32001D0039

2001/39/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 2000, για καθορισμό των ειδικών όρων που διέπουν τις εισαγωγές προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας καταγωγής Τσεχικής Δημοκρατίας (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2000) 4085]

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 010 της 13/01/2001 σ. 0068 - 0074


Απόφαση της Επιτροπής

της 22ας Δεκεμβρίου 2000

για καθορισμό των ειδικών όρων που διέπουν τις εισαγωγές προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας καταγωγής Τσεχικής Δημοκρατίας

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2000) 4085]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2001/39/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 91/493/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 1991, περί καθορισμού των υγειονομικών κανόνων που διέπουν την παραγωγή και τη διάθεση αλιευτικών προϊόντων στην αγορά(1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 97/79/ΕΚ(2), και ιδίως το άρθρο 11,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ένας εμπειρογνώμονας της Επιτροπής πραγματοποίησε επίσκεψη επιθεώρησης στην Τσεχική Δημοκρατία για να εξακριβώσει τους όρους υπό τους οποίους τα αλιευτικά προϊόντα παράγονται, αποθηκεύονται και αποστέλλονται στην Κοινότητα.

(2) Οι διατάξεις της νομοθεσίας της Τσεχικής Δημοκρατίας όσον αφορά την υγειονομική επιθεώρηση και τον έλεγχο των αλιευτικών προϊόντων δύνανται να θεωρηθούν ως ισοδύναμες με εκείνες που θεσπίζονται στην οδηγία 91/493/ΕΟΚ.

(3) Στην Τσεχική Δημοκρατία, η "State Veterinary Administration (SVA)" είναι σε θέση να επαληθεύει αποτελεσματικά την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

(4) Η διαδικασία έκδοσης του υγειονομικού πιστοποιητικού που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 4 στοιχείο α) της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ πρέπει να καλύπτει επίσης τον ορισμό υποδείγματος πιστοποιητικού, τις ελάχιστες απαιτήσεις σχετικά με την ή τις γλώσσες στις οποίες πρέπει το εν λόγω πιστοποιητικό να συντάσσεται και την ιδιότητα του εξουσιοδοτημένου ατόμου για την υπογραφή του πιστοποιητικού.

(5) Κατ' εφαρμογή του άρθρου 11 παράγραφος 4 στοιχείο β) της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ, στις συσκευασίες των αλιευτικών προϊόντων πρέπει να τίθεται σήμανση που να περιλαμβάνει το όνομα της τρίτης χώρας και τον αριθμό έγκρισης/μητρώου της εγκατάστασης, του πλοίου-εργοστασίου, του ψυκτικού θαλάμου ή του πλοίου-ψυγείου προέλευσης.

(6) Κατ' εφαρμογή του άρθρου 11 παράγραφος 4 στοιχείο γ) της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ, πρέπει να καταρτισθεί κατάλογος των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων, των πλοίων-εργοστασίων ή των ψυκτικών αποθηκών και κατάλογος των πλοίων-ψυγείων που είναι εγγεγραμμένα κατά την έννοια της οδηγίας 92/48/ΕΟΚ(3), παράρτημα ΙΙ σημεία 1 έως 7. Οι εν λόγω κατάλογοι πρέπει να καταρτισθούν με βάση ανακοίνωση της SVA στην Επιτροπή. Κατά συνέπεια, εναπόκειται στη SVA να διασφαλίζει την τήρηση των διατάξεων που προβλέπονται προς το σκοπό αυτό, στο άρθρο 11 παράγραφος 4 της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ.

(7) Η SVA παρέσχε επίσημες διαβεβαιώσεις σχετικά με την τήρηση των κανόνων που τάσσονται στο κεφάλαιο V του παραρτήματος της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ και όσον αφορά την τήρηση ισοδύναμων απαιτήσεων προς εκείνες που θεσπίζονται με την εν λόγω οδηγία.

(8) Εφόσον οι εισαγωγές αλιευτικών προϊόντων από την Τσεχική Δημοκρατία αφορούν κυρίως ζώντα ψάρια γλυκού νερού (ιδίως κυπρίνους) από εκμεταλλεύσεις ιχθυοκαλλιέργειας τα οποία προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση ή άμεση μεταποίηση, κρίνεται αναγκαίο να προβλεφθούν ειδικοί όροι εισαγωγής και απαιτήσεις πιστοποίησης για την πρόληψη των νόσων που προσβάλλουν τα ζώα υδατοκαλλιέργειας και είναι δυνατόν να εμφανιστούν στην Κοινότητα με την εισαγωγή ζώντων ζώων για ανθρώπινη κατανάλωση.

(9) Οι ειδικοί όροι εισαγωγής πρέπει να εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των αποφάσεων που έχουν ληφθεί σύμφωνα με την οδηγία 91/67/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 1991, σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τη διάθεση στην αγορά ζώων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας(4), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 98/45/ΕΚ(5).

(10) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης κτηνιατρικής επιτροπής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η "State Veterinary Administration (SVA)" είναι η αρμόδια αρχή στην Τσεχική Δημοκρατία για την επαλήθευση και την πιστοποίηση της τήρησης των απαιτήσεων της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Άρθρο 2

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για την προστασία της υγείας των ζώων, τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας καταγωγής Τσεχικής Δημοκρατίας πρέπει να πληρούν τους ακόλουθους όρους:

1.1. κάθε φορτίο πρέπει να συνοδεύεται από αριθμημένο υγειονομικό πιστοποιητικό στο πρωτότυπο, δεόντως συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο, με ημερομηνία και αποτελούμενο από ένα μόνο φύλλο, υπόδειγμα του οποίου παρατίθεται στο παράρτημα Α·

1.2. τα προϊόντα πρέπει να προέρχονται από τις εγκεκριμένες εγκαταστάσεις, τα πλοία-εργοστάσια, τους ψυκτικούς θαλάμους ή τα πλοία-ψυγεία που απαριθμούνται στο παράρτημα Β·

1.3. με εξαίρεση την περίπτωση των χύμα κατεψυγμένων αλιευτικών προϊόντων που προορίζονται για την παρασκευή συντηρημένων τροφίμων, όλες οι συσκευασίες πρέπει να φέρουν με ανεξίτηλους χαρακτήρες τις λέξεις "ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ" και τον αριθμό έγκρισης/μητρώου της εγκατάστασης, του πλοίου-εργοστασίου, του ψυκτικού θαλάμου ή του πλοίου-ψυγείου προέλευσης.

1.4. επιπλέον, κάθε κιβώτιο που περιέχει ζώντα ψάρια πρέπει να φέρει ετικέτα με την ακόλουθη ένδειξη: "Αποκλειστικά για ανθρώπινη κατανάλωση ή άμεση μεταποίηση. Να μην βυθιστούν εκ νέου σε κοινοτικά ύδατα".

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα ζώντα ψάρια που εισάγονται από την Τσεχική Δημοκρατία δεν βυθίζονται εκ νέου σε κοινοτικά ύδατα.

Άρθρο 3

1. Τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 πρέπει να συντάσσονται τουλάχιστον σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους όσου διεξάγονται οι έλεγχοι.

2. Στα πιστοποιητικά πρέπει να εμφαίνεται το όνομα, η ιδιότητα και η υπογραφή του εκπροσώπου της SVA, καθώς και η επίσημη σφραγίδα της εν λόγω υπηρεσίας, με διαφορετικό χρώμα από εκείνο των λοιπών ενδείξεων.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει 60 ημέρες μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 5

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται σε όλα τα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2000.

Για την Επιτροπή

David Byrne

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 268 της 24.9.1991, σ. 15.

(2) ΕΕ L 24 της 30.1.1998, σ. 31.

(3) ΕΕ L 187 της 7.7.1992, σ. 41.

(4) ΕΕ L 46 της 19.2.1991, σ. 1.

(5) ΕΕ L 189 της 3.7.1998, σ. 12.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

>PIC FILE= "L_2001010EL.007002.EPS">

>PIC FILE= "L_2001010EL.007101.EPS">

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΙΩΝ

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>