32002R0473

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 473/2002 της Επιτροπής, της 15ης Μαρτίου 2002, για την τροποποίηση των παραρτημάτων I, II και VI του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 του Συμβουλίου περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής, καθώς και για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων όσον αφορά τη διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με τη χρήση ενώσεων χαλκού

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 075 της 16/03/2002 σ. 0021 - 0024


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 473/2002 της Επιτροπής

της 15ης Μαρτίου 2002

για την τροποποίηση των παραρτημάτων I, II και VI του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 του Συμβουλίου περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής, καθώς και για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων όσον αφορά τη διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με τη χρήση ενώσεων χαλκού

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 1991, περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής(1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2491/2001 της Επιτροπής(2), και ιδίως το άρθρο 13 πρώτη και δεύτερη περίπτωση,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Είναι ανάγκη να οριστεί επακριβέστερα ο χρόνος κατά τον οποίο ξεκινά κατ' αρχήν η περίοδος μετατροπής και να καθοριστουν οι προϋποθέσεις που χρειάζεται να πληρούνται για να αναγνωριστεί αναδρομικώς ότι ένα χρονικό διάστημα πριν από την εκκίνηση αποτελεί μέρος της περιόδου μετατροπής.

(2) Σε εξαιρετικές περιστάσεις, όπως εκδήλωση μολυσματικών νόσων, μολύνσεις λόγω ατυχημάτων ή θεομηνίες, οι κτηνοτρόφοι μπορεί να συναντήσουν δυσκολίες στην προμήθεια ζωοτροφών προερχόμενων από βιολογικές καλλιέργειες, οπότε πρέπει να παραχωρείται, σε προσωρινή βάση ή σε περιορισμένο βαθμό, έγκριση εκ μέρους της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους, για τη χρήση ζωοτροφών μη προερχόμενων από βιολογικές καλλιέργειες.

(3) Το μέρος A του παραρτήματος ΙΙ που αφορά τα λιπάσματα και τα βελτιωτικά εδάφους προβλέπει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί το λιπασματοποιημένο προϊόν οικιακών αποβλήτων μόνο κατά τη διάρκεια προσωρινής περιόδου που λήγει στις 31 Μαρτίου 2002. Η χρήση λιπασματοποιημένου προϊόντος οικιακών αποβλήτων καλύπτει πραγματική ανάγκη ορισμένων κρατών μελών, το δε υπόψη προϊόν υπάγεται σε αυστηρές ρυθμίσεις όσον αφορά την προέλευση των αποβλήτων, τη λειτουργία συστήματος συγκέντρωσης, η οποία πρέπει να έχει γίνει αποδεκτή από το κράτος μέλος, και τη μέγιστη περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα, υπό την επιφύλαξη τυχόν άλλων απαιτήσεων για τη χρήση του εν λόγω προϊόντος σε μη εξειδικευμένους γεωργικούς σκοπούς. Οι ανωτέρω απαιτήσεις πιθανώς να χρειάζεται να επανεξεταστούν στο πλαίσιο της νέας νομοθεσίας περί οικιακών αποβλήτων. Η τρέχουσας ισχύος άδεια μπορεί επομένως να παραταθεί για διάστημα έως τεσσάρων ετών.

(4) Τα πυρεθροειδή (δ-μεθρίνη και λ-κυαλοθρίνη) δεν χρησιμοποιούνται στη βιολογική γεωργία παρά μόνο σε παγίδες και συνεπώς η χρησιμοποίησή τους ανταποκρίνεται στα κριτήρια του άρθρου 7 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91. Έχει διαφανεί ότι η χρησιμοποποίηση των ανωτέρω ουσιών ανταποκρίνεται σε πραγματική ανάγκη σε ορισμένες καλλιέργειες και θα πρέπει συνεπώς να επιτραπεί η χρήση τους για αόριστη διάρκεια.

(5) Η Γερμανία ζήτησε να περιληφθεί ο τριφωσφορικός σίδηρος στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91, ώστε να δοθεί η δυνατότητα χρησιμοποίησης του προϊόντος αυτού ως μαλακοστρακοκτόνου στη βιολογική γεωργία. Αφού εξετάστηκε το ανωτέρω αίτημα, διαπιστώθηκε ότι πληρούνται οι όροι του άρθρου 7 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού. Επιπλέον, ο τριφωσφορικός σίδηρος αξιολογήθηκε πρόσφατα από πλευράς συμμόρφωσής του προς τα κριτήρια για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον βάσει της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά(3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2000/18/ΕΚ της Επιτροπής(4). Είναι άρα σκόπιμο να προστεθεί το προϊόν στο παράρτημα II μέρος Β.

(6) Επιτρέπεται η χρήση της μεταλδεΰδης ως μαλακοστρακοκτόνου στη βιολογική γεωργία για περίοδο που λήγει στις 31 Μαρτίου 2002. Η περίοδος αυτή θα πρέπει να παραταθεί για περιορισμένο τετραετές μεταβατικό διάστημα το οποίο αναμένεται να επιτρέψει να αντικατασταθεί στα κράτη μέλη η μεταλδεΰδη ως μαλακοστρακοκτόνο από τον τριφωσφορικό σίδηρο.

(7) Η χρησιμοποίηση του χαλκού με τη μορφή υδροξειδίου του χαλκού, οξυχλωριούχου χαλκού, όξινου θειικού χαλκού (τριβασικού) ή οξειδίου του χαλκού καθώς και η χρησιμοποίηση ορυκτελαίων ως μυκητοκτόνων θεωρούνται παραδοσιακές πρακτικές της βιολογικής γεωργίας, σύμφωνες με τις διατάξεις του άρθρου 7 παράγραφος 1α του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91. Έχει διαφανεί ότι οι ουσίες αυτές είναι, τη στιγμή αυτή, απαραίτητες σε πολλές καλλιέργειες και ότι μόνο με την ένταση των ερευνητικών προσπαθειών θα καταστεί δυνατή η εύρεση, στο μεσοπρόθεσμο ή στον απώτερο χρονικό ορίζοντα, ενδεδειγμένων εναλλακτικών λύσεων. Ως εκ τούτου θα πρέπει να δοθεί άδεια επί του παρόντος για τις εν λόγω ουσίες. Η άδεια αυτή θα επανεξετασθεί υπό το πρίσμα νέων εξελίξεων και αποδείξεων για την ύπαρξη διαθέσιμων εναλλακτικών επιλογών.

(8) Η χρησιμοποίηση του χαλκού με τις μορφές που αναφέρθηκαν προηγουμένως μπορεί να έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, λόγω της συγκεντρώσεώς τους στο έδαφος, πράγμα που είναι ασυμβίβαστο με την παράδοση της φιλικής προς το περιβάλλον βιολογικής γεωργίας. Πρέπει συνεπώς να περιοριστούν οι όροι χρησιμοποιήσεως καθορίζοντας ένα ανώτατο όριο χρησιμοποιήσεως, εκφρασμένο σε χιλιόγραμμα χαλκού ανά εκτάριο και ανά έτος. Το ανώτατο αυτό όριο θα πρέπει να ξεκινά στα 8 χιλιόγραμμα χαλκού ανά εκτάριο και να περιορίζεται έπειτα από μια περιορισμένη μεταβατική περίοδο τεσσάρων ετών στα 6 χιλιόγραμμα ανά εκτάριο, εκτός αν αποδειχθεί ότι για ορισμένες καλλιέργειες δεν είναι αποτελεσματικό ένα τόσο χαμηλό ανώτατο όριο. Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν το ανώτατο αυτό όριο, κατά μέσο όρο, στη διάρκεια πενταετούς περιόδου. Τα κράτη μέλη που κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής πρέπει να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή του μέτρου αυτού και σχετικά με τις ποσότητες που έχουν πράγματι χρησιμοποιηθεί, προκειμένου να καταστεί δυνατή η επανεξέταση του καθεστώτος αυτού, εφόσον απαιτείται.

(9) Η παράταση της χρησιμοποιήσεως φυτοφαρμάκων στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού δεν προδικάζει τις αποφάσεις που ελήφθησαν σχετικά με τη χρησιμοποίηση των προϊόντων αυτών στη γεωργία εν γένει στο πλαίσιο του προγράμματος αναθεώρησης που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ. Η Επιτροπή υπέβαλε στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο προς εξέταση την έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2. Οι προθεσμίες τις οποίες ορίζει ο παρών κανονισμός θα επανεξετασθούν αμελλητί αν είναι ανάγκη, υπό το πρίσμα των πορισμάτων από την εξέταση της έκθεσης.

(10) Το άρθρο 5 προβλέπει ότι μπορεί να γίνει αναφορά στον τρόπο βιολογικής παραγωγής στην ετικέτα ή στη διαφήμιση ενός προϊόντος μόνον εάν αυτό ή τα συστατικά του γεωργικής προέλευσης δεν έχουν υποβληθεί σε επεμβάσεις με ουσίες που δεν εμφαίνονται στο παράρτημα VI τμήμα B. Εντούτοις, το υδροξείδιο του νατρίου παρατίθεται στο παράρτημα αυτό ως χρησιμοποιούμενο για την παραγωγή κραμβελαίου (Brassica spp.) μόνο κατά τη διάρκεια περιόδου που λήγει στις 31 Μαρτίου 2002. Φάνηκε όμως ότι η χρήση της ουσίας αυτής ανταποκρίνεται σε πραγματική ανάγκη για την παραγωγή ορισμένων τύπων βιολογικού κραμβελαίου χρησιμοποιούμενου σε είδη διατροφής. Θα πρέπει συνεπώς να επιτραπεί η χρήση του ανωτέρω προϊόντος για αόριστη διάρκεια.

(11) Με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 207/93 της Επιτροπής(5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2020/2000(6), ορίστηκε το περιεχόμενο του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 και θεσπίστηκαν οι όροι εφαρμογής του άρθρου 5 παράγραφος 4 του εν λόγω κανονισμού. Τα κράτη μέλη ζήτησαν να ενταχθούν τα έντερα ζώων στο παράρτημα VI μέρος Γ. Αφού εξετάστηκε το αίτημα, αποδείχθηκε ότι ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του άρθρου 5 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 και του άρθρου 3 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 207/93.

(12) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα παραρτήματα I, II και VI του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Όταν ένα κράτος μέλος αποφασίζει να εφαρμόσει την παρέκκλιση που προβλέπεται για τα ανώτατα επίπεδα ενώσεων χαλκού στο παράρτημα ΙΙ, μέρος Β του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91, κοινοποιεί στην Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη:

- πριν από τις 30 Ιουνίου 2002, πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την εφαρμογή της διάταξης αυτής και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης, ιδίως στο επίπεδο κάθε εκμετάλλευσης,

- πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2004, έκθεση σχετικά με την εφαρμογή και τα αποτελέσματα των μέτρων αυτών και ιδίως τις πράγματι απαιτηθείσες ποσότητες για κάθε καλλιεργητική περίοδο, από την ημερομηνία θέσεως σε ισχύ της παρούσας διάταξης.

Εφόσον απαιτείται, η Επιτροπή λαμβάνει τα ενδεδειγμένα μέτρα βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Εντούτοις, τα κράτη μέλη μπορούν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν τις διατάξεις του παραρτήματος Ι μέρος Α σημείο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91, οι οποίες εφαρμόζονταν πριν από τη θέση σε ισχύ του παρόντος κανονισμού:

- για αγροτεμάχια για τα οποία η περίοδος μετατροπής άρχισε πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2002,

- για όλα τα αγροτεμάχια που περιλαμβάνονται σε σχέδιο μετατροπής, μέγιστης διάρκειας πέντε ετών, για το οποίο η απόφαση έχει ληφθεί από κοινού με τις αρμόδιες αρχές και η εφαρμογή του οποίου έχει αρχίσει πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2002· η παρέκκλιση αυτή δεν ισχύει για τα αγροτεμάχια που έχουν προστεθεί στο σχέδιο μετά τη λήψη της αρχικής απόφασης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2002.

Για την Επιτροπή

David Byrne

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 198 της 22.7.1991, σ. 1.

(2) ΕΕ L 337 της 20.12.2001, σ. 9.

(3) ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σ. 1.

(4) ΕΕ L 55 της 26.2.2002, σ. 29.

(5) ΕΕ L 25 της 2.2.1993, σ. 5.

(6) ΕΕ L 241 της 26.9.2000, σ. 39.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 τροποποιείται ως εξής:

1.1. Στο παράρτημα I μέρος Α "Φυτά και φυτικά προϊόντα", το σημείο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: "1.1. Οι αρχές που διατυπώνονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και δ) και οι οποίες παρατίθενται ειδικότερα στο παρόν παράρτημα, πρέπει κανονικά να έχουν εφαρμοστεί στα αγροτεμάχια, κατά τη διάρκεια περιόδου μετατροπής τουλάχιστον δύο ετών πριν από τη σπορά ή, στην περίπτωση λιβαδιών, δύο ετών πριν από την εκμετάλλευσή τους για την παραγωγή ζωοτροφών βιολογικής γεωργίας ή, στην περίπτωση πολυετών καλλιεργειών εκτός από τα λιβάδια, τουλάχιστον τριών ετών πριν από την πρώτη συγκομιδή των προϊόντων του άρθρου 1 παράγραφος 1 στοιχείο α). Η περίοδος μετατροπής αρχίζει το νωρίτερο από την ημερομηνία κατά την οποία ο παραγωγός έχει ανακοινώσει τη δραστηριότητά του σύμφωνα με το άρθρο 8 και έχει υπάγει την εκμετάλλευσή του στο καθεστώς ελέγχου που προβλέπεται στο άρθρο 9.

1.2. Ωστόσο, η αρχή ή ο οργανισμός ελέγχου μπορεί να αποφασίσει, με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας επιτροπής, να αναγνωρίσει αναδρομικά ότι αποτελεί μέρος της περιόδου μετατροπής όλη η προηγούμενη περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας:

α) α) είτε τα αγροτεμάχια είχαν στο πλαίσιο προγράμματος που εφαρμόστηκε σε εφαρμογή του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2078/92 του Συμβουλίου, της 30ής Ιουνίου 1992, σχετικά με μεθόδους γεωργικής παραγωγής που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος καθώς και με τη διατήρηση του φυσικού χώρου(1) ή του κεφαλαίου VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) και για την τροποποίηση και κατάργηση ορισμένων κανονισμών(2), ή στο πλαίσιο ενός άλλου επισήμου προγράμματος, με την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω προγράμματα διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα που δεν εμφαίνονται στο παράρτημα ΙΙ μέρος Α και Β δεν έχουν χρησιμοποιηθεί στα αγροτεμάχια αυτά,

β) είτε τα αγροτεμάχια ήταν φυσικές ή γεωργικές εκτάσεις στις οποίες δεν είχαν γίνει επεμβάσεις με προϊόντα που δεν εμφαίνονται στο παράρτημα ΙΙ μέρος Α και Β. Η περίοδος αυτή μπορεί να ληφθεί υπόψη αναδρομικά μόνο υπό τον όρο ότι έχουν περιέλθει στην αρχή ή στον οργανισμό ελέγχου επαρκείς ενδείξεις ώστε να μπορεί να διασφαλίσει ότι υπήρξαν ικανοποιητικοί όροι κατά τη διάρκεια περιόδου τουλάχιστον τριών ετών.

1.3. Η αρχή ή ο οργανισμός ελέγχου μπορεί, με την έγκριση της αρμόδιας αρχής, να αποφασίσει σε ορισμένες περιπτώσεις να παραταθεί η περίοδος μετατροπής πέραν της περιόδου που έχει καθοριστεί στο σημείο 1.1, λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη χρήση των αγροτεμαχίων.

1.4. Για τα αγροτεμάχια που έχουν ήδη μετατραπεί ή είναι στο στάδιο της μετατροπής προς τη βιολογική γεωργία, και στα οποία γίνονται επεμβάσεις με προϊόν που δεν εμφαίνεται στο παράρτημα ΙΙ, το κράτος μέλος μπορεί να μειώσει την περίοδο μετατροπής κάτω από τη διάρκεια που έχει καθοριστεί στο σημείο 1.1, στις ακόλουθες δύο περιπτώσεις:

α) αγροτεμάχια στα οποία έγιναν επεμβάσεις με ένα εκ των προϊόντων που δεν εμφαίνονται στο παράρτημα ΙΙ μέρος Β, στο πλαίσιο καταπολέμησης ασθένειας ή παρασίτου η οποία ήταν υποχρεωτική από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο έδαφός του ή σε ορισμένα μέρη αυτού όσον αφορά μια παραγωγή από συγκεκριμένη καλλιέργεια·

β) αγροτεμάχια στα οποία έγιναν επεμβάσεις με προϊόν που δεν εμφαίνεται στο παράρτημα ΙΙ μέρος Α ή Β, στο πλαίσιο επιστημονικών δοκιμών εγκεκριμένων από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους.

Η διάρκεια της περιόδου μετατροπής καθορίζεται συνεπώς τηρώντας όλα τα ακόλουθα στοιχεία:

- η αποδόμηση του εν λόγω φυτοφαρμάκου πρέπει να διασφαλίζει, στο τέλος της περιόδου μετατροπής, ασήμαντο επίπεδο υπολειμμάτων στο έδαφος, και, εάν πρόκειται για πολυετή καλλιέργεια, στο φυτό,

- η συγκομιδή που έπεται της επεμβάσεως δεν μπορεί να πουληθεί με αναφορά στον τρόπο βιολογικής παραγωγής,

- το εν λόγω κράτος μέλος πρέπει να ενημερώσει τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή για την απόφασή του όσον αφορά την υποχρέωση επεμβάσεων."

1.2. Το μέρος Β. "Ζώα εκτροφής και ζωικά προϊόντα των εξής ειδών: βοοειδή (συμπεριλαμβανομένων και των ειδών βουβάλου και βονάσου), χοίρων, αιγών, κάπρων, ιπποειδών, πτηνών"

1.2.1. Το κείμενο του σημείου 4.9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: "Κατά παρέκκλιση του σημείου 4.8, σε περίπτωση απώλειας της χορτονομής ή επιβολής περιορισμών, ιδίως λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών, εκδήλωσης μολυσματικών νόσων, μόλυνσης με τοξικές ουσίες ή λόγω πυρκαγιάς, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μπορούν να επιτρέπουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα και για μία συγκεκριμένη περιοχή, μεγαλύτερο ποσοστό συμβατικών ζωοτροφών, όταν δικαιολογείται τέτοια παρέκκλιση. Μετά την έγκριση από την αρμόδια αρχή, η αρχή ή ο οργανισμός ελέγχου εφαρμόζουν την παρέκκλιση αυτή σε κάθε παραγωγό. Κάθε κράτος μέλος ενημερώνει τα λοιπά κράτη μέλη και την Επιτροπή σχετικά με τις παρεκκλίσεις που έχει εγκρίνει."

1.2.2. Στο σημείο 7.4, η λέξη "αποκλειστικά" προστίθεται μετά τη λέξη "συνεργασία".

2. Το παράρτημα IΙ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 τροποποιείται ως εξής:

2.1. Το μέρος A "Λιπάσματα και βελτιωτικά εδάφους" τροποποιείται ως εξής: Στον πίνακα, η ημερομηνία λήξης "31 Μαρτίου 2002" για τη χρήση λιπασματοποιημένων οικιακών αποβλήτων ή οικιακών αποβλήτων που έχουν υποστεί ζύμωση αντικαθίσταται από την ημερομηνία "31 Μαρτίου 2006".

2.2. Το μέρος B "Φυτοφάρμακα" τροποποιείται ως εξής:

2.2.1. Στον πίνακα III "Ουσίες που πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε παγίδες ή δοσιμετρητές" ο περιορισμός χρήσεως για περίοδο που λήγει στις 31 Μαρτίου 2002 καταργείται για τα πυρεθροειδή.

2.2.2. Στον πίνακα III "Ουσίες που πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε παγίδες" η ημερομηνία λήξης "31 Μαρτίου 2002" για τη μεταλδεΰδη αντικαθίσταται από την ημερομηνία "31 Μαρτίου 2006".

2.2.3. Στον πίνακα IV "Λοιπές ουσίες παραδοσιακής χρήσης στο βιολογικό τρόπο γεωργικής παραγωγής", οι διατάξεις που αφορούν το χαλκό αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: >ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

2.2.4. Στον πίνακα IV "Λοιπές ουσίες παραδοσιακής χρήσης στο βιολογικό τρόπο γεωργικής παραγωγής", ο περιορισμός χρήσεως για περίοδο που λήγει στις 31 Μαρτίου 2002 καταργείται για τα ορυκτέλαια.

2.3. Ένας νέος πίνακας ΙΙΙα με τίτλο "Παρασκευάσματα που διασκορπίζονται επιφανειακά μεταξύ των καλλιεργούμενων φυτών" προστίθεται, με το ακόλουθο περιχόμενο:

">ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>"

3. Το παράρτημα VI του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 τροποποιείται ως εξής:

3.1. Μέρος B "Βοηθητικά μέσα επεξεργασίας και άλλα προϊόντα τα οποία είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για την επεξεργασία συστατικών γεωργικής προέλευσης βιολογικής παραγωγής, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 στοιχείο δ) και στο άρθρο 5 παράγραφος 5α στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91", τροποποιείται ως εξής: ο περιορισμός χρήσεως για περίοδο που λήγει στις 31 Μαρτίου 2002 καταργείται για το υδροξείδιο του νατρίου.

3.2. Στο μέρος Γ "συστατικά γεωργικής προέλευσης μη βιολογικής παραγωγής τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91", στο σημείο Γ.3: "Έντερα μόνο μέχρι την 1η Απριλίου 2004"

(1) ΕΕ L 215 της 30.7.1992, σ. 85.

(2) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 80.