31999L0105

Οδηγία 1999/105/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1999, σχετικά με την εμπορία του δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 011 της 15/01/2000 σ. 0017 - 0040


ΟΔΗΓΙΑ 1999/105/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 22ας Δεκεμβρίου 1999

σχετικά με την εμπορία του δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 37,

την πρόταση της Επιτροπής(1),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(2),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(3),

Εκτιμώντας τα εξής:

(1) Η οδηγία 66/404/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1966, περί εμπορίας του δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού(4) και η οδηγία 71/161/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 30ής Μαρτίου 1971, περί κανόνων εξωτερικής ποιότητας του δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού που αποτελεί αντικείμενο εμπορίας στο εσωτερικό της Κοινότητας(5) έχουν τροποποιηθεί πολλές φορές· επ' ευκαιρία της περαιτέρω ουσιαστικής τροποποίησής τους, οι οδηγίες θα πρέπει, για λόγους σαφήνειας, να συνδυαστούν και να αναδιατυπωθούν·

(2) τα δάση καλύπτουν μεγάλο τμήμα της Κοινότητας και διαδραματίζουν πολυλειτουργικό ρόλο βάσει των κοινωνικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών, οικολογικών και πολιτιστικών λειτουργιών τους· χρειάζονται ειδικές προσεγγίσεις και δράσεις για τους διαφόρους τύπους δασών, ώστε να αναγνωρίζεται το ευρύ φάσμα φυσικών, κοινωνικών, οικονομικών και πολιτιστικών συνθηκών στα δάση της Κοινότητας· τόσο η ανανέωση των δασών αυτών όσο και η αναδάσωση απαιτούν βιώσιμη διαχείριση των δασών σε σχέση με τη δασική στρατηγική για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως αναφέρεται στο ψήφισμα του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 1998(6)·

(3) το δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό ειδών δένδρων και τεχνητών υβριδίων που είναι σημαντικά για δασοκομικούς σκοπούς θα πρέπει να είναι γενετικά προσαρμοσμένο στις τοπικές συνθήκες και υψηλής ποιότητας· η διατήρηση και η ενίσχυση της βιολογικής ποικιλομορφίας των δασών, περιλαμβανομένης της γενετικής ποικιλομορφίας των δένδρων, έχουν ουσιαστική σημασία για τη βιώσιμη διαχείριση των δασών·

(4) στο βαθμό που αφορούν φυτοϋγειονομικά θέματα, οι εναρμονισμένοι όροι πρέπει να συμφωνούν με την οδηγία 77/93/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1976, περί των μέτρων προστασίας κατά της εισαγωγής στα κράτη μέλη οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας(7)·

(5) η δασοκομική έρευνα έχει αποδείξει ότι, προκειμένου τα δάση να έχουν αυξημένη αξία, μεταξύ άλλων από άποψη σταθερότητας, προσαρμογής, ανθεκτικότητας, παραγωγικότητας και ποικιλομορφίας, πρέπει να χρησιμοποιείται πολλαπλασιαστικό υλικό υψηλής γενετικής και φαινοτυπικής ποιότητας, προσαρμοσμένο στην τοποθεσία και υψηλής ποιότητας· οι σπόροι δασοκομίας θα πρέπει να ανταποκρίνονται, όπου απαιτείται, σε ορισμένα πρότυπα ποιότητας για τα εξωτερικά χαρακτηριστικά·

(6) στο πλαίσιο της εδραίωσης της εσωτερικής αγοράς, απαιτείται η απομάκρυνση τυχόν υπαρχόντων ή ενδεχομένων φραγμών του εμπορίου που ενδέχεται να παρεμποδίσουν την ελεύθερη διακίνηση δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού εντός της Κοινότητας· προς το συμφέρον όλων των κρατών μελών, θα πρέπει να θεσπιστούν κοινοτικοί κανόνες που να επιβάλλουν τα πλέον υψηλά πρότυπα·

(7) οι κοινοτικοί κανόνες θα πρέπει να αναφέρονται στα φαινοτυπικά και γενετικά χαρακτηριστικά των σπόρων και των φυτών, καθώς και στα εξωτερικά χαρακτηριστικά του δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού·

(8) οι κανόνες αυτοί θα πρέπει να εφαρμόζονται στην εμπορία στα άλλα κράτη μέλη και στις εσωτερικές αγορές·

(9) οι κανόνες αυτοί θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις πρακτικές ανάγκες και να εφαρμόζονται μόνο στα είδη και τα τεχνητά υβρίδια που είναι σημαντικά για δασοκομικούς σκοπούς στο σύνολο ή μέρος της Κοινότητας·

(10) σε μερικά κράτη μέλη, η χρήση δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού της κατηγορίας "γνωστής πηγής", το οποίο δεν είναι εγκεκριμένο για εμπορία δυνάμει της οδηγίας 66/404/ΕΟΚ, είναι παραδοσιακή, συμβατή προς το κλίμα και απαραίτητη για δασικούς σκοπούς, και είναι, κατά συνέπεια, σκόπιμο να εγκριθεί η εμπορία του υλικού αυτού στα κράτη μέλη που το επιθυμούν ωστόσο, δεν είναι σκόπιμο να επιβληθεί στον τελικό χρήστη η εμπορία του υλικού αυτού σε όλα τα κράτη μέλη·

(11) ορισμένες περιοχές της Κοινότητας, όπως οι αλπικές, μεσογειακές ή βόρειες περιοχές, χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερες κλιματικές ή ευαίσθητες τοπικές συνθήκες, που δικαιολογούν ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά την εξωτερική ποιότητα του δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού ορισμένων ειδών·

(12) σύμφωνα με τη Γενική Δήλωση της 3ης Υπουργικής Διάσκεψης για την προστασία των δασών στην Ευρώπη που πραγματοποιήθηκε στη Λισσαβώνα, για την δασοφύτευση και την αναδάσωση, θα πρέπει να προτιμώνται ιθαγενή είδη και είδη τοπικής προέλευσης τα οποία είναι καλά προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκες·

(13) τα μέτρα της παρούσας οδηγίας δεν θα πρέτει να εφαρμόζονται στο πολλαπλασιαστικό υλικό που προορίζεται για εξαγωγή ή επανεξαγωγή σε τρίτες χώρες·

(14) όσον αφορά το κοινοτικό πολλαπλασιαστικό υλικό, η έγκριση του βασικού υλικού και, κατά συνέπεια, η οριόθέτηση των περιφερειών προέλευσης αποτελούν θεμελιώδεις συνιστώσες της επιλογής· τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόζουν ενιαίους κανόνες που να επιβάλλουν τα πλέον υψηλά πρότυπα για την έγκριση του βασικού υλικού· θα πρέπει να διατίθεται στην αγορά μόνο το πολλαπλασιαστικό υλικό που προέρχεται από το εν λόγω βασικό υλικό·

(15) το γενετικώς τροποποιημένο δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό θα πρέπει να διατίθεται στην αγορά μόνον εάν είναι ασφαλές για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον·

(16) θα πρέπει να πραγματοποιείται εκτίμηση των περιβαλλοντικών κινδύνων για το δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό που αποτελείται από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς· κατά συνέπεια, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει στο Συμβούλιο πρόταση κανονισμού με την οποία να διασφαλίζεται ότι οι διαδικασίες για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών κινδύνων και άλλα συναφή στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας έγκρισης, είναι ισοδύναμα με εκείνα που προβλέπονται στην οδηγία 90/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 1990, για την σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον(8)· μέχρις ότου αρχίσει να ισχύει ο εν λόγω κανονισμός, θα πρέπει να εφαρμόζεται η οδηγία 90/220/ΕΟΚ·

(17) το πολλαπλασιαστικό υλικό που πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας δεν θα πρέπει να υπόκειται σε εμπορικούς περιορισμούς άλλους από εκείνους που προβλέπει η παρούσα οδηγία·

(18) εξάλλου, θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να ορίζουν ότι, στην επικράτειά τους, πρέπει να διατίθενται στην αγορά μόνον τα τμήματα φυτών και τα φυτά προς φύτευση που ανταποκρίνονται στα καθοριζόμενα πρότυπα·

(19) τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να επιβάλλουν πρόσθετες ή αυστηρότερες απαιτήσεις για την έγκριση του βασικού υλικού που παράγεται στο έδαφός τους·

(20) τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταρτίσουν καταλόγους των περιφερειών προέλευσης στους οποίους να προσδιορίζεται, εφόσον είναι γνωστή, η καταγωγή του βασικού υλικού· τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταρτίσουν χάρτες στους οποίους να οριοθετούνται οι περιφέρειες προέλευσης·

(21) τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταρτίζουν εθνικά μητρώα του βασικού υλικού που εγκρίνεται στην επικράτειά τους· κάθε κράτος μέλος θα πρέπει επίσης να συντάσσει σύνοψη του εθνικού μητρώου με τη μορφή εθνικού καταλόγου·

(22) με βάση τους εν λόγω εθνικούς καταλόγους, η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσει τη δημοσίευση κοινοτικού εγγράφου·

(23) μετά τη συγκομιδή, οι επίσημοι φορείς θα πρέπει να εκδίδουν γενικό πιστοποιητικό για το πολλαπλασιαστικό υλικό που προέρχεται από εγκεκριμένο βασικό υλικό·

(24) είναι απαραίτητο να εξασφαλισθεί ότι, πέραν από την απαιτούμενη φαινοτυπική ή γενετική ποιότητα, το πολλαπλασιαστικό υλικό που προορίζεται για εμπορία ή διατίθεται στην αγορά αναγνωρίζεται κατάλληλα από τη συλλογή έως τη διάθεσή του στον τελικό χρήστη·

(25) επιπλέον, πρέπει να θεσπιστούν χωριστά κοινοτικά ποιοτικά πρότυπα για τα μοσχεύματα και, ενδεχομένως, τα φύτρα λεύκης·

(26) οι σπόροι θα πρέπει να διατίθενται στην αγορά μόνον εφόσον ανταποκρίνονται σε ορισμένα ποιοτικά πρότυπα και περιέχονται σε σφραγισμένες συσκευασίες·

(27) τα κράτη μέλη οφείλουν να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ελέγχου ώστε να εξασφαλίζεται κατά την εμπορία η τήρηση των απαιτήσεων όσον αφορά την φαινοτυπική ή τη γενετική ποιότητα, την ορθή αναγνώριση και τα πρότυπα για τα εξωτερικά ποιοτικά χαρακτηριστικά·

(28) το πολλαπλασιαστικό υλικό που πληροί τις απαιτήσεις αυτές πρέπει να υπόκειται μόνο στους εμπορικούς περιορισμούς που προβλέπουν οι κοινοτικοί κανόνες· σε ορισμένες περιπτώσεις, θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να απαγορεύουν τη διάθεση στον τελικό χρήστη δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού που είναι ακατάλληλο για χρήση στην επικράτειά τους·

(29) σε περιόδους παροδικών δυσχερειών εφοδιασμού ορισμένων ειδών πολλαπλασιαστικού υλικού που ανταποκρίνονται στις αρχές της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να γίνεται προσωρινά δεκτό, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, πολλαπλασιαστικό υλικό που υπόκειται σε λιγότερο αυστηρές απαιτήσεις·

(30) το δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό προέλευσης τρίτων χωρών θα πρέπει να διατίθεται στην αγορά εντός της Κοινότητας μόνο εάν παρέχει τις ίδιες εγγυήσεις με το κοινοτικό δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό όσον αφορά την έγκριση του βασικού του υλικού και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την παραγωγή του· το εισαγόμενο δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό που διατίθεται στην αγορά εντός της Κοινότητας, θα πρέπει να συνοδεύεται από γενικό πιστοποιητικό ή από επίσημο πιστοποιητικό εκδοθέν από τη χώρα προέλευσης, καθώς και από μητρώα περιέχοντα λεπτομέρειες σχετικά με όλα τα προς εξαγωγή φορτία·

(31) υπό ορισμένες προϋποθέσεις, ένα κράτος μέλος θα πρέπει να απαλλάσσεται πλήρως ή εν μέρει από τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας όσον αφορά ορισμένα είδη δένδρων·

(32) είναι επιθυμητό-να οργανωθούν προσωρινά πειράματα για την αναζήτηση καλύτερων εναλλακτικών λύσεων για την αντικατάσταση ορισμένων διατάξεων της παρούσας οδηγίας·

(33) θα πρέπει να εισαχθούν κοινοτικά μέτρα ελέγχου για να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή των απαιτήσεων και των όρων που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία σε όλα τα κράτη μέλη·

(34) οι τεχνικές προσαρμογές των παραρτημάτων, θα πρέπει να διευκολυνθούν με την εφαρμογή ταχείας διαδικασίας·

(35) τα μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να εγκριθούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(9)·

(36) με τη συνθήκη προσχώρησης του 1994, παρασχέθηκε στη Δημοκρατία της Φινλανδίας και στο Βασίλειο της Σουηδίας, μεταβατική περίοδος μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1999, για την εφαρμογή της οδηγίας 66/404/ΕΟΚ, στη δε Δημοκρατία της Φινλανδίας, και για την εφαρμογή της οδηγίας 71/161/ΕΟΚ· η μεταβατική αυτή περίοδος θα πρέπει να παραταθεί ώστε να μπορέσουν οι προαναφερόμενες χώρες να διατηρήσουν τα εθνικά τους συστήματα μέχρι την ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας οδηγίας το αργότερο,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στην παραγωγή με σκοπό την εμπορία και στην εμπορία του δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού εντός της Κοινότητας.

Άρθρο 2

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί ή/και κατατάξεις:

α) Δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό:

Το πολλαπλασιαστικό υλικό των ειδών δένδρων και των τεχνητών υβριδίων τους, τα οποία είναι σημαντικά για δασοκομικούς σκοπούς στο σύνολο ή μέρος της Κοινότητας και συγκεκριμένα εκείνα που αναφέρονται στο παράρτημα Ι.

β) Πολλαπλασιαστικό υλικό σημαίνει τα ακόλουθα:

i) μονάδα σπόρου:

κώνοι, ταξικαρπίες, καρποί και σπόροι που προορίζονται για την παραγωγή μητρικού υλικού·

ii) μέρη φυτών:

μοσχεύματα βλαστού, μοσχεύματα φύλλων και μοσχεύματα ριζών, έκφυτα ή έμβρυα για μικροπολλαπλασιασμό, οφθαλμοί, καταβολάδες, ρίζες, εμβόλια, παραφυάδες και άλλα μέρη φυτού που προορίζονται για την παραγωγή μητρικού υλικού·

iii) μητρικό υλικό:

φυτά που έχουν παραχθεί από μονάδες σπόρου, από μέρη φυτών ή από φυτά με φυσική αναγέννηση.

γ) Βασικό υλικό σημαίνει τα ακόλουθα:

i) πηγή σπόρου:

τα δένδρα στην περιοχή όπου συλλέγονται οι σπόροι·

ii) δασοσυστάδα:

συγκεκριμένος πληθυσμός δένδρων με επαρκώς ομοιογενή σύνθεση·

iii) αγρός σποροπαραγωγής:

φυτεία επιλεγμένων κλώνων ή οικογενειών η οποία είναι απομονωμένη ή της οποίας η διαχείριση ασκείται κατά τρόπον ώστε να αποφεύγεται ή να περιορίζεται η επικονίαση από εξωτερικές πηγές, και η οποία εξασφαλίζει τη συχνή, άφθονη και εύκολη συγκομιδή σπόρων·

iv) γονικά φυτά οικογένειας:

δένδρα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή απογόνων με ελεγχόμενη ή ελεύθερη επικονίαση ενός γνωστού γονικού φυτού που χρησιμοποιείται ως θηλυκό, με τη γύρη ενός γονικού φυτού (αμφιθαλής) ή ορισμένων γνωστών ή άγνωστων γονικών φυτών (ετεροθαλής)·

v) κλώνος:

ομάδα ατόμων κλώνων (ramets) που προέρχονται από τον ίδιο πρόδρομο (ortet) με αγενή πολλαπλασιασμό, για παράδειγμα με μοσχεύματα, μικροπολλαπλασιασμό, εμβολιασμό, καταβολάδες ή διαίρεση·

vi) μείγμα κλώνων:

μείγμα γνωστών κλώνων σε καθορισμένες αναλογίες.

δ) Αυτόχθων και ιθαγενής:

i) αυτόχθων συστάδα ή πηγή σπόρου:

η αυτόχθων συστάδα ή πηγή σπόρου ανανεώνεται κανονικά συνεχώς με φυσική αναγέννηση. Η συστάδα ή πηγή σπόρου μπορεί να ανανεώνεται τεχνητά με πολλαπλασιαστικό υλικό που συλλέγεται από την ίδια συστάδα ή πηγή σπόρου ή από γειτονικές αυτόχθονες συστάδες ή πηγές σπόρου·

ii) ιθαγενής συστάδα ή πηγή σπόρου:

η ιθαγενής συστάδα ή πηγή σπόρου είναι μία αυτόχθων συστάδα ή πηγή σπόρου ή μια συστάδα ή πηγή σπόρου που έχει δημιουργηθεί τεχνητά από σπόρο του οποίου η καταγωγή ευρίσκεται στην ίδια περιφέρεια προέλευσης.

ε) Καταγωγή:

Για την αυτόχθονα συστάδα ή πηγή σπόρου, η καταγωγή είναι ο τόπος στον οποίο φύονται τα δένδρα. Για τη μη αυτόχθονα συστάδα ή πηγή σπόρου, η καταγωγή είναι ο τόπος από τον οποίο είχαν αρχικά εισαχθεί οι σπόροι ή τα φυτά. Η καταγωγή της συστάδας ή της πηγής σπόρου μπορεί να είναι άγνωστη.

στ) Προέλευση:

Ο τόπος όπου φύονται οι δασοσυστάδες.

ζ) Περιφέρεια προέλευσης:

Για ένα είδος ή υποείδος, η περιφέρεια προέλευσης είναι η περιοχή ή ομάδα περιοχών στις οποίες επικρατούν επαρκώς ομοιόμορφες οικολογικές συνθήκες και στις οποίες απαντούν δασοσυστάδες ή πηγές σπόρου με παρεμφερή φαινοτυπικά ή γενετικά χαρακτηριστικά, λαμβανομένων υπόψη των υψομετρικών ορίων ανάλογα με την περίπτωση.

η) Παραγωγή:

Η παραγωγή περιλαμβάνει όλα τα στάδια από τη δημιουργία της μονάδας σπόρου, τη μετατροπή από μονάδα σπόρου σε σπόρο και την καλλιέργεια του μητρικού υλικού από σπόρους και μέρη φυτών.

θ) Εμπορία:

Η έκθεση προς πώληση, η προσφορά προς πώληση, η πώληση ή η παράδοση σε τρίτο συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης με σύμβαση παροχής υπηρεσιών.

ι) Προμηθευτής:

Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ασχολείται επαγγελματικά με την εμπορία ή την εισαγωγή δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού.

ια) Επίσημος φορέας σημαίνει τα ακόλουθα:

i) αρχή, η οποία συστήνεται ή ορίζεται από το κράτος μέλος υπό την εποπτεία της εθνικής κυβέρνησης και η οποία είναι αρμόδια για θέματα που αφορούν τον έλεγχο της εμπορίας ή/και της ποιότητας του δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού,

ii) οποιαδήποτε κρατική αρχή που έχει συσταθεί,

- είτε σε εθνικό επίπεδο,

- είτε σε περιφερειακό επίπεδο, υπό την εποπτεία των εθνικών αρχών, μέσα στα όρια που ορίζει το σύνταγμα του οικείου κράτους μέλους.

Οι προαναφερόμενες αρχές μπορούν, σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία, να μεταβιβάζουν τα καθήκοντα, τα οποία, σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, πρέπει να εκτελούνται υπό την εξουσία και την εποπτεία τους, σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, στο οποίο, δυνάμει του επισήμως εγκεκριμένου καταστατικού του, ανατίθενται συγκεκριμένα δημόσια καθήκοντα, υπό την προϋπόθεση ότι το πρόσωπο αυτό και τα μέλη του δεν έχουν προσωπικό συμφέρον στην έκβαση των μέτρων που λαμβάνει.

Εξάλλου, με τη διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 2, είναι δυνατόν να εγκρίνονται άλλα νομικά πρόσωπα, τα οποία συστήνονται εξ ονόματος του φορέα που αναφέρεται στο σημείο i) και τα οποία ενεργούν υπό την εξουσία και την εποπτεία του φορέα αυτού, υπό την προϋπόθεση ότι τα πρόσωπα αυτά δεν έχουν προσωπικό συμφέρον στην έκβαση των μέτρων που λαμβάνουν.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τους αρμόδιους επίσημους φορείς τους. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές στα άλλα κράτη μέλη.

ιβ) Το δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό υποδιαιρείται στις εξής κατηγορίες:

i) "γνωστής πηγής"

πολλαπλασιαστικό υλικό προερχόμενο από βασικό υλικό, το οποίο μπορεί να είναι είτε πηγή σπόρου είτε δασοσυστάδα που βρίσκεται σε μια συγκεκριμένη περιφέρεια προέλευσης και το οποίο πληροί τις απαιτήσεις του Παραρτήματος ΙΙ·

ii) "επιλεγμένο"

πολλαπλασιαστικό υλικό προερχόμενο από βασικό υλικό το οποίο συνίσταται σε δασοσυστάδας η οποία ευρίσκεται σε μια συγκεκριμένη περιφέρεια προέλευσης, και το οποίο έχει επιλεχθεί με φαινοτυπικά κριτήρια στο επίπεδο του πληθυσμού και πληροί τις απαιτήσεις του παραρτήματος ΙΙΙ·

iii) "χαρακτηρισμένο"

πολλαπλασιαστικό υλικό προερχόμενο από βασικό υλικό, το οποίο συνίσταται σε αγρό σποροπαραγωγής, γονικά φυτά οικογενειών, κλώνους ή μίγματα κλώνων, και το οποίο έχει επιλεχθεί φαινοτυπικά σε ατομικό επίπεδο και πληροί τις απαιτήσεις του παραρτήματος IV. Η διεξαγωγή ή ολοκλήρωση δοκιμών δεν είναι απαραίτητη·

iv) "δοκιμασμένο"

πολλαπλασιαστικό υλικό προερχόμενο από βασικό υλικό, το οποίο συνίσταται σε δασοσυστάδες, αγρούς σποροπαραγωγής, γονικά φυτά οικογενειών, κλώνους ή μίγματα κλώνων. Η ανωτερότητα του πολλαπλασιαστικού υλικού πρέπει να έχει αποδειχθεί με συγκριτικές δοκιμές ή με εκτίμηση της ανωτερότητας του πολλαπλασιαστικού υλικού που υπολογίζεται από τη γενετική αξιολόγηση των στοιχείων του βασικού υλικού. Το υλικό πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του παραρτήματος V.

Άρθρο 3

1. Ο κατάλογος των ειδών και των τεχνητών υβριδίων του παραρτήματος Ι μπορεί να τροποποιείται με τη διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 3.

2. Στο μέτρο που ορισμένα είδη και τεχνητά υβρίδια δεν υπόκεινται στα μέτρα της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν εξίσου ή λιγότερο αυστηρά μέτρα στην επικράτειά τους.

3. Τα μέτρα της παρούσας οδηγίας δεν εφαρμόζονται στο δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό με τη μορφή μητρικού υλικού ή μερών φυτών το οποίο αποδεδειγμένως δεν προορίζεται για δασοκομικούς σκοπούς.

Στις περιπτώσεις αυτές, το υλικό συνοδεύεται από ετικέτα ή άλλο έγγραφο που απαιτείται δυνάμει άλλων κοινοτικών ή εθνικών διατάξεων οι οποίες ισχύουν για το υλικό αυτό για τον προτεινόμενο σκοπό. Ελλείψει τέτοιων διατάξεων, στην περίπτωση που ο προμηθευτής ασχολείται με υλικό που προορίζεται για δασικούς σκοπούς και με υλικό το οποίο αναφέρεται ότι προορίζεται για σκοπούς άλλους, πλην των δασικών, το τελευταίο αυτό υλικό συνοδεύεται από ετικέτα ή άλλο έγγραφο στην οποία αναγράφεται "Για μη δασική χρήση".

4. Τα μέτρα της παρούσας οδηγίας δεν εφαρμόζονται στο δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό που αποδεδειγμένως προορίζεται για εξαγωγή ή επανεξαγωγή σε τρίτες χώρες.

Άρθρο 4

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι, για την παραγωγή του δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού που προορίζεται για εμπορία, χρησιμοποιείται μόνον εγκεκριμένο βασικό υλικό.

2. Το βασικό υλικό μπορεί να εγκρίνεται μόνον:

α) από τους επίσημους φορείς, εάν πληροί τις απαιτήσεις των παραρτημάτων ΙΙ, ΙΙΙ, IV ή V, ανάλογα με την περίπτωση·

β) με αναφορά σε μία μονάδα γνωστή ως "η μονάδα έγκρισης". Κάθε μονάδα έγκρισης αναγνωρίζεται με έναν και μόνο αριθμό μητρώου.

3. Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι:

α) η έγκριση ανακαλείται σε περίπτωση που παύουν να πληρούνται οι απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας,

β) μετά την έγκριση, το βασικό υλικό που προορίζεται για την παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού των κατηγοριών "επιλεγμένο", "χαρακτηρισμένο" και "δοκιμασμένο" ελέγχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

4. Για να διατηρηθούν οι φυτικοί γενετικοί πόροι που χρησιμοποιούνται στη δασοκομία κατά τα προβλεπόμενα σε ειδικούς όρους που θα καθορισθούν σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 3 ώστε να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις σε σχέση με την επιτόπου διατήρηση και την αειφόρο χρήση των φυτογενετικών πόρων μέσω της καλλιέργειας και της εμπορίας δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού καταγωγής που έχουν προσαρμοσθεί φυσικά στις τοπικές και περιφερειακές συνθήκες και απειλούνται από γενετική διάβρωση, τα κράτη μέλη μπορούν να αποκλίνουν από τις απαιτήσεις της παραγράφου 2 και των παραρτημάτων ΙΙ, ΙΙΙ, IV και V εφόσον καθορίζονται ειδικές προϋποθέσεις με τη διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 3.

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να εγκρίνουν, για ανώτατη περίοδο 10 ετών, στο σύνολο ή μέρος της επικράτειάς τους, βασικό υλικό για την παραγωγή δοκιμασμένου πολλαπλασιαστικού υλικού όταν, από τα προσωρινά αποτελέσματα της γενετικής αξιολόγησης ή των συγκριτικών δοκιμών που αναφέρονται στο παράρτημα V, συνάγεται ότι το βασικό υλικό θα πληροί, στο τέλος των δοκιμών, τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας όσον αφορά την έγκριση.

Άρθρο 5

1. Εάν το βασικό υλικό που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 αποτελείται από γενετικώς τροποποιημένο οργανισμό, κατά την έννοια του άρθρου 2, σημεία 1 και 2 της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ, το εν λόγω υλικό γίνεται δεκτό μόνον εφόσον είναι ασφαλές για την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον.

2. Για το γενετικώς τροποποιημένο βασικό υλικό που αναφέρεται στην παράγραφο 1:

α) πρέπει να διεξάγεται εκτίμηση των περιβαλλοντικών κινδύνων ισοδύναμη με εκείνη που προβλέπεται στην οδηγία 90/220/ΕΟΚ·

β) οι διαδικασίες που εξασφαλίζουν ότι η εκτίμηση των περιβαλλοντικών κινδύνων και άλλα συναφή στοιχεία είναι ισοδύναμα με εκείνα που προβλέπονται στην οδηγία 90/220/ΕΟΚ, θεσπίζονται, βάσει προτάσεως της Επιτροπής, με κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου βάσει της κατάλληλης νομικής βάσης της συνθήκης. Μέχρις ότου αρχίσει να ισχύει ο κανονισμός αυτός, το γενετικώς τροποποιημένο βασικό υλικό γίνεται δεκτό μόνο για εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο δυνάμει του άρθρου 10 της παρούσας οδηγίας, εφόσον επιτραπεί προηγουμένως σύμφωνα με την οδηγία 90/220/ΕΟΚ·

γ) τα άρθρα 11 έως 18 της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ δεν εφαρμόζονται πλέον στο γενετικώς τροποποιημένο βασικό υλικό που έχει επιτραπεί σύμφωνα με τον κανονισμό που αναφέρεται στο σημείο β)·

δ) οι τεχνικές και οι επιστημονικές λεπτομέρειες για τη διεξαγωγή της εκτίμησης των περιβαλλοντικών κινδύνων θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 3.

Άρθρο 6

1. Σχετικά με το δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό που προέρχεται από εγκεκριμένο βασικό υλικό, τα κράτη μέλη θεσπίζουν διατάξεις σύμφωνα με τα ακόλουθα σημεία α) έως δ):

α) το υλικό των ειδών του παραρτήματος Ι διατίθεται στο εμπόριο μόνον εάν υπάγεται στις κατηγορίες "γνωστής πηγής", "επιλεγμένο", "χαρακτηρισμένο" ή "δοκιμασμένο" και πληροί τις απαιτήσεις των παραρτημάτων ΙΙ, ΙΙΙ, IV, και V, αντίστοιχα,

β) το υλικό των τεχνητών υβριδίων του παραρτήματος Ι, διατίθεται στο εμπόριο μόνον εάν υπάγεται στις κατηγορίες "επιλεγμένο", "χαρακτηρισμένο" και "δοκιμασμένο" και πληροί τις απαιτήσεις των παραρτημάτων ΙΙΙ, IV και V, αντίστοιχα,

γ) το υλικό των ειδών και των τεχνητών υβριδίων του παραρτήματος Ι, τα οποία έχουν παραχθεί με αγενή πολλαπλασιασμό, διατίθεται στο εμπόριο μόνον εάν έχει ταξινομηθεί στις κατηγορίες "επιλεγμένο", "χαρακτηρισμένο" ή "δοκιμασμένο" και πληροί τις απαιτήσεις των παραρτημάτων ΙΙΙ, IV και V, αντίστοιχα. Το πολλαπλασιαστικό υλικό της κατηγορίας "επιλεγμένο" μπορεί να διατίθεται στο εμπόριο μόνο εάν έχει πολλαπλασιαστεί μαζικά από σπόρους,

δ) το υλικό των ειδών και των τεχνητών υβριδίων του παραρτήματος Ι, το οποίο συνίσταται πλήρως ή εν μέρει από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς, διατίθεται στο εμπόριο μόνον εάν έχει ταξινομηθεί στην κατηγορία "δοκιμασμένο" και πληροί τις απαιτήσεις του παραρτήματος V.

2. Οι κατηγορίες στις οποίες μπορεί να υπάγεται προκειμένου να διατεθεί στην αγορά το πολλαπλασιαστικό υλικό που προέρχεται από τους διαφορετικούς τύπους βασικού υλικού καθορίζονται στον πίνακα του παραρτήματος VI.

3. Το δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό των ειδών και των τεχνητών υβριδίων του παραρτήματος Ι διατίθενται στην αγορά μόνον εάν πληροί τις σχετικές απαιτήσεις του παραρτήματος VII.

Τα μέρη φυτών και το μητρικό υλικό επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά μόνο εάν πληρούν τις απαιτήσεις των επικρατέστερων διεθνών προτύπων, μετά την έγκρισή τους σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφος 3.

4. Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι οι προμηθευτές δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού καταχωρούνται επισήμως. Ο αρμόδιος επίσημος φορέας μπορεί να θεωρεί ότι οι προμηθευτές, που είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε μητρώα δυνάμει της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ, είναι εγγεγραμμένοι για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας. Ωστόσο, οι προμηθευτές αυτοί πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

5. Παρά τις διατάξεις της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν στους προμηθευτές στην επικράτειά τους να διαθέτουν στην αγορά κατάλληλες ποσότητες:

α) δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού για δοκιμές, επιστημονικούς σκοπούς, εργασίες επιλογής ή τη διατήρηση γενετικού υλικού, και

β) μονάδων σπόρων που αποδεδειγμένα δεν προορίζονται για δασοκομικούς σκοπούς.

6. Οι όροι για τη χορήγηση των αδειών που αναφέρονται στην παράγραφο 5 από τα κράτη μέλη καθορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 3.

7. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, όταν το πολλαπλασιαστικό προέρχεται από βασικό υλικό που δεν πληροί όλες τις απαιτήσεις της αντίστοιχης κατηγορίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν την εμπορία αυτού του υλικού υπό όρους που θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 3.

8. Με τη διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 3, είναι δυνατόν να θεσπίζονται ειδικές διατάξεις προκειμένου να ληφθούν υπόψη εξελίξεις υπό τις οποίες είναι δυνατόν να διατίθεται στο εμπόριο δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό κατάλληλο για βιολογική παραγωγή.

Άρθρο 7

Όσον αφορά τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στα παραρτήματα ΙΙ έως V και VII, τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν πρόσθετες ή αυστηρότερες απαιτήσεις για την έγκριση βασικού υλικού και την παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού στην επικράτειά τους.

Άρθρο 8

Στην επικράτειά τους, τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν την έγκριση βασικού υλικού που προορίζεται για την παραγωγή δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού της κατηγορίας "γνωστής πηγής".

Άρθρο 9

1. Για το βασικό υλικό που προορίζεται για την παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού των κατηγοριών "γνωστής πηγής" και "επιλεγμένο", τα κράτη μέλη οριοθετούν, για τα συγκεκριμένα είδη, τις περιφέρειες προέλευσης.

2. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν και δημοσιεύουν χάρτες στους οποίους οριοθετούνται οι περιφέρειες προέλευσης. Οι χάρτες αποστέλλονται στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη.

Άρθρο 10

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν εθνικό μητρώο του βασικού υλικού των διαφόρων ειδών που εγκρίνονται στην επικράτειά τους. Στο εθνικό μητρώο καταχωρούνται πλήρεις λεπτομέρειες για κάθε μονάδα έγκρισης μαζί με τον μοναδικό αριθμό μητρώου της.

2. Συνοπτική παρουσίαση του εθνικού μητρώου με τη μορφή εθνικού καταλόγου καταρτίζεται από κάθε κράτος μέλος και διατίθεται, εφόσον ζητηθεί, στην Επιτροπή και στα λοιπά κράτη μέλη. Ο εθνικός κατάλογος έχει κοινή μορφή για κάθε μονάδα έγκρισης. Για τις κατηγορίες "γνωστής πηγής" και "επιλεγμένο", επιτρέπεται η υποβολή συνοπτικής παρουσίασης βάσει των περιφερειών προέλευσης. Πρέπει να παρέχονται τα εξής στοιχεία:

α) βοτανική ονομασία,

β) κατηγορία,

γ) σκοπός,

δ) τύπος βασικού υλικού,

ε) αριθμός μητρώου ή, ανάλογα με την περίπτωση, συνοπτική παρουσίαση, ή κωδικός ταυτότητας για την περιφέρεια προέλευσης,

στ) τοποθεσία: σύντομος τίτλος και, κατά περίπτωση, οποιοδήποτε από τα ακόλουθα στοιχεία:

i) για την κατηγορία "γνωστής πηγής": περιφέρεια προέλευσης και πεδίο γεωγραφικών συντεταγμένων,

ii) για την κατηγορία "επιλεγμένο": περιφέρεια προέλευσης και γεωγραφική θέση όπως προσδιορίζεται από το γεωγραφικό πλάτος και μήκος ή το πεδίο γεωγραφικών συντεταγμένων,

iii) για την κατηγορία "χαρακτηρισμένο": η ή οι ακριβείς γεωγραφικές θέσεις όπου διατηρείται το βασικό υλικό,

iv) για την κατηγορία "δοκιμασμένο": η ή οι ακριβείς γεωγραφικές θέσεις όπου διατηρείται το βασικό υλικό,

ζ) υψόμετρο ή πεδίο τιμών υψομέτρου,

η) περιοχή: η έκταση της ή των πηγών σπόρου, της ή των δασοσυστάδων ή του ή των αγρών σποροπαραγωγής,

θ) καταγωγή: αναφέρεται αν το βασικό υλικό είναι αυτόχθον/ιθαγενές, μη αυτόχθον/μη ιθαγενές ή αν η καταγωγή είναι άγνωστη. Για το μη αυτόχθον/μη ιθαγενές βασικό υλικό, πρέπει να δηλώνεται η καταγωγή εφόσον είναι γνωστή,

ι) για το υλικό της κατηγορίας "δοκιμασμένο" πρέπει να αναφέρεται εάν το υλικό αυτό είναι γενετικώς τροποποιημένο.

3. Η μορφή την οποία πρέπει να έχουν οι εθνικοί αυτοί κατάλογοι μπορεί να καθορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 2.

Άρθρο 11

1. Βάσει του εθνικού καταλόγου που παρέχει κάθε κράτος μέλος, η Επιτροπή μπορεί να δημοσιεύει κατάλογο με τίτλο "Κοινοτικός κατάλογος εγκεκριμένου βασικού υλικού για την παραγωγή δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού".

2. Ο κοινοτικός κατάλογος αντικατοπτρίζει τις λεπτομέρειες οι οποίες περιέχονται στους εθνικούς καταλόγους που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 και αναφέρει την περιοχή χρησιμοποίησης και κάθε έγκριση ή περιορισμό δυνάμει των άρθρων 8, 17 ή 20.

Άρθρο 12

1. Μετά τη συγκομιδή, οι επίσημοι φορείς εκδίδουν γενικό πιστοποιητικό με μοναδικό αριθμό μητρώου για το πολλαπλασιαστικό υλικό που προέρχεται από εγκεκριμένο βασικό υλικό, και στο οποίο παρέχονται, κατά περίπτωση, οι κατάλληλες πληροφορίες που προβλέπονται στο παράρτημα VIII.

2. Όταν το κράτος μέλος προβλέπει μεταγενέστερο αγενή πολλαπλασιασμό σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος, 2, εκδίδεται νέο γενικό πιστοποιητικό.

3. Για τα μείγματα που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 3 σημεία α), β), γ) ή ε), τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι είναι δυνατόν να προσδιοριστούν οι αριθμοί μητρώου των συστατικών των μειγμάτων και εκδίδουν νέο γενικό πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο με το οποίο αναγνωρίζεται το μείγμα.

Άρθρο 13

1. Σε όλα τα στάδια της παραγωγής, το πολλαπλασιαστικό υλικό διατηρείται χωριστά, ανάλογα με την συγκεκριμένη μονάδα έγκρισης. Κάθε παρτίδα πολλαπλασιαστικού υλικού αναγνωρίζεται ως εξής:

α) κωδικός και αριθμός του γενικού πιστοποιητικού·

β) βοτανική ονομασία·

γ) κατηγορία·

δ) σκοπός·

ε) τύπος του βασικού υλικού·

στ) αριθμός μητρώου ή κωδικός ταυτότητας της περιφέρειας προέλευσης·

ζ) περιφέρεια προέλευσης - για το πολλαπλασιαστικό υλικό των κατηγοριών "γνωστής πηγής" και "επιλεγμένο" ή άλλο πολλαπλασιαστικό υλικό, ανάλογα με την περίπτωση·

η) ανάλογα με την περίπτωση, εάν η καταγωγή του υλικού είναι αυτόχθων ή ιθαγενής, μη αυτόχθων ή μη ιθαγενής, ή αν η καταγωγή είναι άγνωστη·

θ) στην περίπτωση των μονάδων σπόρου, το έτος ωρίμανσης·

ι) ηλικία και τύπος του μητρικού υλικού φυταρίων ή μοσχευμάτων, ανεξαρτήτως αν προορίζονται για εντομή, μεταφύτευση· ή για τοποθέτηση σε εμπορευματοκιβώτια·

ια) εάν είναι γενετικώς τροποποιημένο.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και του άρθρου 6 παράγραφος 1, σημείο γ), τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν μεταγενέστερο αγενή πολλαπλασιασμό από μία και μόνο μονάδα έγκρισης στις κατηγορίες "επιλεγμένο", "χαρακτηρισμένο" και "δοκιμασμένο". Στις περιπτώσεις αυτές, το υλικό διατηρείται χωριστά και αναγνωρίζεται ως τέτοιο.

3. Με την επιφύλαξή των διατάξεων της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν:

α) σε μία και μόνη περιφέρεια προέλευσης, την ανάμιξη πολλαπλασιαστικού υλικού που προέρχεται από δύο ή περισσότερες μονάδες έγκρισης εντός της κατηγορίας "γνωστής πηγής" ή της κατηγορίας "επιλεγμένο".

β) όταν πραγματοποιείται ανάμιξη πολλαπλασιαστικού υλικού σε μία και μόνο περιφέρεια προέλευσης, από πηγές σπόρου και δασοσυστάδες της κατηγορίας "γνωστής πηγής", ότι η νέα συνδυασμένη παρτίδα πιστοποιείται ως "πολλαπλασιαστικό υλικό που προέρχεται από πηγή σπόρου".

γ) όταν πραγματοποιείται ανάμιξη πολλαπλασιαστικού υλικού που προέρχεται από μη αυτόχθον ή μη ιθαγενές βασικό υλικό με πολλαπλασιαστικό υλικό που προέρχεται από βασικό υλικό άγνωστης καταγωγής, ότι η νέα συνδυασμένη παρτίδα πιστοποιείται ως "άγνωστης καταγωγής".

δ) όταν πραγματοποιείται ανάμιξη σύμφωνα με τα σημεία α), β) ή γ), ότι ο κωδικός ταυτότητας για την περιφέρεια προέλευσης μπορεί να υποκαθιστά τον αριθμό μητρώου που προβλέπεται στην παράγραφο 1, σημείο στ)·

ε) την ανάμειξη πολλαπλασιαστικού υλικού που προέρχεται από μία και μόνο μονάδα έγκρισης από διαφορετικά έτη ωρίμανσης·

στ) όταν πραγματοποιείται ανάμειξη σύμφωνα με το σημείο ε), ότι πρέπει να καταγράφονται τα έτη ωρίμανσης και οι αναλογίες του υλικού από κάθε έτος.

Άρθρο 14

1. Το πολλαπλασιαστικό υλικό μπορεί να διατίθεται στην αγορά μόνον σε παρτίδες που είναι σύμφωνες με το άρθρο 13 και συνοδεύονται από ετικέτα ή άλλο έγγραφο του προμηθευτή ("ετικέτα ή έγγραφο του προμηθευτή") στο οποίο, πέραν των πληροφοριών που προβλέπονται στο άρθρο 13, περιέχονται και οι ακόλουθες ενδείξεις:

α) ο ή οι αριθμοί του γενικού πιστοποιητικού που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 12 ή αναφορά στο άλλο έγγραφο που χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 3·

β) το όνομα του προμηθευτή·

γ) η παρεχόμενη ποσότητα·

δ) οι λέξεις "προσωρινή έγκριση" για το πολλαπλασιαστικό υλικό της κατηγορίας "δοκιμασμένο" του οποίου το βασικό υλικό έχει εγκριθεί δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 5·

ε) εάν το υλικό προέρχεται από αγενή πολλαπλασιασμό.

2. Όσον αφορά τους σπόρους, η ετικέτα ή το έγγραφο του προμηθευτή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πρέπει να περιέχει και τις ακόλουθες πληροφορίες οι οποίες αξιολογούνται, στο μέτρο του δυνατού, με διεθνώς αποδεκτές τεχνικές:

α) καθαρότητα: το ποσοστό ανά βάρος καθαρού σπόρου, άλλου σπόρου και αδρανών υλικών του προϊόντος που διατίθεται στην αγορά ως παρτίδα σπόρου·

β) το ποσοστό βλαστικής ικανότητας του καθαρού σπόρου, ή, όταν η αξιολόγησή του είναι αδύνατη ή ανέφικτη, το ποσοστό βιωσιμότητας που υπολογίζεται βάσει ειδικής μεθόδου·

γ) το βάρος 1000 καθαρών σπόρων·

δ) αριθμός σπόρων που βλασταίνουν ανά χιλιόγραμμο του προϊόντος που διατίθεται στην αγορά ως σπόρος ή, όταν η αξιολόγησή του αριθμού αυτού είναι αδύνατη ή ανέφικτη, ο αριθμός βιώσιμων σπόρων ανά χιλιόγραμμο.

3. Για να εξασφαλίζεται η ταχεία διαθεσιμότητα των σπόρων της τρέχουσας εσοδείας, παρά το γεγονός ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η δοκιμή βλάστησης που προβλέπεται στην παράγραφο 2 σημείο β), τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν την εμπορία μέχρι τον πρώτο αγοραστή. Η τήρηση των όρων της παραγράφου 2 σημεία β) και δ), δηλώνεται από τον προμηθευτή το συντομότερο δυνατόν.

4. Για μικρές ποσότητες σπόρων, δεν ισχύουν οι απαιτήσεις της παραγράφου 2 σημεία β) και δ). Οι σχετικές ποσότητες και προϋποθέσεις μπορούν να καθορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 2.

5. Όσον αφορά τα Populus spp., τα κράτη μέλη ορίζουν ότι τα μέρη φυτών μπορούν να διατίθενται στο εμπόριο μόνον όταν στην ετικέτα ή το έγγραφο του προμηθευτή αναφέρεται ο αριθμός ταξινόμησης ΕΚ, σύμφωνα με το παράρτημα VII, μέρος Γ, παράγραφος 2, σημείο β).

6. Εάν για οποιαδήποτε κατηγορία του δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού χρησιμοποιείται έγχρωμη ετικέτα ή έγχρωμο έγγραφο, το χρώμα της ετικέτας ή του εγγράφου του προμηθευτή πρέπει να είναι κίτρινο για το πολλαπλασιαστικό υλικό "γνωστής πηγής", πράσινο για το "επιλεγμένο" πολλαπλασιαστικό υλικό, ρόδινο για το "χαρακτηρισμένο" πολλαπλασιαστικό υλικό και κυανό για το "δοκιμασμένο" πολλαπλασιαστικό υλικό.

7. Στην περίπτωση δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού που προέρχεται από βασικό υλικό που αποτελείται από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς, κάθε επίσημη ή ανεπίσημη ετικέτα ή έγγραφο σχετικό με την παρτίδα πρέπει να αναφέρεται σαφώς στο γεγονός αυτό.

Άρθρο 15

Οι μονάδες, σπόρου μπορούν να διατίθενται στο εμπόριο μόνο σε σφραγισμένες συσκευασίες. Το σύστημα σφράγισης είναι τέτοιο, ώστε να αχρηστεύεται όταν ανοίγεται το δέμα.

Άρθρο 16

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, με επίσημο σύστημα ελέγχου που καθορίζεται ή εγκρίνεται από αυτά, ότι το δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό από επιμέρους μονάδες έγκρισης ή παρτίδες παραμένει αναγνωρίσιμο καθ' όλη τη διαδικασία από τη συλλογή μέχρι την παράδοση στον τελικό χρήστη. Οι επίσημες επιθεωρήσεις των καταχωρημένων προμηθευτών πρέπει να διενεργούνται τακτικά.

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι αντίστοιχοι επίσημοι φορείς συνεργάζονται σε διοικητικό επίπεδο προκειμένου να λάβουν τις αναγκαίες πληροφορίες για την εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας, ιδίως όταν το δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό διακινείται από ένα κράτος μέλος σε άλλο.

3. Οι προμηθευτές διαβιβάζουν στους επίσημους φορείς στοιχεία με λεπτομέρειες όλων των φορτίων που έχουν στην κατοχή τους και διαθέτουν στο εμπόριο.

4. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παραγράφου 2, θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 2, το αργότερο στις 30 Ιουνίου 2002.

5. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την τήρηση των διατάξεων της παρούσας οδηγίας θεσπίζοντας κατάλληλες ρυθμίσεις για τον επίσημο έλεγχο του δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού κατά την παραγωγή με σκοπό την εμπορία και κατά την εμπορία.

6. Εφόσον είναι απαραίτητο για την εξασφάλιση της ομοιόμορφης εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, εμπειρογνώμονες της Επιτροπής, σε συνεργασία με τους επίσημους φορείς των κρατών μελών, μπορούν να πραγματοποιούν επιτόπιους ελέγχους, ιδίως δε μπορούν να ελέγχουν εάν το δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Το κράτος μέλος, στο έδαφος του οποίου πραγματοποιείται ο έλεγχος, παρέχει την απαραίτητη βοήθεια στους εμπειρογνώμονες για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Η Επιτροπή ενημερώνει τα κράτη μέλη σχετικά με τα αποτελέσματα των ελέγχων.

Άρθρο 17

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι το πολλαπλασιαστικό υλικό που διατίθεται στην αγορά σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν υπόκειται σε εμπορικούς περιορισμούς ως προς τα χαρακτηριστικά του, τις απαιτήσεις εξέτασης και επιθεώρησης, την επισήμανση και τη σφράγιση, άλλους από εκείνους που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.

2. Κατόπιν αίτησής του, μπορεί να επιτρέπεται σε κράτος μέλος, με τη διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 3, να απαγορεύει, στο σύνολο ή σε μέρος της επικράτειάς του, την εμπορία οριζόμενου πολλαπλασιαστικού υλικού στον τελικό χρήστη, για σπορά ή φύτευση.

Η άδεια αυτή χορηγείται μόνον εάν μπορεί να αποδειχθεί:

α) ότι η χρήση του προαναφερόμενου πολλαπλασιαστικού υλικού θα είχε, λόγω των φαινοτυπικών ή γενετικών χαρακτηριστικών του, αρνητικές επιπτώσεις στους δασοκομικούς, περιβαλλοντικούς ή γενετικούς πόρους, ή στη βιοποικιλότητα στο σύνολο ή σε μέρος του οικείου κράτους μέλους,

- βάσει στοιχείων που αφορούν την περιφέρεια προέλευσης ή την καταγωγή του υλικού, ή

- αποτελεσμάτων δοκιμών ή επιστημονικών ερευνών που πραγματοποιούνται σε κατάλληλη τοποθεσία είτε στην Κοινότητα, είτε εκτός Κοινότητας,

β) βάσει γνωστών αποτελεσμάτων δοκιμών, επιστημονικών ερευνών, ή των αποτελεσμάτων της δασοκομικής πρακτικής σχετικά με την επιβίωση και την ανάπτυξη του μητρικού υλικού όσον αφορά τα μορφολογικά και τα φυσιολογικά χαρακτηριστικά, ότι η χρήση του εν λόγω πολλαπλασιαστικού υλικού θα είχε, λόγω των χαρακτηριστικών του, αρνητικές επιπτώσεις στους δασοκομικούς, περιβαλλοντικούς ή γενετικούς πόρους, ή στη βιοποικιλότητα στο σύνολο ή σε μέρος του οικείου κράτους μέλους.

3. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παραγράφου 2, θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 3.

4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη τα οποία εφαρμόζουν το άρθρο 8 όσον αφορά το δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό της κατηγορίας "γνωστής πηγής", μπορούν να απαγορεύουν την εμπορία του υλικού αυτού στον τελικό χρήστη.

Άρθρο 18

1. Για την αντιμετώπιση προσωρινών δυσχερειών εφοδιασμού του τελικού χρήστη με δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, οι οποίες διαπιστώνονται σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη και δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν στο εσωτερικό της Κοινότητας, η Επιτροπή, κατόπιν αιτήματος ενός τουλάχιστον θιγόμενου κράτους μέλους και με τη διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 2 επιτρέπει σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη να εγκρίνουν γιά εμπορία, για περίοδο που αυτή καθορίζει, δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό ενός ή περισσοτέρων ειδών το οποίο ικανοποιεί λιγότερο αυστηρές απαιτήσεις.

Στην περίπτωση αυτή, οι ετικέτες ή τα έγγραφα του προμηθευτή που απαιτούνται δυνάμει του άρθρου 14 παράγραφος 1, αναφέρουν ότι πρόκειται για πολλαπλασιαστικό υλικό που πληροί λιγότερο αυστηρές απαιτήσεις.

2. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παραγράφου 1, θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 2.

Άρθρο 19

1. Το Συμβούλιο αποφασίζει, με ειδική πλειοψηφία και έπειτα από πρόταση της Επιτροπής, εάν το δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό που παράγεται σε τρίτη χώρα παρέχει τις ίδιες εγγυήσεις όσον αφορά την έγκριση του βασικού του υλικού και τα μέτρα που λαμβάνονται για την παραγωγή του με σκοπό την εμπορία με εκείνες που παρέχει το δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό που παράγεται στην Κοινότητα και το οποίο πληροί τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

2. Εκτός από τα ζητήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, το Συμβούλιο καθορίζει επίσης τα είδη, τον τύπο βασικού υλικού και τις κατηγορίες του δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού, καθώς και την περιφέρεια προέλευσής του, που μπορούν να διατίθενται στο εμπόριο δυνάμει της παραγράφου 1 στο εσωτερικό της Κοινότητας.

3. Μέχρις ότου το Συμβούλιο λάβει απόφαση δυνάμει της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη μπορούν, με τη διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 3, να εξουσιοδοτούνται να λαμβάνουν τις αποφάσεις αυτές. Σκοπός της άδειας αυτής είναι να εξασφαλίζεται ότι το προς εισαγωγή υλικό προσφέρει εχέγγυα, καθ' όλα ισοδύναμα προς τα εχέγγυα που προσφέρει το δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό που παράγεται στην Κοινότητα σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. Συγκεκριμένα, το εισαγόμενο αυτό υλικό πρέπει να συνοδεύεται από γενικό πιστοποιητικό ή επίσημο πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται από τη χώρα καταγωγής, και από μητρώα περιέχοντα λεπτομέρειες σχετικά με όλα τα προς εξαγωγή φορτία, τα οποία παρέχει ο προμηθευτής στην τρίτη χώρα.

Άρθρο 20

Κατόπιν αιτήματος ενός κράτους μέλους, η Επιτροπή, ενεργώντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 3, μπορεί να απαλλάσσει πλήρως ή εν μέρει ένα κράτος μέλος από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας οδηγίας όσον αφορά ορισμένα είδη δένδρων που δεν είναι σημαντικά για δασικούς σκοπούς στο εν λόγω κράτος μέλος, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 17 παράγραφος 1.

Άρθρο 21

Για τους σκοπούς της αναζήτησης βελτιωμένων εναλλακτικών επιλογών σε ορισμένες διατάξεις της παρούσας οδηγίας, είναι δυνατόν να αποφασίζεται, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφος 3, η διοργάνωση προσωρινών πειραμάτων υπό συγκεκριμένες συνθήκες σε κοινοτικό επίπεδο.

Η διάρκεια του πειράματος δεν υπερβαίνει τα επτά έτη.

Στο πλαίσιο αυτών των πειραμάτων, τα κράτη μέλη μπορούν να απαλλάσσονται από ορισμένες υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. Η έκταση της απαλλαγής αυτής καθορίζεται με βάση τις διατάξεις στις οποίες εφαρμόζεται.

Άρθρο 22

Το δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό πρέπει, ανάλογα με την περίπτωση, να τηρεί τις σχετικές διατάξεις περί υγείας των φυτών της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ.

Άρθρο 23

Οι τροποποιήσεις των παραρτημάτων λόγω της εξέλιξης των επιστημονικών ή τεχνικών γνώσεων θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 3.

Άρθρο 24

Τα απαιτούμενα μέτρα για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας όσον αφορά τα θέματα που αναφέρονται στα κάτωθι αναγραφόμενα άρθρα, θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία της διαχειριστικής επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφος 2:

- Άρθρα 2, 10, 14, 16, 18, 27.

Άρθρο 25

Τα απαιτούμενα μέτρα για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας όσον αφορά τα θέματα που αναφέρονται στα κάτωθι αναγραφόμενα άρθρα, θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία της διαχειριστικής επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφος 3:

- Άρθρα 3, 4, 5, 6, 17, 19, 21 και 23.

Άρθρο 26

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την μόνιμη επιτροπή για τους σπόρους προς σπορά (καλούμενη στο εξής "η επιτροπή").

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται σε ένα μήνα.

3. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

Η περίοδος που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται σε δύο μήνες.

4. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.

Άρθρο 27

1. Για μεταβατική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα 10 έτη από την 1η Ιανουαρίου 2003, τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν, για την έγκριση βασικού υλικού για την παραγωγή δοκιμασμένου πολλαπλασιαστικού υλικού -το οποίο δεν καλύπτεται από την οδηγία 66/404/ΕΟΚ- τα αποτελέσματα συγκριτικών δοκιμών που δεν πληρούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος V.

Οι δοκιμές αυτές πρέπει να έχουν αρχίσει πριν την 1η Ιανουαρίου 2003 και πρέπει να έχουν αποδείξει την ανωτερότητα του πολλαπλασιαστικού υλικού που προέρχεται από το σχετικό βασικό υλικό.

2. Για μεταβατική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα 10 έτη από την 1η Ιανουαρίου 2003, τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν για την έγκριση βασικού υλικού για την παραγωγή δοκιμασμένου πολλαπλασιαστικού υλικού όλων των ειδών και των τεχνητών υβριδίων που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, τα αποτελέσματα των δοκιμών γενετικής αξιολόγησης που δεν πληρούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος V.

Οι δοκιμές αυτές πρέπει να έχουν αρχίσει πριν από την 1 η Ιανουαρίου 2003 και να έχουν αποδείξει την ανωτερότητα του πολλαπλασιαστικού υλικού που προέρχεται από το σχετικό βασικό υλικό.

3. Όσον αφορά τα νέα είδη και τα τεχνητά υβρίδια που ενδέχεται να προστεθούν μεταγενέστερα στο παράρτημα Ι, η μεταβατική περίοδος που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2 καθορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 2.

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν, με τη διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 2, τη χρησιμοποίηση των αποτελεσμάτων των εν λόγω συγκριτικών δοκιμών και των δοκιμών γενετικής αξιολόγησης μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου.

Άρθρο 28

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2003. Πληροφορούν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

3. Επιτρέπεται στα κράτη μέλη να διαθέτουν στην αγορά, μέχρις εξαντλήσεώς τους, τα αποθέματα δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού που έχουν σωρευθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2003.

Άρθρο 29

Η οδηγία 66/404/ΕΟΚ και η οδηγία 71/161/ΕΟΚ καταργούνται με ισχύ από την 1 η Ιανουαρίου 2003.

Η οδηγία 66/404/ΕΟΚ δεν εφαρμόζεται στη Δημοκρατία της Φινλανδίας και στο Βασίλειο της Σουηδίας και η οδηγία 71/161/ΕΟΚ δεν εφαρμόζεται στη Δημοκρατία της Φινλανδίας.

Οι αναφορές στις καταργούμενες οδηγίες θεωρούνται ότι γίνονται στην παρούσα οδηγία, και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος ΙΧ.

Άρθρο 30

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 31

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 1999.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

K. HEMILÄ

(1) ΕΕ C 199 της 14.7.1999, σ. 1.

(2) Γνώμη της 1ης Δεκεμβρίου 1999 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(3) ΕΕ C 329 της 17.11.1999, σ. 15.

(4) ΕΕ 125 της 11.7.1966, σ. 2326/66. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την πράξη προσχώρησης του 1994.

(5) ΕΕ L 87 της 17.4.1971, σ. 14. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την πράξη προσχώρησης του 1994.

(6) ΕΕ C 56 της 26.2.1999, σ. 1.

(7) ΕΕ L 26 της 31.1.1997, σ. 20. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 1999/53/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 142 της 5.6.1999, σ. 29).

(8) ΕΕ L 117 της 8.5.1990, σ. 15. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 97/35/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 169 της 27.6.1997, σ. 72).

(9) EE L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΒΡΙΔΙΩΝ

Abies alba Mill.

Abies cephalonica Loud.

Abies grandis Lindl.

Abies pinsapo Boiss.

Acer platanoides L.

Acer pseudoplatanus L.

Alnus glutinosa Gaertn.

Alnus incana Moench.

Betula pendula Roth

Betula pubescenz Ehrh.

Carpinus betulus L.

Castanea sativa Mill.

Cedrus atlantica Carr.

Cedrus libani A. Richard

Fagus sylvatica L.

Fraxinus angustifolia Vahl.

Fraxinus excelsior L.

Larix decidua Mill.

Larix x eurolepis Henry

Larix kaempferi Carr.

Larix sibirica Ledeb.

Picea abies Karst.

Picea sitchensis Carr.

Pinus brutia Ten.

Pinus canariensis C. Smith

Pinus cembra L.

Pinus contorta Loud.

Pinus halepensis Mill.

Pinus leucodermis Antoine

Pinus nigra Arnold

Pinus pinaster Ait.

Pinus pinea L.

Pinus radiata D. Don

Pinus sylvestris L.

Populus spp. και τεχνητά υβρίδια μεταξύ των ειδών αυτών

Prunus avium L.

Pseudotsuga menziesii Franco

Quercus cerris L.

Quercus ilex L.

Quercus petraea Liebl.

Quercus pubescens Willd.

Quercus robur L.

Quercus rubra L.

Quercus suber L.

Robinia pseudoacacia L.

Tilia cordata Mill.

Tilia platyphyllos Scop.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΩΣ "ΓΝΩΣΤΗΣ ΠΗΓΗΣ"

1. Το βασικό υλικό είναι μονάδα σπόρου ή δασοσυστάδα που βρίσκεται σε μία και μόνο περιφέρεια προέλευσης. Το κράτος μέλος έχει τη διακριτική ευχέρεια να αποφασίζει, για κάθε περίπτωση χωριστά, εάν πρέπει να πραγματοποιηθεί επίσημος έλεγχος εκτός εάν απαιτείται η διεξαγωγή επίσημου ελέγχου στην περίπτωση που το υλικό προορίζεται για ειδικό δασοκομικό σκοπό.

2. Η πηγή σπόρου ή η δασοσυστάδα πρέπει να ανταποκρίνεται στα κριτήρια που καθορίζουν τα κράτη μέλη.

3. - Περιφέρεια προέλευσης, η τοποθεσία, το υψόμετρο ή η γεωγραφική συντεταγμένη του ή των σημείων όπου συλλέχθηκε το πολλαπλασιαστικό υλικό πρέπει να αναφέρονται.

- Πρέπει να αναφέρεται εάν το βασικό υλικό είναι:

α) αυτόχθον ή μη αυτόχθον ή άγνωστης καταγωγής ή

β) ιθαγενές ή μη ιθαγενές ή άγνωστης καταγωγής.

Στην περίπτωση που το βασικό υλικό είναι μη αυτόχθον ή μη ιθαγενές, θα πρέπει να αναφέρεται η καταγωγή εφόσον είναι γνωστή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΩΣ "ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ"

Γενικά: Η δασοσυστάδα κρίνεται σε σχέση με το δηλωμένο ειδικό σκοπό για τον οποίο προορίζεται το πολλαπλασιαστικό υλικό και πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη σημασία στις απαιτήσεις των σημείων 1-10, ανάλογα με τον ειδικό σκοπό. Τα κριτήρια επιλογής καθορίζονται από το κράτος μέλος και ο σκοπός αναφέρεται στο εθνικό μητρώο.

1. Καταγωγή: Πρέπει να προσδιορίζεται είτε με ιστορικές μαρτυρίες είτε με άλλα κατάλληλα μέσα εάν η δασοσυστάδα είναι αυτόχθων/ιθαγενής, μη αυτόχθων/μη ιθαγενής ή άγνωστης καταγωγής και για το μη αυτόχθων/μη ιθαγενές βασικό υλικό πρέπει να αναφέρεται η καταγωγή εφόσον είναι γνωστή.

2. Απομόνωση: Οι δασοσυστάδες πρέπει να βρίσκονται σε επαρκή απόσταση από υποβαθμισμένες συστάδες των ίδιων ειδών ή από συστάδες συγγενικού είδους ή ποικιλίας, που μπορεί να διαμορφώσουν υβρίδια με τα εν λόγω είδη. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην απαίτηση αυτή όταν οι δασοσυστάδες που περιβάλλουν αυτόχθονες/ιθαγενείς δασοσυστάδες είναι μη αυτόχθονες/μη ιθαγενείς ή άγνωστης καταγωγής.

3. Πυκνότητα του πληθυσμού: Οι δασοσυστάδες πρέπει να αποτελούνται από μία ή περισσότερες ομάδες δένδρων ορθά κατανεμημένων και σε επαρκή αριθμό ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποιητική αναμεταξύ τους επικονίαση. Για να αποφευχθούν οι ανεπιθύμητες επιπτώσεις της ενδοδιασταύρωσης, οι επιλεγμένες δασοσυστάδες πρέπει να αποτελούνται από επαρκή αριθμό και πυκνότητα δένδρων στη δεδομένη περιοχή.

4. Ηλικία και ανάπτυξη: Οι δασοσυστάδες πρέπει να αποτελούνται από δένδρα των οποίων η ηλικία ή το στάδιο ανάπτυξης επιτρέπουν να εκτιμώνται σαφώς τα κριτήρια επιλογής.

5. Ομοιομορφία: Οι συστάδες πρέπει να παρουσιάζουν κανονικό βαθμό ατομικής απόκλισης των μορφολογικών γνωρισμάτων. Εφόσον είναι αναγκαίο, πρέπει να απομακρύνονται τα μειονεκτούντα δένδρα.

6. Προσαρμοστικότητα: Η προσαρμογή στις οικολογικές συνθήκες που επικρατούν στην περιφέρεια προέλευσης πρέπει να είναι προφανής.

7. Υγεία και ανθεκτικότητα: Τα δένδρα των δασοσυστάδων πρέπει γενικά να μην έχουν προσβληθεί από επιβλαβείς οργανισμούς και να είναι ανθεκτικά στις δυσμενείς κλιματικές και τοπικές συνθήκες, πλην των βλαβών από τη ρύπανση, εκεί όπου φύονται.

8. Όγκος παραγωγής: Για την έγκριση των επιλεγμένων δασοσυστάδων, ο όγκος παραγωγής ξύλου πρέπει κανονικά να υπερέχει το μέσο αποδεκτό όρο σε παρεμφερείς οικολογικές συνθήκες και συνθήκες διαχείρισης.

9. Ποιότητα του ξύλου: Η ποιότητα της ξυλείας λαμβάνεται υπόψη και, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να αποτελεί ουσιώδες κριτήριο.

10. Μορφολογία ή τρόπος ανάπτυξης: Τα δένδρα των δασοσυστάδων πρέπει να εμφανίζουν ιδιαίτερα καλά μορφολογικά χαρακτηριστικά, ιδίως ευθύγραμμο και ομοιόμορφο κυκλικό κορμό, ορθή διακλάδωση, μικρό μέγεθος των κλάδων και ορθό φυσικό κλάδεμα. Επιπλέον, η αναλογία των διακλαδωμένων δένδρων και εκείνων που παρουσιάζουν σπειροειδή διεύθυνση πρέπει να είναι χαμηλή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΩΣ "ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΟ"

1. Αγροί σποροπαραγωγής

α) Ο τύπος, ο στόχος, ο σχεδιασμός των διασταυρώσεων και η διάταξη στον αγρό, τα συστατικά, η απομόνωση, η τοποθεσία και οποιαδήποτε αλλαγή αυτών πρέπει να εγκρίνονται και να καταχωρούνται από τον επίσημο φορέα·

β) Οι κλώνοι ή οικογένειες που απαρτίζουν τον σπόρο πρέπει να επιλέγονται για τα εξαιρετικά γνωρίσματά τους και πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη σημασία στις απαιτήσεις των σημείων 4, 6, 7, 8, 9 και 10 του Παραρτήματος ΙΙΙ·

γ) Οι κλώνοι ή οι οικογένειες που απαρτίζουν τον σπόρο φυτεύονται ή έχουν φυτευθεί σύμφωνα με το σχέδιο που έχει εγκρίνει ο επίσημος φορέας και το οποίο έχει καταρτισθεί κατά τρόπο που να μπορεί να αναγνωρίζεται το κάθε συστατικό·

δ) Η αραίωση που διεξάγεται στον αγρό σποροπαραγωγής πρέπει να περιγράφεται μαζί με τα χρησιμοποιούμενα κριτήρια επιλογής για την αραίωση και να καταχωρείται από τον επίσημο φορέα·

ε) Η διαχείριση των αγρών σποροπαραγωγής και η συγκομιδή των σπόρων πραγματοποιούνται κατά τρόπο ώστε να επιτυγχάνονται οι επιδιωκόμενοι στόχοι. Στην περίπτωση που ο αγρός σποροπαραγωγής προορίζεται για την παραγωγή τεχνητού υβριδίου, πρέπει να καθορίζεται με δοκιμή επαλήθευσης το ποσοστό των υβριδίων του πολλαπλασιαστικού υλικού.

2. Γονικά φυτά οικογένειας(-ών)

α) Τα γονικά φυτά επιλέγονται για τα εξαιρετικά γνωρίσματά τους και δίνεται ιδιαίτερη σημασία στις απαιτήσεις των σημείων 4, 6, 7, 8, 9 και 10 του Παραρτήματος ΙΙΙ ή επιλέγονται για τη συνδυαστική τους ικανότητα·

β) Ο στόχος, ο σχεδιασμός των διασταυρώσεων και το σύστημα επικονίασης, τα συστατικά, η απομόνωση και η τοποθεσία και οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή αυτών πρέπει να εγκρίνονται και να καταχωρούνται από τον επίσημο φορέα·

γ) Η ταυτότητα, ο αριθμός και η αναλογία των γονικών φυτών του μίγματος πρέπει να εγκρίνονται και να καταχωρούνται από τον επίσημο φορέα·

δ) Στην περίπτωση γονικών φυτών που προορίζονται για την παραγωγή τεχνητού υβριδίου, το ποσοστό των υβριδίων του πολλαπλασιαστικού υλικού πρέπει να προσδιορίζεται με δοκιμή επαλήθευσης.

3. Κλώνοι

α) Οι κλώνοι πρέπει να αναγνωρίζονται από χαρακτηριστικά γνωρίσματα που έχουν εγκριθεί και καταχωρηθεί από τον επίσημο φορέα·

β) Η αξία των κλώνων βασίζεται στην εμπειρία ή αποδεικνύεται με επαρκώς μακροχρόνιο πειραματισμό·

γ) Οι πρόδρομοι (ortets) που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των κλώνων επιλέγονται για τα εξαιρετικά τους γνωρίσματα και πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη σημασία στις απαιτήσεις των σημείων 4, 6, 7, 8, 9 και 10 του Παραρτήματος ΙΙΙ·

δ) Το κράτος μέλος περιορίζει την έγκριση όσον αφορά το μέγιστο αριθμό των ετών ή στο μέγιστο αριθμό των παραγόμενων ατόμων κλώνων (ramets).

4. Μίγματα κλώνων

α) Τα μίγματα κλώνων πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των σημείων 3α), 3β) και 3γ)·

β) Η ταυτότητα, ο αριθμός και η αναλογία των κλώνων που απαρτίζουν το μίγμα, η μέθοδος επιλογής και το αρχικό υλικό πρέπει να εγκρίνονται και να καταχωρούνται από τον επίσημο φορέα. Κάθε μίγμα πρέπει να περιλαμβάνει επαρκή γενετική ποικιλότητα·

γ) Το κράτος μέλος περιορίζει την έγκριση όσον αφορά το μέγιστο αριθμό ετών ή το μέγιστο αριθμό των παραγόμενων ατόμων κλώνων (ramets).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΩΣ "ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΟ"

1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

α) Γενικά

Το βασικό υλικό πρέπει να ικανοποιεί τις κατάλληλες απαιτήσεις των Παραρτημάτων III ή IV.

Οι δοκιμές που διεξάγονται για την έγκριση του βασικού υλικού προετοιμάζονται, σχεδιάζονται, διεξάγονται και τα αποτελέσματά τους ερμηνεύονται σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένες διαδικασίες. Για τις συγκριτικές δοκιμές, το ελεγχόμενο πολλαπλασιαστικό υλικό πρέπει να συγκρίνεται με ένα ή κατά προτίμηση με πολλά εγκεκριμένα ή προεπιλεγμένα πρότυπα·

β) Γνωρίσματα που πρέπει να εξετάζονται:

i) Οι δοκιμές αποσκοπούν στην αξιολόγηση συγκεκριμένων γνωρισμάτων, τα οποία πρέπει να αναφέρονται για κάθε δοκιμή·

ii) Σημασία πρέπει να δίνεται στην προσαρμοστικότητα, την ανάπτυξη, και τους σημαντικούς βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες. Επιπλέον, άλλα γνωρίσματα που θεωρούνται σημαντικά για τον επιδιωκόμενο ειδικό σκοπό πρέπει να αξιολογούνται σε σχέση με τις οικολογικές συνθήκες της περιφέρειας στην οποία διεξάγεται η δοκιμή·

γ) Τεκμηρίωση

Τα μητρώα πρέπει να περιγράφουν τις τοπικές συνθήκες των δοκιμών, συμπεριλαμβανομένης της τοποθεσίας, του κλίματος, του εδάφους, της προηγούμενης χρήσης, της εγκατάστασης, της διαχείρισης και των ζημιών που οφείλονται σε βιοτικούς/αβιοτικούς παράγοντες, και να διατίθενται στον επίσημο φορέα. Η ηλικία του υλικού και τα αποτελέσματα κατά την αξιολόγηση πρέπει να καταχωρούνται από τον επίσημο φορέα·

δ) Προετοιμασία των δοκιμών

i) Κάθε δείγμα πολλαπλασιαστικού υλικού φύεται, φυτεύεται και η διαχείρισή του διεκπεραιώνεται με πανομοιότυπο τρόπο στο βαθμό που το επιτρέπουν οι τύποι του φυτικού υλικού·

ii) Για κάθε δοκιμή εφαρμόζεται έγκυρος στατιστικός σχεδιασμός με επαρκή αριθμό δένδρων προκειμένου να μπορούν να αξιολογούνται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε εξεταζόμενου συστατικού·

ε) Ανάλυση και επικύρωση των αποτελεσμάτων

i) Τα δεδομένα από τις δοκιμές πρέπει να αναλύονται με διεθνώς αναγνωρισμένες στατιστικές μεθόδους όπως και τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται για κάθε εξεταζόμενο γνώρισμα·

ii) Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τη δοκιμή και τα απορρέοντα λεπτομερή αποτελέσματα τίθενται στη διάθεση όλων των ενδιαφερομένων·

iii) Πρέπει επίσης να δηλώνεται η προτεινόμενη περιφέρεια πιθανής προσαρμογής στη χώρα óπου διεξάγται η δοκιμή όπως και τα χαρακτηριστικά που μπορεί να περιορίσουν τη χρησιμότητά της·

iv) Εάν κατά τις δοκιμές αποδεικνύεται ότι το πολλαπλασιαστικό υλικό δεν κατέχει τουλάχιστον τα χαρακτηριστικά:

- του βασικού υλικού ή

- ανθεκτικότητας του βασικού υλικού σε επιβλαβείς οργανισμούς οικονομικής σημασίας,

τότε αυτό το πολλαπλασιαστικό υλικό πρέπει να αποκλείεται.

2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

α) Τα συστατικά του ακόλουθου βασικού υλικού μπορούν να αξιολογούνται από γενετική άποψη: αγροί σποροπαραγωγής, γονικά φυτά οικογένειας, κλώνοι και μείγματα κλώνων·

β) Τεκμηρίωση

Η ακόλουθη πρόσθετη τεκμηρίωση απαιτείται για την έγκριση του βασικού υλικού:

i) η ταυτότητα, η καταγωγή και η γενεαλογία των αξιολογούμενων συστατικών·

ii) ο σχεδιασμός των διασταυρώσεων βάσει του οποίου παράχθηκε το πολλαπλασιαστικό υλικό που χρησιμοποιείται στη δοκιμή αξιολόγησης·

γ) Διαδικασίες της δοκιμής

Πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις:

i) η γενετική αξία κάθε συστατικού πρέπει να εκτιμάται με δοκιμή αξιολόγησης σε δύο ή περισσότερες θέσεις, από τις οποίες τουλάχιστον η μία πρέπει να είναι αντιπροσωπευτική της προτεινόμενης χρήσης του πολλαπλασιαστικού υλικού·

ii) η εκτιμώμενη ανωτερότητα του πολλαπλασιαστικού υλικού που πρόκειται να διατεθεί στην αγορά υπολογίζεται με βάση αυτές τις γενετικές αξίες και τον ειδικό σχεδιασμό των διασταυρώσεων·

iii) οι δοκιμές αξιολόγησης και οι γενετικοί υπολογισμοί πρέπει να εγκρίνονται από τον επίσημο φορέα·

δ) Ερμηνεία

i) η εκτιμώμενη ανωτερότητα του πολλαπλασιαστικού υλικού υπολογίζεται σε σχέση με ένα πληθυσμό αναφοράς για ένα γνώρισμα ή σειρά γνωρισμάτων·

ii) πρέπει να δηλώνεται εάν η εκτιμώμενη γενετική αξία του πολλαπλασιαστικού υλικού είναι κατώτερη από εκείνη του πληθυσμού αναφοράς για οποιοδήποτε σημαντικό γνώρισμα.

3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

α) Δειγματοληψία του πολλαπλασιαστικού υλικού

i) το δείγμα του πολλαπλασιαστικού υλικού για τη συγκριτική δοκιμή πρέπει να είναι πράγματι αντιπροσωπευτικό του πολλαπλασιαστικού υλικού που προέρχεται από το προς έγκριση βασικό υλικό·

ii) το πολλαπλασιαστικό υλικό για τη συγκριτική δοκιμή που έχει παραχθεί με εγγενή πολλαπλασιασμό πρέπει:

- να έχει συλλεγεί σε χρονιά καλής άνθησης και καλής παραγωγής καρπών/σπόρων· είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται η τεχνητή επικονίαση,

- να έχει συλλεγεί με μεθόδους που εξασφαλίζουν την αντιπροσωπευτικότητα των δειγμάτων.

β) Πρότυπο υλικό

i) η αποδοτικότητα του πρότυπου υλικού που χρησιμοποιείται για συγκριτικούς σκοπούς στις δοκιμές πρέπει κατά το δυνατό να είναι γνωστό για επαρκώς μακρόχρονη περίοδο στην περιοχή στην οποία πρόκειται να διεξαχθεί η δοκιμή. Το πρότυπο υλικό αντιπροσωπεύει, κατά κανόνα, υλικό που έχει αποδειχθεί χρήσιμο για τη δασοκομία πριν αρχίσει η δοκιμή και σε οικολογικές συνθήκες στις οποίες προτείνεται να πιστοποιηθεί το υλικό. Το πρότυπο υλικό πρέπει να προέρχεται κατά το δυνατό από δασοσυστάδες που επιλέγονται σύμφωνα με τα κριτήρια του παραρτήματος ΙΙΙ ή από βασικό υλικό που έχει επίσημα εγκριθεί για την παραγωγή δοκιμασμένου υλικού·

ii) για τις συγκριτικές δοκιμές των τεχνητών υβριδίων, πρέπει κατά το δυνατό να συμπεριλαμβάνονται στο πρότυπο υλικό τα δύο γονικά είδη·

iii) εφόσον είναι δυνατό, χρησιμοποιούνται πολλά πρότυπα υλικά. Όταν είναι αναγκαίο και αιτιολογημένο, τα πρότυπα υλικά μπορούν να αντικαθίστανται από το πλέον κατάλληλο του ελεγχόμενου υλικού ή από το μέσο όρο των συστατικών της δοκιμής·

iv) τα ίδια πρότυπα υλικά χρησιμοποιούνται σε όλες τις δοκιμές σε όσο το δυνατόν ευρύτερη κλίμακα τοπικών συνθηκών.

γ) Ερμηνεία

i) η στατιστικώς σημαντική ανωτερότητα σε σύγκριση με το πρότυπο υλικό πρέπει να αποδεικνύεται για τουλάχιστον ένα σημαντικό γνώρισμα·

ii) πρέπει να αναφέρεται εάν υπάρχουν γνωρίσματα οικονομικής ή περιβαλλοντικής σημασίας που έχουν σημαντικά κατώτερα αποτελέσματα σε σχέση με το πρότυπο υλικό και οι επιπτώσεις τους πρέπει να αντισταθμίζονται από ευνοϊκά γνωρίσματα.

4. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΡΙΣΗ

Η προκαταρκτική αξιολόγηση των αρχικών δοκιμών αποτελεί τη βάση για την προσωρινή έγκριση. Οι ισχυρισμοί για την ανωτερότητα που βασίζονται σε πρόωρη αξιολόγηση πρέπει να επανεξετάζονται σε μέγιστο διάστημα δέκα ετών.

5. ΑΡΧΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

Οι δοκιμές στο φυτώριο, στο θερμοκήπιο και στο εργαστήριο μπορούν να γίνονται αποδεκτές από τον επίσημο φορέα για τη χορήγηση προσωρινής έγκρισης ή τελικής έγκρισης, εφόσον μπορεί να αποδεικνύεται ότι υπάρχει στενή σχέση μεταξύ των μετρημένων διακριτικών στοιχείων και των γνωρισμάτων που θα αξιολογηθούν κανονικά σε δοκιμές στο επίπεδο του δάσους. Άλλα γνωρίσματα που θα ελέγχονται πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 3.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

ΜΕΡΟΣ Α

Απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι παρτίδες καρπών και σπόρων για τα είδη που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι

1. Οι παρτίδες καρπών και σπόρων των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι, μπορούν να διατίθενται στην αγορά μόνο εάν η παρτίδα καρπών ή σπόρων εξασφαλίζει ελάχιστο επίπεδο καθαρότητας 99 % για το είδος.

2. Παρά τις διατάξεις της παραγράφου 1, στην περίπτωση συγγενικών ειδών του παραρτήματος Ι, εκτός των τεχνητών υβριδίων, η καθαρότητα της παρτίδας καρπών ή σπόρων πρέπει να αναφέρεται εάν δεν είναι τουλάχιστον 99 %.

ΜΕΡΟΣ Β

Απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα μέρη φυτών των ειδών και των τεχνητών υβριδίων που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι

Τα μέρη φυτών των ειδών και των τεχνητών υβριδίων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι, πρέπει να είναι ικανοποιητικής και εμπορεύσιμης ποιότητας. Η ικανοποιητική και εμπορεύσιμη ποιότητα καθορίζεται με αναφορά στα γενικά χαρακτηριστικά, την υγιεινή κατάσταση και το κατάλληλο μέγεθος. Για το Populus spp. είναι δυνατόν να αναφέρεται ότι πληρούνται οι πρόσθετες απαιτήσεις που προβλέπονται στο Μέρος Γ.

ΜΕΡΟΣ Γ

Απαιτήσεις όσον αφορά τα εξωτερικά ποιοτικά πρότυπα για το Populus spp. που πολλαπλασιάζεται με μοσχεύματα βλαστού ή παραφυάδες

1. Μοσχεύματα βλαστού

α) Τα μοσχεύματα βλαστού δεν θεωρούνται ικανοποιητικής και εμπορεύσιμης ποιότητας όταν:

i) το ξύλο τους είναι πλέον των δύο ετών·

ii) έχουν λιγότερους από δύο καλώς αναπτυγμένους οφθαλμούς·

iii) είναι προσβεβλημένα από νεκρώσεις ή παρουσιάζουν βλάβες που προκαλούνται από επιβλαβείς οργανισμούς·

iv) εμφανίζουν σημάδια αποξήρανσης, υπερθέρμανσης, σήψης ή μαρασμού.

β) Ελάχιστες διατάξεις για τα μοσχεύματα βλαστού.

- ελάχιστο μήκος: 20 cm,

-

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

2. Παραφυάδες

α) Οι παραφυάδες δεν θεωρούνται ικανοποιητικής και εμπορεύσιμης ποιότητας όταν:

- το ξύλο τους είναι πλέον των τριών ετών,

- έχουν λιγότερους από πέντε καλώς αναπτυγμένους οφθαλμούς,

- είναι προσβεβλημένα από νεκρώσεις ή παρουσιάζουν βλάβες που προκαλούνται από επιβλαβείς οργανισμούς,

- παρουσιάζουν σημάδια αποξήρανσης, υπερθέρμανσης, σήψης ή μαρασμού,

- παρουσιάζουν τραύματα άλλα από εκείνα που οφείλονται στο κλάδεμα,

- έχουν πολλούς βλαστούς,

- παρουσιάζουν υπερβολική κύρτωση του βλαστού.

β) Κατηγορίες μεγέθους για τις παραφυάδες

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΜΕΡΟΣ Δ

Απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται από το μητρικό υλικό των ειδών και των τεχνητών υβριδίων του παραρτήματος Ι

Το μητρικό υλικό πρέπει να είναι ικανοποιητικής εμπορεύσιμης ποιότητας. Η ικανοποιητική εμπορεύσιμη ποιότητα καθορίζεται βάσει των γενικών χαρακτηριστικών, της υγείας, της ζωτικότηταςς και της φυσιολογικής ποιότητας.

ΜΕΡΟΣ Ε

Απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί το μητρικό υλικό που προορίζεται για εμπορία προς τον τελικό χρήστη σε περιοχές με μεσογειακό κλίμα

1. Το μητρικό υλικό δεν θεωρείται ότι είναι ικανοποιητικής εμπορεύσιμης ποιότητας εάν παρουσιάζει κάποιο από τα εξής ελαττώματα:

α) τραύματα εκτός από τις τομές κλαδέματος ή τα τραύματα που οφείλονται στον τραυματισμό κατά την ανύψωση,

β) έλλειψη οφθαλμών με δυνατότητα να σχηματίσουν κυριαρχούντα βλαστό,

γ) πολλαπλούς μίσχους,

δ) παραμορφωμένο ριζικό σύστημα,

ε) σημεία ξήρανσης, υπερθέρμανσης, μούχλας, αποσύνθεσης ή άλλων επικίνδυνων οργανισμών,

στ) τα φυτά δεν είναι καλώς ισορροπημένα.

2. Μέγεθος φυτών

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

3. Μέγεθος εμπορευματοκιβωτίου, εφόσον χρησιμοποιείται

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

>PIC FILE= "L_2000011EL.003602.EPS">

>PIC FILE= "L_2000011EL.003701.EPS">

>PIC FILE= "L_2000011EL.003801.EPS">

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

Α.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Β.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>