32000R1668

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1668/2000 του Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2000, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 845/72 περί προβλέψεως ειδικών μέτρων για την προώθηση της εκτροφής μεταξοσκωλήκων

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 193 της 29/07/2000 σ. 0006 - 0007


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1668/2000 του Συμβουλίου

της 17ης Ιουλίου 2000

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 845/72 περί προβλέψεως ειδικών μέτρων για την προώθηση της εκτροφής μεταξοσκωλήκων

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 37,

την πρόταση της Επιτροπής(1),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(2),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 845/72(4) προβλέπει τον ετήσιο καθορισμό του ποσού της κοινοτικής ενίσχυσης για τους μεταξοσκώληκες που εκτρέφονται στην Κοινότητα. Σύμφωνα με τη μέθοδο που ακολουθήθηκε κατά τη μεταρρύθμιση των κοινών οργανώσεων αγοράς στο πλαίσιο του Προγράμματος Δράσης 2000 και για να μπορέσουν οι επιχειρηματίες να καταστρώσουν πλέον μακροχρόνια προγράμματα παραγωγής, πρέπει να καθοριστεί η ενίσχυση χωρίς χρονικό περιορισμό, χωρίς αυτό εντούτοις να προδικάζει τις αναθεωρήσεις που θα πρέπει να γίνουν μελλοντικά.

(2) Πρέπει να καθοριστεί το ποσό της ενίσχυσης κατά τρόπο ώστε να διασφαλιστεί δίκαιο βιοτικό επίπεδο στους σηροτρόφους.

(3) Τα απαιτούμενα μέτρα για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 845/72 θεσπίζονται σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου,της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(5),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 845/72 τροποποιείται ως εξής:

1. Το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"Άρθρο 1

1. Θεσπίζεται ενίσχυση για τους μεταξοσκώληκες που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0106 00 90, καθώς και για τους μεταξόσπορους που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0511 99 80, που έχουν εκτραφεί στην Κοινότητα.

2. Η ενίσχυση χορηγείται στο σηροτρόφο για τα κουτιά μεταξόσπορου που χρησιμοποίησε, με την προϋπόθεση ότι αυτά περιέχουν ελάχιστη ποσότητα η οποία θα καθοριστεί και ότι η εκτροφή ευοδώθηκε.

3. Το ποσό της ενίσχυσης ανά κουτί μεταξόσπορου που έχει χρησιμοποιηθεί καθορίζεται σε 133,26 ευρώ."

2. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"Άρθρο 2

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος κανονισμού θεσπίζονται με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2.

Οι λεπτομέρειες αυτές αφορούν, κυρίως, την ελάχιστη ποσότητα που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, τις πληροφορίες που πρέπει να κοινοποιούν τα κράτη μέλη στην Επιτροπή και οποιοδήποτε μέτρο ελέγχου προκειμένου να προστατευθούν τα οικονομικά συμφέροντα της Κοινότητας από τις απάτες και άλλες παρατυπίες."

3. Το άρθρο 4 αντικαθίσταται από το το ακόλουθο κείμενο:

"Άρθρο 4

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιροπή διαχείρισης λίνου και κάνναβης που συστάθηκε βάσει του άρθρου 11 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1308/70 του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 1970, περί κοινής οργάνωσεως αγοράς στον τομέα του λίνου και της κάνναβης(6).

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης Ι999/468/ΕΚ ορίζεται σε έναν μήνα.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της."

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Εφαρμόζεται από την 1η Απριλίου 2000.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 17 Ιουλίου 2000.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. Glavany

(1) ΕΕ C 86 Ε της 24.3.2000, σ. 9.

(2) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 16 Μαΐου 2000 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(3) ΕΕ C 168 της 16.6.2000, σ. 17.

(4) ΕΕ L 100 της 27.4.1972, σ. 1· κανονισμός, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2059/92 (ΕΕ L 215 της 30.7.1992, σ. 19).

(5) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

(6) ΕΕ L 146 της 4.7.1970, σ. 1.