31999L0085

Οδηγία 1999/85/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 1999, για τροποποίηση της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ, όσον αφορά τη δυνατότητα δοκιμαστικής εφαρμογής μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στις υπηρεσίες υψηλής έντασης εργατικού δυναμικού

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 277 της 28/10/1999 σ. 0034 - 0036


ΟΔΗΓΙΑ 1999/85/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 22ας Οκτωβρίου 1999

για τροποποίηση της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ, όσον αφορά τη δυνατότητα δοκιμαστικής εφαρμογής μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στις υπηρεσίες υψηλής έντασης εργατικού δυναμικού

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 93,

την πρόταση της Επιτροπής(1),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(2),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) στο άρθρο 12 παράγραφος 3, στοιχείο α) της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών - Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση(4), προβλέπεται ότι, τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν είτε έναν, είτε δύο μειωμένους συντελεστές μόνον στις παραδόσεις αγαθών και στην παροχή υπηρεσιών των κατηγοριών που προσδιορίζονται στο παράρτημα Θ της εν λόγω οδηγίας 77/388/ΕΟΚ·

(2) πάντως, το πρόβλημα της ανεργίας είναι τόσο σοβαρό ώστε θα ήταν σκόπιμο να δοθεί στα κράτη μέλη που το επιθυμούν η δυνατότητα να εφαρμόσουν δοκιμαστικά τη λειτουργία και τις επιπτώσεις - όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων εργασίας - ενός μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στις υπηρεσίες υψηλής έντασης εργασίας που δεν απαριθμούνται σήμερα στο παράρτημα Θ·

(3) αυτός ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ ενδέχεται να μειώσει τα κίνητρα για τις αφορώμενες επιχειρήσεις να προσφεύγουν ή να διατηρούν πρακτικές παραοικονομίας·

(4) ωστόσο, η εισαγωγή μείωσης του συντελεστή ΦΠΑ για συγκεκριμένες κατηγορίες θα μπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και τη φορολογική ουδετερότητα· ενδείκνυται, συνεπώς, να προβλεφθεί διαδικασία έγκρισης για σαφώς καθορισμένη και πλήρη περίοδο τριών ετών και να περιοριστεί αυστηρά το πεδίο εφαρμογής του μέτρου αυτού προκειμένου να διαφυλαχθεί ο επαληθεύσιμος και περιορισμένος χαρακτήτας του·

(5) ενόψει του δοκιμαστικού χαρακτήρα του μέτρου, θα πρέπει να διεξαχθεί αναλυτική αξιολόγηση των επιπτώσεών του όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την αποδοτικότητα από τα κράτη μέλη που το εφαρμόζουν και από την Επιτροπή·

(6) το μέτρο θα πρέπει να είναι αυστηρά περιορισμένο ως προς τη χρονική διάρκεια και να λήξει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2002, το αργότερο·

(7) η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας δεν συνεπάγεται ουδεμία τροποποίηση των νομοθεσιών των κρατών μελών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Η οδηγία 77/388/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

1. Στο άρθρο 28, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

"6. Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομόφωνα προτάσει της Επιτροπής, μπορεί να επιτρέπει σε ένα κράτος μέλος να εφαρμόσει, για μέγιστη χρονική περίοδο τριών ετών μεταξύ της 1ης Ιαουαρίου 2000 και της 31ης Δεκεμβρίου 2002, τους μειωμένους συντελεστές που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 3, στοιχείο α), τρίτο εδάφιο, για τις υπηρεσίες που απαριθμούνται το μέγιστο σε δύο από τις κατηγορίες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Κ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να επιτραπεί σε ένα κράτος μέλος να εφαρμόσει το μειωμένο συντελεστή για υπηρεσίες σε τρεις από τις προαναφερόμενες κατηγορίες.

Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) να είναι εντάσεως εργασίας·

β) να παρέχονται ως επί το πλείστον απευθείας στους τελικούς καταναλωτές·

γ) να παρέχονται κυρίως σε τοπικό επίπεδο και να μην είναι πιθανόν να δημιουργήσουν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού·

δ) να υπάρχει στενός δεσμός μεταξύ των χαμηλότερων τιμών που προκύπτουν από τη μείωση του συντελεστή και της προβλεπόμενης αύξησης της ζήτησης και της απασχόλησης.

Η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Το κράτος μέλος που επιθυμεί να θεσπίσει το μέτρο που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο, πρέπει να ενημερώσει την Επιτροπή πριν από την 1η Νοεμβρίου 1999 και να της παρέχει πριν από την ίδια ημερομηνία, όλα τα σχετικά στοιχεία, και ιδίως τα ακόλουθα:

α) πεδίο εφαρμογής του μέτρου και λεπτομερή περιγραφή των συγκεκριμένων υπηρεσιών·

β) στοιχεία που αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο·

γ) στοιχεία από τα οποία να εμφαίνεται το δημοσιονομικό κόστος του σχεδιαζόμενου μέτρου.

Τα κράτη μέλη στα οποία επιτρέπεται να εφαρμόσουν το μειωμένο συντελεστή που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, καταρτίζουν, πριν από την 1η Οκτωβρίου 2002, αναλυτική έκθεση που περιέχει συνολική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του μέτρου, κυρίως όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την αποδοτικότητα.

Πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2002, η Επιτροπή διαβιβάζει, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, συνολική έκθεση αξιολόγησης συνοδευόμενη, εφόσον απαιτείται, από πρόταση κατάλληλων μέτρων για τη λήψη τελικής απόφασης όσον αφορά τον συντελεστή ΦΠΑ που εφαρμόζεται στις υπηρεσίες έντασης εργασίας"

2. Προστίθεται ένα νέο παράρτημα Κ, όπως εκτίθεται στο παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Λουξεμβούργο, 22 Οκτωβρίου 1999.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

S. MÖNKÄRE

(1) ΕΕ C 102 της 13.4.1999, σ. 10.

(2) ΕΕ C 279 της 1.10.1999, σ. 105.

(3) ΕΕ C 209 της 22.7.1999, σ. 20.

(4) ΕΕ L 145 της 13.6.1977, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 1999/59/ΕΚ (ΕΕ L 162 της 26.6.1999, σ. 63).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

"ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κ

Κατάλογος υπηρεσιών που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 28

1. Μικρές επισκευές:

- ποδηλάτων,

- υποδημάτων και δερματίνων ειδών,

- ενδυμάτων και υφασμάτων ειδών οικιακής χρήσης (συμπεριλαμβανομένων της επιδιόρθωσης και της μετατροπής).

2. Ανακαίνιση και επισκευή ιδιωτικών κατοικιών, εξαιρουμένων των υλικών που αποτελούν σημαντικό μέρος της αξίας της παροχής.

3. Καθαρισμός υαλοπινάκων και καθαρισμός ιδιωτικών κατοικιών.

4. Κατ' οίκον φροντίδες (π.χ. οικιακή βοήθεια και φροντίδα παιδιών, ηλικιωμένων, ασθενών ή αναπήρων).

5. Κομμώσεις."