32001D0219

2001/219/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 12ης Μαρτίου 2001, για προσωρινά έκτακτα μέτρα όσον αφορά το υλικό συσκευασίας από ξύλο προερχόμενο εν όλω ή εν μέρει από μη μεταποιημένη ξυλεία κωνοφόρων καταγωγής Καναδά, Κίνας, Ιαπωνίας και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2001) 694]

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 081 της 21/03/2001 σ. 0039 - 0041


Απόφαση της Επιτροπής

της 12ης Μαρτίου 2001

για προσωρινά έκτακτα μέτρα όσον αφορά το υλικό συσκευασίας από ξύλο προερχόμενο εν όλω ή εν μέρει από μη μεταποιημένη ξυλεία κωνοφόρων καταγωγής Καναδά, Κίνας, Ιαπωνίας και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2001) 694]

(2001/219/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Μαΐου 2000, περί μέτρων προστασίας κατά της εισαγωγής στα κράτη μέλη οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στην Κοινότητα(1), και ιδίως το άρθρο 16 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Όταν ένα κράτος μέλος θεωρεί ότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος εισαγωγής στο έδαφός του, του Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al., του νηματώδους σκώληκα των κωνοφόρων (PWN) από τρίτη χώρα, πρέπει να λάβει προσωρινώς πρόσθετα μέτρα για να προστατευθεί από τον εν λόγω κίνδυνο.

(2) Η Φινλανδία ενημέρωσε τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή ότι κατά τις επιθεωρήσεις ελέγχου που διεξήχθησαν το 2000 έχουν διαπιστωθεί αρκετές περιπτώσεις προσβολής του υλικού συσκευασίας που αποτελείται από μη μεταποιημένη ξυλεία κωνοφόρων καταγωγής Καναδά, Ιαπωνίας και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (ΗΠΑ) από ΡWΝ. Επιπλέον, έχουν επίσης αναφερθεί από τη Σουηδία και τη Γαλλία αντίστοιχα περιπτώσεις προσβολής του υλικού συσκευασίας που αποτελείται από μη μεταποιημένη ξυλεία κωνοφόρων καταγωγής Καναδά και Κίνας.

(3) Η Φινλανδία έλαβε επίσημα έκτακτα μέτρα που ορίζουν ότι από τις 31 Μαΐου 2000, το υλικό συσκευασίας που αποτελείται από ξυλεία κωνοφόρων, εκτός από Thuja L., αλλά που περιλαμβάνει ξυλεία για τη στήριξη ή ακινητοποίηση φορτίου, καταγωγής τρίτων χωρών όπου είναι γνωστό ότι εκδηλώθηκε ο ΡWΝ (δηλαδή Καναδάς, Κίνα, Ιαπωνία, Δημοκρατία Κορέας, Μεξικό, Ταϊβάν και ΗΠΑ), πρέπει, όταν εισέρχεται στη Φινλανδία, να συνοδεύεται από φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό που πιστοποιεί ότι η ξυλεία έχει υποστεί μία από τις επεξεργασίες που προσδιορίζονται στα έκτακτα φινλανδικά μέτρα.

(4) Στην οδηγία 2000/29/ΕΚ προβλέπεται ότι για να προστατευθεί η Κοινότητα από την εισαγωγή του ΡWΝ, η μη μεταποιημένη ξυλεία καταγωγής τρίτων χωρών όπου είναι σωστό ότι εκδηλώνεται ο νηματώδης σκώληκας πρέπει να μην έχει φλοιό και οπές που έχουν προκληθεί από σκώληκες και να έχει περιεκτικότητα σε υγρασία λιγότερη από 20 %. Οι προαναφερθείσες πληροφορίες από τη Φινλανδία, τη Γαλλία και τη Σουηδία αποδεικνύουν ότι τα εν λόγω μέτρα δεν επαρκούν για να προστατευθεί καταλλήλως η Κοινότητα από την εισαγωγή του ΡWΝ όταν η εν λόγω ξυλεία εισάγεται από τον Καναδά, την Κίνα, την Ιαπωνία και τις ΗΠΑ. Επομένως κρίνονται αναγκαία πρόσθετα έκτακτα μέτρα.

(5) Τα εν λόγω έκτακτα μέτρα εφαρμόζονται σε εισαγωγές μη μεταποιημένου υλικού συσκευασίας από ξύλο προερχόμενο εν όλω ή εν μέρει από ξυλεία κωνοφόρων, καταγωγής Καναδά, Κίνας, Ιαπωνίας και ΗΠΑ, εντός της Κοινότητας. Ωστόσο, δεν είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν τα εν λόγω μέτρα στην ξυλεία της Thuja L. διότι η Thuja L. δεν είναι ευπαθής στον ΡWΝ.

(6) Τα έκτακτα μέτρα πρέπει να εφαρμοστούν σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο, τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν αμέσως οποιαδήποτε κατάλληλα μέτρα για τον επίσημο έλεγχο της εν λόγω ξυλείας ώστε να μειωθεί περαιτέρω ο κίνδυνος εισαγωγής ή διάδοσης εντός της Κοινότητας του ΡWΝ. Κατ' αυτό τον τρόπο θα μπορέσουν οι χώρες στις οποίες είναι γνωστό ότι εκδηλώνεται ο νηματώδης σκώληκας, να οργανώσουν, σε δεύτερο στάδιο, επεξεργασία του υλικού συσκευασίας από ξύλο προερχόμενο εν όλω ή εν μέρει από μη μεταποιημένη ξυλεία κωνοφόρων εκτός της Thuja L., κατά τρόπον ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις της εν λόγω απόφασης.

(7) Πρέπει να προσδιοριστούν τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.

(8) Εάν διαπιστωθεί ότι τα επείγοντα μέτρα που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση δεν επαρκούν για να αποτραπεί η είσοδος του Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al., ή ότι δεν έχουν τηρηθεί, πρέπει να προβλεφθούν αυστηρότερα ή εναλλακτικά μέτρα.

(9) Θα πρέπει να υπάρξει συνεχής αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των έκτακτων μέτρων μέχρι τις 15 Ιουνίου 2002, ιδίως βάσει των πληροφοριών που θα παρέχουν τα κράτη μέλη. Πιθανά επακόλουθα μέτρα θα ληφθούν υπόψη με γνώμονα τα αποτελέσματα της εν λόγω αξιολόγησης.

(10) Τα ανωτέρω έκτακτα μέτρα θα επανεξεταστούν επίσης βάσει των αποτελεσμάτων των συζητήσεων που πραγματοποιούνται επί του παρόντος όσον αφορά την εκπόνηση ενός διεθνούς προτύπου του FAO σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές που διέπουν το μη μεταποιημένο υλικό συσκευασίας από ξύλο το οποίο χρησιμοποιείται για τη μεταφορά προϊόντων "Guidelines for regulating non-manufactured wood packing in use for the transport of commodities").

(11) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης φυτοϋγειονομικής επιτροπής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

1. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ως "ευπαθής ξυλεία" νοείται το υλικό συσκευασίας από ξύλο προερχόμενο εν όλω ή εν μέρει από μη μεταποιημένη ξυλεία κωνοφόρων (Coniferales), εκτός της Thuja L., καταγωγής Καναδά, Κίνας, Ιαπωνίας και ΗΠΑ με τη μορφή κιβωτίων, κυτίων, καφασιών, βαρελιών και παρόμοιων συσκευασιών, διαφόρων τύπων παλετών ή άλλων σανίδων που χρησιμοποιούνται για τη φόρτωση, ταινιών περίδεσης παλετών, ανεξάρτητα από το αν πράγματι χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά πάσης φύσεως αντικειμένων.

2. Ευπαθής ξυλεία μπορεί να εισαχθεί στο έδαφος της Κοινότητας μόνο εφόσον είναι συμβατή με τα επείγοντα μέτρα που καθορίζονται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.

3. Οι διατάξεις που προσδιορίζονται στα σημεία 1 και 2 και στο σημείο 3 δεύτερη περίπτωση του παραρτήματος της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται μόνο στην εμπαθή ξυλεία η οποία προορίζεται για την Κοινότητα και προέρχεται από τις ανωτέρω χώρες στις ή από την 1η Οκτωβρίου 2001. Οι διατάξεις που προσδιορίζονται στο σημείο 3 πρώτη περίπτωση του παραρτήματος της παρούσας απόφασης, εφαρμόζονται από την ημέρα της κοινοποίησης της παρούσας απόφασης στα κράτη μέλη, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4.

4. Τα μέτρα που ορίζονται στο παράρτημα IV μέρος Α, τμήμα Ι σημείο 1.3 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ δεν εφαρμόζονται στην ευπαθή ξυλεία η οποία έχει υποστεί επεξεργασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παραρτήματος της εν λόγω απόφασης.

Άρθρο 2

Όταν, βάσει του ελέγχου που προβλέπεται στο σημείο 3 του παραρτήματος της παρούσας απόφασης διαπιστωθεί ότι οι διατάξεις πον αναφέρονται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης, δεν έχουν τηρηθεί σε σχέση με την εμπαθή ξυλεία, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος διασφαλίζει ότι η εμπαθής ξυλεία είτε:

- έχει υποστεί επεξεργασία με επίσημα εγκεκριμένο τρόπο που καταστρέφει τον Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. ή

- έχει απαγορευθεί η είσοδός της εντός της Κοινότητας, ή

- έχει καταστραφεί είτε με:

- αποτέφρωση, ή

- βαθιά ταφή σε τόπους που έχουν εγκριθεί από τους αρμόδιους επίσημους φορείς που αναφέρονται στην οδηγία 2000/29/ΕΚ, ή

- μεταποίηση με επίσημα εγκεκριμένο τρόπο που καταστρέφει τον Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al..

Όλα τα εν λόγω μέτρα εφαρμόζονται υπό την επίσημη επίβλεψη του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους.

Άρθρο 3

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της οδηγίας 94/3/ΕΚ της Επιτροπής(2), κάθε κράτος μέλος που εισάγει ευπαθή ξυλεία υποβάλει στην Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη, πριν από τις 28 Φεβρουαρίου 2002, λεπτομερή τεχνική έκθεση για τα αποτελέσματα του διεξαχθέντος ελέγχου σύμφωνα με το σημείο 3 του παραρτήματος της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 4

Τα κράτη μέλη προσαρμόζουν το αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2001 τα μέτρα τα οποία έχουν εγκρίνει με σκοπό την προστασία από την εισαγωγή και τη διάδοση του Bursaphelenchus xylonhilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. κατά τρόπο ώστε τα μέτρα να είναι σύμφωνα προς τα άρθρα 1, 2 και 3, και ενημερώνουν την Επιτροπή για τα προσαρμοσμένα μέτρα.

Άρθρο 5

Η παρούσα απόφαση θα αναθεωρηθεί το αργότερο μέχρι τις 15 Ιουνίου 2002.

Άρθρο 6

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2001.

Για την Επιτροπή

David Byrne

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 169 της 10.7.2000, σ. 1.

(2) ΕΕ L 32 της 5.2.1994, σ. 37 και διορθωτικό (ΕΕ L 59 της 3.3.1995, σ. 30).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Για τους σκοπούς των διατάξεων του άρθρου 1, πρέπει να πληρούνται τα ακόλουθα έκτακτα μέτρα:

1. Η ευπαθής ξυλεία καταγωγής Καναδά, Ιαπωνίας ή ΗΠΑ:

i) πρέπει να υποστεί θερμική επεξεργασία ή ξήρανση σε κλίβανο σε ελάχιστη θερμοκρασία 56 °C στον πυρήνα για τουλάχιστον 30 λεπτά σε κλειστό θάλαμο ή σε κλίβανο, ο οποίος έχει ελεγχθεί, αξιολογηθεί και εγκριθεί επίσημα για το σκοπό αυτό.

Επιπλέον η ευπαθής ξυλεία πρέπει να φέρει διεθνώς αναγνωρισμένη σήμανση θερμικής επεξεργασίας ή ξήρανσης σε κλίβανο η οποία να επιτρέπει να προσδιορισθεί πού και από ποιον έχει διεξαχθεί η ανωτέρω επεξεργασία ή

ii) πρέπει να υποστεί επεξεργασία διά πιέσεως (διαποτισμό) με εγκεκριμένο χημικό προϊόν ακολουθώντας επίσημα αναγνωρισμένη τεχνική προδιαγραφή. Επιπλέον η ευπαθής ξυλεία πρέπει να φέρει σήμανση η οποία να επιτρέπει να προσδιοριστεί πού και από ποιον έχει διεθαχθεί η ανωτέρω επεξεργασία ή

iii) να έχει υποστεί επεξεργασία υποκαπνισμού με εγκεκριμένο χημικό προϊόν ακολουθώντας επίσημα αναγνωρισμένη τεχνική προδιαγραφή. Επιπλέον η ευπαθής ξυλεία πρέπει να φέρει σήμανση η οποία να επιτρέπει να προσδιοριστεί πού και από ποιον έχει διεξαχθεί η ανωτέρω επεξεργασία.

2. Η ευπαθής ξυλεία καταγωγής Κίνας πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο ενός από τα μέτρα που αναφέρονται στο σημείο 1 του παρόντος παραρτήματος και να συνοδεύεται από πιστοποιητικό σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ που να πιστοποιεί τα μέτρα που έχουν ληφθεί.

Κατά παρέκκλιση και με την επιφύλαξη των διατάξεων που αναφέρονται στο παράρτημα IV της οδηγίας 2000/29/ΕΚ, τα μέτρα που αναφέρονται στο σημείο 1 του παρόντος παραρτήματος δεν εφαρμόζονται στην ευπαθή ξυλεία καταγωγής περιοχών που ορίζονται από την Κίνα στις οποίες η Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. είναι γνωστό ότι δεν έχει εμφανιστεί, λαμβανομένων υπόψη των αποτελεσμάτων των ερευνών που διενεργήθηκαν στις περιοχές αυτές. Η Επιτροπή θα καταρτίσει κατάλογο των περιοχών στις οποίες είναι γνωστό ότι δεν έχει εμφανιστεί η Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. και θα τον διαβιβάσει στη μόνιμη φυτοϋγειονομική επιτροπή και στα κράτη μέλη.

3. Η τήρηση των διατέξεων που αναφέρονται στο:

- παράρτημα Ι μέρος Α τμήμα Ι στοιχείο α) σημείο 14, παράρτημα ΙΙ μέρος Α τμήμα Ι στοιχείο α) σημείο 8 και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2001 στο παράρτημα IV μέρος Α τμήμα Ι σημείο 1.3 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ και

- σημείο 1 και 2 του εν λόγω παραρτήματος,

ελέγχεται από τους αρμόδιους επίσημους φορείς σύμφωνα με σχέδιο των εν λόγω φορέων που αναφέρονται στην οδηγία 2000/29/ΕΚ.