31999L0097

Οδηγία 1999/97/ΕΚ της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 1999, που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 95/21/ΕΚ του Συμβουλίου για την επιβολή, σχετικά με τη ναυσιπλοΐα που συνεπάγεται χρήση κοινοτικών λιμένων ή διέλευση από ύδατα υπό τη δικαιοδοσία κράτους μέλους, των διεθνών προτύπων για την ασφάλεια των πλοίων, την πρόληψη της ρύπανσης και τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας επί των πλοίων (έλεγχος του κράτους του λιμένα) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 331 της 23/12/1999 σ. 0067 - 0070


ΟΔΗΓΙΑ 1999/97/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 13ης Δεκεμβρίου 1999

που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 95/21/ΕΚ του Συμβουλίου για την επιβολή, σχετικά με τη ναυσιπλοΐα που συνεπάγεται χρήση κοινοτικών λιμένων ή διέλευση από ύδατα υπό τη δικαιοδοσία κράτους μέλους, των διεθνών προτύπων για την ασφάλεια των πλοίων, την πρόληψη της ρύπανσης και τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας επί των πλοίων (έλεγχος του κράτους του λιμένα)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 95/21/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης Ιουνίου 1995, για την επιβολή, σχετικά με τη ναυσιπλοΐα που συνεπάγεται χρήση κοινοτικών λιμένων ή διέλευση από ύδατα υπό τη δικαιοδοσία κράτους μέλους, των διεθνών προτύπων για την ασφάλεια των πλοίων, την πρόληψη της ρύπανσης και τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας επί των πλοίων (έλεγχος του κράτους του λιμένα)(1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 98/42/ΕΚ(2), και ιδίως το άρθρο 19,

Εκτιμώντας:

(1) ότι είναι αναγκαίο να ληφθούν υπόψη οι τροπολογίες που άρχισαν να ισχύουν στις συμβάσεις, τα πρωτόκολλα, τους κώδικες και τα ψηφίσματα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), καθώς και οι εξελίξεις στο πλαίσιο του μνημονίου συμφωνίας των παρισίων (Paris MOU)·

(2) ότι η δημοσίευση πληροφοριών για πλοία που κρατούνται σε κοινοτικούς λιμένες βάσει της οδηγίας 95/21/ΕΚ μπορεί να αποτελέσει κίνητρο για τους πλοιοκτήτες να επανορθώνουν χωρίς να αναγκάζονται και να ευαισθητοποιήσει περισσότερο το ναυτιλιακό κλάδο·

(3) ότι, προς το σκοπό αυτό, ο πίνακας πληροφοριών που θα δημοσιεύεται πρέπει να διευρυνθεί, για να περιέχει ιδίως λεπτομερέστερες πληροφορίες για τα συγκεκριμένα πλοία, την απαγόρευση απόπλου τους και τις αναληφθείσες ενέργειες, καθώς και για τα πλοία των οποίων η είσοδος σε κοινοτικούς λιμένες έχει απαγορευθεί· ότι πρέπει να εξακριβωθούν με μεγαλύτερη σαφήνεια οι περιπτώσεις κατά τις οποίες τα ελαττώματα που οδήγησαν στην απαγόρευση απόπλου ενός πλοίου εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των νηογνωμόνων· ότι η αποτελεσματικότητα ενός τέτοιου μέτρου πρέπει να βελτιωθεί με τη συχνότερη δημοσίευση των πληροφοριών σε μηνιαία βάση·

(4) ότι η μεγαλύτερη διαφάνεια των δεδομένων που σχετίζονται με τις επιθεωρήσεις πλοίων είναι απαραίτητη και αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την προώθηση της ποιοτικής ναυτιλίας τόσο στην Κοινότητα όσο και παγκοσμίως· ότι οι μέθοδοι με τις οποίες θα γνωστοποιούνται πιο έγκαιρα και ευρύτερα οι εν λόγω πληροφορίες πρέπει να καθοριστούν με τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και Επιτροπής·

(5) ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να άρουν κάθε νομικό κώλυμα στη δημοσίευση του πίνακα πλοίων που επιθεωρούνται, των οποίων απαγορεύθηκε ο απόπλους από λιμένα της Κοινότητας ή η είσοδος σε λιμένα της Κοινότητας, ιδίως με τροποποίηση της εθνικής τους νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των δεδομένων·

(6) ότι ο συνολικός παράγοντας εστίασης που περιγράφεται στο παράρτημα Ι μέρος ΙΙ της οδηγίας 95/21/ΕΚ, πρέπει να βελτιωθεί με βάση την πείρα που έχει αποκτηθεί από την εφαρμογή της οδηγίας· ότι η τιμή του παράγοντα εστίασης ενδέχεται να αναπροσαρμόζεται συχνά στο πλαίσιο του μνημονίου Paris MOU και, κατόπιν, να εγγράφεται στο σύστημα Sirenac· ότι, για να γνωρίζει κανείς την τιμή του παράγοντα εστίασης ενός πλοίου, αρκεί να συμβουλευθεί τη βάση δεδομένων Sirenac· ότι, συνεπώς, είναι μάλλον περιττό να ενσωματωθεί η τιμή αυτή στην οδηγία 95/21/ΕΚ·

(7) ότι ο κατάλογος πιστοποιητικών και εγγράφων που αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 95/21/ΕΚ πρέπει να τροποποιηθεί ούτως ώστε να ληφθούν υπόψη οι τροποποιήσεις της διεθνούς νομοθεσίας που έχουν τεθεί σε ισχύ·

(8) ότι η επιτροπή που έχει συγκροτηθεί βάσει του άρθρου 12 της οδηγίας 93/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου(3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 98/74/ΕΚ της Επιτροπής(4), συμφωνεί με τα μέτρα που προβλέπει η παρούσα οδηγία,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Η οδηγία 95/21/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1. Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής:

α) στο σημείο 1, η φράση "που ισχύουν κατά την 1η Ιουλίου 1998" αντικαθίσταται από τη φράση "που ισχύουν κατά την 1η Ιουλίου 1999".

β) στο σημείο 2, η φράση "όπως έχει στις 14 Ιανουαρίου 1998" αντικαθίσταται από τη φράση "όπως έχει την 1η Ιουλίου 1999".

2. Το άρθρο 15 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: "Άρθρο 15

Δημοσιοποίηση πληροφοριών

1. Οι αρμόδιες αρχές κάθε κράτους μέλους λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ούτως ώστε να διασφαλισθεί ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα VIII, μέρος Ι, σχετικά με τα πλοία στα οποία απαγορεύθηκε ο απόπλους από λιμένα του συγκεκριμένου κράτους μέλους ή στα οποία απαγορεύθηκε ο ελλιμενισμός σε αυτό, τον προηγούμενο μήνα, δημοσιεύονται τουλάχιστον κάθε μήνα.

2. Οι πληροφορίες που διατίθενται με το σύστημα Sirenac σχετικά με τις επιθεωρήσεις σε λιμένες των κρατών μελών, οι οποίες αναφέρονται στο παράρτημα VIII, μέρη Ι και ΙΙ, δημοσιοποιούνται με κατάλληλες τεχνικές ρυθμίσεις και όσο το δυνατόν συντομότερα μετά την ολοκλήρωση της επιθεώρησης ή μετά την άρση της απαγόρευσης απόπλου.

3. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή συνεργάζονται για να ορίσουν τις κατάλληλες τεχνικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

4. Εφόσον χρειασθεί, το σύστημα πληροφοριών Sirenac τροποποιείται για να εφαρμοσθούν οι προαναφερθείσες απαιτήσεις."

3. Το παράρτημα Ι τροποποιείται όπως προβλέπεται στο παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

4. Το παράρτημα ΙΙ τροποποιείται ως εξής:

α) στο σημείο 2, η έβδομη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: "- Πιστοποιητικό εξαίρεσης, καθώς και, εφόσον χρειάζεται, ο κατάλογος φορτίων"

β) Μετά το σημείο 28 προστίθενται τα ακόλουθα σημεία: "29. Σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων και βιβλίο καταχώρισης απορριμμάτων.

30. Σύστημα υποστήριξης λήψης αποφάσεων για πλοιάρχους και επιβατικά πλοία.

31. Σχέδιο συνεργασίας SAR για επιβατικά πλοία που εκτελούν σταθερά δρομολόγια.

32. Κατάλογος επιχειρησιακών περιορισμών για επιβατικά πλοία.

33. Τήρηση βιβλίου πλοίων μεταφοράς φορτίου χύδην.

34. Σχέδιο φόρτωσης και εκφόρτωσης πλοίων μεταφοράς φορτίου χύδην."

5. Προστίθεται το νέο παράρτημα VIII, όπως αυτό περιλαμβάνεται στο παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο εντός δώδεκα μηνών από την έκδοση της παρούσας οδηγίας. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι διατάξεις που θεσπίζουν σχετικά να περιέχουν ή να συνοδεύονται κατά την επίσημη δημοσίευσή τους από παραπομπή στην παρούσα οδηγία. Ο τρόπος παραπομπής αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις διατάξεις εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στο πεδίο που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 13 Δεκεμβρίου 1999.

Για την Επιτροπή

Loyola DE PALACIO

Αντιπρόεδρος

(1) ΕΕ L 157 της 7.7.1995, σ. 1.

(2) ΕΕ L 184 της 27.6.1998, σ. 40.

(3) ΕΕ L 247 της 5.10.1993, σ. 19.

(4) ΕΕ L 276 της 13.10.1998, σ. 7.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Το παράρτημα Ι τροποποιείται ως εξής:

α) στο μέρος Ι σημείο 6, μετά τις λέξεις "έχουν απωλέσει την κλάση τους" , παρεμβάλλονται οι λέξεις "ή αυτή έχει ανακληθεί"·

β) το μέρος ΙΙ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: "II. Συνολικός παράγοντας εστίασης

Τα ακόλουθα πλοία θεωρείται ότι έχουν προτεραιότητα προς επιθεώρηση:

1. Πλοία που προσεγγίζουν σε λιμένα κράτους μέλους για πρώτη φορά ή ύστερα από απουσία δώδεκα μηνών τουλάχιστον. Όταν εφαρμόζουν τα κριτήρια αυτά, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τους και τις επιθεωρήσεις που διεξήχθησαν από μέρη του ΜΣ. Εφόσον δεν υπάρχουν κατάλληλα δεδομένα για το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη βασίζονται στα διαθέσιμα δεδομένα του Sirenac και επιθεωρούν τα πλοία που δεν έχουν καταχωρισθεί στο Sirenac μετά την έναρξη ισχύος αυτής της βάσης δεδομένων την 1η Ιανουαρίου 1993.

2. Πλοία που δεν έχουν υποβληθεί σε επιθεώρηση από κανένα κράτος μέλος εντός των προηγούμενων έξι μηνών.

3. Τα πλοία των οποίων τα υποχρεωτικά πιστοποιητικά για τη ναυπήγηση και τον εξοπλισμό τους, τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τις συμβάσεις, και τα πιστοποιητικά κατάταξης έχουν εκδοθεί από οργανισμό μη αναγνωρισμένο σύμφωνα με τους όρους της οδηγίας 94/57/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Νοεμβρίου 1994, σχετικά με τους κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών (ΕΕ L 319 της 12.12.1994, σ. 20).

4. Πλοία που φέρουν τη σημαία κράτους το οποίο περιλαμβάνεται στον πίνακα κυλιόμενων μέσων όρων τριετίας, ο οποίος αναγράφει τα πλοία με συχνότητα απαγορεύσεων απόπλου και καθυστερήσεων άνω του μέσου όρου και ο οποίος δημοσιεύεται στην ετήσια έκθεση του ΜΣ.

5. Πλοία στα οποία επετράπη να αποπλεύσουν από λιμένα υπό ορισμένες προϋποθέσεις:

α) για κάθε ελάττωμα που έπρεπε να αποκατασταθεί πριν από τον απόπλου·

β) για κάθε ελάττωμα που έπρεπε να αποκατασταθεί στον επόμενο λιμένα·

γ) για κάθε δύο ελαττώματα που έπρεπε να αποκατασταθούν εντός 14 ημερών·

δ) για κάθε δύο ελαττώματα για τα οποία ορίσθηκαν άλλοι όροι.

Λαμβάνεται υπόψη εάν ελήφθησαν τα σχετικά μέτρα στο πλοίο και αποκαταστάθηκαν όλα τα ελαττώματα.

6. Πλοία για τα οποία καταγράφηκαν ελαττώματα κατά τη διάρκεια προηγούμενης επιθεώρησης, ανάλογα με τον αριθμό ελαττωμάτων.

7. Πλοία των οποίων απαγορεύθηκε ο απόπλους σε προηγούμενο λιμένα.

8. Πλοία που φέρουν τη σημαία χώρας η οποία δεν έχει κυρώσει όλες τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας οδηγίας.

9. Πλοία που φέρουν τη σημαία χώρας με λόγο ελαττωμάτων άνω του μέσου όρου.

10. Πλοία με ελάττωμα κλάσης άνω του μέσου όρου.

11. Πλοία που ανήκουν σε κατηγορία για την οποία έχει αποφασισθεί ενισχυμένη επιθεώρηση (σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας οδηγίας).

12. Λοιπά πλοία ηλικίας άνω των 13 ετών.

Κατά τον καθορισμό της σειράς προτεραιότητας των πλοίων που απαριθμούνται ανωτέρω, η αρμόδια αρχή λαμβάνει υπόψη τη σειρά που υποδεικνύεται από το συνολικό παράγοντα εστίασης. Υψηλότερος παράγοντας εστίασης υποδηλώνει υψηλότερη προτεραιότητα. Ο παράγοντας εστίασης είναι το άθροισμα των ισχυουσών τιμών παράγοντα εστίασης που αναφέρονται ανωτέρω. Τα σημεία 5, 6 και 7 εφαρμόζονται μόνο για επιθεωρήσεις που διεξάγονται κατά τους δώδεκα τελευταίους μήνες. Ο συνολικός παράγοντας εστίασης δεν μπορεί να είναι μικρότερος από το άθροισμα που δίνουν τα σημεία 4, 8, 9, 10, 11 και 12.

Εάν, εντός τριών μηνών από την εισαγωγή νέων τιμών παράγοντα εστίασης στο πλαίσιο του μνημονίου MOU, η Επιτροπή κρίνει ότι οι τιμές αυτές είναι ακατάλληλες, δύναται να αποφασίζει, με τη διαδικασία του άρθρου 19 της οδηγίας 95/21/ΕΚ, ότι οι εν λόγω τιμές δεν έχουν εφαρμογή για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας."

2. Προστίθεται το ακόλουθο νέο παράρτημα VIII:

"ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ

Δημοσίευση πληροφοριών σχετικά με απαγορεύσεις απόπλου και επιθεωρήσεις σε λιμένες των κρατών μελών

(όπως αναφέρεται στο άρθρο 15)

I. Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται βάσει του άρθρου 15 παράγραφος 1 περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

- την ονομασία του πλοίου,

- τον αριθμό ΙΜΟ,

- τον τύπο του πλοίου,

- τη χωρητικότητα (gt)

- το έτος κατασκευής,

- το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή,

- το κράτος νηολόγησης,

- το νηογνώμονα, ή τους νηογνώμονες, αναλόγως, που έχει εκδώσει για το συγκεκριμένο πλοίο πιστοποιητικά κλάσης, εφόσον υπάρχουν,

- το νηογνώμονα, ή τους νηογνώμονες, αναλόγως, ή/και οιονδήποτε άλλο φορέα που έχει εκδώσει για το συγκεκριμένο πλοίο πιστοποιητικά βάσει των συμβάσεων εκ μέρους του κράτους νηολόγησης, καθώς και τα εκδοθέντα πιστοποιητικά,

- τον αριθμό απαγορεύσεων απόπλου κατά τους προηγούμενους 24 μήνες,

- τη χώρα και το λιμένα απαγόρευσης απόπλου,

- την ημερομηνία άρσης της απαγόρευσης απόπλου,

- τη διάρκεια απαγόρευσης απόπλου, σε ημέρες,

- τον αριθμό διαπιστωθέντων ελαττωμάτων και τους λόγους απαγόρευσης απόπλου, με σαφή και διεξοδικό τρόπο,

- σε περίπτωση απαγόρευσης ελλιμενισμού του πλοίου σε οιονδήποτε λιμένα εντός της Κοινότητας, τους λόγους του μέτρου, με σαφή και διεξοδικό τρόπο,

- αναφορά κατά πόσον ο νηογνώμονας, ή άλλος ιδιωτικός φορέας ο οποίος πραγματοποίησε τη σχετική αξιολόγηση στο πλοίο, φέρει ευθύνη σε σχέση με τα ελαττώματα τα οποία, μόνα ή σε συνδυασμό με άλλα, δικαιολόγησαν την απαγόρευση απόπλου,

- περιγραφή των μέτρων που ελήφθησαν για πλοίο στο οποίο επετράπη να προσεγγίσει το πλησιέστερο ναυπηγείο, ή στο οποίο απαγορεύθηκε ο ελλιμενισμός του σε λιμένα της Κοινότητας.

II. Οι πληροφορίες σχετικά με τα επιθεωρούμενα πλοία, οι οποίες δημοσιεύονται βάσει του άρθρου 15 παράγραφος 2 περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

- την ονομασία του πλοίου,

- τον αριθμό ΙΜΟ,

- τον τύπο του πλοίου,

- τη χωρητικότητα (gt)

- το έτος κατασκευής,

- το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή,

- το κράτος νηολόγησης,

- το νηογνώμονα, ή τους νηογνώμονες, αναλόγως, που έχει εκδώσει για το συγκεκριμένο πλοίο πιστοποιητικά κλάσης, εφόσον υπάρχουν,

- το νηογνώμονα, ή τους νηογνώμονες, αναλόγως, ή/και οιονδήποτε άλλο φορέα που έχει εκδώσει για το συγκεκριμένο πλοίο πιστοποιητικά βάσει των συμβάσεων εκ μέρους του κράτους νηολόγησης, καθώς και τα εκδοθέντα πιστοποιητικά,

- τη χώρα, το λιμένα και την ημερομηνία επιθεώρησης,

- τον αριθμό ελαττωμάτων, ανά κατηγορία ελαττωμάτων."