32001E0931

Κοινή Θέση του Συμβουλίου, της 27ης Δεκεμβρίου 2001, για την εφαρμογή ειδικών μέτρων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 344 της 28/12/2001 σ. 0093 - 0096


Κοινή Θέση του Συμβουλίου

της 27ης Δεκεμβρίου 2001

για την εφαρμογή ειδικών μέτρων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας

(2001/931/ΚΕΠΠΑ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως τα άρθρα 15 και 34,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, κατά την έκτακτη σύνοδό του στις 21 Σεπτεμβρίου 2001, δήλωσε ότι η τρομοκρατία είναι μια πραγματική πρόκληση για ολόκληρο τον κόσμο και για την Ευρώπη και ότι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας αποτελεί πρωταρχικό στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(2) Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών εξέδωσε, στις 28 Σεπτεμβρίου 2001, την απόφαση 1373(2001) η οποία καθορίζει μια ευρεία στρατηγική για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, και ιδιαίτερα την καταπολέμηση της χρηματοδότησής της.

(3) Το Συμβούλιο επανέλαβε στις 8 Οκτωβρίου 2001, ότι η Ένωση είναι αποφασισμένη να καταπολεμήσει τις πηγές χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, σε στενή συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

(4) Στις 26 Φεβρουαρίου 2001, το Συμβούλιο, σύμφωνα με την απόφαση 1333(2000) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, υιοθέτησε την κοινή θέση 2001/154/ΚΕΠΠΑ(1) η οποία προβλέπει, μεταξύ άλλων, το πάγωμα των κεφαλαίων του Ουσάμα Μπιν Λάντεν και των ατόμων και οντοτήτων που συνδέονται με αυτόν. Κατά συνέπεια, τα εν λόγω πρόσωπα, ομάδες και οντότητες δεν καλύπτονται από την παρούσα κοινή θέση.

(5) Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να λάβει πρόσθετα μέτρα για την εφαρμογή της απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 1373(2001).

(6) Τα κράτη μέλη διαβίβασαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση τις αναγκαίες πληροφορίες για την εφαρμογή ορισμένων από αυτά τα πρόσθετα μέτρα.

(7) Η δράση της Κοινότητας είναι αναγκαία προκειμένου να εφαρμοστούν ορισμένα από τα πρόσθετα αυτά μέτρα· η δράση των κρατών μελών είναι επίσης αναγκαία, ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή μορφών αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις,

ΥΙΟΘΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ:

Άρθρο 1

1. Η παρούσα κοινή θέση εφαρμόζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των επόμενων άρθρων στα πρόσωπα, ομάδες και οντότητες που ενέχονται σε τρομοκρατικές πράξεις και τα οποία παρατίθενται στο παράρτημα.

2. Για τους σκοπούς της παρούσας κοινής θέσης ως, "πρόσωπα, ομάδες και οντότητες που ενέχονται σε τρομοκρατικές πράξεις" νοούνται:

- πρόσωπα που διαπράττουν ή αποπειρώνται να διαπράξουν τρομοκρατικές πράξεις ή συμμετέχουν στην τέλεση τρομοκρατικών πράξεων ή τις διευκολύνουν,

- ομάδες και οντότητες ιδιοκτησίας ή υπό τον άμεσο ή έμμεσο έλεγχο των εν λόγω προσώπων και πρόσωπα, ομάδες και οντότητες που ενεργούν εξ ονόματος ή κατ' εντολήν τέτοιων προσώπων, ομάδων, οντοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαίων που απορρέουν ή προέρχονται από ιδιοκτησία που ανήκει ή ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα από τα πρόσωπα αυτά και τα συνδεόμενα με αυτά πρόσωπα, ομάδες και οντότητες.

3. Για τους σκοπούς αυτής της κοινής θέσης, ως "τρομοκρατική πράξη" νοείται μια από τις ακόλουθες εκ προθέσεως πράξεις η οποία, εκ της φύσεώς της ή των συνθηκών της, είναι δυνατόν να προσβάλει σοβαρά χώρα ή διεθνή οργανισμό, όπως ορίζεται ως αξιόποινη πράξη από το εθνικό δίκαιο, όταν ο δράστης την διαπράττει με σκοπό:

i) να εκφοβίσει σοβαρά έναν πληθυσμό ή

ii) να εξαναγκάσει αδικαιολόγητα μια κυβέρνηση ή ένα διεθνή οργανισμό να εκτελέσουν ή να παραλείψουν οποιαδήποτε πράξη, ή

iii) να αποσταθεροποιήσει σοβαρά ή να καταστρέψει τις θεμελιώδεις πολιτικές, συνταγματικές, οικονομικές ή κοινωνικές δομές μιας χώρας ή ενός διεθνούς οργανισμού:

α) προσβολή κατά της ζωής προσώπου, η οποία είναι δυνατόν να επιφέρει το θάνατο,

β) προσβολή κατά της σωματικής ακεραιότητας προσώπου,

γ) απαγωγή ή αρπαγή προσώπων,

δ) πρόκληση μαζικών καταστροφών σε κυβερνητικές ή δημόσιες εγκαταστάσεις, συγκοινωνιακά συστήματα, εγκαταστάσεις υποδομής, περιλαμβανομένων και των συστημάτων πληροφορικής, σταθερές εξέδρες που ευρίσκονται επί της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας, δημόσιους χώρους ή ιδιωτικές ιδιοκτησίες, που θα μπορούσαν να εκθέσουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές ή να προξενήσουν σημαντικές οικονομικές απώλειες,

ε) κατάληψη αεροσκαφών ή πλοίων ή άλλων μέσων μαζικής μεταφοράς ή μεταφοράς εμπορευμάτων,

στ) κατασκευή, κατοχή, κτήση, μεταφορά, προμήθεια ή χρήση πυροβόλων όπλων, εκρηκτικών υλών, πυρηνικών, βιολογικών και χημικών όπλων καθώς και, όσον αφορά τα βιολογικά και χημικά όπλα, έρευνα και ανάπτυξη,

ζ) απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών ή πρόκληση πυρκαγιών, πλημμυρών ή εκρήξεων, με αποτέλεσμα την έκθεση ανθρώπινων ζωών σε κίνδυνο,

η) διαταραχή ή διακοπή του εφοδιασμού ύδατος, ηλεκτρικής ενέργειας ή κάθε άλλου βασικού φυσικού πόρου, με αποτέλεσμα την έκθεση ανθρώπινων ζωών σε κίνδυνο,

θ) απειλή τέλεσης μιας εκ των πράξεων που απαριθμούνται στα σημεία α) έως η),

ι) η αρχηγία τρομοκρατικής ομάδας,

ια) η συμμετοχή στις δραστηριότητες τρομοκρατικής ομάδας, μεταξύ άλλων με την παροχή σε αυτήν πληροφοριών ή υλικών μέσων ή με τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της, έχοντας επίγνωση του γεγονότος ότι η συμμετοχή αυτή θα συμβάλει στις εγκληματικές δραστηριότητες της ομάδας,

Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, ως "τρομοκρατική ομάδα" νοείται η δομημένη και ήδη επί ορισμένο χρονικό διάστημα υφιστάμενη ένωση περισσοτέρων των δύο προσώπων που ενεργούν από κοινού προκειμένου να τελέσουν τρομοκρατικές πράξεις. Ο όρος "δομημένη ένωση" σημαίνει μια ένωση που δεν συγκροτήθηκε τυχαία με σκοπό να διαπράξει αμέσως μια τρομοκρατική πράξη και η οποία δεν έχει απαραιτήτως τυπικά καθορισμένους ρόλους των μελών της, συνέχεια στη σύνθεσή της ή πολυσύνθετη δομή.

4. Ο κατάλογος του παραρτήματος καταρτίζεται βάσει ακριβών πληροφοριών ή στοιχείων του σχετικού φακέλου τα οποία δεικνύουν ότι έχει ληφθεί απόφαση από αρμόδια αρχή έναντι συγκεκριμένων προσώπων, ομάδων και οντοτήτων, είτε η εν λόγω απόφαση αφορά την έναρξη ανακριτικών πράξεων ή ποινικής διώξεως για μια τρομοκρατική πράξη ή την απόπειρα τέλεσης ή τη συμμετοχή ή τη διευκόλυνση μιας τέτοιας πράξης βάσει σοβαρών και αξιοπίστων αποδείξεων ή ενδείξεων είτε καταδίκη για τέτοιες πράξεις. Πρόσωπα, ομάδες και οντότητες που προσδιορίζονται από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ότι έχουν σχέση με την τρομοκρατία και κατά των οποίων έχει διατάξει κυρώσεις μπορούν να συμπεριληφθούν στον κατάλογο αυτό.

Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου ως "αρμόδια αρχή"νοείται δικαστική αρχή ή, εάν δικαστικές αρχές δεν έχουν αρμοδιότητα στον τομέα τον οποίο καλύπτει η παρούσα παράγραφος, ισοδύναμη αρμόδια αρχή στον εν λόγω τομέα.

5. Το Συμβούλιο μεριμνά προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα ονόματα φυσικών ή νομικών προσώπων, ομάδων ή οντοτήτων τα οποία περιλαμβάνονται στο παράρτημα περιέχουν επαρκή συμπληρωματικά στοιχεία τα οποία επιτρέπουν την αποτελεσματική διαπίστωση της ταυτότητας συγκεκριμένων ατόμων, νομικών προσώπων, οντοτήτων ή οργανισμών διευκολύνοντας έτσι την αθωότητα αυτών οι οποίοι φέρουν το αυτό ή παρόμοιο όνομα.

6. Τα ονόματα των προσώπων και οντοτήτων τα οποία περιλαμβάνονται στον κατάλογο εξετάζονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα, τουλάχιστον μια φορά το εξάμηνο, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η διατήρηση τους στον κατάλογο δικαιολογείται.

Άρθρο 2

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ενεργούσα εντός των ορίων των εξουσιών που της απονέμει η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αποφασίζει τη δέσμευση κεφαλαίων και άλλων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή οικονομικών πηγών προσώπων, ομάδων και οντοτήτων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα.

Άρθρο 3

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ενεργούσα εντός των ορίων των εξουσιών που της απονέμει η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, διασφαλίζει ότι κεφάλαια, χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή οικονομικές πηγές ή χρηματοοικονομικές ή άλλες συναφείς υπηρεσίες δεν τίθενται στη διάθεση, αμέσως ή εμμέσως, προς όφελος προσώπων, ομάδων και οντοτήτων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα.

Άρθρο 4

Τα κράτη μέλη παρέχουν αμοιβαίως, δια της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις στα πλαίσια του Τίτλου VI της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ευρύτατη δυνατή συνδρομή στην πρόληψη και καταπολέμηση τρομοκρατικών πράξεων. Προς το σκοπό αυτό, για τις έρευνες και διαδικασίες τις οποίες διεξάγουν οι αρχές τους σε σχέση με οιοδήποτε από τα πρόσωπα, ομάδες και οντότητες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα, ασκούν πλήρως, κατόπιν αιτήσεως, τις εξουσίες που έχουν σύμφωνα με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διεθνείς συμφωνίες, διακανονισμούς και συμβάσεις οι οποίες δεσμεύουν τα κράτη μέλη.

Άρθρο 5

Η παρούσα κοινή θέση παράγει αποτελέσματα από την ημερομηνία της υιοθέτησής της.

Άρθρο 6

Η παρούσα κοινή θέση τελεί υπό συνεχή εξέταση.

Άρθρο 7

Η παρούσα κοινή θέση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα.

Βρυξέλλες, 27 Δεκεμβρίου 2001.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

L. Michel

(1) ΕΕ L 57 της 27.2.2001, σ. 1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πρώτος κατάλογος προσώπων, ομάδων και οντοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 1(1)

1. ΠΡΟΣΩΠΑ

*- ABAUNZA MARTINEZ, Javier (ακτιβιστής της Ε.Τ.Α.) γεννηθείς την 1.1.1965 εις Guernica (Biscay), αριθ. δελτίου ταυτότητος 78.865.882

*- ALBERDI URANGA, Itziar (ακτιβιστής της Ε.Τ.Α.) γεννηθείς την 7.10.1963 εις Durango (Biscay), αριθ. δελτίου ταυτότητος 78.865.693

*- ALBISU IRIARTE, Miguel (ακτιβιστής της Ε.Τ.Α.· μέλος της Gestoras Pro-amnistía) γεννηθείς την 7.6.1961 εις San Sebastián (Guipúzcoa), αριθ. δελτίου ταυτότητος 15.954.596

*- ALCALDE LINARES, Angel (ακτιβιστής της Ε.Τ.Α.· μέλος τoυ Herri Batasuna/E.H./Batasuna) γεννηθείς την 2.5.1943 εις Portugalete (Vizcaya), αριθ. δελτίου ταυτότητος 14.390.353

- AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (γνωστός και ως ABU OMRAN ή ως AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim) γεννηθείς την 26.6.1967 εις Qatif-Bab al Shamal Σαουδικής Αραβίας· υπήκοος Σαουδικής Αραβίας

- AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohammed, γεννηθείς εις Al Ihsa Σαουδικής Αραβίας· υπήκοος Σαουδικής Αραβίας

- AL-YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, γεννηθείς την 16.10.1966 εις Tarut Σαουδικής Αραβίας· υπήκοος Σαουδικής Αραβίας

*- ARZALLUS TAPIA, Eusebio (ακτιβιστής της Ε.Τ.Α.) γεννηθείς την 8.11.1957 εις Regil (Guipúzcoa), αριθ. δελτίου ταυτότητος 15.927.207

- ATWA, Ali (γνωστός και ως BOUSLIM, Ammar Mansour ή ως SALIM, Hassan Rostom) Λίβανος, γεννηθείς το 1960 στο Λίβανο· υπήκοος Λιβάνου

*- ELCORO AYASTUY, Paulo (ακτιβιστής της Ε.Τ.Α.· μέλος του Jarrai/Haika/Segi) γεννηθείς την 22.10.1973 εις Vergara (Guipúzcoa), αριθ. δελτίου ταυτότητος 15.394.062

- EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (γνωστός και ως AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali ή ως EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali) γεννηθείς την 10.7.1965 ή την 11.7.1965 εις El Dibabiya Σαουδικής Αραβίας· υπήκοος Σαουδικής Αραβίας

*- FIGAL ARRANZ, Antonio Agustín (ακτιβιστής της Ε.Τ.Α.· μέλος του Kas/Ekin) γεννηθείς την 2.12.1972 εις Baracaldo (Biscay), αριθ. δελτίου ταυτότητος 20.172.692

*- GOGEASCOECHEA ARRONATEGUI, Eneko (ακτιβιστής της Ε.Τ.Α.) γεννηθείς την 29.4.1967 εις Guernica (Biscay), αριθ. δελτίου ταυτότητος 44.556.097

*- GOIRICELAYA GONZALEZ, Christina (ακτιβίστρια της Ε.Τ.Α.· μέλος τoυ Herri Batasuna/E.H./Batasuna) γεννηθείσα την 23.12.1967 εις Vergara (Guipúzcoa), αριθ. δελτίου ταυτότητος 16.282.556

*- IPARRAGUIRRE GUENECHEA, Ma Soledad (ακτιβίστρια της Ε.Τ.Α.) γεννηθείσα την 25.4.1961 εις Escoriaza (Navarre), αριθ. δελτίου ταυτότητος 16.255.819

- IZZ-AL-DIN, Hasan (γνωστός και ως GARBAYA, AHMED ή ως SA-ID ή ως SALWWAN, Samir), Λίβανος, γεννηθείς το 1963 στο Λίβανο· υπήκοος Λιβάνου

- MOHAMMED, Khalid Shaikh (γνωστός και ως ALI, Salem ή ως BIN KHALID,Fahd Bin Abdallah ή ως HENIN, Ashraf Refaat Nabith ή ως WADOOD, Khalid Abdul) γεννηθείς την 14.4.1965 ή 1.3.1964 εις Κουβέιτ· υπήκοος Κουβέιτ

*- MORCILLO TORRES, Cracia (ακτιβίστρια της Ε.Τ.Α.· μέλος τoυ Kas/Ekin) γεννηθείσα την 15.3.1967 εις San Sebastián (Guipúzcoa), αριθ. δελτίου ταυτότητος 72.439.052

*- MÚGICA GOÑI, Ainhoa (ακτιβίστρια της Ε.Τ.Α.) γεννηθείσα την 27.6.1970 εις San Sebastián (Guipúzcoa), αριθ. δελτίου ταυτότητος 34.101.243

- MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (γνωστός και ως MUGHNIYAH, Imad Fayiz), Ανώτερος Αξιωματικός Πληροφοριών της ΧΕΖΜΠΟΛΑΧ, γεννηθείς την 7.12.1962 εις Tayr Dibba Λιβάνου, αριθ. διαβατηρίου 432298 (Λιβάνου)

*- MUÑOA ORDOZGOITI, Aloña (ακτιβίστρια της Ε.Τ.Α.· μέλος τoυ Kas/Ekin) γεννηθείσα την 6.7.1976 εις Segura (Guipúzcoa), αριθ. δελτίου ταυτότητος 35.771.259

*- NARVAEZ GOÒI, Juan Jesús (ακτιβιστής της Ε.Τ.Α.) γεννηθείς την 23.2.1961 εις Pamplona (Navarra), αριθ. δελτίου ταυτότητος 15.841.101

*- OLARRA GURIDI, Juan Antonio (ακτιβιστής της Ε.Τ.Α.) γεννηθείς την 11.9.1967 εις San Sebastián (Guipúzcoa), αριθ. δελτίου ταυτότητος 34.084.504

*- ORBE SEVILLANO, Zigor (ακτιβιστής της Ε.Τ.Α.· μέλος του Jarrai/Haika/Segi) γεννηθείς την 22.9.1975 εις Basauri (Biscay), αριθ. δελτίου ταυτότητος 45.622.976

*- OTEGUI UNANUE, Mikel (ακτιβιστής της Ε.Τ.Α.· μέλος του Jarrai/Haika/Segi) γεννηθείς την 8.10.1972 εις Itsasondo (Guipúzcoa), αριθ. δελτίου ταυτότητος 44.132.976

*- PEREZ ARAMBURU, Jon Iñaki (ακτιβιστής της Ε.Τ.Α.· μέλος του Jarrai/Haika/Segi) γεννηθείς την 18.9.1964 εις San Sebastián (Guipúzcoa), αριθ. δελτίου ταυτότητος 15.976.521

*- SAEZ DE EGUILAZ MURGUIONDO, Carlos (ακτιβιστής της Ε.Τ.Α.· μέλος του Kas/Ekin) γεννηθείς την 9.12.1963 εις San Sebastián (Guipúzcoa), αριθ. δελτίου ταυτότητος 15.962.687

*- URANGA ARTOLA, Kemen (ακτιβιστής της Ε.Τ.Α.· μέλος τoυ Herri Batasuna/E.H./Batasuna) γεννηθείς την 25.5.1969 εις Ondarroa (Biscay), αριθ. δελτίου ταυτότητος 30.627.290

*- VILA MICHELENA, Fermín (ακτιβιστής της Ε.Τ.Α.· μέλος τoυ Kas/Ekin) γεννηθείς την 12.3.1970 εις Irún (Guipúzcoa), αριθ. δελτίου ταυτότητος 15.254.214

2. ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

*- Ιρλανδικός Δημοκρατικός Στρατός Συνέχεια (CIRA)

*- Euskadi Ta Askatasuna/Tierra Vasca y Libertad/Βασκική Πατρίδα και Ελευθερία (Ε.Τ.Α.)

(Οι ακόλουθες οργανώσεις αποτελούν μέρος της τρομοκρατικής οργάνωσης ΕΤΑ:K.a.s., Xaki, Ekin, Jarrai-Haika-Segi, Gestoras pro-amnistía)

*- Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre/Αντιφασιστικές Ομάδες Αντίστασης Πρώτη Οκτωβρίου (G.R.A.P.O.)

- Hamas-Izz al-Din al-Qassem (τρομοκρατικός κλάδος της Hamas)

*- Loyalist Volunteer Force (LVF)

*- Orange Volunteers (OV)

- Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ (PIJ)

*- Real IRA (Πραγματικός ΙΡΑ)

*- Red Hand Defenders (RHD)

*- Επαναστατικοί Πυρήνες

*- Δεκάτη εβδόμη Νοέμβρη

*- Επαναστατικός Λαϊκός Αγώνας (ΕΛΑ)

*- Ulster Defence Association/Ulster Freedom Fighters (UDA/UFF)

(1) Τα πρόσωπα που επισημαίνονται με * υπόκεινται μόνο στο άρθρο 4.