίτης χώρας και τα αποτελέσματα των διενεργηθέντων ελέγχων στις εισαγωγές·

στ) τα αποτελέσματα των ενδεχομένων κοινοτικών επιθεωρήσεων στην τρίτη χώρα·

ζ) η κατάσταση της υγείας των κτηνών, των άλλων οικόσιτων ζώων και των άγριων ζώων, στην τρίτη χώρα, με ιδιαίτερη προσοχή στις εξωτικές γενικά νόσους και όλα τα θέματα σχετικά με τη γενική κατάσταση υγείας στη χώρα, που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία ή την υγεία των ζώων στην Κοινότητα·

η) η τακτικότητα και η ταχύτητα με την οποία η τρίτη χώρα παρέχει πληροφορίες σχετικά με την παρουσία μολυσματικών ή μεταδοτικών ζωικών νόσων στην επικράτειά της, και ιδίως των νόσων που αναφέρονται στους καταλόγους Α και Β του ΔΓΕ ή, σε περίπτωση νόσων ζώων ιχθυοκαλλιέργειας, τις κοινοποιήσιμες νόσους που αναφέρονται στον κώδικα υγείας υδρόβιων ζώων του ΔΓΕ·

θ) οι διατάξεις που ισχύουν στην τρίτη χώρα για την πρόληψη και την καταπολέμηση μολυσματικών ή μεταδοτικών ζωικών νόσων και η εφαρμογή των διατάξεων αυτών, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για τις εισαγωγές από τρίτες χώρες.

4. Τα προϊόντα που αναφέρονται στα παραρτήματα VII και VIII, εξαιρουμένων των τεχνικών προϊόντων, πρέπει να προέρχονται από μονάδες που περιέχονται σε κοινοτικό κατάλογο ο οποίος συντάσσεται με τη διαδικασία του άρθρου 33 παράγραφος 2, βάσει ανακοίνωσης των αρμόδιων αρχών της τρίτης χώρας προς την Επιτροπή, στην οποία δηλώνεται ότι η μονάδα πληροί τις κοινοτικές απαιτήσεις και υπόκειται σε επιτήρηση από επίσημη υπηρεσία επιθεώρησης της τρίτης χώρας.

Οι εγκεκριμένοι κατάλογοι τροποποιούνται ως ακολούθως:

α) η Επιτροπή ενημερώνει τα κράτη μέλη σχετικά με τις τροποποιήσεις που προτίθεται να πραγματοποιήσει η ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα στους καταλόγους μονάδων, εντός πέντε εργάσιμων ημερών από τη στιγμή που λαμβάνει γνώση των προτεινόμενων τροποποιήσεων·

β) τα κράτη μέλη οφείλουν να αποστέλλουν τυχόν γραπτά σχόλια στην Επιτροπή εντός επτά εργάσιμων ημερών, από την ημερομηνία που παραλαμβάνουν τις τροποποιήσεις των καταλόγων των μονάδων που αναφέρονται στο στοιχείο α)·

γ) όταν ένα τουλάχιστον κράτος μέλος υποβάλλει γραπτά σχόλια, η Επιτροπή ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη εντός πέντε εργάσιμων ημερών και εγγράφει το θέμα στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, προκειμένου να ληφθεί απόφαση με τη διαδικασία του άρθρου 33 παράγραφος 2·

δ) όταν η Επιτροπή δεν λάβει σχόλια από τα κράτη μέλη εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στο στοιχείο β), θεωρείται ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις του καταλόγου έχουν γίνει αποδεκτές από τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή ενημερώνει τα κράτη μέλη εντός πέντε εργάσιμων ημερών, οι δε εισαγωγές από τις εν λόγω μονάδες επιτρέπονται μετά από πέντε εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία τα κράτη μέλη λαμβάνουν γνώση αυτής της πληροφορίας.

5. Τα τεχνικά προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα VIII πρέπει να προέρχονται από μονάδες εγκεκριμένες και καταχωρημένες από την αρμόδια αρχή των τρίτων χωρών.

6. Εκτός εάν ορίζεται άλλως στα παραρτήματα VII και VIII, οι αποστολές προϊόντων που αναφέρονται στα εν λόγω παραρτήματα πρέπει να συνοδεύονται από υγειονομικό πιστοποιητικό που αντιστοιχεί στο υπόδειγμα που περιέχεται στο παράρτημα X, το οποίο βεβαιώνει ότι τα προϊόντα πληρούν τους όρους που αναφέρονται στα παραρτήματα αυτά και προέρχονται από μονάδες οι οποίες πληρούν αυτούς τους όρους.

7. Εν αναμονή της κατάρτισης του καταλόγου που προβλέπει η παράγραφος 4 και της έγκρισης υποδείγματος πιστοποιητικών το οποίο αναφέρεται στην παράγραφο 6, τα κράτη μέλη δύνανται να διατηρήσουν τους ελέγχους που προβλέπει η οδηγία 97/78/ΕΚ και τα πιστοποιητικά που προβλέπουν οι ισχύουσες εθνικές νομοθετικές διατάξεις.

Άρθρο 30

Ισοδυναμία διατάξεων

1. Με τη διαδικασία του άρθρου 33 παράγραφος 2, μπορεί να λαμβάνεται απόφαση η οποία να αναγνωρίζει ότι τα υγειονομικά μέτρα που εφαρμόζει μια τρίτη χώρα, ομάδα τρίτων χωρών ή περιοχή μιας τρίτης χώρας όσον αφορά την παραγωγή, την παρασκευή, το χειρισμό, την αποθήκευση και τη μεταφορά μίας ή περισσότερων κατηγοριών προϊόντων που αναφέρονται στα παραρτήματα VII και VIII, παρέχουν εγγυήσεις ισοδύναμες με αυτές που εφαρμόζονται στην Κοινότητα, εάν η τρίτη χώρα παρέχει αντικειμενική απόδειξη αυτού του γεγονότος.

Η απόφαση καθορίζει τους όρους που διέπουν την εισαγωγή ή/και τη διαμετακόμιση ζωικών υποπροϊόντων από τρίτη χώρα, περιοχή τρίτης χώρας ή ομάδα τρίτων χωρών.

2. Οι όροι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνουν:

α) τη φύση και το περιεχόμενο του υγειονομικού πιστοποιητικού το οποίο πρέπει να συνοδεύει το προϊόν·

β) ειδικές υγειονομικές απαιτήσεις που εφαρμόζονται στις εισαγωγές ή/και τη διαμετακόμιση μέσα στην Κοινότητα· και

γ) εάν χρειάζεται, διαδικασίες σύνταξης και τροποποίησης των καταλόγων των περιοχών ή μονάδων από τις οποίες επιτρέπονται οι εισαγωγές ή/και η διαμετακόμιση.

3. Λεπτομερείς διατάξεις εφαρμογής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 33 παράγραφος 2.

Άρθρο 31

Κοινοτικές επιθεωρήσεις και λογιστικοί έλεγχοι

1. Εμπειρογνώμονες της Επιτροπής, συνοδευόμενοι εάν χρειάζεται από εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, μπορούν να διενεργούν επιτόπιους ελέγχους με στόχο:

α) να συντάξουν τον κατάλογο τρίτων χωρών ή τμημάτων των τρίτων χωρών και να καθορίσουν τους όρους εισαγωγής ή/και διαμετακόμισης·

β) να ελέγχουν τη συμμόρφωση με:

i) τους όρους εγγραφής τρίτων χωρών σε κοινοτικό κατάλογο·

ii) τους όρους εισαγωγής ή/και διαμετακόμισης·

iii) τους όρους αναγνώρισης της ισοδυναμίας των μέτρων·

iv) τα τυχόν μέτρα επείγουσας ανάγκης που εφαρμόζονται βάσει της κοινοτικής νομοθεσίας.

Η Επιτροπή ορίζει τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών που είναι υπεύθυνοι για τη διενέργεια αυτών των ελέγχων.

2. Οι έλεγχοι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 διενεργούνται για λογαριασμό της Κοινότητας, η οποία βαρύνεται και με τις πραγματοποιούμενες δαπάνες.

3. Η συχνότητα και η διαδικασία των ελέγχων οι οποίοι αναφέρονται στην παράγραφο 1, μπορεί να καθορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 33 παράγραφος 2.

4. Εάν κατά τον έλεγχο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 διαπιστωθεί σοβαρή παράβαση των υγειονομικών κανόνων, η Επιτροπή ζητά αμέσως από την τρίτη χώρα να λάβει τα αναγκαία μέτρα ή αναστέλλει τις αποστολές προϊόντων και ενημερώνει αμέσως τα κράτη μέλη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 32

Τροποποιήσεις των παραρτημάτων και μεταβατικά μέτρα

1. Ύστερα από διαβούλευση με την αρμόδια επιστημονική επιτροπή για κάθε θέμα που ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στην υγεία των ζώων ή στη δημόσια υγεία, είναι δυνατόν να τροποποιούνται ή να συμπληρώνονται τα παραρτήματα, καθώς και να θεσπίζονται κατάλληλα μεταβατικά μέτρα σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 33 παράγραφος 2.

2. Όσον αφορά την απαγόρευση της χρησιμοποίησης υπολειμμάτων τροφίμων που αναφέρεται στο άρθρο 22, σε περίπτωση που υφίστανται κατάλληλα συστήματα ελέγχου στα κράτη μέλη πριν από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, θεσπίζονται μεταβατικά μέτρα σύμφωνα με την παράγραφο 1, προκειμένου να επιτραπεί η συνέχιση της χρήσης ορισμένων τύπων υπολειμμάτων τροφίμων στην τροφή των ζώων υπό αυστηρά ελεγχόμενες προϋποθέσεις για μια περίοδο όχι μεγαλύτερη των τεσσάρων ετών αρχής γενομένης από 1ης Νοεμβρίου 2002. Τα μέτρα αυτά εξασφαλίζουν ότι δεν υπάρχει υπέρμετρος κίνδυνος για την υγεία των ζώων ή τη δημόσια υγεία κατά τη μεταβατική αυτή περίοδο.

Άρθρο 33

Διαδικασία κανονιστικής επιτροπής

1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, εφεξής καλούμενη "επιτροπή".

2. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 5, παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΟΚ ορίζεται δεκαπενθήμερη.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.

Άρθρο 34

Διαβούλευση συμβουλευτικών επιτροπών

Η γνώμη των αρμόδιων επιστημονικών επιτροπών ζητείται για όλα τα θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και τα οποία θα μπορούσαν να έχουν επίπτωση στη δημόσια υγεία ή στην υγεία των ζώων.

Άρθρο 35

Εθνικές διατάξεις

1. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων εθνικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από τον παρόντα κανονισμό.

2. Ειδικότερα, τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα που έλαβαν για τη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό εντός έτους από την έναρξη ισχύος του. Βάσει των πληροφοριών που λαμβάνει, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο συνοδευόμενη, αν χρειάζεται, από νομοθετικές προτάσεις.

3. Τα κράτη μέλη δύνανται να θεσπίζουν ή να διατηρούν εθνικές νομοθετικές διατάξεις που περιορίζουν τη χρησιμοποίηση οργανικών λιπασμάτων και βελτιωτικών του εδάφους και πέραν των προβλεπόμενων στον παρόντα κανονισμό, εν αναμονή της θέσπισης κοινοτικών κανόνων για τη χρήση τους σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 2. Τα κράτη μέλη δύνανται να θεσπίζουν ή να διατηρούν εθνικές διατάξεις που περιορίζουν τη χρησιμοποίηση παραγώγων λίπους προερχόμενων από υλικό της κατηγορίας 2 και πέραν των προβλεπόμενων στον παρόντα κανονισμό, εν αναμονή της προσθήκης στο παράρτημα VIII κοινοτικών κανόνων για τη χρήση τους σύμφωνα με το άρθρο 32.

Άρθρο 36

Χρηματοδοτικές ρυθμίσεις

Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετικά με τις χρηματοδοτικές ρυθμίσεις των κρατών μελών για την επεξεργασία, τη συλλογή, την αποθήκευση και την τελική διάθεση των ζωικών υποπροϊόντων, συνοδευόμενη από τις κατάλληλες προτάσεις.

Άρθρο 37

Κατάργηση

Η οδηγία 90/667/ΕΟΚ και οι αποφάσεις 95/348/ΕΚ και 1999/534/ΕΚ καταργούνται έξι μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Οι αναφορές στην οδηγία 90/667/ΕΟΚ θεωρούνται έκτοτε ως αναφορές στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 38

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται έξι μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του. Ωστόσο, το άρθρο 12 παράγραφος 2 εφαρμόζεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 της οδηγίας 2000/76/ΕΚ και τα άρθρα 22 παράγραφος 1, στοιχείο β) και 32 εφαρμόζονται από 1ης Νοεμβρίου 2002.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις 3 Οκτωβρίου 2002.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

P. Cox

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

F. Hansen

(1) ΕΕ C 96 Ε της 27.3.2001, σ. 40.

(2) ΕΕ C 193 της 10.7.2001, σ. 32.

(3) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Ιουνίου 2001 (ΕΕ C 53 Ε της 28.2.2002, σ. 84), Κοινή Θέση του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2001 (ΕΕ C 45 Ε της 19.2.2002, σ. 70) και Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2002 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα). Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24 Σεπτεμβρίου 2002 και Απόφαση του Συμβουλίου της 23 Σεπτεμβρίου 2002.

(4) ΕΕ L 363 της 27.12.1990, σ. 51· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Πράξη Προσχώρησης του 1994.

(5) ΕΕ C 223 της 8.8.2001, σ. 281.

(6) ΕΕ L 332 της 28.12.2000, σ. 91.

(7) ΕΕ L 169 της 27.6.1997, σ. 85· όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 2000/443/ΕΚ (ΕΕ L 179 της 18.7.2000, σ. 13).

(8) ΕΕ L 237 της 28.8.1997, σ. 18· όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 2000/443/ΕΚ.

(9) ΕΕ L 125 της 23.5.1996, σ. 3.

(10) ΕΕ L 62 της 15.3.1993, σ. 49· όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2001/7/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 2 της 5.1.2001, σ. 27).

(11) ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 29· όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 92/118/ΕΟΚ.

(12) ΕΕ L 24 της 30.1.1998, σ. 9.

(13) ΕΕ L 202 της 26.8.1995, σ. 8.

(14) ΕΕ L 204 της 4.8.1999, σ. 37.

(15) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.

(16) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

(17) ΕΕ L 147 της 31.5.2001, σ. 1· όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1326/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 177 της 30.6.2001, σ. 60).

(18) ΕΕ L 358 της 18.12.1986, σ. 1.

(19) ΕΕ L 125 της 23.5.1996, σ. 10.

(20) ΕΕ L 182 της 16.7.1999, σ. 1.

(21) ΕΕ L 194 της 25.7.1975, σ. 39. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 96/350/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 135 της 6.6.1996, σ. 32).

(22) ΕΕ L 62 της 15.3.1993, σ. 69· όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 1994.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού νοούνται ως:

1. "προϊόντα μελισσοκομίας": το μέλι, το κερί, ο βασιλικός πολτός, η πρόπολις ή η γύρις που χρησιμοποιούνται στη μελισσοκομία·

2. "παρτίδα": μονάδα παραγωγής η οποία παράγεται σε μια μονάδα με τη χρήση ομοιόμορφων παράμετρων παραγωγής ή σύνολο μονάδων παραγωγής, όταν αποθηκεύονται μαζί, και η οποία μπορεί να αναγνωρίζεται προκειμένου να ανακληθεί ή να υποβληθεί σε επανεπεξεργασία ή διάθεση, εφόσον αποδεικνύεται ότι είναι απαραίτητο κατόπιν δοκιμών·

3. "μονάδα παραγωγής βιοαερίου": μονάδα στην οποία πραγματοποιείται βιολογική αποδόμηση προϊόντων ζωικής προέλευσης, υπό αναερόβιες συνθήκες για την παραγωγή και τη συλλογή βιοαερίου·

4. "προϊόντα αίματος": προϊόντα που παράγονται από αίμα ή κλάσματα αίματος, πλην του αιματάλευρου και περιέχουν αποξηραμένο/κατεψυγμένο/υγρό πλάσμα, αποξηραμένο πλήρες αίμα, αποξηραμένα/κατεψυγμένα/υγρά ερυθρά αιμοσφαίρια ή τα κλάσματά τους και τα μείγματα·

5. "αίμα": το νωπό πλήρες αίμα·

6. "αιματάλευρο": προϊόντα που προέρχονται από τη θερμική επεξεργασία του αίματος σύμφωνα με το παράρτημα VII κεφάλαιο ΙΙ, και τα οποία προορίζονται για κατανάλωση από τα ζώα ή για χρήση ως οργανικό λίπασμα·

7. "κονσέρβες τροφών για ζώα συντροφιάς": τροφές για ζώα συντροφιάς οι οποίες έχουν υποβληθεί σε θερμική επεξεργασία και περιέχονται σε ερμητικά κλειστά δοχεία·

8. "μονάδα ενδιάμεσου χειρισμού υλικών της κατηγορίας 1 ή της κατηγορίας 2": μονάδα στην οποία πραγματοποιείται χειρισμός ή/και προσωρινή αποθήκευση μη μεταποιημένων υλικών της κατηγορίας 1 ή της κατηγορίας 2, με στόχο την περαιτέρω μεταφορά τους στον τελικό τόπο προορισμού τους και, όπου είναι δυνατό, να πραγματοποιούνται ορισμένες προκαταρκτικές δραστηριότητες, όπως η αφαίρεση δορών και δερμάτων και η μετά το θάνατο εξέταση·

9. "μονάδα μεταποίησης υλικών της κατηγορίας 1": μονάδα στην οποία μεταποιούνται υλικά της κατηγορίας 1, πριν από την τελική τους διάθεση·

10. "μονάδα ελαιοχημικών προϊόντων της κατηγορίας 2": μονάδα μεταποίησης τετηγμένων λιπών που παράγονται από υλικά της κατηγορίας 2 υπό τις συνθήκες που ορίζονται στο παράρτημα VI κεφάλαιο III·

11. "μονάδα μεταποίησης υλικών της κατηγορίας 2": μονάδα στην οποία μεταποιούνται υλικά της κατηγορίας 2 πριν από την τελική τους διάθεση, την περαιτέρω μεταποίηση ή τη χρήση·

12. "μονάδα ενδιάμεσου χειρισμού υλικών της κατηγορίας 3": μονάδα στην οποία πραγματοποιείται διαλογή ή/και τεμαχισμός ή/και ψύξη ή κατάψυξη σε όγκους μη μεταποιημένων υλικών της κατηγορίας 3 ή/και στην οποία τα υλικά αυτά αποθηκεύονται προσωρινά για τη μετέπειτα μεταφορά τους στον τελικό τους προορισμό·

13. "μονάδα ελαιοχημικών προϊόντων της κατηγορίας 3": μονάδα μεταποίησης τετηγμένων λιπών που παράγονται από υλικά της κατηγορίας 3·

14. "μονάδα μεταποίησης υλικών της κατηγορίας 3": μονάδα στην οποία υλικά της κατηγορίας 3 μεταποιούνται σε μεταποιημένη ζωική πρωτεΐνη και άλλα μεταποιημένα προϊόντα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως υλικά ζωοτροφών·

15. "υπολείμματα τροφίμων": όλα τα υπολείμματα τροφίμων ζωικής προέλευσης από εστιατόρια, μονάδες τροφοδοσίας και μαγειρεία, συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών μαγειρείων και των μαγειρείων νοικοκυριού·

16. "μονάδα συναποτέφρωσης": χώρος διάθεσης υποπροϊόντων, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 5 της οδηγίας 2000/76/ΕΚ·

17. "συναποτέφρωση": η διάθεση ζωικών υποπροϊόντων ή προϊόντων που παράγονται από αυτά σε μονάδα συναποτέφρωσης·

18. "κέντρα συλλογής": εγκαταστάσεις συλλογής και επεξεργασίας ορισμένων ζωικών υποπροϊόντων που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για τη διατροφή των ζώων, τα οποία προσδιορίζονται στο άρθρο 23 παράγραφος 2 στοιχείο γ)·

19. "μονάδα λιπασματοποίησης": μονάδα στην οποία πραγματοποιείται βιολογική αποδόμηση προϊόντων ζωικής προέλευσης υπό αερόβιες συνθήκες·

20. "κατάλοιπα διάσπασης": κατάλοιπα προερχόμενα από τη μεταποίηση ζωικών υποπροϊόντων σε μονάδα παραγωγής βιοαερίου·

21. "περιεχόμενο του πεπτικού συστήματος": το περιεχόμενο του πεπτικού συστήματος θηλαστικών και ατροπιδώτων, είτε έχει αφαιρεθεί από το πεπτικό σύστημα είτε όχι·

22. "δερμάτινα κόκαλα για σκύλους": μη δεψασμένα προϊόντα για μάσημα από τα ζώα συντροφιάς, τα οποία παράγονται από δορές και δέρματα οπληφόρων ή από άλλο υλικό ζωικής προέλευσης·

23. "υλικό ζωοτροφών": οι ζωοτροφές εκείνες, όπως καθορίζονται δυνάμει της οδηγίας 96/25/ΕΚ(1), οι οποίες είναι ζωικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων των μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών, των προϊόντων αίματος, των τετηγμένων λιπών, του ιχθυελαίου, των παραγώγων λίπους, της ζελατίνης και των προϊόντων υδρόλυσης πρωτεϊνών, του όξινου φωσφορικού ασβεστίου, του γάλακτος και των προϊόντων με βάση το γάλα και το πρωτόγαλα·

24. "ιχθυάλευρο": μεταποιημένη ζωική πρωτεΐνη θαλάσσιων ζώων, πλην των θαλάσσιων θηλαστικών·

25. "γουνοφόρα ζώα": ζώα που διατηρούνται ή εκτρέφονται για την παραγωγή γούνας και δεν χρησιμοποιούνται για ανθρώπινη κατανάλωση·

26. "ζελατίνη": φυσική διαλυτή πρωτεΐνη, πηκτική ή μη, η οποία λαμβάνεται με τη μερική υδρόλυση κολλαγόνου που παράγεται από οστά, δορές και δέρματα, τένοντες και νεύρα ζώων (συμπεριλαμβανομένων των ψαριών και των πουλερικών)·

27. "κατάλοιπα της τήξης λιπών": το πρωτεϊνούχο κατάλοιπο της τήξης, μετά το μερικό διαχωρισμό του λίπους και του ύδατος·

28. "ερμητικά κλειστό δοχείο": δοχείο το οποίο είναι σχεδιασμένο και προορίζεται να αποκλείει την είσοδο μικροοργανισμών·

29. "δορές και δέρματα": όλοι οι δερματικοί και υποδόριοι ιστοί·

30. "μονάδα αποτέφρωσης υψηλού δυναμικού": μονάδα αποτέφρωσης διαφορετική από τη μονάδα αποτέφρωσης χαμηλού δυναμικού·

31. "υδρολυμένες πρωτεΐνες": πολυπεπτίδια, πεπτίδια και αμινοξέα και μείγματά τους, που λαμβάνονται με την υδρόλυση ζωικών υποπροϊόντων·

32. "μονάδα αποτέφρωσης": χώρος διάθεσης υποπροϊόντων, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 4 της οδηγίας 2000/76/ΕΚ·

33. "αποτέφρωση": η διάθεση ζωικών υποπροϊόντων ή προϊόντων που παράγονται από αυτά σε εγκατάσταση αποτέφρωσης·

34. "εργαστηριακό αντιδραστήριο": συσκευασμένο προϊόν, έτοιμο προς χρήση από τον τελικό χρήστη, το οποίο περιέχει προϊόν αίματος και προορίζεται για εργαστηριακή χρήση ως αντιδραστήριο ή αντιδρών προϊόν, είτε μόνο του είτε σε συνδυασμό με άλλα·

35. "χώρος υγειονομικής ταφής": χώρος διάθεσης υποπροϊόντων, όπως ορίζεται στην οδηγία 1999/31/ΕΚ·

36. "μονάδα αποτέφρωσης χαμηλού δυναμικού": μονάδα αποτέφρωσης με ρυθμό/απόδοση μικρότερη των 50 κιλών ζωικών υποπροϊόντων ανά ώρα·

37. "κόπρος": περιττώματα ή/και ούρα εκτρεφόμενων ζώων, με ή χωρίς στρωμνή, και γκουανό·

38. "οργανικά λιπάσματα" και "βελτιωτικά του εδάφους": υλικά ζωικής προέλευσης που χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση ή τη βελτίωση της τροφής των φυτών και των φυσικοχημικών ιδιοτήτων και της βιολογικής δραστηριότητας των εδαφών, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό μεταξύ τους· σε αυτά είναι δυνατό να περιλαμβάνονται κόπρος, περιεχόμενο του πεπτικού συστήματος, λίπασμα και κατάλοιπα διάσπασης·

39. "βοσκότοπος": έκταση καλυμμένη με κάθε είδους κτηνοτροφικό χόρτο, στην οποία βόσκουν εκτρεφόμενα ζώα·

40. "μονάδα παραγωγής τροφών για ζώα συντροφιάς": μονάδα παραγωγής τροφών ή δερμάτινων κοκάλων για σκύλους, στις οποίες χρησιμοποιούνται ορισμένα ζωικά υποπροϊόντα για την παρασκευή αυτών των τροφών για ζώα συντροφιάς ή δερμάτινων κοκάλων για σκύλους·

41. "τροφές ζώων συντροφιάς": τροφές ζώων συντροφιάς που περιέχουν υλικά της κατηγορίας 3·

42. "μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες": ζωικές πρωτεΐνες που παράγονται εξ ολοκλήρου από υλικά της κατηγορίας 3, τα οποία έχουν υποστεί επεξεργασία σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό ώστε να είναι κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν απευθείας ως υλικά ζωοτροφών ή για άλλες χρήσεις σε ζωοτροφές, συμπεριλαμβανομένων των τροφών για ζώα συντροφιάς, ή για χρησιμοποίηση σε οργανικά λιπάσματα ή βελτιωτικά του εδάφους· δεν περιλαμβάνονται τα προϊόντα αίματος, το γάλα, τα προϊόντα με βάση το γάλα, το πρωτόγαλα, η ζελατίνη, οι υδρολυμένες πρωτεΐνες και το όξινο φωσφορικό ασβέστιο·

43. "μεταποιημένες τροφές για ζώα συντροφιάς": τροφές για ζώα συντροφιάς, πλην των νωπών, οι οποίες έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παραρτήματος VIII·

44. "μεταποιημένα προϊόντα": ζωικά υποπροϊόντα τα οποία έχουν υποβληθεί σε μια από τις μεθόδους μεταποίησης ή σε άλλη επεξεργασία που απαιτείται από το παράρτημα VII ή VΙΙΙ·

45. "μέθοδοι μεταποίησης": οι μέθοδοι που απαριθμούνται στο παράρτημα V κεφάλαιο III·

46. "μονάδα μεταποίησης": μονάδα μεταποίησης ζωικών υποπροϊόντων·

47. "προϊόν που χρησιμοποιείται για in vitro διάγνωση": συσκευασμένο προϊόν, έτοιμο προς χρήση από τον τελικό του χρήστη, το οποίο περιέχει προϊόν αίματος και το οποίο χρησιμοποιείται ως αντιδραστήριο, αντιδρών προϊόν, μέσο βαθμονόμησης, διαγνωστικό σύνολο (kit) ή οποιοδήποτε άλλο σύστημα, είτε χρησιμοποιείται μόνο του είτε σε συνδυασμό, και το οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί in vitro για την εξέταση δειγμάτων ανθρώπινης ή ζωικής προέλευσης, πλην των δωριζόμενων οργάνων ή του δωριζόμενου αίματος, με αποκλειστικό ή κύριο σκοπό τη διάγνωση φυσιολογικής κατάστασης, κατάστασης της υγείας, νόσου ή γενετικής ανωμαλίας ή για τον προσδιορισμό της ασφάλειας και της συμβατότητας με αντιδραστήρια·

48. "ανεπεξέργαστες τροφές για ζώα συντροφιάς": τροφές για ζώα συντροφιάς οι οποίες δεν έχουν υποβληθεί σε καμιά διαδικασία διατήρησης πλην της ψύξης, της κατάψυξης και της ταχείας κατάψυξης για να εξασφαλιστεί η διατήρησή τους·

49. "απόμερες περιοχές": περιοχές στις οποίες ο ζωικός πληθυσμός είναι τόσο μικρός και όπου οι εγκαταστάσεις βρίσκονται τόσο απομακρυσμένες ώστε οι κίνδυνοι από τη συλλογή και τη μεταφορά θα ήταν απαράδεκτα υψηλοί σε σχέση με την επιτόπου ταφή·

50. "τετηγμένα λίπη": λίπη που παράγονται από την επεξεργασία υλικού της κατηγορίας 2 ή υλικού της κατηγορίας 3·

51. "μονάδα αποθήκευσης": μονάδα, πλην των εγκαταστάσεων και των ενδιαμέσων που καλύπτονται από την οδηγία 95/69/ΕΚ(2), στην οποία αποθηκεύονται προσωρινά μεταποιημένα προϊόντα, πριν από την τελική τους χρήση ή διάθεση·

52. "δέψη": σκλήρυνση των δορών με τη χρήση φυτικών δεπτικών παραγόντων, αλάτων χρωμίου ή άλλων ουσιών, όπως άλατα αλουμινίου, άλατα σιδήρου, άλατα πυριτίου, αλδεΰδες και κινόνες, ή άλλων συνθετικών σκληρυντικών παραγόντων·

53. "τεχνική μονάδα": μονάδα παραγωγής, στην οποία χρησιμοποιούνται ζωικά υποπροϊόντα για την παραγωγή τεχνικών προϊόντων·

54. "τεχνικά προϊόντα": προϊόντα που παράγονται απευθείας από ορισμένα ζωικά υποπροϊόντα και τα οποία προορίζονται για άλλους σκοπούς εκτός από τη διατροφή του ανθρώπου ή των ζώων, συμπεριλαμβανομένων των δεψασμένων και των κατεργασμένων δορών και δερμάτων, των κυνηγετικών τροπαίων, του επεξεργασμένου μαλλιού, των τριχών και των χονδρών τριχών, των φτερών και τμημάτων φτερών, του ορού ιπποειδών, των προϊόντων αίματος, των φαρμακευτικών προϊόντων, των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, των καλλυντικών, των προϊόντων οστών για πορσελάνη, της ζελατίνης και της κόλλας, των οργανικών λιπασμάτων, των βελτιωτικών του εδάφους, των τετηγμένων λιπών, των παραγώγων λίπους, της μεταποιημένης κόπρου, και του γάλακτος και των προϊόντων με βάση το γάλα·

55. "αμεταποίητα φτερά και τμήματα φτερών": φτερά και τμήματα φτερών που δεν έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία με ρεύμα ατμού ή με άλλη μέθοδο που εξασφαλίζει ότι δεν μεταδίδεται κανένα παθογόνο·

56. "αμεταποίητο μαλλί": μαλλί προβάτων, το οποίο δεν έχει υποστεί βιομηχανικό πλύσιμο ούτε έχει ληφθεί από τη δέψη·

57. "αμεταποίητες τρίχες": τρίχες μηρυκαστικών, οι οποίες δεν έχουν υποστεί βιομηχανικό πλύσιμο ούτε έχουν ληφθεί από τη δέψη·

58. "αμεταποίητες τρίχες χοίρων": τρίχες χοίρων, οι οποίες δεν έχουν υποστεί βιομηχανικό πλύσιμο ούτε έχουν ληφθεί από τη δέψη.

(1) Οδηγία 96/25/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 1996, για την κυκλοφορία των πρώτων υλών ζωοτροφών, για την τροποποίηση των οδηγιών 70/524/ΕΟΚ, 74/63/ΕΟΚ, 82/471/ΕΟΚ και 93/74/ΕΟΚ και για την κατάργηση της οδηγίας 77/101/ΕΟΚ (ΕΕ L 125 της 23.5.1996, σ. 35)· όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2001/46/ΕΚ (ΕΕ L 234 της 1.9.2001, σ. 55).

(2) Οδηγία 95/69/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1995, για τη θέσπιση των όρων και των κανόνων που εφαρμόζονται κατά την έγκριση και την εγγραφή ορισμένων εγκαταστάσεων και ενδιαμέσων του τομέα της διατροφής των ζώων και για τροποποίηση των οδηγιών 70/524/ΕΟΚ, 74/63/ΕΟΚ, 79/373/ΕΟΚ και 82/471/ΕΟΚ (ΕΕ L 332 της 30.12.1995, σ. 15)· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 1999/29/ΕΚ (ΕΕ L 115 της 4.5.1999, σ. 32).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Αναγνώριση

1. Πρέπει να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζεται ότι:

α) τα υλικά της κατηγορίας 1, της κατηγορίας 2 και της κατηγορίας 3 είναι αναγνωρίσιμα και παραμένουν χωρισμένα και αναγνωρίσιμα κατά τη συλλογή και τη μεταφορά, και

β) τα μεταποιημένα προϊόντα είναι αναγνωρίσιμα και παραμένουν χωρισμένα και αναγνωρίσιμα κατά τη μεταφορά.

2. Κατά τη μεταφορά, πρέπει να αναγράφονται ευδιάκριτα στην ετικέτα που φέρει το όχημα, ο περιέκτης, το χαρτοκιβώτιο ή άλλο υλικό συσκευασίας οι ακόλουθες ενδείξεις:

α) η κατηγορία των ζωικών υποπροϊόντων, ή στην περίπτωση των μεταποιημένων προϊόντων, η κατηγορία των ζωικών υποπροϊόντων από τα οποία προέρχονται τα μεταποιημένα προϊόντα, και

β) i) στην περίπτωση υλικών της κατηγορίας 3, η φράση "απαγορεύεται η κατανάλωση από τον άνθρωπο"·

ii) στην περίπτωση υλικών της κατηγορίας 2, εκτός της κόπρου και του περιεχομένου του πεπτικού συστήματος, και μεταποιημένων προϊόντων που προέρχονται από αυτά, η φράση "ακατάλληλα για κατανάλωση από ζώα" ή

iii) στην περίπτωση υλικών της κατηγορίας 1 και των μεταποιημένων προϊόντων που προέρχονται από αυτά, η φράση "μόνο για τελική διάθεση".

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Οχήματα και περιέκτες

1. Τα ζωικά υποπροϊόντα και τα μεταποιημένα προϊόντα πρέπει να συλλέγονται και να μεταφέρονται σε σφραγισμένες νέες συσκευασίες ή καλυμμένα στεγανά οχήματα ή περιέκτες.

2. Τα οχήματα, οι επαναχρησιμοποιούμενοι περιέκτες και όλα τα επαναχρησιμοποιούμενα στοιχεία του εξοπλισμού ή των συσκευών που έρχονται σε επαφή με τα ζωικά υποπροϊόντα ή τα μεταποιημένα προϊόντα πρέπει:

α) να καθαρίζονται, να πλένονται και να απολυμαίνονται ύστερα από κάθε χρήση·

β) να διατηρούνται καθαρά, και

γ) να είναι καθαρά και στεγνά πριν από τη χρήση.

3. Οι επαναχρησιμοποιούμενοι περιέκτες πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη μεταφορά ενός συγκεκριμένου προϊόντος στο βαθμό που είναι απαραίτητο για να αποτρέπεται η αλληλομόλυνση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Εμπορικά έγγραφα και υγειονομικά πιστοποιητικά

1. Κατά τη μεταφορά, τα ζωικά υποπροϊόντα και τα μεταποιημένα προϊόντα πρέπει να συνοδεύονται από εμπορικό έγγραφο ή, όταν απαιτείται από τον παρόντα κανονισμό, από υγειονομικό πιστοποιητικό.

2. Στα εμπορικά έγγραφα πρέπει να αναφέρεται:

α) η ημερομηνία παραλαβής των υλικών από τις εγκαταστάσεις·

β) η περιγραφή των υλικών, συμπεριλαμβανομένων των ενδείξεων που αναφέρονται στο κεφάλαιο Ι, το ζωικό είδος για τα υλικά της κατηγορίας 3 και τα μεταποιημένα προϊόντα που προέρχονται από αυτά, τα οποία προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως υλικά ζωοτροφών και, ανάλογα με την περίπτωση, ο αριθμός ενωτίου·

γ) η ποσότητα των υλικών·

δ) ο τόπος προέλευσης των υλικών·

ε) το όνομα και η διεύθυνση του μεταφορέα·

στ) το όνομα και η διεύθυνση του παραλήπτη και, ενδεχομένως, ο αριθμός έγκρισής του, και

ζ) ανάλογα με την περίπτωση:

i) ο αριθμός έγκρισης της μονάδας προέλευσης, και

ii) η φύση και οι μέθοδοι επεξεργασίας.

3. Το εμπορικό έγγραφο πρέπει να συντάσσεται τουλάχιστον εις τριπλούν (ένα πρωτότυπο και δύο αντίγραφα). Το πρωτότυπο πρέπει να συνοδεύει το φορτίο μέχρι τον τελικό του προορισμό. Ο παραλήπτης πρέπει να το κρατά. Ο παραγωγός πρέπει να κρατά το ένα αντίγραφο και ο μεταφορέας το άλλο.

4. Υπόδειγμα του εμπορικού εγγράφου μπορεί να καταρτίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 33 παράγραφος 2.

5. Τα υγειονομικά πιστοποιητικά πρέπει να εκδίδονται και να υπογράφονται από την αρμόδια αρχή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Μητρώα

Τα μητρώα που αναφέρονται στο άρθρο 9 πρέπει να περιέχουν τα στοιχεία που αναφέρονται στο κεφάλαιο ΙΙΙ σημείο 2, και δη ως εξής:

α) τα στοιχεία που αναφέρονται στα στοιχεία β) και γ), και

β) όταν τα μητρώα τηρούνται από πρόσωπο που αποστέλλει ζωικά υποπροϊόντα, τα στοιχεία που αναφέρονται στα στοιχεία α), ε) και, εάν είναι γνωστά, τα στοιχεία του στοιχείου στ), ή

γ) όταν τα μητρώα τηρούνται από πρόσωπο που μεταφέρει ζωικά υποπροϊόντα, τα στοιχεία που αναφέρονται στα στοιχεία α), δ) και στ), ή

δ) όταν τα μητρώα τηρούνται από πρόσωπο που παραλαμβάνει ζωικά υποπροϊόντα, την ημερομηνία παραλαβής και τα στοιχεία που αναφέρονται στα στοιχεία δ) και ε).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Φύλαξη εγγράφων

Το εμπορικό έγγραφο και το υγειονομικό πιστοποιητικό που αναφέρονται στο κεφάλαιο ΙΙΙ, και τα μητρώα που αναφέρονται στο κεφάλαιο IV, πρέπει να φυλάσσονται επί δύο τουλάχιστον έτη προκειμένου να προσκομίζονται στην αρμόδια αρχή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Συνθήκες θερμοκρασίας

1. Τα ζωικά υποπροϊόντα πρέπει να μεταφέρονται υπό κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας, ώστε να αποφεύγονται οι κίνδυνοι για την υγεία των ζώων ή τη δημόσια υγεία.

2. Τα αμεταποίητα υλικά της κατηγορίας 3 που προορίζονται για την παρασκευή υλικών ζωοτροφών ή τροφών για ζώα συντροφιάς πρέπει να μεταφέρονται υπό ψύξη ή κατεψυγμένα, εκτός εάν μεταποιούνται εντός 24 ωρών από την αναχώρηση.

3. Ο σχεδιασμός των οχημάτων που χρησιμοποιούνται για την ψυκτική μεταφορά πρέπει να εξασφαλίζει τη διατήρηση της κατάλληλης θερμοκρασίας κατά τη μεταφορά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Ειδικοί κανόνες για τη διαμετακόμιση

Κατά τη διαμετακόμιση ζωικών υποπροϊόντων και μεταποιημένων προϊόντων πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις των κεφαλαίων Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και VI.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

Μέτρα ελέγχου

Η αρμόδια αρχή πρέπει να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να ελέγχει τη συλλογή, τη μεταφορά, τη χρήση και την τελική διάθεση ζωικών υποπροϊόντων και μεταποιημένων προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου της τήρησης των απαιτούμενων μητρώων και εγγράφων και, όταν απαιτείται από τον παρόντα κανονισμό, ή η αρμόδια αρχή το κρίνει αναγκαίο, με την επίθεση σφραγίδων.

Όταν η αρμόδια αρχή σφραγίζει μια αποστολή ζωικών υποπροϊόντων ή μεταποιημένων προϊόντων, πρέπει να ενημερώνει την αρμόδια αρχή του τόπου προορισμού.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Απαιτήσεις για την έγκριση μονάδων ενδιάμεσου χειρισμού

1. Τα κτίρια και ο εξοπλισμός πρέπει να ικανοποιούν τουλάχιστον τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α) τα κτίρια πρέπει να διαχωρίζονται επαρκώς από δημόσιες οδούς και από άλλες κτιριακές εγκαταστάσεις, όπως τα σφαγεία. Η χωροταξική διάταξη των μονάδων πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται ο απόλυτος διαχωρισμός των υλικών της κατηγορίας 1 και της κατηγορίας 2 από τα υλικά της κατηγορίας 3 από την παραλαβή μέχρι την αποστολή·

β) η μονάδα πρέπει να διαθέτει σκεπαστό χώρο για την παραλαβή των ζωικών υποπροϊόντων·

γ) η μονάδα πρέπει να είναι κατασκευασμένη κατά τρόπο ώστε να είναι εύκολος ο καθαρισμός και η απολύμανση των χώρων. Τα δάπεδα πρέπει να είναι επικλινή κατά τρόπο ώστε να διευκολύνεται η απορροή των υγρών·

δ) η μονάδα πρέπει να διαθέτει επαρκείς τουαλέτες, αποδυτήρια και νιπτήρες για το προσωπικό·

ε) η μονάδα πρέπει να διαθέτει τα κατάλληλα μέσα προστασίας κατά των παρασίτων, όπως τα έντομα, τα τρωκτικά και τα πτηνά·

στ) η μονάδα πρέπει να διαθέτει σύστημα διάθεσης των αποβλήτων που να πληροί τους κανόνες υγιεινής·

ζ) όπου η επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού το απαιτεί, οι μονάδες πρέπει να έχουν τις κατάλληλες αποθηκευτικές εγκαταστάσεις ελεγχόμενης θερμοκρασίας με επαρκή χωρητικότητα για τη διατήρηση των ζωικών υποπροϊόντων σε ενδεδειγμένες θερμοκρασίες, εγκαταστάσεις σχεδιασμένες ώστε να επιτρέπουν την παρακολούθηση και καταγραφή των θερμοκρασιών αυτών.

2. Η μονάδα πρέπει να διαθέτει επαρκή μέσα για τον καθαρισμό και την απολύμανση των περιεκτών ή των δοχείων εντός των οποίων παραλαμβάνονται τα ζωικά υποπροϊόντα, και των οχημάτων, εκτός από τα πλοία, στα οποία μεταφέρονται. Πρέπει να διαθέτει τα απαιτούμενα μέσα για την απολύμανση των τροχών των οχημάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Γενικές απαιτήσεις υγιεινής

A. Μονάδες ενδιάμεσου χειρισμού υλικών της κατηγορίας 3

1. Η μονάδα δεν πρέπει να αναλαμβάνει άλλες δραστηριότητες εκτός από την εισαγωγή, τη συλλογή, τη διαλογή, τον τεμαχισμό, την ψύξη, την κατάψυξη σε τεμάχια, την προσωρινή αποθήκευση και την αποστολή υλικού της κατηγορίας 3.

2. Η διαλογή υλικών της κατηγορίας 3 πρέπει να πραγματοποιείται κατά τρόπο ώστε να αποτρέπεται κάθε κίνδυνος μετάδοσης ζωικών νόσων.

3. Καθ' όλη τη διάρκεια της διαλογής ή της αποθήκευσης, τα υλικά της κατηγορίας 3 πρέπει να αποτελούν αντικείμενο χειρισμού και να αποθηκεύονται χωριστά από άλλα εμπορεύματα εκτός άλλων υλικών της κατηγορίας 3, κατά τρόπο ώστε να αποτρέπεται κάθε κίνδυνος μετάδοσης παθογόνων οργανισμών και να εξασφαλίζεται η τήρηση του άρθρου 22.

4. Τα υλικά της κατηγορίας 3 πρέπει να αποθηκεύονται σωστά και, όπου δει, να ψύχονται ή να καταψύχονται μέχρι την εκ νέου αποστολή τους.

5. Το υλικό συσκευασίας πρέπει να αποτεφρώνεται ή να διατίθεται με άλλα μέσα, σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας αρχής.

B. Μονάδες ενδιάμεσου χειρισμού υλικών της κατηγορίας 1 ή της κατηγορίας 2

6. Η μονάδα δεν πρέπει να αναλαμβάνει άλλες δραστηριότητες εκτός από τη συλλογή, το χειρισμό, την προσωρινή αποθήκευση και την αποστολή υλικών της κατηγορίας 1 ή της κατηγορίας 2.

7. Η διαλογή υλικών της κατηγορίας 1 ή της κατηγορίας 2 πρέπει να πραγματοποιείται κατά τρόπο ώστε να αποτρέπεται κάθε κίνδυνος μετάδοσης ζωονόσων.

8. Καθ' όλη τη διάρκεια της αποθήκευσης, τα υλικά της κατηγορίας 1 ή της κατηγορίας 2 πρέπει να αποτελούν αντικείμενο χειρισμού και να αποθηκεύονται χωριστά από τα άλλα εμπορεύματα, κατά τρόπο ώστε να αποτρέπεται κάθε κίνδυνος μετάδοσης παθογόνων οργανισμών.

9. Τα υλικά της κατηγορίας 1 ή της κατηγορίας 2 πρέπει να αποθηκεύονται σωστά, μεταξύ άλλων και υπό κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας, μέχρι την εκ νέου αποστολή τους.

10. Το υλικό συσκευασίας πρέπει να αποτεφρώνεται ή να διατίθεται με άλλους τρόπους, σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας αρχής.

11. Τα λύματα πρέπει να υφίστανται επεξεργασία ώστε να εξασφαλίζεται, καθ' όσον είναι ευλόγως εφικτό, ότι δεν παραμένουν παθογόνοι οργανισμοί. Οι ειδικές απαιτήσεις για την επεξεργασία λυμάτων από μονάδες ενδιάμεσου χειρισμού υλικών της κατηγορίας 1 και της κατηγορίας 2 μπορούν να ορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 33 παράγραφος 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Απαιτήσεις για την έγκριση μονάδων αποθήκευσης

Τα κτίρια και ο εξοπλισμός πρέπει να ικανοποιούν τουλάχιστον τις ακόλουθες απαιτήσεις.

1. Οι χώροι στους οποίους αποθηκεύονται μεταποιημένα προϊόντα που προέρχονται από υλικά της κατηγορίας 3 δεν πρέπει να βρίσκονται στον ίδιο τόπο όπου αποθηκεύονται μεταποιημένα προϊόντα που προέρχονται από υλικά των κατηγοριών 1 ή 2, εκτός αν πρόκειται για εντελώς χωριστά κτίρια.

2. Η μονάδα πρέπει:

α) να διαθέτει σκεπαστό χώρο για την παραλαβή των προϊόντων·

β) να είναι κατασκευασμένη κατά τρόπο ώστε να είναι εύκολος ο καθαρισμός και η απολύμανση των χώρων. Τα δάπεδα πρέπει να είναι επικλινή, έτσι ώστε να διευκολύνεται η απορροή των υγρών·

γ) να διαθέτει επαρκείς τουαλέτες, αποδυτήρια και νιπτήρες για το προσωπικό· και

δ) να διαθέτει κατάλληλα μέσα προστασίας κατά των παρασίτων όπως τα έντομα, τα τρωκτικά και τα πτηνά.

3. Η μονάδα πρέπει να διαθέτει επαρκή μέσα για τον καθαρισμό και την απολύμανση των περιεκτών ή των δοχείων εντός των οποίων παραλαμβάνονται τα προϊόντα και των οχημάτων, εκτός από τα πλοία, με τα οποία μεταφέρονται. Πρέπει να διαθέτει επαρκείς εγκαταστάσεις για την απολύμανση των τροχών των οχημάτων.

4. Τα προϊόντα πρέπει να αποθηκεύονται σωστά μέχρι την εκ νέου αποστολή τους.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ Ή ΣΥΝΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ 2000/76/ΕΚ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Γενικοί όροι

1. Η μονάδα αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης πρέπει να σχεδιάζεται, να κατασκευάζεται, να εξοπλίζεται και να λειτουργεί κατά τρόπο ώστε να τηρούνται οι απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

2. Ο διαχειριστής της μονάδας αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης πρέπει να λαμβάνει όλες τις αναγκαίες προφυλάξεις όσον αφορά την παραλαβή ζωικών υποπροϊόντων, ώστε να προλαμβάνονται ή να περιορίζονται, όσο είναι δυνατόν, οι άμεσοι κίνδυνοι για την υγεία των ανθρώπων ή των ζώων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Συνθήκες λειτουργίας

3. Όλες οι μονάδες αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης πρέπει να σχεδιάζονται, να κατασκευάζονται, να εξοπλίζονται και να λειτουργούν κατά τρόπο ώστε η θερμοκρασία των αερίων που παράγονται κατά τη διεργασία να αυξάνεται, με ελεγχόμενο και ομοιογενή τρόπο ακόμη και υπό τις δυσμενέστερες συνθήκες, στους 850 °C, μετρούμενη στο εσωτερικό τοίχωμα ή σε άλλο αντιπροσωπευτικό σημείο του θαλάμου καύσης όπως επιτρέπει η αρμόδια αρχή, επί δύο δευτερόλεπτα.

4. Κάθε γραμμή των μονάδων αποτέφρωσης υψηλού δυναμικού πρέπει να είναι εφοδιασμένη με έναν τουλάχιστον εφεδρικό καυστήρα, ο οποίος πρέπει να τίθεται αυτόματα σε λειτουργία μόλις η θερμοκρασία των καυσαερίων, μετά την τελευταία διοχέτευση αέρα καύσης, κατέλθει κάτω από τους 850 °C. Οι εν λόγω καυστήρες χρησιμοποιούνται επίσης στις φάσεις εκκίνησης και διακοπής των μονάδων για να εξασφαλίζεται η διατήρηση της θερμοκρασίας των 850 °C σε όλη τη διάρκεια των ανωτέρω φάσεων και για όσο χρόνο υπάρχουν ακόμη στο θάλαμο καύσης άκαυτα υλικά.

5. Οι μονάδες αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης υψηλού δυναμικού πρέπει να διαθέτουν και να χρησιμοποιούν αυτόματο σύστημα που εμποδίζει την τροφοδότηση με ζωικά υποπροϊόντα:

α) κατά τη φάση εκκίνησης, μέχρι να επιτευχθεί η απαιτούμενη θερμοκρασία των 850 °C, και

β) οποτεδήποτε δεν διατηρείται η απαιτούμενη θερμοκρασία των 850 °C.

6. Τα ζωικά υποπροϊόντα θα πρέπει να εισάγονται, όπου είναι εφικτό, κατευθείαν στον κλίβανο χωρίς να τα αγγίζει κανείς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Απορρίψεις λυμάτων

7. Οι χώροι των μονάδων αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης, συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων χώρων αποθήκευσης ζωικών υποπροϊόντων, πρέπει να είναι σχεδιασμένες κατά τρόπο που να παρεμποδίζει την άνευ αδείας ή τυχαία ελευθέρωση ρυπαντικών ουσιών στο έδαφος, τα επιφανειακά ύδατα και τα υπόγεια ύδατα σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας. Επιπλέον, πρέπει να προβλέπεται αποθηκευτική ικανότητα για τις μολυσμένες όμβριες απορροές από τους χώρους της μονάδας αποτέφρωσης ή για μολυσμένα ύδατα προερχόμενα από διαρροές ή πυροσβεστικές επιχειρήσεις.

8. Η αποθηκευτική ικανότητα πρέπει να είναι επαρκής, ώστε να εξασφαλίζεται δυνατότητα ανάλυσης και επεξεργασίας των λυμάτων, όπου χρειάζεται, πριν από την απόρριψή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Κατάλοιπα

9. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ως "κατάλοιπα" νοούνται όλα τα υγρά ή στερεά υλικά που παράγονται κατά τη διεργασία αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης, την επεξεργασία των λυμάτων ή άλλες διεργασίες εντός της μονάδας αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης, συμπεριλαμβανομένων της τέφρας πυθμένα και των σκωριών, της ιπτάμενης τέφρας και του κονιορτού από τους λέβητες.

10. Τα κατάλοιπα της λειτουργίας των μονάδων αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης πρέπει να περιορίζονται στο ελάχιστο όσον αφορά την ποσότητα και τις επιβλαβείς ιδιότητές τους. Τα κατάλοιπα ανακυκλώνονται, όταν αυτό ενδείκνυται, απευθείας στη μονάδα ή εκτός αυτής σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας.

11. Η μεταφορά και η ενδιάμεση αποθήκευση ξηρών καταλοίπων σε μορφή κονιορτού, πρέπει να γίνονται κατά τρόπον ώστε να μην είναι δυνατός ο διασκορπισμός τους στο περιβάλλον (π.χ. μέσα σε κλειστούς περιέκτες).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Μέτρηση της θερμοκρασίας

12. Πρέπει να χρησιμοποιούνται τεχνικές για την παρακολούθηση των παραμέτρων και των συνθηκών που σχετίζονται με τη διεργασία αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης. Οι μονάδες αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης υψηλού δυναμικού πρέπει να διαθέτουν και να χρησιμοποιούν εξοπλισμό μέτρησης της θερμοκρασίας.

13. Οι σχετικές με τη μέτρηση της θερμοκρασίας απαιτήσεις πρέπει να καθορίζονται στην άδεια ή τους όρους που προσαρτώνται στην άδεια που χορηγεί η αρμόδια αρχή.

14. Η ενδεδειγμένη εγκατάσταση και η λειτουργία όλων των αυτόματων εξοπλισμών παρακολούθησης πρέπει να υπόκεινται σε έλεγχο καθώς και σε ετήσια δοκιμή επιτήρησης. Η βαθμονόμηση πρέπει να γίνεται μέσω παράλληλων μετρήσεων με τις μεθόδους αναφοράς τουλάχιστον ανά τριετία.

15. Τα αποτελέσματα της μέτρησης της θερμοκρασίας πρέπει να καταγράφονται και να παρουσιάζονται με τρόπο που παρέχει στην αρμόδια αρχή τη δυνατότητα να εξακριβώνει τη συμμόρφωση προς τις επιτρεπόμενες συνθήκες λειτουργίας που καθορίζει ο παρών κανονισμός, σύμφωνα με διαδικασίες που αποφασίζει η εν λόγω αρχή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Μη κανονική λειτουργία

16. Σε περίπτωση γενικής βλάβης, ή συνθηκών μη κανονικής λειτουργίας, ο διαχειριστής περιορίζει ή διακόπτει τις εργασίες το ταχύτερο δυνατόν, μέχρι να αποκατασταθούν κανονικές συνθήκες λειτουργίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 1, 2 ΚΑΙ 3

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Γενικές απαιτήσεις για την έγκριση των μονάδων μεταποίησης υλικών των κατηγοριών 1, 2 και 3

1. Τα κτίρια και οι εγκαταστάσεις πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α) οι χώροι μεταποίησης ζωικών υποπροϊόντων δεν πρέπει να βρίσκονται στον ίδιο τόπο με τα σφαγεία, εκτός εάν βρίσκονται σε τελείως χωριστό κτίριο. Απαγορεύεται η είσοδος στη μονάδα ατόμων χωρίς σχετική άδεια ή ζώων·

β) η μονάδα μεταποίησης πρέπει να διαθέτει ένα «καθαρό» και ένα «μη καθαρό» τμήμα, κατάλληλα διαχωρισμένα. Το μη καθαρό τμήμα πρέπει να διαθέτει σκεπαστό χώρο για την παραλαβή των ζωικών υποπροϊόντων και να είναι κατασκευασμένο κατά τρόπο ώστε να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται εύκολα. Τα δάπεδα πρέπει να παρουσιάζουν κλίση που να διευκολύνει την απορροή των υγρών. Η μονάδα μεταποίησης πρέπει να διαθέτει κατάλληλες τουαλέτες, αποδυτήρια και νιπτήρες για το προσωπικό·

γ) η μονάδα μεταποίησης πρέπει να έχει επαρκή δυνατότητα παραγωγής θερμού νερού και ατμού για τη μεταποίηση των ζωικών υποπροϊόντων·

δ) το μη καθαρό τμήμα πρέπει, ανάλογα με την περίπτωση, να διαθέτει εξοπλισμό για τη μείωση του όγκου των ζωικών υποπροϊόντων και εξοπλισμό για τη φόρτωση των αλεσμένων ζωικών υποπροϊόντων στη μονάδα μεταποίησης·

ε) όλες οι εγκαταστάσεις στις οποίες μεταποιούνται ζωικά υποπροϊόντα πρέπει να λειτουργούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κεφαλαίου II. Όταν απαιτείται θερμική επεξεργασία, όλες οι εγκαταστάσεις πρέπει να διαθέτουν:

i) εξοπλισμό μέτρησης για τη συνεχή παρακολούθηση της θερμοκρασίας και, εάν χρειάζεται, της πίεσης στα κρίσιμα σημεία ελέγχου·

ii) μηχανήματα για τη συνεχή καταγραφή των αποτελεσμάτων αυτών των μετρήσεων, και

iii) κατάλληλο σύστημα ασφαλείας ώστε να αποφεύγεται η ανεπαρκής θέρμανση.

στ) για να αποφεύγεται οποιαδήποτε νέα μόλυνση του τελικού προϊόντος από εισερχόμενα ζωικά υποπροϊόντα, πρέπει να υπάρχει σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στο χώρο της μονάδας στον οποίο εκφορτώνονται τα προς μεταποίηση εισερχόμενα υλικά και τους χώρους στους οποίους μεταποιούνται τα προϊόντα αυτά και αποθηκεύονται τα μεταποιημένα προϊόντα.

2. Η μονάδα μεταποίησης πρέπει να διαθέτει κατάλληλες εγκαταστάσεις για τον καθαρισμό και την απολύμανση των περιεκτών ή των δοχείων εντός των οποίων παραλαμβάνονται τα ζωικά υποπροϊόντα, καθώς και των οχημάτων, πλην των πλοίων, που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά τους.

3. Πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες εγκαταστάσεις για την απολύμανση των τροχών των οχημάτων κατά την αναχώρησή τους από το μη καθαρό τμήμα της μονάδας μεταποίησης.

4. Όλες οι μονάδες μεταποίησης πρέπει να διαθέτουν σύστημα αποχέτευσης των λυμάτων που να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της αρμόδιας αρχής.

5. Η μονάδα μεταποίησης πρέπει να διαθέτει δικό της εργαστήριο ή να κάνει χρήση των υπηρεσιών εξωτερικού εργαστηρίου. Το εργαστήριο πρέπει να διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό για τη διενέργεια των απαιτούμενων αναλύσεων και να είναι εγκεκριμένο από την αρμόδια αρχή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Γενικές υγειονομικές απαιτήσεις

1. Τα ζωικά υποπροϊόντα πρέπει να μεταποιούνται το ταχύτερο δυνατό μετά την άφιξή τους, πρέπει δε να αποθηκεύονται κατάλληλα μέχρι να μεταποιηθούν.

2. Οι περιέκτες, τα δοχεία και τα οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά αμεταποίητων υλικών πρέπει να καθαρίζονται σε συγκεκριμένο χώρο. Ο χώρος αυτός πρέπει να βρίσκεται ή να είναι σχεδιασμένος με τρόπο που να αποτρέπεται ο κίνδυνος μόλυνσης των μεταποιημένων προϊόντων.

3. Τα άτομα που εργάζονται στο μη καθαρό τμήμα της εγκατάστασης δεν πρέπει να εισέρχονται στο καθαρό τμήμα εάν δεν έχουν αλλάξει ιματισμό και υποδήματα εργασίας ή εάν δεν έχουν απολυμάνει τα υποδήματά τους. Ο εξοπλισμός και τα εργαλεία δεν πρέπει να μεταφέρονται από το μη καθαρό στο καθαρό τμήμα της εγκατάστασης χωρίς να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται. Πρέπει να καθορίζεται διαδικασία μετακινήσεων του προσωπικού, ώστε να ελέγχεται η μετακίνηση του προσωπικού μεταξύ των διαφόρων χώρων, και να δίνονται οδηγίες για την ορθή χρήση των χώρων πλυσίματος των ποδιών και των τροχών των οχημάτων.

4. Τα λύματα που προέρχονται από το μη καθαρό τμήμα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία, για να εξασφαλίζεται, όσο είναι λογικά εφικτό, ότι καταστρέφονται όλοι οι παθογόνοι οργανισμοί. Ειδικές απαιτήσεις για την επεξεργασία των λυμάτων από μονάδες μεταποίησης μπορούν να καθορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 33 παράγραφος 2.

5. Πρέπει να λαμβάνονται συστηματικά μέτρα κατά των πτηνών, των τρωκτικών, των εντόμων ή άλλων παρασίτων. Προς τούτο, πρέπει να χρησιμοποιείται τεκμηριωμένο πρόγραμμα καταπολέμησης των παρασίτων.

6. Οι διαδικασίες καθαρισμού πρέπει να καθορίζονται και να τεκμηριώνονται για όλα τα κτίρια. Για τον καθαρισμό, πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλος εξοπλισμός και υλικά καθαρισμού.

7. Ο έλεγχος των όρων υγιεινής πρέπει να περιλαμβάνει τακτικές επιθεωρήσεις του περιβάλλοντος και του εξοπλισμού. Τα προγράμματα επιθεώρησης και τα αποτελέσματά τους πρέπει να καταχωρούνται σε έγγραφα, τα οποία να φυλάγονται τουλάχιστον επί δύο έτη.

8. Οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός πρέπει να συντηρούνται σε καλή κατάσταση και ο εξοπλισμός μέτρησης πρέπει να βαθμονομείται τακτικά.

9. Ο χειρισμός και η αποθήκευση των μεταποιημένων προϊόντων στη μονάδα επεξεργασίας πρέπει να πραγματοποιούνται κατά τρόπο ώστε να αποκλείεται η εκ νέου μόλυνσή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Μέθοδοι μεταποίησης

Μέθοδος 1

Μείωση

1. Εάν το μέγεθος των σωματιδίων των ζωικών υποπροϊόντων προς μεταποίηση είναι μεγαλύτερο από 50 mm, πρέπει να περιορίζεται μέσω κατάλληλου εξοπλισμού, ώστε το μέγεθος των σωματιδίων μετά τη μείωση να μην υπερβαίνει τα 50 mm. Η αποτελεσματικότητα του εξοπλισμού πρέπει να ελέγχεται καθημερινά και η κατάστασή του να καταγράφεται. Εάν οι έλεγχοι καταδείξουν την ύπαρξη σωματιδίων μεγαλύτερων από 50 mm, η διαδικασία πρέπει να διακοπεί και να γίνει επιδιόρθωση πριν επαναληφθεί.

Χρόνος, θερμοκρασία και πίεση

2. Έπειτα από τη μείωση, τα ζωικά υποπροϊόντα πρέπει να θερμαίνονται σε θερμοκρασία ανώτερη των 133 °C στο κέντρο μάζας τουλάχιστον επί 20 πρώτα λεπτά χωρίς διακοπή σε (απόλυτη) πίεση τουλάχιστον 3 bar παραγόμενη από κεκορεσμένο ατμό(1)· η θερμική επεξεργασία μπορεί να εφαρμόζεται ως μοναδική διαδικασία ή ως φάση αποστείρωσης πριν ή μετά τη διαδικασία.

3. Η επεξεργασία μπορεί να γίνεται κατά παρτίδες ή με συνεχή συστήματα.

Μέθοδος 2

Μείωση

1. Εάν το μέγεθος των σωματιδίων των ζωικών υποπροϊόντων προς μεταποίηση είναι μεγαλύτερο από 150 mm, πρέπει να περιορίζεται μέσω κατάλληλου εξοπλισμού, ώστε το μέγεθος των σωματιδίων μετά τη μείωση να μην υπερβαίνει τα 150 mm. Η αποτελεσματικότητα του εξοπλισμού πρέπει να ελέγχεται καθημερινά και η κατάστασή του να καταγράφεται. Εάν οι έλεγχοι καταδείξουν την ύπαρξη σωματιδίων μεγαλύτερων από 150 mm, η διαδικασία πρέπει να διακοπεί και να γίνει επιδιόρθωση πριν επαναληφθεί.

Χρόνος, θερμοκρασία και πίεση

2. Έπειτα από τη μείωση, τα ζωικά υποπροϊόντα πρέπει να θερμαίνονται σε θερμοκρασία ανώτερη των 100 °C στο κέντρο μάζας τουλάχιστον επί 125 λεπτά, θερμοκρασία ανώτερη των 110 °C στο κέντρο μάζας τουλάχιστον επί 120 λεπτά και θερμοκρασία ανώτερη των 120 °C στο κέντρο μάζας τουλάχιστον επί 50 λεπτά.

3. Η επεξεργασία πρέπει να γίνεται κατά παρτίδες.

4. Τα ζωικά υποπροϊόντα πρέπει να θερμαίνονται κατά τρόπο ώστε οι απαιτήσεις χρόνου και θερμοκρασίας να επιτυγχάνονται ταυτοχρόνως.

Μέθοδος 3

Μείωση

1. Εάν το μέγεθος των σωματιδίων των ζωικών υποπροϊόντων προς μεταποίηση είναι μεγαλύτερο από 30 mm, πρέπει να περιορίζεται μέσω κατάλληλου εξοπλισμού, ώστε το μέγεθος των σωματιδίων μετά τη μείωση να μην υπερβαίνει τα 30 mm. Η αποτελεσματικότητα του εξοπλισμού πρέπει να ελέγχεται καθημερινά και η κατάστασή του να καταγράφεται. Εάν οι έλεγχοι καταδείξουν την ύπαρξη σωματιδίων μεγαλύτερων από 30 mm, η διαδικασία πρέπει να διακοπεί και να γίνει επιδιόρθωση πριν επαναληφθεί.

Χρόνος, θερμοκρασία και πίεση

2. Έπειτα από τη μείωση, τα ζωικά υποπροϊόντα πρέπει να θερμαίνονται σε θερμοκρασία ανώτερη των 100 °C στο κέντρο μάζας τουλάχιστον επί 95 λεπτά, θερμοκρασία ανώτερη των 110 °C στο κέντρο μάζας τουλάχιστον επί 55 λεπτά και θερμοκρασία ανώτερη των 120 °C στο κέντρο μάζας τουλάχιστον επί 13 λεπτά.

3. Η επεξεργασία πρέπει να γίνεται κατά παρτίδες ή με συνεχή συστήματα.

4. Τα ζωικά υποπροϊόντα πρέπει να θερμαίνονται κατά τρόπον ώστε οι απαιτήσεις χρόνου και θερμοκρασίας να επιτυγχάνονται ταυτοχρόνως.

Μέθοδος 4

Μείωση

1. Εάν το μέγεθος των σωματιδίων των ζωικών υποπροϊόντων προς μεταποίηση είναι μεγαλύτερο από 30 mm, πρέπει να περιορίζεται μέσω κατάλληλου εξοπλισμού, ώστε το μέγεθος των σωματιδίων μετά τη μείωση να μην υπερβαίνει τα 30 mm. Η αποτελεσματικότητα του εξοπλισμού πρέπει να ελέγχεται καθημερινά και η κατάστασή του να καταγράφεται. Εάν οι έλεγχοι καταδείξουν την ύπαρξη σωματιδίων μεγαλύτερων από 30 mm, η διαδικασία πρέπει να διακοπεί και να γίνει επιδιόρθωση πριν επαναληφθεί.

Χρόνος, θερμοκρασία και πίεση

2. Έπειτα από τη μείωση, τα ζωικά υποπροϊόντα πρέπει να τοποθετούνται σε δοχείο με προστιθέμενο λίπος και να θερμαίνονται σε θερμοκρασία ανώτερη των 100 °C στο κέντρο μάζας τουλάχιστον επί 16 λεπτά, θερμοκρασία ανώτερη των 110 °C στο κέντρο μάζας τουλάχιστον επί 13 λεπτά, σε θερμοκρασία ανώτερη των 120 °C στο κέντρο μάζας τουλάχιστον επί 8 λεπτά και σε θερμοκρασία ανώτερη των 130 °C στο κέντρο μάζας τουλάχιστον επί 3 λεπτά.

3. Η επεξεργασία μπορεί να γίνεται κατά παρτίδες ή με συνεχή συστήματα.

4. Τα ζωικά υποπροϊόντα πρέπει να θερμαίνονται κατά τρόπον ώστε οι απαιτήσεις χρόνου και θερμοκρασίας να επιτυγχάνονται ταυτοχρόνως.

Μέθοδος 5

Μείωση

1. Εάν το μέγεθος των σωματιδίων των ζωικών υποπροϊόντων προς μεταποίηση είναι μεγαλύτερο από 20 mm, πρέπει να περιορίζεται μέσω κατάλληλου εξοπλισμού, ώστε το μέγεθος των σωματιδίων μετά τη μείωση να μην υπερβαίνει τα 20 mm. Η αποτελεσματικότητα του εξοπλισμού πρέπει να ελέγχεται καθημερινά και η κατάστασή του να καταγράφεται. Εάν οι έλεγχοι καταδείξουν την ύπαρξη σωματιδίων μεγαλύτερων από 20 mm, η διαδικασία πρέπει να διακοπεί και να γίνει επιδιόρθωση πριν επαναληφθεί.

Χρόνος, θερμοκρασία και πίεση

2. Έπειτα από τη μείωση, τα ζωικά υποπροϊόντα πρέπει να θερμαίνονται μέχρι πήξεως και μετά να πιέζονται έτσι ώστε να απομακρύνονται το λίπος και το ύδωρ από το πρωτεϊνούχο υλικό. Το πρωτεϊνούχο υλικό πρέπει στη συνέχεια να θερμαίνεται σε θερμοκρασία ανώτερη των 80 °C στο κέντρο μάζας τουλάχιστον επί 120 λεπτά, και σε θερμοκρασία ανώτερη των 100 °C στο κέντρο μάζας τουλάχιστον επί 60 λεπτά.

3. Η επεξεργασία μπορεί να γίνεται κατά παρτίδες ή με συνεχή συστήματα.

4. Τα ζωικά υποπροϊόντα πρέπει να θερμαίνονται κατά τρόπον ώστε οι απαιτήσεις χρόνου και θερμοκρασίας να επιτυγχάνονται ταυτοχρόνως.

Μέθοδος 6

(για ζωικά υποπροϊόντα που προέρχονται μόνον από ψάρια)

Μείωση

1. Το μέγεθος των σωματιδίων ζωικών υποπροϊόντων πρέπει να μειώνεται σε ... mm. Στη συνέχεια πρέπει να αναμειγνύονται με μυρμηκικό οξύ για να μειωθεί το pH σε .... Το μείγμα πρέπει να αποθηκεύεται επί ... ώρες εν αναμονή της περαιτέρω επεξεργασίας.

2. Στη συνέχεια το μείγμα πρέπει να εισάγεται σε εναλλάκτη θερμότητας και να θερμαίνεται σε ... °C στο κέντρο μάζας τουλάχιστον επί ... λεπτά. Η πρόοδος του προϊόντος εντός του μεταλλάκτη πρέπει να ελέγχεται με μηχανικό χειριστήριο που περιορίζει τη μετακίνησή του έτσι ώστε στο τέλος της θερμικής επεξεργασίας το προϊόν να έχει ολοκληρώσει κύκλο επαρκή τόσο σε χρόνο όσο και σε θερμοκρασία.

3. Έπειτα από τη θερμική επεξεργασία, το προϊόν πρέπει να χωρίζεται με μηχανικό τρόπο σε υγρό, λίπος και κατάλοιπα της τήξης λιπών. Για την επίτευξη συμπυκνωμένης ζωικής πρωτεΐνης, το υγρό πρέπει να αντλείται προς δύο εναλλάκτες θερμότητας που θερμαίνονται με ατμό και είναι εξοπλισμένοι με θαλάμους κενού προκειμένου η υγρασία να απομακρυνθεί υπό μορφή ατμών ύδατος. Τα κατάλοιπα πρέπει να ενσωματώνονται εκ νέου στο συμπύκνωμα πρωτεΐνης πριν από την αποθήκευση.

Μέθοδος 7

1. Οποιαδήποτε μέθοδος μεταποίησης εγκεκριμένη από την αρμόδια αρχή και εφόσον έχει καταδειχθεί στην αρμόδια αρχή ότι το τελικό προϊόν δοκιμάστηκε σε ημερήσια βάση για περίοδο ενός μηνός σύμφωνα με τα ακόλουθα μικροβιολογικά πρότυπα:

α) δείγματα υλικού που λαμβάνονται αμέσως μετά τη θερμική επεξεργασία:

Clostridium perfringens: απουσία σε 1 g προϊόντων

β) δείγματα υλικού που λαμβάνονται κατά ή αμέσως μετά την απόσυρση από την αποθήκευση στη μονάδα μεταποίησης:

Salmonella: απουσία σε 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0

Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 σε 1 g

όπου

n= αριθμός των δειγμάτων που πρέπει να ελεγχθούν·

m= τιμή κατωφλίου για τον αριθμό βακτηρίων· το αποτέλεσμα θεωρείται ικανοποιητικό αν ο αριθμός των βακτηρίων σε όλα τα δείγματα δεν υπερβαίνει το m·

M= μέγιστη τιμή για τον αριθμό βακτηρίων· το αποτέλεσμα θεωρείται μη ικανοποιητικό εάν ο αριθμός των βακτηρίων σε ένα ή περισσότερα δείγματα είναι Μ ή μεγαλύτερος· και

c= αριθμός των δειγμάτων των οποίων ο βακτηριακός έλεγχος μπορεί να ήταν μεταξύ m και Μ, όπου το δείγμα θεωρείται ακόμη αποδεκτό εάν η βακτηριακή μέτρηση των λοιπών δειγμάτων είναι m ή μικρότερη.

2. Οι λεπτομέρειες των κρίσιμων σημείων ελέγχου υπό τα οποία κάθε μονάδα μεταποίησης συμμορφούται ικανοποιητικά προς τα μικροβιολογικά πρότυπα πρέπει να καταγράφονται και να διατηρούνται έτσι ώστε ο ιδιοκτήτης, ο φορέας εκμετάλλευσης ή ο αντιπρόσωπός τους και η αρμόδια αρχή να μπορούν να παρακολουθούν τη λειτουργία της μονάδας. Οι πληροφορίες που θα καταγράφονται και θα παρακολουθούνται πρέπει να περιλαμβάνουν το μέγεθος των σωματιδίων, την κρίσιμη θερμοκρασία και, εάν χρειάζεται, τον απόλυτο χρόνο, τη διακύμανση της πίεσης, το ρυθμό τροφοδότησης σε πρώτη ύλη και το ρυθμό ανακύκλωσης του λίπους.

3. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να διατίθενται στην Επιτροπή κατόπιν αιτήσεώς της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Επίβλεψη της παραγωγής

1. Η αρμόδια αρχή πρέπει να επιβλέπει τις μονάδες μεταποίησης για να εξασφαλίζει την τήρηση των απαιτήσεων του παρόντος κανονισμού, πρέπει δε συγκεκριμένα:

α) να ελέγχει:

i) τους γενικούς όρους υγιεινής των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού και του προσωπικού·

ii) την αποτελεσματικότητα των αυτοελέγχων που πραγματοποιεί η μονάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25, εξετάζοντας ιδίως τα αποτελέσματα και πραγματοποιώντας δειγματοληψίες·

iii) τις προδιαγραφές των μεταποιημένων προϊόντων. Οι αναλύσεις και οι δοκιμές πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με επιστημονικώς αναγνωρισμένες μεθόδους (και ιδίως με τις μεθόδους που ορίζονται από την κοινοτική νομοθεσία ή, ελλείψει αυτής, σύμφωνα με αναγνωρισμένα διεθνή πρότυπα ή, ελλείψει αυτών, σύμφωνα με εθνικά πρότυπα)· και

iv) τις συνθήκες αποθήκευσης·

β) να λαμβάνει τα αναγκαία δείγματα για εργαστηριακές δοκιμές· και

γ) να διενεργεί όλους τους άλλους ελέγχους που κρίνει αναγκαίους για να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση προς τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

2. Για να μπορεί να ασκεί τα καθήκοντά της δυνάμει της παραγράφου 1, η αρμόδια αρχή πρέπει να έχει ελεύθερη πρόσβαση ανά πάσα στιγμή σε όλα τα μέρη της μονάδας μεταποίησης και στα μητρώα, τα εμπορικά έγγραφα και τα υγειονομικά πιστοποιητικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Διαδικασίες επικύρωσης

1. Η αρμόδια αρχή πρέπει να επικυρώνει τη μονάδα μεταποίησης σύμφωνα με τις ακόλουθες διαδικασίες και δείκτες:

α) περιγραφή της διεργασίας (με διάγραμμα ροής επεξεργασίας)·

β) εντοπισμός κρίσιμων σημείων ελέγχου (ΚΣΕ), περιλαμβανομένου του ρυθμού επεξεργασίας υλικού σε σύστημα συνεχούς επεξεργασίας·

γ) συμμόρφωση με τις ειδικές απαιτήσεις επεξεργασίας που καθορίζονται από τον παρόντα κανονισμό·

δ) ικανοποίηση των ακόλουθων απαιτήσεων:

i) μέγεθος σωματιδίων για τα συνεχή και κατά παρτίδες συστήματα· το μέγεθος καθορίζεται από το μέγεθος των οπών της κρεατομηχανής ή από το άνοιγμα άκμονος·

ii) θερμοκρασία, πίεση, χρόνος επεξεργασίας και ταχύτητα επεξεργασίας υλικού (αποκλειστικά για το συνεχές σύστημα) καθορίζεται στα σημεία 2 και 3.

2. Στην περίπτωση συστήματος πίεσης κατά παρτίδες:

α) η θερμοκρασία πρέπει να παρακολουθείται με διαρκές θερμοηλεκτρικό στοιχείο και πρέπει να καταγράφεται σε πραγματικό χρόνο·

β) η φάση υπό πίεση πρέπει να παρακολουθείται με μόνιμο μανόμετρο. Η πίεση πρέπει να καταγράφεται σε πραγματικό χρόνο·

γ) η διάρκεια της επεξεργασίας πρέπει να αναπαριστάται με διαγράμματα χρόνου/θερμοκρασίας και χρόνου/πίεσης.

Το θερμοστοιχείο και το μανόμετρο πρέπει να βαθμονομούνται τουλάχιστον μία φορά ετησίως.

3. Στην περίπτωση συνεχούς συστήματος πίεσης:

α) η θερμοκρασία και η πίεση πρέπει να παρακολουθούνται με θερμοστοιχεία ή με θερμοαισθητήρα υπέρυθρης ακτινοβολίας και με μανόμετρα, που χρησιμοποιούνται σε καθορισμένα σημεία καθ' όλη τη διάρκεια της διεργασίας, κατά τρόπο ώστε η θερμοκρασία και η πίεση να πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις σε ολόκληρο ή σε τμήμα του συστήματος συνεχούς επεξεργασίας. Η θερμοκρασία και η πίεση πρέπει να καταγράφονται σε πραγματικό χρόνο·

β) η μέτρηση του ελάχιστου χρόνου μετάβασης σε όλο το σχετικό μέρος του συστήματος συνεχούς επεξεργασίας, όπου η θερμοκρασία και η πίεση πληρούν τους απαιτούμενους όρους, πρέπει να παρέχεται στις αρμόδιες αρχές, με τη χρησιμοποίηση αδιάλυτων ιχνηθετών (π.χ. διοξείδιο του μαγγανίου) ή με μέθοδο που παρέχει ισοδύναμες εγγυήσεις. Η ακριβής μέτρηση και ο έλεγχος του ρυθμού επεξεργασίας υλικού έχει καθοριστική σημασία και πρέπει να μετράται κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας επικύρωσης σε σχέση με τα ΚΣΕ που είναι δυνατό να ελέγχονται διαρκώς, όπως:

i) ο αριθμός περιστροφών ανά λεπτό (ΑΠΛ) του τροφοδοτικού κοχλία, ή

ii) η ηλεκτρική ισχύς (ένταση ρεύματος σε συγκεκριμένη τάση), ή

iii) ο ρυθμός εξάτμισης/συμπύκνωσης, ή

iv) αριθμός διαδρομών του εμβόλου της αντλίας ανά μονάδα χρόνου.

Όλες οι μηχανές μέτρησης και παρακολούθησης πρέπει να βαθμονομούνται τουλάχιστον μία φορά το έτος.

4. Η αρμόδια αρχή πρέπει να επαναλαμβάνει τις διαδικασίες επικύρωσης περιοδικά, όταν κρίνεται αναγκαίο, και, οπωσδήποτε, κάθε φορά που επέρχονται σημαντικές αλλαγές στη διεργασία (π.χ. τροποποίηση του μηχανολογικού εξοπλισμού ή αλλαγή πρώτων υλών).

5. Διαδικασίες επικύρωσης βάσει μεθόδων ελέγχου μπορεί να θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 33 παράγραφος 2.

(1) "Κεκορεσμένος ατμός" σημαίνει ότι όλος ο αέρας κενούται και αντικαθίσταται από ατμό σε ολόκληρο το θάλαμο αποστείρωσης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 1 ΚΑΙ 2 ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ Ή ΜΟΝΑΔΕΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Ειδικές απαιτήσεις για τη μεταποίηση υλικών των κατηγοριών 1 και 2

Εκτός από τις γενικές απαιτήσεις του παραρτήματος V, ισχύουν και οι ακόλουθες απαιτήσεις.

Α. Χώροι

1. Η χωροταξική διάταξη των μονάδων μεταποίησης των κατηγοριών 1 και 2 πρέπει να εξασφαλίζει τον πλήρη διαχωρισμό των υλικών της κατηγορίας 1 από τα υλικά της κατηγορίας 2 από τη στιγμή της παραλαβής της πρώτης ύλης μέχρι την αποστολή του προκύπτοντος μεταποιημένου προϊόντος.

2. Ωστόσο, η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέπει την προσωρινή χρήση μονάδας μεταποίησης υλικών της κατηγορίας 2 για τη μεταποίηση υλικών της κατηγορίας 1, εάν, λόγω εκτεταμένης έξαρσης επιζωοτικής νόσου ή λόγω άλλων έκτακτων και απρόβλεπτων περιστάσεων, υπάρχει έλλειψη δυναμικού σε μονάδα μεταποίησης υλικών της κατηγορίας 1.

Η αρμόδια αρχή πρέπει να επανεγκρίνει τη μονάδα μεταποίησης υλικών της κατηγορίας 2 σύμφωνα με το άρθρο 13, πριν η μονάδα αυτή μεταποιήσει εκ νέου υλικά της κατηγορίας 2.

Β. Κανόνες μεταποίησης

3. Τα κρίσιμα σημεία ελέγχου που καθορίζουν την έκταση των θερμικών επεξεργασιών που εφαρμόζονται κατά τη μεταποίηση, πρέπει να εντοπίζονται για κάθε μέθοδο μεταποίησης που ορίζεται στο παράρτημα V, κεφάλαιο III. Τα κρίσιμα σημεία ελέγχου μπορεί να περιλαμβάνουν:

α) τις κοκκομετρικές διαστάσεις της πρώτης ύλης·

β) τη θερμοκρασία που επιτυγχάνεται κατά τη διαδικασία της θερμικής επεξεργασίας·

γ) την πίεση στην οποία υποβάλλεται η πρώτη ύλη· και

δ) τη διάρκεια της διαδικασίας θερμικής επεξεργασίας ή το ρυθμό τροφοδότησης του συστήματος συνεχούς επεξεργασίας.

Για κάθε κρίσιμο σημείο ελέγχου, πρέπει να καθορίζονται ελάχιστοι κανόνες διαδικασίας.

4. Πρέπει να τηρούνται, επί δύο τουλάχιστον έτη, μητρώα στα οποία να καταγράφονται οι ελάχιστες τιμές διαδικασίας για κάθε κρίσιμο σημείο ελέγχου.

5. Πρέπει να χρησιμοποιούνται επακριβώς βαθμονομημένες συσκευές καταγραφής για να ελέγχονται συνεχώς οι συνθήκες επεξεργασίας. Πρέπει να τηρούνται μητρώα στα οποία να καταγράφεται η ημερομηνία βαθμονόμησης των συσκευών καταγραφής.

6. Τα υλικά τα οποία ενδέχεται να μην έχουν υποβληθεί στην καθοριζόμενη θερμική επεξεργασία (π.χ. υλικό που απορρίπτεται κατά την έναρξη λειτουργίας ή που διαρρέει από τους κλιβάνους) πρέπει να επανεισάγεται στη θερμική επεξεργασία ή να συλλέγεται και να υποβάλλεται σε νέα μεταποίηση.

7. Τα ζωικά υποπροϊόντα πρέπει να μεταποιούνται σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες μεταποίησης.

α) Η μέθοδος μεταποίησης 1 πρέπει να εφαρμόζεται:

i) στα υλικά της κατηγορίας 2, πλην της κόπρου και του περιεχομένου του πεπτικού συστήματος, που προορίζονται για μονάδες παραγωγής βιοαερίου ή μονάδες λιπασματοποίησης ή για να χρησιμοποιηθούν ως οργανικά λιπάσματα ή βελτιωτικά εδάφους, και

ii) στα υλικά της κατηγορίας 1 και της κατηγορίας 2 που προορίζονται για υγειονομική ταφή.

β) Οποιαδήποτε από τις μεθόδους μεταποίησης 1 έως 5 πρέπει να εφαρμόζεται:

i) στα υλικά της κατηγορίας 2 από τα οποία οι παραγόμενες πρωτεΐνες προορίζονται για αποτέφρωση ή συναποτέφρωση·

ii) στα υλικά της κατηγορίας 2 από τα οποία τα τετηγμένα λίπη προορίζονται για μονάδα ελαιοχημικών προϊόντων της κατηγορίας 2· και

iii) στα υλικά της κατηγορίας 1 ή της κατηγορίας 2 που προορίζονται για αποτέφρωση ή συναποτέφρωση.

Ωστόσο, η αρμόδια αρχή δύναται να απαιτήσει την εφαρμογή της μεθόδου μεταποίησης 1 για τα υλικά της κατηγορίας 1 που προορίζονται για αποτέφρωση ή συναποτέφρωση.

Γ. Μεταποιημένα προϊόντα

8. Τα μεταποιημένα προϊόντα που προέρχονται από υλικά της κατηγορίας 1 ή 2, πλην των υγρών προϊόντων που προορίζονται για μονάδες παραγωγής βιοαερίου ή μονάδες λιπασματοποίησης, πρέπει να επισημαίνονται ανεξίτηλα, εφόσον είναι τεχνικώς εφικτό με ιδιαίτερη οσμή, με σύστημα που εγκρίνεται από την αρμόδια αρχή. Οι λεπτομερείς κανόνες για την επισήμανση αυτή μπορούν να καθορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 33 παράγραφος 2.

9. Τα δείγματα μεταποιημένων προϊόντων που προορίζονται για μονάδες παραγωγής βιοαερίου ή μονάδες λιπασματοποίησης ή για υγειονομική ταφή, τα οποία λαμβάνονται αμέσως μετά τη θερμική επεξεργασία, δεν πρέπει να περιέχουν θερμοανθεκτικά σπόρια παθογόνων βακτηρίων (απουσία Clostridium perfrigens σε 1 g προϊόντων).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Ειδικές απαιτήσεις για την έγκριση μονάδων παραγωγής βιοαερίου και μονάδων λιπασματοποίησης

Α. Χώροι

1. Οι μονάδες παραγωγής βιοαερίου πρέπει να διαθέτουν:

α) μονάδα παστερίωσης/εξυγίανσης, η οποία δεν είναι δυνατόν να παρακαμφθεί, με

i) εγκαταστάσεις για τη συνεχή παρακολούθηση της θερμοκρασίας·

ii) συσκευές για τη συνεχή καταγραφή των αποτελεσμάτων των μετρήσεων αυτών· και

iii) κατάλληλο σύστημα ασφαλείας για την πρόληψη της ανεπαρκούς θέρμανσης· και

β) κατάλληλες εγκαταστάσεις καθαρισμού και απολύμανσης των οχημάτων και των περιεκτών κατά την έξοδό τους από τη μονάδα παραγωγής βιοαερίου.

Ωστόσο, η ύπαρξη μονάδας παστερίωσης/εξυγίανσης δεν είναι απαραίτητη για τις μονάδες παραγωγής βιοαερίου οι οποίες μεταποιούν μόνον ζωικά υποπροϊόντα που έχουν υποβληθεί στη μέθοδο μεταποίησης 1.

2. Οι μονάδες λιπασματοποίησης πρέπει να διαθέτουν:

α) κλειστό αντιδραστήρα λιπασματοποίησης, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να παρακαμφθεί, με:

i) εγκαταστάσεις για τη συνεχή παρακολούθηση της θερμοκρασίας·

ii) συσκευές για τη συνεχή καταγραφή των αποτελεσμάτων των μετρήσεων αυτών· και

iii) κατάλληλο σύστημα ασφαλείας για την πρόληψη της ανεπαρκούς θέρμανσης· και

β) κατάλληλες εγκαταστάσεις καθαρισμού και απολύμανσης των οχημάτων και των περιεκτών που μεταφέρουν ανεπεξέργαστα ζωικά προϊόντα.

3. Κάθε μονάδα παραγωγής βιοαερίου και κάθε μονάδα λιπασματοποίησης πρέπει να έχει δικό της εργαστήριο ή να κάνει χρήση εξωτερικού εργαστηρίου. To εργαστήριο πρέπει να είναι εξοπλισμένο για να διενεργεί τις απαιτούμενες αναλύσεις και να είναι εγκεκριμένο από την αρμόδια αρχή.

Β. Υγειονομικές απαιτήσεις

4. Στις μονάδες παραγωγής βιοαερίου ή στις μονάδες λιπασματοποίησης επιτρέπεται να μετασχηματίζονται μόνον τα εξής ζωικά υποπροϊόντα:

α) υλικά της κατηγορίας 2, με την εφαρμογή της μεθόδου μεταποίησης 1 σε μονάδα μεταποίησης υλικών της κατηγορίας 2·

β) κόπρος και περιεχόμενο πεπτικού συστήματος· και

γ) υλικά της κατηγορίας 3.

5. Τα ζωικά υποπροϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 4 πρέπει να μεταποιούνται το συντομότερο δυνατό μετά την άφιξή τους, πρέπει δε να αποθηκεύονται υπό τις κατάλληλες συνθήκες μέχρις ότου υποβληθούν σε επεξεργασία.

6. Οι περιέκτες, τα δοχεία και τα οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά μη επεξεργασμένου υλικού πρέπει να καθαρίζονται σε οριοθετημένο χώρο. Ο χώρος αυτός πρέπει να βρίσκεται ή να είναι σχεδιασμένος έτσι ώστε να αποτρέπεται ο κίνδυνος μόλυνσης επεξεργασμένων προϊόντων.

7. Πρέπει να λαμβάνονται συστηματικά μέτρα κατά των πτηνών, των τρωκτικών, των εντόμων ή άλλων παρασίτων. Για το σκοπό αυτόν, πρέπει να εφαρμόζεται τεκμηριωμένο πρόγραμμα καταπολέμησης των παρασίτων.

8. Οι διαδικασίες καθαρισμού πρέπει να καταγράφονται και να πραγματοποιούνται σε όλα τα τμήματα των εγκαταστάσεων. Για τον καθαρισμό πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλος εξοπλισμός και υλικά καθαρισμού.

9. Ο υγειονομικός έλεγχος πρέπει να περιλαμβάνει τακτικές επιθεωρήσεις του περιβάλλοντος χώρου και του εξοπλισμού. Τα προγράμματα και τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων πρέπει να καταχωρούνται σε έγγραφα.

10. Οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός πρέπει να συντηρούνται σε καλή κατάσταση και ο εξοπλισμός μέτρησης πρέπει να βαθμονομείται τακτικά.

11. Τα κατάλοιπα διάσπασης πρέπει να διακινούνται και να αποθηκεύονται στη μονάδα κατά τρόπο ώστε να αποτρέπεται η εκ νέου μόλυνση.

Γ. Κανόνες μεταποίησης

12. Τα υλικά της κατηγορίας 3 τα οποία χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη σε μονάδα παραγωγής βιοαερίου εξοπλισμένη με μονάδα παστερίωσης/εξυγίανσης πρέπει να πληρούν τις εξής στοιχειώδεις απαιτήσεις:

α) μέγιστο μέγεθος των σωματιδίων πριν από την εισαγωγή τους στη μονάδα παστερίωσης/εξυγίανσης: 12 mm·

β) ελάχιστη θερμοκρασία του υλικού στη μονάδα παστερίωσης/εξυγίανσης: 70 °C και

γ) ελάχιστος χρόνος αδιάκοπης παραμονής στη μονάδα παστερίωσης/εξυγίανσης: 60 λεπτά.

13. Τα υλικά της κατηγορίας 3 που χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη σε μονάδα λιπασματοποίησης πρέπει να πληρούν τις εξής στοιχειώδεις απαιτήσεις:

α) μέγιστο μέγεθος των σωματιδίων πριν από την εισαγωγή στον αντιδραστήρα λιπασματοποίησης: 12 mm·

β) ελάχιστη θερμοκρασία του υλικού στο εσωτερικό του αντιδραστήρα: 70 °C· και

γ) ελάχιστος χρόνος παραμονής στον αντιδραστήρα σε 70 °C (όλο το υλικό): 60 λεπτά.

14. Εν αναμονή πάντως της θέσπισης κανόνων σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο ζ), όταν το μόνο ζωικό υποπροϊόν που χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη σε μονάδα βιοαερίου ή λιπασματοποίησης είναι υπολείμματα τροφίμων, η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέπει την εφαρμογή κανόνων μεταποίησης διαφορετικών από τους οριζόμενους στα σημεία 12 και 13, αρκεί να εξασφαλίζουν ισοδύναμο αποτέλεσμα όσον αφορά την καταστροφή των παθογόνων παραγόντων.

Δ. Κατάλοιπα διάσπασης και λιπασματοποίηση

15. Δείγματα των καταλοίπων διάσπασης ή λιπασματοποίησης που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια ή μετά το τέλος της αποθήκευσης στη μονάδα βιοαερίου ή λιπασματοποίησης πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Salmonella: απουσία σε 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0

Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 σε 1 g

όπου:

n= αριθμός δειγμάτων προς δοκιμή,

m= κατώτατη τιμή για τον αριθμό των βακτηρίων· το αποτέλεσμα θεωρείται ικανοποιητικό αν ο αριθμός βακτηρίων σε όλα τα δείγματα δεν υπερβαίνει το m,

M= μέγιστη τιμή για τον αριθμό βακτηρίων· το αποτέλεσμα θεωρείται μη ικανοποιητικό αν ο αριθμός βακτηρίων σε ένα ή περισσότερα δείγματα είναι ίσος ή ανώτερος από M· και

c= αριθμός δειγμάτων στον οποίο ο αριθμός βακτηρίων μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ m και M· το δείγμα θεωρείται αποδεκτό αν ο αριθμός βακτηρίων των άλλων δειγμάτων είναι ίσος ή κατώτερος από m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Κανόνες επεξεργασίας για την περαιτέρω μεταποίηση τετηγμένων λιπών

Για την παραγωγή παραγώγων λιπών από τετηγμένα λίπη που προέρχονται από υλικά της κατηγορίας 2, μπορούν να χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες μέθοδοι:

1. μετεστεροποίηση ή υδρόλυση σε θερμοκρασία τουλάχιστον 200 °C και αντίστοιχη κατάλληλη πίεση, επί 20 λεπτά (γλυκερίνη, λιπαρά οξέα και εστέρες), ή

2. σαπωνοποίηση με NaOH 12Μ (γλυκερίνη και σαπούνι):

α) σε σύστημα επεξεργασίας κατά παρτίδες, σε θερμοκρασία 95 °C επί τρεις ώρες, ή

β) σε σύστημα συνεχούς επεξεργασίας, σε θερμοκρασία 140 °C και πίεση 2 bar (2000 hPa) επί οκτώ λεπτά, ή υπό ισοδύναμες συνθήκες που καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 33 παράγραφος 2.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΩΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Ειδικές απαιτήσεις για την έγκριση των μονάδων μεταποίησης υλικών της κατηγορίας 3

Εκτός από τις γενικές απαιτήσεις του παραρτήματος V, ισχύουν και οι ακόλουθες απαιτήσεις:

Α. Χώροι

1. Οι χώροι μεταποίησης υλικών της κατηγορίας 3 δεν πρέπει να βρίσκονται στον ίδιο τόπο με τους χώρους μεταποίησης υλικών της κατηγορίας 1 ή της κατηγορίας 2, εκτός εάν βρίσκονται σε τελείως χωριστό κτίριο.

2. Ωστόσο, η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέπει την προσωρινή χρήση μονάδας μεταποίησης υλικών της κατηγορίας 3 για τη μεταποίηση υλικών της κατηγορίας 1 ή της κατηγορίας 2, εάν, λόγω εξαπλωμένης επιζωοτικής νόσου ή άλλων έκτακτων και απρόβλεπτων περιστάσεων, υπάρχει έλλειψη δυναμικού σε μονάδα μεταποίησης υλικών της κατηγορίας 1 ή της κατηγορίας 2.

Η αρμόδια αρχή πρέπει να επανεγκρίνει τη μονάδα μεταποίησης υλικών της κατηγορίας 3 σύμφωνα με το άρθρο 17, πριν η μονάδα αυτή μεταποιήσει εκ νέου υλικά της κατηγορίας 3.

3. Οι μονάδες μεταποίησης υλικών της κατηγορίας 3 πρέπει να διαθέτουν:

α) εγκατάσταση για την ανίχνευση ξένων υλών, όπως υλικά συσκευασίας, μεταλλικά αντικείμενα κ.λπ., στα ζωικά υποπροϊόντα, και

β) εάν η ποσότητα των μεταποιούμενων προϊόντων απαιτεί τακτική ή συνεχή παρουσία της αρμόδιας αρχής, επαρκώς εξοπλισμένη αίθουσα που να κλειδώνει για την αποκλειστική χρήση της υπηρεσίας επιθεώρησης.

Β. Πρώτες ύλες

4. Για την παραγωγή μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών και άλλων πρώτων υλών ζωοτροφών επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνον τα υλικά της κατηγορίας 3 που αναφέρονται στο σημείο 1 στοιχεία α) έως ι) του άρθρου 6 και μόνον εφόσον ο χειρισμός, η αποθήκευση και η μεταφορά τους έχει γίνει σύμφωνα με το άρθρο 22.

5. Πριν από τη μεταποίηση τα ζωικά υποπροϊόντα πρέπει να ελέγχονται για την παρουσία ξένων υλών οι οποίες, εάν υπάρχουν, πρέπει να αφαιρούνται αμέσως.

Γ. Κανόνες μεταποίησης

6. Τα κρίσιμα σημεία ελέγχου που καθορίζουν την έκταση των θερμικών επεξεργασιών που εφαρμόζονται κατά τη μεταποίηση πρέπει να εντοπίζονται για κάθε μέθοδο μεταποίησης που ορίζεται στο παράρτημα V κεφάλαιο III. Τα κρίσιμα σημεία ελέγχου μπορεί να περιλαμβάνουν τουλάχιστον:

- το μέγεθος των σωματιδίων της πρώτης ύλης,

- τη θερμοκρασία που επιτυγχάνεται κατά τη διαδικασία της θερμικής επεξεργασίας,

- την πίεση στην οποία υποβάλλεται η πρώτη ύλη, αν συντρέχει η περίπτωση, και

- τη διάρκεια της διαδικασίας θερμικής επεξεργασίας ή το ρυθμό τροφοδότησης του συστήματος συνεχούς επεξεργασίας.

Για κάθε κρίσιμο σημείο ελέγχου πρέπει να καθορίζονται ελάχιστοι κανόνες διαδικασίας.

7. Πρέπει να τηρούνται, επί δύο τουλάχιστον έτη, μητρώα στα οποία να καταγράφονται οι ελάχιστες τιμές διαδικασίας για κάθε κρίσιμο σημείο ελέγχου.

8. Πρέπει να χρησιμοποιούνται επακριβώς βαθμονομημένες συσκευές καταγραφής, για να ελέγχονται συνεχώς οι συνθήκες μεταποίησης. Πρέπει να τηρούνται και να φυλάσσονται επί δύο τουλάχιστον έτη μητρώα όπου καταγράφεται η ημερομηνία βαθμονόμησης των συσκευών καταγραφής.

9. Τα υλικά τα οποία ενδέχεται να μην έχουν υποβληθεί στην καθοριζόμενη θερμική επεξεργασία (για παράδειγμα υλικό που απορρίπτεται κατά την έναρξη λειτουργίας ή που διαρρέει από τους κλιβάνους) πρέπει να επανεισάγεται στη θερμική επεξεργασία ή να συλλέγεται και να υποβάλλεται σε νέα μεταποίηση.

Δ. Μεταποιημένα προϊόντα

10. Τα δείγματα των τελικών προϊόντων που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια ή μετά το τέλος της αποθήκευσης στη μονάδα μεταποίησης πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Salmonella: απουσία σε 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0

Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 σε 1 g

όπου:

n= αριθμός δειγμάτων προς δοκιμή,

m= κατώτατη τιμή για τον αριθμό βακτηρίων· το αποτέλεσμα θεωρείται ικανοποιητικό αν ο αριθμός βακτηρίων σε όλα τα δείγματα δεν υπερβαίνει το m,

M= μέγιστη τιμή για τον αριθμό βακτηρίων· το αποτέλεσμα θεωρείται μη ικανοποιητικό αν ο αριθμός βακτηρίων σε ένα ή περισσότερα δείγματα είναι ίσος ή ανώτερος από M· και

c= αριθμός δειγμάτων στον οποίο ο αριθμός βακτηρίων μπορεί να κείται μεταξύ m και M· το δείγμα θεωρείται αποδεκτό αν ο αριθμός βακτηρίων των άλλων δειγμάτων είναι ίσος ή κατώτερος από m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Ειδικές απαιτήσεις για τις μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες

Εκτός από τους γενικούς όρους του κεφαλαίου Ι, ισχύουν και οι ακόλουθοι όροι.

Α. Κανόνες μεταποίησης

1. Οι μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες θηλαστικών πρέπει να έχουν υποβληθεί στη μέθοδο μεταποίησης 1.

2. Οι μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες που δεν προέρχονται από θηλαστικά, πλην του ιχθυάλευρου, πρέπει να έχουν υποβληθεί σε μια από τις μεθόδους μεταποίησης 1 έως 5 ή 7.

3. Το ιχθυάλευρο πρέπει να έχει υποβληθεί σε:

α) οποιαδήποτε μέθοδο μεταποίησης, ή

β) μέθοδο και παραμέτρους που εξασφαλίζουν ότι το προϊόν τηρεί τις μικροβιολογικές απαιτήσεις του κεφαλαίου I σημείο 10.

Β. Αποθήκευση

4. Οι μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες πρέπει να συσκευάζονται και να αποθηκεύονται σε νέους ή αποστειρωμένους σάκους ή να αποθηκεύονται χύδην σε κατάλληλα κατασκευασμένα δοχεία.

5. Πρέπει να λαμβάνονται επαρκή μέτρα για να ελαχιστοποιείται η συμπύκνωση υδρατμών στο εσωτερικό των δοχείων, των μεταφορικών ιμάντων ή των ανελκυστήρων.

6. Τα προϊόντα σε μεταφορικούς ιμάντες, ανελκυστήρες και δοχεία πρέπει να προστατεύονται από την επιμόλυνση.

7. Ο εξοπλισμός χειρισμού μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών πρέπει να διατηρείται καθαρός και στεγνός και να διαθέτει επαρκή σημεία επιθεώρησης, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος της καθαριότητάς του. Όλες οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης πρέπει να εκκενώνονται και να καθαρίζονται τακτικά, ανάλογα με τις απαιτήσεις της παραγωγής.

8. Οι μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες πρέπει να διατηρούνται στεγνές, πρέπει δε να αποτρέπονται οι διαρροές και η συμπύκνωση υδρατμών στο χώρο αποθήκευσης.

Γ. Εισαγωγή

9. Τα κράτη μέλη οφείλουν να επιτρέπουν την εισαγωγή μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών εάν αυτές:

α) προέρχονται από τρίτες χώρες οι οποίες περιέχονται στον κατάλογο του μέρους ΙΙ του παραρτήματος XI ή, σε περίπτωση ιχθυάλευρου, που περιέχονται στον κατάλογο του μέρους ΙΙΙ του παραρτήματος XI·

β) προέρχονται από μονάδα μεταποίησης που περιέχεται στον κατάλογο ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 29 παράγραφος 4·

γ) έχουν παραχθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό· και

δ) συνοδεύονται από υγειονομικό πιστοποιητικό που ορίζεται στο άρθρο 29 παράγραφος 6.

10. Προτού επιτραπεί η ελεύθερη κυκλοφορία αποστολών προϊόντων εντός της Κοινότητας, η αρμόδια αρχή πρέπει να λαμβάνει δείγματα των εισαγόμενων μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών στο συνοριακό σταθμό επιθεώρησης προς εξασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις του κεφαλαίου Ι παράγραφος 10. Η αρμόδια αρχή πρέπει:

α) να λαμβάνει δείγματα από κάθε αποστολή προϊόντων που μεταφέρονται χύδην, και

β) να λαμβάνει τυχαία δείγματα από τις αποστολές προϊόντων που συσκευάστηκαν στη μεταποιητική μονάδα προέλευσης.

11. Ωστόσο, όταν έξι διαδοχικές δοκιμές αποστολών χύδην που προέρχονται από μια συγκεκριμένη τρίτη χώρα δίνουν αρνητικά αποτελέσματα, η αρμόδια αρχή μπορεί να διενεργεί τυχαία δειγματοληψία των επόμενων αποστολών χύδην που προέρχονται από την τρίτη αυτή χώρα. Εάν ένα από τα τυχαία αυτά δείγματα δώσει θετικά αποτελέσματα, η αρμόδια αρχή που διενεργεί τη δειγματοληψία πρέπει να ενημερώνει την αρμόδια αρχή της χώρας προέλευσης ώστε να μπορεί να λάβει κατάλληλα μέτρα για να επανορθώσει την κατάσταση. Η αρμόδια αρχή της χώρας προέλευσης πρέπει να κοινοποιεί τα μέτρα αυτά στην αρμόδια αρχή που διενεργεί τη δειγματοληψία. Εάν διαπιστωθεί και άλλο θετικό αποτέλεσμα από την ίδια πηγή, η αρμόδια αρχή πρέπει να λαμβάνει δείγματα από κάθε αποστολή που προέρχεται από την ίδια πηγή μέχρις ότου έξι διαδοχικές δοκιμές δώσουν πάλι αρνητικά αποτελέσματα.

12. Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να τηρούν μητρώο στο οποίο καταγράφονται τα αποτελέσματα των δειγματοληπτικών ελέγχων που πραγματοποιούνται σε όλες τις αποστολές που υποβάλλονται σε δειγματοληψία, και να το φυλάσσουν επί δύο τουλάχιστον έτη.

13. Όταν μια αποστολή προϊόντων παρουσιάσει θετικό αποτέλεσμα στον έλεγχο για τη σαλμονέλα, πρέπει:

α) είτε να αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 20 παράγραφος 2 στοιχείο α) της οδηγίας 97/78/ΕΚ(1),

β) είτε να μεταποιείται εκ νέου σε μονάδα μεταποίησης εγκεκριμένη σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό ή να απολυμαίνεται με διαδικασία που επιτρέπεται από την αρμόδια αρχή. Ο κατάλογος των επιτρεπόμενων μεθόδων μεταποίησης μπορεί να καταρτίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 33 παράγραφος 2. Η αποστολή δεν πρέπει να αποδεσμεύεται πριν ολοκληρωθεί η επεξεργασία, διενεργηθεί ο έλεγχος για τη σαλμονέλα από την αρμόδια αρχή, σύμφωνα με το κεφάλαιο I παράγραφος 10, και ληφθεί αρνητικό αποτέλεσμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Ειδικές απαιτήσεις για τα προϊόντα αίματος

Εκτός από τους γενικούς όρους του κεφαλαίου Ι, ισχύουν και οι ακόλουθοι όροι:.

Α. Πρώτες ύλες

1. Για την παραγωγή προϊόντων αίματος, επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνον το αίμα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) και β) του άρθρου 6.

Β. Κανόνες μεταποίησης

2. Τα προϊόντα αίματος πρέπει να έχουν υποβληθεί σε:

α) οποιαδήποτε από τις μεθόδους μεταποίησης 1 έως 5 ή 7, ή

β) μέθοδο και παραμέτρους που εξασφαλίζουν ότι το προϊόν πληροί τις μικροβιολογικές προδιαγραφές του κεφαλαίου I παράγραφος 10.

Γ. Εισαγωγή

3. Τα κράτη μέλη οφείλουν να επιτρέπουν την εισαγωγή προϊόντων αίματος εάν:

α) προέρχονται από τρίτες χώρες οι οποίες περιέχονται στον κατάλογο του μέρους V του παραρτήματος XI·

β) προέρχονται από μονάδα μεταποίησης που περιέχεται στον κατάλογο ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 29 παράγραφος 4·

γ) έχουν παραχθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό· και

δ) συνοδεύονται από υγειονομικό πιστοποιητικό που ορίζεται στο άρθρο 29 παράγραφος 6.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Ειδικές απαιτήσεις για τα τετηγμένα λίπη και το ιχθυέλαιο

Εκτός από τους γενικούς όρους του κεφαλαίου Ι, ισχύουν και οι ακόλουθοι όροι:.

Α. Κανόνες μεταποίησης

1. Τα τετηγμένα λίπη που προέρχονται από μηρυκαστικά ζώα πρέπει να καθαρίζονται κατά τρόπο ώστε τα ανώτατα επίπεδα των υπολειμματικών συνολικών αδιάλυτων ακαθαρσιών να μην υπερβαίνουν το 0,15 % του βάρους.

Β. Εισαγωγή τετηγμένων λιπών

2. Τα κράτη μέλη οφείλουν να επιτρέπουν την εισαγωγή τετηγμένων λιπών εάν:

α) προέρχονται από τρίτες χώρες οι οποίες περιέχονται στον κατάλογο στο μέρος IV του παραρτήματος XI·

β) προέρχονται από μονάδα μεταποίησης που αναγράφεται στον κατάλογο ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 29 παράγραφος 4·

γ) έχουν παραχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και:

δ) είτε:

i) έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από αμεταποίητο υλικό χοίρου και προέρχονται από χώρα ή τμήμα της επικράτειας μιας χώρας απαλλαγμένης από τον αφθώδη πυρετό κατά τους τελευταίους 24 μήνες και απαλλαγμένης από την κλασική πανώλη των χοίρων και την αφρικανική πανώλη των χοίρων κατά τους τελευταίους 12 μήνες·

ii) έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από αμεταποίητο υλικό πουλερικών και προέρχονται από χώρα ή τμήμα της επικράτειας μιας χώρας απαλλαγμένης από την ψευδοπανώλη των πτηνών και τη γρίπη των πτηνών κατά τους τελευταίους 6 μήνες·

iii) έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από αμεταποίητο υλικό μηρυκαστικών και προέρχονται από χώρα ή τμήμα της επικράτειας μιας χώρας απαλλαγμένης από τον αφθώδη πυρετό κατά τους τελευταίους 24 μήνες και απαλλαγμένης από την πανώλη των βοοειδών κατά τους τελευταίους 12 μήνες· ή

iv) σε περίπτωση που έχει εκδηλωθεί εστία μιας από τις προαναφερθείσες νόσους κατά την αντίστοιχη προαναφερόμενη περίοδο, έχουν υποβληθεί σε μία από τις ακόλουθες θερμικές επεξεργασίες:

- σε κατώτατη θερμοκρασία 70 °C επί τουλάχιστον 30 λεπτά ή

- σε κατώτατη θερμοκρασία 90 °C επί τουλάχιστον 15 λεπτά,

και λεπτομερή στοιχεία των κρίσιμων σημείων ελέγχου καταγράφονται και διατηρούνται κατά τρόπο ώστε ο κάτοχος της μονάδας, ο επιχειρηματίας ή ο αντιπρόσωπός τους και, εάν χρειαστεί, η αρμόδια αρχή να μπορούν να ελέγχουν τη λειτουργία της μονάδας. Τα καταγραφόμενα στοιχεία πρέπει να περιλαμβάνουν τον κοκκομετρικό όγκο, την κρίσιμη θερμοκρασία και, ενδεχομένως, τον απόλυτο χρόνο, την πίεση, τον ρυθμό τροφοδότησης σε ακατέργαστη ύλη και τον ρυθμό ανακύκλωσης λίπους· και

ε) συνοδεύονται από υγειονομικό πιστοποιητικό που προβλέπεται στο άρθρο 29 παράγραφος 6.

Γ. Εισαγωγή ιχθυελαίου

3. Τα κράτη μέλη οφείλουν να επιτρέπουν την εισαγωγή ιχθυελαίου εάν:

α) προέρχεται από τρίτες χώρες που αναγράφονται στον κατάλογο στο μέρος III του παραρτήματος XI·

β) προέρχεται από μονάδα μεταποίησης που αναγράφεται στον κατάλογο ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 29 παράγραφος 4·

γ) έχει παραχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού· και

δ) συνοδεύεται από υγειονομικό πιστοποιητικό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 29 παράγραφος 6.

Δ. Υγειονομικές απαιτήσεις

4. Σε περίπτωση που το τετηγμένο λίπος ή το ιχθυέλαιο είναι συσκευασμένα, πρέπει να είναι συσκευασμένα σε νέους περιέκτες ή σε περιέκτες οι οποίοι έχουν καθαριστεί και πρέπει να λαμβάνονται όλα τα προληπτικά μέτρα για να αποτραπεί η εκ νέου μόλυνσή τους. Όταν πρόκειται να μεταφερθούν τα προϊόντα χύδην, οι σωλήνες, οι αντλίες και οι δεξαμενές που περιέχουν προϊόν χύδην και κάθε άλλος περιέκτης χύδην προϊόντος ή βυτιοφόρο οδικής μεταφοράς χύδην προϊόντος, που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των προϊόντων από τη μονάδα μεταποίησης είτε απευθείας στο πλοίο είτε σε παράκτιες δεξαμενές ή απευθείας σε εγκαταστάσεις, πρέπει να έχουν επιθεωρηθεί και να έχουν κριθεί καθαρά πριν από τη χρήση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Ειδικές απαιτήσεις για το γάλα, τα προϊόντα με βάση το γάλα και το πρωτόγαλα

Εκτός από τους γενικούς όρους του κεφαλαίου Ι, ισχύουν και οι ακόλουθοι όροι:

Α. Κανόνες μεταποίησης

1. Το νωπό γάλα και το πρωτόγαλα πρέπει να παράγονται υπό όρους που να παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις όσον αφορά την υγεία των ζώων. Οι όροι αυτοί πρέπει να καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 33 παράγραφος 2.

2. Το νωπό γάλα, το γάλα που έχει υποστεί επεξεργασία ή τα μεταποιημένα προϊόντα γάλακτος πρέπει να υποβάλλονται σε θερμική επεξεργασία τουλάχιστον 72 °C επί τουλάχιστον 15 δευτερόλεπτα, ή σε οποιονδήποτε συνδυασμό θερμοκρασίας και χρόνου που εξασφαλίζει ισοδύναμο αποτέλεσμα και παρουσιάζει αρνητική αντίδραση στη δοκιμασία φωσφατάσης, η οποία ακολουθείται από:

α) επεξεργασία ξήρανσης, σε περίπτωση γάλακτος σε σκόνη ή προϊόντων με βάση το γάλα σε σκόνη· ή

β) σε περίπτωση όξινου προϊόντος γάλακτος, επεξεργασία μείωσης του pH και διατήρησής του τουλάχιστον επί μία ώρα σε επίπεδο κάτω του 6.

3. Συμπληρωματικά προς τις απαιτήσεις που ορίζονται στο σημείο 2, το γάλα σε σκόνη ή τα προϊόντα γάλακτος σε σκόνη πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προδιαγραφές:

α) μετά την ολοκλήρωση της διεργασίας ξήρανσης, πρέπει να λαμβάνονται όλα τα προληπτικά μέτρα για να αποτραπεί η μόλυνση των προϊόντων· και

β) το τελικό προϊόν πρέπει:

i) να συσκευάζεται σε νέους περιέκτες· ή

ii) σε περίπτωση μεταφοράς χύδην, να μεταφέρεται σε οχήματα ή σε περιέκτες που έχουν απολυμανθεί με τη χρησιμοποίηση προϊόντος εγκεκριμένου από την αρμόδια αρχή προτού να φορτωθεί το γάλα, το προϊόν με βάση το γάλα ή το πρωτόγαλα.

Β. Εισαγωγή

4. Τα κράτη μέλη οφείλουν να επιτρέπουν τις εισαγωγές γάλακτος και προϊόντων με βάση το γάλα εάν:

α) προέρχονται από τρίτες χώρες οι οποίες αναγράφονται στον κατάλογο στο μέρος I του παραρτήματος XI· και τις εισαγωγές·

β) στην περίπτωση γάλακτος και προϊόντων με βάση το γάλα από τρίτες χώρες ή τμήματα της επικράτειας τρίτων χωρών που αναγράφονται στη στήλη Β του παραρτήματος της απόφασης 95/340/ΕΚ(2), έχουν υποστεί επεξεργασία παστερίωσης επαρκή για να εξασφαλίσει αρνητικό αποτέλεσμα στον έλεγχο φωσφατάσης και συνοδεύονται από υγειονομικό πιστοποιητικό σύμφωνα με το υπόδειγμα που καθορίζεται στο κεφάλαιο 2 μέρος A του παραρτήματος X·

γ) στην περίπτωση προϊόντων με βάση το γάλα με τιμή pH κατώτερη του 6, που προέρχονται από τρίτες χώρες ή τμήματα τρίτων χωρών οι οποίες αναγράφονται στη στήλη Γ του παραρτήματος της απόφασης 95/340/ΕΚ, έχουν υποστεί προηγουμένως επεξεργασία παστερίωσης επαρκή να εξασφαλίσει αρνητικό αποτέλεσμα στον έλεγχο φωσφατάσης και συνοδεύονται από υγειονομικό πιστοποιητικό σύμφωνα με το μοντέλο που καθορίζεται στο κεφάλαιο 2 μέρος B του παραρτήματος X·

δ) στην περίπτωση γάλακτος και προϊόντων με βάση το γάλα από τρίτες χώρες ή τμήματά τους οι οποίες απαριθμούνται στη στήλη Γ του παραρτήματος της απόφασης 95/340/ΕΚ, έχουν προηγουμένως υποστεί επεξεργασία παστερίωσης ή διπλής θερμικής επεξεργασίας και κάθε επεξεργασία ήταν επαρκής για να εξασφαλίσει αρνητικό αποτέλεσμα στον έλεγχο φωσφατάσης από μόνη της και συνοδεύονται από υγειονομικό πιστοποιητικό σύμφωνα με το μοντέλο που καθορίζεται στο κεφάλαιο 2 μέρος Γ) του παραρτήματος X· και

ε) προέρχονται από μονάδα μεταποίησης που αναγράφεται στον κατάλογο ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 29 παράγραφος 4.

5. Το γάλα και τα προϊόντα με βάση το γάλα από τρίτες χώρες ή τμήματα του εδάφους τρίτων χωρών που απαριθμούνται στη στήλη Γ του παραρτήματος της απόφασης 95/340/ΕΚ, στις οποίες εκδηλώθηκε εστία αφθώδους πυρετού κατά τους τελευταίους 12 μήνες ή στις οποίες πραγματοποιήθηκε εμβολιασμός κατά του αφθώδους πυρετού κατά τους τελευταίους 12 μήνες, πρέπει, πριν εισαχθούν στην επικράτεια της Κοινότητας, να υποβληθούν είτε:

α) σε επεξεργασία αποστείρωσης η οποία πρέπει να δώσει τιμή Fc ίση ή ανώτερη του 3· ή

β) σε αρχική θερμική επεξεργασία με θερμαντική επίδραση τουλάχιστον ίση με εκείνη που επιτυγχάνεται με την επεξεργασία παστερίωσης σε τουλάχιστον 72 °C επί τουλάχιστον 15 δευτερόλεπτα και επαρκή για να εξασφαλίσει αρνητική αντίδραση σε δοκιμή φωσφατάσης, η οποία ακολουθείται:

i) από δεύτερη θερμική επεξεργασία με θερμαντική επίδραση τουλάχιστον ίση με εκείνη που επιτυγχάνεται με την αρχική θερμική επεξεργασία και η οποία θα ήταν αρκετή για να εξασφαλίσει αρνητική αντίδραση σε δοκιμή φωσφατάσης και ακολουθείται, σε περίπτωση γάλακτος σε σκόνη ή προϊόντων με βάση το γάλα σε σκόνη, από επεξεργασία ξήρανσης, ή

ii) από επεξεργασία οξίνισης, έτσι ώστε το pH να διατηρηθεί τουλάχιστον επί μία ώρα σε τιμή κατώτερη του 6.

6. Όταν εντοπίζεται κίνδυνος εισαγωγής εξωτικής ζωονόσου ή άλλος κίνδυνος για την υγεία των ζώων, είναι δυνατό να επιβληθούν πρόσθετοι όροι για την προστασία της υγείας των ζώων, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 33 παράγραφος 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Ειδικές απαιτήσεις για τη ζελατίνη και τις υδρολυμένες πρωτεΐνες

Εκτός από τους γενικούς όρους του κεφαλαίου Ι, ισχύουν και οι ακόλουθοι όροι:.

Α. Κανόνες μεταποίησης για τη ζελατίνη

1. α) Η ζελατίνη πρέπει να παράγεται με επεξεργασία η οποία εξασφαλίζει ότι το αμεταποίητο υλικό της κατηγορίας 3 υποβάλλεται σε επεξεργασία με οξύ ή αλκάλιο και στη συνέχεια σε μία ή περισσότερες πλύσεις. Το pH πρέπει να προσαρμόζεται αναλόγως. Η ζελατίνη πρέπει να εξάγεται με μία ή περισσότερες διαδοχικές θερμάνσεις, και στη συνέχεια να υποβάλλεται σε καθαρισμό με διήθηση και αποστείρωση.

β) Αφού υποβληθεί στις επεξεργασίες που αναφέρονται στο στοιχείο α), η ζελατίνη πρέπει να υποβληθεί σε επεξεργασία ξήρανσης και, ενδεχομένως, σε επεξεργασία κονιοποίησης ή ελασματοποίησης.

γ) Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση συντηρητικών, εκτός από διοξείδιο του θείου και υπεροξείδιο του υδρογόνου.

2. Η ζελατίνη πρέπει να συσκευάζεται σε πρώτη και δεύτερη συσκευασία, να αποθηκεύεται και να μεταφέρεται υπό ικανοποιητικές συνθήκες υγιεινής. Ειδικότερα:

α) πρέπει να διατίθεται αίθουσα για την αποθήκευση των υλικών πρώτης και δεύτερης συσκευασίας·

β) η πρώτη και η δεύτερη συσκευασία πρέπει να πραγματοποιείται σε αίθουσα ή σε χώρο που προορίζεται για τον σκοπό αυτό· και

γ) οι συσκευασίες που περιέχουν ζελατίνη πρέπει να φέρουν την ένδειξη "Ζελατίνη κατάλληλη για ζωική κατανάλωση".

Β. Κανόνες επεξεργασίας για τα προϊόντα υδρόλυσης πρωτεϊνών

3. Τα προϊόντα υδρόλυσης πρωτεϊνών πρέπει να παράγονται με μέθοδο παραγωγής υπό τις απαιτούμενες συνθήκες για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος μόλυνσης αμεταποίητου υλικού της κατηγορίας 3. Η προετοιμασία αμεταποίητου υλικού της κατηγορίας 3 με αλάτιση, ασβέστωση και εντατική πλύση πρέπει να ακολουθείται από:

α) έκθεση του υλικού σε pH ανώτερο του 11 για περισσότερες από τρεις ώρες, σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 80 °C και στη συνέχεια σε θερμική επεξεργασία άνω των 140 °C επί 30 λεπτά, υπό πίεση ανώτερη των 3,6 bar· ή

β) έκθεση του υλικού σε pH 1 έως 2, στη συνέχεια σε pH ανώτερο του 11, η οποία ακολουθείται από θερμική επεξεργασία στους 140 °C επί 30 λεπτά υπό πίεση 3 bar· ή

γ) από ισοδύναμη μέθοδο παραγωγής η οποία εγκρίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 33 παράγραφος 2.

Γ. Εισαγωγή

4. Τα κράτη μέλη οφείλουν να επιτρέπουν την εισαγωγή ζελατίνης και προϊόντων υδρόλυσης πρωτεϊνών εάν:

α) προέρχονται από τρίτες χώρες οι οποίες αναγράφονται στον κατάλογο στο μέρος XI του παραρτήματος X·

β) προέρχονται από μονάδα μεταποίησης που περιλαμβάνεται στον κατάλογο ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 29 παράγραφος 4·

γ) έχουν παραχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού· και

δ) συνοδεύονται από υγειονομικό πιστοποιητικό σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 6.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Ειδικές απαιτήσεις για το όξινο φωσφορικό ασβέστιο

Εκτός από τους γενικούς όρους του κεφαλαίου Ι, ισχύουν και οι ακόλουθοι όροι:.

Α. Κανόνες μεταποίησης

1. Το όξινο φωσφορικό ασβέστιο πρέπει να παράγεται με διεργασία που:

α) εξασφαλίζει την κονιορτοποίηση και την απολίπανση όλου του υλικού της κατηγορίας 3 που προέρχεται από οστά με καυτό νερό και την επεξεργασία του με αραιό υδροχλωρικό οξύ (σε ελάχιστη συγκέντρωση 4 % και pH μικρότερο του 1,5) επί τουλάχιστον δύο ημέρες·

β) ακολουθείται από επεξεργασία με ασβέστιο, οπότε καταβυθίζεται ίζημα όξινου φωσφορικού ασβεστίου με pH 4 έως 7, και

γ) τελικά ξηραίνει με αέρα το καταβυθιζόμενο ίζημα επί 15 λεπτά σε θερμοκρασία 270 °C έως 325 °C στο σημείο εισόδου και σε τελική θερμοκρασία μεταξύ 60 °C και 65 °C,

ή με ισοδύναμη επεξεργασία, η οποία εγκρίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 33 παράγραφος 2.

Β. Εισαγωγή

2. Τα κράτη μέλη οφείλουν να επιτρέπουν την εισαγωγή όξινου φωσφορικού ασβεστίου εάν:

α) προέρχεται από τρίτες χώρες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο στο μέρος XI του παραρτήματος X·

β) προέρχονται από εγκατάσταση επεξεργασίας η οποία αναγράφεται στον κατάλογο που αναφέρεται στο άρθρο 29 παράγραφος 4·

γ) έχει παραχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού· και

δ) συνοδεύεται από υγειονομικό πιστοποιητικό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 29 παράγραφος 6.

(1) Οδηγία 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1997, για τον καθορισμό των αρχών οργάνωσης των κτηνιατρικών ελέγχων των προϊόντων που εισάγονται στην Κοινότητα από τρίτες χώρες (ΕΕ L 24 της 30.1.1998, σ. 9).

(2) Απόφαση 95/340/ΕΚ της Επιτροπής, της 27ης Ιουλίου 1995, για την κατάρτιση προσωρινού καταλόγου τρίτων χωρών από τις οποίες τα κράτη μέλη επιτρέπουν τις εισαγωγές γάλακτος και προϊόντων με βάση το γάλα και για την κατάργηση της απόφασης 94/70/ΕΚ (ΕΕ L 200 της 24.8.1995, σ. 38), όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση 96/584/ΕΚ (ΕΕ L 255 της 9.10.1996, σ. 20).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ, ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΚΟΚΑΛΩΝ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Απαιτήσεις για την έγκριση μονάδων παραγωγής τροφών ζώων συντροφιάς και τεχνικών προϊόντων

Οι μονάδες παραγωγής τροφών ζώων συντροφιάς και προϊόντων τεχνικής καθαριότητας, πλην των βιολογικών λιπασμάτων, των βελτιωτικών του εδάφους και των παραγώγων λίπους των υλικών της κατηγορίας 2, πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

1. πρέπει να διαθέτουν επαρκείς χώρους για την αποθήκευση και την επεξεργασία του εισερχόμενου υλικού σε συνθήκες πλήρους ασφάλειας, και

2. πρέπει να διαθέτουν επαρκείς χώρους για την τελική διάθεση ζωικών υποπροϊόντων μετά την παραγωγή των προϊόντων σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό ή το υλικό αυτό πρέπει να αποστέλλεται σε μονάδα μεταποίησης ή σε μονάδα αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Απαιτήσεις για τροφές ζώων συντροφιάς και για τα δερμάτινα κόκαλα για σκύλους

Α. Πρώτες ύλες

1. Τα μόνα ζωικά υποπροϊόντα που μπορούν να χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τροφών για ζώα συντροφιάς και δερμάτινων κοκάλων για σκύλους είναι εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως ι). Ωστόσο η πρώτη ύλη τροφής για ζώα συντροφιάς πρέπει να παρασκευάζεται μόνο από ζωικά υποπροϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α).

Β. Πρότυπα επεξεργασίας

2. Οι κονσερβοποιημένες τροφές για ζώα συντροφιάς πρέπει να υποβάλλονται σε θερμική επεξεργασία σε ελάχιστη τιμή Fc 3,0.

3. Οι μεταποιημένες τροφές ζώων συντροφιάς πλην των κονσερβοποιημένων πρέπει να υποβάλλονται σε θερμική επεξεργασία τουλάχιστον 90 °C σε όλη τους τη μάζα. Μετά την επεξεργασία πρέπει να λαμβάνονται όλες οι προφυλάξεις για να εξασφαλίζεται ότι το προϊόν δεν εκτίθεται σε κίνδυνο μόλυνσης. Το προϊόν πρέπει να συσκευάζεται σε νέο υλικό συσκευασίας.

4. Τα δερμάτινα κόκαλα για σκύλους πρέπει να υπόκεινται σε θερμική επεξεργασία κατά τη διάρκεια διεργασίας που είναι επαρκής για να καταστρέψει τους παθογόνους οργανισμούς (περιλαμβανομένης της σαλμονέλας). Μετά τη μεταποίηση πρέπει να λαμβάνονται όλες οι προφυλάξεις για να εξασφαλίζεται ότι το προϊόν δεν εκτίθεται σε κίνδυνο μόλυνσης. Το προϊόν πρέπει να συσκευάζεται σε νέο υλικό συσκευασίας.

5. Η πρώτη ύλη για την παρασκευή τροφών για ζώα συντροφιάς πρέπει να συσκευάζεται σε νέο υλικό συσκευασίας που αποκλείει οποιαδήποτε διαρροή. Πρέπει να λαμβάνονται αποτελεσματικά μέτρα για να εξασφαλίζεται ότι το προϊόν δεν εκτίθεται σε κίνδυνο μόλυνσης καθ' όλη την αλυσίδα παραγωγής μέχρι το σημείο πώλησης. Η ένδειξη «αποκλειστικά τροφή ζώων συντροφιάς» πρέπει να είναι ευδιάκριτη και ορατή στη συσκευασία.

6. Κατά τη διάρκεια της παρασκευής ή/και της αποθήκευσης (προ της αποστολής) λαμβάνονται τυχαία δείγματα ώστε να ελέγχεται η συμμόρφωσή τους με τα ακόλουθα πρότυπα:

Σαλμονέλα: απουσία σε 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0

όπου:

n= ο αριθμός των προς έλεγχο δειγμάτων

m= κατώτατη τιμή του αριθμού των βακτηρίων· το αποτέλεσμα κρίνεται ικανοποιητικό εφόσον ο αριθμός των βακτηρίων σε όλα τα δείγματα δεν υπερβαίνει το m,

M= μέγιστη τιμή του αριθμού των βακτηρίων· το αποτέλεσμα κρίνεται μη ικανοποιητικό εφόσον ο αριθμός των βακτηρίων σε ένα ή περισσότερα δείγματα είναι ίσος ή υπερβαίνει το Μ, και

c= αριθμός των δειγμάτων στον οποίο ο αριθμός των βακτηρίων μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ m και Μ. Το δείγμα θεωρείται αποδεκτό εάν ο αριθμός των βακτηρίων των υπολοίπων δειγμάτων είναι ίσος ή κατώτερος από m.

Γ. Εισαγωγές

7. Τα κράτη μέλη οφείλουν να επιτρέπουν την εισαγωγή τροφών ζώων συντροφιάς και δερμάτινων κοκάλων για σκύλους εάν:

α) προέρχονται από τρίτες χώρες οι οποίες αναγράφονται στον κατάλογο του μέρους X του παραρτήματος XI·

β) προέρχονται από μονάδες παραγωγής τροφών για ζώα συντροφιάς, οι οποίες είναι εγκεκριμένες από την αρμόδια αρχή της τρίτης χώρας και πληρούν τους ειδικούς όρους που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό·

γ) έχουν παραχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού·

δ) συνοδεύονται:

i) σε περίπτωση κονσερβοποιημένης τροφής ζώων συντροφιάς, με πιστοποιητικό σύμφωνο με το υπόδειγμα που παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 3 μέρος Α του παραρτήματος X·

ii) σε περίπτωση μεταποιημένων τροφών για ζώα συντροφιάς, πλην των κονσερβοποιημένων από το πιστοποιητικό που είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα το οποίο παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 3 μέρος Β του παραρτήματος X·

iii) σε περίπτωση δερμάτινων κοκάλων για σκύλους, από το πιστοποιητικό που είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα το οποίο παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 3 μέρος Γ του παραρτήματος X, ή

iv) σε περίπτωση πρώτης ύλης τροφών για ζώα συντροφιάς, από το πιστοποιητικό που είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα το οποίο παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 3 μέρος Δ του παραρτήματος X.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Απαιτήσεις για κόπρο, μεταποιημένη κόπρο και προϊόντα μεταποιημένης κόπρου

I. Αμεταποίητη κόπρος

Α. Εμπόριο

1. α) Απαγορεύεται το εμπόριο αμεταποίητης κόπρου ειδών ζώων εκτός από τα πουλερικά ή τα ιπποειδή, με εξαίρεση την κόπρο:

i) που προέρχεται από περιοχή η οποία δεν υπόκειται σε περιορισμούς λόγω σοβαρής μεταδοτικής νόσου, και

ii) προορίζεται για επίστρωση στο έδαφος, υπό την επίβλεψη των αρμόδιων αρχών, σε έκταση που αποτελεί μέρος μίας μόνο εκμετάλλευσης η οποία βρίσκεται και από τις δύο πλευρές των συνόρων δύο κρατών μελών.

β) Εντούτοις, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να χορηγήσουν ειδική έγκριση για την εισαγωγή στην επικράτειά τους:

i) κόπρου που προορίζεται για μεταποίηση σε τεχνική μονάδα ή σε μονάδα βιοαερίου ή σε μονάδα λιπασματοποίησης, εγκεκριμένη από τις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, με στόχο την παραγωγή των προϊόντων που αναφέρονται κατωτέρω στο σημείο ΙΙ. Κατά τη χορήγηση έγκρισης για τις εν λόγω μονάδες, η αρμόδια αρχή πρέπει να λαμβάνει υπόψη την προέλευση της κόπρου, ή

ii) κόπρου που προορίζεται για επίστρωση σε γεωργική εκμετάλλευση. Αυτή η εμπορική συναλλαγή είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί μόνο με τη σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων αρχών και των δύο κρατών μελών, προέλευσης και προορισμού. Όταν παρέχεται η συναίνεση, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη κυρίως την προέλευση της κόπρου, τον τόπο προορισμού και τα θέματα υγείας και ασφάλειας των ζώων.

Στις περιπτώσεις αυτές, η κόπρος πρέπει να συνοδεύεται με υγειονομικό πιστοποιητικό το οποίο αντιστοιχεί στο υπόδειγμα που συντάσσεται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 33 παράγραφος 2.

2. Το εμπόριο αμεταποίητης κόπρου πουλερικών υπόκειται στους ακόλουθους όρους:

α) η κόπρος πρέπει να προέρχεται από περιοχή η οποία δεν υπόκειται σε περιορισμούς λόγω της ψευδοπανώλους των πτηνών ή της γρίπης των πτηνών·

β) επιπλέον, η αμεταποίητη κόπρος από σμήνη πουλερικών που έχουν εμβολιασθεί κατά της ψευδοπανώλους των πτηνών δεν πρέπει να αποστέλλεται σε περιοχή η οποία υπόκειται σε καθεστώς μη εμβολιασμού κατά της ψευδοπανώλους των πτηνών, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2 της οδηγίας 90/539/ΕΟΚ(1), και

γ) η κόπρος πρέπει να συνοδεύεται από υγειονομικό πιστοποιητικό παρόμοιο με το υπόδειγμα που συντάσσεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 33 παράγραφος 2.

3. Το εμπόριο αμεταποίητης κόπρου ιπποειδών δεν υπόκειται σε όρους σχετικά με την υγεία των ζώων.

Β. Εισαγωγές

4. Τα κράτη μέλη οφείλουν να επιτρέπουν την εισαγωγή αμεταποίητης κόπρου εάν:

α) προέρχεται από τρίτες χώρες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του μέρους IX του παραρτήματος XI·

β) πληροί, ανάλογα με τα εξεταζόμενα είδη ζώων, τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο σημείο 1 στοιχείο α)·

γ) συνοδεύεται από υγειονομικό πιστοποιητικό που προβλέπεται στο άρθρο 29 παράγραφος 6.

II. Μεταποιημένη κόπρος και μεταποιημένα προϊόντα με βάση την κόπρο

Α. Διάθεση στην αγορά

5. Η διάθεση στην αγορά μεταποιημένης κόπρου και μεταποιημένων προϊόντων με βάση την κόπρο υπόκειται στους ακόλουθους όρους:

α) πρέπει να προέρχονται από τεχνική μονάδα ή μονάδα βιοαερίου ή από μονάδα λιπασματοποίησης εγκεκριμένη από τις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού·

β) πρέπει να έχουν υποβληθεί σε θερμική επεξεργασία τουλάχιστον 70 °C επί τουλάχιστον 60 λεπτά, ή σε ισοδύναμη επεξεργασία σύμφωνα με κανόνες που ορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 33 παράγραφος 2·

γ) πρέπει:

i) να είναι απαλλαγμένα από τη σαλμονέλα (απουσία σαλμονέλας σε 25 g μεταποιημένου προϊόντος)·

ii) να είναι απαλλαγμένα από εντεροβακτηρίδια (ανάλογα με την περιεκτικότητα σε αερόβια μικρόβια: < 1000 cfu ανά γραμμάριο επεξεργασμένου προϊόντος)· και

iii) να έχουν υποστεί μείωση της ικανότητας παραγωγής σπορίων και τοξινών και

δ) πρέπει να αποθηκεύονται κατά τρόπον ώστε να είναι αδύνατη η ρύπανση ή η μόλυνση και η ενυδάτωση μετά την επεξεργασία. Για το σκοπό αυτό πρέπει να αποθηκεύονται:

i) σε σφραγισμένους και μονωμένους σιρούς, ή

ii) σε ερμητικά κλειστές συσκευασίες (πλαστικούς σάκους ή "μεγάλους σάκους").

Β. Εισαγωγή

6. Τα κράτη μέλη οφείλουν να επιτρέπουν την εισαγωγή μεταποιημένης κόπρου και μεταποιημένων προϊόντων με βάση την κόπρο εάν:

α) προέρχονται από τρίτες χώρες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του μέρους IX του παραρτήματος XI·

β) προέρχονται από εγκατάσταση εγκεκριμένη από την αρμόδια αρχή της τρίτης χώρας, η οποία πληροί τους ειδικούς όρους που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό·

γ) πληρούν τις απαιτήσεις της ανωτέρω παραγράφου 5· και

δ) συνοδεύονται από υγειονομικό πιστοποιητικό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 29 παράγραφος 6.

III. Γκουανό

7. Η διάθεση στην αγορά γκουανό δεν υπόκειται σε όρους σχετικά με την υγεία των ζώων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Απαιτήσεις για το αίμα και προϊόντα αίματος που χρησιμοποιούνται για τεχνικούς ή φαρμακευτικούς σκοπούς, για διάγνωση in vitro ή ως αντιδραστήρια εργαστηρίου, με εξαίρεση τον ορό ιπποειδών

Α. Διάθεση στην αγορά

1. Η διάθεση στην αγορά προϊόντων αίματος που καλύπτονται από το παρόν κεφάλαιο υπόκειται στις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 20.

Β. Εισαγωγή

2. Οι εισαγωγές αίματος υπόκεινται στις απαιτήσεις που καθορίζονται στο κεφάλαιο XI.

3. Τα κράτη μέλη οφείλουν να επιτρέπουν την εισαγωγή προϊόντων αίματος εάν:

α) προέρχονται από τρίτες χώρες οι οποίες περιλαμβάνονται στον κατάλογο του μέρους VI του παραρτήματος XI·

β) προέρχονται από μονάδα η οποία έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή της τρίτης χώρας, η οποία πληροί τους ειδικούς όρους που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, και

γ) συνοδεύονται από υγειονομικό πιστοποιητικό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 29 παράγραφος 6, είτε

δ) προέρχονται από τρίτη χώρα στην οποία δεν έχει καταγραφεί κανένα κρούσμα αφθώδους πυρετού τουλάχιστον κατά τους τελευταίους 24 μήνες και κανένα κρούσμα φυσαλιδώδους στοματίτιδας, φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων, πανώλους των βοοειδών, πανώλους των μικρών μηρυκαστικών, νόσου της κοιλάδας του Rift, καταρροϊκού πυρετού του προβάτου, αφρικανικής πανώλους των ίππων, κλασικής πανώλους των χοίρων, αφρικανικής πανώλους των χοίρων, ψευδοπανώλους των πτηνών ή γρίπης των πτηνών, κατά τους τελευταίους 12 μήνες, στα ευπαθή είδη ζώων, και στην οποία δεν έχει πραγματοποιηθεί εμβολιασμός για καμία από τις ανωτέρω νόσους, για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών. Το υγειονομικό πιστοποιητικό μπορεί να συντάσσεται σε συνάρτηση με τα είδη ζώων από τα οποία έχουν παραχθεί τα προϊόντα αίματος, είτε

ε) στην περίπτωση προϊόντων αίματος που έχουν παραχθεί από βοοειδή:

i) προέρχονται από περιοχή μιας τρίτης χώρας η οποία πληροί τις απαιτήσεις του στοιχείου δ), από την οποία επιτρέπονται, σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, οι εισαγωγές βοοειδών, νωπού κρέατος ή σπέρματος βοοειδών. Το αίμα από το οποίο παράγονται τα προϊόντα αυτά πρέπει να προέρχεται από βοοειδή αυτής της περιοχής της τρίτης χώρας και πρέπει να έχει συλλεγεί:

- σε εγκεκριμένα σφαγεία, σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, ή

- σε σφαγεία εγκεκριμένα και επιτηρούμενα από τις αρμόδιες αρχές της τρίτης χώρας. Πρέπει να κοινοποιείται στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη η διεύθυνση και ο αριθμός έγκρισης του σφαγείου ή πρέπει να αναγράφεται στο πιστοποιητικό·

ii) πρέπει να έχουν υποβληθεί σε μία από τις ακόλουθες επεξεργασίες, που εγγυάται την εξάλειψη παθογόνων παραγόντων νόσων των βοοειδών που αναφέρονται στο στοιχείο δ):

- σε θερμική επεξεργασία σε θερμοκρασία 65 °C επί τουλάχιστον τρεις ώρες, και στη συνέχεια σε έλεγχο αποτελεσματικότητας,

- σε ακτινοβολία σε 2,5 megarads ή σε ακτίνες γάμμα, και στη συνέχεια σε έλεγχο αποτελεσματικότητας,

- σε μεταβολή του pH σε pH 5 επί δύο ώρες και στη συνέχεια σε έλεγχο αποτελεσματικότητας,

- σε θερμική επεξεργασία σε τουλάχιστον 90 °C σε όλη τους τη μάζα, και στη συνέχεια σε έλεγχο αποτελεσματικότητας,

- σε κάθε άλλη επεξεργασία η οποία αναφέρεται στο άρθρο 33 παράγραφος 2, ή

iii) πληρούν τις απαιτήσεις του κεφαλαίου X. Στην περίπτωση αυτή, η συσκευασία δεν είναι δυνατό να ανοίγεται κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης και η τεχνική εγκατάσταση πρέπει να διενεργεί μια από τις επεξεργασίες που απαριθμούνται στο σημείο ii).

4. Οι ειδικοί όροι που διέπουν τις εισαγωγές προϊόντων τα οποία προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για διάγνωση in vitro και ως αντιδραστήρια εργαστηρίου, μπορούν να καθοριστούν, αν χρειαστεί, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 33 παράγραφος 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Απαιτήσεις για τον ορό ιπποειδών

Α. Πρώτη ύλη

1. Ο ορός πρέπει:

α) να προέρχεται από ιπποειδή τα οποία δεν παρουσιάζουν καμία από τις σοβαρές μεταδοτικές νόσους, που αναφέρονται στην οδηγία 90/426/ΕΟΚ(2) ή οποιαδήποτε άλλη από τις σοβαρές μεταδοτικές νόσους στις οποίες είναι ευπαθή τα ιπποειδή, και

β) να έχει ληφθεί σε οργανισμούς ή κέντρα που δεν υπόκεινται σε υγειονομικούς περιορισμούς κατ' εφαρμογήν της προαναφερόμενης οδηγίας.

Β. Εισαγωγή

2. Τα κράτη μέλη οφείλουν να επιτρέπουν την εισαγωγή ορού ιπποειδών εάν:

α) προέρχεται από ιπποειδή τα οποία έχουν γεννηθεί και εκτραφεί σε τρίτη χώρα από την οποία επιτρέπεται η εισαγωγή ίππων για σφαγή·

β) έχει ληφθεί, υποβληθεί σε επεξεργασία και αποσταλεί σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:

i) προέρχεται από χώρα στην οποία οι ακόλουθες νόσοι είναι υποχρεωτικά κοινοποιήσιμες: αφρικανική πανώλη των ίππων, δουρίνη, μάλις, εγκεφαλομυελίτιδα των ίππων (όλων των τύπων, περιλαμβανομένου του τύπου της Βενεζουέλας), λοιμώδης αναιμία των ιπποειδών, φυσαλιδώδης στοματίτις, λύσσα, άνθραξ·

ii) έχει ληφθεί, υπό την επίβλεψη κτηνιάτρου, από ιπποειδή τα οποία κατά τη στιγμή της συλλογής ήταν απαλλαγμένα από κλινικά συμπτώματα μολυσματικής νόσου·

iii) έχει ληφθεί από ιπποειδή τα οποία έχουν παραμείνει από τη στιγμή της γέννησής τους στην επικράτεια ή, σε περίπτωση επίσημης διαίρεσης σε περιφέρειες, σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, σε τμήματα της επικράτειας μιας τρίτης χώρας στην οποία:

- δεν έχει εκδηλωθεί κρούσμα εγκεφαλομυελίτιδας των ίππων τύπου Βενεζουέλας, τουλάχιστον κατά τα τελευταία δύο έτη,

- δεν έχει σημειωθεί κρούσμα δουρίνης τουλάχιστον κατά το τελευταίο εξάμηνο,

- δεν έχει εκδηλωθεί μάλις τουλάχιστον κατά το τελευταίο εξάμηνο·

iv) έχει ληφθεί από ιπποειδή τα οποία δεν ήταν παρόντα σε εκμετάλλευση η οποία υπόκειτο σε απαγόρευση για λόγους νόσων ζώων ή όπου:

- σε περίπτωση εγκεφαλομυελίτιδας των ίππων, η ημερομηνία σφαγής των ιπποειδών που νοσούσαν προηγείτο τουλάχιστον κατά έξι μήνες της ημερομηνίας συλλογής,

- σε περίπτωση λοιμώδους αναιμίας των ίππων, όλα τα μολυσμένα ζώα εσφάγησαν και τα υπόλοιπα παρουσίασαν αρνητική αντίδραση σε δύο δοκιμές Coggins, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με χρονική διαφορά τριών μηνών,

- σε περίπτωση φυσαλιδώδους στοματίτιδας, η απαγόρευση ήρθη τουλάχιστον έξι μήνες πριν από την ημερομηνία συλλογής,

- σε περίπτωση λύσσας, το τελευταίο κρούσμα κατεγράφη τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την ημερομηνία συλλογής,

- σε περίπτωση άνθρακα, το τελευταίο κρούσμα κατεγράφη τουλάχιστον δεκαπέντε ημέρες πριν από την ημερομηνία συλλογής, ή

- εάν εσφάγησαν όλα τα ζώα των ευπαθών στη νόσο ειδών, τα οποία βρίσκονταν στην εκμετάλλευση, και απολυμάνθηκαν οι εγκαταστάσεις, 30 ημέρες τουλάχιστον προ της συλλογής (ή στην περίπτωση του άνθρακα, 15 ημέρες τουλάχιστον)·

v) έχουν ληφθεί όλες οι προφυλάξεις για να αποτραπεί ο κίνδυνος μόλυνσης με παθογόνους παράγοντες κατά τη διάρκεια της παραγωγής, του χειρισμού και της συσκευασίας·

vi) έχει συσκευασθεί σε σφραγισμένα στεγανά δοχεία που φέρουν σαφώς την ένδειξη "ορός ιπποειδών" και τον αριθμό μητρώου της μονάδας συλλογής·

γ) προέρχεται από μονάδα εγκεκριμένη από την αρμόδια αρχή της τρίτης χώρας, η οποία πληροί τους ειδικούς όρους που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, και

δ) συνοδεύεται από υγειονομικό πιστοποιητικό, σύμφωνα με το υπόδειγμα του κεφαλαίου 4 του παραρτήματος X.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Απαιτήσεις για δορές και δέρματα οπληφόρων

Α. Πεδίο εφαρμογής

1. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν εφαρμόζονται:

α) στις δορές και τα δέρματα οπληφόρων ζώων που ικανοποιούν τις απαιτήσεις της οδηγίας 64/433/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1964, περί υγειονομικών προβλημάτων στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών νωπών κρεάτων(3)·

β) στις δορές και τα δέρματα οπληφόρων που έχουν υποστεί πλήρη επεξεργασία δέψασης·

γ) στο "υγρό χρωμιόδερμα" (wet blue)·

δ) στα διατηρημένα με διατηρητικά διαλύματα δέρματα·

ε) στα διατηρημένα με ασβέστη δέρματα (επεξεργασία με ασβέστη και σε άλμη, με pH 12 έως 13 επί τουλάχιστον οκτώ ώρες).

2. Εντός του πεδίου εφαρμογής που αναφέρεται στην παράγραφο 1, οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται στα νωπά, σε ψύξη και κατεργασμένα δέρματα. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, «κατεργασμένα δέρματα και δορές» είναι οι δορές και τα δέρματα που έχουν:

α) ξηρανθεί·

β) παστωθεί με στεγνό αλάτι ή άλμη επί τουλάχιστον 14 ημέρες πριν από την αποστολή τους·

γ) παστωθεί επί επτά ημέρες με θαλάσσιο αλάτι, με την προσθήκη ανθρακικού νατρίου 2 %·

δ) ξηρανθεί επί 42 ημέρες σε θερμοκρασία τουλάχιστον 20 °C, ή

ε) διατηρηθεί με άλλη διεργασία, εκτός από τη δέψαση, η οποία διευκρινίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 33 παράγραφος 2.

Β. Εμπόριο

3. Το εμπόριο νωπών ή διατηρημένων σε ψύξη δορών και δερμάτων υπόκειται στους ίδιους υγειονομικούς όρους με αυτούς που εφαρμόζονται για το νωπό κρέας, σύμφωνα με την οδηγία 72/461/ΕΟΚ(4)·

4. Το εμπόριο κατεργασμένων δορών και δερμάτων επιτρέπεται υπό τον όρο ότι το εμπορικό έγγραφο που αναφέρεται στο παράρτημα II συνοδεύει κάθε αποστολή και πιστοποιεί ότι:

α) οι δορές και τα δέρματα έχουν υποστεί επεξεργασία σύμφωνα με την παράγραφο 2 και

β) τα αποστελλόμενα εμπορεύματα δεν έχουν έλθει σε επαφή με άλλα ζωικά προϊόντα ή με ζώντα ζώα που παρουσιάζουν κίνδυνο μετάδοσης σοβαρής μεταδοτικής νόσου.

Γ. Εισαγωγή

5. Τα κράτη μέλη οφείλουν να επιτρέπουν την εισαγωγή νωπών ή διατηρημένων σε ψύξη δορών και δερμάτων, εάν:

α) έχουν ληφθεί από ζώα τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία β) ή γ)·

β) προέρχονται από τρίτη χώρα ή, σε περίπτωση διαίρεσης της χώρας σε περιφέρειες, σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, από τμήμα της επικράτειας τρίτης χώρας από την οποία επιτρέπονται οι εισαγωγές νωπού κρέατος όλων των κατηγοριών και η οποία:

i) για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών πριν από την αποστολή, ήταν απαλλαγμένη από τις ακόλουθες νόσους:

- κλασική πανώλη των χοίρων,

- αφρικανική πανώλη των χοίρων,

- πανώλη των βοοειδών, και

ii) η οποία ήταν απαλλαγμένη, επί τουλάχιστον 24 μήνες πριν από την αποστολή των προϊόντων, από τον αφθώδη πυρετό και στην οποία, επί 12 μήνες πριν από την αποστολή, δεν πραγματοποιήθηκε εμβολιασμός κατά του αφθώδους πυρετού·

γ) έχουν ληφθεί από:

i) ζώα τα οποία έχουν παραμείνει στην επικράτεια της χώρας προέλευσης επί τουλάχιστον τρεις μήνες πριν να σφαγούν ή από την ημερομηνία της γέννησής τους, εάν τα ζώα είναι ηλικίας κάτω των τριών μηνών·

ii) στην περίπτωση δορών και δερμάτων δίχηλων ζώων, τα ζώα προέρχονται από εκμεταλλεύσεις στις οποίες δεν εκδηλώθηκε εστία αφθώδους πυρετού κατά τις τελευταίες 30 ημέρες και γύρω από την οποία, σε ακτίνα δέκα χιλιομέτρων, δεν σημειώθηκε κρούσμα αφθώδους πυρετού τις τελευταίες 30 ημέρες·

iii) στην περίπτωση δορών και δερμάτων χοίρων, από ζώα που προέρχονται από εκμεταλλεύσεις στις οποίες δεν σημειώθηκε κρούσμα φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων κατά τις τελευταίες 30 ημέρες ή κλασικής πανώλους των χοίρων κατά τις τελευταίες 40 ημέρες και γύρω από τις οποίες, σε ακτίνα δέκα χιλιομέτρων, δεν υπήρξε κρούσμα αυτών των νόσων κατά τις τελευταίες 30 ημέρες, ή

iv) ζώα τα οποία έχουν υποβληθεί σε πριν από τη σφαγή υγειονομικό έλεγχο στο σφαγείο, κατά το τελευταίο εικοσιτετράωρο πριν από τη σφαγή, και δεν παρουσίασαν ίχνη αφθώδους πυρετού, πανώλους των βοοειδών, κλασικής πανώλους των χοίρων, αφρικανικής πανώλους των χοίρων ή φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων·

δ) έχουν υποβληθεί σε όλα τα προληπτικά μέτρα για να αποτραπεί ο κίνδυνος επιμόλυνσης με παθογόνους παράγοντες και

ε) συνοδεύονται από υγειονομικό πιστοποιητικό, σύμφωνα με το υπόδειγμα του κεφαλαίου 5 μέρος A του παραρτήματος X.

6. Τα κράτη μέλη οφείλουν να επιτρέπουν την εισαγωγή κατεργασμένων δορών και δερμάτων, εάν:

α) έχουν ληφθεί από ζώα που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία β), γ) ή ια)·

β) συνοδεύονται από υγειονομικό πιστοποιητικό, σύμφωνα με το υπόδειγμα του κεφαλαίου 5 μέρος Β του παραρτήματος X·

γ) προέρχονται είτε:

i) από περιοχή τρίτης χώρας ή από τρίτη χώρα η οποία δεν υπόκειται, σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, σε περιορισμούς λόγω εκδήλωσης εστίας σοβαρής μεταδοτικής ασθένειας, στην οποία είναι ευπαθή τα ζώα των εξεταζόμενων ειδών, και τα οποία έχουν υποστεί επεξεργασία σύμφωνα με την παράγραφο 2, ή

ii) από ζώα που προέρχονται από άλλες περιοχές μιας τρίτης χώρας ή από τρίτες χώρες και έχουν υποστεί επεξεργασία, σύμφωνα με την παράγραφο 2 στοιχείο γ) ή δ) ή

iii) από μηρυκαστικά ζώα και έχουν υποστεί επεξεργασία σύμφωνα με την παράγραφο 2 και έχουν διατηρηθεί χωριστά για διάρκεια 21 ημερών, ή ήταν υπό μεταφορά επί 21 ημέρες χωρίς διακοπή. Στην περίπτωση αυτή το πιστοποιητικό που αναφέρεται στο στοιχείο β) αντικαθίσταται από δήλωση ότι τηρεί το υπόδειγμα του κεφαλαίου 5 μέρος Γ του παραρτήματος X, το οποίο πιστοποιεί ότι έχουν ικανοποιηθεί αυτές οι απαιτήσεις·

δ) στην περίπτωση δερμάτων που έχουν υποστεί επεξεργασία με αλάτι και δερμάτων που μεταφέρονται με πλοίο, τα δέρματα έχουν παστωθεί πριν από την εισαγωγή τους, για περίοδο η οποία αναφέρεται στο πιστοποιητικό που συνοδεύει την αποστολή και

ε) η αποστολή δεν έχει έλθει σε επαφή με άλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης ή με ζώντα ζώα που παρουσιάζουν κίνδυνο μετάδοσης σοβαρής μεταδοτικής νόσου.

7. Τα νωπά, διατηρημένα σε ψύξη ή κατεργασμένα δέρματα και δορές οπληφόρων πρέπει να εισάγονται σε περιέκτες, οδικά οχήματα, βαγόνια τραίνων ή σε δέματα που σφραγίζονται από την αρμόδια αρχή της τρίτης χώρας αποστολής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Απαιτήσεις για τα κυνηγετικά τρόπαια

Α. Πρώτη ύλη

1. Με την επιφύλαξη των μέτρων που λαμβάνονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 1996, για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους(5), τα κυνηγετικά τρόπαια:

α) οπληφόρων ζώων και πτηνών που έχουν υποστεί πλήρη επεξεργασία ταρίχευσης, η οποία διασφαλίζει τη διατήρησή τους σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος, και

β) ζώων άλλων ειδών εκτός από τα οπληφόρα και τα πτηνά,

δεν υπόκεινται σε καμία απαγόρευση ή περιορισμό για λόγους υγείας των ζώων.

2. Με την επιφύλαξη των μέτρων που λαμβάνονται βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97, τα κυνηγετικά τρόπαια οπληφόρων ζώων και πτηνών που δεν έχουν υποστεί την επεξεργασία που αναφέρεται στο σημείο 1 στοιχείο α) υπόκεινται στους ακόλουθους όρους. Πρέπει:

α) να λαμβάνονται από ζώα που προέρχονται από περιοχή η οποία δεν υπόκειται σε περιορισμούς λόγω της παρουσίας σοβαρών μεταδοτικών νόσων, έναντι των οποίων είναι ευπαθή τα ζώα των εξεταζόμενων ειδών, ή

β) να πληρούν τους όρους που αναφέρονται στις παραγράφους 3 ή 4, εάν λαμβάνονται από ζώα τα οποία προέρχονται από περιοχή που υπόκειται σε περιορισμούς λόγω της παρουσίας σοβαρών μεταδοτικών νόσων, έναντι των οποίων είναι ευπαθή τα ζώα των εξεταζόμενων ειδών.

3. Όσον αφορά τα κυνηγετικά τρόπαια που αποτελούνται αποκλειστικά από οστά, κέρατα, οπλές, νύχια, ελαφοκέρατα ή δόντια, τα τρόπαια πρέπει:

α) να έχουν εμβυθιστεί σε βραστό νερό για όσο χρόνο απαιτείται για να εξασφαλιστεί ότι έχει αφαιρεθεί κάθε ξένη ύλη εκτός από τα οστά, τα κέρατα, τις οπλές, τα νύχια, τα ελαφοκέρατα ή τα δόντια·

β) να έχουν απολυμανθεί με προϊόν εγκεκριμένο από την αρμόδια αρχή, ιδίως με υπεροξείδιο του υδρογόνου για τα οστέινα μέρη·

γ) να συσκευάζονται, αμέσως μετά την επεξεργασία, χωρίς να έρχονται σε επαφή με άλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης που θα μπορούσαν να τα μολύνουν, σε χωριστές, διαφανείς και κλειστές συσκευασίες, έτσι ώστε να αποτρέπεται ο κίνδυνος μετέπειτα μόλυνσης, και

δ) να συνοδεύονται από έγγραφο ή πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι έχουν τηρηθεί οι ανωτέρω όροι.

4. Όσον αφορά τα κυνηγετικά τρόπαια που αποτελούνται αποκλειστικά από δορές ή δέρματα, τα τρόπαια πρέπει:

α) να έχουν:

i) υποστεί ξήρανση ή

ii) παστωθεί με στεγνό αλάτι ή άλμη επί τουλάχιστον 14 ημέρες πριν από την αποστολή τους ή

iii) να έχουν διατηρηθεί με επεξεργασία άλλη πλην της δέψασης, η οποία έχει εγκριθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 33 παράγραφος 2·

β) να συσκευάζονται, αμέσως μετά την επεξεργασία τους, χωρίς να έρχονται σε επαφή με άλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης που θα μπορούσαν να τα μολύνουν, σε χωριστές, διαφανείς και κλειστές συσκευασίες, έτσι ώστε να αποτρέπεται η πιθανότητα μετέπειτα μόλυνσής τους, και

γ) να συνοδεύονται από έγγραφο ή πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι έχουν τηρηθεί οι ανωτέρω όροι.

Β. Εισαγωγή

5. Τα κράτη μέλη οφείλουν να επιτρέπουν την εισαγωγή κυνηγετικών τροπαίων πτηνών και οπληφόρων ζώων τα οποία έχουν υποστεί επεξεργασία και αποτελούνται αποκλειστικά από οστά, κέρατα, οπλές, νύχια, ελαφοκέρατα, δόντια, δορές ή δέρματα, και τα οποία προέρχονται από τρίτες χώρες, εφόσον:

α) συνοδεύονται από πιστοποιητικό σύμφωνο με το πρότυπο που ορίζεται στο κεφάλαιο 6 μέρος Α του παραρτήματος Χ, και

β) συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των σημείων 3 και 4. Πάντως, στην περίπτωση δερμάτων που έχουν υποστεί επεξεργασία με άλας ή άλμη και μεταφέρονται με πλοία, τα δέρματα δεν χρειάζεται να έχουν παστωθεί δεκατέσσερις ημέρες πριν από την αποστολή, εφόσον παστωθούν επί δεκατέσσερις ημέρες πριν από την εισαγωγή.

6. Τα κράτη μέλη οφείλουν να επιτρέπουν την εισαγωγή κυνηγετικών τροπαίων από πτηνά και οπληφόρα ζώα τα οποία αποτελούνται από ολόκληρα ανατομικά μέρη των ζώων και δεν έχουν υποστεί καμία επεξεργασία, από τρίτες χώρες:

α) που περιλαμβάνονται σε κάποιον από τους καταλόγους του παραρτήματος της απόφασης 94/86/ΕΚ της Επιτροπής, της 16ης Φεβρουαρίου 1994, για τον καθορισμό προσωρινού καταλόγου τρίτων χωρών προέλευσης από τις οποίες τα κράτη μέλη επιτρέπουν τις εισαγωγές κρεάτων άγριων θηραμάτων(6) και

β) από τις οποίες επιτρέπεται η εισαγωγή νωπού κρέατος όλων των κατηγοριών των εξεταζόμενων ειδών,

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σημείου 7.

7. Τα κράτη μέλη οφείλουν να επιτρέπουν την εισαγωγή των κυνηγετικών τροπαίων που αναφέρονται στο σημείο 6 εάν:

α) προέρχονται από ζώα τα οποία προέρχονται από περιοχή που δεν υπόκειται σε περιορισμούς λόγω της παρουσίας σοβαρών μεταδοτικών νόσων, έναντι των οποίων είναι ευπαθή τα ζώα των εξεταζόμενων ειδών·

β) συσκευάζονται, αμέσως μετά την επεξεργασία, χωρίς να έρχονται σε επαφή με άλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης που θα μπορούσαν να τα μολύνουν, σε χωριστές, διαφανείς και κλειστές συσκευασίες, έτσι ώστε να αποτρέπεται ο κίνδυνος μετέπειτα μόλυνσης, και

γ) συνοδεύονται από πιστοποιητικό σύμφωνο με το πρότυπο που ορίζεται στο κεφάλαιο 6 μέρος Β του παραρτήματος Χ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

Απαιτήσεις για το μαλλί, τις τρίχες, τις τρίχες χοίρου, τα φτερά και μέρη φτερών

Α. Πρώτη ύλη

1. Το αμεταποίητο μαλλί, οι αμεταποίητες τρίχες, οι αμεταποίητες τρίχες χοίρων, τα αμεταποίητα φτερά και τα μέρη φτερών πρέπει να προέρχονται από ζώα που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία γ) ή ια). Πρέπει να είναι στεγνά και συσκευασμένα σε ασφαλές περίβλημα. Εντούτοις, απαγορεύονται οι συναλλαγές τριχών χοίρου από περιοχές στις οποίες ενδημεί η αφρικανική πανώλη των χοίρων, με εξαίρεση τις τρίχες χοίρων οι οποίες:

α) έχουν βραστεί, βαφεί ή λευκανθεί· ή

β) έχουν υποστεί κάποια άλλη μορφή επεξεργασίας, μέσω της οποίας εξασφαλίζεται η θανάτωση των παθογόνων οργανισμών, υπό τον όρο ότι αυτό αποδεικνύεται με πιστοποιητικό του αρμόδιου κτηνιάτρου του τόπου καταγωγής. Η βιομηχανική πλύση δεν θεωρείται μορφή επεξεργασίας κατά την έννοια της παρούσας διάταξης.

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζονται στα διακοσμητικά φτερά ή τα φτερά:

α) τα οποία μεταφέρονται για ίδια χρήση από ταξιδιώτες, ή

β) τα οποία αποστέλλονται σε ιδιώτες για μη βιομηχανική χρήση.

Β. Εισαγωγή

3. Τα κράτη μέλη οφείλουν να επιτρέπουν την εισαγωγή χονδρών τριχών χοίρου από τρίτες χώρες ή, σε περίπτωση διαίρεσης της χώρας σε περιφέρειες σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, από περιοχές τους, εφόσον:

α) οι τρίχες χοίρου προέρχονται από ζώα τα οποία προέρχονται και έχουν σφαγεί σε σφαγείο στη χώρα καταγωγής, και

β) είτε:

i) η αποστολή συνοδεύεται με πιστοποιητικό σύμφωνο με το πρότυπο που περιλαμβάνεται στο κεφάλαιο 7 μέρος A του παραρτήματος X στις περιπτώσεις που δεν έχουν εκδηλωθεί κρούσματα αφρικανικής πανώλους των χοίρων κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες, ή

ii) η αποστολή συνοδεύεται με πιστοποιητικό σύμφωνο με το πρότυπο που περιλαμβάνεται στο κεφάλαιο 7 μέρος Β του παραρτήματος X στις περιπτώσεις που κατά τους τελευταίους 12 μήνες έχουν εκδηλωθεί ένα ή περισσότερα κρούσματα αφρικανικής πανώλους των χοίρων.

4. Τα κράτη μέλη οφείλουν να επιτρέπουν την εισαγωγή αμεταποίητου μαλλιού, τριχών, φτερών και τμημάτων φτερών, εάν:

α) είναι στεγνά και συσκευασμένα σε ασφαλές περίβλημα, και

β) αποστέλλονται απευθείας στην τεχνική μονάδα ή σε μονάδα ενδιάμεσου χειρισμού υπό συνθήκες που να αποκλείουν οποιαδήποτε διάδοση παθογόνων παραγόντων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX

Απαιτήσεις για τα μελισσοκομικά προϊόντα

Α. Πρώτη ύλη

1. Τα μελισσοκομικά προϊόντα που προορίζονται αποκλειστικά για τη μελισσοκομία:

α) δεν πρέπει να προέρχονται από περιοχή η οποία υπόκειται σε απαγόρευση λόγω της παρουσίας αμερικανικής σηψιγονίας ή ακαρίασης εάν, στην περίπτωση της ακαρίασης, η περιοχή προορισμού έχει λάβει συμπληρωματικές εγγυήσεις σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2 της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ(7) και

β) πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις που επιβάλλονται βάσει του άρθρου 8 στοιχείο α) της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ.

Οι τυχόν παρεκκλίσεις πρέπει να θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 33 παράγραφος 2.

Β. Εισαγωγή

2. Τα κράτη μέλη οφείλουν να επιτρέπουν την εισαγωγή μελισσοκομικών προϊόντων που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στη μελισσοκομία, εάν:

α) το εμπορικό έγγραφο που συνοδεύει την αποστολή περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

i) τη χώρα καταγωγής·

ii) την ονομασία της εγκατάστασης παραγωγής·

iii) τον αριθμό μητρώου της εγκατάστασης παραγωγής·

iv) τη φύση των προϊόντων· και

v) την ένδειξη: "Μελισσοκομικά προϊόντα που προορίζονται αποκλειστικά για να χρησιμοποιηθούν στη μελισσοκομία και προέρχονται από εκμετάλλευση η οποία δεν υπόκειται σε περιορισμούς λόγω παρουσίας νόσων των μελισσών, τα οποία συλλέγονται στο κέντρο μιας περιοχής ακτίνας τριών χιλιομέτρων, η οποία δεν υπόκειται σε περιορισμούς, τουλάχιστον επί 30 ημέρες, λόγω παρουσίας αμερικανικής σηψιγονίας, η οποία είναι υποχρεωτικά κοινοποιήσιμη νόσος", και

β) φέρει τη σφραγίδα των αρμόδιων αρχών που είναι υπεύθυνες για την επίβλεψη της εγκεκριμένης εγκατάστασης παραγωγής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ X

Απαιτήσεις για τα οστά και τα προϊόντα με βάση τα οστά (εκτός από το οστεάλευρο), τα κέρατα και προϊόντα με βάση τα κέρατα (εκτός από το κερατάλευρο), τις χηλές και προϊόντα με βάση τις χηλές (εκτός από το χηλάλευρο), που προορίζονται για άλλη χρήση εκτός από τη διατροφή των ζώων, τα οργανικά λιπάσματα ή τα βελτιωτικά εδάφους

1. Τα κράτη μέλη οφείλουν να επιτρέπουν την εισαγωγή οστών και προϊόντων με βάση τα οστά (εκτός από το οστεάλευρο), κεράτων και προϊόντων με βάση τα κέρατα (εκτός από το κερατάλευρο) και χηλών και προϊόντων με βάση τις χηλές (εκτός από το χηλάλευρο) που προορίζονται για παραγωγή τεχνικών προϊόντων, εφόσον:

α) τα προϊόντα ξηραίνονται πριν από την εξαγωγή τους και δεν διατηρούνται με απλή ψύξη ή κατάψυξη·

β) τα προϊόντα αποστέλλονται μόνο μέσω χερσαίας και θαλάσσιας μεταφοράς από τη χώρα προορισμού τους απευθείας σε κοινοτικό συνοριακό σταθμό επιθεώρησης και δεν μεταφορτώνονται σε λιμένα ή άλλο σημείο εκτός της Κοινότητας·

γ) μετά τους ελέγχους των εγγράφων, που προβλέπονται στην οδηγία 97/78/ΕΚ, τα προϊόντα αποστέλλονται κατευθείαν στην τεχνική μονάδα.

2. Κάθε αποστολή πρέπει να συνοδεύεται από:

α) εμπορικό έγγραφο που φέρει τη σφραγίδα της αρμόδιας αρχής, η οποία είναι υπεύθυνη για τη μονάδα προέλευσης των προϊόντων, στο οποίο αναγράφονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

i) η χώρα προέλευσης·

ii) η ονομασία της μονάδας παραγωγής·

iii) η φύση του προϊόντος (αποξηραμένο οστό/αποξηραμένο προϊόν με βάση τα οστά/αποξηραμένα κέρατα/αποξηραμένα προϊόντα με βάση τα κέρατα/αποξηραμένες χηλές/αποξηραμένα προϊόντα με βάση τις χηλές) και

iv) το γεγονός ότι τα προϊόντα:

- έχουν ληφθεί από υγιή ζώα που εσφάγησαν σε σφαγείο ή

- υποβλήθηκαν σε ξήρανση επί 42 ημέρες σε μέση θερμοκρασία τουλάχιστον 20 °C ή

- υποβλήθηκαν σε θερμική επεξεργασία σε θερμοκρασία πυρήνα τουλάχιστον 80 °C πριν από την αποξήρανση ή

- υποβλήθηκαν σε καύση επί μία ώρα σε θερμοκρασία πυρήνα τουλάχιστον 80 °C πριν από την ξήρανση ή

- έχουν υποστεί επεξεργασία οξίνισης, κατά τρόπο ώστε να διατηρηθεί το pH κατώτερο του 6 στον πυρήνα του προϊόντος επί τουλάχιστον μία ώρα πριν από την ξήρανση, και

δεν προορίζονται, σε κανένα στάδιο, να χρησιμοποιηθούν για τη διατροφή του ανθρώπου ή των ζώων, ή ως οργανικά λιπάσματα ή βελτιωτικά εδάφους, και

β) την ακόλουθη δήλωση του εισαγωγέα, η οποία πρέπει να είναι συνταγμένη τουλάχιστον σε μία επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους μέσω του οποίου η αποστολή εισέρχεται για πρώτη φορά στην Κοινότητα και σε τουλάχιστον μία επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους προορισμού:

>PIC FILE= "L_2002273EL.005501.TIF">

3. Κατά την αποστολή στην επικράτεια της Κοινότητας, το υλικό πρέπει να είναι τοποθετημένο σε σφραγισμένους περιέκτες ή οχήματα ή χύδην σε πλοίο. Εάν η μεταφορά πραγματοποιείται σε περιέκτες, αυτοί οι περιέκτες και, σε κάθε περίπτωση, όλα τα συνοδευτικά έγγραφα, πρέπει να φέρουν την ονομασία και τη διεύθυνση της τεχνικής μονάδας.

4. Μετά το συνοριακό έλεγχο βάσει της οδηγίας 97/78/ΕΚ, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφος 4 της εν λόγω οδηγίας, τα υλικά πρέπει να μεταφέρονται απευθείας στην τεχνική μονάδα.

5. Τηρούνται μητρώα με την ποσότητα και τη φύση του υλικού, κατά τη διάρκεια της παρασκευής, κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ότι το υλικό έχει πράγματι χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς για τους οποίους προοριζόταν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XI

Ζωικά υποπροϊόντα για την παραγωγή τροφών ζώων συντροφιάς και φαρμακευτικών και άλλων τεχνικών προϊόντων

Τα κράτη μέλη οφείλουν να επιτρέπουν την εισαγωγή ζωικών υποπροϊόντων που προορίζονται για την παραγωγή τροφών για ζώα συντροφιάς, φαρμακευτικών προϊόντων και άλλων τεχνικών προϊόντων εάν:

1. προέρχονται από τρίτες χώρες οι οποίες περιλαμβάνονται στον κατάλογο του μέρους VII του παραρτήματος XI·

2. αποτελούνται μόνον από τα ζωικά υποπροϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α)·

3. έχουν καταψυχθεί με βαθιά κατάψυξη στην εγκατάσταση προέλευσης·

4. έχουν ληφθεί όλες οι προφυλάξεις για να αποφευχθεί η επαναμόλυνση από παθογόνους παράγοντες·

5. έχουν συσκευασθεί σε νέες συσκευασίες που δεν επιτρέπουν καμία διαρροή·

6. συνοδεύονται από πιστοποιητικό σύμφωνο με το πρότυπο που ορίζεται στο κεφάλαιο 8 του παραρτήματος Χ· και

7. μετά το συνοριακό έλεγχο, ο οποίος προβλέπεται στην οδηγία 97/78/ΕΚ και σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφος 4 της ίδιας οδηγίας, μεταφέρονται:

α) είτε απευθείας στην μονάδα παραγωγής τροφών για ζώα συντροφιάς ή τεχνικής μονάδας, η οποία έχει παράσχει εγγυήσεις ότι τα ζωικά υποπροϊόντα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τον επιτρεπόμενο σκοπό και ότι δεν θα εξαχθούν από τη μονάδα χωρίς να έχουν υποστεί επεξεργασία, ή

β) σε ενδιάμεση εγκατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XII

Τετηγμένα λίπη για την παραγωγή ελαιοχημικών προϊόντων

Τα κράτη μέλη οφείλουν να επιτρέπουν την εισαγωγή τετηγμένων λιπών που προορίζονται να υποβληθούν σε μέθοδο επεξεργασίας η οποία πληροί τουλάχιστον τα πρότυπα μιας από τις μεθόδους που περιγράφονται στο παράρτημα VI κεφάλαιο III, εάν:

1. το προϊόν μεταφέρεται αποκλειστικά με χερσαία ή θαλάσσια μεταφορά από τη χώρα προέλευσης κατευθείαν στο σταθμό συνοριακού ελέγχου στην Κοινότητα·

2. μετά τους ελέγχους εγγράφων που προβλέπονται στην οδηγία 97/78/ΕΚ και σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφος 4 της ίδιας οδηγίας, τα προϊόντα μεταφέρονται στην εγκατάσταση ελαιοχημικών προϊόντων όπου θα υποβληθούν σε επεξεργασία·

3. κάθε αποστολή προϊόντων συνοδεύεται με δήλωση του εισαγωγέα. Η δήλωση αυτή πρέπει να δηλώνει ότι τα προϊόντα που εισάγονται βάσει αυτού του κεφαλαίου δεν θα διατεθούν για καμία άλλη χρήση πλην της περαιτέρω επεξεργασίας με μέθοδο η οποία πληροί τα πρότυπα τουλάχιστον μίας από τις μεθόδους μεταποίησης που περιγράφονται στο παράρτημα VΙ κεφάλαιο III. Η δήλωση αυτή πρέπει να υποβάλλεται στον επίσημο κτηνίατρο του συνοριακού σταθμού επιθεώρησης και να αναγράφονται σε αυτή τα σχόλια του κτηνιάτρου, στο πρώτο σημείο εισόδου των εμπορευμάτων στην Κοινότητα, και στη συνέχεια να συνοδεύει την αποστολή μέχρι τη μονάδα ελαιοχημικής μεταποίησης.

(1) Οδηγία 90/539/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 1990, σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και τις εισαγωγές πουλερικών και αυγών για επώαση από τρίτες χώρες (ΕΕ L 303 της 31.10.1990, σ. 6), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2000/505/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 201 της 9.8.2000, σ. 8).

(2) Οδηγία 90/426/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τη διακίνηση των ιπποειδών και τις εισαγωγές ιπποειδών προέλευσης τρίτων χωρών (ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 42)· όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2001/298/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 102 της 12.4.2001, σ. 63).

(3) ΕΕ 121 της 29.7.1964, σ. 2012· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 95/23/ΕΚ (ΕΕ L 243 της 11.10.1995, σ. 7).

(4) ΕΕ L 302 της 31.12.1972, σ. 24· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 1994.

(5) ΕΕ L 61 της 3.3.1997, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1579/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 209 της 2.8.2001, σ. 14).

(6) ΕΕ L 44 της 17.2.1994, σ. 33.

(7) Οδηγία 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 1992, που καθορίζει τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές στην Κοινότητα ζώων, σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων που δεν υπόκεινται, όσον αφορά τους όρους υγειονομικού ελέγχου, στις ειδικές κοινοτικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο τμήμα Ι του παραρτήματος Α της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ (ΕΕ L 268 της 14.9.1992, σ. 54)· όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2001/298/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 102 της 12.4.2001, σ. 63).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX

ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2 ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3 ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 23 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

1. Το παρόν παράρτημα εφαρμόζεται μόνο για χρήστες και κέντρα συλλογής που έχουν εγκριθεί και καταχωρηθεί σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2 στοιχείο γ) σημεία iv), vi) και vii). Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος με τους όρους "σχετικά υλικά" νοούνται τα ζωικά υποπροϊόντα που εξειδικεύονται στο άρθρο 23 παράγραφος 2 στοιχείο β) και παράγωγων προϊόντων τους.

2. Τα σχετικά υλικά πρέπει να μεταφέρονται στους χρήστες ή σε κέντρα συλλογής σύμφωνα με το παράρτημα II.

3. Τα κέντρα συλλογής πρέπει:

α) να ικανοποιούν τουλάχιστον τις ακόλουθες απαιτήσεις του παραρτήματος V:

i) του κεφαλαίου I παράγραφος 1 στοιχεία α), β), γ), δ) και στ) και παράγραφοι 2, 3, 4· και

ii) του κεφαλαίου II παράγραφοι 1, 2, 4, 5, 9· και

β) να διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την καταστροφή των αχρησιμοποίητων αμεταποίητων σχετικών υλικών ή πρέπει να τα αποστέλλουν σε μονάδα μεταποίησης ή σε μονάδα αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέψουν να χρησιμοποιείται η μονάδα μεταποίησης της κατηγορίας 2 ως κέντρο συλλογής.

4. Εκτός από τα μητρώα που απαιτούνται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ, πρέπει να καταγράφονται τα εξής στοιχεία που αφορούν τα σχετικά υλικά:

α) στην περίπτωση των τελικών χρηστών, η ποσότητα που έχει χρησιμοποιηθεί και η ημερομηνία χρήσης τους, και

β) στην περίπτωση κέντρων συλλογής:

i) η ποσότητα υλικών που υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με την παράγραφο 5·

ii) το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση κάθε τελικού χρήστη που αγοράζει τα υλικά·

iii) τα κτίρια στα οποία τα υλικά θα μεταφερθούν για να χρησιμοποιηθούν·

iv) η αποστελλόμενη ποσότητα, και

v) η ημερομηνία αποστολής των υλικών.

5. Οι διαχειριστές κέντρων συλλογής, που προμηθεύουν σχετικά υλικά εκτός από εντόσθια ψαριών σε τελικούς χρήστες, πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα εν λόγω υλικά:

α) υποβάλλονται σε μια από τις ακόλουθες επεξεργασίες (είτε στο κέντρο συλλογής ή σε σφαγείο, το οποίο έχει εγκρίνει η αρμόδια αρχή σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία):

i) μετουσίωση με διάλυμα χρωστικής ουσίας εγκεκριμένης από την αρμόδια αρχή. Το διάλυμα πρέπει να έχει συγκέντρωση τέτοια ώστε το χρωστικό αποτέλεσμα επί του υλικού να είναι ευδιάκριτο, και ολόκληρη η επιφάνεια όλων των τεμαχίων του υλικού να έχει καλυφθεί με το διάλυμα, όπως ορίζεται ανωτέρω, είτε με εμβάπτιση του υλικού στο διάλυμα, είτε με ψεκασμό, είτε με οποιονδήποτε άλλον τρόπο εφαρμογής του διαλύματος·

ii) αποστείρωση, δηλαδή με βρασμό ή με ατμό υπό πίεση κατά τρόπο ώστε να ψηθεί όλη η μάζα του υλικού· ή

iii) κάθε άλλη επεξεργασία που εγκρίνεται από την αρμόδια αρχή· και

β) συσκευάζονται μετά την επεξεργασία και πριν από τη διανομή με συσκευασία στην οποία αναγράφονται ευκρινώς το όνομα και η διεύθυνση του κέντρου συλλογής καθώς και η ένδειξη "απαγορεύεται η κατανάλωση από τον άνθρωπο".

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

>PIC FILE= "L_2002273EL.005802.TIF">

>PIC FILE= "L_2002273EL.005901.TIF">

>PIC FILE= "L_2002273EL.006001.TIF">

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΜΕΡΟΣ Α

>PIC FILE= "L_2002273EL.006101.TIF">

>PIC FILE= "L_2002273EL.006201.TIF">

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΜΕΡΟΣ B

>PIC FILE= "L_2002273EL.006301.TIF">

>PIC FILE= "L_2002273EL.006401.TIF">

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΜΕΡΟΣ Γ

>PIC FILE= "L_2002273EL.006501.TIF">

>PIC FILE= "L_2002273EL.006601.TIF">

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΡΟΣ Α

>PIC FILE= "L_2002273EL.006701.TIF">

>PIC FILE= "L_2002273EL.006801.TIF">

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΡΟΣ B

>PIC FILE= "L_2002273EL.006901.TIF">

>PIC FILE= "L_2002273EL.007001.TIF">

>PIC FILE= "L_2002273EL.007101.TIF">

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΡΟΣ Γ

>PIC FILE= "L_2002273EL.007201.TIF">

>PIC FILE= "L_2002273EL.007301.TIF">

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΡΟΣ Δ

>PIC FILE= "L_2002273EL.007401.TIF">

>PIC FILE= "L_2002273EL.007501.TIF">

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

>PIC FILE= "L_2002273EL.007601.TIF">

>PIC FILE= "L_2002273EL.007701.TIF">

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΜΕΡΟΣ A

>PIC FILE= "L_2002273EL.007801.TIF">

>PIC FILE= "L_2002273EL.007901.TIF">

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΜΕΡΟΣ B

>PIC FILE= "L_2002273EL.008001.TIF">

>PIC FILE= "L_2002273EL.008101.TIF">

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΜΕΡΟΣ Γ

>PIC FILE= "L_2002273EL.008201.TIF">

>PIC FILE= "L_2002273EL.008301.TIF">

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΜΕΡΟΣ Α

>PIC FILE= "L_2002273EL.008401.TIF">

>PIC FILE= "L_2002273EL.008501.TIF">

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΜΕΡΟΣ Β

>PIC FILE= "L_2002273EL.008601.TIF">

>PIC FILE= "L_2002273EL.008701.TIF">

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΜΕΡΟΣ Α

>PIC FILE= "L_2002273EL.008801.TIF">

>PIC FILE= "L_2002273EL.008901.TIF">

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΜΕΡΟΣ Β

>PIC FILE= "L_2002273EL.009001.TIF">

>PIC FILE= "L_2002273EL.009101.TIF">

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

>PIC FILE= "L_2002273EL.009201.TIF">

>PIC FILE= "L_2002273EL.009301.TIF">

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

Η εγγραφή μιας χώρας σε έναν από τους ακόλουθους καταλόγους αποτελεί αναγκαία αλλά όχι επαρκή προϋπόθεση για την εισαγωγή των συγκεκριμένων προϊόντων από τη χώρα αυτή. Οι εισαγωγές πρέπει να πληρούν επίσης τις σχετικές απαιτήσεις για την υγεία των ζώων και τη δημόσια υγεία.

ΜΕΡΟΣ I

Κατάλογος τρίτων χωρών από τις οποίες τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν τις εισαγωγές γάλακτος και προϊόντων με βάση το γάλα

Οι τρίτες χώρες που αναγράφονται στη στήλη B ή στη στήλη Γ του παραρτήματος της απόφασης 95/340/ΕΚ.

ΜΕΡΟΣ II

Κατάλογος τρίτων χωρών από τις οποίες τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν τις εισαγωγές μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών (πλην του ιχθυάλευρου)

Οι τρίτες χώρες που αναγράφονται στο μέρος I του παραρτήματος της απόφασης 79/542/ΕΟΚ.

ΜΕΡΟΣ III

Κατάλογος τρίτων χωρών από τις οποίες τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν τις εισαγωγές ιχθυάλευρου και ιχθυέλαιου

Οι τρίτες χώρες που αναγράφονται στο παράρτημα της απόφασης 97/296/ΕΚ.

ΜΕΡΟΣ IV

Κατάλογος τρίτων χωρών από τις οποίες τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν τις εισαγωγές τετηγμένων λιπών (πλην του ιχθυέλαιου)

Οι τρίτες χώρες που αναγράφονται στο μέρος I του παραρτήματος της απόφασης 79/542/ΕΟΚ.

ΜΕΡΟΣ V

Κατάλογος τρίτων χωρών από τις οποίες τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν τις εισαγωγές προϊόντων αίματος για πρώτες ύλες ζωοτροφών

Α. Προϊόντα αίματος οπληφόρων

Οι τρίτες χώρες ή τμήματα της επικράτειας των χωρών οι οποίες αναγράφονται στο μέρος I του παραρτήματος της απόφασης 79/542/ΕΟΚ, από τις οποίες επιτρέπονται οι εισαγωγές όλων των κατηγοριών νωπών κρεάτων των αντίστοιχων ειδών.

Β. Προϊόντα αίματος άλλων ειδών

Οι τρίτες χώρες που αναγράφονται στο μέρος I του παραρτήματος της απόφασης 79/542/ΕΟΚ.

ΜΕΡΟΣ VI

Κατάλογος τρίτων χωρών από τις οποίες τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν τις εισαγωγές προϊόντων αίματος (με εξαίρεση τα ιπποειδή) που προορίζονται για την παραγωγή τεχνικών προϊόντων και φαρμακευτικών προϊόντων

Α. Προϊόντα αίματος οπληφόρων

Οι τρίτες χώρες ή τμήματα της επικράτειας των χωρών που αναγράφονται στο μέρος I του παραρτήματος της απόφασης 79/542/ΕΟΚ, από τις οποίες επιτρέπονται οι εισαγωγές όλων των κατηγοριών νωπών κρεάτων των αντίστοιχων ειδών.

Β. Προϊόντα αίματος από άλλα είδη

Οι τρίτες χώρες που αναγράφονται στο μέρος I του παραρτήματος της απόφασης 79/542/ΕΟΚ.

ΜΕΡΟΣ VII

Κατάλογος τρίτων χωρών από τις οποίες τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν τις εισαγωγές αμεταποίητων υλικών για την παρασκευή τροφών για ζώα συντροφιάς και τεχνικών προϊόντων

Α. Αμεταποίητα υλικά από βοοειδή, αιγοπρόβατα, χοίρους και ιπποειδή

Οι τρίτες χώρες ή τμήματα της επικράτειας των χωρών που αναγράφονται στο μέρος Ι του παραρτήματος της απόφασης 79/542/ΕΟΚ, από τις οποίες επιτρέπονται οι εισαγωγές όλων των κατηγοριών νωπών κρεάτων των αντίστοιχων ειδών.

Β. Αμεταποίητα υλικά πουλερικών

Οι τρίτες χώρες από τις οποίες τα κράτη μέλη επιτρέπουν τις εισαγωγές νωπού κρέατος πουλερικών.

Γ. Αμεταποίητα υλικά άλλων ειδών

Οι τρίτες χώρες που αναγράφονται στο μέρος I του παραρτήματος της απόφασης 79/542/ΕΟΚ.

ΜΕΡΟΣ VIII

Κατάλογος τρίτων χωρών από τις οποίες τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν τις εισαγωγές ακατέργαστων τριχών χοίρου

Οι τρίτες χώρες που αναγράφονται στο μέρος I του παραρτήματος της απόφασης 79/542/ΕΟΚ.

ΜΕΡΟΣ IX

Κατάλογος τρίτων χωρών από τις οποίες τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν τις εισαγωγές κόπρου για τη βελτίωση του εδάφους

Α. Μεταποιημένα προϊόντα κόπρου

Οι τρίτες χώρες που αναγράφονται στο μέρος I του παραρτήματος της απόφασης 79/542/ΕΟΚ.

Β. Μεταποιημένη κόπρος ιπποειδών

Οι τρίτες χώρες που αριθμούνται στο μέρος I του παραρτήματος της απόφασης 79/542/ΕΟΚ για τα ζώντα ιπποειδή.

Γ. Αμεταποίητη κόπρος πουλερικών

Οι τρίτες χώρες από τις οποίες τα κράτη μέλη επιτρέπουν τις εισαγωγές νωπού κρέατος πουλερικών.

ΜΕΡΟΣ X

Κατάλογος τρίτων χωρών από τις οποίες τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν τις εισαγωγές τροφών για ζώα συντροφιάς και δερμάτινων κοκάλων για σκύλους

Οι τρίτες χώρες που απαριθμούνται στο μέρος I του παραρτήματος της απόφασης 79/542/ΕΟΚ και οι ακόλουθες χώρες:

(LK) Σρι Λάνκα(1),

(JP) Ιαπωνία(2),

(TW) Ταϊβάν(3).

ΜΕΡΟΣ XI

Κατάλογος τρίτων χωρών από τις οποίες τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν τις εισαγωγές ζελατίνης, υδρολυμένων πρωτεϊνών και όξινου φωσφορικού ασβεστίου

Οι τρίτες χώρες που αναγράφονται στο μέρος I του παραρτήματος της απόφασης 79/542/ΕΟΚ και οι ακόλουθες χώρες:

(KR) Δημοκρατία της Κορέας(4)

(MY) Μαλαισία(5)

(PK) Πακιστάν(6)

(TW) Ταϊβάν(7).

(1) Τα δερμάτινα κόκαλα για σκύλους παρασκευάζονται αποκλειστικά από δορές και δέρματα οπληφόρων ζώων.

(2) Μεταποιημένες τροφές αποκλειστικά για διακοσμητικά ψάρια ενυδρείου.

(3) Μεταποιημένες τροφές αποκλειστικά για διακοσμητικά ψάρια ενυδρείου.

(4) Αποκλειστικά ζελατίνη.

(5) Αποκλειστικά ζελατίνη.

(6) Αποκλειστικά ζελατίνη.

(7) Αποκλειστικά ζελατίνη.