32002R0416

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 416/2002 της Επιτροπής, της 5ης Μαρτίου 2002, για τη θέσπιση έκτακτων μέτρων στήριξης της αγοράς στον τομέα του χοιρείου κρέατος στην Ισπανία

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 063 της 06/03/2002 σ. 0019 - 0022


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 416/2002 της Επιτροπής

της 5ης Μαρτίου 2002

για τη θέσπιση έκτακτων μέτρων στήριξης της αγοράς στον τομέα του χοιρείου κρέατος στην Ισπανία

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2759/75 του Συμβουλίου, της 29ης Οκτωβρίου 1975, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του χοιρείου κρέατος(1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1365/2000(2), και ιδίως το άρθρο 20 και το άρθρο 22 δεύτερο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Λόγω της εμφάνισης της κλασικής πανώλης των χοίρων σε ορισμένες περιοχές παραγωγής στην Ισπανία, οι ισπανικές αρχές καθιέρωσαν ζώνες προστασίας και επιτήρησης δυνάμει των άρθρων 9, 10 και 11 της οδηγίας 2001/89/ΕΚ του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2001, σχετικά με κοινοτικά μέτρα για την καταπολέμηση της κλασικής πανώλης των χοίρων(3). Κατά συνέπεια, απαγορεύεται προσωρινά σε αυτές τις ζώνες η εμπορία ζώντων χοίρων, νωπού χοιρείου κρέατος και προϊόντων με βάση κρέας χοίρων.

(2) Οι περιορισμοί της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων που απορρέουν από την εφαρμογή των κτηνιατρικών μέτρων ενδέχεται να διαταράξουν σοβαρά την αγορά των χοίρων στην Ισπανία. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να ληφθούν έκτακτα μέτρα στήριξης της αγοράς που περιορίζονται στα ζώντα ζώα προέλευσης των ζωνών που έχουν προσβληθεί άμεσα και τα οποία εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια μιας περιόδου που είναι αυστηρά αναγκαία.

(3) Για να αποφευχθεί η μεταγενέστερη εξάπλωση της επιζωοτίας, πρέπει να αποκλειστούν οι χοίροι που παράγονται στις εν λόγω ζώνες από το σύνηθες κύκλωμα των προϊόντων που προορίζονται για ανθρώπινη διατροφή και να μεταποιηθούν σε προϊόντα που προορίζονται για σκοπούς άλλους εκτός της ανθρώπινης διατροφής, σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 3 της οδηγίας 90/667/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 1990, για τη θέσπιση υγειονομικών κανόνων για τη διάθεση και τη μεταποίηση ζωικών αποβλήτων, τη διάθεσή τους στην αγορά και την προστασία από τους παθογόνους οργανισμούς των ζωοτροφών ζωικής προέλευσης ή με βάση τα ψάρια και για την τροποποίηση της οδηγίας 90/425/ΕΚ(4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης της Αυστρίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας.

(4) Πρέπει να καθοριστεί ενίσχυση για την παράδοση στις αρμόδιες αρχές των χοίρων προς πάχυνση και των χοιριδίων που προέρχονται από τις εν λόγω ζώνες.

(5) Λαμβανομένης υπόψη της έκτασης της επιζωοτίας, και, ιδίως της διάρκειάς της και, συνεπώς, του μεγέθους των προσπαθειών που απαιτούνται για τη στήριξη της αγοράς, είναι σκόπιμο οι δαπάνες που αφορούν τις ενισχύσεις που καταβάλλονται πράγματι στους παραγωγούς να κατανεμηθούν μεταξύ της Κοινότητας και του συγκεκριμένου κράτους μέλους.

(6) Πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη ώστε οι ισπανικές αρχές να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ελέγχου και εποπτείας και να ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή.

(7) Οι περιορισμοί στην ελεύθερη κυκλοφορία των ζωντανών χοίρων εφαρμόζονται εδώ και πολλές εβδομάδες στις εν λόγω ζώνες και οδηγούν σε σημαντική αύξηση του βάρους των ζώων και, κατά συνέπεια, σε απαράδεκτη κατάσταση, όσον αφορά την καλή διαβίωση των ζώων. Ως εκ τούτου, δικαιολογείται να εφαρμοστεί ο παρών κανονισμός από τις 18 Φεβρουαρίου 2002.

(8) Για να διασφαλιστεί η χρηστή χρηματοδοτική διαχείριση των μέτρων στήριξης, είναι αναγκαίο να εισαχθεί ένα ανώτατο όριο της ενίσχυσης για τους χοίρους προς πάχυνση, βάρους μεγαλύτερου από 120 χιλιόγραμμα, για να αποφευχθεί κατάχρηση των μέτρων στήριξης με υπερβολικά μακρόχρονη και μη δικαιολογημένη πάχυνση. Εντούτοις, είναι σκόπιμο να μην εφαρμοστεί αυτό το ανώτατο όριο παρά από την 1η Απριλίου 2002, όταν η καθυστέρηση στην παράδοση των βαρέων χοίρων θα έχει εξομαλυνθεί.

(9) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης χοιρείου κρέατος,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1. Από τις 18 Φεβρουαρίου 2002, οι παραγωγοί δύνανται να επωφεληθούν, μετά από αίτησή τους, από ενίσχυση που χορηγείται από τις αρμόδιες ισπανικές αρχές κατά την παράδοση σε αυτές των χοίρων προς πάχυνση που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0103 92 19, βάρους ίσου ή μεγαλύτερου από 110 χιλιόγραμμα κατά μέσο όρο ανά παρτίδα.

2. Από τις 18 Φεβρουαρίου 2002, οι παραγωγοί δύνανται να επωφεληθούν, μετά από αίτησή τους, από ενίσχυση που χορηγείται από τις αρμόδιες ισπανικές αρχές κατά την παράδοση σε αυτές χοιριδίων που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0103 91 10, βάρους ίσου ή μεγαλύτερου από 8 χιλιόγραμμα κατά μέσο όρο ανά παρτίδα.

3. Το 50 % των δαπανών που αφορούν αυτές τις ενισχύσεις καλύπτεται από τον προϋπολογισμό της Κοινότητας, για μέγιστο συνολικό αριθμό ζώων που καθορίζεται στο παράρτημα Ι. Εντούτοις, όταν η ενίσχυση που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 μειώνεται κατά ένα ποσό που καθορίζεται από τις ισπανικές αρχές για την κάλυψη των εξόδων των μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 3, η κοινοτική χρηματοδότηση περιορίζεται σε 50 % των δαπανών που αφορούν τις ενισχύσεις που καταβάλλονται πράγματι στους παραγωγούς.

Άρθρο 2

Μπορούν να παραδοθούν μόνον τα ζώα που έχουν εκτραφεί στις ζώνες προστασίας και εποπτείας που βρίσκονται στο εσωτερικό των διοικητικών περιφερειών που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού, εφόσον οι κτηνιατρικές διατάξεις που προβλέπονται από τις ισπανικές αρχές εξακολουθούν να ισχύουν στις ζώνες αυτές κατά την ημέρα της παράδοσης των ζώων.

Άρθρο 3

Τα ζώα ζυγίζονται και θανατώνονται την ημέρα της παράδοσης με τρόπο που να μην μπορεί να διαδοθεί η επιζωοτία.

Τα ζώα μεταφέρονται αμέσως σε εγκαταστάσεις αξιοποίησης υποπροϊόντων ζωικής προέλευσης και μεταποιούνται σε προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 1501 00 11, 1506 00 00 και 2301 10 00, σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 3 της οδηγίας 90/667/ΕΟΚ.

Ωστόσο, τα ζώα μπορούν να μεταφερθούν σε σφαγεία όπου σφάζονται αμέσως και μπορούν να αποθηκευτούν σε ψυκτική αποθήκη πριν από τη μεταφορά τους στην εγκατάσταση αξιοποίησης. Η διαδικασία σφαγής και αποθήκευσης πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που προβλέπονται στο παράρτημα III.

Οι εργασίες εκτελούνται υπό το διαρκή έλεγχο των αρμόδιων ισπανικών αρχών.

Άρθρο 4

1. Για τους χοίρους προς πάχυνση βάρους ίσου ή μεγαλύτερου από 110 χιλιόγραμμα κατά μέσο όρο ανά παρτίδα, η ενίσχυση που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 είναι ίση, κατά την αναχώρηση από το αγρόκτημα, προς την τιμή της αγοράς του σφαγέντος χοίρου της κατηγορίας E, κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2759/75 και των κανονισμών της Επιτροπής (ΕΟΚ) αριθ. 3537/89(5) και (ΕΟΚ) αριθ. 2123/89(6), η οποία διαπιστώνεται στην Ισπανία για την εβδομάδα που προηγείται της παράδοσης των χοίρων προς πάχυνση στις αρμόδιες αρχές, μειωμένη κατά τα έξοδα μεταφοράς κατά 1,3 ευρώ ανά 100 χιλιόγραμμα βάρους του σφαγέντος χοίρου.

Η ενίσχυση υπολογίζεται βάσει του διαπιστωθέντος βάρους του σφαγέντος χοίρου. Ωστόσο, αν τα ζώα δεν ζυγίζονται ζωντανά, εφαρμόζεται στην ενίσχυση ένας συντελεστής ύψους 0,81.

2. Για τους χοίρους προς πάχυνση που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 βάρους μεγαλύτερου από 120 χιλιόγραμμα κατά μέσο όρο, η ενίσχυση δεν δύναται να υπερβαίνει την ενίσχυση που καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 για τους χοίρους προς πάχυνση βάρους 120 χιλιογράμμων κατά μέσο όρο.

3. Η ενίσχυση που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, κατά την αναχώρηση από το αγρόκτημα, για τα χοιρίδια μέσου βάρους ανά παρτίδα ίσου ή μεγαλύτερου από 8 χιλιόγραμμα, αλλά μικρότερου από 16 χιλιόγραμμα υπολογίζεται βάσει της τιμής ανά χιλιόγραμμο των "χοιριδίων Lérida" της κατηγορίας των 15 χιλιογράμμων, η οποία διαπιστώνεται στην αγορά "Mercolérida" για την εβδομάδα που προηγείται της παράδοσης των χοιριδίων στις αρμόδιες αρχές.

Η ενίσχυση που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, κατά την αναχώρηση από το αγρόκτημα, για τα χοιρίδια μέσου βάρους ανά παρτίδα ίσου ή μεγαλύτερου από 16 χιλιόγραμμα, αλλά μικρότερου από 25 χιλιόγραμμα υπολογίζεται βάσει της τιμής ανά χιλιόγραμμο των χοιριδίων της κατηγορίας των 20 χιλιογράμμων "Selecto" που διαπιστώνεται στην αγορά της Segovia για την εβδομάδα που προηγείται της παράδοσης των χοιριδίων στις αρμόδιες αρχές.

Για τα χοιρίδια μέσου βάρους ανά παρτίδα ίσου ή μεγαλύτερου από 25 χιλιόγραμμα, η ενίσχυση δεν δύναται να υπερβαίνει την ενίσχυση που καθορίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου, για τα χοιρίδια βάρους 25 χιλιογράμμων κατά μέσο όρο.

Άρθρο 5

Οι αρμόδιες ισπανικές αρχές λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εγγυηθούν την τήρηση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, και ιδίως αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 2. Οι εν λόγω αρχές ενημερώνουν την Επιτροπή το συντομότερο δυνατό.

Άρθρο 6

Οι αρμόδιες ισπανικές αρχές ανακοινώνουν στην Επιτροπή, κάθε Τετάρτη, τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με την προηγούμενη εβδομάδα:

- τον αριθμό και το συνολικό βάρος των:

παραδοθέντων χοίρων προς πάχυνση

παραδοθέντων χοιριδίων,

- τις ενισχύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο και παράγραφος 3 πρώτο και δεύτερο εδάφιο.

Άρθρο 7

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Εφαρμόζεται από τις 18 Φεβρουαρίου 2002. Ωστόσο, οι διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 2 εφαρμόζονται από την 1η Απριλίου 2002.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 5 Μαρτίου 2002.

Για την Επιτροπή

Franz Fischler

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 282 της 1.11.1975, σ. 1.

(2) ΕΕ L 156 της 29.6.2000, σ. 5.

(3) ΕΕ L 316 της 1.12.2001, σ. 5.

(4) ΕΕ L 363 της 27.12.1990, σ. 51.

(5) ΕΕ L 347 της 28.11.1989, σ. 20.

(6) ΕΕ L 203 της 15.7.1989, σ. 23.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Στην επαρχία της Βαρκελώνης, οι ζώνες προστασίας και εποπτείας είναι εκείνες που καθορίζονται στα παραρτήματα I και II του διατάγματος της Generalitat de Cataluña, της 7ης Φεβρουαρίου 2002, το οποίο δημοσιεύεται στο "Diario Oficial de la Generalitat de Cataluga" (DOGC αριθ. 3572 της 11ης Φεβρουαρίου 2002, σ. 2625).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

1. Η μεταφορά των ζώων με αναχώρηση από το αγρόκτημα και η σφαγή τους υπάγονται στο διαρκή έλεγχο των αρμόδιων ισπανικών αρχών. Την ημέρα της παράδοσης τα ζώα ζυγίζονται ανά φορτίο και σφάζονται σε ένα σφαγείο.

2. Τα ζώα θανατώνονται χωρίς άλλες εργασίες σφαγής. Τα πτώματα μεταφέρονται αμέσως από το σφαγείο προς την εγκατάσταση αξιοποίησης υποπροϊόντων. Η μεταφορά πραγματοποιείται σε σφραγισμένα φορτηγά, τα οποία ζυγίζονται τόσο κατά την αναχώρησή τους από το σφαγείο όσο και κατά την άφιξη στην εγκατάσταση αξιοποίησης υποπροϊόντων.

3. Κάθε πτώμα ραντίζεται με ένα προϊόν μετουσίωσης (κυανούν του μεθυλενίου), ώστε το κρέας να είναι ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση.

4. Οι εργασίες που αφορούν τη σφαγή, τη μεταφορά προς τη ψυκτική αποθήκη, την κατάψυξη και την αποθήκευση, συμπεριλαμβανομένων της εξόδου και της μεταφοράς προς την εγκατάσταση αξιοποίησης υποπροϊόντων, εκτελούνται υπό το διαρκή έλεγχο των αρμόδιων ισπανικών αρχών.

5. Η μεταφορά από το σφαγείο προς την ψυκτική αποθήκη πραγματοποιείται με σφραγισμένα και αποστειρωμένα φορτηγά οχήματα, υπό το διαρκή έλεγχο των αρμοδίων ισπανικών αρχών.

Τα φορτηγά οχήματα ζυγίζονται τόσο κενά όσο και φορτωμένα στο σφαγείο και στην ψυκτική αποθήκη.

6. Η αποθήκευση διενεργείται σε ψυκτικές αποθήκες, οι οποίες κλείνονται και σφραγίζονται από τις αρμόδιες ισπανικές αρχές. Στις αποθήκες αυτές δεν γίνονται δεκτά άλλα προϊόντα για αποθήκευση.

7. Μόλις υπάρξει διαθέσιμη χωρητικότητα στην εγκατάσταση αξιοποίησης υποπροϊόντων, τα σφάγια μεταφέρονται προς την εγκατάσταση αυτή. Η μεταφορά διενεργείται με σφραγισμένα φορτηγά οχήματα, υπό το διαρκή έλεγχο των αρμόδιων ισπανικών αρχών ή εξ ονόματος τους. Τα φορτηγά οχήματα ζυγίζονται τόσο κενά όσο και φορτωμένα στην ψυκτική αποθήκη και στην εγκατάσταση αξιοποίησης.