32000S2775

Απόφαση αριθ. 2775/2000/ΕΚΑΧ της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, για παρέκκλιση από τη σύσταση αριθ. 1/64 της Ανώτατης Αρχής όσον αφορά την αύξηση του προστατευτικού δασμού για προϊόντα σιδήρου και χάλυβα στα εξωτερικά σύνορα της Κοινότητας (168η παρέκκλιση)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 321 της 19/12/2000 σ. 0041 - 0044


Απόφαση αριθ. 2775/2000/ΕΚΑΧ της Επιτροπής

της 18ης Δεκεμβρίου 2000

για παρέκκλιση από τη σύσταση αριθ. 1/64 της Ανώτατης Αρχής όσον αφορά την αύξηση του προστατευτικού δασμού για προϊόντα σιδήρου και χάλυβα στα εξωτερικά σύνορα της Κοινότητας (168η παρέκκλιση)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, και ιδίως το άρθρο 71 τρίτο εδάφιο,

τη σύσταση αριθ. 1/64 της Ανώτατης Αρχής, της 15ης Ιανουαρίου 1964, προς τις κυβερνήσεις των κρατών μελών σχετικά με την άρση των προστατευτικών μέτρων που πλήττουν τα προϊόντα σιδήρου και χάλυβα στην περιφέρεια της Κοινότητας(1), όπως αυτή τροποποιήθηκε τελευταία από τη σύσταση 88/27/ΕΚΑΧ(2), και ιδίως το άρθρο 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ορισμένα προϊόντα σιδήρου και χάλυβα με εξαιρετικά εξειδικευμένα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά απαραίτητα για την παραγωγή ορισμένων εμπορευμάτων, δεν παράγονται καθόλου ή παράγονται σε ανεπαρκείς ποσότητες στην Κοινότητα επί σειρά ετών η ανεπάρκεια αυτή αντιμετωπιζόταν με τη χορήγηση δασμολογικών ποσοστώσεων μηδενικού δασμού οι παραγωγοί στην Κοινότητα εξακολουθούν να αδυνατούν να ανταποκριθούν στις τιθέμενες από τους χρήστες ποιοτικές απαιτήσεις κατά συνέπεια απαιτείται άνοιγμα των δασμολογικών ποσοστώσεων σε επίπεδο που εξασφαλίζει τον εφοδιασμό των χρηστών.

(2) Εξάλλου, η εισαγωγή των εν λόγω προϊόντων σε προτιμησιακή βάση δεν είναι επιβλαβής για τις επιχειρήσεις σιδήρου και χάλυβα που παράγουν άμεσα ανταγωνιστικά προϊόντα στην Κοινότητα.

(3) Η εν λόγω δασμολογική ποσόστωση δεν μπορεί να παρεμποδίσει την επίτευξη των στόχων της σύστασης αριθ. 1/64, αλλά θα συμβάλει στη διατήρηση των υφισταμένων εμπορικών ροών μεταξύ της Κοινότητας και τρίτων χωρών.

(4) Στον τομέα της εμπορικής πολιτικής τα ανωτέρω αποτελούν ειδικές περιπτώσεις που δικαιολογούν την έγκριση των παρεκκλίσεων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 3 της σύστασης αριθ. 1/64.

(5) Είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι η χορηγούμενη δασμολογική ποσόστωση θα έχει ως αποκλειστικό ρόλο την κάλυψη των εξειδικευμένων αναγκών ορισμένων μεταποιητικών βιομηχανιών.

(6) Έχουν διεξαχθεί διαβουλεύσεις με τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, σχετικά με τη δασμολογική ποσόστωση που αναφέρεται στη συνέχεια.

(7) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1427/97 της Επιτροπής, της 23ης Ιουλίου 1997, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα(3), θεσπίζει τους κανόνες διαχείρισης την δασμολογικών ποσοστώσεων που προορίζονται για χρήση σύμφωνα με τη χρονολογική σειρά των ημερομηνιών παραλαβής των διασαφήσεων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

1. Με την παρούσα επιτρέπεται στα κράτη μέλη η παρέκκλιση από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 1 της σύστασης αριθ. 1/64 της Ανωτάτης Αρχής στον αναγκαίο βαθμό προκειμένου να ανασταλούν στα αναφερόμενα επίπεδα οι τελωνειακοί δασμοί που εφαρμόζονται στα ακόλουθα προϊόντα, στο πλαίσιο της δασμολογικής ποσόστωσης, της οποίας οι ποσότητες αναφέρονται κατωτέρω:

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

2. Τα ανωτέρω καταγραφόμενα προϊόντα πρέπει επίσης να πληρούν τις ακόλουθες φυσικές προδιαγραφές:

α) Προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ ex 7209 16 90 και ex 7209 17 90:

Χάλυβας υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα, όπου η περιεκτικότητα αυτή κυμαίνεται μεταξύ 0,64 %-0,70 %, με προορισμό την παραγωγή ιμάντων για εγκαταστάσεις παραγωγικής διαδικασίας ή μεταφορικών ιμάντων με επιτρεπόμενη θερμοκρασία λειτουργίας 400.oC και τάση εφελκυσμού 1200 Ν/mm2 (+/- 10 %). Λοιπά στοιχεία ή ιδιότητες ανάλογα με τις ειδικές τεχνικές προδιαγραφές (ΗΜ 1708).

β) Προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ ex 7219 32 10 11, ex 7219 33 10 11 και ex7219341011/12:

Ανοξείδωτος χάλυβας "NICRO" με προορισμό την παραγωγή ιμάντων για εγκαταστάσεις παραγωγικής διαδικασίας ή μεταφορικών ιμάντων με επιτρεπόμενη θερμοκρασία λειτουργίας 350.oC.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

γ) Προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ ex 7219 33 10 13 και 7219 34 10 13:

Ανοξείδωτος χάλυβας με προορισμό την παραγωγή ιμάντων για εγκαταστάσεις παραγωγικής διαδικασίας ή μεταφορικών ιμάντων.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Σημείωση:

η σύνθεση των προϊόντων α), β), γ) i) έως vi) είναι δυνατόν να διαφέρει εντός των ορίων των προτύπων που ισχύουν σε θέματα ανάλυσης.

Άρθρο 2

Με την παρούσα επιτρέπεται στα κράτη μέλη η παρέκκλιση από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 1 της σύστασης αριθ. 1/64 της Ανωτάτης Αρχής στον αναγκαίο βαθμό προκειμένου να ανασταλούν στα αναφερόμενα επίπεδα οι τελωνειακοί δασμοί που εφαρμόζονται στα ακόλουθα προϊόντα, στο πλαίσιο της δασμολογικής ποσόστωσης, της οποίας οι ποσότητες αναφέρονται κατωτέρω.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Άρθρο 3

Τις δασμολογικές ποσοστώσεις των άρθρων 1 και 2 διαχειρίζεται η Επιτροπή, σύμφωνα με τα άρθρα 308α έως 308δ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής(4). Η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει κάθε πρόσφορο διοικητικό μέτρο προκειμένου να διασφαλίζει την αποτελεσματική τους διαχείριση.

Άρθρο 4

Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι οι εισαγωγείς των εν λόγω προϊόντων έχουν ισότιμη και συνεχή πρόσβαση στις δασμολογικές ποσοστώσεις, εφόσον το επιτρέπει το υπόλοιπο των ποσοτήτων ποσόστωσης.

Άρθρο 5

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή συνεργάζονται στενά προκειμένου να εξασφαλίζεται η τήρηση της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 6

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2001.

Η παρούσα απόφαση είναι δεσμευτική ως προς όλα τα μέρη της και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2000.

Για την Επιτροπή

Pascal Lamy

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ 8 της 22.1.1964, σ. 99.

(2) ΕΕ L 15 της 20.1.1988, σ. 13.

(3) ΕΕ L 196 της 24.7.1997, σ. 31.

(4) ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1.