32000L0065

Οδηγία 2000/65/ΕΚ του Συμβουλίου, της 17ης Οκτωβρίου 2000, για την τροποποίηση της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ όσον αφορά τον προσδιορισμό του υπόχρεου του φόρου προστιθέμενης αξίας

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 269 της 21/10/2000 σ. 0044 - 0046


Οδηγία 2000/65/ΕΚ του Συμβουλίου

της 17ης Οκτωβρίου 2000

για την τροποποίηση της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ όσον αφορά τον προσδιορισμό του υπόχρεου του φόρου προστιθέμενης αξίας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 93,

την πρόταση της Επιτροπής(1),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(2),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Οι ισχύοντες κανόνες που προβλέπει το άρθρο 21 της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών - Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση(4), οι σχετικοί με τον καθορισμό του υπόχρεου του φόρου, δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στους επιχειρηματικούς φορείς, και ιδίως στους μικρότερους από αυτούς.

(2) Η οδηγία 76/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 1976, περί της αμοιβαίας συνδρομής για την είσπραξη απαιτήσεων που προκύπτουν από πράξεις οι οποίες αποτελούν μέρος του συστήματος χρηματοδοτήσεως του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεωυ καθώς και από γεωργικές εισφορές και δασμούς(5), η οδηγία 77/799/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 1977, περί της αμοιβαίας συνδρομής των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών στον τομέα των άμεσων φόρων(6), και ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 218/92 του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 1992, σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα των έμμεσων φόρων (ΦΠΑ)(7), προβλέπουν την αμοιβαία συνδρομή μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τον ορθό υπολογισμό του ΦΠΑ και την είσπραξή του.

(3) Η Επιτροπή, στην έκθεσή της για τη δεύτερη φάση της πρωτοβουλίας SLIM (απλούστευση της νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά), συνιστά τη μελέτη των δυνατοτήτων και των μέσων αναμόρφωσης του προβλεπόμενου από το άρθρο 21 της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ συστήματος φορολογικής αντιπροσώπευσης.

(4) Η μόνη τροποποίηση που μπορεί πράγματι να απλουστεύσει σημαντικά το κοινό σύστημα ΦΠΑ εν γένει, και τον καθορισμό του υπόχρεου του φόρου ειδικότερα, συνίσταται ενδεχομένως στην κατάργηση της ευχέρειας των κρατών μελών να απαιτούν τον καθορισμό φορολογικού αντιπροσώπου.

(5) Κατά συνέπεια, ο καθορισμός φορολογικού αντιπροσώπου θα πρέπει εφεξής να είναι προαιρετικός για τους μη εγκατεστημένους υποκείμενους στο φόρο.

(6) Δυνάμει του άρθρου 22 της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ, τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν απευθείας στους μη εγκατεστημένους υποκείμενους στο φόρο τις ίδιες υποχρεώσεις με εκείνες που βαρύνουν τους εγκατεστημένους υποκείμενους στο φόρο, συμπεριλαμβανομένων και των προβλεπόμενων από το άρθρο 22 παράγραφος 8.

(7) Τα κράτη μέλη μπορούν να εξακολουθήσουν να επιβάλλουν στους μη εγκατεστημένους υποκείμενους στο φόρο, που είναι υπήκοοι χωρών με τις οποίες δεν υφίσταται καμία νομική ρύθμιση περί αμοιβαίας συνδρομής παρόμοια με εκείνη που προβλέπεται εντός της Κοινότητας, τον καθορισμό φορολογικού αντιπροσώπου που θα είναι υπόχρεος του φόρου αντί του μη εγκατεστημένου υποκείμενου στο φόρο ή του εντολοδόχου του.

(8) Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να διατηρήσουν την ευχέρεια να καθορίζουν τον υπόχρεο του φόρου κατά την εισαγωγή.

(9) Επιβάλλεται τα κράτη μέλη να μπορέσουν να συνεχίσουν να λαμβάνουν μέτρα που θα προβλέπουν ότι ένα πρόσωπο άλλο από τον υπόχρεο του φόρου είναι αλληλεγγύως υπεύθυνο για την πληρωμή του φόρου.

(10) Είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί το άρθρο 10 της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ, προκειμένου να αποφευχθούν ορισμένες περιπτώσεις φοροδιαφυγής σε περίπτωση συνεχούς παροχής υπηρεσιών.

(11) Θα πρέπει συνεπώς να τροποποιηθεί η οδηγία 77/388/ΕΟΚ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Η οδηγία 77/388/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

1. Στο άρθρο 10 παράγραφος 2, μετά τη δεύτερη φράση του πρώτου εδαφίου, παρεμβάλλεται η ακόλουθη φράση:"Τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να προβλέπουν ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι παραδόσεις αγαθών και οι παροχές υπηρεσιών που πραγματοποιούνται συνεχώς επί μια χρονική περίοδο, θεωρούνται ότι ολοκληρώνονται ανά διαστήματα κατ' ελάχιστον ετήσιας διαρκείας."

2. Στο άρθρο 28στ σημείο 1 (που τροποποιεί το άρθρο 17 παράγραφοι 2, 3 και 4 της ίδιας οδηγίας), στο άρθρο 17 παράγραφος 4 στοιχείο α), οι όροι "άρθρο 21 σημείο 1 στοιχείο α)" αντικαθίστανται από τους όρους: "άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ)."

3. Στο άρθρο 28γ τίτλος Ε "Άλλες απαλλαγές" παράγραφος 3 πέμπτη περίπτωση, οι όροι "το άρθρο 21 σημείο 1 στοιχείο α), τρίτο εδάφιο" αντικαθίστανται από τους όρους: "άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχείο γ)".

4. Στο άρθρο 28ζ (που αντικαθιστά το άρθρο 21 της ίδιας οδηγίας), το άρθρο 21 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"Άρθρο 21

Υπόχρεοι του φόρου έναντι του Δημοσίου

1. Στο εσωτερικό καθεστώς, ο φόρος προστιθέμενης αξίας οφείλεται:

α) από τον υποκείμενο στο φόρο ο οποίος πραγματοποιεί φορολογητέα παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στα στοιχεία β) και γ).

Όταν η φορολογητέα παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών πραγματοποιείται από υποκείμενο στο φόρο που δεν είναι εγκατεστημένος στο εσωτερικό της χώρας, τα κράτη μέλη μπορούν, υπό τις προϋποθέσεις που θεσπίζουν, να προβλέπουν ότι ο υπόχρεος του φόρου είναι ο αποδέκτης της φορολογητέας παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών.

β) από τον υποκείμενο στο φόρο λήπτη προς τον οποίο παρέχονται υπηρεσίες που καλύπτονται από το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο ε) ή από τον λήπτη που εξατομικεύεται με αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ στο εσωτερικό της χώρας, προς τον οποίο παρέχονται υπηρεσίες που καλύπτονται από το άρθρο 28 β, τίτλοι Γ, Δ, Ε και ΣΤ, εάν οι υπηρεσίες παρέχονται από υποκείμενο στο φόρο μη εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας·

γ) από τον παραλήπτη της παράδοσης αγαθών, όταν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- η φορολογητέα πράξη είναι παράδοση αγαθών πραγματοποιούμενη υπό τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 28γ τίτλος Ε παράγραφος 3,

- ο παραλήπτης αυτής της παράδοσης αγαθών είναι ένας άλλος υποκείμενος στο φόρο ή νομικό πρόσωπο μη υποκείμενο στο φόρο εξατομικευόμενο με αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ στο εσωτερικό της χώρας,

- το τιμολόγιο που εκδίδει ο μη εγκατεστημένος στο εσωτερικό της χώρας υποκείμενος στο φόρο είναι σύμφωνο με το άρθρο 22, παράγραφος 3.

Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν παρέκκλιση από αυτή την υποχρέωση, στην περίπτωση που ο υποκείμενος στο φόρο που δεν είναι εγκατεστημένος στο εσωτερικό της χώρας έχει ορίσει φορολογικό αντιπρόσωπο στη χώρα αυτή·

δ) από οποιοδήποτε πρόσωπο που αναγράφει το φόρο προστιθέμενης αξίας σε τιμολόγιο ή σε κάθε έγγραφο που επέχει θέση τιμολογίου·

ε) από το πρόσωπο που πραγματοποιεί φορολογητέα ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών.

2. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις της παραγράφου 1:

α) εάν ο υπόχρεος του φόρου, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1, είναι υποκείμενος στο φόρο που δεν είναι εγκατεστημένος στο εσωτερικό της χώρας, τα κράτη μέλη μπορούν να του επιτρέψουν να ορίσει φορολογικό αντιπρόσωπο ως υπόχρεο. Η δυνατότητα αυτή υπόκειται σε προϋποθέσεις και διαδικασίες που θεσπίζει κάθε κράτος μέλος·

β) όταν η φορολογητέα πράξη πραγματοποιείται από υποκείμενο στο φόρο μη εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας και δεν υπάρχει, με τη χώρα της έδρας ή της εγκατάστασης αυτού του υποκείμενου στο φόρο, καμία νομική ρύθμιση περί αμοιβαίας συνδρομής εμβέλειας ανάλογης με εκείνη που προβλέπεται από τις οδηγίες 76/308/ΕΟΚ(8) και 77/799/ΕΟΚ(9), και από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 218/92 του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 1992, σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα των εμμέσων φόρων (ΦΠΑ)(10), τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν διατάξεις που να προβλέπουν ότι ο υπόχρεος του φόρου είναι ένας φορολογικός αντιπρόσωπος τον οποίο ορίζει ο μη εγκατεστημένος υποκείμενος στο φόρο.

3. Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι πρόσωπο άλλο από τον υπόχρεο του φόρου είναι αλληλεγγύως υπεύθυνο για την καταβολή του φόρου.

4. Κατά την εισαγωγή, ο φόρος προστιθέμενης αξίας οφείλεται από το πρόσωπο ή τα πρόσωπα τα οποία ορίζονται ή αναγνωρίζονται ως υπόχρεα του φόρου από το κράτος μέλος εισαγωγής."

5. Στο άρθρο 28η (που αντικαθιστά το άρθρο 22 της ιδίας οδηγίας), το άρθρο 22 τροποποιείται ως εξής:

α) Στην παράγραφο 1 στοιχείο γ), η πρώτη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"- κάθε υποκείμενος στο φόρο, εκτός εκείνων που προβλέπονται στο άρθρο 28α παράγραφος 4, ο οποίος διενεργεί στο εσωτερικό της χώρας παραδόσεις αγαθών ή παροχή υπηρεσιών που του παρέχουν δικαίωμα προς έκπτωση, πλην των παραδόσεων αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών ο φόρος των οποίων οφείλεται μόνο από το λήπτη ή τον παραλήπτη σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) ή γ). Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να μην εξατομικεύουν με αριθμό φορολογικού μητρώου ορισμένους υποκειμένους στο φόρο που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3."

β) Η παράγραφος 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"7. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε, τα πρόσωπα τα οποία, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφοι 1 και 2, θεωρούνται ως υπόχρεοι του φόρου στη θέση υποκειμένου στο φόρο μη εγκατεστημένου στο εσωτερικό της χώρας, να εκπληρώνουν τις καθοριζόμενες στο παρόν άρθρο υποχρεώσεις δήλωσης και πληρωμής· λαμβάνουν, εξάλλου, τα αναγκαία μέτρα ώστε, τα πρόσωπα τα οποία, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 θεωρούνται ως αλληλεγγύως υπόχρεα για την πληρωμή του φόρου, να εκπληρώνουν τις καθοριζόμενες στο παρόν άρθρο υποχρεώσεις πληρωμής."

6. Σε όλη την οδηγία, παρά τα σημεία 2, 3 και 5 του παρόντος άρθρου, οι όροι:

α) άρθρο 21 σημείο 1 ... αντικαθίστανται από τους όρους "άρθρο 21 παράγραφος 1 ...",

β) "άρθρο 21 σημείο 2 ..." ή "άρθρο 21 παράγραφος 2 ..." αντικαθίστανται από τους όρους "άρθρο 21 παράγραφος 4 ...".

Άρθρο 2

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία την 31η Δεκεμβρίου 2001 το αργότερο. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομέρειες της αναφοράς αυτής καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία, καθώς και πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ των διατάξεων της παρούσας οδηγίας και των εθνικών διατάξεων.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Λουξεμβούργο, 17 Οκτωβρίου 2000.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

L. Fabius

(1) ΕΕ C 409 της 30.12.1998, σ. 10.

(2) ΕΕ C 219 της 30.7.1999, σ. 91.

(3) ΕΕ C 116 της 28.4.1999, σ. 14.

(4) ΕΕ L 145 της 13.6.1977, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2000/17/ΕΚ (ΕΕ L 84 της 5.4.2000, σ. 24).

(5) ΕΕ L 73 της 19.3.1976, σ. 18· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 1994.

(6) ΕΕ L 336 της 27.12.1977, σ. 15· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 1994.

(7) ΕΕ L 24 της 1.2.1992, σ. 1.

(8) ΕΕ L 73 της 19.3.1976, σ. 18· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 1994.

(9) ΕΕ L 336 της 27.12.1977, σ. 15· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 1994.

(10) ΕΕ L 24 της 1.2.1992, σ. 1.