31999R0933

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 933/1999 του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 1999, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90 για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και του ευρωπαϊκού δικτύου πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 117 της 05/05/1999 σ. 0001 - 0004


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 933/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 29ης Απριλίου 1999

για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90 για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και του ευρωπαϊκού δικτύου πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 130 Σ παράγραφος 1,

την πρόταση της Επιτροπής(1),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2),

τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(3),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζει το άρθρο 189 Γ της συνθήκης(4),

Εκτιμώντας:

(1) ότι, με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90(5), ιδρύθηκε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος και το ευρωπαϊκό δίκτυο πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον· ότι το άρθρο 20 του ως άνω κανονισμού προβλέπει τη λήψη αποφάσεως του Συμβουλίου σχετικά με το κατά πόσον θα αναθέσει περαιτέρω καθήκοντα στον Οργανισμό βάσει εκθέσεως της Επιτροπής συνοδευόμενης από τις ενδεδειγμένες προτάσεις, προ της παρελεύσεως δύο ετών επό της ενάρξεως ισχύος του κανονισμού· ότι το άρθρο 21 ορίζει ότι ο κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της ημέρας κατά την οποία οι αρμόδιες αρχές θα αποφασίσουν για την έδρα του Οργανισμού, και ότι η απόφαση αυτή ελήφθη στις 29 Οκτωβρίου 1993·

(2) ότι η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της COM(95) 325 final, εξήγησε τους λόγους για τους οποίους η έκθεση που προβλέπει το άρθρο 20 θα πρέπει να αναβληθεί, και ότι, στις 9 Νοεμβρίου 1995, το Συμβούλιο έκρινε ότι οιαδήποτε απόφαση για ανάθεση νέων καθηκόντων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος θα ήταν πρόωρη πριν ο οργανισμός λειτουργήσει πλήρως επί δύο έτη και πριν από την πλήρη σύσταση του δικτύου του·

(3) ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος έχει επιτελέσει σημαντική πρόοδο όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του και τη διεκπεραίωση των καθηκόντων του, συμπεριλαμβανομένης της σύστασης του ευρωπαϊκού δικτύου πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον·

(4) ότι τα καθήκοντα και οι προς εξέταση τομείς είναι ευρύτατοι και απαιτούν την παγιοποίηση των εργασιών που έχουν ήδη αναληφθεί και την ανάληψη περαιτέρω προσπαθειών·

(5) ότι ο Οργανισμός κατέχει πρωταρχικό ρόλο όσον αφορά την παροχή αντικειμενικών, αξιοπίστων και συγκρίσιμων πληροφοριών σχετικά με το περιβάλλον·

(6) ότι οιαδήποτε νέα καθήκοντα ανατεθούν στον Οργανισμό θα πρέπει να ολοκληρώνουν και να βελτιώνουν τον πρωταρχικό του ρόλο,

(7) ότι η μετάφραση των εγγράφων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος ανατίθεται στο Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2965/94(6)·

(8) ότι η οργάνωση και η δομή του Οργανισμού πρέπει να βελτιωθούν και να διευκρινιστούν, με γνώμονα την εμπειρία των πρώτων ετών λειτουργίας του·

(9) ότι το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του την ανάγκη να εκφράζονται οι γεωγραφικές συνθήκες της Κοινότητας, κατανέμοντας δεόντως τα θεματικά κέντρα·

(10) ότι ο Οργανισμός δύναται να συνεργάζεται με φορείς τρίτων χωρών προκειμένου να συγκεντρώσει τα αναγκαία στοιχεία για την ολοκλήρωση του προγράμματος εργασιών·

(11) ότι οι μελλοντικές μελέτες για τις επιδόσεις και τα καθήκοντα του Οργανισμού θα πρέπει να συμπίπτουν με τον πενταετή κύκλο του πολυετούς προγράμματος εργασιών του·

(12) ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90 θα πρέπει κατά συνέπεια να τροποποιηθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90 τροποποιείται ως εξής:

1. Στο άρθρο 1 παράγραφος 2, η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"2. Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της προστασίας και βελτίωσης του περιβάλλοντος που καθορίζονται στη συνθήκη και στα διαδοχικά κοινοτικά προγράμματα δράσης στον τομέα του περιβάλλοντος, καθώς και της βιώσιμης ανάπτυξης, στόχος είναι η παροχή στην Κοινότητα και στα κράτη μέλη:".

2. Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής:

α) Τα σημεία ii), iii) και vi), αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

"ii) - παροχή στην Κοινότητα και στα κράτη μέλη των αντικειμενικών πληροφοριών που απαιτούνται για την κατάρτιση και την εφαρμογή ορθών και αποτελεσματικών περιβαλλοντικών πολιτικών. Προς το σκοπό αυτό, παροχή ιδίως στην Επιτροπή των αναγκαίων πληροφοριών προκειμένου να μπορεί να εκτελεί επιτυχώς τα καθήκοντά της όσον αφορά τον εντοπισμό, την προπαρασκευή και την αξιολόγηση των μέτρων και της νομοθεσίας στον τομέα του περιβάλλοντος,

- συμβολή στην παρακολούθηση περιβαλλοντικών μέτρων μέσω κατάλληλης υποστήριξης για την αναφορά απαιτήσεων (περιλαμβανομένης και της συμμετοχής στη σύνταξη ερωτηματολογίων, της επεξεργασίας εκθέσεων από τα κράτη μέλη και της διανομής των αποτελεσμάτων), σύμφωνα με το πολυετές πρόγραμμα εργασιών και με το στόχο του συντονισμού των εκθέσεων,

- παροχή συμβουλών σε επιμέρους κράτη μέλη, κατόπιν αιτήσεώς τους, και εφόσον αυτό συνάδει με το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών του Οργανισμού, ως προς την εξέλιξη, εγκαθίδρυση και επέκταση των συστημάτων τους για την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών μέτρων, υπό την προϋπόθεση ότι οι δραστηριότητες αυτές δεν θέτουν σε κίνδυνο την εκπλήρωση των άλλων καθηκόντων που θεσπίζει το άρθρο αυτό. Οι συμβουλές αυτές μπορούν επίσης να συμπεριλαμβάνουν αξιολογήσεις από ομάδες ειδικών εμπειρογνωμόνων μετά από συγκεκριμένη αίτηση κρατών μελών·

iii) συλλογή, καταγραφή και εκτίμηση δεδομένων περί της καταστάσεως του περιβάλλοντος, κατάρτιση εκθέσεων πραγματογνωμοσύνης για την ποιότητα, ευαισθησία και πιέσεις επί του περιβάλλοντος στο έδαφος της Κοινότητας, προκειμένου να υπάρχουν ενιαία κριτήρια εκτιμήσεως των περιβαλλοντικών δεδομένων που θα εφαρμόζονται σε όλα τα κράτη μέλη, περαιτέρω εξέλιξη και διατήρηση ενός κέντρου αναφοράς πληροφοριών για το περιβάλλον. Η Επιτροπή χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές κατά την εξασφάλιση της εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας περιβάλλοντος"·

"vi) δημοσίευση ανά πενταετία έκθεσης για την κατάσταση, τις τάσεις και τις προοπτικές στον τομέα του περιβάλλοντος, η οποία θα συμπληρώνεται από εκθέσεις δεικτών οι οποίες θα εστιάζονται σε ειδικά θέματα,"·

β) προστίθενται τα ακόλουθα σημεία:

"xi) εξασφάλιση ευρύτερης διάδοσης της περιβαλλοντικής πληροφόρησης, η οποία θα είναι αξιόπιστη και συγκρίσιμη, ιδιαίτερα για την κατάσταση του περιβάλλοντος, στην κοινή γνώμη και, προς τούτο, προαγωγή της χρήσης των νέων τηλεματικών τεχνολογιών για τον σκοπό αυτό·

xii) υποστήριξη της Επιτροπής στη διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών για την ανάπτυξη μεθοδολογιών και βέλτιστων πρακτικών περιβαλλοντικής αξιολόγησης·

xiii) υποστήριξη της Επιτροπής στη διάδοση των πληροφοριών ως προς τα αποτελέσματα της σχετικής περιβαλλοντικής έρευνας και υπό μορφή που θα βοηθήσει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ανάπτυξη πολιτικής.".

3. Το άρθρο 3 τροποποιείται ως εξής:

α) Στην παράγραφο 1, προστίθενται οι ακόλουθες λέξεις, τιθέμενες σε νέα γραμμή:

"συμπεριλαμβανομένης και της τοποθέτησης των απόψεων αυτών στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης."·

β) στην παράγραφο 2:

i) στο δεύτερο εδάφιο, η τελευταία γραμμή αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"- προστασία των ακτών και της θάλασσας."·

ii) το πέμπτο εδάφιο διαγράφεται·

γ) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

"3. Ο Οργανισμός μπορεί επίσης να συνεργάζεται στην ανταλλαγή πληροφοριών με άλλους φορείς, περιλαμβανομένου και του δικτύου IMPEL.

Κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων του, ο Οργανισμός αποφεύγει τις επικαλύψεις με τις δραστηριότητες που έχουν ήδη αναλάβει άλλοι φορείς και όργανα.".

4. Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής:

α) Στην παράγραφο 2, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: "Τα κράτη μέλη εξακολουθούν να ενημερώνουν τον Οργανισμό σχετικά με τα κύρια στοιχεία που συγκροτούν τα εθνικά τους δίκτυα πληροφοριών σε θέματα περιβάλλοντος. Τα κράτη μέλη συνεργάζονται, όπου απαιτείται, με τον Οργανισμό και συμβάλλουν στο έργο της ευρωπαϊκής ενημέρωσης σχετικά με το περιβάλλον και στην τήρηση του δικτύου σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασιών του Οργανισμού με τη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων πανεθνικά. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να συνεργάζονται και μεταξύ τους όσον αφορά αυτές τις δραστηριότητες σε διεθνικό επίπεδο.".

β) στην παράγραφο 4, δεύτερη πρόταση, οι όροι "σε συγκεκριμένη γεωγραφική ζώνη", διαγράφονται·

γ) στην παράγραφο 5, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: "Τα θεματικά κέντρα καθορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο όπως ορίζεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1, για περίοδο που δεν υπερβαίνει τη διάρκεια κάθε πολυετούς προγράμματος εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 4. Ο καθορισμός αυτός μπορεί ωστόσο να ανανεωθεί.".

5. Το άρθρο 8 τροποποιείται ως εξής:

α) Στην παράγραφο 1, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"1. Το διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού αποτελείται από έναν αντιπρόσωπο κάθε κράτους μέλους και από δύο αντιπροσώπους της Επιτροπής. Επί πλέον, μπορεί να περιλαμβάνει έναν αντιπρόσωπο από κάθε άλλη χώρα που συμμετέχει στον οργανισμό, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις."·

β) στην παράγραφο 2, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: "Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει προεδρείο στο οποίο μπορεί να αναθέτει τη λήψη εκτελεστικών αποφάσεων, σύμφωνα με τους κανόνες που θεσπίζει."·

γ) οι παράγραφοι 3 και 4, αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

"3. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών του.

4. Το διοικητικό συμβούλιο θεσπίζει πολυετές πρόγραμμα εργασιών σύμφωνα με τους τομείς προτεραιότητας που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 και με βάση σχέδιο που υποβάλλει ο εκτελεστικός διευθυντής που αναφέρεται στο άρθρο 9, μετά από διαβούλευση με την επιστημονική επιτροπή του άρθρου 10 και αφού λάβει τη γνώμη της Επιτροπής. Το πολυετές πρόγραμμα εργασιών περιλαμβάνει, χωρίς να θίγεται η ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού της Κοινότητας, πολυετή πρόβλεψη του προϋπολογισμού."·

δ) στην παράγραφο 6, πρώτη πρόταση, οι όροι "έως τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους" αντικαθίστανται από τους όρους "έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους".

6. Το άρθρο 9 παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

α) η πέμπτη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"- όλα τα ζητήματα προσωπικού, όσον αφορά την εκτέλεση των καθηκόντων που ορίζονται στο άρθρο 8, παράγραφοι 4 και 5,"·

β) η έκτη περίπτωση διαγράφεται.

7. Στο άρθρο 10 η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"2. Η επιστημονική επιτροπή αποτελείται από μέλη που διαθέτουν ιδιαίτερη εξειδίκευση στον τομέα του περιβάλλοντος, διορίζονται δε από το διοικητικό συμβούλιο για περίοδο τεσσάρων ετών, με δυνατότητα ανανέωσης για μία ακόμη φορά, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων, τους επιστημονικούς τομείς που πρέπει να εκπροσωπούνται στην επιτροπή προκειμένου να επικουρεί τον Οργανισμό στους τομείς της δραστηριότητάς του. Η λειτουργία της ρυθμίζεται από τον εσωτερικό κανονισμό που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2."

8. Το άρθρο 15 τροποποιείται ως εξής:

α) Παρεμβάλλεται μια νέα παράγραφος ως εξής:

"2α. Ο Οργανισμός μπορεί να συνεργάζεται σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος με φορείς χωρών που δεν είναι μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, οι οποίοι μπορούν να παράσχουν δεδομένα, πληροφορίες και εμπειρογνωμοσύνη, μεθοδολογίες συλλογής δεδομένων, αναλύσεις και εκτιμήσεις που είναι αμοιβαίου ενδιαφέροντος και κρίνονται απαραίτητες για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου του Οργανισμού."

β) η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"3. Η συνεργασία που αναφέρεται στις παραγράφους 1, 2 και 2α, πρέπει ιδίως να λαμβάνει υπόψη την ανάγκη αποφυγής αλληλεπικαλύψεων."

9. Το άρθρο 20 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"1. Ο Οργανισμός αξιολογεί τις επιδόσεις και την απόδοσή του πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου 1999 και υποβάλλει έκθεση στο διοικητικό συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή και το Συμβούλιο.

2. Το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2003 και βάσει έκθεσης της Επιτροπής, το Συμβούλιο επανεξετάζει την πρόοδο και τα καθήκοντα του Οργανισμού σε συνάρτηση με τη γενική περιβαλλοντική πολιτική της Κοινότητας."

10. Στο παράρτημα, μέρος Β, το σημείο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"1. Ο Οργανισμός χρησιμοποιεί, στο μέτρο του δυνατού, πληροφορίες που συλλέγονται μέσω των επισήμων στατιστικών υπηρεσιών της Κοινότητας. Οι πληροφορίες αυτές προκύπτουν από τις εργασίες της Eurostat και των εθνικών στατιστικών υπηρεσιών στον τομέα της συλλογής, επικύρωσης και διάδοσης κοινωνικών και οικονομικών στατιστικών, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών λογαριασμών και των σχετικών πληροφοριών. Ο Οργανισμός αξιοποιεί ιδίως τις εργασίες της Eurostat και των εθνικών στατιστικών γραφείων δυνάμει της απόφασης 94/808/ΕΟΚ(7), που αφορούν στατιστικές για τις: α) ανθρώπινες δραστηριότητες που συνεπάγονται πιέσεις που ασκούνται στο περιβάλλον και β) για κοινωνιακές και οικονομικές αποκρίσεις στις ως άνω πιέσεις.".

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Λουξεμβούργο, 29 Απριλίου 1999.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

W. MÜLLER

(1) ΕΕ C 255 της 20.8.1997, σ. 9 και ΕΕ C 123 της 22.4.1998, σ. 6.

(2) ΕΕ C 73 της 9.3.1998, σ. 103.

(3) ΕΕ C 180 της 11.6.1998, σ. 32.

(4) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 1998 (ΕΕ C 80 της 16.3.1998, σ. 134), κοινή θέση του Συμβουλίου της 20ής Ιουλίου 1998 (ΕΕ C 364 της 25.11.1998, σ. 1) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9.2.1999 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(5) ΕΕ L 120 της 11.5.1990, σ. 1.

(6) ΕΕ 314 της 7.12.1994, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2610/95 (ΕΕ L 268 της 10.11.1995, σ. 1).

(7) Απόφαση 94/808/ΕΚ του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 1994, σχετικά με τη θέσπιση τετραετούς προγράμματος (1994-1997) για την ανάπτυξη του περιβαλλοντικού παράγοντα των κοινοτικών στατιστικών (ΕΕ L 328 της 20.12.1994, σ. 58).