32002L0057

Οδηγία 2002/57/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, περί εμπορίας των σπόρων προς σπορά των ελαιούχων και κλωστικών φυτών

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 193 της 20/07/2002 σ. 0074 - 0097


Οδηγία 2002/57/ΕΚ του Συμβουλίου

της 13ης Ιουνίου 2002

περί εμπορίας των σπόρων προς σπορά των ελαιούχων και κλωστικών φυτών

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 37,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(1),

Αφού ζήτησε τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η οδηγία 69/208/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 30ής Ιουνίου 1969, περί εμπορίας σπόρων προς σπορά των ελαιούχων και κλωστικών φυτών(2), έχει επανειλημμένα τροποποιηθεί κατά τρόπο ουσιαστικό(3). Είναι, ως εκ τούτου, σκόπιμη, για λόγους σαφήνειας και ορθολογισμού, η κωδικοποίηση της εν λόγω οδηγίας.

(2) Η παραγωγή ελαιούχων και κλωστικών φυτών κατέχει σημαντική θέση στη γεωργία της Κοινότητας.

(3) Η επίτευξη ικανοποιητικών αποτελεσμάτων κατά την καλλιέργεια ελαιούχων και κλωστικών φυτών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη χρησιμοποίηση καταλλήλων σπόρων προς σπορά.

(4) Επιτυγχάνεται μεγαλύτερη παραγωγικότητα των καλλιεργειών ελαιούχων φυτών στην Κοινότητα από την εφαρμογή, από τα κράτη μέλη, ενιαίων και όσο το δυνατό αυστηρών κανόνων όσον αφορά την επιλογή των ποικιλιών στην εμπορία. Ως εκ τούτου, προβλέπεται κοινός κατάλογος ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών από την οδηγία 2002/53/ΕΚ του Συμβουλίου(4).

(5) Πρέπει να καθιερωθεί για την Κοινότητα ένα ενιαίο σύστημα πιστοποιήσεως βασιζόμενο στις εμπειρίες που αποκτήθηκαν από την εφαρμογή των συστημάτων των κρατών μελών και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Στο πλαίσιο της παγίωσης της εσωτερικής αγοράς, το κοινοτικό σύστημα πρέπει να εφαρμοσθεί στην παραγωγή προς εμπορία και στην εμπορία εντός της Κοινότητας, χωρίς δυνατότητα των κρατών μελών να παρεκκλίνουν μονομερώς η οποία ενδέχεται να παρεμποδίσει την ελεύθερη κυκλοφορία σπόρων στην Κοινότητα.

(6) Κατά γενικό κανόνα, οι σπόροι προς σπορά των ελαιούχων και κλωστικών φυτών μπορούν να τίθενται σε εμπορία μόνον εάν, σύμφωνα με τους κανόνες της πιστοποιήσεως, έχουν εξετασθεί και πιστοποιηθεί επίσημα ως βασικοί σπόροι ή πιστοποιημένοι σπόροι ή για ορισμένα είδη, αν έχουν επίσημα εξετασθεί και πιστοποιηθεί ως εμπορικοί σπόροι. Η επιλογή των τεχνικών όρων "βασικοί σπόροι" και "πιστοποιημένοι σπόροι" στηρίζεται στην ήδη υφιστάμενη διεθνή ορολογία. Υπό ορισμένους ειδικούς όρους, πρέπει να καταστεί δυνατή η εμπορία ποικιλιών σπόρων επιλογής γενεών προγενέστερων των βασικών σπόρων καθώς και των ακατέργαστων σπόρων.

(7) Πρέπει να μην εφαρμόζονται οι κοινοτικοί κανόνες στους σπόρους προς σπορά, για τους οποίους αποδεικνύεται ότι προορίζονται για εξαγωγή σε τρίτες χώρες.

(8) Για να βελτιωθεί, εκτός της γενετικής αξίας, η εξωτερική ποιότητα των σπόρων προς σπορά ελαιούχων και κλωστικών φυτών εντός της Κοινότητας, πρέπει να προβλεφθούν ορισμένες προϋποθέσεις όσον αφορά την ειδική καθαρότητα, και τη βλαστική ικανότητα.

(9) Προς επιβεβαίωση της ταυτότητας των σπόρων προς σπορά πρέπει να καθιερωθούν κοινοτικοί κανόνες σχετικοί με τη συσκευασία, τη δειγματοληψία, τη σφράγιση και τη σήμανση. Για το λόγο αυτό, οι ετικέτες πρέπει να φέρουν τις αναγκαίες για την άσκηση του επίσημου ελέγχου ενδείξεις, καθώς και για την πληροφόρηση του καταναλωτού, και να καθιστούν εμφανή, για τους πιστοποιημένους σπόρους των διαφόρων κατηγοριών, τον κοινοτικό χαρακτήρα της πιστοποιήσεως.

(10) Πρέπει να θεσπισθούν κανόνες σχετικά με την εμπορία σπόρων οι οποίοι έχουν υποστεί χημική επεξεργασία και σπόρων κατάλληλων για βιολογικές καλλιέργειες, καθώς και κανόνες σχετικά με τη διατήρηση των φυτικών γενετικών πόρων που θα καταστήσουν δυνατή τη διαφύλαξη, με επιτόπου χρησιμοποίηση, ποικιλιών που απειλούνται από γενετική διάβρωση.

(11) Πρέπει να επιτραπεί, υπό ορισμένους όρους, η χρήση παρεκκλίσεως, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 14 της συνθήκης. Τα κράτη μέλη που κάνουν χρήση των παρεκκλίσεων αυτών οφείλουν να συνεργάζονται από διοικητική άποψη όσον αφορά τον έλεγχο.

(12) Για να είναι εγγυημένη, κατά την εμπορία, η τήρηση τόσο των σχετικών με την ποιότητα των σπόρων προϋποθέσεων όσο και των διατάξεων που διασφαλίζουν την ποιότητά τους, τα κράτη μέλη πρέπει να προβλέπουν τις κατάλληλες διατάξεις ελέγχου.

(13) Οι σπόροι προς σπορά που πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές πρέπει να υπόκεινται, με την επιφύλαξη εφαρμογής του άρθρου 30 της συνθήκης, μόνο στους περιορισμούς εμπορίας που προβλέπονται από τους κοινοτικούς κανόνες.

(14) Είναι αναγκαίο να πιστοποιηθούν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, οι σπόροι προς σπορά που πολλαπλασιάζονται σε άλλη χώρα από βασικούς σπόρους οι οποίοι πιστοποιούνται σε κράτος μέλος, όπως οι σπόροι που πολλαπλασιάζονται σε αυτό το κράτος μέλος.

(15) Πρέπει να προβλέπεται ότι οι σπόροι προς σπορά των ελαιούχων και κλωστικών φυτών που συλλέγονται σε τρίτες χώρες δεν είναι δυνατόν να τίθενται σε εμπορία εντός της Κοινότητος, εκτός αν προσφέρουν τις ίδιες εγγυήσεις όπως και οι σπόροι που είναι επίσημα πιστοποιημένοι ή οι επίσημα αποδεκτοί εντός της Κοινότητος ως εμπορικοί σπόροι και σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανόνες.

(16) Για τις περιόδους κατά τις οποίες ο εφοδιασμός με πιστοποιημένους σπόρους ελαιούχων και κλωστικών φυτών διαφόρων κατηγοριών ή με εμπορικούς σπόρους αντιμετωπίζει δυσκολίες, πρέπει να γίνονται αποδεκτοί προσωρινώς σπόροι που υπάγονται σε κατηγορία για την οποία ισχύουν λιγότερο αυστηρές απαιτήσεις, καθώς και σπόροι ποικιλιών μη περιλαμβανομένων στον κοινό κατάλογο ποικιλιών ή στον εθνικό κατάλογο ποικιλιών.

(17) Για να εναρμονιστούν οι τεχνικές μέθοδοι πιστοποιήσεως στα διάφορα κράτη μέλη και για να υπάρχουν στο μέλλον δυνατότητες συγκρίσεως μεταξύ των πιστοποιημένων στο εσωτερικό της Κοινότητας και εκείνων που προέρχονται από τρίτες χώρες, επιβάλλεται να υπάρχουν στα κράτη μέλη κοινοτικές συγκριτικές δοκιμές για να καθίσταται δυνατός ο ετήσιος εκ των υστέρων έλεγχος των σπόρων των διαφόρων κατηγοριών πιστοποιημένων σπόρων.

(18) Είναι επιθυμητό να οργανωθούν προσωρινά πειράματα με σκοπό την αναζήτηση βελτιωμένων εναλλακτικών λύσεων για ορισμένες διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

(19) Αν στο έδαφος κράτους μέλους δεν υφίσταται συνήθως αναπαραγωγή και εμπορία σπόρων ορισμένων ειδών πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα απαλλαγής του κράτους μέλους αυτού, από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας οδηγίας ως προς τα εν λόγω είδη.

(20) Τα απαιτούμενα μέτρα για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να θεσπισθούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(5).

(21) Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις υποχρεώσεις των κρατών μελών όσον αφορά τις προθεσμίες ενσωμάτωσης των οδηγιών που παρατίθενται στο παράρτημα VI μέρος Β,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Η παρούσα οδηγία αφορά την παραγωγή με σκοπό την εμπορία και την εμπορία σπόρων ελαιούχων και κλωστικών φυτών στο εσωτερικό της Κοινότητας οι οποίοι προορίζονται για γεωργική παραγωγή με εξαίρεση τη χρήση τους για καλλωπιστικούς σκοπούς.

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στους σπόρους ελαιούχων και κλωστικών φυτών για τους οποίους έχει αποδειχθεί ότι προορίζονται για εξαγωγή σε τρίτες χώρες.

Άρθρο 2

1. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας νοείται ως:

α) εμπορία: η πώληση, η κατοχή προς πώληση, η προσφορά προς πώληση και κάθε διάθεση, προμήθεια ή μεταβίβαση σπόρων σε τρίτους, δωρεάν ή επ' ανταλλάγματι, με σκοπό την εμπορική εκμετάλλευση.

Δεν θεωρείται εμπορία το εμπόριο σπόρων που δεν προορίζονται για εμπορική εκμετάλλευση της ποικιλίας, όπως στις ακόλουθες δραστηριότητες:

- η προμήθεια σπόρων σε επίσημες υπηρεσίες δοκιμών και επιθεωρήσεων,

- η προμήθεια σπόρων σε παρόχους υπηρεσιών για μεταποίηση ή συσκευασία, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω πάροχοι δεν αποκτούν κυριότητα των συγκεκριμένων σπόρων.

Η προμήθεια σπόρων υπό όρους σε παρόχους υπηρεσιών για την παραγωγή ορισμένων γεωργικών πρώτων υλών βιομηχανικής χρήσης, ή ο πολλαπλασιασμός σπόρων για το σκοπό αυτό, δεν θεωρείται εμπορία όταν ο παρέχων υπηρεσία δεν αποκτά τίτλο επί των παρεχομένων σπόρων ή επί του προϊόντος της συγκομιδής. Ο προμηθευτής σπόρων υποβάλλει στην αρχή πιστοποίησης αντίγραφο των οικείων τμημάτων του συμβολαίου με τον παρέχοντα υπηρεσίες, περιλαμβανομένων των προδιαγραφών και των όρων που τηρούν οι σπόροι.

Ο προϋποθέσεις για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 2.

β) ελαιούχα και κλωστικά φυτά: τα φυτά των ακολούθων γενεών και ειδών:

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

γ) βασικοί σπόροι (ποικιλίες εκτός των υβριδίων ηλιάνθου): οι σπόροι

i) που έχουν παραχθεί υπό την ευθύνη του δημιουργού σύμφωνα με τους κανόνες της διατηρητέας επιλογής όσον αφορά την ποικιλία·

ii) που προβλέπονται για την παραγωγή σπόρων προς σπορά είτε της κατηγορίας "πιστοποιημένοι σπόροι", είτε των κατηγοριών "πιστοποιημένοι σπόροι πρώτης αναπαραγωγής" ή "πιστοποιημένοι σπόροι δεύτερης αναπαραγωγής" ή κατά περίπτωση, "πιστοποιημένοι σπόροι τρίτης αναπαραγωγής"·

iii) που πληρούν, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 5, τις προβλεπόμενες στα παραρτήματα I και II προϋποθέσεις για τους βασικούς σπόρους και

iv) για τους οποίους έχει διαπιστωθεί, μετά από επίσημη εξέταση, ότι τηρήθηκαν οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις·

δ) βασικοί σπόροι (υβρίδια ηλιάνθου): 1. βασικοί σπόροι καθαρής σειράς: οι σπόροι προς σπορά

i) οι οποίοι, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 5, ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα παραρτήματα I και II για τους βασικούς σπόρους και

ii) σχετικά με τους οποίους έχει διαπιστωθεί, μετά από επίσημη εξέταση, ότι πληρούν τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις·

2. βασικοί σπόροι απλών υβριδίων: σπόροι προς σπορά

i) που προορίζονται για την παραγωγή υβριδίων τριών σειρών ή διπλών υβριδίων·

ii) οι οποίοι, με την επιφύλαξη των όρων που αναφέρονται στο άρθρο 5, ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα παραρτήματα I και II για τους βασικούς σπόρους και

iii) σχετικά με τους οποίους έχει διαπιστωθεί, μετά από επίσημη εξέταση, ότι πληρούν τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις·

ε) πιστοποιημένοι σπόροι (ελαιοφόρο γογγύλι, φαιό σινάπι, ελαιοκράμβη, μαύρο σινάπι, δίοικος κάνναβις, ατρακτυλίς, κύμινο, ηλίανθος, παπαρούνα, άσπρο σινάπι): οι σπόροι

i) που προέρχονται απευθείας, από βασικούς σπόρους ή, με αίτηση του δημιουργού, από σπόρους γενεάς προγενεστέρας των βασικών σπόρων που είναι δυνατόν να πληρούν και πληρούν, μετά από επίσημη εξέταση, τις προβλεπόμενες στα παραρτήματα I και II προϋποθέσεις για τους βασικούς σπόρους·

ii) που προορίζονται για άλλη παραγωγή από εκείνη των σπόρων προς σπορά ελαιούχων και κλωστικών φυτών·

iii) που πληρούν, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 5 στοιχείο β), τις προβλεπόμενες στα παραρτήματα I και II προϋποθέσεις για τους πιστοποιημένους σπόρους και

iv) - για τους οποίους μετά από επίσημη εξέταση, διαπιστώθηκε ότι έχουν τηρηθεί οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις ή

- για τους οποίους όσον αφορά τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παράρτημα I, διαπιστώθηκε ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις αυτές είτε μετά από επίσημη εξέταση, ή μετά από εξέταση που πραγματοποιείται κάτω από επίσημη επίβλεψη·

στ) πιστοποιημένοι σπόροι πρώτης αναπαραγωγής (αραχίδα, μονόοικος κάνναβις, λινάρι κλωστικό, ελαιούχο λινάρι, σόγια, βαμβάκι): οι σπόροι

i) που προέρχονται απευθείας από βασικούς σπόρους ή, με αίτηση του δημιουργού, από σπόρους μιας γενεάς προγενεστέρας των βασικών σπόρων που είναι δυνατόν να πληρούν και πληρούν, μετά από επίσημη εξέταση, τις προβλεπόμενες στα παραρτήματα I και II προϋποθέσεις για τους βασικούς σπόρους·

ii) που προορίζονται, είτε για την παραγωγή σπόρων της κατηγορίας "πιστοποιημένοι σπόροι δευτέρας αναπαραγωγής" ή, κατά περίπτωση, της κατηγορίας "πιστοποιημένοι σπόροι τρίτης αναπαραγωγής" είτε για άλλη παραγωγή από εκείνη των σπόρων προς σπορά των ελαιούχων και κλωστικών φυτών·

iii) που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις στα παραρτήματα I και II για τους πιστοποιημένους σπόρους και

iv) - για τους οποίους μετά από επίσημη εξέταση, διαπιστώθηκε ότι έχουν τηρηθεί οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις ή

- για τους οποίους όσον αφορά τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παράρτημα I διαπιστώθηκε ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις αυτές είτε μετά από επίσημη εξέταση, ή μετά από εξέταση που πραγματοποιείται κάτω από επίσημη επίβλεψη·

ζ) πιστοποιημένοι σπόροι δεύτερης αναπαραγωγής (αραχίδα, λινάρι κλωστικό, ελαιούχο λινάρι, σόγια, βαμβάκι): οι σπόροι

i) που προέρχονται απευθείας από βασικούς σπόρους, από πιστοποιημένους σπόρους πρώτης αναπαραγωγής ή, με αίτηση του δημιουργού, από σπόρους γενεάς προγενεστέρας των βασικών σπόρων που είναι δυνατόν να πληρούν και πληρούν, μετά από επίσημη εξέταση, τις προβλεπόμενες στα παραρτήματα I και II προϋποθέσεις για τους βασικούς σπόρους·

ii) που προορίζονται για άλλη παραγωγή από εκείνη των σπόρων προς σπορά ελαιούχων και κλωστικών φυτών ή, κατά περίπτωση, για την παραγωγή σπόρων της κατηγορίας "πιστοποιημένοι σπόροι τρίτης αναπαραγωγής"·

iii) που πληρούν τις προβλεπόμενες στα παραρτήματα I και II προϋποθέσεις για τους πιστοποιημένους σπόρους και

iv) - για τους οποίους μετά από επίσημη εξέταση, διαπιστώθηκε ότι έχουν τηρηθεί οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις ή

- για τους οποίους όσον αφορά τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παράρτημα I, διαπιστώθηκε ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις αυτές είτε μετά από επίσημη εξέταση, ή μετά από εξέταση που πραγματοποιείται κάτω από επίσημη επίβλεψη·

η) πιστοποιημένοι σπόροι δευτέρας αναπαραγωγής (μονόοικος κάνναβις): οι σπόροι

i) οι οποίοι προέρχονται απευθείας από πιστοποιημένους σπόρους πρώτης αναπαραγωγής και οι οποίοι έχουν παραχθεί και επίσημα ελεγχθεί ειδικά ως προς την παραγωγή των πιστοποιημένων σπόρων δευτέρας αναπαραγωγής·

ii) οι οποίοι προορίζονται για την παραγωγή καννάβεως που πρόκειται να συγκομισθεί σε άνθιση·

iii) οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα παραρτήματα I και II για τους πιστοποιημένους σπόρους και

iv) - για τους οποίους μετά από επίσημη εξέταση, διαπιστώθηκε ότι έχουν τηρηθεί οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις ή

- για τους οποίους όσον αφορά τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παράρτημα I, διαπιστώθηκε ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις αυτές είτε μετά από επίσημη εξέταση, ή μετά από εξέταση που πραγματοποιείται κάτω από επίσημη επίβλεψη·

θ) πιστοποιημένοι σπόροι της τρίτης αναπαραγωγής (λινάρι κλωστικό, λινάρι ελαιούχο): οι σπόροι

i) που προέρχονται απευθείας από βασικούς σπόρους από πιστοποιημένους σπόρους πρώτης ή δεύτερης αναπαραγωγής ή με αίτηση του δημιουργού, από σπόρους γενεάς προγενεστέρας των βασικών σπόρων που είναι δυνατόν να πληρούν και πληρούν, μετά από επίσημη εξέταση, τις προβλεπόμενες στα παραρτήματα I και II προϋποθέσεις για τους βασικούς σπόρους·

ii) που προορίζονται για άλλη παραγωγή από εκείνη των σπόρων προς σπορά των ελαιούχων και κλωστικών φυτών·

iii) που πληρούν τις προβλεπόμενες στα παραρτήματα I και II προϋποθέσεις για τους πιστοποιημένους σπόρους και

iv) - για τους οποίους μετά από επίσημη εξέταση, διαπιστώθηκε ότι έχουν τηρηθεί οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις ή

- για τους οποίους όσον αφορά τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παράρτημα I, διαπιστώθηκε ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις αυτές είτε μετά από επίσημη εξέταση, ή μετά από εξέταση που πραγματοποιείται κάτω από επίσημη επίβλεψη·

ι) εμπορικοί σπόροι: οι σπόροι

i) που έχουν την ταυτότητα του είδους·

ii) που πληρούν, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 5 στοιχείο β), τις προβλεπόμενες στο παράρτημα II προϋποθέσεις για τους εμπορικούς σπόρους και

iii) για τους οποίους έχει διαπιστωθεί, μετά από επίσημη εξέταση, ότι τηρήθηκαν οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις·

ια) επίσημες διατάξεις: οι διατάξεις που θεσπίζονται

i) από τις αρχές ενός κράτους· ή

ii) υπό την ευθύνη του κράτους από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή

iii) για βοηθητικές δραστηριότητες επίσης υπό τον έλεγχο του κράτους, από ορκωτά φυσικά πρόσωπα,

με την προϋπόθεση ότι τα αναφερόμενα στα στοιχεία ii) και iii) πρόσωπα δεν αποκομίζουν κανένα ιδιαίτερο όφελος από το αποτέλεσμα των διατάξεων αυτών.

2. Οι τροποποιήσεις που πραγματοποιούνται στον κατάλογο των ειδών που περιλαμβάνονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β), θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 2.

3. Οι διάφοροι τύποι ποικιλιών, συμπεριλαμβανομένων των γονέων, που προορίζονται για την πιστοποίηση σύμφωνα με τους όρους της παρούσας οδηγίας, μπορούν να προσδιορίζονται και να καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 2.

4. Τα κράτη μέλη μπορούν:

α) να περιλαμβάνουν, όσον αφορά τους σπόρους του λίνου, περισσότερες γενεές στην κατηγορία των βασικών σπόρων και να υποδιαιρούν την κατηγορία αυτή σύμφωνα με τις γενεές·

β) να προβλέπουν ότι οι επίσημες εξετάσεις, που προορίζονται για τον έλεγχο της τηρήσεως της προϋπόθεσης που καθορίζεται στο παράρτημα II μέρος I σημείο 4 όσον αφορά την Brassica napus δεν διεξάγονται σε όλες τις σπορομερίδες κατά την πιστοποίηση, εκτός αν υπάρχει αμφιβολία ως προς την τήρηση της εν λόγω προϋπόθεσης.

5. Κατά τη διεξαγωγή της, κάτω από επίσημη επίβλεψη, εξέτασης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο ε) σημείο iv) δεύτερη περίπτωση, στοιχείο στ) σημείο iv) δεύτερη περίπτωση, στοιχείο ζ) σημείο iv) δεύτερη περίπτωση, στοιχείο η) σημείο iv) δεύτερη περίπτωση, στοιχείο θ) σημείο iv) δεύτερη περίπτωση, πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) οι επιθεωρητές:

i) έχουν τα απαιτούμενα τεχνικά προσόντα·

ii) δεν αποκομίζουν προσωπικό όφελος από τη διεξαγωγή των επιθεωρήσεων·

iii) έχουν λάβει από την υπηρεσία πιστοποίησης των σπόρων προς σπορά του εν λόγω κράτους μέλους, επίσημη άδεια, για την έκδοση της οποίας απαιτείται, μεταξύ άλλων, είτε η ορκωμοσία των επιθεωρητών, είτε η εκ μέρους τους υπογραφή γραπτής δηλώσεως με την οποία βεβαιώνουν ότι είναι προσηλωμένοι στις αρχές που διέπουν τις επίσημες επιθεωρήσεις·

iv) πραγματοποιούν τις επιθεωρήσεις, κάτω από επίσημη επίβλεψη, σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν για τις επίσημες επιθεωρήσεις·

β) η προς επιθεώρηση καλλιέργεια σπόρων προέρχεται από σπόρους που έχουν υποβληθεί σε επίσημο έλεγχο, με ικανοποιητικά αποτελέσματα·

γ) μέρος των σπόρων προς σπορά ελέγχεται από επίσημους επιθεωρητές. Το μέρος αυτό ανέρχεται σε 10 % για τις αυτογονιμοποιούμενες καλλιέργειες και σε 20 % για τις σταυρογονιμοποιούμενες καλλιέργειες ή, για τα είδη για τα οποία τα κράτη μέλη προβλέπουν επίσημη εργαστηριακή δοκιμή των σπόρων προς σπορά, μέσω μορφολογικής και φυσιολογικής ταυτοποίησης ή, εάν είναι σκόπιμο, βιοχημικής ταυτοποίησης για τον προσδιορισμό της ταυτότητας και της καθαρότητας της ποικιλίας, σε 5 και 15 %, αντίστοιχα·

δ) μέρος των δειγμάτων των σπορομεριδίων που έχουν συγκομισθεί από την καλλιέργεια των σπόρων θα υποβληθεί σε επίσημο μετέλεγχο και, αν κριθεί σκόπιμο, σε επίσημη εργαστηριακή δοκιμασία των σπόρων όσον αφορά την ταυτότητα και την καθαρότητα της ποικιλίας.

Τα κράτη μέλη ορίζουν τις ποινές που επισύρουν οι παραβάσεις των κανόνων που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο και διέπουν την υπό επίσημη επίβλεψη εξέταση, μεριμνώντας ώστε οι εν λόγω ποινές να είναι αποτελεσματικές, ανάλογες και αποτρεπτικές, εξικνούμενες και μέχρις αφαιρέσεως της άδειας, που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, στοιχείο α) σημείο iii) από επίσημα αναγνωρισμένους επιθεωρητές που παρέβησαν, εκ δόλου ή εξ αμελείας, τους κανόνες των επίσημων εξετάσεων. Μετά τη διαπίστωση της παράβασης, ακυρώνεται η πιστοποίηση που αφορά τους εξετασθέντες σπόρους, εκτός αν αποδειχθεί ότι οι σπόροι, παρ' όλ' αυτά, πληρούν όλες τις συναφείς προϋποθέσεις.

6. Περαιτέρω μέτρα τα οποία εφαρμόζονται κατά τη διεξαγωγή των, κάτω από επίσημη επίβλεψη εξετάσεων, δύνανται να θεσπιστούν σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 2.

Μέχρι να θεσπισθούν τα μέτρα αυτά, πρέπει να τηρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 2 της απόφασης 89/540/ΕΟΚ της Επιτροπής(6).

Άρθρο 3

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι οι σπόροι προς σπορά των:

Brassica L. (partim),

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs,

Cannabis sativa L.,

Carthamus tinctorius L.,

Carum carvi L.,

Gossypium spp.,

Helianthus annuus L.,

Linum usitatissimum L. (partim) - Λινό το κλωστικό,

είναι δυνατόν να τεθούν σε εμπορία, μόνον εφόσον πιστοποιήθηκαν επίσημα ως "βασικοί σπόροι" ή "πιστοποιημένοι σπόροι".

2. Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι οι σπόροι προς σπορά ειδών ελαιούχων και κλωστικών φυτών, άλλων από εκείνων που απαριθμούνται στην παράγραφο 1, είναι δυνατόν να τίθενται σε εμπορία, μόνον εφόσον πρόκειται είτε για σπόρους που πιστοποιήθηκαν επίσημα ως "βασικοί σπόροι" ή "πιστοποιημένοι σπόροι", είτε για εμπορικούς σπόρους.

3. Σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο άρθρο 25 παράγραφος 2 διαδικασία, είναι δυνατόν να ορισθεί ότι ο σπόροι των ειδών ελαιούχων και κλωστικών φυτών άλλων από εκείνους που απαριθμούνται στην παράγραφο 1 μπορούν να τίθενται σε εμπορία μετά από καθορισμένες προσθεσμίες, μόνον αν έχουν πιστοποιηθεί επίσημα ως "βασικοί σπόροι" ή "πιστοποιημένοι σπόροι".

4. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να γίνονται οι επίσημοι έλεγχοι των σπόρων σύμφωνα με τις εν χρήσει διεθνείς μεθόδους, εφόσον υπάρχουν τέτοιες μέθοδοι.

Άρθρο 4

Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 3 παράγραφοι 1 και 2 τα κράτη μέλη ορίζουν ότι μπορούν να διατίθενται στο εμπόριο:

- σπόροι επιλογής, γενεών προγενεστέρων των βασικών σπόρων και

- ακατέργαστοι σπόροι, οι οποίοι διατίθενται στο εμπόριο προς μεταποίηση, με την προϋπόθεση ότι είναι βεβαία η ταυτότητά τους.

Άρθρο 5

Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν, κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 3:

α) την επίσημη πιστοποίηση και την εμπορία βασικών σπόρων που δεν πληρούν τις προβλεπόμενες στο παράρτημα II προϋποθέσεις όσον αφορά τη βλαστική ικανότητα. Για το σκοπό αυτό, θεσπίζονται όλες οι πρόσφορες διατάξεις για να εγγυάται ο προμηθευτής δεδομένη βλαστική ικανότητα, την οποία σημειώνει, για την εμπορία σε ειδική ετικέτα που φέρει το όνομα και την διεύθυνσή του, και τον σχετικό αριθμό της σπορομερίδος·

β) για να εξυπηρετηθεί ο ταχύς εφοδιασμός σε σπόρους προς σπορά, την επίσημη πιστοποίηση ή την επίσημη αποδοχή και την εμπορία μέχρι του πρώτου εμπορικού παραλήπτου σπόρων των κατηγοριών "βασικοί σπόροι", "πιστοποιημένοι σπόροι" κάθε φύσεως ή "εμπορικοί σπόροι" για τους οποίους δεν θα είχε τελειώσει η επίσημη εξέταση που προορίζεται να ελέγχει την τήρηση των προβλεπομένων στο παράρτημα II προϋποθέσεων όσον αφορά τη βλαστική ικανότητα. Η πιστοποίηση ή η αποδοχή χορηγείται μόνο με την υποβολή εκθέσεως προσωρινής αναλύσεως των σπόρων και εφόσον έχουν σημειωθεί το όνομα και η διεύθυνση του πρώτου παραλήπτου. Θεσπίζονται όλες οι πρόσφορες διατάξεις για να εγγυάται ο προμηθευτής την βλαστική ικανότητα που διαπιστώθηκε κατά την προσωρινή ανάλυση. Η ένδειξη αυτή της βλαστικής ικανότητας πρέπει να αναφέρεται, για την εμπορία, σε ειδική ετικέτα που φέρει το όνομα και τη διεύθυνση του προμηθευτού και τον σχετικό αριθμό της σπορομερίδος.

Οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται στους εισαγόμενους σπόρους από τρίτες χώρες, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 18, όσον αφορά την αναπαραγωγή εκτός της Κοινότητος.

Τα κράτη μέλη τα οποία κάνουν χρήση των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στα στοιχεία α) και β) συνεργάζονται μεταξύ τους από διοικητική άποψη όσον αφορά τον έλεγχο.

Άρθρο 6

1. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 3 παράγραφοι 1 και 2, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν στους παραγωγούς που είναι εγκατεστημένοι στην επικράτειά τους να διαθέτουν στο εμπόριο:

α) μικρές ποσότητες σπόρων για επιστημονικούς σκοπούς ή εργασίες επιλογής·

β) κατάλληλες ποσότητες σπόρων για άλλους δοκιμαστικούς ή πειραματικούς σκοπούς, εφόσον ανήκουν σε ποικιλίες για τις οποίες, στο οικείο κράτος μέλος, υποβλήθηκε αίτηση εγγραφής στον κατάλογο.

Για γενετικώς τροποποιημένο υλικό, η άδεια αυτή δίδεται μόνο αν ελήφθησαν όλα τα κατάλληλα μέτρα προς αποφυγή δυσμενών επιπτώσεων στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. Για την εκτίμηση του περιβαλλοντικού κινδύνου που πρέπει να διενεργηθεί, εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 7 παράγραφος 4 της οδηγίας 2002/53/ΕΚ.

2. Οι στόχοι για τους οποίους μπορούν να χορηγούνται οι άδειες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β), οι διατάξεις για την επισήμανση των συσκευασιών, καθώς και οι ποσότητες και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν τις άδειες αυτές καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 2.

3. Οι άδειες που έχουν χορηγηθεί, πριν από τις 14 Δεκεμβρίου 1998, από τα κράτη μέλη στους παραγωγούς που είναι εγκατεστημένοι στην επικράτειά τους για τους σκοπούς που ορίζονται στην παράγραφο 1, εξακολουθούν να ισχύουν εφόσον δεν έχουν καθοριστεί οι διατάξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Στη συνέχεια, όλες αυτές οι άδειες οφείλουν να τηρούν τις διατάξεις που θα ορισθούν σύμφωνα με την παράγραφο 2.

Άρθρο 7

Τα κράτη μέλη μπορούν, για τη δική τους παραγωγή, να ορίζουν όσον αφορά τις προβλεπόμενες στα παραρτήματα I και II προϋποθέσεις, συμπληρωματικές ή αυστηρότερες προϋποθέσεις για την πιστοποίηση, καθώς και για τον έλεγχο των εμπορικών σπόρων.

Άρθρο 8

Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι η περιγραφή των γενεαλογικών συνθετικών που τυχόν απαιτείται χαρακτηρίζεται ως εμπιστευτική, αν τούτο ζητηθεί από τον δημιουργό.

Άρθρο 9

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι κατά τη διαδικασία ελέγχου των ποικιλιών, της εξετάσεως των σπόρων για την πιστοποίηση και της εξετάσεως των εμπορικών σπόρων, τα δείγματα λαμβάνονται επίσημα σύμφωνα με τις κατάλληλες μεθόδους.

2. Κατά την εξέταση των σπόρων για την πιστοποίηση και την εξέταση των εμπορικών σπόρων, τα δείγματα λαμβάνονται από ομοιογενείς σπορομερίδες. Το ανώτατο βάρος της σπορομερίδας και το ελάχιστο βάρος του δείγματος αναφέρονται στο παράρτημα III.

Άρθρο 10

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι οι βασικοί σπόροι, οι πιστοποιημένοι σπόροι κάθε φύσεως και οι εμπορικοί σπόροι είναι δυνατόν να τεθούν σε εμπορία μόνον σε σπορομερίδες επαρκώς ομοιομενείς και σε κλειστές συσκευασίες, εφοδιασμένες, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 και 12, με σύστημα σφραγίσεως και σημάνσεως.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν, για την εμπορία μικρών ποσοτήτων στον τελευταίο καταναλωτή, παρεκκλίσεις από τις διατάξεις της παραγράφου 1 όσον αφορά τη συσκευασία, το σύστημα σφραγίσεως, καθώς και τη σήμανση.

Άρθρο 11

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι οι συσκευασίες των βασικών σπόρων προς σπορά, των πιστοποιημένων σπόρων προς σπορά πάσης φύσεως και των εμπορικών σπόρων προς σπορά σφραγίζονται επισήμως ή κατόπιν επίσημου ελέγχου κατά τρόπο ώστε να μην είναι δυνατόν να ανοιχθούν χωρίς να καταστραφεί το σύστημα σφραγίσεως ή χωρίς η επίσημη ετικέτα που προβλέπεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 ή η συσκευασία να φέρουν ίχνη επεμβάσεως.

Προκειμένου να διασφαλισθεί η σφράγιση, το σύστημα σφραγίσεως περιλαμβάνει τουλάχιστον είτε την επίθεση σ' αυτό της επίσημης ετικέτας είτε επίσημης σφραγίδας.

Τα προβλεπόμενα στο δεύτερο εδάφιο μέτρα δεν είναι απαραίτητα στην περίπτωση συστήματος σφραγίσεως που δεν επαναχρησιμοποιείται.

Κατά τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 2, είναι δυνατόν να διαπιστωθεί αν δεδομένο σύστημα σφραγίσεως ανταποκρίνεται στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου.

2. Δεν είναι δυνατόν να γίνουν μία ή περισσότερες νέες σφραγίσεις παρά μόνο επίσημα ή κατόπιν επισήμου ελέγχου. Στην περίπτωση αυτή, γίνεται επίσης μνεία επί της προβλεπομένης στο άρθρο 12 παράγραφος 1 ετικέτας, περί της τελευταίας νέας σφραγίσεως, της ημερομηνίας και της υπηρεσίας που την πραγματοποίησε.

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν παρεκκλίσεις από την παράγραφο 1 για τις μικρές συσκευασίες που κλείνονται στο έδαφός τους. Οι όροι που εφαρμόζονται για αυτές τις παρεκκλίσεις καθορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 25 παράγραφος 2.

Άρθρο 12

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι οι συσκευασίες βασικών σπόρων, πιστοποιημένων σπόρων πάσης φύσεως και εμπορικών σπόρων:

α) φέρουν, εξωτερικά, επίσημη ετικέτα, η οποία δεν έχει χρησιμοποιηθεί ακόμη, είναι σύμφωνη με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παράρτημα IV και της οποίας οι ενδείξεις διατυπώνονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητος. Το χρώμα της ετικέτας είναι λευκό για τους βασικούς σπόρους, μπλε για τους πιστοποιημένους σπόρους πρώτης αναπαραγωγής προερχομένους από βασικούς σπόρους, κόκκινο για τους πιστοποιημένους σπόρους των επομένων αναπαραγωγών προερχόμενους από βασικούς σπόρους και καφέ για τους εμπορικούς σπόρους. Όταν, η ετικέτα φέρει μικρή οπή, στερεώνεται σε όλες τις περιπτώσεις με επίσημη σφραγίδα. Στην περίπτωση που προβλέπεται στο άρθρο 5 στοιχείο α), αν οι βασικοί σπόροι δεν ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παράρτημα II ως προς τη βλαστική ικανότητα, γίνεται μνεία περί αυτού στην ετικέτα. Επιτρέπεται η χρήση αυτοκόλλητων επίσημων ετικετών. Σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 2, είναι δυνατόν να επιτρέπεται, υπό επίσημο έλεγχο, να τίθενται επί της συσκευασίας οι οριζόμενες ενδείξεις με τρόπο ανεξίτηλο και ανάλογα με τον τύπο της ετικέτας·

β) περιέχουν επίσημη σημείωση του χρώματος της ετικέτας, η οποία φέρει τουλάχιστιον τις ενδείξεις που προβλέπονται στο παράρτημα IV μέρος Α, για την ετικέτα στο στοιχείο α) σημεία 4, 5 και 6 και για τους εμπορικούς σπόρους στοιχείο β) σημεία 2, 5 και 6. Η σημείωση συντάσσεται κατά τρόπο ώστε να μην είναι δυνατόν να επέλθει σύγχυση με την ετικέτα που αναφέρεται στο στοιχείο α). Η σημείωση δεν είναι απαραίτητη όταν οι ενδείξεις τίθενται κατά τρόπον ανεξίτηλο επί της συσκευασίας ή όταν, σύμφωνα με το στοιχείο α), χρησιμοποιείται αυτοκόλλητη ετικέτα η ετικέτα από αδιάρρηκτο υλικό.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν εξαιρέσεις από την παράγραφο 1 σε περίπτωση μικρών συσκευασιών οι οποίες κλείνονται στο έδαφός τους. Οι όροι που εφαρμόζονται για αυτές τις εξαιρέσεις καθορίζονται με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 2.

3. Δεν θίγεται το δικαίωμα των κρατών μελών να ορίζουν ότι οι σπόροι ελαιούχων και κλωστικών φυτών, για τους οποίους έχει αποδειχθεί ότι προορίζονται για άλλες εκτός τη γεωργική παραγωγή χρήσεις, είναι δυνατόν να τεθούν σε εμπορία, μόνον αν αυτό αναφέρεται επί της ετικέτας.

Άρθρο 13

Σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 2 είναι δυνατόν να ορίζεται ότι, για περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από την παρούσα οδηγία, οι συσκευασίες των βασικών σπόρων, των πιστοποιημένων σπόρων όλων των κατηγοριών και των εμπορικών σπόρων πρέπει να φέρουν ετικέτα του προμηθευτή (η οποία να είναι είτε ετικέτα διαφορετική από την επίσημη ετικέτα είτε να έχει τη μορφή πληροφοριών του προμηθευτή τυπωμένων πάνω στη συσκευασία). Οι πληροφορίες που πρέπει να αναγράφονται στην ετικέτα αυτή καθορίζονται επίσης σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 2.

Άρθρο 14

Σε περίπτωση σπόρων γενετικώς τροποποιημένης ποικιλίας, οποιαδήποτε ετικέτα ή έγγραφο, επίσημο ή μη, που επικολλάται ή συνοδεύει την παρτίδα σπόρων, δυνάμει των διατάξεων της παρούσας οδηγίας, πρέπει να αναφέρει σαφώς ότι η ποικιλία έχει τροποποιηθεί γενετικώς.

Άρθρο 15

Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι κάθε χημική κατεργασία των βασικών σπόρων, των πιστοποιημένων σπόρων κάθε κατηγορίας ή των εμπορικών σπόρων αναφέρεται είτε επί της επίσημης ετικέτας, είτε επί της ετικέτας του προμηθευτού, καθώς και στη συσκευασία ή στο εσωτερικό αυτής.

Άρθρο 16

Προκειμένου να εξευρεθούν βελτιωμένες εναλλακτικές λύσεις για ορισμένες διατάξεις που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία, δύναται να αποφασισθεί η, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, διοργάνωση προσωρινών πειραμάτων, σε κοινοτικό επίπεδο, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 2.

Στα πλαίσια των δοκιμασιών αυτών, τα κράτη μέλη μπορούν να απαλλάσσονται από ορισμένες υποχρεώσεις που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία. Η έκταση της απαλλαγής ορίζεται ανάλογα με τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες εφαρμόζεται. Η διάρκεια μιας δοκιμασίας δεν υπερβαίνει τα επτά έτη.

Άρθρο 17

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι σπόροι που διατίθενται στο εμπόριο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, είτε υποχρεωτικά είτε προαιρετικά, να μην υπόκεινται σε άλλους περιορισμούς εμπορίας, όσον αφορά τα χαρακτηριστικά τους, τον έλεγχο, τη σήμανση και τη σφράγισή τους, εκτός εκείνων που προβλέπονται από την παρούσα ή άλλη οδηγία.

Άρθρο 18

Οι προϋποθέσεις εμπορίας σπόρων επιλογής, γενεών προγενεστέρων των βασικών σπόρων, σύμφωνα με το άρθρο 4 πρώτη περίπτωση, είναι οι ακόλουθες:

α) πρέπει να έχουν ελεγχθεί επίσημα από την αρμόδια αρχή πιστοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την πιστοποίηση των βασικών σπόρων·

β) πρέπει να συσκευάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας και

γ) οι συσκευασίες πρέπει να φέρουν επίσημη ετικέτα στην οποία αναγράφονται τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

- αρχή πιστοποίησης και κράτος μέλος ή τα διακριτικά αρχικά τους,

- αριθμός παρτίδας,

- μήνας και έτος σφράγισης ή

- μήνας και έτος της τελευταίας επίσημης δειγματοληψίας με σκοπό την πιστοποίηση,

- είδος, που αναφέρεται τουλάχιστον με τη βοτανική του ονομασία, η οποία μπορεί να δίνεται συντετμημένα και χωρίς τα ονόματα των δημιουργών, με λατινικά στοιχεία,

- ποικιλία, που αναφέρεται τουλάχιστον με λατινικά στοιχεία,

- η ένδειξη "προβασικοί σπόροι",

- αριθμός γενεών προγενεστέρων των σπόρων κατηγορίας "πιστοποιημένοι σπόροι" ή "πιστοποιημένοι σπόροι πρώτης γενεάς".

Η ετικέτα είναι λευκού χρώματος με μια διαγώνια μωβ γραμμή.

Άρθρο 19

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι οι σπόροι ελαιούχων και κλωστικών φυτών:

- που προέρχονται απευθείας από βασικούς ή πιστοποιημένους σπόρους της πρώτης γενεάς που έχουν πιστοποιηθεί επίσημα είτε σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη ή σε τρίτη χώρα στην οποία έχει χορηγηθεί ισοδυναμία σύμφωνα με το άρθρο 20 στοιχείο β) ή που προέρχονται απευθείας από τη διασταύρωση βασικών σπόρων επίσημα πιστοποιημένων σε κράτος μέλος με βασικούς σπόρους επίσημα πιστοποιημένους σε μία από αυτές τις τρίτες χώρες και

- που έχουν συλλεγεί σε άλλο κράτος μέλος,

πρέπει, κατόπιν αιτήσεως και με την επιφύλαξη των διατάξεων της οδηγίας 2002/53/ΕΚ, να πιστοποιούνται επίσημα ως πιστοποιημένοι σπόροι σε κάθε κράτος μέλος εφόσον έχουν υποβληθεί σε επιτόπου καλλιεργητικό έλεγχο ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παράρτημα I για τη συγκεκριμένη κατηγορία και εφόσον έχει διαπιστωθεί, μετά από επίσημη εξέταση, ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παράρτημα II για την ίδια κατηγορία.

Όταν, κατά τις περιπτώσεις αυτές, οι σπόροι έχουν παραχθεί απευθείας από επίσημα πιστοποιημένους σπόρους γενεών προγενέστερων από τους βασικούς σπόρους, τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να επιτρέπουν την επίσημη πιστοποίησή τους ως βασικών σπόρων, αν έχουν τηρηθεί οι όροι που προβλέπονται για αυτή την κατηγορία.

2. Οι σπόροι ελαιούχων και κλωστικών φυτών που συγκομίζονται στην Κοινότητα και προορίζονται για πιστοποίηση σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 πρέπει:

- να συσκευάζονται και να φέρουν επίσημη ετικέτα, σύμφωνη με τις προϋποθέσεις του παραρτήματος V μέρη Α και Β, σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 και

- να συνοδεύονται από επίσημο έγγραφο το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις του παραρτήματος V μέρος Γ.

Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου ου οποίες αφορούν τη συσκευασία και την επισήμανση μπορούν να μην εφαρμόζονται εάν οι αρχές που είναι αρμόδιες για την επιθεώρηση των φυτών στον αγρό, οι αρχές που εκδίδουν τα έγγραφα για τους σπόρους αυτούς που δεν έχουν πιστοποιηθεί οριστικά ενόψει της πιστοποίησής τους και οι αρχές που είναι υπεύθυνες για την πιστοποίηση είναι οι ίδιες ή εάν συμφωνούν για την εξαίρεση αυτή.

3. Τα κράτη μέλη ορίζουν επίσης ότι οι σπόροι ελαιούχων και κλωστικών φυτών:

- που προέρχονται απευθείας από βασικούς σπόρους ή από πιστοποιημένους σπόρους πρώτης γενεάς επίσημα πιστοποιημένους είτε σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη είτε σε τρίτη χώρα στην οποία έχει χορηγηθεί ισοδυναμία σύμφωνα με το άρθρο 20 στοιχείο β) ή που προέρχονται απευθείας από διασταυρώσεις βασικών σπόρων επίσημα πιστοποιημένων σε κράτος μέλος με βασικούς σπόρους επίσημα πιστοποιημένους σε μία από αυτές τις τρίτες χώρες και

- που έχουν συλλεγεί σε τρίτη χώρα,

πρέπει, κατόπιν αιτήσεως, να πιστοποιούνται επίσημα ως πιστοποιημένοι σπόροι σε κάθε κράτος μέλος στο οποίο οι βασικοί σπόροι είτε έχουν παραχθεί είτε έχουν πιστοποιηθεί επίσημα, αν οι σπόροι αυτοί έχουν υποβληθεί σε επιτόπου καλλιεργητικό έλεγχο που πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται σε απόφαση ισοδυναμίας που έχει ληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 20 στοιχείο α) για τη σχετική κατηγορία και εφόσον έχει διαπιστωθεί, κατά την επίσημη εξέταση, ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις του παραρτήματος II για την ίδια κατηγορία. Τα άλλα κράτη μέλη μπορούν επίσης να επιτρέψουν την επίσημη πιστοποίηση τέτοιων σπόρων.

Άρθρο 20

1. Κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής, το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία, διαπιστώνει:

α) αν στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 18 οι καλλιεργητικοί έλεγχοι ικανοποιούν σε τρίτη χώρα τις προβλεπόμενες στο παράρτημα Ι προϋποθέσεις·

β) αν οι σπόροι προς σπορά των ελαιούχων και κλωστικών φυτών που συλλέγονται σε τρίτη χώρα και που προσφέρουν τις ίδιες εγγυήσεις ως προς τα χαρακτηριστικά τους, καθώς και ως προς τις διατάξεις που θεσπίζονται για την εξέτασή τους, τη διασφάλιση της ταυτότητός τους, τη σήμανσή τους και τον έλεγχό τους, είναι ως προς αυτά ισοδύναμοι με τους βασικούς σπόρους, τους πιστοποιημένους σπόρους ή τους πιστοποιημένους σπόρους της πρώτης, της δεύτερης ή της τρίτης αναπαραγωγής ή τους εμπορικούς σπόρους που συλλέγονται στο εσωτερικό της Κοινότητος και που είναι σύμφωνοι με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται επίσης σε κάθε νέο κράτος μέλος από την ημερομηνία της προσχωρήσεώς του μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία οφείλει να θέσει σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθεί προς την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 21

1. Για να αντιμετωπιστούν προσωρινές δυσκολίες γενικού εφοδιασμού της Κοινότητας σε βασικούς ή πιστοποιημένους σπόρους, οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν διαφορετικά, είναι δυνατόν να αποφασίζεται, με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 2, ότι τα κράτη μέλη επιτρέπουν, για μία συγκεκριμένη περίοδο, την εμπορία, σε ολόκληρη την Κοινότητα, ποσοτήτων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των δυσκολιών εφοδιασμού, σπόρων κατηγορίας για την οποία ισχύουν λιγότερο αυστηρές απαιτήσεις, ή σπόρων ποικιλίας που δεν περιλαμβάνεται στον "Κοινό κατάλογο ποικιλιών των καλλιεργούμενων φυτικών ειδών" ή στους εθνικούς καταλόγους ποικιλιών των κρατών μελών.

2. Για κατηγορία σπόρων συγκεκριμένης ποικιλίας, η επίσημη ετικέτα είναι αυτή που προβλέπεται για την αντίστοιχη κατηγορία· για τους σπόρους ποικιλιών που δεν περιλαμβάνονται στους προαναφερόμενους κατάλογους, η επίσημη ετικέτα είναι αυτή που προβλέπεται για τους εμπορικούς σπόρους. Η ετικέτα αναφέρει πάντοτε ότι οι συγκεκριμένοι σπόροι υπάγονται σε κατηγορία για την οποία ισχύουν λιγότερο αυστηρές απαιτήσεις.

3. Οι κανόνες εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 1 μπορούν να θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 2.

Άρθρο 22

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι σπόροι ελαιούχων και κλωστικών φυτών να ελέγχονται επίσημα κατά την εμπορία, τουλάχιστον με δειγματοληψία, προκειμένου να επαληθεύεται ότι τηρούνται οι απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

2. Με την επιφύλαξη της ελεύθερης κυκλοφορίας των σπόρων στην Κοινότητα, τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι, κατά την εμπορία ποσοτήτων σπόρων που υπερβαίνουν τα 2 χιλιόγραμμα και εισάγονται από τρίτες χώρες, τους παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

α) είδος·

β) ποικιλία·

γ) κατηγορία·

δ) χώρα παραγωγής και επίσημη αρχή ελέγχου·

ε) χώρα αποστολής·

στ) εισαγωγέας·

ζ) ποσότητα σπόρων.

Ο τρόπος με τον οποίο παρέχονται οι πληροφορίες μπορεί να καθορίζεται με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 2.

Άρθρο 23

1. Κοινοτικές συγκριτικές δοκιμές εκτελούνται στην Κοινότητα για τον εκ των υστέρων έλεγχο δειγμάτων βασικών σπόρων, με εξαίρεση εκείνων των υβριδίων ή των συνθετικών ποικιλιών και των πιστοποιημένων σπόρων πάσης φύσεως των ελαιούχων και κλωστικών φυτών, που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια του δειγματοληπτικού ελέγχου. Η εκπλήρωση των προϋποθέσεων τις οποίες πρέπει να πληρούν οι σπόροι αυτοί μπορεί να ελέγχεται κατά τη διάρκεια του εκ των υστέρων ελέγχου. Η οργάνωση των δοκιμών και τα αποτελέσματά τους υποβάλλονται στην επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 1.

2. Οι συγκριτικές δοκιμές χρησιμεύουν στην εναρμόνιση των τεχνικών μεθόδων πιστοποιήσεως για την επίτευξη της ισοδυναμίας των αποτελεσμάτων. Όταν επιτευχθεί αυτός ο σκοπός αυτές οι δοκιμές αποτελούν αντικείμενο ετήσιας εκθέσεως δραστηριότητος που κοινοποιείται εμπιστευτικά στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή. Η ημερομηνία κατά την οποία καταρτίζεται για πρώτη φορά η έκθεση καθορίζεται σύμφωνα με την αναφερομένη στο άρθρο 25 παράγραφος 2 διαδικασία.

3. Οι αναγκαίες διατάξεις για την εκτέλεση των συγκριτικών δοκιμών θεσπίζονται σύμφωνα με την αναφερομένη στο άρθρο 25 παράγραφος 2 διαδικασία. Οι σπόροι προς σπορά ελαιούχων και κλωστικών φυτών που συλλέγονται σε τρίτες χώρες είναι δυνατόν να περιληφθούν στις συγκριτικές δοκιμές.

Άρθρο 24

Οι τροποποιήσεις που πρέπει να επέλθουν στο περιεχόμενο των παραρτημάτων λόγω της εξελίξεως των επιστημονικών ή τεχνικών γνώσεων θεσπίζονται σύμφωνα με την αναφερομένη στο άρθρο 25 παράγραφος 2 διαδικασία.

Άρθρο 25

1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη μόνιμη επιτροπή σπόρων προς σπορά και γεωργικών δενδροκηπευτικών και δασικών φυτών προς φύτευση που συστάθηκε από το άρθρο 1 της απόφασης 66/399/ΕΟΚ του Συμβουλίου(7).

2. Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε ένα μήνα.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της.

Άρθρο 26

Με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στο παράρτημα II ανοχών ως προς την παρουσία ασθενειών, επιβλαβών οργανισμών ή των φορέων αυτών, η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις διατάξεις των εθνικών νομοθεσιών που δικαιολογούνται από λόγους προστασίας της υγείας και της ζωής των ατόμων και των ζώων ή της διατηρήσεως των φυτών ή της προστασίας της βιομηχανικής ή εμπορικής ιδιοκτησίας.

Άρθρο 27

1. Δύναται να καθορίζονται ειδικοί όροι, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 2, για να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις που αφορούν:

α) τους όρους εμπορίας των σπόρων που έχουν υποστεί χημική επεξεργασία:

β) τους όρους εμπορίας σπόρων σε σχέση με την επιτόπου διατήρηση και την αειφόρο χρήση των φυτογενετικών πόρων, συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων σπόρων ειδών που περιλαμβάνουν επίσης είδη τα οποία απαριθμούνται από το άρθρο 1 της οδηγίας 2002/53/ΕΚ, που σχετίζονται με ειδικούς φυσικούς και ημιφυσικούς οικότοπους και απειλούνται από γενετική διάβρωση·

γ) τους όρους εμπορίας σπόρων που ενδείκνυνται για βιολογικές μεθόδους παραγωγής.

2. Οι συγκεκριμένοι όροι που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο 1 στοιχείο β) περιλαμβάνουν, ειδικότερα, τα ακόλουθα σημεία:

α) ο σπόρος των ειδών αυτών πρέπει να είναι εγνωσμένης προέλευσης εγκεκριμένης από την αρμόδια αρχή εκάστου κράτους μέλους για την εμπορία των σπόρων σε καθορισμένες περιοχές·

β) κατάλληλους ποσοτικούς περιορισμούς.

Άρθρο 28

Ένα κράτος μέλος μπορεί, μετά από αίτησή του που εξετάζεται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 2, να απαλλάσσεται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από την υποχρέωση εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας οδηγίας, εξαιρουμένου του άρθρου 17:

α) όσον αφορά το ακόλουθο είδος:

- ατρακτυλίς·

β) όσον αφορά άλλα είδη αν στο έδαφός τους δεν γίνεται συνήθως αναπαραγωγή ή εμπορία των σπόρων αυτών.

Άρθρο 29

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά τα άλλα κράτη μέλη.

Άρθρο 30

Η Επιτροπή, το αργότερο την 1η Φεβρουαρίου 2004, υποβάλλει λεπτομερή εκτίμηση των απλουστεύσεων των διαδικασιών πιστοποίησης που εισάγονται με το άρθρο 5 της οδηγίας 98/96/ΕΚ. Με την εκτίμηση αυτή, εξετάζονται ιδίως τα ενδεχόμενα αποτελέσματα στην ποιότητα των σπόρων προς σπορά.

Άρθρο 31

1. Η οδηγία 69/208/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες που εμφαίνονται στο παράρτημα VI μέρος Α καταργείται, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών μελών όσον αφορά τις προθεσμίες ενσωμάτωσης που εμφαίνονται στο παράρτημα VI μέρος Β.

2. Οι αναφορές στην καταργούμενη οδηγία θεωρούνται ότι γίνονται στην παρούσα οδηγία σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που εμφαίνεται στο παράρτημα VII.

Άρθρο 32

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 33

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Λουξεμβούργο, 13 Ιουνίου 2002.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. Rajoy Brey

(1) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 9 Απριλίου 2002 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2) ΕΕ L 169 της 10.7.1969, σ. 3· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 98/96/ΕΚ (ΕΕ L 25 της 1.2.1999, σ. 27).

(3) Βλέπε παράρτημα VI μέρος Α.

(4) Βλέπε σ. 1 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

(5) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

(6) ΕΕ L 286 της 4.10.1989, σ. 24· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση (ΕΕ L 128 της 29.5.1996, σ. 23).

(7) ΕΕ 125 της 11.7.1966, σ. 2289/66.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΙ Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

1. Οι προηγούμενες καλλιέργειες του πεδίου παραγωγής δεν ήσαν ασυμβίβαστες με την παραγωγή σπόρων του είδους και της ποικιλίας της καλλιέργειας και το πεδίο παραγωγής είναι επαρκώς απηλλαγμένο τέτοιων φυτών που προέρχονται από τις προηγούμενες καλλιέργειες.

2. Η καλλιέργεια αναποκρίνεται στους ακόλουθους κανόνες ως προς τις αποστάσεις σε σχέση με γειτονικές πηγές γύρεως, οι οποίες δύναται να προκαλέσουν ξένη ανεπιθύμητη επικονίαση:

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Οι αποστάσεις αυτές δύνανται να μην τηρούνται, εφόσον υφίσταται επαρκής προστασία κατά ξένης ανεπιθύμητης επικονιάσεως.

3. Η καλλιέργεια παρουσιάζει επαρκείς ιδιότητες όσον αφορά την ποικιλιακή ταυτότητα και καθαρότητα ή, στην περίπτωση καλλιέργειας καθαρής σειράς Helianthus annuus, επαρκείς ιδιότητες ποικιλιακής ταυτότητας και καθαρότητας όσον αφορά τα χαρακτηριστικά της.

Για την παραγωγή σπόρων προς σπορά ποικιλιών υβριδίων Helianthus annuus, οι προαναφερόμενες διατάξεις εφαρμόζονται επίσης στους χαρακτήρες των γονέων, συμπεριλαμβανομένης της αρσενικής στειρότητας ή της αποκατάστασης της γονιμότητας.

Ειδικότερα οι καλλιέργειες Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi, Gossypium spp. και τα υβρίδια Helianthus annuus πρέπει να ανταποκρίνονται στους ακόλουθους κανόνες ή άλλους όρους.

A. Brassica Juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi και Gossypium spp.:

Ο αριθμός φυτών της καλλιέργειας τα οποία είναι εμφανές ότι δεν είναι σύμφωνα με την ποικιλία δεν υπερβαίνει:

- 1 ανά 30 τετραγωνικά μέτρα για τους βασικούς σπόρους,

- 1 ανά 10 τετραγωνικά μέτρα για τους πιστοποιημένους σπόρους.

B. Υβρίδια Helianthus annuus:

α) το ποσοστό σε αριθμό φυτών τα οποία είναι εμφανές ότι δεν είναι σύμφωνα προς την καθαρή σειρά ή τον γονέα δεν υπερβαίνει:

αα) για την παραγωγή βασικών σπόρων

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ββ) για την παραγωγή πιστοποιημένων σπόρων

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

β) για την παραγωγή σπόρων προς σπορά ποικιλιών υβριδίων, πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθοι κανόνες ή άλλοι όροι:

αα) τα φυτά του αρσενικού γονέα παράγουν επαρκή γύρη κατά την ανθοφορία των φυτών του θηλυκού γονέα.

ββ) όταν ο θηλυκός γονέας αποκτήσει στίγματα επιδεκτικά γονιμοποίησης, το ποσοστό σε αριθμό φυτών του γονέα αυτού που παράγουν ή έχουν παράγει γύρη δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,5,

γγ) για την παραγωγή βασικών σπόρων, το συνολικό ποσοστό σε αριθμό φυτών του θηλυκού γονέα τα οποία είναι εμφανές ότι δεν είναι σύμφωνα προς τον γονέα και τα οποία παράγουν ή έχουν παράγει γύρη, δεν υπερβαίνει το 0,5,

δδ) αν δεν είναι δυνατό να τηρηθεί η προϋπόθεση που καθορίζεται στο παράρτημα II μέρος I σημείο 2, πρέπει να πληρούται η ακόλουθη προϋπόθεση: ο γονέας, στείρος ως προς το αρσενικό, που χρησιμοποιείται για την παραγωγή πιστοποιημένων σπόρων περιλαμβάνει μία ή περισσότερες ειδικές σειρές αποκατάστασης κατά τρόπο ώστε τουλάχιστον το ένα τρίτο των φυτών που παράγονται από τα προκύπτοντα υβρίδια να παράγουν γύρη η οποία θα είναι εμφανώς φυσιολογική από όλες τις απόψεις.

4. Η παρουσία επιβλαβών οργανισμών που μειώνουν την αξία χρησιμότητος των σπόρων είναι ανεκτή στο ελάχιστο δυνατό όριο. Στην περίπτωση της Glycine max. ο όρος αυτός εφαρμόζεται κυρίως στους οργανισμούς Pseudomonas syringae pv. glycinea Diaporthe phaseolorum var. caulivora και var. sojae, Phialophora gregata και Phytophthora megasperma f.sp. glycinea.

5. Η εκπλήρωση των ανωτέρω προδιαγραφών ή άλλων προϋποθέσεων, όσον αφορά τους βασικούς σπόρους εξετάζεται κατά τις επιτόπου επίσημες επιθεωρήσεις και, όσον αφορά τους πιστοποιημένους σπόρους είτε κατά τις επίσημες επιτόπου επιθεωρήσεις είτε κατά τις επιθεωρήσεις που διεξάγονται κάτω από επίσημη επίβλεψη. Αυτές οι επί τόπου επιθεωρήσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

A. Η καλλιεργητική κατάσταση και το στάδιο αναπτύξεως της καλλιέργειας επιτρέπουν ικανοποιητική εξέταση.

B. Σε περίπτωση άλλων καλλιεργειών εκτός της καλλιέργειας υβριδίων ηλιάνθου, πραγματοποιείται τουλάχιστον ένας επιτόπου έλεγχος. Σε περίπτωση υβριδίων ηλιάνθου πραγματοποιούνται τουλάχιστον δύο επιτόπου έλεγχοι.

Γ. Το ύψος, ο αριθμός και η κατανομή των στοιχειωδών δειγματοληψιών που πρέπει να επιθεωρηθούν για να εξετασθεί η τήρηση των προϋποθέσεων του παρόντος παραρτήματος προσδιορίζονται σύμφωνα με τις κατάλληλες μεθόδους.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΟΙ ΣΠΟΡΟΙ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ

I. ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΠΟΡΟΙ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ

1. Οι σπόροι προς σποράν έχουν επαρκή ταυτότητα και καθαρότητα ποικιλίας. Οι σπόροι των ειδών που αναφέρονται παρακάτω ανταποκρίνονται κυρίως στους ακόλουθους κανόνες ή άλλες προϋποθέσεις:

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Η ελάχιστη καθαρότητα της ποικιλίας ελέγχεται κυρίως σε επί τόπου επιθεωρήσεις, που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παράρτημα I.

2. Αν η προϋπόθεση που καθορίζεται στο παράρτημα I παράγραφος 3 σημείο Β στοιχείο β) υπό δδ) δεν μπορεί να τηρηθεί, τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: όταν για την παραγωγή πιστοποιημένων σπόρων υβριδίων ηλιάνθου έχουν χρησιμοποιηθεί ένα θηλυκός γονέας, στείρος ως προς τον αρσενικό και ένας αρσενικός γονέας, ο οποίος δεν αποκαθιστά τη γονιμότητα ως προς τον αρσενικό γονέα, οι σπόροι που προκύπτουν από τον γονέα που είναι στείρος έναντι του αρσενικού αναμειγνύονται με τους σπόρους που προκύπτουν από πλήρως γόνιμους γονείς· ο λόγος των σπόρων που προέρχονται από τον γονέα που είναι στείρος έναντι του αρσενικού προς τους σπόρους που προέρχονται από τον γονέα που είναι γόνιμος έναντι του αρσενικού δεν υπερβαίνει το δύο προς ένα.

3. Οι σπόροι προς σπορά ανταποκρίνονται στους ακόλουθους κανόνες ή άλλες προϋποθέσεις ως προς τη βλαστική ικανότητα, την ειδική καθαρότητα και την περιεκτικότητα σε σπόρους άλλων ειδών φυτών, συμπεριλαμβανομένης και της Orobanche spp.:

A.

Πίνακας

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

B. Κανόνες ή άλλες προϋποθέσεις που εφαρμόζονται όταν γίνεται αναφορά στον πίνακα τμήμα I σημείο 3 υπό Α του παρόντος παραρτήματος:

α) Η ανωτάτη περιεκτικότητα σπόρων προς σπορά που προβλέπονται στη στήλη 5 καλύπτει επίσης τα είδη που προβλέπονται στις στήλες 6 έως 11.

β) Η απογραφή του ολικού περιεχομένου σπόρων άλλων ειδών φυτών μπορεί να μην πραγματοποιείται, εκτός εάν υφίσταται αμφιβολία για την τήρηση των προϋποθέσεων που καθορίζονται στη στήλη 5 του πίνακος.

γ) Η απογραφή των σπόρων Cuscuta spp. μορεί να μην πραγματοποιείται, εκτός εάν υφίσταται αμφιβολία για την τήρηση των προϋποθέσεων που καθορίζονται στη στήλη 7 του πίνακος.

δ) Η παρουσία ενός σπόρου Cuscuta spp. σε ένα δείγμα καθορισμένου βάρους δεν θεωρείται ως μη καθαρότητα, εάν ένα δεύτερο δείγμα ιδίου βάρους είναι απαλλαγμένο σπόρων Cuscuta spp.

ε) Ο σπόρος προς σπορά είναι απαλλαγμένος του Orobanche. Όμως ένας σπόρος Orobanche σε ένα δείγμα 100 γραμμαρίων δεν θεωρείται ως στοιχείο μη καθαρότητος εάν ένα δεύτερο δείγμα 200 γραμμαρίων είναι απαλλαγμένο του Orobanche.

4. Η παρουσία επιβλαβών οργανισμών που μειώνουν την αξία χρησιμότητος των σπόρων προς σπορά είναι ανεκτή στο ελάχιστο δυνατό όριο. Οι σπόροι προς σπορά ανταποκρίνονται ιδίως στους ακόλουθους κανόνες ή άλλες προϋποθέσεις:

A.

Πίνακας:

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

B. Κανόνες και άλλες προϋποθέσεις που εφαρμόζονται όταν γίνεται παραπομπή στον πίνακα τμήμα I σημείο 4 μέρος Α του παρόντος παραρτήματος:

α) στον υφαντουργικό λίνο, το ποσοστό σε αριθμό σπόρων που έχει μολυνθεί από Ascochyta linicola (syn. Phoma linicola) δεν θα υπερβεί το 1·

β) η απογραφή σκληρωτίων ή θραυσμάτων σκληρωτίων Sclerotinia sclerotiorum μπορεί να μην πραγματοποιείται, εκτός εάν υπάρχει αμφιβολία για την τήρηση των προϋποθέσεων που καθορίζονται στη στήλη 5 του πίνακα.

Γ. Ειδικές προδιαγραφές ή άλλοι όροι που εφαρμόζονται στην Glycine max:

α) όσον αφορά την Pseudomonas syringae pv. glycinea ο μέγιστος αριθμός των επί μέρους δειγμάτων για τα οποία έχει διαπιστωθεί ότι έχουν προσβληθεί από τους εν λόγω οργανισμούς, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα τέσσερα, εντός δείγματος 5000 σπόρων τουλάχιστον ανά σπορομερίδα που υποδιαιρείται σε πέντε επί μέρους δείγματα.

Εφόσον διαπιστωθούν ύποπτες αποικίες και στα πέντε επιμέρους δείγματα, μπορούν να πραγματοποιηθούν κατάλληλες βιοχημικές δοκιμασίες επί των υπόπτων αποικιών που απομονώνονται σε ευνοϊκό περιβάλλον από κάθε επί μέρους δείγμα, προκειμένου να επιβεβαιωθούν οι ανωτέρω προδιαγραφές ή όροι·

β) όσον αφορά την Diaporthe phaseolorum ο μέγιστος αριθμός σπόρων που έχουν προσβληθεί δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 15 %·

γ) το ποσοστό κατά βάρος αδρανούς ύλης, όπως ορίζεται σύμφωνα με τις τρέχουσες διεθνείς μεθόδους δοκιμασίας δεν πρέπει να υπερβαίνει 0,3 %.

Σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 25 παράγραφος 2, επιτρέπεται στα κράτη μέλη να μην διενεργούν τη δοκιμασία, όσον αφορά τις ανωτέρω ειδικές προδιαγραφές ή άλλους όρους, εκτός εάν βάσει της προηγούμενης πείρας υπάρχει αμφιβολία ότι δεν τηρήθηκαν οι εν λόγω προδιαγραφές ή όροι.

II. ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΙ ΣΠΟΡΟΙ ΠΡΟΣ ΠΣΟΡΑ

Οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο τμήμα I του παρόντος παραρτήματος πλην του σημείου I, εφαρμόζονται στους εμπορεύσιμους σπόρους προς σπορά.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Επιτρέπεται ανοχή 5 % επί του μέγιστου βάρους παρτίδας σπόρων προς σπορά.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΕΤΙΚΕΤΑ

A. Προβλεπόμενες ενδείξεις

α) Για τους βασικούς και τους πιστοποιημένους σπόρους:

1. "Κανόνες και προδιαγραφές ΕΚ".

2. Υπηρεσία πιστοποιήσεως και κράτος μέλος ή τα αρχικά τους.

3. Μήνας και έτος σφραγίσεως που εκφράζονται με την ένδειξη: "έχει γίνει δειγματοληπτικός έλεγχος ..." (μήνας και έτος) ή

μήνας και έτος της τελευταίας επίσημης δειγματοληψίας εν όψει της πιστοποιήσεως, εκφραζόμενα με την ένδειξη: "έχει γίνει δειγματοπληπτικός έλεγχος ..." (μήνας και έτος).

4. Σχετικός αριθμός της σπορομερίδος.

5. Είδος που αναφέρεται τουλάχιστον με τη βοτανική του ονομασία, η οποία μπορεί να δίνεται συντετμημένα και χωρίς τα ονόματα των δημιουργών, με λατινικούς χαρακτήρες.

6. Ποικιλία που αναφέρεται τουλάχιστον με λατινικούς χαρακτήρες.

7. Κατηγορία.

8. Χώρα παραγωγής.

9. Δηλωμένο καθαρό ή μεικτό βάρος.

10. Σε περίπτωση ενδείξεως του βάρους και της χρήσεως κοκκωδών φυτοφαρμάκων, υλών περιτυλίξεως ή άλλων στερεών προσθετικών, η ένδειξη της φύσεως του προσθετικού ως και η κατά προσέγγιση σχέση μεταξύ του βάρους καθαρών σπόρων και του συνολικού βάρους.

11. Σε περίπτωση ποικιλιών υβριδίων ή καθαρών σειρών:

- για τους βασικούς σπόρους για τους οποίους το υβρίδιο ή η καθαρή σειρά στην οποία ανήκουν οι σπόροι έχουν γίνει δεκτοί βάσει της οδηγίας 2002/53/ΕΚ:

το όνομα αυτού του γονέα, υπό το οποίο έχει γίνει επίσημα δεκτός, με ή χωρίς αναφορά στην τελική ποικιλία, συνοδευόμενο, σε περίπτωση υβριδίων ή καθαρών σειρών που προορίζονται μόνο για γονείς τελικών ποικιλιών από τη λέξη "γονέα",

- για τους άλλους βασικούς σπόρους:

το όνομα του γονέα στον οποίο ανήκουν οι βασικοί σπόροι, το οποίο μπορεί να δίνεται υπό κωδική μορφή, συνοδευόμενο από μία αναφορά στην τελική ποικιλία, με ή χωρίς αναφορά στο ρόλο του (αρσενικός ή θηλυκός), και από τη λέξη "γονέας",

- για τους πιστοποιημένους σπόρους:

το όνομα της ποικιλίας στην οποία ανήκουν οι πιστοποιημένοι σπόροι, συνοδευόμενο από τη λέξη "υβρίδιο".

12. Στην περίπτωση που επανεξετάσθηκε η βλαστικότητα, δύναται να αναφέρονται οι λέξεις: "επανεξετασθείσα ... (μήνας και έτος)" και η υπεύθυνη υπηρεσία της επανεξετάσεως αυτής. Οι ενδείξεις αυτές δύνανται να αναφέρονται επί επίσημης αυτοκόλλητης ταινίας, η οποία τίθεται επί της επίσημης ετικέτας.

Τα κράτη μέλη μπορούν, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 25, παράγραφος 2 να απαλλάσσονται από την υποχρέωση να αναφέρουν τη βοτανική ονομασία για ορισμένα είδη και, ενδεχομένως, για περιορισμένα χρονικά διαστήματα εφόσον έχει αποδειχθεί ότι τα μειονεκτήματα που προκύπτουν από την τήρηση αυτής της υποχρέωσης υπερβαίνουν τα πλεονεκτήματα που αναμένονται από την εμπορία των σπόρων.

β) Για τους εμπορικούς σπόρους:

1. "Κανόνες και προδιαγραφές ΕΚ".

2. "Εμπορικοί σπόροι (μη πιστοποιημένοι για την ποικιλία)".

3. Υπηρεσία πιστοποιήσεως και κράτος μέλος ή τα αρχικά τους.

4. Μήνας και έτος σφραγίσεως εκφράζονται με την ένδειξη "σφραγισμένο ... (μήνας και έτος)".

5. Σχετικός αριθμός της σπορομερίδος.

6. Είδος που αναφέρεται τουλάχιστον με τη βοτανική του ονομασία, η οποία μπορεί να δίνεται συντετμημένα και χωρίς τα ονόματα των συγγραφέων, με λατινικούς χαρακτήρες.

7. Περιοχή παραγωγής.

8. Δηλωμένο καθαρό ή μεικτό βάρος.

9. Σε περίπτωση ενδείξεως του βάρους και της χρήσεως κοκκωδών φυτοφαρμάκων, υλών περιτυλίξεως ή άλλων στερεών προσθετικών, η ένδειξη της φύσεως του προσθετικού ως και η κατά προσέγγιση σχέση μεταξύ του βάρους καθαρών σπόρων και του συνολικού βάρους.

10. Στην περίπτωση που επανεξετάσθηκε η βλαστικότητα, δύναται να αναφέρονται οι λέξεις: "επανεξετασθείσα ... (μήνας και έτος)" και η υπεύθυνη υπηρεσία της επανεξετάσεως αυτής. Οι ενδείξεις αυτές δύνανται να αναφέρονται επί επίσημης αυτοκόλλητης ταινίας, η οποία τίθεται επί της επίσημης ετικέτας.

Τα κράτη μέλη μπορούν, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 25 παράγραφος 2 να απαλλάσσονται από την υποχρέωση να αναφέρουν τη βοτανική ονομασία για ορισμένα είδη και, ενδεχομένως, για περιορισμένα χρονικά διαστήματα εφόσον έχει αποδειχθεί ότι τα μειονεκτήματα που προκύπτουν από την τήρηση αυτής της υποχρέωσης υπερβαίνουν τα πλεονεκτήματα που αναμένονται από την εμπορία των σπόρων.

B. Ελάχιστες διαστάσεις

110 mm × 67 mm.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΕΤΙΚΕΤΑ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΠΟΡΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΣΥΛΛΕΓΕΙ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

A. Απαιτούμενες ενδείξεις για την ετικέτα

- Αρχή αρμόδια για τον επιπόπου έλεγχο και κράτος μέλος ή τα αρχικά τους.

- Είδος, που αναφέρεται τουλάχιστον με τη βοτανική του ονομασία, η οποία μπορεί να δίνεται συντετμημένα και χωρίς τα ονόματα των συγγραφέων, με λατινικούς χαρακτήρες.

- Ποικιλία, που αναφέρεται τουλάχιστιον με λατινικούς χαρακτήρες σε περίπτωση ποικιλιών (καθαρές σειρές, υβρίδια) που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά ως γονείς ποικιλιών υβριδίων, προστίθεται η λέξη "γονέας".

- Κατηγορία.

- Σε περίπτωση ποικιλιών υβριδίων, η λέξη "υβρίδιο".

- Αριθμός αναφοράς του αγρού ή της σπορομερίδας.

- Δηλούμενο καθαρό ή μεικτό βάρος.

- Οι λέξεις "σπόροι που δεν έχουν πιστοποιηθεί οριστικά".

Τα κράτη μέλη μπορούν, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 25 παράγραφος 2 να απαλλάσσονται από την υποχρέωση να αναφέρουν τη βοτανική ονομασία για ορισμένα είδη και, ενδεχομένως, για περιορισμένα χρονικά διαστήματα εφόσον έχει αποδειχθεί ότι τα μειονεκτήματα που προκύπτουν από την τήρηση αυτής της υποχρέωσης υπερβαίνουν τα πλεονεκτήματα που αναμένονται από την εμπορία των σπόρων.

B. Χρώμα της ετικέτας

Η ετικέτα είναι γκρίζου χρώματος.

Γ. Απαιτούμενες ενδείξεις για το έγγραφο

- Αρχή που εκδίδει το έγγραφο.

- Είδος, που αναφέρεται τουλάχιστον με τη βοτανική του ονομασία, η οποία μπορεί να δίνεται συντετμημένα και χωρίς τα ονόματα των συγγραφέων, με λατινικούς χαρακτήρες.

- Ποικιλία που αναφέρεται τουλάχιστον με λατινικούς χαρακτήρες.

- Κατηγορία.

- Αριθμός αναφοράς των χρησιμοποιηθέντων σπόρων και όνομα της χώρας ή των χωρών που πραγματοποίησε την πιστοποίηση των σπόρων αυτών.

- Αριθμός αναφοράς του αγρού ή της σπορομερίδας.

- Επιφάνεια που καλλιεργήθηκε για την παραγωγή της σπορομερίδας που καλύπτεται από το έγγραφο.

- Ποσότητα των σπόρων που έχουν συλλεγεί και αριθμός συσκευασιών.

- Αριθμός γενεών μετά τους βασικούς σπόρους, σε περίπτωση πιστοποιημένων σπόρων.

- Βεβαίωση ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις τις οποίες πρέπει να πληροί η καλλιέργεια από την οποία προέρχονται οι σπόροι.

- Ενδεχομένως, αποτελέσματα προκαταρκτικής εξέτασης των σπόρων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΜΕΡΟΣ Α

ΟΔΗΓΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ

(που αναφέρονται στο άρθρο 31)

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΜΕΡΟΣ Β

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

(που αναφέρονται στο άρθρο 31)

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>