32002R1412

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1412/2002 της Επιτροπής, της 29ης Ιουλίου 2002, για την επιβολή προσωρινού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ελαστικοποιημένων νημάτων από πολυεστέρες (ΡΤΥ) καταγωγής Ινδίας

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 205 της 02/08/2002 σ. 0050 - 0069


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1412/2002 της Επιτροπής

της 29ης Ιουλίου 2002

για την επιβολή προσωρινού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ελαστικοποιημένων νημάτων από πολυεστέρες (ΡΤΥ) καταγωγής Ινδίας

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 384/96 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1995, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας(1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2238/2000(2), και ιδίως το άρθρο 7,

Κατόπιν διαβουλεύσεων με τη συμβουλευτική επιτροπή,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

(1) Στις 9 Νοεμβρίου 2001, η Επιτροπή ανήγγειλε, με ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(3), την έναρξη διαδικασίας αντιντάμπινγκ σχετικά με τις εισαγωγές στην Κοινότητα ελαστικοποιημένων νημάτων από πολυεστέρες (εφεξής "ΡΤΥ") καταγωγής Ινδίας.

(2) Η διαδικασία κινήθηκε ύστερα από καταγγελία που υποβλήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2001 από την International Committee of Rayon and Synthetic Fibres (CIRFS), για λογαριασμό των παραγωγών που αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής κοινοτικής παραγωγής PTY. Η καταγγελία περιείχε αποδεικτικά στοιχεία ως προς την ύπαρξη πρακτικής ντάμπινγκ όσον αφορά το εν λόγω προϊόν και τη σημαντική ζημία που προέκυψε από την πρακτική αυτή, τα οποία θεωρήθηκαν επαρκή για να δικαιολογήσουν την έναρξη διαδικασίας αντιντάμπινγκ.

(3) Επί του παρόντος, ισχύουν οριστικά μέτρα αντιντάμπινγκ για τις εισαγωγές PTY καταγωγής Μαλαισίας [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1001/97 του Συμβουλίου(4), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1992/2000(5)], Ινδονησίας, Ταϊλάνδης [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2160/96 του Συμβουλίου(6), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1078/2001(7)] και Ταϊβάν [κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3905/88 του Συμβουλίου(8), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2010/2000(9)]. Τα μέτρα αυτά όσον αφορά τις εισαγωγές καταγωγής Μαλαισίας(10), Ταϊβάν(11), Ινδονησίας(12), Ταϊλάνδης(13) επανεξετάζονται επί του παρόντος ενόψει της λήξης ισχύος τους σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 384/96 (εφεξής "ο βασικός κανονισμός").

(4) Η έναρξη παράλληλης διαδικασίας κατά των επιδοτήσεων σχετικά με τις εισαγωγές στην Κοινότητα του ιδίου προϊόντος, καταγωγής Ινδίας και Ινδονησίας, αναγγέλθηκε με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(14) την ίδια ημερομηνία.

(5) Η Επιτροπή ενημέρωσε επίσημα τον καταγγέλλοντα και τους λοιπούς γνωστούς κοινοτικούς παραγωγούς, τους παραγωγούς-εξαγωγείς, την αντιπροσωπευτική τους ένωση, τους εισαγωγείς, τους χρήστες και τους γνωστούς ως ενδιαφερόμενους προμηθευτές καθώς και τους αντιπροσώπους της Ινδίας σχετικά με την έναρξη της διαδικασίας. Στα άμεσα ενδιαφερόμενα μέρη δόθηκε η δυνατότητα να εκθέσουν γραπτώς τις απόψεις τους και να ζητήσουν ακρόαση εντός της προθεσμίας που προβλεπόταν στην ανακοίνωση σχετικά με την έναρξη της διαδικασίας.

(6) Ορισμένοι παραγωγοί-εξαγωγείς της Ινδίας και η ένωσή τους, καθώς και διάφοροι παραγωγοί, χρήστες και εισαγωγείς-έμποροι της Κοινότητας, γνωστοποίησαν γραπτώς τις απόψεις τους. Δεκτά σε ακρόαση έγιναν όλα τα μέρη που το ζήτησαν εντός της καθορισθείσας προθεσμίας και τα οποία απέδειξαν ότι η ακρόασή τους επιβάλλεται ένεκα ειδικών λόγων.

(7) Λαμβανομένου υπόψη του φαινομενικά υψηλού αριθμού των παραγωγών-εξαγωγέων στην Ινδία, όπως αναφέρεται στην καταγγελία, αποφασίστηκε να εφαρμοστούν δειγματοληπτικές μέθοδοι για τη διερεύνηση της πρακτικής ντάμπινγκ, σύμφωνα με το άρθρο 17 του βασικού κανονισμού και όπως περιγράφεται πιο αναλυτικά στην αιτιολογική σκέψη 14 και εξής του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή έστειλε ερωτηματολόγια σε αντιπροσωπευτικό δείγμα των παραγωγών-εξαγωγέων της Ινδίας και έλαβε λεπτομερείς απαντήσεις.

(8) Η Επιτροπή έστειλε επίσης ερωτηματολόγια σε όλα τα γνωστά ως ενδιαφερόμενα μέρη. Ελήφθησαν απαντήσεις από δύο από τους έξι καταγγέλλοντες κοινοτικούς παραγωγούς και από έναν κοινοτικό παραγωγό που δεν είχε υποβάλει κατ' αρχάς καταγγελία. Η Επιτροπή έλαβε επίσης απαντήσεις από έναν χρήστη και δύο προμηθευτές πρώτων υλών, οι οποίες περιελάμβαναν αρκετά πλήρεις και αντιπροσωπευτικές πληροφορίες για να χρησιμοποιηθούν κατά την αξιολόγηση του κοινοτικού συμφέροντος. Δεν απάντησαν στο ερωτηματολόγιο ούτε αναγγέλθηκαν στην Κοινότητα εισαγωγείς που δεν είναι συνδεδεμένοι με παραγωγούς-εξαγωγείς.

(9) Η Επιτροπή αναζήτησε και επαλήθευσε όλες τις πληροφορίες που έκρινε απαραίτητες για τον προκαταρκτικό προσδιορισμό της πρακτικής ντάμπινγκ, της ζημίας που προέκυψε και του συμφέροντος της Κοινότητας. Πραγματοποιήθηκαν επίσης επιτόπιες επαληθεύσεις στις εγκαταστάσεις των ακόλουθων εταιρειών:

α) κοινοτικοί παραγωγοί

- Dupont SA, Ηνωμένο Βασίλειο,

- Sinterama SpA, Iταλία·

β) παραγωγοί-εξαγωγείς στην Ινδία

- Indo Rama Synthetics Ltd, Nagpur,

- Reliance Industries Ltd και οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, Mumbai και Nagpur,

- Welspun Syntex Ltd, Mumbai.

(10) Η έρευνα για το ντάμπινγκ και τη ζημία κάλυψε την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου 2000 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2001 (εφεξής "περίοδος έρευνας" ή "ΠΕ"). Η εξέταση των τάσεων σχετικά με την εκτίμηση της ζημίας κάλυψε την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου 1997 έως το τέλος της ΠΕ (εφεξής "εξεταζόμενη περίοδος").

Β. ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΟΜΟΕΙΔΕΣ ΠΡΟΪΟΝ

1. Υπό εξέταση προϊόν

(11) Το υπό εξέταση προϊόν είναι ελαστικοποιημένα νήματα από πολυεστέρες (εφεξής PTY) καταγωγής Ινδίας, το οποίο υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 5402 33 00. Τα PTY προέρχονται άμεσα από νήματα από πολυεστέρες με ίνες μερικώς προσανατολισμένες που εν συνεχεία ελαστικοποιούνται. Χρησιμοποιούνται τόσο στην υφαντική όσο και στην πλεκτοβιομηχανία για την παραγωγή υφασμάτων από πολυεστέρα ή από πολυεστέρα και βαμβάκι. Στο εμπόριο απαντώνται διάφοροι τύποι του προϊόντος, οι οποίοι διακρίνονται λόγω των διαφορετικών χαρακτηριστικών τους, δηλαδή ανάλογα με το βάρος (ντενιέ), τον αριθμό των ινών, τη φύση των ινών ως επιβραδυντών φλόγας, το χρώμα και τη συστροφή. Επίσης, υπάρχουν διάφορες ποιότητες, ανάλογα με την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας παραγωγής. Ωστόσο, δεν υφίστανται ουσιαστικές διαφορές όσον αφορά τα βασικά φυσικά χαρακτηριστικά και τις χρήσεις των διαφόρων τύπων και ποιοτήτων PTY. Υπό τις συνθήκες αυτές, όλοι οι τύποι PTY θεωρούνται ως ένα προϊόν για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας.

2. Ομοειδές προϊόν

(12) Η έρευνα κατέδειξε ότι τα PTY που παράγονται και πωλούνται στην εγχώρια αγορά της Ινδίας διαθέτουν παρόμοια βασικά φυσικά χαρακτηριστικά και χρήσεις σε σύγκριση με το προϊόν που εξάγεται από τη χώρα αυτή στην Κοινότητα. Κατ' αναλογία, τα PTY που παράγονται από τους καταγγέλλοντες κοινοτικούς παραγωγούς και πωλούνται στην κοινοτική αγορά διαθέτουν παρόμοια βασικά φυσικά χαρακτηριστικά και χρήσεις σε σύγκριση με το προϊόν που εξάγεται στην Κοινότητα από την εν λόγω χώρα.

(13) Συνεπώς, τα PTY που πωλούνται στην εγχώρια αγορά της Ινδίας και εξάγονται στην Κοινότητα, καθώς και τα PTY που παράγονται και πωλούνται στην Κοινότητα, θεωρούνται προϊόντα ομοειδή κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 4 του βασικού κανονισμού.

Γ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

1. Δειγματοληψία των ινδών εξαγωγέων

(14) Λαμβανομένου υπόψη του μεγάλου αριθμού παραγωγών-εξαγωγέων της Ινδίας που αναφέρονται στην καταγγελία, η Επιτροπή θεώρησε απαραίτητο αρχικά να εφαρμόσει δειγματοληπτικές μεθόδους κατά την έννοια του άρθρου 17 του βασικού κανονισμού.

(15) Για να μπορέσει η Επιτροπή να επιλέξει δείγμα, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού, οι παραγωγοί-εξαγωγείς κλήθηκαν να αναγγελθούν εντός τριών εβδομάδων από την έναρξη της διαδικασίας και να υποβάλουν βασικές πληροφορίες σχετικά με τις εξαγωγικές και τις εγχώριες πωλήσεις τους, τις συγκεκριμένες δραστηριότητές τους όσον αφορά την παραγωγή του εν λόγω προϊόντος, καθώς και την εταιρική επωνυμία και τις δραστηριότητες όλων των συνδεδεμένων εταιρειών στον τομέα της παραγωγής ή/και πώλησης PTY. Η Επιτροπή ήρθε επίσης σε επαφή για το θέμα αυτό με τις ινδικές αρχές και την ινδική ένωση παραγωγών-εξαγωγέων, οι οποίες δεν εξέφρασαν αντιρρήσεις σχετικά με τη χρησιμοποίηση της δειγματοληπτικής μεθόδου.

2. Προεπιλογή των εταιρειών που συνεργάστηκαν στην έρευνα

(16) Δώδεκα ινδικές εταιρείες αναγγέλθηκαν και υπέβαλαν τις πληροφορίες που ζητήθηκαν εντός της περιόδου των τριών εβδομάδων που καθορίζεται στο άρθρο 17 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού. Ωστόσο, μόνο εννέα από τις εταιρείες αυτές ήταν παραγωγοί που δήλωσαν ότι πραγματοποίησαν εξαγωγές στην Κοινότητα κατά την περίοδο της έρευνας. Οι παραγωγοί αυτοί που εξήγαγαν το υπό εξέταση προϊόν στην Κοινότητα κατά την ΠΕ και εξέφρασαν την επιθυμία να συμπεριληφθούν στο δείγμα, θεωρήθηκαν αρχικά ως συνεργαζόμενοι και λήφθηκαν υπόψη στην επιλογή του δείγματος. Οι εταιρείες αυτές αντιπροσωπεύουν έως το 98 % του συνόλου των εξαγωγών του υπό εξέταση προϊόντος από την Ινδία προς την Κοινότητα. Όσον αφορά τις υπόλοιπες τρεις εταιρείες, οι δύο ήταν εμπορικές επιχειρήσεις που δεν θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη στην επιλογή του δείγματος, ενώ η τελευταία ήταν παραγωγός-εξαγωγέας που δεν είχε πραγματοποιήσει εξαγωγές στην Κοινότητα κατά την ΠΕ.

(17) Οι εταιρείες που δεν αναγγέλθηκαν εντός της προθεσμίας των τριών εβδομάδων θεωρήθηκε ότι δεν συνεργάστηκαν στην έρευνα.

3. Επιλογή του δείγματος

(18) Σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού, το δείγμα επιλέχθηκε με βάση το μεγαλύτερο αντιπροσωπευτικό όγκο εξαγωγών, για τον οποίον ήταν εύλογο να διεξαχθεί έρευνα εντός του διαθέσιμου χρόνου.

(19) Με βάση το κριτήριο αυτό και με κοινή συμφωνία με τις ινδικές αρχές και την ινδική ένωση των παραγωγών-εξαγωγέων επιλέχθηκαν τρεις παραγωγοί-εξαγωγείς για να αποτελέσουν το δείγμα. Οι τρεις εταιρείες που επιλέχθηκαν στο δείγμα αντιπροσώπευαν περίπου το 70 % των ινδικών εξαγωγών PTY στην Κοινότητα και περίπου το 65 % των εγχώριων πωλήσεων PTY στην Ινδία.

(20) Οι έξι συνεργασθέντες παραγωγοί-εξαγωγείς που τελικά δεν λήφθηκαν υπόψη στη δειγματοληψία, ενημερώθηκαν για το γεγονός ότι οι ενδεχόμενοι δασμοί αντιντάμπινγκ επί των εξαγωγών τους θα υπολογίζονταν σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 6 του βασικού κανονισμού. Ορισμένες από τις εταιρείες αυτές είχαν εκφράσει αρχικά την πρόθεση να ζητήσουν ατομικό περιθώριο, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 3 του βασικού κανονισμού στην περίπτωση που δεν επιλέγονταν στο δείγμα. Ωστόσο, δεν ελήφθη κανένα τεκμηριωμένο αίτημα εντός της προθεσμίας που καθορίστηκε στην ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας.

(21) Ο παραγωγός-εξαγωγέας που δεν ήταν συνδεδεμένος με κανέναν από τους παραγωγούς-εξαγωγείς που αποτέλεσαν αντικείμενο της έρευνας και δεν εξήγαγε το υπό εξέταση προϊόν στην Κοινότητα κατά την ΠΕ, παρότι είχε πραγματοποιήσει ορισμένες εξαγωγές στην Κοινότητα μετά την ΠΕ, ενημερώθηκε επίσης για το γεγονός ότι οι τυχόν δασμοί αντιντάμπινγκ επί των εξαγωγών του θα υπολογίζονταν σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 6 του βασικού κανονισμού.

(22) Εστάλησαν ερωτηματολόγια προς συμπλήρωση και στις τρεις εταιρείες που συμπεριλήφθηκαν αρχικά στο δείγμα, ενώ στην εταιρεία που είχε πραγματοποιήσει εξαγωγές στην Κοινότητα μόνο μετά το τέλος της ΠΕ απεστάλη λιγότερο λεπτομερές ερωτηματολόγιο.

(23) Για τις δύο εταιρείες που αποτέλεσαν τελικά το δείγμα και που συνεργάστηκαν πλήρως κατά την έρευνα καθορίστηκε ατομικό περιθώριο ντάμπινγκ και ατομικός δασμός.

Δ. ΝΤΑΜΠΙΝΓΚ

1. Κανονική αξία

(24) Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού, η Επιτροπή εξέτασε κατ' αρχάς κατά πόσον οι εγχώριες πωλήσεις PTY σε ανεξάρτητους πελάτες από καθέναν από τους παραγωγούς-εξαγωγείς ήταν αντιπροσωπευτικές, δηλαδή κατά πόσον ο συνολικός όγκος αυτών των πωλήσεων ήταν ίσος με ή μεγαλύτερος από το 5 % του συνολικού όγκου των αντιστοίχων εξαγωγικών πωλήσεων στην Κοινότητα.

(25) Από την εκτίμηση αυτή προέκυψε ότι όλοι οι παραγωγοί-εξαγωγείς που αποτέλεσαν αντικείμενο της έρευνας πραγματοποίησαν αντιπροσωπευτικές πωλήσεις PTY στις εγχώριες αγορές τους κατά την περίοδο της έρευνας.

(26) Εν συνεχεία, η Επιτροπή εξέτασε αν οι τύποι του υπό εξέταση προϊόντος που πωλήθηκαν στην εγχώρια αγορά και εκείνοι που εξήχθησαν ήταν ομοειδείς ως προς την ποιότητα, το ντενιέ, τον αριθμό των ινών, τα χαρακτηριστικά των ινών ως επιβραδυντών φλόγας, το χρώμα και τη συστροφή, και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για πανομοιότυπα ή άμεσα συγκρίσιμα προϊόντα.

(27) Επιπλέον, και για καθέναν από τους τύπους του προϊόντος που πωλήθηκαν από τον παραγωγό-εξαγωγέα στην εγχώρια αγορά, ο οποίος αποδείχθηκε ότι ήταν άμεσα συγκρίσιμος με τον τύπο που πωλήθηκε προς εξαγωγή στην Κοινότητα, η Επιτροπή εξέτασε κατά πόσον οι εγχώριες πωλήσεις ήταν επαρκώς αντιπροσωπευτικές, κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού. Οι εγχώριες πωλήσεις ενός συγκεκριμένου τύπου του προϊόντος θεωρήθηκαν αρκετά αντιπροσωπευτικές όταν, κατά την περίοδο έρευνας, ο συνολικός όγκος των εγχώριων πωλήσεων του εν λόγω τύπου αντιπροσώπευε 5 % ή περισσότερο του συνολικού όγκου πωλήσεων του συγκρίσιμου τύπου προϊόντος που εξήχθη στην Κοινότητα.

(28) Εν συνεχεία, η Επιτροπή εξέτασε κατά πόσον οι εγχώριες πωλήσεις κάθε εταιρείας μπορούσαν να θεωρηθούν ότι πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο συνήθων εμπορικών πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 4 του βασικού κανονισμού.

Για το σκοπό αυτό καθορίστηκε, για κάθε τύπο του προϊόντος που εξήχθη, το ποσοστό των εγχώριων πωλήσεων προς ανεξάρτητους πελάτες που πραγματοποιήθηκαν με απώλειες στην εγχώρια αγορά κατά την περίοδο της έρευνας:

α) για τους τύπους του προϊόντος για τους οποίους πάνω από το 80 % κατ' όγκον των πωλήσεων στην εγχώρια αγορά πραγματοποιήθηκε σε τιμές όχι χαμηλότερες από το μοναδιαίο κόστος και για τους οποίους ο μέσος σταθμισμένος όρος των τιμών πώλησης ήταν ίσος με ή υψηλότερος από το σταθμισμένο μέσο κόστος παραγωγής, η κανονική αξία, ανά τύπο προϊόντος, υπολογίστηκε ως ο μέσος σταθμισμένος όρος όλων των εγχώριων τιμών πώλησης του εν λόγω τύπου·

β) για τους τύπους του προϊόντος για τους οποίους τουλάχιστον το 10 %, αλλά όχι περισσότερο από το 80 % κατ' όγκον των πωλήσεων στην εγχώρια αγορά πραγματοποιήθηκε σε τιμές όχι χαμηλότερες από το μοναδιαίο κόστος, η κανονική αξία, ανά τύπο προϊόντος, υπολογίστηκε ως ο μέσος σταθμισμένος όρος των τιμών των εγχώριων πωλήσεων που διαπιστώθηκε ότι ήταν ίσες με ή πάνω από το μοναδιαίο κόστος του εν λόγω τύπου προϊόντος·

γ) για τους τύπους του προϊόντος για τους οποίους λιγότερο από 10 % κατ' όγκον των πωλήσεων στην εγχώρια αγορά πραγματοποιήθηκε σε τιμή όχι χαμηλότερη από το μοναδιαίο κόστος, θεωρήθηκε ότι ο εν λόγω τύπος προϊόντος δεν πωλήθηκε κατά τις συνήθεις εμπορικές πράξεις και, συνεπώς, κατασκευάστηκε η κανονική αξία.

(29) Για ορισμένους τύπους του προϊόντος που πωλήθηκαν προς εξαγωγή στην Κοινότητα και από τις τρεις εταιρείες που αποτέλεσαν αντικείμενο της έρευνας, διαπιστώθηκε ότι οι εγχώριες πωλήσεις πραγματοποιήθηκαν κατά τις συνήθεις εμπορικές πράξεις. Η κανονική αξία για τον αντίστοιχο τύπο του προϊόντος υπολογίστηκε με βάση τις πράγματι καταβληθείσες ή καταβλητέες τιμές από τους ανεξάρτητους πελάτες στην εγχώρια αγορά της Ινδίας, κατά την περίοδο της έρευνας, όπως ορίζει το άρθρο 2 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού.

(30) Για τις πωλήσεις των τύπων του προϊόντος που πραγματοποιήθηκαν κατά τις συνήθεις εμπορικές πράξεις, καθώς και για τους τύπους του προϊόντος που δεν πωλήθηκαν σε αντιπροσωπευτικές ποσότητες στην εγχώρια αγορά, η κανονική αξία κατασκευάστηκε. Και οι τρεις εταιρείες που αποτέλεσαν αντικείμενο της έρευνας εξήγαγαν στην Κοινότητα ορισμένους τύπους του προϊόντος που υπάγονται στις κατηγορίες αυτές.

(31) Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 6 του βασικού κανονισμού, η κανονική αξία κατασκευάστηκε προσθέτοντας τα έξοδα πώλησης, τα γενικά και διοικητικά έξοδα που προέκυψαν (εφεξής ΠΓ & Δ) και το μέσο σταθμισμένο όρο κέρδους που απεκόμισαν οι συνεργασθέντες παραγωγοί-εξαγωγείς επί των εγχωρίων πωλήσεων του ομοειδούς προϊόντος, κατά τις συνήθεις εμπορικές πράξεις, κατά την περίοδο της έρευνας, στο δικό τους μέσο κόστος παραγωγής κατά την περίοδο της έρευνας. Στις περιπτώσεις που κρίθηκε απαραίτητο, τα στοιχεία για το κόστος παραγωγής και τα έξοδα ΠΓ & Δ που αναφέρθηκαν διορθώθηκαν πριν χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο της ύπαρξης συνήθων εμπορικών πράξεων και για την κατασκευή της κανονικής αξίας.

2. Τιμή εξαγωγής

(32) Δεδομένου ότι όλες οι εξαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος από τους τρεις παραγωγούς-εξαγωγείς πραγματοποιήθηκαν απευθείας σε ανεξάρτητους πελάτες στην Κοινότητα, η τιμή εξαγωγής καθορίστηκε, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 8 του βασικού κανονισμού, με βάση τις πράγματι καταβληθείσες ή καταβλητέες τιμές εξαγωγής.

3. Σύγκριση

(33) Η σύγκριση μεταξύ της κανονικής αξίας και της τιμής εξαγωγής πραγματοποιήθηκε σε επίπεδο τιμής "εκ του εργοστασίου". Για να εξασφαλισθεί δίκαιη σύγκριση μεταξύ της κανονικής αξίας και της τιμής εξαγωγής, πραγματοποιήθηκαν οι δέουσες προσαρμογές για να ληφθούν υπόψη οι διαφορές που επηρεάζουν τη συγκρισιμότητα των τιμών, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 10 του βασικού κανονισμού. Για όλους τους παραγωγούς-εξαγωγείς που αποτέλεσαν αντικείμενο της έρευνας, πραγματοποιήθηκαν προσαρμογές για τις διαφορές όσον αφορά τα έξοδα μεταφοράς, τους θαλάσσιους ναύλους, τα έξοδα ασφάλισης, τα έξοδα διεκπεραίωσης, φόρτωσης καθώς και τα παρεπόμενα έξοδα, τις εισαγωγικές επιβαρύνσεις και τους έμμεσους φόρους, το πιστωτικό κόστος, το κόστος των υπηρεσιών μετά την πώληση, τις προμήθειες, τις εκπτώσεις και μειώσεις, στις περιπτώσεις που κρίθηκε σκόπιμο και δικαιολογημένο.

(34) Και οι τρεις εταιρείες που αποτέλεσαν αντικείμενο της έρευνας ζήτησαν να γίνει προσαρμογή της κανονικής αξίας για να ληφθεί υπόψη η επιστροφή των εισαγωγικών επιβαρύνσεων σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 10 στοιχείο β) του βασικού κανονισμού, με την αιτιολογία ότι οι εισαγωγικοί δασμοί επιβάρυναν, κατά τους ισχυρισμούς, το ομοειδές προϊόν όταν προοριζόταν αυτό για κατανάλωση στη χώρα εξαγωγής, αλλά επιστράφηκαν ή δεν καταβλήθηκαν όταν το υπό εξέταση προϊόν πωλήθηκε προς εξαγωγή στην Κοινότητα. Όλες οι εταιρείες προσέφυγαν στο καθεστώς πιστώσεων εισαγωγικών δασμών (Duty Entitlement Passbook Scheme - DΕΡΒ) μετά την εξαγωγή ή/και στο σύστημα προηγούμενης άδειας (Αdvance License Scheme - ALS) για το λόγο αυτό. Το αίτημα αυτό απορρίφθηκε επειδή δεν προσκομίστηκαν αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με τα οποία το ομοειδές προϊόν επιβαρύνθηκε με εισαγωγικούς δασμούς όταν αυτό προοριζόταν προς κατανάλωση στην εγχώρια αγορά. Εναλλακτικά, οι εταιρείες ζήτησαν να γίνει η ίδια προσαρμογή σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 10 στοιχείο ι). Ωστόσο, επειδή οι εταιρείες δεν μπόρεσαν να αποδείξουν ότι το σύστημα DEPB μετά την εξαγωγή ή/και το ALS θίγουν τη συγκρισιμότητα των τιμών, και ιδίως ότι οι αγοραστές στην εγχώρια αγορά καταβάλλουν συνεχώς διαφορετικές τιμές λόγω των πλεονεκτημάτων των προαναφερόμενων συστημάτων, δεν μπόρεσε να γίνει αποδεκτό το αίτημα προσαρμογής.

(35) Μια εταιρεία που αποτέλεσε αντικείμενο της έρευνας ζήτησε προσαρμογή κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 10 στοιχείο β) του βασικού κανονισμού κατά ποσό που αντιστοιχεί σε έμμεσο φόρο στον οποίο υπόκειται το ομοειδές προϊόν, όταν το προϊόν προορίζεται για κατανάλωση στην Ινδία, και ο οποίος επιστρέφεται για το εξαγόμενο στην Κοινότητα προϊόν. Όπως διαπιστώθηκε, ο φόρος επιστράφηκε πράγματι στην εν λόγω εταιρεία κατά την εξαγωγή του υπό εξέταση προϊόντος. Ωστόσο, δεδομένου ότι η εταιρεία δεν μπόρεσε να αποδείξει ότι της επιστράφηκε ολόκληρο το ποσό του εν λόγω φόρου, το απαιτούμενο ποσό προσαρμόστηκε προς τα κάτω. Μια άλλη εταιρεία που αποτέλεσε αντικείμενο της έρευνας ζήτησε προσαρμογή σύμφωνα με το ίδιο άρθρο του βασικού κανονισμού κατά ποσό που αντιστοιχεί σε έμμεσο φόρο στον οποίο υπόκειται το ομοειδές προϊόν, όταν αυτό προορίζεται για κατανάλωση στην Ινδία, και ο οποίος δεν επιστρέφεται για το εξαγόμενο στην Κοινότητα προϊόν. Εν προκειμένω, διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία δεν είχε αναφέρει δεόντως τις αντίστοιχες ποσότητες πρώτων υλών που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή του ομοειδούς προϊόντος. Επομένως, δεν υπήρχαν αποδεικτικά στοιχεία όσον αφορά το ακριβές ποσό του έμμεσου φόρου που επιβάρυνε το ομοειδές προϊόν και ο ισχυρισμός αυτός απορρίφθηκε.

(36) Μια εταιρεία που αποτέλεσε αντικείμενο της έρευνας ζήτησε να γίνει προσαρμογή σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 10 στοιχείο β) του βασικού κανονισμού, για το φόρο επί των πωλήσεων (έμμεσο φόρο) που επιβάλλουν οι ινδικές περιφερειακές αρχές, ο οποίος καταβάλλεται, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, στις εγχώριες πωλήσεις. Η εν λόγω εταιρεία απαλλάχθηκε από την κατάθεση του φόρου επί των πωλήσεων στο δημόσιο ταμείο του κράτους. Η εν λόγω απαλλαγή χορηγείται στις εταιρείες που επενδύουν στην εν λόγω περιοχή. Εν προκειμένω, δεν αποδείχθηκε ότι η εταιρεία είχε εισπράξει τον εν λόγω φόρο επί των εγχώριων πωλήσεων καταθέτοντας εν συνεχεία το φόρο αυτό στο δημόσιο ταμείο και, επομένως, ότι ένας τέτοιος φόρος επί των πωλήσεων "επιβάρυνε το ομοειδές προϊόν" που πωλείται στην εγχώρια αγορά. Έτσι, το αίτημα αυτό θεωρήθηκε αβάσιμο.

(37) Δύο εταιρείες που αποτέλεσαν αντικείμενο της έρευνας ζήτησαν προσαρμογή για διαφορές στο επίπεδο εμπορίας σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 10 στοιχείο δ) του βασικού κανονισμού. Η προσαρμογή δεν ήταν δυνατό να χορηγηθεί, δεδομένου ότι οι εταιρείες δεν μπόρεσαν να αποδείξουν ότι υπήρχε διαφορετικό στάδιο εμπορίας μεταξύ της τιμής εξαγωγής και της κανονικής αξίας και ότι, επομένως, επηρεαζόταν η συγκρισιμότητα των τιμών. Πιο συγκεκριμένα, υποστηρίχθηκε ότι υπήρχαν δύο διαφορετικά στάδια εμπορίας, τόσο στην εξαγωγική όσο και στην εγχώρια αγορά, αλλά δεν διαπιστώθηκε καμία σταθερή και σαφής διαφορά μεταξύ των λειτουργιών και των τιμών των οικείων εταιρειών στα διάφορα στάδια εμπορίας στην εγχώρια αγορά της Ινδίας. Εναλλακτικά, οι δύο εταιρείες ζήτησαν να γίνει η ίδια προσαρμογή σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 10 στοιχείο γ) ή το άρθρο 2 παράγραφος 10 στοιχείο ι). Το αίτημα αυτό δεν μπορούσε να γίνει αποδεκτό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 10 στοιχείο γ) του βασικού κανονισμού, δεδομένου ότι οι εκπτώσεις για την ποσότητα λαμβάνονται υπόψη για μια προσαρμογή μόνον όταν χορηγούνται πράγματι για τις διαφορές μεταξύ των ποσοτήτων που συνδέονται άμεσα με τις υπό εξέταση πωλήσεις και οι οικείες εταιρείες χορήγησαν έκπτωση τέτοιου τύπου. Το αίτημα δεν μπορούσε να γίνει δεκτό ούτε σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 10 στοιχείο ι) του βασικού κανονισμού, δεδομένου ότι διαπιστώθηκε ότι το μοντέλο που περιγράφηκε από τις εταιρείες δεν εφαρμοζόταν συνεχώς στις πωλήσεις τους στην εγχώρια αγορά και, επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι το αίτημα αυτό ήταν σχεδόν πανομοιότυπο με τα αιτήματα που υποβλήθηκαν για τις διαφορές σχετικά με το στάδιο εμπορίας και τις εκπτώσεις επί των ποσοτήτων, τα οποία είχαν ήδη απορριφθεί.

(38) Μια εταιρεία που αποτέλεσε αντικείμενο της έρευνας ζήτησε προσαρμογή σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 10 στοιχείο στ) του βασικού κανονισμού για διαφορές στις δαπάνες που συνδέονται άμεσα με τη συσκευασία του εκάστοτε προϊόντος μεταξύ των εξαγόμενων προϊόντων και των προϊόντων που πωλούνται στην εγχώρια αγορά. Εν προκειμένω, η εταιρεία δεν μπόρεσε να αποδείξει ότι μια τέτοια διαφορά κόστους που επηρέαζε τη συγκρισιμότητα των τιμών θα μπορούσε να συνδεθεί άμεσα με το κόστος συσκευασίας του υπό εξέταση προϊόντος. Συνεπώς, ο ισχυρισμός αυτός απορρίφθηκε.

4. Περιθώρια ντάμπινγκ

α) Περιθώριο ντάμπινγκ για τις εταιρείες που αποτέλεσαν αντικείμενο της έρευνας

(39) Καθορίστηκαν τα περιθώρια του ντάμπινγκ με βάση σύγκριση μεταξύ της μέσης σταθμισμένης κανονικής αξίας ανά τύπο προϊόντος και της μέσης σταθμισμένης τιμής εξαγωγής ανά τύπο προϊόντος.

β) Περιθώριο ντάμπινγκ για τις συνεργασθείσες εταιρείες που δεν επιλέχθηκαν στη δειγματοληψία

(40) Το περιθώριο ντάμπινγκ για τους παραγωγούς-εξαγωγείς που αναγγέλθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 17 του βασικού κανονισμού αλλά δεν εξετάστηκαν ατομικά, καθορίστηκε με βάση το σταθμισμένο μέσο όρο των περιθωρίων ντάμπινγκ των εταιρειών που συμπεριλήφθηκαν στο δείγμα σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 6 του βασικού κανονισμού.

γ) Περιθώριο ντάμπινγκ για τις μη συνεργασθείσες εταιρείες

(41) Για τους παραγωγούς-εξαγωγείς που δεν απάντησαν στο ερωτηματολόγιο της Επιτροπής ούτε αναγγέλθηκαν με άλλο τρόπο, το περιθώριο ντάμπινγκ καθορίστηκε με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού.

(42) Για κάθε χώρα που αποτέλεσε αντικείμενο της έρευνας, ο όγκος των εξαγωγών προς την Κοινότητα που αναφέρθηκε από τους συνεργασθέντες παραγωγούς-εξαγωγείς συγκρίθηκε με τα αντίστοιχα στατιστικά στοιχεία της Eurostat επί των εισαγωγών για να προσδιοριστεί το γενικό επίπεδο συνεργασίας.

(43) Όπως διαπιστώθηκε, το γενικό επίπεδο συνεργασίας ήταν υψηλό και θεωρήθηκε σκόπιμο να καθοριστεί υπόλοιπο περιθωρίου ντάμπινγκ για τις μη συνεργασθείσες εταιρείες στο επίπεδο του υψηλότερου περιθωρίου του ντάμπινγκ που καθορίστηκε για μια συνεργασθείσα εταιρεία στην εν λόγω χώρα.

(44) Η παραπάνω προσέγγιση όσον αφορά τις μη συνεργασθείσες εταιρείες θεωρήθηκε επίσης απαραίτητη για να μην επιβραβευθεί η έλλειψη συνεργασίας από μέρους ορισμένων μη συνεργασθεισών εταιρειών.

(45) Τα προσωρινά περιθώρια ντάμπινγκ, εκφραζόμενα ως ποσοστό της τιμής εισαγωγής cif στα σύνορα της Κοινότητας, πριν από την καταβολή του δασμού, είναι τα ακόλουθα:

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Ε. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1. Κοινοτική παραγωγή

(46) Τα ΡΤΥ κατασκευάζονται στην Κοινότητα από τις ακόλουθες εταιρείες:

- τρεις κοινοτικούς παραγωγούς που συνεργάστηκαν πλήρως με την Επιτροπή κατά την έρευνα. Δύο από τους εν λόγω παραγωγούς υπέβαλαν καταγγελία,

- τέσσερις από τους έξι κοινοτικούς παραγωγούς που υπέβαλαν καταγγελία και προσκόμισαν ορισμένα γενικά στοιχεία σχετικά με τις δραστηριότητές τους στην ίδια την καταγγελία. Οι εταιρείες αυτές δεν συνεργάστηκαν πλήρως στην έρευνα, αλλά υποστήριξαν τη διαδικασία,

- άλλους δύο μη καταγγέλλοντες παραγωγούς που προσκόμισαν ορισμένα γενικά στοιχεία σχετικά με τις δραστηριότητές τους και υποστήριξαν την καταγγελία, χωρίς ωστόσο να παράσχουν λεπτομερέστερα στοιχεία,

- δεκατέσσερις άλλους μη καταγγέλλοντες παραγωγούς, οι οποίοι ούτε συνεργάστηκαν στην έρευνα ούτε εξέφρασαν την άποψή τους.

(47) Επομένως, η παραγωγή PTY όλων αυτών των εταιρειών αντιπροσωπεύει την κοινοτική παραγωγή, κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού.

2. Ορισμός του κοινοτικού κλάδου παραγωγής

(48) Η σωρευτική παραγωγή των τριών συνεργασθέντων παραγωγών κατά την περίοδο έρευνας ανερχόταν σε 85238 τόνους, ενώ η συνολική κοινοτική παραγωγή εκτιμάται σε 228491 τόνους, δηλαδή ήταν ίση με το 37 % της κοινοτικής παραγωγής. Ωστόσο, αν αθροιστεί η παραγωγή των εννέα παραγωγών που υποστηρίζουν τη διαδικασία, συνάγεται ποσοστό ίσο προς 74 % της συνολικής κοινοτικής παραγωγής κατά την ΠΕ.

(49) Ένα από τα ενδιαφερόμενα μέρη υποστήριξε ότι μόνο τρεις κοινοτικοί παραγωγοί είχαν συνεργαστεί στην έρευνα και ότι η σωρευτική παραγωγή τους δεν αντιπροσώπευε το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής κοινοτικής παραγωγής. Επιπλέον, το ενδιαφερόμενο αυτό μέρος υποστήριξε ότι τέσσερις από τους έξι αυτούς κοινοτικούς παραγωγούς που υπέβαλαν καταγγελία είχαν αποφασίσει τελικά να μην συνεργαστούν στην έρευνα δεδομένου ότι θεωρούσαν ότι δεν είχαν υποστεί ζημία· επομένως, η διαδικασία ξεκίνησε σε εσφαλμένη βάση και τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση της ζημίας που υπέστη ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής ήταν μεροληπτικά.

(50) Πρώτον, πρέπει να σημειωθεί ότι όλες οι εταιρείες που υποστήριξαν ρητά την καταγγελία πριν από την έναρξη της διαδικασίας αντιπροσώπευαν περίπου τα δύο τρίτα της κοινοτικής παραγωγής και, επομένως, τούτο ήταν αρκετό για την έναρξη της έρευνας. Δεύτερον, οι τρεις εταιρείες που συνεργάστηκαν πλήρως στην έρευνα αντιπροσώπευαν πάνω από το 25 % της κοινοτικής παραγωγής και, επομένως, το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής αυτής κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 και του άρθρου 5 παράγραφος 4 του βασικού κανονισμού.

(51) Επομένως, η Επιτροπή θεωρεί προσωρινά ότι οι τρεις συνεργαζόμενοι παραγωγοί αποτελούν τον "κοινοτικό κλάδο παραγωγής" κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 και του άρθρου 5 παράγραφος 4 του βασικού κανονισμού.

ΣΤ. ΖΗΜΙΑ

1. Προκαταρκτικές παρατηρήσεις

Στοιχεία εισαγωγών

(52) Οι τάσεις των εισαγωγών σε όγκο και τιμές καθορίστηκαν με βάση τα στοιχεία της Eurostat. Όλες οι εισαγωγές PTY πραγματοποιούνται υπό τον κωδικό ΣΟ 5402 33 00, στον οποίο δεν κατατάσσονται άλλα προϊόντα. Τα στοιχεία της Eurostat σχετικά με την Ινδία συγκρίθηκαν με εκείνα που προσκόμισαν οι παραγωγοί-εξαγωγείς για την ΠΕ και διαπιστώθηκε η πλήρης σχεδόν αντιστοιχία μεταξύ αυτών.

Στοιχεία κοινοτικού κλάδου παραγωγής

(53) Τα στοιχεία τα σχετικά με τον κοινοτικό κλάδο παραγωγής προέκυψαν από τις εξακριβωμένες απαντήσεις των τριών συνεργασθέντων κοινοτικών παραγωγών.

2. Κοινοτική κατανάλωση

(54) Η φαινομένη κατανάλωση PTY στην Κοινότητα καθορίστηκε με βάση το σύνολο των εισαγωγών του υπό εξέταση προϊόντος στην Κοινότητα, το σύνολο των εξακριβωμένων πωλήσεων του κοινοτικού κλάδου παραγωγής στην κοινοτική αγορά και τις εκτιμήσεις των πωλήσεων των λοιπών παραγωγών που αναπτύσσουν δραστηριότητες στην Κοινότητα σύμφωνα με απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο της Επιτροπής, τα αποδεικτικά στοιχεία που περιείχε η καταγγελία και τις στατιστικές της Eurostat για τις εξαγωγές.

(55) Η κοινοτική κατανάλωση PTY ανήλθε σε 340000 τόνους περίπου κατά την περίοδο έρευνας. Όπως προκύπτει από τον ακόλουθο πίνακα, αυξήθηκε κατά 19 % κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Πρέπει να σημειωθεί ότι η κατανάλωση έφθασε στο ανώτατο σημείο της το 1998 αλλά, εν συνεχεία, σημείωσε πτώση.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

3. Εισαγωγές από την Ινδία

Όγκος των εισαγωγών

(56) Ο όγκος των εισαγωγών καταγωγής Ινδίας τριπλασιάστηκε κατά την εξεταζόμενη περίοδο από 7583 τόνους το 1996 σε 22683 τόνους κατά την ΠΕ. Ύστερα από απότομη αύξηση μεταξύ του 1996 και του 1998, οι εισαγωγές μειώθηκαν το 1999 για να αρχίσουν εκ νέου να αυξάνονται το 2000. Επομένως, σημείωσαν περαιτέρω αύξηση 17 % κατά την ΠΕ σε σχέση με το έτος 2000.

(57) Το μερίδιο της αγοράς για τις εν λόγω εισαγωγές έφθασε σε 7 % κατά την ΠΕ, σε σχέση με 3 % στις αρχές της εξεταζόμενης περιόδου.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Τιμές των εισαγωγών

(58) Οι τιμές των οικείων εισαγωγών μειώθηκαν κατά 7 % κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Το 1999 σημειώθηκε απότομη κάμψη των τιμών, όταν ο όγκος των εισαγωγών μειώθηκε αισθητά.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Πωλήσεις σε τιμές χαμηλότερες από τις κοινοτικές

(59) Για την ανάλυση των χαμηλότερων από τις κοινοτικές τιμών, συγκρίθηκαν οι τιμές πώλησης του υπό εξέταση προϊόντος που πώλησε ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής με τις τιμές των ινδικών εισαγωγών στην κοινοτική αγορά κατά την ΠΕ, με βάση το μέσο σταθμισμένο όρο των τιμών ανά τύπο PTY.

(60) Tα στοιχεία που ελήφθησαν υπόψη κατά τη σύγκριση μεταξύ των εισαγόμενων προϊόντων και των PTY που παρήγαγε ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής είναι: το ντεσιτέξ (αριθμός γραμμαρίων ανά 1000 μέτρα νήματος), ο αριθμός των ινών, οι χημικές μεταβολές (π.χ. επιβράδυνση φλόγας) και το χρώμα του νήματος (όχι βαμμένο, βαμμένο-νηματοποιημένο ή βαμμένο παραδοσιακά).

(61) Οι τιμές των ινδικών εισαγωγών είναι οι τιμές που αναφέρθηκαν από τους συνεργαζόμενους παραγωγούς-εξαγωγείς στην απάντησή τους στο ερωτηματολόγιο σε επίπεδο cif στα σύνορα της Κοινότητας, δεόντως προσαρμοσμένες, για να ληφθούν υπόψη οι δασμοί και τα έξοδα μετά την εισαγωγή. Οι τιμές του κοινοτικού κλάδου παραγωγής είναι εκείνες που αναφέρονται στις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο σχετικά με τις πωλήσεις τους στην Κοινότητα στον πρώτο μη συνδεδεμένο πελάτη σε επίπεδο εκ του εργοστασίου.

(62) Βάσει αυτού, διαπιστώθηκε ότι το περιθώριο των πωλήσεων σε τιμές χαμηλότερες από τις κοινοτικές, εκφρασμένο ως ποσοστό των τιμών του κοινοτικού κλάδου παραγωγής, περιλαμβανόταν μεταξύ 30 έως 45 % για παραγωγούς-εξαγωγείς που συνεργάστηκαν στην έρευνα.

4. Κατάσταση του κοινοτικού κλάδου παραγωγής

Παραγωγή, ικανότητα παραγωγής και χρησιμοποίηση ικανότητας

(63) Η παραγωγή του κοινοτικού κλάδου παραγωγής αυξήθηκε κατά 18 % κατά την εξεταζόμενη περίοδο, αλλά σημείωσε κάμψη κατά 3 % κατά την ΠΕ σε σύγκριση με το 2000. Η ικανότητα παραγωγής αυξήθηκε κατά 33 % κατά την ίδια περίοδο. Η εν λόγω ικανότητα παραγωγής επεκτεινόταν και εκσυγχρονιζόταν συνεχώς με σκοπό την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του κοινοτικού κλάδου παραγωγής. Ο συντελεστής χρησιμοποίησης της ικανότητας παραγωγής παρέμεινε μάλλον υψηλός έως το 1998, αλλά εν συνεχεία μειώθηκε κατά έντεκα ποσοστιαίες μονάδες κατά τις επόμενες περιόδους.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Αποθέματα

(64) Τα επίπεδα αποθεμάτων στο τέλος του έτους ποίκιλαν ανάλογα με τα έτη, παρουσιάζοντας τάση μείωσης σε σχέση με τα επίπεδα παραγωγής.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Όγκος πωλήσεων, μερίδιο αγοράς και μεγέθυνση

(65) Οι πωλήσεις που πραγματοποίησε ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής στην κοινοτική αγορά κατά την εξεταζόμενη περίοδο αυξήθηκαν κατά 8 % σε όγκο. Ωστόσο, η αύξησή τους δεν ήταν ανάλογη με την κατανάλωση, η οποία αυξήθηκε κατά 16 % κατά την ίδια περίοδο. Επομένως, το μερίδιο αγοράς του κοινοτικού κλάδου παραγωγής μειώθηκε κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες κατά την εξεταζόμενη περίοδο.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές

(66) Οι τιμές πώλησης του κοινοτικού κλάδου παραγωγής μειώθηκαν κατά 9 % κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Ο συνεχώς αυξανόμενος όγκος των εισαγωγών καταγωγής Ινδίας και οι χαμηλές τιμές τους, οι οποίες χαρακτηρίζονταν ως επί το πλείστον από πτωτική τάση, οδήγησαν σε σημαντική ύφεση των τιμών του κοινοτικού κλάδου παραγωγής, ο οποίος αναγκάστηκε να χαμηλώσει τις τιμές του στην προσπάθειά του να διατηρήσει το μερίδιο της αγοράς του.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Αποδοτικότητα

(67) Η αποδοτικότητα του κοινοτικού κλάδου παραγωγής, εκφραζόμενη με βάση την απόδοση επί των καθαρών πωλήσεων στην κοινοτική αγορά, σημείωσε απότομη πτώση κατά την εξεταζόμενη περίοδο, από + 3 % το 1996 σε - 12 % κατά την ΠΕ.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Επενδύσεις και ικανότητα άντλησης κεφαλαίων

(68) Παρότι οι επενδύσεις ήταν σημαντικές και διαρκείς κατά την εξεταζόμενη περίοδο, κατά την ΠΕ μειώθηκαν σε χαμηλότερο επίπεδο. Το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών αφιερώθηκε στην κατηγορία του μηχανολογικού και άλλου εξοπλισμού. Το 1998, το ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο των επενδύσεων συνέπεσε με το άνοιγμα από μέρους ενός κοινοτικού παραγωγού νέας εγκατάστασης παραγωγής PTY σε περίοδο κατά την οποία οι οικονομικές προοπτικές του κοινοτικού κλάδου παραγωγής ήταν ακόμη ικανοποιητικές.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

(69) Η ικανότητα άντλησης κεφαλαίων του κοινοτικού κλάδου παραγωγής, τόσο από εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης όσο και από τις μητρικές εταιρείες, δεν εθίγη σοβαρά στις αρχές της εξεταζόμενης περιόδου. Ωστόσο, αν ληφθεί υπόψη το επίπεδο απωλειών του κοινοτικού κλάδου παραγωγής κατά την ΠΕ, κατά την εν λόγω ΠΕ η ικανότητα άντλησης κεφαλαίου του εν λόγω κλάδου είχε θιγεί σοβαρά.

Απόδοση των επενδύσεων

(70) Η Επιτροπή, κατά την εκτίμηση του αντίκτυπου των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ επί της απόδοσης των επενδύσεων του κοινοτικού κλάδου παραγωγής, εξέτασε το κέρδος ή την απώλεια πριν από την επιβολή φόρων επί των πωλήσεων σε σύγκριση με τα συνολικά στοιχεία ενεργητικού του κοινοτικού κλάδου παραγωγής.

(71) Οι πωλήσεις των PTY αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του κύκλου εργασιών του κοινοτικού κλάδου παραγωγής: επομένως η απόδοση των επενδύσεων κατανεμήθηκε κατά τρόπο ώστε να αντανακλά το ποσοστό αυτό.

(72) Η πορεία της απόδοσης των επενδύσεων συμφωνούσε με τα ποσά αποδοτικότητας και φανέρωνε τη σαφή επιδείνωση της χρηματοοικονομικής κατάστασης του κοινοτικού κλάδου παραγωγής.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Ταμειακές ροές

(73) Οι πωλήσεις των PTY αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος του κύκλου εργασιών του κοινοτικού κλάδου παραγωγής. Επομένως, οι ταμειακές ροές κατανεμήθηκαν κατά τρόπο ώστε να αντανακλούν το ποσοστό αυτό.

(74) Τα ποσά που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα σχετικά με τις ταμειακές ροές του κοινοτικού κλάδου παραγωγής επιβεβαιώνουν σαφώς την επιδείνωση της χρηματοοικονομικής κατάστασης του κλάδου αυτού.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Απασχόληση, παραγωγικότητα και μισθοί

(75) Ο ακόλουθος πίνακας απεικονίζει τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολεί ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής στον τομέα του υπό εξέταση προϊόντος και το κόστος απασχόλησης που συνεπάγεται το προσωπικό αυτό.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

(76) Ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούσε ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής στο τέλος της ΠΕ ανερχόταν σε 1403 άτομα, γεγονός που ισοδυναμεί με συνολική αύξηση 19 % κατά την εξεταζόμενη περίοδο, η οποία οφειλόταν κυρίως σε σημαντική αύξηση το 1999, όταν ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής αποφάσισε να αυξήσει σημαντικά την ικανότητα παραγωγής του. Η αύξηση αυτή είχε προγραμματιστεί σε περίοδο κατά την οποία οι προοπτικές του κοινοτικού κλάδου παραγωγής ήταν ακόμη ικανοποιητικές (βλέπε την αιτιολογική σκέψη 68). Το κόστος της απασχόλησης σε σχέση με τον αριθμό των απασχολουμένων αυξήθηκε κατά 30 % κατά την ίδια περίοδο.

(77) Η παραγωγικότητα κατά την ΠΕ παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη σε σχέση με το 1996. Το 1999, όταν η ικανότητα παραγωγής είχε σημειώσει αύξηση παράλληλη με την αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων, το επίπεδο παραγωγικότητας είχε επιδεινωθεί προσωρινά.

Ανάκαμψη από τις επιπτώσεις των προηγούμενων πρακτικών ντάμπινγκ

(78) Το 1997 και το 1998, τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα του κοινοτικού κλάδου παραγωγής ήταν ικανοποιητικά, γεγονός που φανερώνει ότι ο εν λόγω κλάδος είχε ανακάμψει από τις επιπτώσεις των προηγούμενων πρακτικών ντάμπινγκ επί των εισαγωγών καταγωγής τρίτων χωρών, έναντι των οποίων είχαν επιβληθεί μέτρα αντιντάμπινγκ (βλέπε την αιτιολογική σκέψη 3).

Πραγματικό περιθώριο ντάμπινγκ

(79) Τα περιθώρια ντάμπινγκ αναφέρονται στο τμήμα το σχετικό με την πρακτική ντάμπινγκ (βλέπε την αιτιολογική σκέψη 45). Τα περιθώρια που καθορίστηκαν είναι σαφώς μεγαλύτερα από το ελάχιστο επίπεδο. Επιπλέον, λόγω του όγκου και της τιμής των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ, δεν μπορεί να θεωρηθεί αμελητέος ο αντίκτυπος του πραγματικού περιθωρίου ντάμπινγκ.

5. Συμπέρασμα ως προς τη ζημία

(80) Μεταξύ του 1996 και της ΠΕ, ο όγκος των εισαγωγών PTY καταγωγής Ινδίας τριπλασιάστηκε, ανερχόμενος από 7500 τόνους σε περισσότερους από 22000 τόνους. Τούτο επέτρεψε να αυξηθεί γενικά το μερίδιο αγοράς των εν λόγω εισαγωγών κατά τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες σε περίοδο κατά την οποία η κατανάλωση σημείωνε αύξηση 19 %. Οι τιμές των εν λόγω εισαγωγών παρέμειναν χαμηλότερες από τις τιμές του κοινοτικού κλάδου παραγωγής καθ' όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου, με ποσοστό τιμών χαμηλότερων από τις κοινοτικές από 30 έως 45 %.

(81) Συγχρόνως, μεταξύ του 1996 και της ΠΕ η κατάσταση του κοινοτικού κλάδου παραγωγής επιδεινώθηκε, ιδίως σε όρους μεριδίου αγοράς, τιμών πώλησης, αποδοτικότητας, απόδοσης επενδύσεων, ταμειακών ροών και ικανότητας άντλησης κεφαλαίων. Τα πενιχρά οικονομικά αποτελέσματα του κοινοτικού κλάδου παραγωγής οφείλονταν στην ύφεση των τιμών του.

(82) Βάσει των ανωτέρω, συνάγεται προσωρινά το συμπέρασμα ότι ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής υπέστη σημαντική ζημία κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού.

Ζ. ΑΙΤΙΩΔΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑ

1. Εισαγωγή

(83) Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 6 του βασικού κανονισμού, η Επιτροπή εξέτασε αν η σημαντική ζημία που υπέστη ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής προκλήθηκε από τις εισαγωγές που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ από την ενδιαφερόμενη χώρα. Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 7 του βασικού κανονισμού, η Επιτροπή εξέτασε επίσης διάφορους άλλους παράγοντες που θα μπορούσαν να είχαν προκαλέσει ζημία στον κοινοτικό κλάδο παραγωγής για να διασφαλίσει ότι η προκαλούμενη από τους εν λόγω άλλους παράγοντες ζημία δεν είχε αποδοθεί εσφαλμένα στις εν λόγω εισαγωγές που αποτελούσαν αντικείμενο ντάμπινγκ.

(84) Τα ισχύοντα επί του παρόντος μέτρα έναντι των εισαγωγών καταγωγής Ταϊλάνδης, Ινδονησίας, Ταϊβάν και Μαλαισίας σκοπό έχουν να εξαλείψουν το ζημιογόνο ντάμπινγκ των εν λόγω χωρών. Επιπλέον, οι εισαγωγές PTY καταγωγής των εν λόγω τεσσάρων χωρών αποτελούν επί του παρόντος αντικείμενο έρευνας αντιντάμπινγκ (βλέπε αιτιολογική σκέψη 3). Το στοιχείο αυτό ελήφθη υπόψη στην παρούσα εξέταση.

2. Επιπτώσεις των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ

Όγκος

(85) Οι εισαγωγές PTY καταγωγής Ινδίας τριπλασιάστηκαν κατά την εξεταζόμενη περίοδο και ανήλθαν σε επίπεδο 22683 τόνων κατά την ΠΕ.

(86) Η ουσιώδης αύξηση των εισαγωγών καταγωγής Ινδίας ως προς τον όγκο και το μερίδιο αγοράς κατά την εξεταζόμενη περίοδο, σε τιμές πολύ χαμηλότερες από τις τιμές του κοινοτικού κλάδου παραγωγής, συνέπεσε με περίοδο σημαντικής επιδείνωσης της κατάστασης του κοινοτικού κλάδου παραγωγής, κυρίως ως προς το μερίδιο αγοράς, τις τιμές πώλησης, τις ταμειακές ροές, την ικανότητα άντλησης κεφαλαίων, την απόδοση των επενδύσεων και την αποδοτικότητα.

(87) Η επιδείνωση αυτή ήταν ιδιαίτερα έντονη μεταξύ του 2000 και της ΠΕ, δεδομένου ότι ο όγκος των εισαγωγών με ντάμπινγκ αυξήθηκε κατά 17 % περισσότερο φθάνοντας σε επίπεδα ρεκόρ.

Τιμές

(88) Από το 1996 έως την ΠΕ, οι τιμές των εισαγωγών που αποτέλεσαν αντικείμενο ντάμπινγκ μειώθηκαν κατά 7 %, ενώ το μερίδιο αγοράς τους αυξήθηκε κατά τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες. Συγχρόνως, ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής μείωσε τις τιμές πώλησής του κατά 9 % σε μια ανεπιτυχή προσπάθεια να διατηρήσει το μερίδιο αγοράς του.

(89) Οι τιμές των εισαγωγών που αποτέλεσαν αντικείμενο ντάμπινγκ παρέμεναν συνεχώς σε επίπεδο χαμηλότερο από τις τιμές του κοινοτικού κλάδου παραγωγής, με περιθώριο χαμηλότερων τιμών 30 έως 45 % για τους εξαγωγείς που αποτέλεσαν αντικείμενο της έρευνας κατά την ΠΕ.

(90) Επομένως, θεωρείται ότι η πίεση που άσκησαν οι οικείες εισαγωγές -οι οποίες αύξησαν σημαντικά τον όγκο και το μερίδιο αγοράς τους από το 1996 και μετά και πραγματοποιήθηκαν σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές ντάμπινγκ- προκάλεσε ύφεση των τιμών στον κοινοτικό κλάδο παραγωγής με επακόλουθη επιδείνωση της χρηματοοικονομικής κατάστασής του.

3. Επιπτώσεις άλλων παραγόντων

Εισαγωγές καταγωγής άλλων τρίτων χωρών

(91) Τέσσερις είναι οι χώρες που εξάγουν PTY στην Κοινότητα και υπόκεινται σε μέτρα αντιντάμπινγκ: Ινδονησία, Μαλαισία, Ταϊβάν και Ταϊλάνδη. Οι τέσσερις αυτές χώρες αντιπροσώπευαν μερίδιο αγοράς 18 % κατά την ΠΕ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, ο όγκος των εισαγωγών καταγωγής των εν λόγω χωρών αυξήθηκε κατά 41 %, από επίπεδο 43000 τόνων περίπου το 1996 σε 61000 τόνους κατά την ΠΕ. Ο μέσος όρος των τιμών cif των εισαγωγών αυτών είναι σαφώς χαμηλότερος από τις τιμές του κοινοτικού κλάδου παραγωγής. Οι παραγωγοί-εξαγωγείς της Ινδονησίας και της Ταϊβάν που επωφελήθηκαν από μηδενικούς δασμούς αντιντάμπινγκ είναι εκείνοι που αύξησαν πράγματι τις πωλήσεις τους στην κοινοτική αγορά. Δεν μπορεί να αποκλειστεί το ότι οι εισαγωγές αυτές συνέβαλαν στη ζημία του κοινοτικού κλάδου παραγωγής. Το ερώτημα αυτό εξετάζεται στις διεξαγόμενες επί του παρόντος έρευνες επανεξέτασης, οι οποίες ξεκίνησαν στις 31 Μαΐου 2002(15), δυνάμει του άρθρου 11 παράγραφος 3 του βασικού κανονισμού.

(92) Οι εισαγωγές καταγωγής άλλων τρίτων χωρών αντιπροσώπευαν μερίδιο αγοράς 19 % κατά την ΠΕ και αυξήθηκαν, σε όγκο, κατά 47 % κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Οι εισαγωγές που χαρακτηρίστηκαν από σημαντικότερους όγκους ήταν καταγωγής ΗΠΑ, Τουρκίας και Νότιας Κορέας. Ο μέσος όρος των τιμών cif των εισαγωγών αυτών είναι ελαφρά χαμηλότερος από τις τιμές του κοινοτικού κλάδου παραγωγής εκ του εργοστασίου. Ωστόσο, αν ληφθούν υπόψη οι δασμοί και το εκ των υστέρων κόστος εισαγωγής, οι τιμές αυτές αντιστοιχούν στο ίδιο περίπου επίπεδο με εκείνο των τιμών του κοινοτικού κλάδου παραγωγής. Οι εν λόγω εισαγωγές δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι προκάλεσαν ζημία στον κοινοτικό κλάδο παραγωγής.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Τιμές πρώτων υλών

(93) Οι κυριότερες πρώτες ύλες που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή PTY είναι τα νήματα από πολυεστέρες με ίνες προσανατολισμένες (POY).

(94) Ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής εφοδιάζεται με POY τόσο από την κοινοτική αγορά όσο και εκτός της αγοράς αυτής. Επίσης, αγοράζει μέρος των εν λόγω POY από συνδεδεμένες εταιρείες. Μια λεπτομερής σύγκριση ανά ντεσιτέξ μεταξύ των τιμών που εφαρμόζονται στο πλαίσιο ομίλου εταιρειών, των τιμών που καταβλήθηκαν στην αγορά και των τιμών που δημοσιεύθηκαν από τον εξειδικευμένο τύπο (PCI) κατέδειξε ότι οι αγορές από τις συνδεδεμένες εταιρείες πραγματοποιήθηκαν στην τιμή που υπερίσχυε στην αγορά. Οι συνθήκες πώλησης ήταν επίσης παρόμοιες με τις γενικές συνθήκες της αγοράς.

(95) Η πραγματική τιμή που κατέβαλε ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής για τις αγορές νημάτων POY, όπως προκύπτει από τον ακόλουθο πίνακα, αυξήθηκε αισθητά κατά την περίοδο 1997-1998 και, εν συνεχεία, μειώθηκε σε επίπεδα χαμηλότερα από το επίπεδο που είχε σημειωθεί στην αρχή της εξεταζόμενης περιόδου. Επομένως, δεν είναι δυνατό να θεωρηθεί ότι η ζημία του κοινοτικού κλάδου παραγωγής προκλήθηκε από το κόστος των πρώτων υλών.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Εξαγωγικές επιδόσεις του κοινοτικού κλάδου παραγωγής

(96) Ο όγκος των εξαγωγών του κοινοτικού κλάδου παραγωγής αυξήθηκε περίπου κατά 400 % κατά την εξεταζόμενη περίοδο, φθάνοντας σε 5200 τόνους, δεδομένου ότι ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής ανέπτυξε μακροπρόθεσμες εμπορικές σχέσεις με εταίρους εκτός της Κοινότητας. Πρέπει να σημειωθεί ότι η υπό εξέταση πραγματική ποσότητα σε τόνους παραμένει περιθωριακή, εάν συγκριθεί με το συνολικό όγκο πωλήσεων του κοινοτικού κλάδου παραγωγής.

(97) Συμπερασματικά, θεωρείται ότι, επειδή οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά την υπό εξέταση περίοδο, οι εξαγωγές του κοινοτικού κλάδου παραγωγής δεν μπορούν να ευθύνονται για τη ζημία που υπέστη ο κλάδος αυτός.

Μεταβολές του προτύπου κατανάλωσης

(98) Η κατανάλωση του υπό εξέταση προϊόντος στην Κοινότητα αυξήθηκε κατά 19 % κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Επομένως, θεωρείται ότι ο παράγοντας αυτός δεν συνέβαλε στη ζημία που υπέστη ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής.

Συμπέρασμα για την αιτιώδη συνάφεια

(99) Η ουσιώδης αύξηση του όγκου των εισαγωγών και του μεριδίου αγοράς από την ενδιαφερόμενη χώρα κατά την εξεταζόμενη περίοδο και, κυρίως, κατά την ΠΕ, καθώς και η πραγματοποίηση των εισαγωγών αυτών σε τιμές χαμηλότερες από τις κοινοτικές κατά την ΠΕ, είχαν σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις επί του μεριδίου αγοράς και των τιμών πώλησης του κοινοτικού κλάδου παραγωγής. Αυτό στη συνέχεια επηρέασε σειρά οικονομικών δεικτών του κοινοτικού κλάδου παραγωγής, κυρίως την αποδοτικότητα και την απόδοση των επενδύσεων. Λαμβανομένης υπόψη της παραπάνω ανάλυσης, θεωρήθηκε ότι οι εισαγωγές PTY καταγωγής Ινδίας είχαν σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στην κατάσταση του κοινοτικού κλάδου παραγωγής και ότι οι επιπτώσεις άλλων παραγόντων, και συγκεκριμένα των εισαγωγών από τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Ινδονησίας, της Μαλαισίας, της Ταϊβάν και της Ταϊλάνδης, δεν ήταν τέτοιες ώστε να μεταβάλουν το συμπέρασμα βάσει του οποίου συνάγεται ότι υπάρχει πραγματική και ουσιώδης αιτιώδης συνάφεια μεταξύ των εισαγωγών με ντάμπινγκ καταγωγής Ινδίας και της σοβαρής ζημίας του κοινοτικού κλάδου παραγωγής.

Με βάση την ανάλυση αυτή, στην οποία γίνεται σκόπιμα διάκριση και διαχωρισμός των επιπτώσεων όλων των γνωστών παραγόντων επί του κοινοτικού κλάδου παραγωγής από τις ζημιογόνους επιπτώσεις των εισαγωγών με ντάμπινγκ, συνάγεται το συμπέρασμα ότι οι εν λόγω άλλοι παράγοντες, από μόνοι τους, δεν αρκούν για να ανατρέψουν το γεγονός ότι η διαπιστωθείσα σοβαρή ζημία μπορεί να αποδοθεί στις ίδιες εισαγωγές με ντάμπινγκ.

(100) Επομένως, συνάγεται προσωρινά το συμπέρασμα ότι οι εισαγωγές που αποτελούσαν αντικείμενο ντάμπινγκ από την ενδιαφερόμενη χώρα προκάλεσαν σημαντική ζημία στον κοινοτικό κλάδο παραγωγής, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 6 του βασικού κανονισμού.

Η. ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1. Γενικές παρατηρήσεις

(101) Η Επιτροπή εξέτασε αν, παρά το συμπέρασμα περί ζημιογόνου ντάμπινγκ, υπάρχουν σοβαροί λόγοι που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η επιβολή μέτρων στην προκειμένη περίπτωση αντιβαίνει προς το συμφέρον της Κοινότητας. Προς το σκοπό αυτό, και σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού, το κοινοτικό συμφέρον προσδιορίστηκε με βάση εκτίμηση όλων των σχετικών συμφερόντων στο σύνολό τους, τουτέστιν, του κοινοτικού κλάδου παραγωγής, των λοιπών κοινοτικών παραγωγών, των εισαγωγέων και των εμπόρων καθώς και των χρηστών και προμηθευτών του υπό εξέταση προϊόντος.

2. Η έρευνα

(102) Η Επιτροπή έστειλε ερωτηματολόγιο σε εισαγωγείς, προμηθευτές πρώτων υλών και βιομηχανικούς χρήστες του υπό εξέταση προϊόντος. Συνολικά, εστάλησαν 13 ερωτηματολόγια στους προμηθευτές, 21 στους χρήστες, 14 στους εισαγωγείς και 16 στους λοιπούς παραγωγούς PTY.

(103) Οι εμπρόθεσμες απαντήσεις στα ερωτηματολόγια εστάλησαν από:

- έναν απευθείας προμηθευτή πρώτων υλών που προμηθεύει τον κοινοτικό κλάδο με ύλες MEG (μονοαιθυλενογλυκόλη) και PTA (καθαρό τερεφθαλικό οξύ):

- BP Chemicals Ltd (Ηνωμένο Βασίλειο),

- έναν χρήστη του υπό εξέταση προϊόντος, ο οποίος παράγει κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αυτοκινητοβιομηχανία και τα είδη ταπετσαρίας:

- Mattes & Ammann KG (Γερμανία),

- δύο άλλους παραγωγούς PTY:

- Fitexar SA (Πορτογαλία),

- Manifattura di Stabbia Spa (Ιταλία),

κανένας από τους εισαγωγείς του υπό εξέταση προϊόντος δεν έστειλε απάντηση στο ερωτηματολόγιο.

3. Ενδεχόμενες επιπτώσεις της επιβολής μέτρων στον κοινοτικό κλάδο παραγωγής και στους λοιπούς κοινοτικούς παραγωγούς PTY

(104) Ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής είναι βιώσιμος και σε θέση να εφοδιάσει την αγορά. Πράγματι, ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των χρηστών, και ιδίως των χρηστών της αυτοκινητοβιομηχανίας που απαιτούν την παράδοση προϊόντων υψηλής ποιότητας σε εύθετο χρόνο. Ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής έχει αποδείξει τη θέλησή του να διατηρήσει ανταγωνιστική παρουσία στην κοινοτική αγορά. Μεταξύ άλλων, εφήρμοσε τα ακόλουθα μέτρα:

α) ανάπτυξη ειδικών προϊόντων για τον εφοδιασμό εξειδικευμένων τμημάτων της αγοράς·

β) βελτίωση της παραγωγικότητας, ιδίως με την ευρεία χρήση σύγχρονων τεχνικών παραγωγής (π.χ. αύξηση του μηχανολογικού εξοπλισμού και εισαγωγή πληροφορικής).

(105) Είναι προφανές ότι τα προτεινόμενα μέτρα θα ωφελήσουν τον κοινοτικό κλάδο παραγωγής. Δεν υπάρχει λόγος να αμφισβητείται η βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα του κοινοτικού κλάδου παραγωγής, σε μια αγορά όπου επικρατούν κανονικές συνθήκες. Η υπόθεση αυτή θεμελιώνεται από το επίπεδο αποδοτικότητας που σημειώθηκε μεταξύ του 1996 και του 1999, όπως και από τη θέση του εν λόγω κλάδου στην κοινοτική αγορά στον τομέα των εξειδικευμένων προϊόντων, ο οποίος δεν αποτελεί ακόμη αντικείμενο εισαγωγών με πρακτική ντάμπινγκ.

(106) Ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής έχει θιγεί από το ζημιογόνο ντάμπινγκ. Οι τιμές των εισαγωγών με ντάμπινγκ από την Ινδία ήταν χαμηλότερες από τις τιμές πώλησης του κοινοτικού κλάδου παραγωγής, τις οποίες συμπίεσαν προκαλώντας ελαφρά μείωση του μεριδίου αγοράς του κοινοτικού κλάδου παραγωγής, το οποίο δεν μπόρεσε να παρακολουθήσει τους ρυθμούς μεγέθυνσης της αγοράς. Οι εισαγωγές που αποτέλεσαν αντικείμενο ντάμπινγκ από την Ινδία έπληξαν σοβαρά την αποδοτικότητα και την απόδοση των επενδύσεων του κοινοτικού κλάδου παραγωγής. Μια άλλη επίπτωση ήταν η μείωση των επενδύσεων, ιδίως κατά την ΠΕ. Αν η κατάσταση αυτή παραμείνει αμετάβλητη, ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής θα εξακολουθήσει να σημειώνει απώλειες στο ίδιο επίπεδο που σημειώθηκε κατά την ΠΕ και η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά του θα διακυβευτεί. Την ίδια άποψη είχαν και οι υπόλοιποι παραγωγοί που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο της Επιτροπής.

(107) Επομένως, συνάγεται προσωρινά το συμπέρασμα ότι η επιβολή μέτρων αντιντάμπινγκ είναι προς το συμφέρον του κοινοτικού κλάδου παραγωγής και των λοιπών κοινοτικών παραγωγών.

4. Ενδεχόμενες επιπτώσεις της επιβολής μέτρων στους εισαγωγείς

(108) Δεν ελήφθησαν απαντήσεις από κανέναν εισαγωγέα ή έμπορο.

(109) Η άρνηση συνεργασίας των εισαγωγέων στην παρούσα υπόθεση οδήγησε την Επιτροπή στο συμπέρασμα ότι η επιβολή των μέτρων αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές καταγωγής Ινδίας δεν θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην κατάσταση των μη συνδεδεμένων εισαγωγέων και των εμπόρων PTY της Κοινότητας.

5. Ενδεχόμενες επιπτώσεις της επιβολής μέτρων στους προμηθευτές πρώτων υλών

(110) Οι κοινοτικοί παραγωγοί αγοράζουν κυρίως μονοαιθυλενογλυκόλη (MEG), καθαρό τερεφθαλικό οξύ (ΡΤΑ) ή τερεφθαλικό διμεθύλιο (DMT) για την παραγωγή νημάτων από πολυεστέρες με ίνες προσανατολισμένες (POY), οι οποίες νηματοποιούνται εν συνεχεία για την παραγωγή PTY. Ορισμένοι κοινοτικοί παραγωγοί αγοράζουν επίσης απευθείας POY.

(111) Ο προμηθευτής που συνεργάστηκε στην έρευνα απασχολεί πάνω από 300 άτομα ειδικά για την παραγωγή PTA και MEG.

(112) O προμηθευτής αυτός συνεργαζόταν στενά με τους κοινοτικούς παραγωγούς, εξασφαλίζοντας σημαντικό μέρος του κύκλου εργασιών του από τις πωλήσεις του προς αυτούς. Επομένως, κάθε μείωση των αγορών του κοινοτικού κλάδου παραγωγής θα είχε σοβαρές επιπτώσεις στην εν λόγω εταιρεία.

(113) Είναι προφανές ότι η επιβολή των εν λόγω μέτρων θα συμβάλει στη διατήρηση του σημερινού επιπέδου του κοινοτικού κλάδου παραγωγής και, κατ' επέκταση, των προμηθευτών του. Συνεπώς, η Επιτροπή κατέληξε πρoσωρινά στο συμπέρασμα ότι η επιβολή των μέτρων αντιντάμπινγκ συμφέρει τις ανάντη βιομηχανίες.

6. Ενδεχόμενες επιπτώσεις της επιβολής μέτρων στους χρήστες

(114) Όπως έχει ήδη αναφερθεί, μόνο ένας χρήστης συνεργάστηκε στην έρευνα. Ο χρήστης αυτός ανησυχεί ιδίως για το ενδεχόμενο περαιτέρω συγκέντρωσης του τομέα PTY, σε περίπτωση επιβολής μέτρων αντιντάμπινγκ, δεδομένου ότι έχουν σημειωθεί ορισμένα φαινόμενα συγκέντρωσης στο πλαίσιο των μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών.

(115) Το επιχείρημα αυτό δεν είναι πειστικό, δεδομένου ότι κατά την ΠΕ ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής αριθμούσε 23 παραγωγούς. Επιπλέον, αν δεν επιβληθούν μέτρα, η δυσχερής χρηματοοικονομική κατάσταση του κοινοτικού κλάδου παραγωγής είναι πιθανό ότι θα οδηγήσει σε περαιτέρω συγκέντρωση παγκοσμίως. Επιπλέον, μπορεί να διακυβευτεί η ίδια η ύπαρξη του κοινοτικού κλάδου παραγωγής, γεγονός που θα οδηγούσε στην πλήρη εξάρτηση των χρηστών από τις εισαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος. Αντίθετα, αν επιβληθούν μέτρα, είναι πιθανό ότι θα συνεχιστεί ο ανταγωνισμός μεταξύ των διαφόρων παραγωγών, καθώς και μεταξύ αυτών και των εισαγωγών που δεν αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες αγοράς για τους χρήστες.

(116) Επομένως, συνάγεται προσωρινά το συμπέρασμα ότι, λόγω των ελάχιστων απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο της Επιτροπής και των παρατηρήσεων που υπέβαλε η μοναδική εταιρεία που απάντησε, η επιβολή μέτρων αντιντάμπινγκ δεν θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα των χρηστών.

7. Συμπέρασμα

(117) Η επιβολή μέτρων αντιντάμπινγκ είναι προς το συμφέρον του κοινοτικού κλάδου παραγωγής, των λοιπών κοινοτικών παραγωγών PTY και των προμηθευτών πρώτων υλών. Έτσι, θα μπορέσουν πράγματι οι τομείς αυτοί να βελτιώσουν την αποδοτικότητά τους και, ενδεχομένως, να πραγματοποιήσουν νέες επενδύσεις, οι οποίες είναι καθοριστικές για τη βιωσιμότητά τους.

(118) Σε περίπτωση που δεν επιβληθούν μέτρα, η συνεχιζόμενη κάμψη της αποδοτικότητας του κοινοτικού κλάδου παραγωγής που παρατηρήθηκε καθ' όλη την υπό εξεταζόμενη περίοδο θα πλήξει σοβαρά τη βιωσιμότητά τους.

(119) Επιπλέον, συνήχθη το συμπέρασμα ότι η επιβολή μέτρων αντιντάμπινγκ δεν θα είχε αρνητικές συνέπειες στη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα των χρηστών.

(120) Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή κατέληξε προσωρινά στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν επιτακτικοί λόγοι για την μη επιβολή προσωρινών μέτρων αντιντάμπινγκ στην παρούσα περίπτωση.

Θ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΝΤΑΜΠΙΝΓΚ

1. Περιθώριο εξάλειψης της ζημίας

(121) Για να μην προκληθεί περαιτέρω ζημία από τις εισαγωγές με ντάμπινγκ, κρίθηκε σκόπιμο να ληφθούν μέτρα αντιντάμπινγκ υπό τη μορφή προσωρινών δασμών.

(122) Για να καθοριστεί το επίπεδο των μέτρων αυτών, η Επιτροπή έλαβε υπόψη τα περιθώρια του ντάμπινγκ που διαπιστώθηκαν και το ποσό του δασμού που είναι αναγκαίο για να εξαλειφθεί η ζημία του κοινοτικού κλάδου παραγωγής.

(123) Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή καθόρισε μη ζημιογόνο τιμή με βάση το κόστος παραγωγής του κοινοτικού κλάδου παραγωγής, καθώς και εύλογο περιθώριο κέρδους 8 %, ποσοστό που θεωρήθηκε απαραίτητο για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του κλάδου και το οποίο αντιστοιχεί στο κέρδος που αποκόμισε ο εν λόγω κλάδος το 1998, όταν οι εισαγωγές με ντάμπινγκ από την Ινδία δεν είχαν ασκήσει τέτοια συμπίεση στις τιμές του κοινοτικού κλάδου παραγωγής και οι εισαγωγές από τις χώρες στις οποίες είχαν επιβληθεί τα μέτρα βρίσκονταν ήδη σε επίπεδο παρόμοιο με εκείνο που επικρατούσε κατά την ΠΕ. Η μη ζημιογόνος τιμή συγκρίθηκε με τις τιμές των εισαγωγών με ντάμπινγκ που χρησιμοποιήθηκαν για να προσδιορισθεί η πώληση σε τιμές χαμηλότερες από τις κοινοτικές, όπως περιγράφεται ανωτέρω. Εν συνεχεία, οι διαφορές που προκύπτουν από τη σύγκριση αυτή εκφράστηκαν ως ποσοστό της συνολικής αξίας εισαγωγών cif για να προσδιοριστεί το περιθώριο εξάλειψης της ζημίας.

(124) Για να υπολογιστεί το περιθώριο εξάλειψης της ζημίας που θα εφαρμοστεί στους παραγωγούς-εξαγωγείς που συνεργάστηκαν στην έρευνα αλλά δεν αποτέλεσαν μέρος της δειγματοληψίας, χρησιμοποιήθηκε το σταθμισμένο μέσο περιθώριο εξάλειψης της ζημίας των εταιρειών που συμπεριλήφθηκαν στο δείγμα.

(125) Για τους παραγωγούς-εξαγωγείς που δεν απάντησαν στο ερωτηματολόγιο της Επιτροπής ούτε αναγγέλθηκαν με άλλο τρόπο, το εθνικό περιθώριο εξάλειψης της ζημίας καθορίστηκε με βάση τα διαθέσιμα πραγματικά στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού. Επειδή το επίπεδο συνεργασίας ήταν υψηλό, θεωρήθηκε σκόπιμο να καθοριστεί περιθώριο εξάλειψης της ζημίας για τις μη συνεργασθείσες εταιρείες στο επίπεδο του υψηλότερου περιθωρίου ζημίας που καθορίστηκε για μια συνεργασθείσα εταιρεία στην οικεία χώρα.

2. Προσωρινά μέτρα

(126) Δεδομένου ότι το περιθώριο ντάμπινγκ διαπιστώθηκε ότι είναι χαμηλότερο από το περιθώριο εξάλειψης της ζημίας, οι προσωρινοί δασμοί που θα επιβληθούν πρέπει να αντιστοιχούν στα καθορισθέντα περιθώρια ντάμπινγκ, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού.

(127) Εντούτοις, όσον αφορά την παράλληλη διαδικασία κατά των επιδοτήσεων έναντι της Ινδίας, σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2026/97 του Συμβουλίου(16) (εφεξής "ο βασικός κανονισμός κατά των επιδοτήσεων") και το άρθρο 14 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού, κανένα προϊόν δεν υπόκειται συγχρόνως σε δασμούς αντιντάμπινγκ και αντισταθμιστικούς δασμούς που αποβλέπουν στην επανόρθωση της ίδιας κατάστασης που προκύπτει από την πρακτική ντάμπινγκ και από την επιδότηση των εξαγωγών. Επομένως, είναι αναγκαίο να καθοριστεί αν και κατά πόσον τα ποσά των επιδοτήσεων και τα περιθώρια ντάμπινγκ απορρέουν από την ίδια κατάσταση.

(128) Σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού κατά των επιδοτήσεων, προτάθηκε προσωρινός αντισταθμιστικός δασμός που αντιστοιχεί στο ποσό της επιδότησης, το οποίο διαπιστώθηκε ότι είναι κατώτερο από το περιθώριο της ζημίας. Όπως διαπιστώθηκε, όλα τα καθεστώτα επιδοτήσεων που αποτέλεσαν αντικείμενο έρευνας αποτελούσαν εξαγωγικές επιδοτήσεις κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 4 στοιχείο α) του βασικού κανονισμού κατά των επιδοτήσεων. Συνεπώς, οι επιδοτήσεις αυτές μπορούσαν να επηρεάσουν μόνο την τιμή εξαγωγής των ινδών παραγωγών-εξαγωγέων, με αποτέλεσμα την αύξηση του περιθωρίου ντάμπινγκ. Με άλλα λόγια, το προσωρινό περιθώριο ντάμπινγκ που καθορίστηκε για τον μοναδικό συνεργασθέντα ινδό παραγωγό οφείλεται εν μέρει στην ύπαρξη εξαγωγικών επιδοτήσεων. Υπό αυτές τις συνθήκες, δεν θεωρείται σκόπιμο να επιβληθεί και αντισταθμιστικός δασμός και δασμός αντιντάμπινγκ που αντιστοιχούν στο συνολικό ποσό των εξαγωγικών επιδοτήσεων και των περιθωρίων ντάμπινγκ που καθορίστηκαν προσωρινά. Ως εκ τούτου, ο προσωρινός δασμός αντιντάμπινγκ θα πρέπει να προσαρμοστεί ώστε να αντανακλά το πραγματικό περιθώριο ντάμπινγκ που απομένει μετά την επιβολή προσωρινού αντισταθμιστικού δασμού για την εξουδετέρωση των επιπτώσεων των εξαγωγικών επιδοτήσεων. Επομένως, ο δασμός αντιντάμπινγκ καθορίστηκε στο επίπεδο του περιθωρίου ντάμπινγκ πλην του συντελεστή του αντισταθμιστικού δασμού των εξαγωγικών επιδοτήσεων, όπως απεικονίζεται στον ακόλουθο πίνακα:

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

(129) Οι ατομικοί δασμοί αντιντάμπινγκ των εταιρειών που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό καθορίστηκαν με βάση τα πορίσματα της παρούσας έρευνας. Επομένως, αντικατοπτρίζουν την κατάσταση που διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια της εν λόγω έρευνας όσον αφορά τις εν λόγω εταιρείες. Οι εν λόγω δασμοί (σε αντίθεση με το δασμό σε εθνικό επίπεδο που εφαρμόζεται σε "όλες τις άλλες εταιρείες") εφαρμόζονται επομένως αποκλειστικά στις εισαγωγές προϊόντων καταγωγής της οικείας χώρας, που παράγονται από τις εταιρείες, και συνεπώς, από τα αναφερόμενα συγκεκριμένα νομικά πρόσωπα. Εισαγόμενα προϊόντα που παράγονται από κάθε άλλη εταιρεία, η οποία δεν αναφέρεται ρητώς στο εκτελεστικό μέρος του παρόντος κανονισμού με την επωνυμία και τη διεύθυνσή της, συμπεριλαμβανομένων των οντοτήτων που συνδέονται με εκείνες που αναφέρονται ρητώς, δεν μπορούν να τύχουν αυτών των δασμών και υπόκεινται στο δασμό που ισχύει για "όλες τις άλλες εταιρείες".

(130) Οποιοδήποτε αίτημα για την εφαρμογή των εν λόγω δασμών αντιντάμπινγκ για μεμονωμένες εταιρείες (π.χ. ύστερα από αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας ή μετά τη δημιουργία νέας οντότητας παραγωγής ή πωλήσεων) θα πρέπει να απευθύνεται στην Επιτροπή(17) μαζί με όλες τις σχετικές πληροφορίες, και ιδίως οποιαδήποτε αλλαγή των δραστηριοτήτων της εταιρείας που σχετίζεται με την παραγωγή, τις εγχώριες και εξαγωγικές πωλήσεις, όπως για παράδειγμα αλλαγή της επωνυμίας ή των εν λόγω οντοτήτων παραγωγής και πωλήσεων. Η Επιτροπή, εφόσον το κρίνει σκόπιμο και κατόπιν διαβουλεύσεων με τη συμβουλευτική επιτροπή, τροποποιεί αντιστοίχως τον κανονισμό, ενημερώνοντας τον κατάλογο των εταιρειών που τυγχάνουν ατομικών δασμών.

3. Τελικές διατάξεις

(131) Για λόγους χρηστής διαχείρισης, πρέπει να καθοριστεί περίοδος εντός της οποίας τα ενδιαφερόμενα μέρη που αναγγέλθηκαν εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στην ανακοίνωση για την έναρξη της διαδικασίας μπορούν να γνωστοποιήσουν γραπτώς τις απόψεις τους και να ζητήσουν ακρόαση. Επιπλέον, πρέπει να αναφερθεί ότι τα συμπεράσματα όσον αφορά την επιβολή δασμών, που διατυπώνονται για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, είναι προσωρινά και μπορούν να επανεξεταστούν για την ενδεχόμενη επιβολή οριστικού δασμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1. Επιβάλλεται προσωρινός δασμός αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ελαστικοποιημένων νημάτων από πολυεστέρες που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 5402 33 00, καταγωγής Ινδίας.

2. Ο προσωρινός δασμός αντιντάμπινγκ που εφαρμόζεται στην καθαρή τιμή cif, ελεύθερο στα σύνορα της Κοινότητας, πριν από την καταβολή του δασμού, για τα προϊόντα που παράγονται από τις εταιρείες που απαριθμούνται κατωτέρω, καθορίζεται ως εξής:

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

3. Τυγχάνουν εφαρμογής οι ισχύουσες διατάξεις σχετικά με τους δασμούς, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά.

4. Η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα του προϊόντος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 υπόκειται στην καταβολή εγγύησης, η οποία ισοδυναμεί με το ποσό του προσωρινού δασμού.

Άρθρο 2

Με την επιφύλαξη του άρθρου 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 384/96, τα ενδιαφερόμενα μέρη δύνανται να ζητήσουν την κοινοποίηση των ουσιωδών πραγματικών περιστατικών και του σκεπτικού βάσει των οποίων θεσπίστηκε ο παρών κανονισμός, να γνωστοποιήσουν γραπτώς τις απόψεις τους και να ζητήσουν ακρόαση από την Επιτροπή εντός 20 ημερών από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 384/96, τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να υποβάλουν παρατηρήσεις σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού εντός προθεσμίας ενός μηνός από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του κανονισμού.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Το άρθρο 1 του παρόντος κανονισμού ισχύει για περίοδο έξι μηνών.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 29 Ιουλίου 2002.

Για την Επιτροπή

Pascal Lamy

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 56 της 6.3.1996, σ. 1.

(2) ΕΕ L 257 της 11.10.2000, σ. 2.

(3) ΕΕ C 315 της 9.11.2001, σ. 2.

(4) ΕΕ L 145 της 5.6.1997, σ. 1.

(5) ΕΕ L 238 της 22.9.2000, σ. 1.

(6) ΕΕ L 289 της 12.11.1996, σ. 14.

(7) ΕΕ L 149 της 2.6.2001, σ. 5.

(8) ΕΕ L 347 της 16.12.1988, σ. 10.

(9) ΕΕ L 241 της 26.9.2000, σ. 1.

(10) ΕΕ C 135 της 6.6.2002, σ. 10.

(11) ΕΕ C 170 της 14.6.2001, σ. 2.

(12) ΕΕ C 316 της 10.11.2001, σ. 9.

(13) EE C 129 της 31.5.2002, σ. 2 και 5.

(14) ΕΕ C 315 της 9.11.2001, σ. 5.

(15) EE C 129 της 31.5.2002, σ. 2 και 5.

(16) ΕΕ L 288 της 21.10.1997, σ. 1.

(17) Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική Διεύθυνση Εμπορίου

Διεύθυνση B

J-79 5/17

Rue de la Loi/Wetstraat 200 B - 1049 Βρυξέλλες.