32002D0200

2002/200/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 3ης Ιουλίου 2001, σχετικά με τις ενισχύσεις που χορήγησε και προτίθεται να χορηγήσει η Ισπανία για την αναδιάρθρωση της Babcock Wilcox España SA (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2001) 1780]

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 067 της 09/03/2002 σ. 0050 - 0068


Απόφαση της Επιτροπής

της 3ης Ιουλίου 2001

σχετικά με τις ενισχύσεις που χορήγησε και προτίθεται να χορηγήσει η Ισπανία για την αναδιάρθρωση της Babcock Wilcox España SA

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2001) 1780]

(Το κείμενο στην ισπανική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2002/200/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντα υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 88 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο,

τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, και ιδίως το άρθρο 66 παράγραφος 1 στοιχείο α),

Αφού κάλεσε τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σύμφωνα με τα προαναφερθέντα άρθρα και αφού έλαβε υπόψη τις παρατηρήσεις αυτές,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

I. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

(1) Η Ισπανία, με επιστολή της της 12ης Μαρτίου 1997, κοινοποίησε στην Επιτροπή αύξηση κεφαλαίου κατά 10 δισεκατομμύρια πεσέτες (60,1 εκατομμύρια ευρώ) που η Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (κρατική εταιρεία χαρτοφυλακίου κατά 100 %, καλούμενη εφεξής "SEPI"), προτίθεται να χορηγήσει στη θυγατρική της Babcock Wilcox España SA (καλούμενη εφεξής "BWE"). Η κοινοποίηση περιλάμβανε επίσης πληροφορίες σχετικά με άλλη αύξηση κεφαλαίου κατά 10 δισεκατομμύρια πεσέτες (60,1 εκατομμύρια ευρώ) που η Teneo, προκάτοχος της SEPI, είχε χορηγήσει στην BWE, το 1994.

(2) Η Επιτροπή, με επιστολή της της 2ας Ιουνίου 1998, κοινοποίησε στην Ισπανία ότι είχε αποφασίσει να κινήσει τη διαδικασία του άρθρου 88 παράγραφος 2 της συνθήκης σχετικά με τις προαναφερθείσες παρεμβάσεις.

(3) Η απόφαση της Επιτροπής να κινήσει τη διαδικασία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(1). Η Επιτροπή κάλεσε τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με τις εν λόγω αυξήσεις κεφαλαίου.

(4) Η Ισπανία, με επιστολή της της 16ης Ιουνίου 1999, κοινοποίησε στην Επιτροπή νέα αύξηση κεφαλαίου της BWE ποσού 41 δισεκατομμυρίων πεσετών (246,4 εκατομμύρια ευρώ).

(5) Η Επιτροπή, με επιστολή της της 23ης Ιουλίου 1999, πληροφόρησε την Ισπανία ότι είχε αποφασίσει να διευρύνει τη διαδικασία του άρθρου 88 παράγραφος 3 της συνθήκης για να συμπεριλάβει τη νέα αύξηση κεφαλαίου στην τυπική έρευνα.

(6) Η απόφαση της Επιτροπής να διευρύνει τη διαδικασία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(2). Η Επιτροπή κάλεσε τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με τη νέα αυτή παρέμβαση.

(7) Οι ισπανικές αρχές κοινοποίησαν στην Επιτροπή τις συμφωνίες ιδιωτικοποίησης της BWE με επιστολή τους της 25ης Απριλίου 2000.

(8) Η Επιτροπή, με επιστολή της της 7ης Ιουλίου 2000, κοινοποίησε στην Ισπανία ότι είχε αποφασίσει να διευρύνει τη διαδικασία του άρθρου 88 παράγραφος 2 στα στοιχεία ενίσχυσης που προσδιορίζονταν στις συμφωνίες ιδιωτικοποίησης.

(9) Η απόφαση της Επιτροπής να κινήσει τη διαδικασία αυτή δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(3). Η Επιτροπή κάλεσε τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους για την ενίσχυση που προβλεπόταν στις συμφωνίες ιδιωτικοποίησης.

(10) Η Επιτροπή έλαβε τις παρατηρήσεις των ενδιαφερομένων μερών σχετικά με τις συμφωνίες ιδιωτικοποίησης και τις διαβίβασε στην Ισπανία με επιστολή της, της 4ης Οκτωβρίου 2000, παρέχοντάς της τη δυνατότητα να απαντήσει στις παρατηρήσεις αυτές. Τα σχόλια της Ισπανίας διαβιβάστηκαν με επιστολή της, της 31ης Οκτωβρίου 2000.

II. BABCOCK WILCOX ESPAÑA SA

(11) Η BWE, που ιδρύθηκε το 1918, είναι επιχείρηση μηχανικής και οικοδομών στον τομέα των κεφαλαιουχικών αγαθών. Η BWE είναι θυγατρική κατά 100 % της SEPI και έχει την έδρα της στη χώρα των Βάσκων. Τα κεντρικά της γραφεία βρίσκονται στο Μπιλμπάο και οι εγκαταστάσεις παραγωγής στο Galindo (Βισκαϊκή), κοντά στο Μπιλμπάο.

(12) Το 1978, εν μέσω της μεταβατικής περιόδου της Ισπανίας προς το δημοκρατικό πολίτευμα, η BWE ανέστειλε πληρωμές και αγοράστηκε από το κράτος με προσωπικό 5600 υπαλλήλους. Υπό κρατική κυριότητα, η BWE υπέστη σταθερή διαδικασία αναδιάρθρωσης που μείωσε συστηματικά, προοδευτικά και δραστικά τις δραστηριότητές της. Η BWE έπαψε να παράγει τροχαίο σιδηροδρομικό υλικό, προϊόντα χάλυβα εξ ελάσεως εν θερμώ, χυτοχάλυβα και τμήματα μεγάλου μεγέθους. Ως αποτέλεσμα, ο αριθμός προσωπικού μειώθηκε από 5600 υπαλλήλους το 1978, σε 1512 το 1993. Ο κύκλος εργασιών της μειώθηκε κατά την ίδια χρονική περίοδο κατά το ήμισυ φθάνοντας τις 36966 εκατομμύρια πεσέτες (222,17 εκατομμύρια ευρώ) το 1993, με αρνητικά αποτελέσματα χρήσης 519 εκατομμύρια πεσέτες (3,12 εκατομμύρια ευρώ) και καθαρά θετικά έσοδα 275 εκατομμύρια πεσέτες (1,65 εκατομμύρια ευρώ).

(13) Κατά την πρώτη πενταετία της δεκαετίας του '90, η διαδικασία αναδιάρθρωσης της BWE επιβραδύνθηκε και άρχισε η επιχείρηση να συσσωρεύει ζημίες. Η επακόλουθη απώλεια ανταγωνιστικότητας την υποχρέωσε να λάβει νέα μέτρα αναδιάρθρωσης, το κατ' εκτίμηση κόστος των οποίων ενεγράφη στις λογιστικές καταστάσεις του 1996. Ως αποτέλεσμα τούτου, τα μειωμένα κέρδη που σημείωσε η BWE στις αρχές της δεκαετίας αυτής μετατράπηκαν σε μεγάλες ζημίες. Το 1996, η BWE αριθμούσε 1516 υπαλλήλους και πραγματοποίησε κύκλο εργασιών 44009 εκατομμυρίων πεσετών (264,5 εκατομμύρια ευρώ), με τελική απώλεια 29030 εκατ. πεσέτες (174,47 εκατομμύρια ευρώ), μετά από τη λογιστική εγγραφή έκτακτων δαπανών 29023 εκατομμυρίων πεσετών (174,43 εκατομμύρια ευρώ). Η BWE εξήγαγε το 51 % της παραγωγής της.

III. ΜΕΤΡΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

α) Αυξήσεις κεφαλαίου του 1994 και 1997

(14) Η αύξηση κεφαλαίου κατά 10 δισεκατομμύρια πεσέτες (60,1 εκατομμύρια ευρώ) που κοινοποιήθηκε το 1997, είχε ως στόχο τη χρηματοδότηση σχεδίου πρόωρης συνταξιοδότησης 423 εργαζομένων. Η μείωση αυτή του προσωπικού αποτελούσε τμήμα ευρύτερου προγράμματος αναδιάρθρωσης με στόχο την αποκατάσταση της βιωσιμότητας της BWE, την παγίωση της ανταγωνιστικής της θέσης στην αγορά και την προετοιμασία της για την ιδιωτικοποίηση. Σχετικά με το τελευταίο αυτό θέμα η ισπανική κυβέρνηση πληροφόρησε την Επιτροπή για την απόφασή της να ιδιωτικοποιήσει την BWE σύμφωνα με το σχέδιο εκσυγχρονισμού του δημοσίου τομέα της χώρας. Η διαδικασία ιδιωτικοποίησης άρχισε το τελευταίο τρίμηνο του 1997, με επιλογή από μέρους της SEPI ενός συμβούλου και την αποστολή πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών σε όλους τους εν δυνάμει αγοραστές.

(15) Λόγω του ότι με την αύξηση του κεφαλαίου από μέρους της SEPI παραβιάζεται η απαγόρευση του άρθρου 88 παράγραφος 3 της συνθήκης, η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει, στις 7 Απριλίου 1998, τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του προαναφερθέντος άρθρου.

(16) Η διαδικασία κινήθηκε επίσης και για την επόμενη αύξηση κεφαλαίου ύψους 10 δισεκατομμυρίων πεσετών (60,1 εκατομμύρια ευρώ) που χορηγήθηκε στη BWE το 1994 και αποκαλύφθηκε από την Επιτροπή στις δημοσιονομικές καταστάσεις που διαβιβάστηκαν με την κοινοποίηση.

β) Αύξηση κεφαλαίου του 1999

(17) Μετά από συζητήσεις με τις επιχειρήσεις που εξεδήλωσαν κάποιο ενδιαφέρον για την αγορά της BWE, η SEPI υπέγραψε, στις 2 Απριλίου 1998, πρωτόκολλο συμφωνίας με τον νορβηγικό όμιλο Kvaerner. Οι μεταγενέστερες διαπραγματεύσεις με τον Kvaerner παρέμειναν στάσιμες λόγω σοβαρών οικονομικών δυσχερειών που αντιμετώπιζε ο όμιλος αυτός την εποχή εκείνη. Κατά συνέπεια, τον Νοέμβριο του ιδίου έτους η SEPI αποφάσισε να διακόψει τις διαπραγματεύσεις με τον Kvaerner και να αρχίσει εκ νέου τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης.

(18) Τον Δεκέμβριο του 1998, η SEPI προέβη στην προεπιλογή άλλων τριών ενδεχόμενων αγοραστών στους οποίους έδωσε τις σχετικές πληροφορίες.

(19) Η Ισπανία, με επιστολή της της 16ης Ιουνίου 1999, κοινοποίησε στην Επιτροπή νέα αύξηση του κεφαλαίου της BWE ύψους 41 δισεκατομμυρίων πεσετών (246,4 εκατομμύρια ευρώ). Το ποσό αυτό προοριζόταν για αύξηση κεφαλαίου της BWE, το οποίο είχε μειωθεί από τις ζημιές, και για τη χρηματοδότηση νέας περικοπής 500 θέσεων απασχόλησης που απαιτούσαν οι τρεις ενδεχόμενοι αγοραστές.

(20) Στις 8 Ιουλίου 1999, η Επιτροπή αποφάσισε να διευρύνει τη διαδικασία του άρθρου 88 παράγραφος 2 της συνθήκης, με στόχο να συμπεριλάβει τη νέα αυτή αύξηση κεφαλαίου στην τυπική έρευνα.

(21) Η SEPI πραγματοποίησε δύο μερικές παράνομες καταβολές ποσών για την αύξηση κεφαλαίου που είχε κοινοποιήσει, παραβιάζοντας το άρθρο 88 παράγραφος 3. Στις 3 Ιουνίου 1999 χορήγησε 10250 εκατομμύρια πεσέτες (61,60 εκατομμύρια ευρώ) στη BWE και αργότερα άλλα 14025 εκατομμύρια πεσέτες (84,29 εκατομμύρια ευρώ), στις 28 Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους. Λόγω των εισφορών αυτών κεφαλαίου, οι ίδιοι πόροι της BWE έφθασαν το ελάχιστο από το ισπανικό εμπορικό δίκαιο απαιτούμενο όριο για να εξακολουθήσει να λειτουργεί η επιχείρηση.

γ) Οι συμφωνίες ιδιωτικοποίησης

(22) Στις 9 Φεβρουαρίου 2000, η SEPI υπέγραψε σύμβαση με τη Babcock Borsig AG για την πώληση της BWE.

(23) Οι ισπανικές αρχές κοινοποίησαν τις συμφωνίες ιδιωτικοποίησης της BWE με επιστολή τους της 25ης Απριλίου 2000. Βάσει των συμφωνιών αυτών η SEPI θα πωλήσει στην BB έναντι ποσού 45 εκατομμυρίων ευρώ τις μετοχές της σε μια νέα υπό ίδρυση εταιρεία, τη NewCo, στην οποία θα χορηγηθούν ορισμένα κατ' επιλογήν στοιχεία του ενεργητικού της BWE. Η BWE θα εκχωρήσει στη NewCo 650 υπαλλήλους. Εν συνεχεία, θα πραγματοποιηθεί η εκκαθάριση της BWE. Η σύμβαση υπόκειτο, μεταξύ άλλων, στην έγκριση από μέρους της Επιτροπής της ενίσχυσης που είχε λάβει προηγουμένως η BWE, καθώς και κάθε άλλου είδους συναλλαγής που προβλεπόταν στις συμφωνίες ιδιωτικοποίησης και η οποία θα μπορούσε να θεωρηθεί κρατική ενίσχυση.

(24) Στις 13 Ιουνίου 2000, η Επιτροπή αποφάσισε να διευρύνει για δεύτερη φορά τη διαδικασία του άρθρου 88 παράγραφος 2 της συνθήκης, με στόχο να συμπεριλάβει στην τυπική έρευνα τα ακόλουθα στοιχεία ενίσχυσης που διαπιστώθηκαν στις συμφωνίες ιδιωτικοποίησης:

α) καταβολή 55 εκατομμυρίων ευρώ στη NewCo·

β) καταβολή 100 εκατομμυρίων ευρώ στη NewCo, που προορίζονται για δαπάνες αναπροσαρμογής των δραστηριοτήτων που μεταβιβάζονται στη νέα επιχείρηση·

γ) καταβολή 95 εκατομμυρίων ευρώ στη NewCo για επενδύσεις και κατάρτιση, που προβλέπονται στο πρόγραμμα επένδυσης που υπέβαλε η BB·

δ) κάλυψη ενδεχόμενης ζημίας που έχει σχέση με προηγούμενες συμβάσεις που έχουν μεταβιβασθεί στη NewCo, με κατ' εκτίμηση κόστος 8 δισεκατομμύρια πεσέτες (48,1 εκατομμύρια ευρώ)·

ε) η κάλυψη του κόστους που προκύπτει από οποιαδήποτε απαίτηση κατά της NewCo για οικονομική απώλεια ή ζημία από πράξεις που προηγήθηκαν της πώλησης και σχετίζεται με θέματα περιβάλλοντος, εργατικά, φορολογικά ή κοινωνικών ασφαλίσεων και υποχρεώσεις που απορρέουν από προγράμματα συνταξιοδότησης. Η μέγιστη ευθύνη που ανέλαβε η SEPI περιορίζεται σε 18 εκατομμύρια ευρώ. Παρ' όλα αυτά, οι ισπανικές αρχές κρίνουν ότι δεν θα χρειαστεί κανενός είδους αντιστάθμισμα στην περίπτωση αυτή·

στ) η κάλυψη του ελλείμματος της εκκαθάρισης της BWE, με κατ' εκτίμηση κόστος 35 εκατομμυρίων πεσετών (210,4 εκατομμύρια ευρώ) και

ζ) κάθε στοιχείο ενίσχυσης που μπορεί να υπάρχει κατά τον καθορισμό της τιμής αγοράς των μετοχών της NewCo στα 45 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στη λογιστική αξία των στοιχείων του ενεργητικού που έχουν επιλεγεί και μεταφερθεί στη NewCo.

IV. ΣΧΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

(25) Η Επιτροπή έλαβε μόνο παρατηρήσεις τρίτων που έχουν σχέση με τη δεύτερη διεύρυνση της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 2 της συνθήκης.

(26) Η Diputación Foral de Vizcaya, κρατικός οργανισμός της ιστορικής περιφέρειας όπου εδρεύει η BWE, με επιστολή της, της 12ης Σεπτεμβρίου 2000, επεσήμανε στην Επιτροπή τις δυσχερείς συνθήκες υπό τις οποίες διεξάγονται οι εμπορικές δραστηριότητες στη χώρα των Βάσκων λόγω της τρομοκρατικής βίας. Η Diputación Foral de Vizcaya ισχυριζόταν στην επιστολή της ότι το επικρατούν κλίμα αποτελεί σοβαρή απειλή για τον βιομηχανικό ιστό και ζητούσε για το λόγο αυτό από την Επιτροπή να αποφασίσει υπέρ της ενίσχυσης η οποία έχει ως στόχο να διατηρήσει τις θέσεις απασχόλησης υπ' αυτές τις ειδικές συνθήκες.

(27) Η Duro Felguera, ισπανός ανταγωνιστής της BWE που εδρεύει στην Αστουρία, με επιστολής της, της 12ης Σεπτεμβρίου 2000, ζήτησε από την Επιτροπή να απαγορεύσει τη χορήγηση ενίσχυσης στη BWE, ισχυριζόμενη ότι τούτο παρείχε αδικαιολόγητο πλεονέκτημα στην αναδιάρθρωση ενός από τους σημαντικότερους ισπανούς παραγωγούς του τομέα. Η Duro Felguera επεσήμανε ειδικά τις σοβαρές ζημιογόνες συνέπειες μιας ενίσχυσης που έχει ως στόχο να στηρίζει τη δημιουργία του εμπορικού δικτύου της αναδιαρθρωθείσας επιχείρησης.

V. ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ

(28) Η Ισπανία υπέβαλε τις παρατηρήσεις της σχετικά με την τυπική έρευνα με επιστολές της στις 6 Οκτωβρίου 1998, στις 17 Φεβρουαρίου 1999, στις 7 Απριλίου 1999, στις 21 Σεπτεμβρίου 2000, στις 25 Σεπτεμβρίου 2000, στις 8 Νοεμβρίου 2000, στις 10 Νοεμβρίου 2000 και στις 30 Ιανουαρίου 2001.

α) Η εισφορά κεφαλαίου του 1994

(29) Οι ισπανικές αρχές ισχυρίζονται ότι η εισφορά κεφαλαίου του 1994 θα πρέπει να θεωρηθεί ως υφιστάμενη ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 88 παράγραφος 1 της συνθήκης.

(30) Σύμφωνα με τα αποδεικτικά στοιχεία που υπέβαλαν οι ισπανικές αρχές, η εν λόγω εισφορά κεφαλαίου προοριζόταν να αντισταθμίσει το έλλειμμα λειτουργίας ενός ανεξάρτητου ταμείου που είχε χρησιμοποιηθεί για τη διαχείριση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των προσυνταξιοδοτουμένων εργαζομένων. Το εν λόγω έλλειμμα αντιστοιχούσε σε 1025 εργαζόμενους που είχαν εγκαταλείψει την επιχείρηση μεταξύ 1983 και 1987 αποδεχόμενοι ένα σύστημα πρόωρης συνταξιοδότησης το οποίο είχε αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τα συνδικάτα το 1983 και είχε υπογραφεί στις 15 Φεβρουαρίου 1984, δύο χρόνια πριν από την προσχώρηση της Ισπανίας στην Κοινότητα. Η συμφωνία είχε προηγουμένως εγκριθεί στις 14 Φεβρουαρίου 1984 από τον ισπανικό κρατικό ελέγχοντα οργανισμό Instituto Nacional de Industria (INI) (εθνικό ίδρυμα βιομηχανίας), προκάτοχο της TENEO και της SEPI, ο οποίος είχε αναλάβει τη χρηματοδότηση του κόστους αυτού του συγκεκριμένου μέτρου. Για αυτό, το ΙNI ενέκρινε για το δημοσιονομικό σχέδιο αρχική συνεισφορά δώδεκα εκατομμυρίων πεσετών (72,12 εκατομμύρια ευρώ). Κατά την ημερομηνία αυτή η BWE ήταν ουσιαστικά ανίκανη να εκπληρώσει τις οικονομικές της υποχρεώσεις, κατάσταση αρνητική που αντικατοπτρίζεται στο ισοζύγιό της.

(31) Στις 14 Ιανουαρίου 1986 συστάθηκε ένα ανεξάρτητο ταμείο, που ανατέθηκε σε μία ασφαλιστική επιχείρηση. Το INI εισέφερε τότε στο ταμείο αυτό 12559 εκατομμύρια πεσέτες (75,48 εκατομμύρια ευρώ) που αντιστοιχούσαν στην αρχική εκτίμηση της ασφαλιστικής εταιρείας σχετικά με το κόστος του συστήματος πρόωρης συνταξιοδότησης που είχε συμφωνηθεί το 1984. Η εν λόγω εκτίμηση στηριζόταν στα μέσα χαρακτηριστικά στοιχεία της κατάστασης των εργαζομένων που θα μπορούσαν να υπαχθούν στο εν λόγω σύστημα.

(32) Κατά τα τέλη του εν λόγω έτους η ασφαλιστική επιχείρηση ενημέρωσε ότι από τον τελικό υπολογισμό της απαιτούμενης συνεισφοράς για τη λειτουργία του συστήματος, βάσει των χαρακτηριστικών στοιχείων της κατάστασης καθενός από τους εργαζόμενους που είχαν υπαχθεί σε αυτό, προέκυπτε ποσό 19661 εκατομμυρίων πεσετών, (118,16 εκατομμύρια ευρώ). Το INI λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές του προτεραιότητες αποφάσισε να μην καλύψει το έλλειμμα των 7102 εκατομμυρίων πεσετών (41,68 εκατομμύρια ευρώ) τη στιγμή εκείνη.

(33) Το 1992, το INI μετετράπη σε δημόσια επιχείρηση μετονομασθείσα σε TENEO. Το 1993, η TENEO ξεκαθάρισε σειρά οικονομικών υποχρεώσεων της προκατόχου της και αποφάσισε να καλύψει το έλλειμμα του ταμείου που το INI δεν είχε ακόμη καλύψει. Για το λόγο αυτό, η TENEO ζήτησε στην ασφαλιστική επιχείρηση να υπολογίσει εκ νέου το έλλειμμα αυτό. Από το νέο υπολογισμό, που αφορούσε 1025 εργαζόμενους οι οποίοι είχαν υπαχθεί στο σύστημα πρόωρης συνταξιοδότησης που είχε συμφωνηθεί το 1984, προέκυπτε έλλειμμα 10860 εκατομμυρίων πεσετών (65,27 εκατομμύρια ευρώ). Η αύξηση του ελλείμματος οφειλόταν σε μεταβολές των τεχνικών παραμέτρων που εφαρμόζονταν στα συνταξιοδοτικά ταμεία βάσει της σχετικής νομοθεσίας. Συγκεκριμένα, αντίθετα με τον αρχικό υπολογισμό του ελλείμματος που είχε πραγματοποιηθεί το 1986, στο νέο υπολογισμό εφαρμόζονταν πίνακες θνησιμότητας με μεγαλύτερη ελπίδα ζωής και μικρότερο τεχνικό επιτόκιο, σύμφωνα με την τάση προς κάτω που εμφάνιζαν τα επιτόκια στην αγορά.

(34) Η TENEO, με σκοπό να καλύψει το έλλειμμα, ενέκρινε στις 29 Ιουλίου 1994 την εισφορά στην BWE κεφαλαίου δέκα δισεκατομμυρίων πεσετών (60,1 εκατομμύρια ευρώ) βάσει της επίσημης έρευνας, η δε BWE διαβίβασε ταυτόχρονα το αντίστοιχο ποσό στο συνταξιοδοτικό ταμείο.

β) Η αναδιάρθρωση

(35) Η κοινοποίηση της εισφοράς κεφαλαίου του 1997 περιελάμβανε ένα ευρύ πρόγραμμα βιομηχανικής αναδιάρθρωσης της BWE. Σύμφωνα με το πρόγραμμα αυτό, η BWE προέβη σε ένα νέο στρατηγικό αναπροσανατολισμό όλης της εμπορικής και της κατασκευαστικής της δραστηριότητας που οδήγησε σε ιδιωτικοποίηση.

(36) Το στρατηγικό σχέδιο βασιζόταν σε λεπτομερή ανάλυση της κατάστασης και των προοπτικών της αγοράς παραγωγής ενέργειας και των προβλέψεων για την BWE στο πλαίσιο αυτό. Η στρατηγική αξιολόγηση του μέλλοντος της BWE περιελάμβανε το ότι η επιχείρηση θα έπρεπε να επικεντρώσει τη δραστηριότητά της στις παροχές "με τα κλειδιά στο χέρι", τοποθετούμενη στην αγορά εξ' ολοκλήρου ως προμηθευτής πολύπλοκων συστημάτων που προορίζονταν κυρίως για τον τομέα των εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας και με επικέντρωση στις εξωκοινοτικές αγορές.

(37) Λαμβανομένων υπόψη των προαναφερθέντων, η BWE αποφάσισε:

α) να παγιώσει την κατάστασή της ως προμηθευτή εγκαταστάσεων "με τα κλειδιά στο χέρι", τροφοδοτώντας τη δραστηριότητα αυτή και μειώνοντας δραστηριότητές της σε άλλους παραδοσιακούς τομείς·

β) να αναπροσανατολίσει κάθε εμπορική ή κατασκευαστική δραστηριότητα προς ένα νέο συνδυασμό προϊόντων με κύρια δραστηριότητα την προμήθεια εγκαταστάσεων "με τα κλειδιά στο χέρι"·

γ) να εφαρμόσει σειρά δραστικών άμεσων μέτρων και να λάβει επείγοντα μέτρα πολιτικής σε κάθε τομέα δραστηριότητας της επιχείρησης με αντικείμενο την προσαρμογή της ικανότητας παραγωγής στους στόχους του στρατηγικού σχεδίου, να μειώσει το κόστος και να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της.

(38) Τα μέτρα αναδιάρθρωσης περιελάμβαναν μεγάλη μείωση της ικανότητας παραγωγής κατά 23 % και μείωση του προσωπικού κατά 28 %. Οι περικοπές αυτές επιτεύχθηκαν με ένα σύστημα πρόωρης συνταξιοδότησης που αφορούσε 423 άτομα τα οποία απεχώρησαν από την επιχείρηση μεταξύ 1997 και 1999. Ταυτόχρονα εφαρμόστηκαν άλλα μέτρα για τη μείωση του κόστους του προσωπικού και την αύξηση της παραγωγικότητας τα οποία περιελάμβαναν πάγωμα των μισθών, αυστηρό έλεγχο των οικονομικών απολαβών, διατήρηση του αριθμού των εργασίμων ημερών ετησίως, εφαρμογή σε κάθε επίπεδο της ελαστικότητας, της εσωτερικής κινητικότητας, της διαφοροποίησης των προσόντων και της κατάρτισης, θέσπιση εργασίας με βάση ομάδες λειτουργίας κ.λπ. Επιπλέον, η BWE εφήρμοσε μια νέα πολιτική για τη βελτίωση των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων, ανάπτυξε ένα ποιοτικό σχέδιο με στόχο τη θέσπιση της διαχείρισης της συνολικής ποιότητας μεσοπρόθεσμα και δημιούργησε ένα νέο τμήμα για τη χρηματοοικονομική διαχείριση των συμβάσεων με αντικείμενο τη μείωση του οικονομικού βάρους που οι συμβάσεις αυτές συνεπάγονται. Η BWE προέβη επίσης στην οργανική και τη λειτουργική αναδιοργάνωση της διαχείρισης και της δομής της επιχείρησης η οποία αποτέλεσε αντικείμενο περικοπών και εξορθολογισμού.

(39) Το κόστος της μείωσης του προσωπικού ανήλθε σε 11651 εκατομμύρια πεσέτες (70 εκατομμύρια ευρώ) που καλύφθηκαν εν μέρει με εισφορά κεφαλαίου δέκα εκατομμυρίων πεσετών (60,1 εκατομμύρια ευρώ).

(40) Ένα ουσιαστικό στοιχείο του στρατηγικού σχεδίου αναδιάρθρωσης της BWE ήταν η ιδιωτικοποίηση για την οποία η ισπανική κυβέρνηση είχε δεσμευθεί κατά την κοινοποίηση της εισφοράς κεφαλαίου του 1997.

(41) Σύμφωνα με την εν λόγω δέσμευση οι ισπανικές αρχές προέβησαν σε ιδιωτικοποίηση της BWE κατά το τελευταίο τρίμηνο του 1997. Ωστόσο, ο χρόνος της ιδιωτικοποίησης αναβλήθηκε σημαντικά λόγω της παραίτησης του αρχικού αγοραστή που ήταν ο όμιλος Kvaerner, όταν η σύμβαση αγοραπωλησίας επρόκειτο να υπογραφεί. Τον Απρίλιο του 1998, η SEPI είχε υπογράψει ένα πρωτόκολλο συμφωνίας με τον Kvaerner. Μετά από διαπραγματεύσεις, ο όμιλος αυτός συμφώνησε να υπογράψει τη σύμβαση αγοράς, τον Ιούλιο 1998. Το μήνα αυτό, ο Kvaerner ζήτησε αναβολή μέχρι τον Σεπτέμβριο, ημερομηνία κατά την οποία αρνήθηκε να υπογράψει. Οι οικονομικές δυσκολίες του Kvaerner έγιναν γνωστές μόλις τον Απρίλιο του 1999, όταν ο όμιλος κοινοποίησε μια ευρεία αναδιοργάνωση που περιελάμβανε και την απόσυρσή του από διάφορες αγορές. Μετά τις δυσκολίες αυτές, οι ισπανικές αρχές άρχισαν αμέσως τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης, τον Νοέμβριο του 1998.

(42) Σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, η νέα αύξηση κεφαλαίου κατά 41 δισεκατομμύρια πεσέτες (246,4 εκατομμύρια ευρώ) που ανακοινώθηκε το 1999 αποτελεί προληπτικό μέτρο το οποίο χρειάσθηκε να εφαρμόσει η SEPI για να καταστήσει δυνατή την ιδιωτικοποίηση και την αναδιάρθρωση της BWE. Η παρέμβαση είχε στόχο την αποκατάσταση των ιδίων πόρων της BWE, που από τις απώλειες είχαν μειωθεί στο ελάχιστο απαιτούμενο από ισπανικό εμπορικό δίκαιο για να συνεχίσει η επιχείρηση να λειτουργεί και τη χρηματοδότηση νέας περικοπής 500 εργαζομένων που απαιτούσαν όλοι οι ενδεχόμενοι αγοραστές οι οποίοι είχαν επιλεγεί μετά την εκ νέου κίνηση της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης.

(43) Η αναβολή της διαδικασίας αυτής είχε εξασθενίσει την οικονομική κατάσταση της BWE, ο δε φάκελος παραγγελιών είχε μειωθεί. Κατά τα τέλη του 1998, το ισοζύγιο της BWE παρουσίαζε αρνητικό αποτέλεσμα 15300 εκατομμυρίων πεσετών (91,95 εκατομμύρια ευρώ) μετά την εγγραφή στη λογιστική του 1998 ενός αποθεματικού 16509 εκατομμυρίων πεσετών (99,22 εκατομμύρια ευρώ) για έκτακτες δαπάνες που αφορούσαν προηγούμενες μειώσεις προσωπικού. Το κόστος της νέας μείωσης προσωπικού από την άλλη υπολογιζόταν σε 24500 εκατομμύρια πεσέτες (147,25 εκατομμύρια ευρώ).

(44) Μετά από τις διαπραγματεύσεις με τους επιλεγέντες αγοραστές, τον Φεβρουάριο του 2000, οι ισπανικές αρχές αποφάσισαν να πουλήσουν την BWE στην Babcock Borsig AG. Στις 9 Φεβρουαρίου 2000, η SEPI υπέγραψε σύμβαση με την Babcock Borsig AG (BB).

(45) Ως τμήμα της προσφοράς αγοράς, η BB είχε υποβάλει στις ισπανικές αρχές ένα βιομηχανικό σχέδιο που συμπλήρωνε τα μέτρα αναδιάρθρωσης που είχε λάβει για την BWE μέχρι την ημερομηνία εκείνη. Σύμφωνα με το σχέδιο αυτό, οι δραστηριότητες που μεταφέρονται στη NewCo ενέτειναν την αναδιάρθρωση με τη συγκέντρωση σε ένα σύνολο υπηρεσιών και προϊόντων και σε ένα πιο περιορισμένο γεωγραφικό πλαίσιο καθώς και στην ακόμα μεγαλύτερη μείωση της ικανότητας παραγωγής(4).

(46) Η NewCo θα ενταχθεί στη σφαιρική στρατηγική της Babcock Borsig Power GmbH (BBP), θυγατρικής του ομίλου Babcock Borsig που έχει αναλάβει τις δραστηριότητες σχετικά με την παραγωγή ενέργειας και τους εξοπλισμούς για περιβαλλοντική χρήση. Η NewCo θα λειτουργεί με το όνομα Babcock Borsig Power España (BBPE). Η BBPE θα λειτουργεί ως περιφερειακό κέντρο ανταγωνισμού Centro Regional de Competencia (CRC) για τις αγορές της Ιβηρικής Χερσονήσου, της Λατινικής Αμερικής και της Βόρειας Αφρικής.

(47) Το βιομηχανικό σχέδιο στηρίζεται σε έρευνα της αγοράς σχετικά με τη ζήτηση που προέρχεται από τις προαναφερθείσες εμπορικές ζώνες και σε μια λεπτομερή αξιολόγηση της ανταγωνιστικής θέσης της BWE/NewCo πριν πραγματοποιηθεί η αγορά. Η NewCo/BBPE θα έχει πρόσβαση σε όλη τη σειρά προϊόντων και την τεχνολογία της BBP. Η NewCo/BBPE για να προσαρμοσθεί στην τοπική ζήτηση δεν θα εξαρτάται όπως μέχρι τώρα από άδειες άλλων επιχειρήσεων, αλλά θα μπορεί να λειτουργεί και να στηρίζεται στην τεχνολογία του δικού της ομίλου.

(48) Τα νέα προϊόντα θα επικεντρωθούν στην κατασκευή και τη διαχείριση σχεδίων "με τα κλειδιά στο χέρι". Τα κύρια προϊόντα του CRC στην Ισπανία θα είναι:

[...](5)

Τα περισσότερα από τα προϊόντα αυτά θα διατίθενται έτοιμα, τα δε υπόλοιπα μέσω συνδεδεμένων επιχειρήσεων ή συμφωνιών συνεργασίας.

(49) Η BBP κατήρτισε πενταετές πρόγραμμα επενδύσεων για τη νέα έναρξη των δραστηριοτήτων που μεταφέρθηκαν στη NewCo. Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανέρχεται σε 135,5 εκατομμύρια ευρώ και αναλύεται σε τέσσερις κύριες κατηγορίες: νέα έναρξη της εμπορικής δραστηριότητας, τεχνολογία των πληροφοριών, ακίνητα αγαθά και εξοπλισμός και επενδύσεις σε επιχειρηματικά κεφάλαια(6).

(50) Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του τμήματος της αγοράς που κάθε σειρά προϊόντων θα μπορούσε να επιτύχει στις περιφέρειες που καλύπτει το CRC στην Ισπανία, αναμένεται ότι η NewCo θα φθάσει έναν ετήσιο κύκλο εργασιών 250 εκατομμυρίων ευρώ κατά τη διάρκεια ενός αντιπροσωπευτικού έτους, που αναλύονται ως ακολούθως:

[...]

Το συνολικό ποσοστό εξαγωγών θα είναι 20 %. Με αυτό τον κύκλο εργασιών η NewCo/BBPE θα παράσχει απασχόληση σε 650 άτομα.

(51) Οι πενταετείς προβλέψεις παραγγελιών και κέρδους/ζημίας της NewCo/BBPE είναι:

Πίνακας 1

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Στον πίνακα 1 αναφέρονται τα κέρδη πριν από την αφαίρεση τόκων, αποσβέσεων, αποθεματικών και φόρων που αναμένεται ότι θα έχει η NewCo/BBPE πριν από την καταβολή των δαπανών αναπροσαρμογής και κατάρτισης και την επένδυση 100 εκατομμυρίων ευρώ και 95 εκατομμυρίων ευρώ αντιστοίχως, που έχει αναλάβει η SEPI βάσει των συμφωνιών ιδιωτικοποίησης.

(52) Στον ακόλουθο πίνακα 2 αναφέρεται το ταμείο λειτουργίας που αναμένεται ότι θα δημιουργήσει η NewCo/BBPE πριν από τις προαναφερθείσες κρατικές παρεμβάσεις.

Πίνακας 2

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

VI. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

α) Περίληψη των παρεμβάσεων

(53) Οι πόροι που αντιστοιχούν στις παρεμβάσεις που αποτελούν αντικείμενο της τυπικής έρευνας βάσει του άρθρου 88 παράγραφος 2 της συνθήκης ανέρχονται συνολικά σε 875,1 εκατομμύρια ευρώ.

Στον ακόλουθο πίνακα 3 συνοψίζονται οι παρεμβάσεις αυτές, με αναφορά της φύσης, της αξίας και του βαθμού εφαρμογής.

Πίνακας 3

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

β) Ενίσχυση βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 1 της συνθήκης

(54) Ο προηγούμενος ιδιοκτήτης της BWE το 1994, η TENEO, και ο επόμενος και σημερινός μέτοχος, η SEPI, είναι εταιρείες χαρτοφυλακίου που ανήκουν κατά 100 % στο ισπανικό κράτος. Κατά συνέπεια οι οικονομικοί τους πόροι είναι πόροι κρατικοί.

(55) Η Επιτροπή εφαρμόζει την αρχή του επενδυτή σε μια οικονομία αγοράς ως παράμετρο για να καθορίσει εάν η παροχή κρατικών πόρων σε δημόσιες επιχειρήσεις περιλαμβάνει στοιχεία ενίσχυσης βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 1 της συνθήκης και, σε περίπτωση που αυτό συμβαίνει, για να αξιολογήσει ποσοτικά τα στοιχεία αυτά.

Η παροχή δημοσίων πόρων σε επιχειρήσεις υπό μορφή εισφοράς κεφαλαίου μπορεί να περιλαμβάνει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης, εάν οι πόροι αυτοί χορηγούνται υπό συνθήκες οι οποίες δεν είναι αποδεκτές για ιδιωτικό επενδυτή που λειτουργεί υπό κανονικές συνθήκες αγοράς. Έτσι συμβαίνει, μεταξύ άλλων περιπτώσεων, όταν η οικονομική κατάσταση της επιχείρησης, και ιδιαίτερα η δομή και το ύψος του χρέους, είναι τέτοια ώστε δεν αναμένεται κανονική απόδοση σε ένα λογικό χρονικό πλαίσιο (υπό μορφή μερισμάτων ή κερδών επί του κεφαλαίου) από το επενδυθέν κεφάλαιο. Η Επιτροπή καθορίζει αυτή την άποψη στην κοινοποίησή της(7) σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 92 και 93 της συνθήκης και του άρθρου 5 της οδηγίας 80/723/ΕΟΚ της Επιτροπής(8), στις δημόσιες επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τομέα όπου υπενθυμίζει στα κράτη μέλη τις αρχές που εφαρμόζει για να καθορίσει κατά πόσον ενυπάρχει ενίσχυση στις εν λόγω κρατικές παρεμβάσεις.

Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έχει υποστηρίξει τις αρχές αυτές επανειλημμένα. Με στόχο τον καθορισμό του κατά πόσον μια εισφορά κεφαλαίου αποτελεί κρατική ενίσχυση, το Δικαστήριο απεφάνθη ότι θα πρέπει να εξετασθεί κατά πόσον η συγκεκριμένη επιχείρηση θα μπορούσε να έχει επιτύχει χρηματοδότηση στην αγορά κεφαλαίων. Όταν υπάρχουν αποδείξεις ότι η επιχείρηση δεν θα μπορούσε να επιζήσει χωρίς τους δημόσιους πόρους λόγω του ότι δεν θα μπορούσε να λάβει από ιδιωτικό επενδυτή στην ελεύθερη αγορά τα αναγκαία κεφάλαια, θα πρέπει να συναχθεί ότι η εισφορά κεφαλαίων αποτελεί κρατική ενίσχυση.

(56) Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτει η Επιτροπή, οι κρατικές εταιρείες χαρτοφυλακίου TENEO και SEPI αποφάσισαν να θέσουν στη διάθεση της BWE τους συγκεκριμένους δημόσιους πόρους χωρίς να λάβουν υπόψη τους τη δυνατότητα να υπάρξει κατάλληλη απόδοση και το κατά πόσον η BWE μπορούσε ή όχι να λάβει τους πόρους αυτούς από την αγορά κεφαλαίων.

(57) Η εισφορά κεφαλαίου το 1994 πραγματοποιήθηκε με στόχο τη χρηματοδότηση συμπληρωματικών δαπανών που αφορούσαν τη μείωση προσωπικού που είχε συμφωνηθεί το 1984 και τις οποίες η BWE δεν ήταν σε θέση να αντιμετωπίσει από μόνη της λόγω της ασθενούς οικονομικής της κατάστασης. Ένας ιδιωτικός επενδυτής δεν θα είχε χορηγήσει τους πόρους αυτούς στην BWE λόγω του ότι η επιχείρηση δεν είχε λάβει δραστικά μέτρα αναδιάρθρωσης που να μπορούν να αποκαταστήσουν τη βιωσιμότητά της. Την εποχή εκείνη τα μέτρα αυτά δεν είχαν ακόμη καθορισθεί. Η απόφαση σχετικά με τον τρόπο αναδιάρθρωσης της BWE λήφθηκε μόνο από τον τελικό της μέτοχο, το ισπανικό κράτος, κατά τα τέλη του 1997, όταν αυτό υπέβαλε στην Επιτροπή πρόγραμμα αναδιάρθρωσης κύριο στοιχείο του οποίου ήταν η ιδιωτικοποίηση της επιχείρησης.

(58) Οι μεταγενέστερες εισφορές κεφαλαίου του 1997 και του 1999, καθώς και οι πόροι που είχαν δεσμευθεί βάσει των συμφωνιών ιδιωτικοποίησης είχαν αποφασισθεί για να συμβάλουν στην αναδιάρθρωση της BWE και να διευκολυνθεί η ιδιωτικοποίησή της. Ούτε για τις νέες αυτές παρεμβάσεις ελήφθη υπόψη η αρχή του ιδιωτικού επενδυτή δεδομένου ότι το κράτος δεν μπορούσε να αναμένει κανονική απόδοση από τις νέες επενδύσεις της BWE. Ένας ιδιωτικός επενδυτής που θα λειτουργούσε υπό κανονικές συνθήκες αγοράς δεν θα είχε εισφέρει κεφάλαια σε μια επιχείρηση που επρόκειτο να πωληθεί και που, δεδομένων των σοβαρών οικονομικών της δυσχερειών, βρισκόταν στο όριο της πτώχευσης και, κατά συνέπεια, ήταν πιθανόν να αξιολογηθεί με αρνητική αξία στην αγορά. Υπό αυτές τις συνθήκες, ένας ιδιωτικός επενδυτής θα είχε αφήσει την BWE να πτωχεύσει.

(59) Παρά ταύτα, λόγω των ειδικών περιστάσεων σχετικά με την BWE και με αντικείμενο να διευκολυνθεί και η αναδιάρθρωση ώστε να αποφευχθεί η πτώχευση, η TENEO και η SEPI και ο τελικός μέτοχος, το ισπανικό κράτος, αποφάσισαν να χορηγήσουν πόρους για να συμβάλουν στην αναδιάρθρωση και να καταστήσουν δυνατή την ιδιωτικοποίησή της. Ελλείψει των πόρων αυτών, η BWE θα έπρεπε να υποστεί όλες τις δαπάνες της αναδιάρθρωσης από μόνη της, λόγω δε της αδυναμίας της να εκπληρώσει τις οικονομικές της υποχρεώσεις, θα είχε πτωχεύσει.

(60) Με στόχο να καθορισθεί το στοιχείο της ενίσχυσης που περιλαμβάνεται στις συμφωνίες ιδιωτικοποίησης, η Επιτροπή παρατηρεί ότι η μόνη απόδοση που θα μπορούσε να αναμένει το κράτος από τις πληρωμές σε ρευστό που είχε αναλάβει υποχρέωση να πραγματοποιήσει, ήταν η προσφορά που υπέβαλε ο αγοραστής της NewCo για το μετοχικό κεφάλαιο της εν λόγω επιχείρησης. Έτσι, οι πληρωμές σε ρευστό από μέρους του κράτους και η τιμή η οποία καταβλήθηκε από τον αγοραστή είναι αλληλένδετες. Ο Babcock Borsig δεν θα είχε αναλάβει την υποχρέωση να καταβάλει 45 εκατομμύρια ευρώ έναντι μετοχών της NewCo, εάν το κράτος δεν είχε πραγματοποιήσει εισφορές σε ρευστό στη NewCo ύψους 250 εκατομμυρίων ευρώ. Κατά συνέπεια, η τιμή των 45 εκατομμυρίων ευρώ που αντιστοιχεί σε μετοχές της NewCo θα πρέπει να αφαιρεθεί από τις μεγαλύτερου ύψους καταβολές σε ρευστό που το κράτος θα πραγματοποιήσει στη NewCo μετά τη σύστασή της, ώστε να καθορισθεί το ποσό καθαρής ενίσχυσης που περιλαμβάνεται στις συμφωνίες ιδιωτικοποίησης.

(61) Τέλος θα πρέπει να επισημανθεί ότι η Επιτροπή δεν θεωρεί ότι υπάρχει κανένα άλλο στοιχείο ενίσχυσης κατά τον καθορισμό της ονομαστικής τιμής των 45 εκατομμυρίων ευρώ για μετοχές της NewCo. Η καθαρή τιμή κάτω των 463,5 εκατομμυρίων ευρώ που αντιστοιχεί στην τρέχουσα δραστηριότητα της BWE καθορίστηκε μέσω διαγωνισμού κατά τον οποίο κανένας άλλος ενδιαφερόμενος δεν φάνηκε διατεθειμένος να παράσχει στο κράτος πραγματικά καλύτερους όρους. Όλες οι άλλες προσφορές που υποβλήθηκαν για την BWE ήταν επαχθέστερες για το κράτος.

(62) Κατά συνέπεια, η ενίσχυση που η Ισπανία έχει καταβάλει και προτίθεται να καταβάλει υπέρ της BWE ανέρχεται συνολικά σε 830,1 εκατομμύρια ευρώ.

(63) Στον τομέα της παραγωγής ενέργειας και των περιβαλλοντικών εξοπλισμών υπάρχει ισχυρός ανταγωνισμός, ιδίως στο τμήμα των σχεδίων "με τα κλειδιά στο χέρι", όπου οι επιχειρήσεις ανταγωνίζονται σε παγκόσμιο επίπεδο για να επιτύχουν μεγάλες παραγγελίες. Η BWE ήταν ο σημαντικότερος παραγωγός στην Ισπανία στον τομέα αυτό και εξήγε σχεδόν το 50 % της παραγωγής του, σε ανταγωνισμό με άλλους παραγωγούς της Κοινότητας. Η NewCo από την πλευρά της, η οποία είναι εντεταγμένη στον όμιλο Babcock Borsig, θα συνεχίσει να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παραγωγούς της Ισπανίας και θα ανταγωνιστεί σε ξένες αγορές στις οποίες προτίθεται να εξάγει σχεδόν το 20 % της παραγωγής της.

(64) Κατά συνέπεια, η καθαρή κρατική συνδρομή που αποτελεί αντικείμενο της αξιολόγησης, η οποία ανέρχεται σε 830,1 εκατομμύρια ευρώ, αποτελεί ενίσχυση βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 1 της συνθήκης.

γ) Νομική φύση της εισφοράς κεφαλαίου του 1994

(65) Από τις πληροφορίες που παρέσχον οι ισπανικές αρχές προκύπτει ότι η εισφορά κεφαλαίου του 1994 αποτελεί συμπληρωματική ενίσχυση με στόχο την πλήρωση της υποχρέωσης που είχε αναλάβει το INI το 1984, δύο χρόνια σχεδόν πριν από την έναρξη ισχύος της συνθήκης στην Ισπανία, οι δε σχετικές πληρωμές πραγματοποιήθηκαν μόλις το 1986, και τούτο μόνο εν μέρει.

(66) Έτσι, η εισφορά κεφαλαίου του 1994 αποτελεί ενίσχυση βάσει του άρθρου 88 παράγραφος 1 της συνθήκης.

δ) Η αναδιάρθρωση της BWE: ενιαία διαδικασία μακράς διάρκειας

(67) Η Επιτροπή αξιολογεί στην περίπτωση αυτή μια σειρά από κρατικές παρεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στη διάρκεια αρκετών ετών. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να καθορισθεί κατά πόσο αυτό που υποβάλλεται στην Επιτροπή είναι σειρά μέτρων αναδιάρθρωσης ανεξάρτητων και χωριστών ή πρόκειται για μια ενιαία και μακράς διάρκειας αναδιάρθρωση. Με άλλα λόγια, η Επιτροπή πρέπει να μελετήσει εάν θα διαχωρίσει την αξιολόγηση ή θα αξιολογήσει τις κρατικές παρεμβάσεις ως ενιαίο σύνολο.

(68) Το θέμα αυτό άρχισε από την κοινοποίηση των ισπανικών αρχών, το 1997, σχετικά με αύξηση κεφαλαίου της BWE που συνοδευόταν από ένα ευρύ πρόγραμμα αναδιάρθρωσης. Σύμφωνα με το πρόγραμμα αυτό, η BWE θα έπρεπε να πραγματοποιήσει ένα νέο στρατηγικό αναπροσανατολισμό όλης της εμπορικής και της βιομηχανικής της δραστηριότητας για να επικεντρωθεί στην προμήθεια προϊόντων "με τα κλειδιά στο χέρι" και να μειώσει δραστηριότητες σε άλλους παραδοσιακούς τομείς της επιχείρησης. Προτάθηκε σειρά δραστικών μέτρων με στόχο την αναπροσαρμογή της ικανότητας παραγωγής στους στόχους του στρατηγικού σχεδίου και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Επιπλέον ως ουσιαστικό στοιχείο του στρατηγικού σχεδίου ενημερώθηκε η Επιτροπή σχετικά με την τελική απόφαση της ισπανικής κυβέρνησης να ιδιωτικοποιήσει την BWE σύμφωνα με το σχέδιο εκσυγχρονισμού του δημοσίου τομέα.

(69) Σύμφωνα με την κοινοποίηση, οι ισπανικές αρχές προέβησαν στην ιδιωτικοποίηση της BWE μέσω διεθνούς διαγωνισμού. Ταυτόχρονα, η BWE αναπροσανατόλισε τη δραστηριότητα και μείωσε την ικανότητα παραγωγής. Ωστόσο, ο χρόνος ιδιωτικοποίησης αναβλήθηκε ουσιαστικά λόγω της μη αναμενόμενης παραίτησης του αρχικά επιλεγέντος υποψήφιου αγοραστή από μέρους των ισπανικών αρχών. Ενόψει του προβλήματος αυτού, οι ισπανικές αρχές άρχισαν αμέσως νέα διαδικασία ιδιωτικοποίησης.

(70) Η αύξηση του κεφαλαίου του 1999 αποτελεί προληπτικό μέτρο καταβλήθηκε μόνο τμήμα του αναγκαίου ποσού ώστε οι ίδιοι πόροι της BWE να φθάσουν το ελάχιστο προβλεπόμενο από το νόμο πράγμα που κατέστησε δυνατή τη συνέχιση της δραστηριότητας της BWE κατά μια περίοδο αναγκαία ώστε να εξευρεθεί άλλος αγοραστής και να ολοκληρωθεί η ιδιωτικοποίηση.

(71) Από την άλλη πλευρά, τα στοιχεία ενίσχυσης που διαπιστώθηκαν στις συμφωνίες ιδιωτικοποίησης αποτελούν την πρόσθετη συνδρομή που απαιτείται για την ιδιωτικοποίηση της BWE και την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσής της σύμφωνα με το αρχικό σχέδιο που είχε ανακοινωθεί το 1997. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι το σχέδιο αναδιάρθρωσης που υπέβαλε η BWE προσαρμόζεται στα προκαταρκτικά βιομηχανικά μέτρα που εφαρμόζει η SEPI από το 1997 και αποτελεί συνέχεια των μέτρων αυτών. Μετά την αγορά της από την Babcock Borsig, η NewCo θα επικεντρωθεί σε μια σειρά υπηρεσιών και προϊόντων, σε γεωγραφικό πλαίσιο πιο περιορισμένο, και θα μειώσει ακόμη περισσότερο την ικανότητα παραγωγής της.

(72) Κατά συνέπεια, η Επιτροπή κρίνει ότι οι αυξήσεις κεφαλαίου του 1997 και του 1999, καθώς και οι συμφωνίες ιδιωτικοποίησης προσαρμόζονται στην έννοια της βιομηχανικής αναδιάρθρωσης που ανακοινώθηκε το 1997 και αποτελούν τμήμα μιας ενιαίας διαδικασίας αναδιάρθρωσης που παρατάθηκε για μεγαλύτερη χρονική περίοδο από την αρχικά προβλεπόμενη για λόγους που διαφεύγουν του ελέγχου των ισπανικών αρχών. Έτσι, η ανταγωνιστικότητα των προαναφερομένων κρατικών παρεμβάσεων που στήριξαν την ίδια διαδικασία αναδιάρθρωσης πρέπει να κριθεί σφαιρικά.

(73) Θα πρέπει να επισημανθεί ότι στην πρώτη διεύρυνση της διαδικασίας για να πραγματοποιηθεί η εισφορά κεφαλαίου του 1999 αναφερόταν σαφώς η εν λόγω σφαιρική αξιολόγηση. Συγκεκριμένα η Επιτροπή δήλωνε στην αιτιολογική σκέψη 12 της απόφασης αυτής ότι: "Στο παρόν στάδιο, η νέα αυτή ενίσχυση φαίνεται ασυμβίβαστη με την κοινή αγορά. Μολονότι η νέα εισφορά κεφαλαίου θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση μέτρων με σκοπό την προσαρμογή του εργατικού δυναμικού της ΒWE σε επίπεδο που να ανταποκρίνεται σε πραγματικές προοπτικές μείωσης της σημασίας της επιχείρησης στην αγορά, τα μέτρα αυτά καθαυτά δεν φαίνονται να επαρκούν για την αποκατάσταση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας της BWE. H βιωσιμότητά της μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο εάν ληφθούν συμπληρωματικά μέτρα στον εμπορικό, βιομηχανικό και τεχνικό τομέα. Τα μέτρα αυτά εξαρτώνται, εν προκειμένω, από το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης που θα εφαρμόσει ο αγοραστής της BWE μετά την πώληση της εταιρείας από το κράτος. Ως εκ τούτου, η συμβατότητα της νέας αυτής εισφοράς κεφαλαίου, καθώς και των ενισχύσεων που καλύπτονται ήδη από τη διαδικασία που κινήθηκε αρχικά, θα αξιολογηθεί με γνώμονα τα στοιχεία του προγράμματος αναδιάρθρωσης που θα εφαρμόσει ο αγοραστής της BWE."

(74) Επιπλέον, κατά τη δεύτερη διεύρυνση της διαδικασίας το 2000 για να υπογραφούν οι συμφωνίες ιδιωτικοποίησης, η Επιτροπή επανέλαβε τη θέση της περί σφαιρικής αξιολόγησης των παρεμβάσεων. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή ανέφερε στην τελευταία αιτιολογική σκέψη της εν λόγω απόφασης ότι: "Υπενθυμίζεται στην Ισπανία ότι ένα από τα ουσιαστικά στοιχεία για την τελική αξιολόγηση του κατά πόσο είναι συμβιβάσιμη η παρούσα ενίσχυση καθώς και η προηγούμενη που καλύπτεται από τη διαδικασία, είναι το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης των δραστηριοτήτων της BWE που θα εφαρμόσει ο αγοραστής. Κατά συνέπεια, ζητείται από την Ισπανία να διαβιβάσει στην Επιτροπή το τελικό πρόγραμμα αναδιάρθρωσης που βρίσκεται ακόμα υπό διαπραγμάτευση."

ε) Σχετικό πλαίσιο για την αξιολόγηση

(75) Η ενίσχυση που αποτελεί αντικείμενο της αξιολόγησης έχει ως στόχο να συμβάλει στην αναδιάρθρωση προβληματικής επιχείρησης. Ως εκ τούτου, το συμβιβάσιμο πρέπει να αξιολογηθεί σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζουν οι κατευθυντήριες γραμμές περί κρατικών ενισχύσεων για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση.

(76) Τον Οκτώβριο 1999(9), η Επιτροπή δημοσίευσε νέες κατευθυντήριες γραμμές περί κρατικών ενισχύσεων για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση με τις οποίες αντικαθιστάτο η έκδοση του 1994(10).

(77) Ορισμένες κρατικές παρεμβάσεις, αντικείμενο της αξιολόγησης, πραγματοποιήθηκαν πριν από τη δημοσίευση των νέων οδηγιών. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να καθορισθεί σήμερα ποια έκδοση εφαρμόζεται σε καθεμία από τις παρεμβάσεις.

Η αρχική απόφαση με την οποία άρχιζε η διαδικασία του άρθρου 88 παράγραφος 2 της συνθήκης σχετικά με τις εισφορές κεφαλαίου του 1994 και του 1997 και της πρώτης διεύρυνσης που αφορούσε την εισφορά κεφαλαίου του 1999 εκδόθηκε βάσει των οδηγιών του 1994. Η δεύτερη διεύρυνση σχετικά με τις συμφωνίες ιδιωτικοποίησης εγκρίθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες του 1999 δεδομένου ότι αυτές ίσχυαν όταν ανακοινώθηκαν τα μέτρα.

(78) Παρ' όλα αυτά, στο σημείο 101 του τμήματος 7.5 των οδηγιών του 1999 καθορίζεται ότι: "Η Επιτροπή θα εξετάζει κατά πόσο συμβιβάζεται με την κοινή αγορά κάθε ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης η οποία χορηγείται χωρίς την άδειά της και επομένως κατά παράβαση του άρθρου 88 παράγραφος 3 της συνθήκης:

α) με βάση τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, εάν η ενίσχυση ή μέρος αυτής χορηγήθηκε κατά τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων·

β) με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές που ισχύουν κατά το χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης, για όλες τις άλλες περιπτώσεις.".

(79) Στην περίπτωση της BWE, το 34 % (14025 εκατομμύρια πεσέτες) από την εισφορά κεφαλαίου το 1999 καταβλήθηκε παράνομα στις 28 Σεπτεμβρίου του 2000, δηλαδή ένα χρόνο σχεδόν μετά την έναρξη ισχύος των κατευθυντηρίων γραμμών του 1999, στις 9 Οκτωβρίου του εν λόγω έτους. Δεδομένου ότι, όπως ορίζεται στο προηγούμενο τμήμα, όλες οι κρατικές παρεμβάσεις στη συγκεκριμένη περίπτωση αποτελούν ενίσχυση για μια ενιαία παρατεταμένη αναδιάρθρωση, η μερική εισφορά κεφαλαίου το 1999 μετά τη δημοσίευση των κατευθυντηρίων γραμμών του 1999 υποχρεώνει η αξιολόγηση ολόκληρης σειράς κρατικών παρεμβάσεων να πρέπει να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις νέες αυτές κατευθυντήριες γραμμές.

(80) Κατά συνέπεια, το συμβιβάσιμο των αυξήσεων κεφαλαίου του 1997 και του 1999, καθώς και τα στοιχεία ενίσχυσης που διαπιστώθηκαν στις συμφωνίες ιδιωτικοποίησης θα πρέπει να αξιολογηθούν βάσει των κατευθυντηρίων γραμμών του 1999.

(81) Παρότι τα βασικά κριτήρια περί συμβιβάσιμου των ενισχύσεων αναδιάρθρωσης είναι τα ίδια στις κατευθυντήριες γραμμές του 1994 και του 1999, η τελευταία αυτή έκδοση περιλαμβάνει νέες επιπλέον αρχές που επιβάλλουν μεγαλύτερη αυστηρότητα στην πολιτική της Επιτροπής στο πλαίσιο αυτό. Οι νέες αυτές αρχές είναι: ο όρος της "πρώτης και μοναδικής" ενίσχυσης και η απαγόρευση να παρασχεθεί ενίσχυση αναδιάρθρωσης σε νέες επιχειρήσεις.

(82) Δεδομένου ότι η αύξηση κεφαλαίου του 1999 σωρεύεται με την προηγούμενη ενίσχυση για αναδιάρθρωση που είχε χορηγηθεί το 1997 και ότι στις συμφωνίες ιδιωτικοποίησης προβλέπεται η σύσταση της NewCo και η χορήγηση στην εταιρεία αυτή νέας ενίσχυσης αναδιάρθρωσης, θα πρέπει να εξετασθεί σε ποιο βαθμό εφαρμόζονται στην παρούσα περίπτωση οι νέες προαναφερθείσες συμφωνίες.

στ) Ο όρος περί "πρώτης και μοναδικής φοράς"

(83) Στο σημείο 48 του τμήματος 3.2.3 των κατευθυντηρίων γραμμών του 1999 ορίζεται ότι: "[...] Εφόσον δεν έχει παρέλθει ακόμη η δεκαετία από τη λήξη της περιόδου αναδιάρθρωσης ή έπαψε να εφαρμόζεται το σχέδιο, τότε η Επιτροπή κατά κανόνα δεν θα επιτρέψει τη χορήγηση νέας ενίσχυσης αναδιάρθρωσης, παρά μόνον εφόσον οι συνθήκες που επικρατούν είναι εξαιρετικές, απρόβλεπτες και δεν μπορούν να καταλογισθούν στην επιχείρηση.".

(84) Όπως ορίζεται στο προαναφερθέν τμήμα δ), οι παρεμβάσεις που αποφάσισαν οι ισπανικές αρχές από το 1997 αποτελούν τμήμα μιας ενιαίας και παρατεταμένης διαδικασίας αναδιάρθρωσης. Κατά συνέπεια, η αναδιάρθρωση στην οποία αναφέρεται ο προηγούμενος όρος δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Έτσι, ο όρος της "πρώτης και μοναδικής φοράς" δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση της BWE.

ζ) Απαγόρευση χορήγησης ενίσχυσης σε νέα επιχείρηση

(85) Οι συμφωνίες ιδιωτικοποίησης περιλαμβάνουν τη σύσταση της NewCo, τη μεταφορά στην επιχείρηση αυτή των στοιχείων του ενεργητικού της BWE που έχουν σχέση με την τρέχουσα δραστηριότητά της και τη χορήγηση στη NewCo ουσιαστικής ενίσχυσης για αναδιάρθρωση. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να εξετασθεί σε ποιο βαθμό εφαρμόζεται στην περίπτωση αυτή η προαναφερθείσα απαγόρευση.

(86) Η απαγόρευση χορήγησης ενίσχυσης σε νέα επιχείρηση εισήχθη στις οδηγίες του 1999. Συγκεκριμένα, στο σημείο 7 ορίζεται ότι: "Σύμφωνα με τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, οι νεοσυσταθείσες επιχειρήσεις δεν μπορούν να τύχουν ενισχύσεων εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης, ακόμα και αν η αρχική οικονομική τους κατάσταση είναι επισφαλής. Τούτο ισχύει ιδίως εάν η νεοσυσταθείσα επιχείρηση προέκυψε από την εκκαθάριση άλλης προηγούμενης επιχείρησης ή από την απορρόφηση στοιχείων του ενεργητικού της."

(87) Η Επιτροπή θεωρεί ότι η προαναφερθείσα απαγόρευση δεν εφαρμόζεται στην παρούσα περίπτωση, δεδομένου ότι οι κρατικές παρεμβάσεις που αποτελούν αντικείμενο της αξιολόγησης και η προτεινόμενη αναδιάρθρωση αποτελούν στοιχεία μιας ενιαίας διαδικασίας που θα πρέπει να εξετασθεί συνολικά. Οι αυξήσεις κεφαλαίου του 1997 και του 1999, καθώς και οι συμφωνίες ιδιωτικοποίησης εντάσσονται στην ανακοινωθείσα το 1997 βιομηχανική αναδιάρθρωση και αποτελούν τμήμα μιας ενιαίας διαδικασίας αναδιάρθρωσης. Από την άλλη πλευρά, στοιχεία ενίσχυσης που διαπιστώθηκαν στις συμφωνίες ιδιωτικοποίησης αποτελούν επιπλέον συνδρομή, αναγκαία για την ιδιωτικοποίηση της BWE και την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσής της σύμφωνα με το αρχικό ανακοινωθέν σχέδιο, το 1997.

(88) Επιπλέον, η απαγόρευση χορήγησης ενίσχυσης σε νέα επιχείρηση δεν περιλαμβανόταν στις ισχύουσες οδηγίες, όταν η Επιτροπή κίνησε αρχικά την διαδικασία του άρθρου 88 παράγραφος 2, ούτε το 1999, όταν διεύρυνε τη διαδικασία αυτή για πρώτη φορά.

(89) Από την άλλη πλευρά, η Επιτροπή υιοθέτησε αυτή την άποψη κατά τις προκαταρκτικές πράξεις της εν λόγω απόφασης.

(90) Στην πρώτη διεύρυνση της διαδικασίας του άρθρου 88 παράγραφος 2 της συνθήκης, η Επιτροπή δήλωσε ότι το συμβιβάσιμο της ενίσχυσης αναδιάρθρωσης της BWE θα αξιολογείτο υπό το φως των χαρακτηριστικών του προγράμματος αναδιάρθρωσης που θα έπρεπε να υποβάλει ο αγοραστής(11).

(91) Κατά τη δεύτερη διεύρυνση της διαδικασίας στο άρθρο 88 παράγραφος 2 της συνθήκης, η Επιτροπή αποφάσισε να θεωρήσει ότι η BWE και η NewCo αποτελούσαν ενιαίο σύνολο για την αξιολόγηση της κρατικής ενίσχυσης.

Η Επιτροπή έλαβε τη θέση αυτή ενόψει των ειδικών χαρακτηριστικών εκ των πραγμάτων και λόγω διαδικασίας της συγκεκριμένης περίπτωσης.

(92) Ιδιαίτερα κατά τη δεύτερη διεύρυνση, η Επιτροπή, παρότι ήδη ίσχυαν οι οδηγίες που περιελάμβαναν την απαγόρευση χορήγησης ενίσχυσης σε νέες επιχειρήσεις, επανέλαβε τη θέση της ότι το κατά πόσον συμβιβάζετο ή όχι η προτεινόμενη ενίσχυση βάσει των συμφωνιών ιδιωτικοποίησης, στην οποία περιλαμβανόταν η ενίσχυση αναδιάρθρωσης της NewCo, θα κρινόταν από κοινού με την προηγουμένως χορηγηθείσα ενίσχυση, δεδομένων των χαρακτηριστικών του προγράμματος αναδιάρθρωσης της τρέχουσας δραστηριότητας της BWE που είχε υποβάλει ο αγοραστής(12).

(93) Επιπλέον, η Επιτροπή έκρινε ότι κάθε αντιστάθμισμα των ενδεχόμενων επιπτώσεων της ενίσχυσης που είχε λάβει προηγουμένως η BWE ή προταθέν βάσει των συμφωνιών ιδιωτικοποίησης θα βαρύνει την τρέχουσα δραστηριότητα της BWE. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή ανέφερε στην αιτιολογική σκέψη 16 της εν λόγω απόφασης ότι: "Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να επισημάνει στο στάδιο αυτό της αξιολόγησης ότι η τεχνική μεταβίβαση στη NewCo των τρεχουσών δραστηριοτήτων της BWE, που θα συνεχίσει να εμφαίνεται στις εκκρεμείς οφειλές της μόνο με στόχο την εκκαθάριση, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί από τις ισπανικές αρχές για να αποφύγουν την πλήρη εκπλήρωση των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων. Κατά συνέπεια, κάθε εντολή επιστροφής που η Επιτροπή θα αποφασίσει σχετικά με την ενίσχυση που αποτελεί αντικείμενο της διαδικασίας η οποία κινήθηκε αρχικά βάσει του άρθρου 88 παράγραφος 2 και της πρώτης διεύρυνσής του η οποία Επιτροπή είχε τότε θεωρήσει την BWE ως δικαιούχο της ενίσχυσης, θα απευθύνεται στη NewCo. Η αξιολόγηση του συμβιβάσιμου της ενίσχυσης αυτής δεν μπορεί να αποσυνδέεται από την αξιολόγηση των νέων παρεμβάσεων, στις περιπτώσεις που οι παρεμβάσεις αυτές έχουν ως στόχο να ενισχυθεί ο κλάδος δραστηριότητας που θα διαβιβαστεί στη NewCo.".

η) Πλήρωση των γενικών όρων για την έγκριση των ενισχύσεων αναδιάρθρωσης

(94) Η Επιτροπή κρίνει ότι η ενίσχυση αναδιάρθρωσης συμβάλλει στην ανάπτυξη των οικονομικών δραστηριοτήτων και αυτό δεν επηρεάζει αρνητικά τις συναλλαγές, αλλά αντίθετα είναι προς το κοινοτικό συμφέρον βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης, όταν πληρούνται οι όροι περί συμβιβάσιμου που ορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές περί κρατικών ενισχύσεων για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει ενισχύσεις αναδιάρθρωσης μόνο όταν πληρούνται τα ακόλουθα αυστηρά κριτήρια:

i) αποκατάσταση της βιωσιμότητας·

ii) ενίσχυση περιοριζόμενη στο ελάχιστο·

iii) αποφυγή αθέμιτων στρεβλώσεων του ανταγωνισμού και

iv) σημαντική συμβολή του δικαιούχου.

i) Αποκατάσταση της βιωσιμότητας

(95) Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του 1999(13), η ενίσχυση πρέπει να σχετίζεται με την εφαρμογή από μέρους του δικαιούχου ενός σχεδίου αναδιάρθρωσης που να βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα ικανά να αποκαταστήσουν τη βιωσιμότητα της επιχείρησης σε ένα λογικό χρονικό διάστημα.

(96) Ο αγοραστής που επέλεξαν οι ισπανικές αρχές για να αναλάβει την BWE είναι μια από τις κύριες επιχειρήσεις μηχανικής και προμήθειας κεφαλαιουχικών αγαθών στον κόσμο. Ο Babcock Borsig AG (BB) πραγματοποιεί ετήσιες πωλήσεις ύψους περίπου 7500 εκατομμυρίων ευρώ και παρέχει απασχόληση σε περισσότερα από 44000 άτομα. Οι μέτοχοι παρέχουν στον όμιλο μια γερή οικονομική βάση. Ο Preussag AG, ένας από τους μεγαλύτερους γερμανικούς ομίλους στον τομέα της βιομηχανίας και της παροχής υπηρεσιών, κατέχει το 33 % του κεφαλαίου του BB. Άλλη συμμετοχή ύψους 10 % ελέγχεται από τη Westdeutsche Landesbank, που επίσης κατέχει το 30 % της Preussag. Ο Babcock Borsig Power GmbH (BBP) είναι η θυγατρική του ομίλου Babcock Borsig που θα αναλάβει τις δραστηριότητες που έχουν σχέση με την παραγωγή ενέργειας και τους εξοπλισμούς για περιβαλλοντική χρήση. Μετά την αγορά των παλαιών ανταγωνιστών της, της Steinmüller (D), Austrian Energy (A) και του ομίλου NEM (NL), η BBP κατέστη ο πέμπτος σημαντικότερος προμηθευτής εξοπλισμού για την παραγωγή ενέργειας και τον περιβαλλοντικό έλεγχο στον κόσμο, μετά τους ομίλους ABB, General Electric, Siemens/Westinghouse και MHI. Οι ετήσιες πωλήσεις της ανέρχονται σε 2500 εκατομμύρια ευρώ περίπου και απασχολεί 10000 υπαλλήλους.

(97) Μετά την αγορά της από τον BB, η NewCo, η οποία μετονομάστηκε σε Babcock Borsig Power España (BBPE) και στηρίζεται από οικονομικής και τεχνολογικής πλευράς από το μητρικό όμιλο, θα ανακτήσει προοδευτικά την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Σύμφωνα με το βιομηχανικό σχέδιο και το σχέδιο εμπορικών συναλλαγών που υπέβαλε ο ΒΒ(14), ο φάκελος παραγγελιών της NewCo θα ανέλθει σε 150 εκατομμύρια ευρώ κατά τον πρώτο χρόνο και σε ένα επίπεδο 250 εκατομμυρίων ευρώ ένα τυπικό έτος, αρχής γενομένης από τον τρίτο χρόνο μετά την ιδιωτικοποίηση. Οι πωλήσεις επίσης θα εξελιχθούν βαθμιαία κατά τη διάρκεια μιας περιόδου αναδιάρθρωσης, ανερχόμενες σε 65 εκατομμύρια ευρώ κατά το πρώτο έτος μέχρι να φθάσουν το στόχο των 250 εκατομμυρίων ευρώ, τέσσερα χρόνια μετά την ιδιωτικοποίηση. Χάρη σε αυτό η NewCo θα φθάσει ένα σημείο ισορροπίας μετά το τρίτο έτος δραστηριότητας και θα αποκαταστήσει τους οικονομικούς της δείκτες σε ένα λογικό χρονικό διάστημα.

(98) Το σχέδιο αναδιάρθρωσης της NewCo βασίζεται σε μια λεπτομερή ανάλυση της θέσης της στον τομέα δραστηριότητάς της. Οι προβλέψεις στηρίζονται σε πραγματικά δεδομένα και μπορούν να φθάσουν λογικά τους τεθέντες στόχους. Στηρίζονται σε μια βαθμιαία δραστική και άμεση μείωση των σημερινών δραστηριοτήτων της BWE που προϋποθέτει σημαντική μείωση της ικανότητας παραγωγής και, κατά συνέπεια, των παλαιών σταθερών δαπανών. Άλλος θεμελιώδης βραχυπρόθεσμος στόχος είναι ο εμπορικός. Η NewCo/BBPE για να φθάσει να είναι βιώσιμη πρέπει να σταθεροποιήσει τη μετριοπαθή και οπισθοχωρούσα στάση που τηρεί στην ισπανική αγορά (8 %) και να συνεχίσει να αναπτύσσει την παρουσία της στη Νότια Αμερική και τη Βόρεια Αφρική. Η ένταξη της NewCo στον BB δεν φαίνεται να είναι ένα σχέδιο υπερβολικό, δεδομένου ότι θα ανακατανείμει την παραγωγή στον όμιλο Babcock Borsig Power που θα καλύψει την Ισπανία μέσω της NewCo, απελευθερώνοντας ικανότητα παραγωγής για να καλυφθούν άλλες αγορές εκτός Ευρώπης. Το βιομηχανικό σχέδιο που μελετήθηκε από την BB για τη NewCo/BBPE προβλέπει την παροχή στη NewCo της τεχνολογίας που διαθέτει ο μητρικός όμιλος με στόχο την κάλυψη ενός νέου τομέα των ατμογεννητριών ανάκτησης θερμότητας και να πετύχει μια αξιόλογη θέση σε αυτή την αγορά που αρχίζει να διαμορφώνεται στην Ισπανία.

(99) Εκτός από την τεχνολογική στήριξη, ο μητρικός όμιλος θα παράσχει στη NewCo/BBPE τα αναγκαία χρηματοοικονομικά μέσα για να αντιμετωπίσει τις εγγενείς δυσχέρειες της αναδιάρθρωσής της και να καταστεί βιώσιμη. Ειδικότερα, ο BB ανέλαβε την υποχρέωση, κατά τις συμφωνίες ιδιωτικοποίησης, να προβεί σε οποιαδήποτε συνεισφορά σε ρευστό που θα χρειασθεί η NewCo, ώστε να διατηρήσει ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια πέντε ετών το επίπεδο ιδίων πόρων που απαιτείται για την ανάπτυξη του αναδιαρθρωτικού της προγράμματος. Οι συμφωνίες ορίζουν ότι το ελάχιστο ποσό ιδίων πόρων που πρέπει να διατηρήσει η NewCo/BBPE είναι 20 εκατομμύρια ευρώ.

(100) Κατά συνέπεια, η Επιτροπή κρίνει ότι το σχέδιο αναδιάρθρωσης της BWE/NewCo ικανοποιεί το κριτήριο βιωσιμότητας.

ii) Ενίσχυση περιορισμένη στο ελάχιστο

(101) Το ποσό και η ένταση της ενίσχυσης πρέπει να περιοριστούν αυστηρά στο ελάχιστο αναγκαίο που θα επιτρέψει την πραγματοποίηση της αναδιάρθρωσης(15).

(102) Ο γενικός, διαφανής και άνευ όρων διαγωνισμός που προκήρυξαν οι ισπανικές αρχές για την πώληση της BWE εξασφαλίζει ότι η προτεινόμενη ενίσχυση βάσει των συμφωνιών ιδιωτικοποίησης αποτελεί την ελάχιστη για το κράτος δαπάνη για την αναδιάρθρωση της BWE. Οι πληροφορίες που παρέσχον οι ισπανικές αρχές σχετικά με τη διαδικασία του διαγωνισμού αποδεικνύουν ότι όλες οι επιχειρήσεις που μπορούσαν να ενδιαφέρονται για την αγορά της BWE είχαν την ευκαιρία να υποβάλουν προσφορά και ότι η επιχείρηση επωλήθη στον πλειοδότη.

(103) Από την άλλη πλευρά, η Επιτροπή επίσης έλεγξε κατά πόσον οι εισφορές κεφαλαίου του 1997 και του 1999 πριν από τις συμφωνίες ιδιωτικοποίησης καλύπτουν ή όχι δαπάνες που δεν έχουν σχέση με τις δραστικές μειώσεις του προσωπικού της BWE (χωρίς τις οποίες δεν θα αποκαθίστατο η βιωσιμότητά της).

(104) Τελικά θα πρέπει να θεωρηθεί σχετικά με το θέμα, ότι σημαντικό τμήμα της ενίσχυσης που αποτελεί αντικείμενο της αξιολόγησης στην περίπτωση αυτή προορίζεται για να καλύψει τις κοινωνικές δαπάνες της αναδιάρθρωσης. Από τα 748,56 εκατομμύρια ευρώ που το κράτος δαπανά από το 1997 για να συμβάλει στην αναδιάρθρωση, τα 306,5 εκατομμύρια ευρώ (40,9 %) έχουν αφιερωθεί βασικά στη χρηματοδότηση συστημάτων πρόωρης συνταξιοδότησης(16).

(105) Σύμφωνα με ό,τι ορίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές του 1999(17), η Επιτροπή κρίνει ευνοϊκά την ενίσχυση που καλύπτει το κοινωνικό κόστος της αναδιάρθρωσης, δεδομένου ότι αποφέρει οικονομικά οφέλη πέραν από τα συμφέροντα της συγκεκριμένης επιχείρησης, ειδικότερα όσον αφορά τους εργαζόμενους που θίγονται από τα μέτρα αναδιάρθρωσης. Η ενίσχυση αυτή δεν θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τον καθορισμό του εύρους των ενδεχόμενων μέτρων που θα πρέπει να ληφθούν για να αποφευχθούν οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού(18).

iii) Αποφυγή στρέβλωσης του ανταγωνισμού

(106) Η Επιτροπή κρίνοντας το ενδεχόμενο του συμβιβάσιμου της ενίσχυσης αναδιάρθρωσης, θα πρέπει να εξετάσει προσεκτικά εάν η ενίσχυση έχει ζημιογόνες επιπτώσεις στους ανταγωνιστές(19).

Κατά την εξέταση αυτή θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κάθε ενδεχόμενη απαράδεκτη επίπτωση των μέτρων ενίσχυσης τόσο σε ατομικό όσο και σε γενικό επίπεδο. Η Επιτροπή από την πλευρά της μπορεί να επιβάλλει μέτρα για να αναστείλει όσο είναι δυνατό τις ενδεχόμενες επιπτώσεις της ενίσχυσης στους ανταγωνιστές.

Επίδραση των μεμονωμένων μέτρων ενίσχυσης

(107) Η αγορά της NewCo από τον πλειοδότη σε ένα γενικό, διαφανή και άνευ όρων διαγωνισμό εξασφαλίζει το ότι η παρεχόμενη ενίσχυση στο πλαίσιο αυτό περιορίζεται στο ελάχιστο απαιτούμενο για να καταστούν δυνατές η ιδιωτικοποίηση και η αναδιάρθρωση. Ωστόσο, η διαδικασία αυτή δεν εξασφαλίζει το ότι τα μέτρα ενίσχυσης δεν συνεπάγονται επιπτώσεις όταν αυτά εξετάζονται μεμονωμένα.

(108) Εκτός από την εισφορά κεφαλαίου στην BWE ύψους 366,6 εκατομμυρίων ευρώ (το 44,2 % της συνολικής ενίσχυσης που αποτελεί αντικείμενο της αξιολόγησης)(20) που βασικά έχει καλύψει ή πρόκειται να καλύψει τις κοινωνικές δαπάνες της αναδιάρθρωσης, οι ισπανικές αρχές προτίθενται να δαπανήσουν 258,5 εκατομμύρια ευρώ (31,1 %) για να καλύψουν το έλλειμμα της εκκαθάρισης της BWE και τυχόν απρόβλεπτες οφειλές που θα προκύψουν από προηγούμενες συμβάσεις. Η ενίσχυση αυτή έχει ως στόχο την αντιστάθμιση του προηγούμενου οικονομικού βάρους της BWE, και θα καταβληθεί ή στην υπό εκκαθάριση BWE, που θα είναι μία επιχείρηση τύποις χωρίς λειτουργικές πράξεις, ή στη NewCo με την προηγούμενη υποβολή του αποδεικτικού ζημίας που προκύπτει από προηγούμενες συμβάσεις. Υπό αυτές τις συνθήκες, το μεμονωμένο αυτό μέτρο ενίσχυσης δεν φαίνεται να έχει επιπτώσεις στους ανταγωνιστές.

(109) Επιπλέον, θα δοθεί στη NewCo επιχορήγηση 110 εκατομμυρίων ευρώ (13,3 %) για την εν μέρει χρηματοδότηση του κεφαλαίου εκμετάλλευσης που απαιτείται για να αρχίσει να λειτουργεί η επιχείρηση (10 εκατομμύρια ευρώ) και για την αντιστάθμιση του αρνητικού ταμειακού υπολοίπου κατά τα τρία πρώτα έτη δραστηριότητας (100 εκατομμύρια ευρώ).

Προς αποφυγή των επιπτώσεων του μέτρου αυτού ενίσχυσης, το πραγματικό καταβαλλόμενο ποσό δεν πρέπει να υπερβαίνει το επίπεδο της αρνητικής ταμειακής ροής που όντως θα σημειώσει η NewCo. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κρίνει αναγκαίο να υποβάλει την καταβολή του ποσού αυτού στην παροχή αποδείξεων από μέρους της NewCo ότι όντως υπάρχει αρνητική ταμειακή ροή.

(110) Τελικά, οι συμφωνίες ιδιωτικοποίησης ορίζουν ότι οι ισπανικές αρχές θα καταβάλουν την επιχορήγηση των 95 εκατομμυρίων ευρώ (11,4 %) για να συμβάλουν στις επενδύσεις που πρέπει να πραγματοποιήσει η NewCo.

(111) Στον ακόλουθο πίνακα 4 παρουσιάζεται το πενταετές πρόγραμμα επενδύσεων ύψους 135,5 εκατομμυρίων ευρώ που η BB έχει αναλάβει την υποχρέωση να πραγματοποιήσει σύμφωνα με τη σύμβαση ιδιωτικοποίησης, βάσει του τελικά συμφωνηθέντος μεταξύ των μερών, αναλυόμενο ανάλογα με το στόχο της επένδυσης:

Πίνακας 4

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

(112) Από μια λεπτομερή αξιολόγηση του προγράμματος επενδύσεων προκύπτει ότι οι δαπάνες που αποτελούν αντικείμενο της ενίσχυσης σύμφωνα με τα κεφάλαια επανέναρξης της δραστηριότητας της επιχείρησης, η τεχνολογία της πληροφορίας και τα ακίνητα και ο μηχανικός εξοπλισμός προορίζονται βασικά για την αναδιάρθρωση της βιομηχανικής βάσης της NewCo. Ωστόσο, η δαπάνη των 32,5 εκατομμυρίων ευρώ του κεφαλαίου "Άλλες επενδύσεις" περιλαμβάνει οικονομικές επενδύσεις που η NewCo προτίθεται να πραγματοποιήσει σε μετοχές για τη σύσταση συμμετεχουσών επιχειρήσεων μέσω των οποίων έχει σκοπό να συνάψει συμβάσεις για τα σχέδια που θα αποτελέσουν το μελλοντικό όγκο των συναλλαγών της.

(113) Στον τομέα των κεφαλαιουχικών αγαθών, η δραστηριότητα των σχεδίων "με τα κλειδιά στο χέρι" αποτελεί έναν από τους πλέον δυναμικούς υποτομείς στους οποίους η NewCo προτίθεται να πραγματοποιήσει το 32 % του προβλεπόμενου όγκου συναλλαγών της. Για τη διαχείριση των σχεδίων αυτών, οι συμβαλλόμενοι συνήθως συνιστούν μια συμμετέχουσα επιχείρηση που πραγματοποιεί διάφορες λειτουργίες στα διάφορα στάδια του σχεδίου: διαπραγματεύσεις με τους ενδεχόμενους πελάτες, υποβολή προσφορών, πραγματοποίηση των παραγγελιών, χρηματοδότηση της κατασκευής, περίοδος εγγύησης και σε ορισμένες περιπτώσεις, ανάλογα με το είδος της παραγγελίας, συντήρηση και λειτουργία του σχεδίου που αποτελεί αντικείμενο της σύμβασης. Οι συμμετέχουσες αυτές επιχειρήσεις, που μπορούν να λάβουν διάφορες μορφές (προσωρινές ενώσεις, εμπορικές συγκεντρώσεις συμφερόντων κ.λπ.) συνήθως συνιστώνται και ελέγχονται από τον κύριο συμβαλλόμενο του σχεδίου και μπορούν να υπολογίζουν στη συμμετοχή των προμηθευτών και των εργολάβων.

(114) Αντίθετα με τα άλλα στοιχεία που λαμβάνουν ενίσχυση βάσει του επενδυτικού σχεδίου, η δαπάνη της NewCo σε μετοχές σε συμμετέχουσες επιχειρήσεις αποτελεί δαπάνη που βρίσκεται πολύ κοντά στην αγορά. Οι συγκεκριμένες συμμετέχουσες επιχειρήσεις αποτελούν τμήμα της εμπορικής πολιτικής της επιχείρησης και προορίζονται για την εξεύρεση συμβάσεων και τη διαχείριση των συμβάσεων αυτών. Η ενίσχυση που το κράτος χορηγεί για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων αυτών παρέχει στη NewCo ένα αθέμιτο εμπορικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της, δεδομένου ότι η ενίσχυση αυτή μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί από τη NewCo για να προσφέρει χαμηλότερες τιμές από εκείνες των ανταγωνιστών της, αποκλείοντάς τους από την αγορά.

(115) Κατά συνέπεια, η Επιτροπή δεν μπορεί να εγκρίνει την προτεινόμενη στη σύμβαση ιδιωτικοποίησης ενίσχυση για επενδύσεις σε επιχειρηματικό κεφάλαιο λαμβανομένου υπόψη ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος σοβαρής στρέβλωσης του ανταγωνισμού.

(116) Η σύμβαση ιδιωτικοποίησης ορίζει ότι θα δοθούν επιχορηγήσεις 95 εκατομμυρίων ευρώ για τις επενδύσεις των 135,5 εκατομμυρίων ευρώ που προβλέπονται στο πρόγραμμα επενδύσεων. Ωστόσο, η εν λόγω ανάληψη υποχρέωσης είναι γενική και δεν εκθέτει λεπτομερώς το ποσό της ενίσχυσης που αντιστοιχεί σε καθένα από τα σημεία του προγράμματος επενδύσεων.

Η Επιτροπή πρέπει ως εκ τούτου να προβεί στον υπολογισμό της ενίσχυσης που αντιστοιχεί σε επενδύσεις επιχειρηματικού κεφαλαίου με βάση τις ακόλουθες υποθέσεις.

(117) Στην περίπτωση αυτή, η ενίσχυση σε ένα συγκεκριμένο στοιχείο της επένδυσης που προβλέπεται στο πρόγραμμα δεν μπορεί να υπολογισθεί κατ' αναλογία. Η υπόθεση αυτή συνεπάγεται ότι η συνολική ενίσχυση διανέμεται ομοιόμορφα μεταξύ όλων των στοιχείων. Ωστόσο, αυτός ο συλλογισμός αποβαίνει εις βάρος ορισμένων στοιχείων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα επενδύσεων, όπως οι δαπάνες κατάρτισης για τις οποίες η Επιτροπή δέχεται κανονικά ένταση της ενίσχυσης συγκριτικά υψηλότερη από ό,τι για τις επενδύσεις.

(118) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 68/2001 της Επιτροπής, της 12ης Ιανουαρίου 2001, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις κατάρτισης(21), η ένταση εξαιρουμένης της γενικής ενίσχυσης για κατάρτιση, σύμφωνα με τα καθεστώτα για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε περιφέρειες που συγκεντρώνουν τους όρους για να τύχουν περιφερειακών ενισχύσεων κατ' εφαρμογή του άρθρου 82 παράγραφος 3 στοιχείο γ), όπως είναι η χώρα των Βάσκων, ανέρχεται σε 55 %. Το κεφάλαιο "Επανέναρξη της εμπορικής δραστηριότητας" του προγράμματος επενδύσεων περιλαμβάνει γενικά μέτρα κατάρτισης για συνολικό ποσό [...] εκατομμυρίων ευρώ όσον αφορά τα τεχνολογικά μέσα, τη διαχείριση σχεδίων, την πιστοποίηση και τις γλώσσες. Η κατάρτιση αποτελεί αποφασιστικό στοιχείο για την επιτυχία της αναδιάρθρωσης λαμβανομένων υπόψη των ειδικών αναγκών βελτίωσης και ενημέρωσης των προσόντων των εργαζομένων της BWE. Η Επιτροπή θεωρεί ως εκ τούτου λογικό στην περίπτωση αυτή να δεχθεί τη χρηματοδότηση των δαπανών για τα προαναφερθέντα γενικά μέτρα κατάρτισης των 650 εργαζομένων που η NewCo θα απασχολήσει εκ νέου κατά 100 % σε ακαθάριστες τιμές για τον υπολογισμό της μη συμβιβάσιμης ενίσχυσης.

(119) Στο σχέδιο παρέμβασης προβλέπεται επίσης μια δαπάνη [...] εκατομμυρίων ευρώ για μέτρα που έχουν ως στόχο την ανάκτηση της εμπιστοσύνης του πελάτη. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν ενημερωτικές συνεδριάσεις και σεμινάρια με τους εργαζόμενους, τη διεύθυνση, τους προμηθευτές και τους εργολάβους στους οποίους θα γίνει παρουσίαση του ομίλου Babcock Borsig, των προϊόντων του και της τεχνολογίας του. Επίσης περιλαμβάνουν μια διαφημιστική εκστρατεία στον ειδικευμένο Τύπο με σκοπό την παρουσίαση της νέας επιχείρησης και των σχεδίων της. Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα μέτρα αυτά αποτελούν προϋπόθεση για την επιτυχία της αναδιάρθρωσης και, κατά συνέπεια, μπορεί να αποδεχθεί την παροχή για αυτά ενίσχυσης 100 % σε ακαθάριστες τιμές, χωρίς τούτο να συνεπάγεται αθέμιτες συνέπειες για τον ανταγωνισμό.

(120) Τα υπόλοιπα μέτρα του προγράμματος επενδύσεων, που συγκεντρώνουν συνολικά [...] εκατομμύρια ευρώ (= [...] - [...]), αποτελούν κανονικές επενδύσεις που θα ενταχθούν στο γενικό ισοζύγιο της NewCo. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κρίνει ότι το υπόλοιπο της προτεινόμενης ενίσχυσης, 78,5 εκατομμύρια ευρώ (= [...] - [...]) θα πρέπει να κατανεμηθεί ομοιόμορφα μεταξύ των επενδύσεων αυτών ώστε να υπολογισθεί η ενίσχυση που αντιστοιχεί στην επένδυση των 32,5 εκατομμυρίων ευρώ σε συμμετέχουσες επιχειρήσεις.

(121) Λαμβανομένων υπόψη των προαναφερθεισών υποθέσεων, η μη συμβιβάσιμη ενίσχυση σε επιχειρηματικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 21,44 εκατομμύρια ευρώ, ποσό το οποίο οι ισπανικές αρχές δεν θα πρέπει να καταβάλουν στη NewCo.

Συνολική συνέπεια της αναδιάρθρωσης που αποτελεί αντικείμενο της ενίσχυσης

(122) Στον ακόλουθο πίνακα περιλαμβάνεται η εξέλιξη της ικανότητας της BWE/NewCo κατά τη διαδικασία αναδιάρθρωσης για την οποία λαμβάνεται κρατική ενίσχυση:

Πίνακας 5

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

(123) Η μείωση προσωπικού και τα βιομηχανικά συνοδευτικά μέτρα που πραγματοποιήθηκαν στην BWE το 1997 παρέσχον ουσιαστική μείωση της ικανότητάς της. Όταν συγκρίνεται η κατάσταση από τα τέλη του 1996 και μετά, με τα μέτρα αυτά μειώθηκε το προσωπικό κατά 27 % και η ικανότητα παραγωγής κατά 31 %. Το βιομηχανικό σχέδιο που η BB θα εφαρμόσει από την πλευρά της NewCo θα συνεπάγεται μια νέα μείωση προσωπικού και ικανότητας παραγωγής της BWE κατά 41 % και 20 % αντιστοίχως.

Συνολικά, μετά την υλοποίηση του βιομηχανικού της σχεδίου, η NewCo θα είναι κατά 57 % μικρότερη από ό,τι η BWE όσον αφορά τις θέσεις απασχόλησης και κατά 45 % μικρότερη όσον αφορά την ικανότητα παραγωγής.

(124) Τα προαναφερθέντα αριθμητικά στοιχεία αντικατοπτρίζουν τη μείωση της παραγωγικής ικανότητας και την εγκατάλειψη των ελλειμματικών δραστηριοτήτων στους ακόλουθους τομείς: αφαλάτωση, επεξεργασία υδάτων, εξοπλισμός για το χαλυβουργικό τομέα, εγκατάσταση αγωγών, διαβιβάσεις, γερανοί, άξονες βαλβίδων, δοχεία υψηλής πιέσεως, εναλλάκτες θερμότητας, λέβητες με αεριαύλους, δοχεία υγρών και αερίων μέσης και χαμηλής πίεσης, μεταλλικές κατασκευές, ελαφρείς λέβητες, εξοπλισμοί αεροδρομίων κ.λπ. Ως συνέπεια, η επιχείρηση θα εγκαταλείψει 49700 m² εργαστηρίων και θα απορρίψει ή θα πωλήσει το μηχανικό και λοιπό εξοπλισμό τους.

(125) Από την άλλη πλευρά, η παρουσία της NewCo στην αγορά θα είναι μικρότερη από εκείνη της BWE πριν από την αναδιάρθρωση. Στον ακόλουθο πίνακα 6 αναφέρεται η εξέλιξη των θέσεων εργασίας και οι πωλήσεις της BWE, καθώς και ο συνολικός όγκος συναλλαγών της NewCo που προβλέπεται στο πενταετές βιομηχανικό της σχέδιο:

Πίνακας 6

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

(126) Κατά συνέπεια, η Επιτροπή κρίνει ότι η προτεινόμενη αναδιάρθρωση της BWE/NewCo συνεπάγεται ουσιαστική μείωση της ικανότητας παραγωγής και περιορισμό της παρουσίας της αγοράς πράγμα που εξισορροπεί τις επιπτώσεις της ενίσχυσης στους ανταγωνιστές. Η Επιτροπή κρίνει ως εκ τούτου ότι δεν είναι αναγκαίο να επιβάλει άλλα ειδικά μέτρα.

iv) Σημαντική συνεισφορά του δικαιούχου

(127) Τελικά, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις ενισχύσεις διάσωσης και αναδιάρθρωσης, αναμένεται ότι ο δικαιούχος της ενίσχυσης και ο αγοραστής της επιχείρησης θα συμβάλουν σημαντικά στο σχέδιο αναδιάρθρωσης με δικούς τους πόρους(22).

(128) Στον ακόλουθο πίνακα 7 περιλαμβάνεται το κόστος των μέτρων αναδιάρθρωσης που απαιτούνταν ή θα χρειασθούν για την αποκατάσταση της βιωσιμότητας της BWE. Στον πίνακα περιλαμβάνονται επίσης οι αντίστοιχες συνεισφορές τόσο του κράτους/SEPI όσο και της Borsig/NewCo Babcock για τη χρηματοδότηση των μέτρων αυτών.

Πίνακας 7

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

(129) Στην πρώτη σειρά του πίνακα 7 αναφέρονται οι δαπάνες για μειώσεις προσωπικού που χρηματοδοτήθηκαν με τις αυξήσεις κεφαλαίου του 1997 και του 1999, συνολικού ύψους 51 δισεκατομμυρίων πεσετών (306,5 εκατομμύρια ευρώ).

(130) Η NewCo χρειάζεται αρχικούς πόρους 55 εκατομμυρίων ευρώ. Βάσει των συμφωνιών ιδιωτικοποίησης, η BB θα καταβάλει 45 εκατομμύρια ευρώ για τις μετοχές της NewCo. Το κράτος θα συμπληρώσει το ποσό αυτό με άλλα 10 εκατομμύρια ευρώ που θα χορηγήσει στη NewCo ως αρχικούς πόρους(23).

(131) Η NewCo θα σημειώσει συνολική αρνητική ταμειακή ροή 102 εκατομμυρίων ευρώ κατά τα πρώτα τρία χρόνια της λειτουργίας της, η οποία θα καλυφθεί από το κράτος με επιχορήγηση 100 εκατομμυρίων ευρώ για την οποία έχει αναλάβει υποχρέωση η SEPI βάσει των συμφωνιών ιδιωτικοποίησης.

(132) Το βιομηχανικό σχέδιο της NewCo προβλέπει ένα ελάχιστο 135,5 εκατομμυρίων ευρώ σε επενδύσεις, από τα οποία 95 εκατομμύρια ευρώ θα χρηματοδοτηθούν με κρατικές παρεμβάσεις τα δε 40,5 εκατομμύρια ευρώ από τον Borsig Babcock. Ωστόσο, η παρούσα απόφαση απαγορεύει τη χορήγηση των 21,44 εκατομμυρίων ευρώ που αντιστοιχούν στην ενίσχυση για επενδύσεις επιχειρηματικού κεφαλαίου. Το ποσό αυτό θα πρέπει ως εκ τούτου να αφαιρεθεί από τη συνεισφορά του κράτους και να προστεθεί στις δαπάνες τις οποίες πρέπει να χρηματοδοτήσει ο BB. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι επενδύσεις στο πλαίσιο αυτό έχουν ζωτική σημασία για τη NewCo, δεδομένου ότι αποτελεί το δίαυλο μέσω του οποίου θα δημιουργήσει το μελλοντικό όγκο συναλλαγών της σε ένα τμήμα της αγοράς σχεδίων "με τα κλειδιά στο χέρι".

(133) Το κράτος θα χρηματοδοτήσει πλήρως οποιοδήποτε έλλειμμα της εκκαθάρισης της BWE μετά τη μεταφορά των επιλεγέντων στοιχείων του ενεργητικού και 650 εργαζομένων στη NewCo. Το κατ' εκτίμηση υπολογιζόμενο έλλειμμα, αφαιρουμένου του κόστους απόλυσης των εργαζομένων που έχει ήδη υπολογισθεί προηγουμένως, ανέρχεται σε 210,4 εκατομμύρια ευρώ.

(134) Το κράτος θα χρηματοδοτήσει επίσης οποιαδήποτε τελική ζημία που έχει σχέση με τις μεταβιβασθείσες στη NewCo συμβάσεις με αρχικό υπολογιζόμενο κατ' εκτίμηση κόστος 48 εκατομμυρίων ευρώ(24).

(135) Στο κεφάλαιο "Τεχνολογία" αναφέρεται στον πίνακα η υπολογιζόμενη τιμή για τη μεταφορά τεχνολογίας όσον αφορά άδειες και πρότυπα τα οποία, κατά τις συμφωνίες ιδιωτικοποίησης, η Borsig Babcock θα πρέπει να θέσει δωρεάν στη διάθεση της NewCo τουλάχιστον κατά τα πέντε πρώτα έτη λειτουργίας της και τα οποία θα αντικαταστήσουν τις συμβάσεις με τους άλλους ομίλους που έχουν παράσχει μέχρι στιγμής τις τεχνολογικές γνώσεις για την παραγωγή της BWE(25).

(136) Επιπλέον, κατά την ίδια πενταετή χρονική περίοδο, η κεντρική έδρα του BB στη Γερμανία θα παράσχει δωρεάν υπηρεσίες στη NewCo υπολογιζόμενου ύψους 17,3 εκατομμυρίων ευρώ. Τελικά, η δημιουργία του περιφερειακού κέντρου ανταγωνισμού στην Ισπανία θα απαιτήσει επενδύσεις 20 εκατομμυρίων ευρώ στη NewCo, που προστίθενται σε εκείνες για τις οποίες είχε πραγματοποιηθεί αρχικά ανάληψη υποχρεώσεων σύμφωνα με το πρόγραμμα επενδύσεων.

(137) Οι προαναφερθείσες αναλήψεις υποχρεώσεων σημαίνουν ότι συνολικά η αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων της BWE απαίτησε ή θα απαιτήσει την επένδυση στην BWE/NewCo πόρων συνολικού ύψους 935,2 εκατομμυρίων ευρώ εκ των οποίων 748,56 εκατομμύρια ευρώ έχουν βαρύνει ή πρόκειται να βαρύνουν το κράτος και 186,64 εκατομμύρια ευρώ την Borsig/NewCo Babcock. Εν ολίγοις, η Borsig Babcock θα αναλάβει το 19,96 % των δαπανών αναδιάρθρωσης της BWE/NewCo.

(138) Επιπλέον, η Borsig Babcock έχει αναλάβει την υποχρέωση στις συμφωνίες ιδιωτικοποίησης να προβεί σε οποιουδήποτε είδους συνεισφορά σε ρευστό που θα χρειαζόταν ώστε η NewCo να διατηρεί ανά πάσα στιγμή το επίπεδο ιδίων πόρων που απαιτείται για την ανάπτυξη του βιομηχανικού σχεδίου. Εννοείται ότι το ελάχιστο ποσό ιδίων πόρων της NewCo θα είναι 20 εκατομμύρια ευρώ, ποσό ίσο με εκείνο του μετοχικού της κεφαλαίου.

(139) Κατά συνέπεια, η Επιτροπή κρίνει ότι η NewCo και ο αγοραστής της, ο BB, έχουν αναλάβει τον επιχειρηματικό κίνδυνο της αναδιάρθρωσης και θα προβούν σε σημαντική συνεισφορά μέσω των ιδίων της πόρων.

VII. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

(140) Κατά συνέπεια, η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα κρίνει ότι η Ισπανία δεν πρέπει να καταβάλει στη NewCo την επιχορήγηση των 21,44 εκατομμυρίων ευρώ που αντιστοιχεί στην ενίσχυση για επενδύσεις επιχειρηματικού κεφαλαίου, δεδομένου ότι η ενίσχυση αυτή στρεβλώνει τον ανταγωνισμό και το εμπόριο κατά τρόπο αντίθετο προς το κοινό συμφέρον,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η αύξηση κεφαλαίου 10 εκατομμυρίων πεσετών (60,1 εκατομμύρια ευρώ), που παρέσχε στην Babcock Wilcox España SA η TENEO το 1994, αποτελεί ήδη υπάρχουσα ενίσχυση βάσει του άρθρου 88 παράγραφος 1 της συνθήκης.

Άρθρο 2

Οι αυξήσεις κεφαλαίου δέκα δισεκατομμυρίων πεσετών (60,1 εκατομμύρια ευρώ) και 41 δισεκατομμυρίων πεσετών (246,4 εκατομμυρίων ευρώ) της Babcock Wilcox España SA που αποφάσισε η SEPI το 1997 και το 1999 αποτελούν ενίσχυση βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 1 της συνθήκης. Και οι δύο αυξήσεις πραγματοποιήθηκαν κατά παράβαση του άρθρου 88 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης, με εξαίρεση το ποσό των 16725 εκατομμυρίων πεσετών (100,52 εκατομμύρια ευρώ) της τελευταίας αύξησης, το οποίο δεν έχει ακόμα καταβληθεί.

Παρά ταύτα, η εν λόγω ενίσχυση πληροί τους όρους για να εξαιρεθεί βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης, σύμφωνα με ό,τι ορίζεται στις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις διάσωσης και αναδιάρθρωσης προβληματικών επιχειρήσεων, και ως εκ τούτου συμβιβάζεται με την κοινή αγορά.

Άρθρο 3

Οι παρεμβάσεις που προτίθεται να πραγματοποιήσει η Ισπανία βάσει των συμφωνιών ιδιωτικοποίησης της Babcock Wilcox España SA και οι οποίες συνίστανται σε:

α) συνεισφορές σε ρευστό στη NewCo ύψους 55 εκατομμυρίων ευρώ·

β) καταβολή στη NewCo 100 εκατομμυρίων ευρώ για δαπάνες αναπροσαρμογής δραστηριοτήτων της επιχείρησης αυτής·

γ) καταβολή στη NewCo 95 εκατομμυρίων ευρώ για επενδύσεις και κατάρτιση βάσει του προγράμματος επενδύσεων που υπέβαλε ο Babcock Borsig·

δ) κάλυψη οποιασδήποτε τελικής ζημίας σχετικής με μεταβιβασθείσες στη NewCo συμβάσεις κατ' εκτίμηση υπολογιζόμενου ποσού 8 εκατομμυρίων πεσετών (48,1 εκατομμύρια ευρώ)·

ε) συγκάλυψη μέχρι ανώτατου ποσού 18 εκατομμυρίων ευρώ οποιασδήποτε δαπάνης που έχει σχέση με καταγγελίες κατά της NewCo λόγω οιασδήποτε οικονομικής ζημίας για γεγονότα που έχουν συμβεί πριν από την πώληση και έχουν σχέση με θέματα περιβάλλοντος, εργατικά, φορολογικά και κοινωνικών ασφαλίσεων, καθώς και με υποχρεώσεις που προκύπτουν από σχέδια συνταξιοδότησης και

στ) συγκάλυψη του ελλείμματος εκκαθάρισης της Babcock Wilcox España SA για ποσό υπολογιζόμενο σε 35 εκατομμύρια πεσέτες (210,4 εκατομμύρια ευρώ),

αποτελούν ενίσχυση βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 1 της συνθήκης.

Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στα στοιχεία α), δ), ε) και στ), η ενίσχυση που προβλέπεται στο στοιχείο β), μέχρι το ύψος των αρνητικών ταμειακών ροών που θα σημειώσει όντως η NewCo κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων ετών λειτουργίας της, καθώς και η ενίσχυση που προβλέπεται στο στοιχείο γ) μέχρι μέγιστο ύψος 73,56 εκατομμυρίων ευρώ πληρούν τους όρους για να εξαιρεθούν σύμφωνα με το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) βάσει των κοινοτικών κατευθυντηρίων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις διάσωσης και αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων, και ως εκ τούτου συμβιβάζονται με την κοινή αγορά.

Άρθρο 4

Η ενίσχυση 100 εκατομμυρίων ευρώ, που προβλέπεται στο άρθρο 3 στοιχείο β) για δαπάνες αναπροσαρμογής δραστηριοτήτων της NewCo θα καταβληθεί μόνον αφού ο δικαιούχος προσκομίσει αποδεικτικό στοιχείο για το ότι έχουν όντως σημειωθεί αρνητικές ταμειακές ροές κατά το τέλος καθενός από τα τρία έτη λειτουργίας της επιχείρησης.

Άρθρο 5

Η ενίσχυση που προτείνεται στις συμφωνίες ιδιωτικοποίησης για επενδύσεις της NewCo σε επιχειρηματικό κεφάλαιο και η οποία ανέρχεται σε 21,44 εκατομμύρια ευρώ δεν πληροί κανέναν από τους απαιτούμενους όρους για την εφαρμογή του άρθρου 87 παράγραφοι 2 και 3 της συνθήκης. Ως εκ τούτου κρίνεται ασυμβίβαστη με την κοινή αγορά.

Κατά συνέπεια, η Ισπανία δεν μπορεί να χορηγήσει την ενίσχυση αυτή.

Άρθρο 6

Το βιομηχανικό σχέδιο που υποβλήθηκε στην Επιτροπή θα πρέπει να εφαρμοσθεί εξ ολοκλήρου.

Η Ισπανία θα υποβάλει στην Επιτροπή ετήσιες εκθέσεις με κάθε αναγκαία πληροφορία ώστε η Επιτροπή να είναι σε θέση να επιβλέψει την εφαρμογή του βιομηχανικού σχεδίου σύμφωνα με το σημείο 45 των κατευθυντηρίων γραμμών για κρατικές ενισχύσεις διάσωσης και αναδιάρθρωσης προβληματικών επιχειρήσεων. Η πρώτη από τις εκθέσεις αυτές θα υποβληθεί το αργότερο έξι μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 7

Η Ισπανία θα ενημερώσει την Επιτροπή, εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης, για τα μέτρα που έχει λάβει για την εφαρμογή της.

Άρθρο 8

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Βασίλειο της Ισπανίας.

Βρυξέλλες, 3 Ιουλίου 2001.

Για την Επιτροπή

Mario Monti

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ C 249 της 8.8.1998, σ. 3.

(2) ΕΕ C 280 της 2.10.1999, σ. 22.

(3) ΕΕ C 232 της 12.8.2000, σ. 2.

(4) Η μείωση της ικανότητας παραγωγής περιγράφεται λεπτομερώς στην αιτιολογική σκέψη 122.

(5) *Επιχειρηματικό απόρρητο.

(6) Το σχέδιο επένδυσης περιγράφεται λεπτομερώς στο σημείο 111.

(7) ΕΕ C 307 της 13.11.1993, σ. 3.

(8) ΕΕ L 195 της 29.7.1980, σ. 35.

(9) ΕΕ C 288 της 9.10.1999, σ. 2.

(10) ΕΕ C 368 της 23.12.1994, σ. 12, που παρατείνονται με τις ανακοινώσεις που δημοσιεύθηκαν στην ΕΕ C 74 της 10.3.1998, σ. 31 και στην ΕΕ C 67 της 10.3.1999, σ. 11.

(11) Βλέπε αιτιολογική σκέψη 73.

(12) Βλέπε αιτιολογική σκέψη 74.

(13) Σημεία 31 έως 34.

(14) Βλέπε αιτιολογικές σκέψεις 51 και 52.

(15) Βλέπε σημεία 40 και 41 των κατευθυντηρίων γραμμών του 1999.

(16) Βλέπε πίνακα 7 στην αιτιολογική σκέψη 128.

(17) Βλέπε σημεία 56 έως 63 των κατευθυντηρίων αυτών γραμμών.

(18) Βλέπε σημείο 62 των κατευθυντηρίων γραμμών του 1999.

(19) Βλέπε σημεία 35 έως 39 των κατευθυντηρίων γραμμών του 1999.

(20) Βλέπε πίνακα 3 στην αιτιολογική σκέψη 53.

(21) ΕΕ L 10 της 13.1.2001, σ. 20.

(22) Βλέπε σημείο 40 των κατευθυντηρίων γραμμών του 1999.

(23) Βλέπε αιτιολογική σκέψη 60.

(24) Ο πίνακας δεν περιλαμβάνει καμία δαπάνη που να έχει σχέση με απρόβλεπτες καταστάσεις σε θέματα περιβάλλοντος, εργατικά, φορολογικά και κοινωνικά τα οποία περιορίζονται σε 18 εκατομμύρια ευρώ δεδομένου ότι δεν αναμένεται καμία συνεισφορά για το σκοπό αυτό.

(25) Ο κατ' εκτίμηση υπολογισμός αντιστοιχεί στη συνήθη τιμή στην αγορά του 5 % του προβλεπόμενου όγκου συναλλαγών κατά τη διάρκεια των πέντε πρώτων ετών λειτουργίας.