32000R1980

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1980/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2000, περί αναθεωρημένου κοινοτικού συστήματος απονομής οικολογικού σήματος

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 237 της 21/09/2000 σ. 0001 - 0012


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1980/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

της 17ης Ιουλίου 2000

περί αναθεωρημένου κοινοτικού συστήματος απονομής οικολογικού σήματος

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1,

την πρόταση της Επιτροπής(1),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2),

Αφού ζήτησαν τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης(3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Στόχος του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 880/92 του Συμβουλίου της 23ης Μαρτίου 1992, σχετικά με κοινοτικό σύστημα απονομής οικολογικού σήματος(4) ήταν να θεσπιστεί ένα προαιρετικό κοινοτικό σύστημα οικολογικής σήμανσης με σκοπό την προώθηση προϊόντων με μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις σ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους και την παροχή στους καταναλωτές ακριβών, μη παραπλανητικών και επιστημονικά τεκμηριωμένων πληροφοριών για τις επιπτώσεις των προϊόντων στο περιβάλλον.

(2) Στο άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 880/92 προβλέπεται ότι, το αργότερο πέντε έτη μετά την έναρξη της ισχύος του, η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάσει το σύστημα βάσει της πείρας που αποκτήθηκε κατά την εφαρμογή του και, ενδεχομένως, να προτείνει κατάλληλες τροποποιήσεις του κανονισμού.

(3) Η πείρα από την εφαρμογή του κανονισμού έδειξε ότι είναι ανάγκη να τροποποιηθεί το σύστημα, ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητά του, να βελτιωθεί ο προγραμματισμός του και να απλουστευθεί η λειτουργία του.

(4) Οι βασικοί στόχοι που επιδιώκονται με ένα προαιρετικό και επιλεκτικό κοινοτικό σύστημα απονομής οικολογικού σήματος εξακολουθούν να ισχύουν· πιο συγκεκριμένα, ένα τέτοιο σύστημα θα πρέπει να προσανατολίζει τους καταναλωτές προς προϊόντα που παρέχουν προοπτικές περιορισμού των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο σύνολο του κύκλου ζωής τους και να δίδει πληροφορίες σχετικά με τα οικολογικά χαρακτηριστικά των προϊόντων που φέρουν το σήμα.

(5) Για την αποδοχή από το ευρύ κοινό του κοινοτικού συστήματος απονομής οικολογικού σήματος έχει μεγάλη σημασία οι μη κυβερνητικοί οργανισμοί περιβάλλοντος και οι οργανώσεις καταναλωτών να έχουν σημαντικό ρόλο και ενεργό συμμετοχή στην ανάπτυξη και τον καθορισμό κριτηρίων για τα κοινοτικά οικολογικά σήματα.

(6) Είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί στους καταναλωτές ότι το οικολογικό σήμα εκπροσωπεί προϊόντα που, σε σύγκριση με άλλα προϊόντα της ίδιας κατηγορίας, μπορούν να συμβάλουν στον περιορισμό ορισμένων αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, με την επιφύλαξη των κανονιστικών απαιτήσεων που έχουν εφαρμογή στα προϊόντα σε κοινοτικό ή εθνικό επίπεδο.

(7) Στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος θα πρέπει να εμπίπτουν τα προϊόντα και οι οικολογικές παράμετροι που παρουσιάζουν ενδιαφέρον, τόσο από πλευράς εσωτερικής αγοράς όσο και από πλευράς προστασίας του περιβάλλοντος· για τους στόχους του παρόντος κανονισμού, στα προϊόντα περιλαμβάνονται και οι υπηρεσίες.

(8) Η διαδικαστική και μεθοδολογική προσέγγιση του καθορισμού των κριτηρίων οικολογικής σήμανσης θα πρέπει να εκσυγχρονιστεί με βάση την επιστημονική και τεχνική πρόοδο και την πείρα που έχει αποκτηθεί στο συγκεκριμένο τομέα και με σκοπό να εξασφαλιστεί η συνέπεια προς τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα που εκπονούνται στο συγκεκριμένο τομέα.

(9) Θα πρέπει να διασαφηνιστούν οι γενικές αρχές που διέπουν το βαθμό επιλεκτικότητας του οικολογικού σήματος, ώστε να διευκολυνθεί η συνεπής και αποτελεσματική εφαρμογή του συστήματος.

(10) Το οικολογικό σήμα θα πρέπει να περιλαμβάνει απλές, ακριβείς, μη παραπλανητικές και επιστημονικά τεκμηριωμένες πληροφορίες σχετικά με τις καθοριστικές οικολογικές παραμέτρους που ελήφθησαν υπόψη για την απονομή του, ώστε να επιτρέπει στους καταναλωτές να είναι πλήρως ενημερωμένοι όταν κάνουν την επιλογή τους.

(11) Κατά τα διάφορα στάδια απονομής οικολογικού σήματος πρέπει να καταβάλλονται προσπάθειες για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική χρήση των πόρων και ένα υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας.

(12) Είναι απαραίτητο να δίδονται περισσότερες πληροφορίες επί του σήματος, σχετικά με τους λόγους της απονομής του, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να καταλάβουν τη σημασία της απονομής του.

(13) Το σύστημα οικολογικού σήματος θα πρέπει μακροπρόθεσμα να είναι κυρίως αυτοχρηματοδοτούμενο οι χρηματοδοτικές συνεισφορές των κρατών μελών δεν θα πρέπει να αυξηθούν.

(14) Για να επιτευχθεί η αποτελεσματική και αμερόληπτη εφαρμογή του συστήματος, η συμβολή στον καθορισμό και την αναθεώρηση των κριτηρίων οικολογικής σήμανσης καθώς και των αντίστοιχων απαιτήσεων εκτίμησης πρέπει να ανατεθεί σε ένα κατάλληλο ανεξάρτητο οργανισμό, το συμβούλιο οικολογικής σήμανσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUEB)· το EUEB θα πρέπει να απαρτίζεται από τους αρμόδιους φορείς που έχουν ήδη ορίσει τα κράτη μέλη δυνάμει του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 880/92, καθώς και από ένα φόρουμ διαβούλευσης το οποίο θα φροντίζει για την ισόρροπη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

(15) Είναι απαραίτητο να διασφαλιστούν η συνέπεια και ο συντονισμός του κοινοτικού συστήματος απονομής οικολογικού σήματος με τις προτεραιότητες της κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής και με τα υπόλοιπα κοινοτικά συστήματα επισήμανσης ή πιστοποίησης της ποιότητας, όπως είναι εκείνα που έχουν θεσπιστεί με την οδηγία 92/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 1992, για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων των οικιακών συσκευών με την επισήμανση και την παροχή ομοιόμορφων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα(5) και με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 1991, για το βιολογικό τρόπο παραγωγής γεωργικών προϊόντων και τις σχετικές ενδείξεις στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής(6).

(16) Ενώ το υφιστάμενο καθώς και νέα συστήματα οικολογικού σήματος μπορούν να συνυπάρξουν στα κράτη μέλη, θα πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις συντονισμού μεταξύ του κοινοτικού συστήματος οικολογικού σήματος και των υπολοίπων συστημάτων οικολογικής σήμανσης που υπάρχουν στην Κοινότητα ώστε να προωθηθούν οι κοινοί στόχοι της βιώσιμης κατανάλωσης.

(17) Επιβάλλεται να εξασφαλιστεί η διαφάνεια ως προς την εφαρμογή του συστήματος και η συμβατότητά του προς τα σχετικά με την οικολογική σήμανση διεθνή πρότυπα, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση και η συμμετοχή στο σύστημα των κατασκευαστών και των εξαγωγέων που εδρεύουν σε χώρες εκτός της Κοινότητας.

(18) Τα απαιτούμενα μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θεσπίζονται σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(7).

(19) Προκειμένου να εισαχθούν με τον αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο οι αναθεωρημένες διατάξεις που είναι απαραίτητες για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 880/92 θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον παρόντα κανονισμό, ενώ κατάλληλες μεταβατικές διατάξεις θα εξασφαλίζουν τη συνέχεια και την ομαλή μετάβαση μεταξύ των δύο κανονισμών,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στόχοι και αρχές

1. Το κοινοτικό σύστημα απονομής οικολογικού σήματος (εφεξής "το σύστημα") αποσκοπεί στην προώθηση προϊόντων τα οποία, σε σύγκριση με άλλα προϊόντα της ίδιας κατηγορίας, μπορούν να συμβάλουν στον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, συνεισφέροντας έτσι στην αποδοτική χρήση των πόρων και σε ένα υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με την καθοδήγηση και την ενημέρωση των καταναλωτών με ακριβείς, μη παραπλανητικές και επιστημονικά τεκμηριωμένες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα αυτά.

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού:

- ο όρος "προϊόν" περιλαμβάνει κάθε εμπόρευμα ή υπηρεσία,

- ο όρος "καταναλωτής" περιλαμβάνει τους επαγγελματίες αγοραστές.

2. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις προσδιορίζονται μετά από εξέταση των αλληλεπιδράσεων των προϊόντων με το περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ενέργειας και φυσικών πόρων, κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του προϊόντος.

3. Η συμμετοχή στο σύστημα τελεί υπό την επιφύλαξη των περιβαλλοντικών ή άλλων κανονιστικών απαιτήσεων του κοινοτικού ή του εθνικού δικαίου που εφαρμόζονται στις διάφορες φάσεις του κύκλου ζωής των προϊόντων, και αναλόγως, των υπηρεσιών.

4. Η εφαρμογή του συστήματος γίνεται τηρουμένων των διατάξεων των συνθηκών, συμπεριλαμβανομένης της αρχής της προληπτικής δράσης, των πράξεων που θεσπίζονται βάσει των συνθηκών και της περιβαλλοντικής πολιτικής της Κοινότητας, όπως ορίζεται στο κοινοτικό πρόγραμμα πολιτικής και δράσης σχετικά με το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη (πέμπτο πρόγραμμα δράσης), το οποίο θεσπίσθηκε με το ψήφισμα της 1ης Φεβρουαρίου 1993(8). Η εφαρμογή του συστήματος συντονίζεται με άλλες διατάξεις περί επισήμανσης ή πιστοποίησης της ποιότητας καθώς και με συστήματα όπως το κοινοτικό σύστημα ενεργειακής επισήμανσης που θεσπίσθηκε με την οδηγία 92/75/ΕΟΚ και το σύστημα βιολογικών καλλιεργειών που θεσπίσθηκε με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

1. Το κοινοτικό οικολογικό σήμα μπορεί να απονεμηθεί σε προϊόντα διαθέσιμα στην Κοινότητα, τα οποία τηρούν τις βασικές περιβαλλοντικές απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 και στα κριτήρια οικολογικής σήμανσης του άρθρου 4. Τα κριτήρια αυτά καθορίζονται ανά κατηγορία προϊόντων.

Ως κατηγορία προϊόντων νοούνται τα εμπορεύματα ή οι υπηρεσίες που εξυπηρετούν ανάλογους σκοπούς και είναι ισοδύναμα όσον αφορά τη χρήση και τον τρόπο με τον οποίο γίνονται αντιληπτά από τους καταναλωτές.

2. Για να περιληφθεί στο σύστημα αυτό, μια κατηγορία προϊόντων πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) να αντιπροσωπεύει σημαντικό όγκο πωλήσεων και εμπορίου στην εσωτερική αγορά·

β) να συνεπάγεται σε μία ή σε περισσότερες φάσεις του κύκλου ζωής του προϊόντος, σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε παγκόσμια ή σε περιφερειακή κλίμακα ή/και επιπτώσεις γενικής φύσεως·

γ) να διαθέτει σημαντικές δυνατότητες προκειμένου να επιφέρει περιβαλλοντικές βελτιώσεις μέσω της παροχής επιλογών στους καταναλωτές και να ωθεί τους κατασκευαστές ή τους φορείς παροχής υπηρεσιών να αναζητήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα προσφέροντας προϊόντα τα οποία συγκεντρώνουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την απονομή του οικολογικού σήματος, και

δ) ένα σημαντικό μερίδιο των πωλήσεων να προορίζεται για τελική κατανάλωση ή χρήση.

3. Μια κατηγορία προϊόντων μπορεί να υποδιαιρείται σε υποκατηγορίες, με αντίστοιχη προσαρμογή των κριτηρίων οικολογικού σήματος, όταν αυτό απαιτείται λόγω των χαρακτηριστικών των προϊόντων και με σκοπό τη μέγιστη αξιοποίηση του δυναμικού του οικολογικού σήματος για τη βελτίωση του περιβάλλοντος.

Τα κριτήρια οικολογικής σήμανσης που αφορούν τις διάφορες υποκατηγορίες μιας ενιαίας κατηγορίας προϊόντων και τα οποία περιλαμβάνονται στο αυτό έγγραφο κριτηρίων που δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 6 σημείο 5), αρχίζουν να ισχύουν ταυτόχρονα.

4. Δεν επιτρέπεται η απονομή οικολογικού σήματος σε ουσίες ή παρασκευάσματα τα οποία ταξινομούνται ως πολύ τοξικά, τοξικά, επικίνδυνα για το περιβάλλον, καρκινογόνα, τοξικά για αναπαραγωγή ή μεταλλαξιογόνα, σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου(9), ή την οδηγία 1999/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(10), ούτε σε προϊόντα τα οποία κατασκευάζονται με διαδικασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρή βλάβη στον άνθρωπο ή/και στο περιβάλλον, ή τα οποία κατά την κανονική χρήση τους ενδέχεται να βλάψουν τον καταναλωτή.

5. Ο κανονισμός δεν εφαρμόζεται στα τρόφιμα, τα ποτά και τα φαρμακευτικά προϊόντα, ούτε στα ιατρικά βοηθήματα, όπως ορίζονται στην οδηγία 93/42/ΕΟΚ(11) του Συμβουλίου, τα οποία ιατρικά βοηθήματα προορίζονται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση ή λαμβάνονται μόνο με ιατρική συνταγή ή παρακολούθηση.

Άρθρο 3

Περιβαλλοντικές απαιτήσεις

1. Για να λάβει οικολογικό σήμα, ένα προϊόν πρέπει να διαθέτει χαρακτηριστικά που του επιτρέπουν να συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση καθοριστικών οικολογικών παραμέτρων που συνδέονται με τους στόχους και τις αρχές του άρθρου 1. Οι παράμετροι αυτές προσδιορίζονται με βάση την ενδεικτική κλείδα αξιολόγησης που παρατίθεται στο παράρτημα Ι και πληρούν τις μεθοδολογικές απαιτήσεις που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙ.

2. Ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις:

α) κατά την αξιολόγηση των συγκριτικών βελτιώσεων, εξετάζεται το καθαρό οικολογικό ισοζύγιο των θετικών και αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων υγείας και ασφάλειας, οι οποίες συνδέονται με τις προσαρμογές κατά τις διάφορες φάσεις του κύκλου ζωής των συγκεκριμένων προϊόντων. Στην αξιολόγηση λαμβάνονται επίσης υπόψη τα πιθανά οφέλη για το περιβάλλον από τη χρήση των υπό κρίση προϊόντων·

β) οι καθοριστικές οικολογικές παράμετροι προσδιορίζονται με εντοπισμό των κατηγοριών περιβαλλοντικών συνεπειών, στις οποίες το εκάστοτε προϊόν έχει το μεγαλύτερο μερίδιο στο σύνολο του κύκλου ζωής του, και μεταξύ αυτών των παραμέτρων προσδιορίζονται εκείνες για τις οποίες υπάρχουν σημαντικές προοπτικές βελτίωσης·

γ) η προ της παραγωγής φάση του κύκλου ζωής των προϊόντων περιλαμβάνει τη λήψη ή την παραγωγή και την επεξεργασία των πρώτων υλών καθώς και την παραγωγή ενέργειας. Οι πτυχές αυτές λαμβάνονται υπόψη εφόσον είναι τεχνικά εφικτό.

Άρθρο 4

Κριτήρια οικολογικής σήμανσης και απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης

1. Καθορίζονται ειδικά κριτήρια απονομής του οικολογικού σήματος ανά κατηγορία προϊόντων. Τα κριτήρια αυτά προβλέπουν τις απαιτήσεις για καθεμία από τις καθοριστικές οικολογικές παραμέτρους που αναφέρονται στο άρθρο 3, στις οποίες πρέπει να ανταποκρίνεται ένα προϊόν για να λάβει οικολογικό σήμα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται απαιτήσεις που αφορούν την ικανότητα του προϊόντος να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των καταναλωτών.

2. Με τα εν λόγω κριτήρια επιδιώκεται να εξασφαλιστεί ότι η επιλογή γίνεται με βάση τις ακόλουθες αρχές:

α) οι προοπτικές διείσδυσης των προϊόντων στην κοινοτική αγορά, κατά την περίοδο ισχύος των κριτηρίων, πρέπει να είναι επαρκείς, ώστε τα προϊόντα να προκαλέσουν βελτίωση του περιβάλλοντος μέσω των επιλογών των καταναλωτών·

β) κατά την επιλογή των κριτηρίων πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά πόσον είναι τεχνικώς και οικονομικώς εφικτές οι αναγκαίες προσαρμογές για τη συμμόρφωση προς αυτά σε εύλογο χρονικό διάστημα·

γ) για την επιλογή των κριτηρίων χρησιμοποιείται ως γνώμονας η μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων βελτίωσης του περιβάλλοντος.

3. Ταυτόχρονα με τα κριτήρια απονομής του οικολογικού σήματος, καθορίζονται κατά κατηγορία προϊόντων απαιτήσεις για την εκτίμηση της συμμόρφωσης συγκεκριμένων προϊόντων προς τα κριτήρια αυτά καθώς και για την εξακρίβωση των όρων χρήσης του οικολογικού σήματος, που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγρα- φος 1.

4. Η περίοδος ισχύος των κριτηρίων και οι απαιτήσείς εκτίμησης και εξακρίβωσης, προσδιορίζονται σε κάθε σειρά κριτηρίων οικολογικής σήμανσης ανά κατηγορία προϊόντων.

Η αναθεώρηση των κριτηρίων οικολογικής σήμανσης καθώς και των απαιτήσεων εκτίμησης και εξακρίβωσης που αφορούν τα κριτήρια αυτά διενεργείται εγκαίρως προτού λήξει η περίοδος ισχύος των κριτηρίων για κάθε κατηγορία προϊόντων. Η αναθεώρηση καταλήγει σε πρόταση παράτασης, απόσυρσης ή επανεξέτασης.

Άρθρο 5

Πρόγραμμα εργασίας

Σύμφωνα με τους στόχους και τις αρχές του άρθρου 1, θεσπίζεται από την Επιτροπή, εντός έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, πρόγραμμα εργασίας για το κοινοτικό οικολογικό σήμα, αφού προηγουμένως γίνουν διαβουλεύσεις με το συμβούλιο οικολογικής σήμανσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUEB), που προβλέπεται στο άρθρο 13, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 17. Το πρόγραμμα εργασίας περιλαμβάνει στρατηγική για την ανάπτυξη του συστήματος, η οποία θα πρέπει να καθορίσει για την επόμενη τριετία:

- στόχους για τη βελτίωση του περιβάλλοντος και για τη διείσδυση στην αγορά, τους οποίους θα επιδιώξει το σύστημα,

- μη εξαντλητικό κατάλογο των κατηγοριών προϊόντων για τις οποίες θα αναληφθεί κοινοτική δράση κατά προτεραιότητα,

- σχέδια για το συντονισμό και τη συνεργασία μεταξύ του κοινοτικού συστήματος και άλλων συστημάτων των κρατών μελών για την απονομή οικολογικού σήματος.

Το πρόγραμμα εργασίας λαμβάνει κυρίως υπόψη την εξέλιξη κοινών δράσεων για την προώθηση προϊόντων στα οποία έχει απονεμηθεί το οικολογικό σήμα καθώς και τη δημιουργία μηχανισμού ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τις υπάρχουσες και τις μελλοντικές κατηγορίες προϊόντων τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το πρόγραμμα προβλέπει επίσης μέτρα για την υλοποίηση της στρατηγικής και εκθέτει το σχέδιο χρηματοδότησης του συστήματος.

Περιγράφει, εξάλλου, τις υπηρεσίες στις οποίες δεν εφαρμόζεται το σύστημα, λαμβάνοντας υπόψη τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εκούσια συμμετοχή οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS).

Το πρόγραμμα εργασίας υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση. Η πρώτη αναθεώρηση του προγράμματος εργασίας περιλαμβάνει έκθεση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο έχουν εφαρμοσθεί τα σχέδια συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ του κοινοτικού συστήματος απονομής οικολογικού σήματος και των αντιστοίχων εθνικών συστημάτων.

Άρθρο 6

Διαδικασίες καθορισμού των κριτηρίων οικολογικής σήμανσης

1. Οι όροι απονομής του οικολογικού σήματος καθορίζονται ανάλογα με την κατηγορία προϊόντων.

Τα συγκεκριμένα οικολογικά κριτήρια για κάθε κατηγορία προϊόντων και η αντίστοιχη διάρκεια ισχύος τους καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 17 μετά από συνεννόηση με το ΕUΕΒ.

2. Η Επιτροπή κινεί τη διαδικασία με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήσεως του EUEB. Αναθέτει στο EUEB την εντολή να καθορίζει και να επανεξετάζει κατά περιόδους τα κριτήρια οικολογικής σήμανσης καθώς και τις συνδεόμενες με τα κριτήρια αυτά απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης για τις κατηγορίες προϊόντων που εμπίπτουν στον παρόντα κανονισμό. Στην εν λόγω εντολή προβλέπεται προθεσμία για την ολοκλήρωση των εργασιών.

Η Επιτροπή, στην εντολή της, λαμβάνει δεόντως υπόψη:

- το πρόγραμμα εργασίας που προβλέπεται στο άρθρο 5,

- τις μεθοδολογικές απαιτήσεις του παραρτήματος ΙΙ.

3. Με βάση την εντολή της Επιτροπής το EUEB καταρτίζει σχέδιο κριτηρίων οικολογικής σήμανσης για κάθε κατηγορία προϊόντων καθώς και τις απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης που συνδέονται με αυτά τα κριτήρια, όπως περιγράφονται στο άρθρο 4 και στο παράρτημα IV, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των μελετών σκοπιμότητας και αγοράς, της συνεκτίμησης του κύκλου ζωής των προϊόντων και της ανάλυσης βελτιώσεων, οι οποίες αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ.

4. Η Επιτροπή ενημερώνεται για το σχέδιο κριτηρίων που αναφέρεται στην παράγραφο 3 και αποφαίνεται αν η εντολή:

- έχει εκτελεσθεί, οπότε το σχέδιο κριτηρίων μπορεί να υποβληθεί στην κανονίστική επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 17, ή

- δεν έχει εκτελεσθεί, οπότε το EUEB συνεχίζει τις εργασίες του επί του σχεδίου κριτηρίων.

5. Η Επιτροπή δημοσιεύει τα κριτήρια οικολογικής σήμανσης, και τις αναθεωρήσεις τους στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (σειρά L).

Άρθρο 7

Απονομή του οικολογικού σήματος

1. Αιτήσεις απονομής οικολογικού σήματος μπορούν να υποβάλλουν οι κατασκευαστές, οι εισαγωγείς, οι φορείς παροχής υπηρεσιών, οι χονδρέμποροι και οι έμποροι λιανικής πωλήσεως. Οι δύο τελευταίοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις μόνο για προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά υπό τη δική τους εμπορική επωνυμία.

2. Μια αίτηση μπορεί να αφορά προϊόν που κυκλοφορεί στην αγορά με ένα ή περισσότερα εμπορικά σήματα. Για τις μεταβολές στα χαρακτηριστικά του προϊόντος που δεν έχουν επίδραση στη συμμόρφωση προς τα κριτήρια, δεν απαιτείται νέα αίτηση. Οι αρμόδιοι φορείς ενημερώνονται, ωστόσο, για τις σημαντικές τροποποιήσεις.

3. Η αίτηση υποβάλλεται σε αρμόδιο φορέα σύμφωνα με τα ακόλουθα:

α) όταν το προϊόν προέρχεται από ένα και μόνο κράτος μέλος, η αίτηση υποβάλλεται στον αρμόδιο φορέα του κράτους αυτού·

β) όταν το προϊόν παράγεται υπό την αυτή μορφή σε διάφορα κράτη μέλη, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί σε αρμόδιο φορέα ενός από τα κράτη αυτά. Στις περιπτώσεις αυτές ο οικείος φορέας, για την αξιολόγηση της αίτησης, προβαίνει σε διαβουλεύσεις με τους αρμόδιους φορείς των υπολοίπων από αυτά τα κράτη μέλη·

γ) όταν το προϊόν προέρχεται από χώρα εκτός Κοινότητας, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί στον αρμόδιο φορέα οποιουδήποτε κράτους μέλους στην αγορά του οποίου κυκλοφορεί ή πρόκειται να κυκλοφορήσει το προϊόν.

4. Η απόφαση περί απονομής του οικολογικού σήματός λαμβάνεται από τον αρμόδιο φορέα που παραλαμβάνει την αίτηση, αφού:

α) ελέγξει ότι το προϊόν πληροί τα κριτήρια του άρθρου 6 παράγραφος 5·

β) εξακριβώσει ότι η αίτηση είναι σύμφωνη προς τις απαιτήσεις εκτίμησης και συμμόρφωσης, και

γ) συνεννοηθεί με τους αρμόδιους φορείς, όσου απαιτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3.

5. Όταν, σύμφωνα με τα κριτήρια οικολογικής σήμανσης, οι εγκαταστάσεις παραγωγής πρέπει να πληρούν ορισμένες προδιαγραφές, οι προδιαγραφές αυτές θα πρέπει να πληρούνται σε όλες τις εγκαταστάσεις όπου παράγεται το προϊόν.

6. Οι αρμόδιοι φορείς αναγνωρίζουν τις δοκιμές και τις επαληθεύσεις που διενεργούνται από φορείς διαπιστευμένους κατ' εφαρμογή των προτύπων της σειράς ΕΝ 45000 ή ισοδυνάμων διεθνών προτύπων. Οι αρμόδιοι φορείς συνεργάζονται για να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική και συνεπή εφαρμογή των διαδικασιών εκτίμησης και εξακρίβωσης.

Άρθρο 8

Το οικολογικό σήμα

Η μορφή του οικολογικού σήματος είναι σύμφωνη προς το παράρτημα ΙΙΙ. Οι προδιαγραφές σχετικά με τις περιβαλλοντικές πληροφορίες για κάθε κατηγορία προϊόντων καθώς και σχετικά με την παρουσίαση των πληροφοριών αυτών πάνω στο οικολογικό σήμα, συμπεριλαμβάνονται μεταξύ των κριτηρίων του άρθρου 6. Σε κάθε περίπτωση, οι πληροφορίες πρέπει να είναι σαφείς και κατανοητές.

Πριν από την 24η Σεπτεμβρίου 2005, η Επιτροπή διαβουλεύεται με τις εθνικές οργανώσεις καταναλωτών που εκπροσωπούνται στην επιτροπή καταναλωτών, η οποία έχει συσταθεί βάσει της απόφασης 95/260/ΕΚ της Επιτροπής(12), για να εκτιμήσει κατά πόσον το οικολογικό σήμα και τα συμπληρωματικά στοιχεία καλύπτουν αποτελεσματικά τις ανάγκες ενημέρωσης των καταναλωτών. Με βάση αυτή την εκτίμηση, η Επιτροπή επιφέρει, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 17, κατάλληλες τροποποιήσεις όσον αφορά τις πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στο οικολογικό σήμα.

Άρθρο 9

Όροι χρήσης του οικολογικού σήματος

1. Ο αρμόδιος φορέας συνάπτει σύμβαση με τον αιτούντα, η οποία καλύπτει τους όρους χρήσης του σήματος. Οι όροι αυτοί περιλαμβάνουν διατάξεις για την ανάκληση της άδειας χρήσης του σήματος. Μετά από οποιαδήποτε αναθεώρηση των κριτηρίων απονομής οικολογικού σήματος για συγκεκριμένο προϊόν, η άδεια επανεξετάζεται και η σύμβαση αναθεωρείται ή ενδεχομένως λύεται. Η εν λόγω σύμβαση προβλέπει ότι η συμμετοχή στο σύστημα δεν θίγει τις περιβαλλοντικές ή άλλες κανονιστικές απαιτήσεις του κοινοτικού ή εθνικού δικαίου που ισχύει στις διάφορες φάσεις του κύκλου ζωής των προϊόντων, και ενδεχομένως, υπηρεσιών.

Προς διευκόλυνση των ανωτέρω, θεσπίζεται πρότυπη σύμβαση σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 17.

2. Πριν απονεμηθεί σε ένα προϊόν, το οικολογικό σήμα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται ούτε να αναφέρεται στις διαφημίσεις του προϊόντος, μετά δε την απονομή του επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο για το συγκεκριμένο προϊόν.

Απαγορεύεται κάθε αναληθής ή παραπλανητική διαφήμιση ή η χρήση σημάτων ή λογοτύπων, τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν σύγχυση με το κοινοτικό οικολογικό σήμα όπως θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 10

Προώθηση του οικολογικού σήματος

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα μέλη του EUEB, προωθούν τη χρήση του κοινοτικού οικολογικού σήματος με εκστρατείες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης που απευθύνονται στους καταναλωτές, τους παραγωγούς, τους χονδρεμπόρους, στους εμπόρους λιανικής πώλησης και το ευρύ κοινό, ενισχύοντας έτσι την ανάπτυξη του συστήματος.

Για να ενθαρρύνουν τη χρησιμοποίηση προϊόντων που φέρουν οικολογικό σήμα, η Επιτροπή και άλλα κοινοτικά θεσμικά όργανα, καθώς και άλλες δημόσιες αρχές σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει, με την επιφύλαξη του κοινοτικού δικαίου, να δίδουν το παράδειγμα κατά τον καθορισμό των απαιτήσεών τους για τα προϊόντα.

Άρθρο 11

Άλλα συστήματα οικολογικής σήμανσης των κρατών μελών

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τον απαραίτητο συντονισμό μεταξύ του παρόντος κοινοτικού συστήματος και των εθνικών συστημάτων στα κράτη μέλη, ιδίως στην επιλογή των ομάδων προϊόντων καθώς και στην επεξεργασία και αναθεώρηση κριτηρίων σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο. Προς το σκοπό αυτό, θεσπίζονται μέτρα συνεργασίας και συντονισμού σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 17, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, εκείνων που προβλέπονται στο πρόγραμμα εργασίας που συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 5.

Εάν ένα προϊόν φέρει τόσο το κοινοτικό όσο και το εθνικό οικολογικό σήμα, οι δύο λογότυποι εικονίζονται παραπλεύρως επί του προϊόντος.

Από την άποψη αυτή, τα υπάρχοντα καθώς και τα νέα συστήματα οικολογικής σήμανσης στα κράτη μέλη μπορούν να συνεχίσουν να συνυπάρχουν με το σύστημα.

Άρθρο 12

Κόστος και τέλη

Κάθε αίτηση οικολογικής σήμανσης προϋποθέτει την καταβολή ενός τέλους σχετικού με τα έξοδα διεκπεραίωσης της αίτησης.

Η χρήση του οικολογικού σήματος συνεπάγεται την καταβολή ετήσιου τέλους από τον αιτούντα.

Το κόστος υποβολής της αίτησης και το ύψος των ετήσιων τελών καθορίζονται σύμφωνα με το παράρτημα V και βάσει της διαδικασίας του άρθρου 17.

Άρθρο 13

Συμβούλιο οικολογικής σήμανσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Επιτροπή θεσπίζει ένα συμβούλιο οικολογικής σήμανσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUEB) αποτελούμενο από τα αρμόδια όργανα που αναφέρονται στο άρθρο 14 και από το φόρουμ διαβούλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 15. Το EUEB συμβάλλει ειδικότερα στον καθορισμό και την αναθεώρηση κριτηρίων οικολογικής σήμανσης καθώς και των απαιτήσεων εκτίμησης και εξακρίβωσης σύμφωνα με το άρθρο 6.

Ο εσωτερικός κανονισμός του EUEB θεσπίζεται από την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία τον άρθρου 17 και συνεκτιμώντας τις διαδικαστικές αρχές που εκτίθενται στο παράρτημα IV.

Άρθρο 14

Αρμόδια όργανα

1. Κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε το ή τα όργανα (εφεξής "αρμόδιο όργανο" ή "αρμόδια όργανα") που είναι υπεύθυνα για την άσκηση των προβλεπόμενων στον παρόντα κανονισμό καθηκόντων, να διορίζονται και να λειτουργούν εύρυθμα. Όταν διορίζονται περισσότερα από ένα αρμόδια όργανα, τα κράτη μέλη καθορίζουν τις αντίστοιχες εξουσίες των οργάνων αυτών και τις απαιτήσεις συντονισμού τους.

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε:

α) η σύνθεση των αρμόδιων οργάνων να εγγυάται την ανεξαρτησία και ουδετερότητά τους·

β) οι εσωτερικοί κανονισμοί των αρμόδιων οργάνων να εξασφαλίζουν, σε εθνικό επίπεδο, την ενεργό συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών καθώς και επαρκή διαφάνεια·

γ) τα αρμόδια όργανα να εφαρμόζουν ορθώς τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 15

Φόρουμ διαβούλευσης

Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι, κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων του, το EUEB φροντίζει, σε σχέση με κάθε ομάδα προϊόντων, για την ισόρροπη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη ομάδα προϊόντων, όπως η βιομηχανία και οι φορείς παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, των βιοτεχνιών και των επαγγελματικών οργανώσεών τους, των συνδικάτων, των χονδρεμπόρων και των εμπόρων λιανικής πώλησης, των εισαγωγέων, των ομάδων προστασίας του περιβάλλοντος και των οργανώσεων καταναλωτών. Τα μέρη αυτά συναντώνται στο πλαίσιο ενός φόρουμ διαβούλευσης. Ο εσωτερικός κανονισμός του φόρουμ συντάσσεται από την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 17.

Άρθρο 16

Προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο

Τα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού μπορούν να προσαρμόζονται στην τεχνική πρόοδο, συμπεριλαμβανομένης της προόδου των σχετικών δραστηριοτήτων διεθνούς τυποποίησης, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 17.

Άρθρο 17

Κανονίστική επιτροπή

1. Η Επιτροπή επικουρείται από μια κανονιστική επιτροπή.

2. Στις περιπτώσεις όσου γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της.

Άρθρο 18

Παραβάσεις

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα νομικά ή διοικητικά μέτρα σε περίπτωση παράβασης του παρόντος κανονισμού και τα κοινοποιούν στην Επιτροπή.

Άρθρο 19

Μεταβατικές διατάξεις

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 880/92 καταργείται. Εξακολουθεί, ωστόσο, να εφαρμόζεται στις συμβάσεις που συνάπτονται δυνάμει του άρθρου 12 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού. Οι αποφάσεις που ελήφθησαν βάσει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 880/92 παραμένουν εν ισχύι εφόσον δεν έχουν αναθεωρηθεί ή λήξει.

Άρθρο 20

Αναθεώρηση

Πριν από τις 24 Σεπτεμβρίου 2005 η Επιτροπή επανεξετάζει το σύστημα με βάση την πείρα που έχει αποκτηθεί από την εφαρμογή του.

Η Επιτροπή προτείνει κατάλληλες τροποποιήσεις του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 21

Τελικές διατάξεις

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 17 Ιουλίου 2000.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Πρόεδρος

N. Fontaine

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. Glavany

(1) ΕΕ C 114 της 12.4.1997, σ. 9 και

ΕΕ C 64 της 6.3.1999, σ. 14.

(2) ΕΕ C 296 της 29.9.1997, σ. 77.

(3) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαΐου 1998 (ΕΕ C 167 της 1.6.1998, σ. 118) επιβεβαιωθείσα στις 6 Μαΐου 1999· κοινή θέση του Συμβουλίου της 11ης Νοεμβρίου 1999 (ΕΕ C 25 της 28.1.2000, σ. 1) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Μαρτίου 2000 (δεν δημοσιεύθηκε ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα)· απόφαση του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 2000.

(4) ΕΕ L 99 της 11.4.1992, σ. 1.

(5) ΕΕ L 297 της 13.10.1992, σ. 16.

(6) ΕΕ L 198 της 22.7.1991, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1804/1999 (ΕΕ L 222 της 24.8.1999, σ. 1).

(7) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

(8) ΕΕ C 138 της 17.5.1993, σ. 1.

(9) ΕΕ L 196 της 16.8.1967, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 1999/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 199 της 30.7.1999, σ. 57).

(10) ΕΕ L 200 της 30.7.1999, σ. 1.

(11) ΕΕ L 169 12.7.1993, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 98/79/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 331 της 7.12.1998, σ. 1).

(12) ΕΕ L 162 της 13.7.1995, σ. 37.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

>PIC FILE= "L_2000237EL.000802.EPS">

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

Εισαγωγή

Η διαδικασία εντοπισμού και επιλογής των καθοριστικών περιβαλλοντικών παραμέτρων καθώς και θέσπισης κριτηρίων οικολογικής σήμανσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

- μελέτη σκοπιμότητας και αγοράς

- συνεκτίμηση του κύκλου ζωής

- ανάλυση των βελτιώσεων

- πρόταση των κριτηρίων

Μελέτη σκοπιμότητας και αγοράς

Στη μελέτη σκοπιμότητας και αγοράς εξετάζονται οι διάφοροι τύποι της εκάστοτε ομάδας προϊόντων που κυκλοφορούν στην αγορά της Κοινότητας, οι παραγόμενες, παρεχόμενες, εισαγόμενες και πωλούμενες ποσότητες και η διάρθρωση της αγοράς στα κράτη μέλη. Εξετάζονται επίσης οι εσωτερικές και οι εξωτερικές εμπορικές συναλλαγές.

Αξιολογούνται η αντίληψη των καταναλωτών για τα προϊόντα, οι λειτουργικές διαφορές μεταξύ των διαφόρων τύπων προϊόντων και η ανάγκη χωρισμού σε υποκατηγορίες.

Συνεκτίμηση του κύκλου ζωής

Οι ζωτικές περιβαλλοντικές παράμετροι για τις οποίες θα πρέπει να θεσπιστούν κριτήρια θα καθοριστούν με συνεκτίμηση του κύκλου ζωής και θα υλοποιηθούν σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένες μεθόδους και πρότυπα. Όπου χρειάζεται, θα ληφθούν δεόντως υπόψη οι αρχές που περιλαμβάνονται στο ΕΝ ISO 14040 και ISO 14024.

Ανάλυση των βελτιώσεων

Στην ανάλυση των προοπτικών βελτίωσης λαμβάνονται κυρίως υπόψη τα εξής:

- οι θεωρητικές δυνατότητες βελτίωσης του περιβάλλοντος, σε συνδυασμό με τις πιθανές αλλαγές στις δομές της αγοράς. Η διερεύνηση αυτή βασίζεται στην αξιολόγηση των βελτιώσεων κατά τη συνεκτίμηση του κύκλου ζωής,

- η τεχνική, βιομηχανική και οικονομική σκοπιμότητα και οι μεταβολές στην αγορά.

- η στάση, οι αντιλήψεις και οι προτιμήσεις των καταναλωτών που ενδέχεται να επηρεάσουν τη αποτελεσματικότητα του οικολογικού σήματος.

Πρόταση των κριτηρίων

Η τελική πρόταση οικολογικών κριτηρίων θα λάβει υπόψη τις περιβαλλοντικές παραμέτρους που αφορούν την ομάδα προϊόντων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

Μορφή του οικολογικού σήματος

Το οικολογικό σήμα απονέμεται σε προϊόντα που πληρούν τα κριτήρια για όλες τις επιλεγείσες καθοριστικές περιβαλλοντικές παραμέτρους. Περιλαμβάνει πληροφορίες για τους καταναλωτές σύμφωνα με το άρθρο 8 και με το ακόλουθο σχήμα.

Το σήμα αποτελείται από δύο ορθογώνια: ορθογώνιο 1 και ορθογώνιο 2, ως εξής:

>PIC FILE= "L_2000237EL.001002.EPS">

Το ορθογώνιο 2 περιέχει πληροφορίες για τους λόγους απονομής του οικολογικού σήματος. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να αφορούν τουλάχιστον μια και όχι περισσότερες από τρεις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Οι πληροφορίες θα είναι υπό μορφή σύντομης λεκτικής περιγραφής.

Παράδειγμα:

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Τα ορθογώνια 1 και 2 θα χρησιμοποιούνται μαζί όταν υπάρχει πρακτικός λόγος αλλά, όταν ο χώρος είναι σημαντικός παράγοντας όσον αφορά εμπορεύματα, το ορθογώνιο 2 μπορεί να παραλείπεται σε μερικές εφαρμογές, υπό τον όρο ότι το πλήρες σήμα χρησιμοποιείται σε άλλες εφαρμογές του ίδιου εμπορεύματος. Παραδείγματος χάριν, το ορθογώνιο 1 μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο του επί του ίδιου του προϊόντος εάν το πλήρες σήμα εμφανίζεται κάπου στη συσκευασία, στα ενημερωτικά σημειώματα ή σε άλλο υλικό του σημείου πώλησης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

Για τον καθορισμό των κριτηρίων οικολογικής σήμανσης καθώς και για τις απαιτήσεις αξιολόγησης και ελέγχου της συμμόρφωσης προς τα κριτήρια αυτά, ισχύουν οι κατωτέρω αρχές:

1. Συμμετοχή των ενδιαφερομένων

α) Για τον καθορισμό των κριτηρίων οικολογικής σήμανσης συγκροτείται στο πλαίσιο του EUEB ειδική ομάδα εργασίας για κάθε κατηγορία προϊόντων, στην οποία μετέχουν τα ενδιαφερόμενα μέρη που αναφέρονται στο άρθρο 15 και οι αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 14.

β) Τα ενδιαφερόμενα μέρη συμμετέχουν στη διαδικασία εντοπισμού και επιλογής των καθοριστικών περιβαλλοντικών παραμέτρων και ειδικότερα στις εξής φάσεις:

i) μελέτη σκοπιμότητας και αγοράς,

ii) συνεκτίμηση του κύκλου ζωής,

iii) ανάλυση των βελτιώσεων,

iv) πρόταση των κριτηρίων.

Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη συναίνεσης σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας σε συνδυασμό με την επιδίωξη υψηλών επιπέδων προστασίας του περιβάλλοντος.

Πριν από τις συνεδριάσεις της ειδικής ομάδας εργασίας, συντάσσεται και διανέμεται εγκαίρως στα μέλη της έγγραφο εργασίας, στο οποίο συνοψίζονται τα κυριότερα αποτελέσματα κάθε φάσης.

2. Ανοικτές διαβουλεύσεις και διαφάνεια

α) Συντάσσεται και δημοσιεύεται τελική έκθεση με τα κυριότερα αποτελέσματα. Στη διάθεση των ενδιαφερομένων τίθενται προσωρινά έγγραφα, που παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των διαφόρων φάσεων των εργασιών, και λαμβάνονται υπόψη οι παρατηρήσεις τους επί των εγγράφων αυτών.

β) Διεξάγονται ανοικτές διαβουλεύσεις σχετικά με το περιεχόμενο της έκθεσης. Πριν από την υποβολή των κριτηρίων στην επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 17, διατίθεται χρόνος τουλάχιστον 60 ημερών για τη διατύπωση παρατηρήσεων επί του σχεδίου των κριτηρίων. Οι τυχόν παρατηρήσεις λαμβάνονται υπόψη και, εφόσον ζητηθεί, παρέχονται πληροφορίες για τη συνέχεια που δόθηκε στις παρατηρήσεις.

γ) Η έκθεση περιλαμβάνει περίληψη των κυριότερων σημείων και παραρτήματα με τους λεπτομερείς υπολογισμούς που χρησιμοποιήθηκαν στην απογραφή.

3. Εμπιστευτικότητα

Εξασφαλίζεται η προστασία των εμπιστευτικών στοιχείων που προέρχονται από φυσικά πρόσωπα, δημόσιους οργανισμούς, ιδιωτικές επιχειρήσεις, ομάδες ενδιαφερομένων, ενδιαφερόμενους κύκλους ή άλλες πηγές.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΤΕΛΗ

1. Τέλη αίτησης

Για κάθε αίτηση απονομής οικολογικού σήματος, ο αιτών επιβαρύνεται με τέλος σχετικό με τα έξοδα διεκπεραίωσης της αίτησης. Θα καθοριστούν ελάχιστο και ανώτατο τέλος.

Για τις ΜΜΕ(1) και τους κατασκευαστές καθώς και τους παρέχοντες υπηρεσίες από αναπτυσσόμενες χώρες, το τέλος αίτησης θα είναι μειωμένο τουλάχιστον κατά 25 %.

2. Ετήσια τέλη

Ο αιτών στον οποίο απονέμεται οικολογικό σήμα, καταβάλλει ετήσια τέλη χρήσης του σήματος στον αρμόδιο φορέα που έχει απονείμει το σήμα.

Η περίοδος που καλύπτεται από το τέλος αρχίζει την ημερομηνία απονομής του οικολογικού σήματος στον αιτούντα.

Τα ετήσια τέλη υπολογίζονται σε συνάρτηση με τον ετήσιο όγκο πωλήσεων, εντός της Κοινότητας, του προϊόντος στο οποίο έχει απονεμηθεί οικολογικό σήμα. Θα καθοριστούν ελάχιστο και ανώτατο τέλος.

Για τις ΜΜΕ(2) και τους κατασκευαστές καθώς και τους παρέχοντες υπηρεσίες από αναπτυσσόμενες χώρες, το ετήσιο τέλος θα είναι μειωμένο τουλάχιστον κατά 25 %.

Για αιτούντες που έχουν ήδη πιστοποιηθεί σύμφωνα με το σύστημα EMAS ή ISO 14001 μπορούν να χορηγηθούν πρόσθετες μειώσεις στα ετήσια τέλη.

Περαιτέρω μειώσεις τελών μπορούν - εφόσον ενδείκνυται - να χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17.

3. Δαπάνες δοκιμών και επαληθεύσεων

Ούτε το τέλος αίτησης ούτε τα ετήσια τέλη χρήσης περιλαμβάνουν δαπάνες για τις τυχόν απαιτούμενες δοκιμές και επαληθεύσεις για προϊόντα για τα οποία έχουν υποβληθεί αιτήσεις. Οι δαπάνες για τις εν λόγω δοκιμές και επαληθεύσεις βαρύνουν τους ίδιους τους αιτούντες.

Κατά τη θέσπιση των απαιτήσεων αξιολόγησης και επαλήθευσης πρέπει να τηρείται ο στόχος της συγκράτησης του κόστους στο κατώτερο δυνατό επίπεδο. Αυτό ισχύει ειδικότερα προκειμένου να διευκολύνεται η συμμετοχή των ΜΜΕ στο κοινοτικό σύστημα οικολογικού σήματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί η ευρύτερη δυνατή διάδοση του σήματος.

(1) Όπως ορίζονται στη σύσταση 96/280/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 107 της 30.4.1996, σ. 4).

(2) Όπως ορίζονται στη σύσταση 96/280/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 107 της 30.4.1996, σ. 4).