32001D0032

2001/32/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2000, για συνεισφορά της Κοινότητας στη χρηματοδότηση ενός προγράμματος καταπολέμησης οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά και τα φυτικά προϊόντα στα υπερπόντια γαλλικά διαμερίσματα για το έτος 2000 [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2000) 3993]

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 008 της 12/01/2001 σ. 0047 - 0052


Απόφαση της Επιτροπής

της 20ής Δεκεμβρίου 2000

για συνεισφορά της Κοινότητας στη χρηματοδότηση ενός προγράμματος καταπολέμησης οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά και τα φυτικά προϊόντα στα υπερπόντια γαλλικά διαμερίσματα για το έτος 2000

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2000) 3993]

(Το κείμενο στη γαλλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

(2001/32/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3763/91 του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1991, για ειδικά μέτρα που αφορούν ορισμένα γεωργικά προϊόντα στα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα(1), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 του Συμβουλίου(2), και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Με την απόφαση 93/522/ΕΟΚ της Επιτροπής(3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 96/633/ΕΚ(4), ορίζονται τα μέτρα που είναι επιλέξιμα για κοινοτική χρηματοδότηση στο πλαίσιο των προγραμμάτων καταπολέμησης των οργανισμών που είναι επιβλαβείς για τα φυτά και τα φυτικά προϊόντα στα υπερπόντια γαλλικά διαμερίσματα και στις νήσους Αζόρες και Μαδέρα.

(2) Οι συγκεκριμένες συνθήκες καλλιέργειας στα υπερπόντια γαλλικά διαμερίσματα απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα, ή να ενισχυθούν τα ήδη ληφθέντα, στον τομέα της φυτικής παραγωγής, και ιδίως σε ό,τι αφορά τον φυτοϋγειονομικό τομέα στα εν λόγω διαμερίσματα.

(3) Το κόστος των μέτρων που πρέπει να ληφθούν ή να ενισχυθούν στον τομέα της φυτοϋγειονομικής προστασίας είναι ιδιαίτερα υψηλό.

(4) Το πρόγραμμα των μέτρων αυτών έχει υποβληθεί στην Επιτροπή από τις αρμόδιες γαλλικές αρχές· ότι στο πρόγραμμα αυτό διευκρινίζονται ιδίως οι προς επίτευξη στόχοι, οι προς υλοποίηση ενέργειες, η διάρκεια καθώς και το κόστος τους, προκειμένου η Κοινότητα να συμμετάσχει ενδεχομένως στη χρηματοδότησή τους.

(5) Η χρηματοδοτική συμμετοχή της Κοινότητας μπορεί να καλύψει μέχρι 60 % των επιλέξιμων δαπανών, χωρίς όμως η χρηματοδοτική αυτή συμμετοχή να καλύπτει την προστασία της μπανάνας.

(6) Οι ενέργειες για την προστασία των φυτών στα υπερπόντια γαλλικά διαμερίσματα, οι οποίες προβλέπονται στα ενιαία έγγραφα προγραμματισμού για την περίοδο 2000-2006 κατ' εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 και (ΕΚ) αριθ. 1260/1999(5) του Συμβουλίου, δεν μπορούν να είναι ίδιες με αυτές που περιέχονται στο παρόν πρόγραμμα.

(7) Οι ενέργειες που προβλέπονται στο πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη δεν μπορούν να είναι ίδιες με αυτές που περιέχονται στο παρόν πρόγραμμα.

(8) Τα τεχνικά στοιχεία που υποβλήθηκαν από τη Γαλλία επέτρεψαν στη μόνιμη φυτοϋγειονομική επιτροπή να πραγματοποιήσει μια ακριβή και συνολική ανάλυση της κατάστασης.

(9) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης φυτοϋγειονομικής επιτροπής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Εγκρίνεται χρηματοδοτική συμμετοχή της Κοινότητας στο επίσημο πρόγραμμα καταπολέμησης των επιβλαβών για τα φυτά και τα φυτικά προϊόντα οργανισμών στα υπερπόντια γαλλικά διαμερίσματα, το οποίο υποβλήθηκε από τη Γαλλία για το έτος 2000.

Άρθρο 2

Το επίσημο πρόγραμμα περιλαμβάνει τρία υποπρογράμματα:

1. Υποπρόγραμμα το οποίο έχει εκπονηθεί για τη Γουαδελούπη και το οποίο αφορά τις ακόλουθες πέντε ενέργειες:

- σταθμός πειραματισμού,

- κινητή υπηρεσία παροχής φυτοϋγειονομικών συμβουλών ("labo vert"),

- έλεγχος των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών, ιδιαίτερα του Acromyrmex octospinosus,

- καταπολέμηση των παθογόνων μικροοργανισμών του εδάφους με χρήση βιολογικών λιπασμάτων σε πεπόνια,

- κατάλοιπα φυτοφαρμάκων στα οπωροκηπευτικά.

2. Υποπρόγραμμα το οποίο έχει εκπονηθεί για τη Γουιάνα και το οποίο αφορά τις ακόλουθες τρεις ενέργειες:

- διάγνωση και καλές γεωπονικές μέθοδοι,

- συγκέντρωση των απορριμμάτων και αποθήκευση των φυτοφαρμάκων,

- ανάπτυξη τεχνικών βιολογικού ελέγχου.

3. Υποπρόγραμμα το οποίο έχει εκπονηθεί για τη Μαρτινίκα και το οποίο αφορά τις ακόλουθες δύο ενέργειες:

- αξιολόγηση των μεθόδων φυτοπροστασίας και διάγνωση,

- ανάπτυξη ολοκληρωμένης καταπολέμησης των επιβλαβών οργανισμών.

Άρθρο 3

Η κοινοτική συμμετοχή στη χρηματοδότηση του προγράμματος που υπέβαλε η Γαλλία για το 2000 ανέρχεται σε 60 % για τις δαπάνες που αφορούν επιλέξιμα μέτρα, όπως ορίζονται στην απόφαση 93/522/ΕΟΚ, με ανώτατο όριο 437772 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Ο προγραμματισμός και το σχέδιο χρηματοδότησης των δαπανών αναφέρονται στο παράρτημα Ι της εν λόγω απόφασης.

Άρθρο 4

Στη Γαλλία καταβάλλεται προκαταβολή 200000 ευρώ.

Άρθρο 5

Η κοινοτική ενίσχνση αφορά τις δαπάνες επιλέξιμων μέτρων που συνδέονται με τις ενέργειες που καλύπτονται από το παρόν πρόγραμμα, για το οποίο θα προβλεφθούν, στη Γαλλία, διατάξεις για τις οποίες τα αναγκαία χρηματοδοτικά μέσα πρέπει να έχουν δεσμευθεί μεταξύ 1ης Οκτωβρίου και 31ης Δεκεμβρίου 2000. Η προθεσμία για το κλείσιμο των πληρωμών σχετικά με τις εν λόγω ενέργειες λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2001 με κίνδυνο απώλειας του δικαιώματος κοινοτικής χρηματοδότησης σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης.

Στην περίπτωση κατά την οποία θα εθεωρείτο αναγκαία παράταση της προθεσμίας πληρωμής, η αρμόδια αρχή θα πρέπει να υποβάλει το αίτημα αυτό πριν από τον καθορισμό της ημερομηνίας λήξης, παρουσιάζοντας τα σχετικά αναγκαία δικαιολογητικά.

Άρθρο 6

Οι διατάξεις για τη χρηματοδότηση του προγράμματος, οι διατάξεις σχετικά με την τήρηση των κοινοτικών πολιτικών και οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από τη Γαλλία στην Επιτροπή παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ.

Άρθρο 7

Οι ενδεχόμενες δημόσιες συμβάσεις για τις επενδύσεις που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας απόφασης, υπόκεινται στις διατάξεις του κοινοτικού δικαίου.

Άρθρο 8

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στη Γαλλική Δημοκρατία.

Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2000.

Για την Επιτροπή

David Byrne

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 356 της 24.12.1991, σ. 1.

(2) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 80.

(3) ΕΕ L 251 της 8.10.1993, σ. 35.

(4) ΕΕ L 283 της 5.11.1996, σ. 58.

(5) ΕΕ L 161 της 26.6.1999, σ. 1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΣΧΕΔΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2000

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

I. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Α. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. Η Επιτροπή προτίθεται είναι συνεργαστεί ουσιαστικά με τις αρμόδιες αρχές για την εκτέλεση του προγράμματος. Σύμφωνα με το πρόγραμμα αυτό, οι εν λόγω αρχές είναι εκείνες που αναφέρονται κατωτέρω.

Ανάληψη υποχρεώσεων και πληρωμές

2. Η Γαλλία εγγυάται ότι, για τις ενέργειες που συγχρηματοδοτούνται από την Κοινότητα, όλοι οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς που εμπλέκονται στη διαχείριση και υλοποίηση του προγράμματος, τηρούν κατάλληλα λογιστικά στοιχεία για όλες τις σχετικές πράξεις, γεγονός που θα διευκολύνει την επαλήθευση των δαπανών εκ μέρους της Κοινότητας και των αρμόδιων ελεγκτικών εθνικών αρχών.

3. Η αρχική δημοσιονομική ανάληψη υποχρεώσεων βασίζεται σε ένα ενδεικτικό χρηματοδοτικό σχέδιο και καλύπτει ένα έτος.

4. Η ανάληψη υποχρεώσεων λαμβάνει χώρα όταν η απόφαση περί εγκρίσεως της χρηματοδοτικής συνδρομής εγκριθεί από την Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου(1).

5. Μετά την ανάληψη υποχρεώσεων, καταβάλλεται αρχική προκαταβολή 200000 ευρώ.

6. Το υπόλοιπο της ανάληψης υποχρεώσεων καταβάλλεται σε δύο ισόποσεςς δόσεις των 118886 ευρώ η κάθε μία. Το πρώτο μέρος του υπολοίπου καταβάλλεται αφού υποβληθεί στην Επιτροπή, και εγκριθεί από αυτήν, προσωρινή έκθεση δραστηριοτήτων. Το δεύτερο και τελευταίο μέρος του υπολοίπου καταβάλλεται αφού υποβληθεί στην Επιτροπή, και φού εγκριθεί από αυτήν, τελική έκθεση δραστηριοτήτων καθώς αναλυτική καταγραφή των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν.

Αρχές αρμόδιες για την εφαρμογή του προγράμματος:

- Για την κεντρική διοίκηση:

Ministère de l'Agriculture et de la Pêche Sous-Direction de la Protection des Végétaux 251, rue de Vaugirard F - 75732 Paris Cedex 15

- Για τις τοπικές αρχές:

- Γουαδελούπη:

Ministère de l'Agriculture et de la Pêche Direction de l'Agriculture et de la Forêt

Jardin Botanique

F - 97109 Basse-Terre Cedex

- Μαρτινίκα:

Ministère de l'Agriculture et de la Pêche Direction de l'Agriculture et de la Forêt

Jardin Desclieux

BP 642 F - 97262 Fort-de-France Cedex

- Γουιάνα:

Ministère de l'Agriculture et de la Pêche Direction de l'Agriculture et de la Forêt Cité Rebard

Route de Baduel

BP 746 F - 97305 Cayenne Cedex

7. Οι πραγματικές δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν, υποβάλλονται στην Επιτροπή κατανεμημένες ανά τύπο ενέργειας ή υποπρόγραμμα, έτσι ώστε να φαίνεται η σχέση ανάμεσα στο ενδεικτικό χρηματοδοτικό σχέδιο και τις όντως πραγματοποιηθείσες δαπάνες. Αν η Γαλλία διαθέτει κατάλληλο μηχανογραφημένο λογιστικό σύστημα, αυτό γίνεται δεκτό.

8. Όλες οι πληρωμές της ενίσχυσης που χορηγείται από την Κοινότητα στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης καταβάλλονται στην υποδεικνυόμενη από την Γαλλία αρχή, η οποία και έχει την ευθύνη απόδοσης στην Κοινότητα κάθε πλεονασματικού ποσού.

9. Όλες οι αναλήψεις υποχρεώσεων και οι πληρωμές πραγματοποιούνται σε ευρώ.

Τα χρηματοδοτικά σχέδια των κοινοτικών πλαισίων στήριξης και τα ποσά κοινοτικής συνδρομής εκφράζονται σε ευρώ. Τα ποσά καταβάλλονται στο λογαριασμό:

Ministère du Budget Direction de la Comptabilité Publique

Agence Comptable Centrale du Trésor

139 rue de Bercy F - 75572 Paris Cedex 12 N° E 478 98 Divers

Δημοσιονομικός έλεγχος

10. Η Επιτροπή ή το Ελεγκτικό Συνέδριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων μπορούν να ζητήσουν τη διενέργεια ελέγχων. Η Γαλλία και η Επιτροπή ανταλλάσσουν αμοιβαίως και χωρίς καθυστέρηση κάθε πρόσφορη πληροφορία σχετικά με τα αποτελέσματα των εν λόγω ελέγχων.

11. Επί τρία έτη μετά την καταβολή της τελευταίας πληρωμής, η αρμόδια για την εφαρμογή του προγράμματος αρχή θέτει στη διάθεση της Επιτροπής όλα τα αποδεικτικά έγγραφα που αφορούν τις δαπάνες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν για την ενέργεια.

12. Κατά την υποβολή των αιτήσεων πληρωμής, η Γαλλία θέτει στη διάθεση της Επιτροπής όλες τις επίσημες εκθέσεις που αφορούν τον έλεγχο της συγκεκριμένης μορφής ενέργειας.

Μείωση, αναστολή και κατάργηση της συνδρομής

13. Η Γαλλία δηλώνει ότι η κοινοτική χρηματοδότηση χρησιμοποιείται για τους προβλεπόμενους σκοπούς. Εάν η υλοποίηση μιας ενέργειας ή ενός μέτρου δεν φαίνεται να δικαιολογεί παρά μέρος μόνο της χρηματοδοτικής συνδρομής που χορηγήθηκε σε αυτά, η Επιτροπή ανακτά αμέσως το οφειλόμενο ποσό. Σε περίπτωση διαφοράς, η Επιτροπή προβαίνει σε κατάλληλη εξέταση της περιπτώσεως στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσεως, ζητώντας κυρίως από τη Γαλλία ή από τις αρχές που αυτό έχει ορίσει για την υλοποίηση της ενέργειας να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους εντός διμήνου.

14. Μετά την εξέταση αυτή, η Επιτροπή μπορεί να μειώσει ή να αναστείλει τη συνδρομή για τη συγκεκριμένη ενέργεια ή μέτρο εάν κατά την εξέταση επιβεβαιωθεί ότι υπάρχει κάποια παρατυπία, κυρίως δε κάποια σημαντική τροποποίηση η οποία να επηρεάζει τη φύση και τους όρους υλοποίησης της ενέργειας ή του μέτρου για τα οποία δεν είχε ζητηθεί η έγκριση της Επιτροπής.

Απαίτηση ανάκτησης των αχρεωστήτως καταβληθέντων

15. Κάθε ποσό, το οποίο δίνει δικαίωμα απαίτησης ανάκτησης ως αχρεωστήτως καταβληθέν, πρέπει να αποδίδεται στην Κοινότητα από την αρμόδια αρχή η οποία ορίζεται σύμφωνα με το σημείο 8. Τα ποσά που δεν αποδίδονται, ενδέχεται να προσαυξάνονται με τόκους υπερημερίας. Εάν για οποιοδήποτε λόγο, η αρχή που ορίζεται στο σηεμίο 8 δεν αποδώσει στην Κοινότητα τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά, τα ποσά αποδίδονται στην Επιτροπή από τη Γαλλία.

Πρόληψη και εντοπισμός παρατυπιών

16. Οι εταίροι συμμορφώνονται προς έναν κώδικα συμπεριφοράς που καταρτίζεται από τη Γαλλία προκειμένου να εξασφαλιστεί ο εντοπισμός κάθε παρατυπίας. Η Γαλλία μεριμνά κυρίως:

- για την ανάληψη κατάλληλης δράσεως,

- για ενδεχόμενη ανάκτηση κάθε αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού εφόσον διαπιστωθεί παρατυπία,

- για την ανάληψη δράσεως ώστε να προλαμβάνονται οι παρατυπίες.

Β. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Β.Ι. Επιτροπή παρακολούθησης

1. Συγκρότηση

Ανεξάρτητα από τη χρηματοδότηση της παρούσας ενέργειας, συγκροτείται επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος από τη Γαλλία και την Επιτροπή. Έργο της εν λόγω επιτροπής παρακολούθησης είναι να συντάσσει τακτικό απολογισμό σχετικά με την εκτέλεση του προγράμματος και να προτείνει ενδεχομένως τη λήψη αποφάσεων για τις αναγκαίες προσαρμογές.

2. Η επιτροπή παρακολούθησης καταρτίζει τον εσωτερικό της κανονισμό της το αργότερο ένα μήνα μετά την ανακοίνωση της παρούσας απόφασης στη Γαλλία.

3. Αρμοδιότητες της επιτροπής παρακολούθησης

Η επιτροπή παρακολούθησης:

- έχει τη γενική ευθύνη για την ορθή εκτέλεση του προγράμματος ώστε να επιτυγχάνονται οι καθορισμένοι στόχοι. Η επιτροπή ασκεί τις αρμοδιότητές της στο πλαίσιο των μέτρων του προγράμματος και εντός των ορίων της παρεχόμενης κοινοτικής ενίσχυσης. Η επιτροπή μεριμνά ιδιαιτέρως για την τήρηση των κανονιστικών διατάξεων, καθώς και των κριτηρίων με βάση τα οποία επιλέγονται για χρηματοδότηση οι ενέργειες και τα έργα,

- με βάση σχετικές πληροφορίες, εκφράζει άποψη σε ό,τι αφορά την επιλογή των έργων που έχουν ήδη εγκριθεί και πραγματοποιηθεί, όσον αφορά την εφαρμογή των κριτηρίων επιλογής των καθορισμένων στο πρόγραμμα,

- προτείνει κάθε μέτρο που είναι αναγκαίο για την επιτάχυνση εκτέλεσης του προγράμματος σε περίπτωση που, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που παρέχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα από τους δείκτες παρακολούθησης και τις ενδιάμεσες αξιολογήσεις, προκύψουν καθυστερήσεις,

- μπορεί να προβαίνει, κατόπιν συμφωνίας με τον εκπρόσωπο ή τους εκπροσώπους της Επιτροπής, σε αναπροσαρμογές των σχεδίων χρηματοδότησης μέχρι του ποσοστού 15 % της κοινοτικής συμμετοχής για ένα υποπρόγραμμα ή ένα μέτρο και για ολόκληρη την περίοδο, ή 20 % για το οικονομικό έτος, υπό τον όρο ότι δεν σημειώνεται υπέρβαση του συνολικού ποσού που προβλέπεται στο πρόγραμμα. Ταυτοχρόνως πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να μην σημειώνεται απομάκρυνση από τους βασικούς στόχους του προγράμματος,

- γνωμοδοτεί στην Επιτροπή σχετικά με τις προτεινόμενες αναπροσαρμογές,

- εκδίδει γνώμη σχετικά με τα έργα τεχνικής βοήθειας που προβλέπονται στο πρόγραμμα,

- γνωμοδοτεί επί του σχεδίου της τελικής έκθεσης,

- υποβάλλει κατά τακτά διαστήματα και τουλάχιστον δύο φορές κατά την υπό εξέταση περίοδο, έκθεση στη μόνιμη φυτοϋγειονομική επιτροπή σχετικά με την πορεία των εργασιών και των δαπανών.

Β.ΙΙ. Παρακολούθηση και αξιολόγηση του προγράμματος κατά τη διάρκεια υλοποίησής του (συνεχής παρακολούθηση και αξιολόγηση)

1. Ο εθνικός οργανισμός ο αρμόδιος για την υλοποίηση του προγράμματος αναλαμβάνει τη συνεχή παρακολούθηση και αξιολόγηση αυτού.

2. Ως συνεχής παρακολούθηση νοείται ένα σύστημα πληροφόρησης σχετικά με την πορεία υλοποίησης του προγράμματος. Η συνεχής παρακολούθηση αφορά τα μέτρα που εντάσσονται στο πλαίσιο του προγράμματος. Για τη συνεχή αυτή παρακολούθηση γίνεται χρήση των δημοσιονομικών και φυσικών δεικτών, οι οποίοι είναι διαρθρωμένοι έτσι ώστε να επιτρέπουν αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο οι δαπάνες οι προοριζόμενες για κάθε μέτρο δαπάνες αντιστοιχούν σε προκαθορισμένους φυσικούς δείκτες που δείχνουν το βαθμό υλοποίησης του μέτρου.

3. Η συνεχής αξιολόγηση ενός προγράμματος εμπεριέχει ανάλυση των ποσοτικών αποτελεσμάτων υλοποίησης με βάση κριτήρια επιχειρησιακά, νομικά και διαδικαστικά. Στόχος της είναι η εξασφάλιση της συμμόρφωσης των μέτρων με τους στόχους του προγράμματος.

Έκθεση εκτελέσης και εμπεριστατωμένη εξέταση του προγράμματος

4. Το αργότερο ένα μήνα μετά την έγκριση του προγράμματος, η Γαλλία γνωστοποιεί στην Επιτροπή το όνομα της αρχής που είναι αρμόδια για την εκπόνηση και υποβολή της τελικής έκθεσης εκτέλεσης.

Η τελική έκθεση περιέχει ακριβή απολογισμό για το σύνολο του συγκεκριμένου προγράμματος (επίπεδο υλοποίησης υλικών και ποσοτικών στόχων και επιτευχθείσα πρόοδος), το οποίο περιλαμβάνει απολογισμό και αξιολόγηση των άμεσων οικονομικών-φυτοϋγειονομικών επιπτώσεων, βάσει κατάλληλων δεικτών.

Η τελική έκθεση σχετικά με το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα υποβληθεί στην Επιτροπή από την αρμόδια αρχή το αργότερο στις 30 Σεπτεμβρίου 2001 και στη μόνιμη φυτοϋγειονομική επιτροπή το συντομότερο δυνατό μετά την ανωτέρω ημερομηνία.

5. Από κοινού με τη Γαλλία, η Επιτροπή μπορεί να προσφύγει στις υπηρεσίες ανεξάρτητου αξιολογητή. Ο τελευταίος μπορεί, με βάση τη συνεχή παρακολούθηση, να προβεί στη συνεχή αξιολόγηση που αναφέρεται στο σημείο 3 άνωτέρω. Μπορεί κυρίως να υποβάλει προτάσεις αναπροσαρμογής των υποπρογραμμάτων ή/και των μέτρων, προτάσεις τροποποίησης των κριτηρίων επιλογής των έργων κλπ., λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης. Με βάση την παρακολούθηση της διαχείρισης, γνωμοδοτεί σχετικά με τα διοικητικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν.

Γ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Στο πλαίσιο της παρούσας ενέργειας, ο φορέας που έχει ορισθεί ως αρμόδιος για την υλοποίηση αυτής της μορφής παρέμβασης, μεριμνά ώστε να δοθεί επαρκής δημοσιότητα σχετικά με αυτήν.

Ο φορέας αυτός οφείλει κυρίως να αποβλέπει:

- σε ενημέρωση των δυνάμει δικαιούχων και των επαγγελματικών οργανώσεων ως προς τις παρεχόμενες από την ενέργεια δυνατότητες,

- σε ενημέρωση της κοινής γνώμης ως προς τον ρόλο της Κοινότητας σε σχέση με τη συγκεκριμένη ενέργεια.

Η Γαλλία και ο αρμόδιος φορέας διαβουλεύονται με την Επιτροπή σε ό,τι αφορά τις προβλεπόμενες σχετικές πρωτοβουλίες, προσφεύγοντας ενδεχομένως στον μηχανισμό της επιτροπής παρακολούθησης. Γνωστοποιούν τακτικά στην Επιτροπή τα λαμβανόμενα μέτρα ενημέρωσης και δημοσιότητας είτε με τη μορφή τελικής έκθεσης είτε μέσω της επιτροπής παρακολούθησης.

Σε ό,τι αφορά το απόρρητο των πληροφοριών, τηρούνται οι ισχύουσες σχετικές εθνικές νομικές διατάξεις.

II. ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Οι κοινοτικές πολιτικές πρέπει να τηρούνται στον εν λόγω τομέα.

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο της εφαρμογής των διατάξεων περί συντονισμού και τήρησης των κοινοτικών πολιτικών. Στο θέμα αυτό, η Γαλλία πρέπει να παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες.

1. Ανάθεση δημοσίων συμβάσεων

Το ερωτηματολόγιο για τις "δημόσιες συμβάσεις"(2) πρέπει να συμπληρώνεται σε ό,τι αφορά:

- τις δημόσιες συμβάσεις που υπερβαίνουν τα όρια τα οριζόμενα στις οδηγίες που αφορούν "προμήθειες" και "έργα", των οποίων η ανάθεση γίνεται από τις αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο των εν λόγω οδηγιών, εφόσον οι συμβάσεις δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις των προβλεπόμενων απαλλαγών,

- τις δημόσιες συμβάσεις που υπολείπονται των ορίων, εφόσον αυτές αποτελούν μέρος ενός έργου ή ομοιογενών προμηθειών αξίας που υπερβαίνει το όριο. Ως "έργο" πρέπει να νοείται ένα σύνολο οικοδομικών ή κατασκευαστικών εργασιών με σκοπό την εκπλήρωση οικονομικής ή τεχνικής λειτουργίας.

Τα όρια είναι αυτά που ισχύουν την ημερομηνία ανακοίνωσης της παρούσας απόφασης.

2. Προστασία του περιβάλλοντος

α) Γενικές πληροφορίες

- περιγραφή των κυριοτέρων προβλημάτων του περιβάλλοντος στη σχετική περιοχή, καθώς και, μεταξύ άλλων, περιγραφή των σημαντικότερων προστατευόμενων ζωνών (ευαίσθητες ζώνες),

- συνολική περιγραφή των βασικών επιπτώσεων, θετικών και αρνητικών, που ενδέχεται να έχει το πρόγραμμα επί του περιβάλλοντος εξαιτίας των προβλεπόμενων επενδύσεων,

- περιγραφή των μέτρων που προβλέπονται προς αποφυγή, μείωση ή αντιστάθμιση ενδεχόμενων σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων επί του περιβάλλοντος,

- συγκέντρωση των αποτελεσμάτων των διαβουλεύσεων των αρμόδιων για το περιβάλλον αρχών (Υπουργείο Περιβάλλοντος ή άλλος ισοδύναμος φορέας) και, εφόσον υπάρχουν, των διαβουλεύσεων με το θιγόμενο κοινό.

β) Περιγραφή των προβλεπόμενων μέτρων

Αναφορικά με τα μέτρα του προγράμματος, τα οποία θα είχαν ενδεχομένως σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις επί του περιβάλλοντος:

- οι διαδικασίες που θα εφαρμοστούν για την αξιολόγηση μεμονωμένων έργων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του προγράμματος,

- οι μηχανισμοί που προβλέπονται για την παρακολούθηση των επιπτώσεων επί του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του προγράμματος, για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και για την αποφυγή, μείωση ή αντιστάθμιση των αρνητικών επιπτώσεων.

(1) ΕΕ L 169 της 10.7.2000, σ. 1.

(2) Ανακοίνωση C (88) 2510 της Επιτροπής προς τα κράτη μέλη σχετικά με τον έλεγχο της τήρησης των κανόνων που αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις στην περίπτωση σχεδίων και προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία και τα χρηματοδοτικά μέσα (ΕΕ C 22 της 28.1.1989, σ. 3).