31999L0074

Οδηγία 1999/74/ΕΚ του Συμβουλίου της 19ης Ιουλίου 1999 περί των στοιχειωδών απαιτήσεων για την προστασία των ωοπαραγωγών ορνίθων

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 203 της 03/08/1999 σ. 0053 - 0057


ΟΔΗΓΙΑ 1999/74/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 19ης Ιουλίου 1999

περί των στοιχειωδών απαιτήσεων για την προστασία των ωοπαραγωγών ορνίθων

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 37,

την πρόταση της Επιτροπής(1),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(2),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(3),

Εκτιμώντας τα εξής:

(1) στις 7 Μαρτίου 1988, το Συμβούλιο εξέδωσε την οδηγία 88/166/ΕΟΚ(4), που αφορά την εκτέλεση της απόφασης του Δικαστηρίου στην υπόθεση 131/86 (ακύρωση της οδηγίας 86/113/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Μαρτίου 1986, για τον καθορισμό των ελάχιστων προδιαγραφών σχετικά με την προστασία των ωοπαραγωγών ορνίθων που εκτρέφονται σε κλωβοστοιχίες)·

(2) στο άρθρο 9 της ανωτέρω οδηγίας ορίζεται ότι η Επιτροπή υποβάλλει, πριν από την 1η Ιανουαρίου 1993, έκθεση σχετικά με τις επιστημονικές εξελίξεις όσον αφορά τις συνθήκες ζωής των ορνίθων στα διάφορα συστήματα εκτροφής, καθώς και σχετικά με τις διατάξεις του παραρτήματος της οδηγίας, η οποία θα συνοδεύεται, ενδεχομένως, από τις κατάλληλες προτάσεις αναπροσαρμογής·

(3) με την οδηγία 98/58/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Ιουλίου 1998, σχετικά με την προστασία των ζώων στα εκτροφειά(5), η οποία καταρτίστηκε βάσει της ευρωπαϊκής σύμβασης για την προστασία των ζώων στα εκτροφεία, θεσπίζονται κοινοτικές διατάξεις για, την υλοποίηση των αρχών της εν λόγω σύμβασης, οι οποίες ορίζουν ιδίως ότι, σε κάθε ζώο, πρέπει να διατίθενται χώροι διαβίωσης, τροφή, νερό και κατάλληλες φροντίδες που να ανταποκρίνονται στις φυσιολογικές και ηθολογικές ανάγκες τους·

(4) η μόνιμη επιτροπή της ευρωπαϊκής σύμβασης για την προστασία των ζώων στα εκτροφεία εξέδωσε, το 1995, μια λεπτομερή σύσταση στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι ωοπαραγωγές όρνιθες·

(5) η προστασία των ωοπαραγωγών ορνίθων είναι θέμα που υπάγεται στην κοινοτική αρμοδιότητα·

(6) οι διαφορές που μπορούν να στρεβλώσουν τον ανταγωνισμό εμποδίζουν την καλή λειτουργία της οργάνωσης αγοράς των ζώων και των προϊόντων τους·

(7) η έκθεση της Επιτροπής, η οποία αναφέρεται στη δεύτερη αιτιολογική σκέψη και βασίζεται στη γνώμη της επιστημονικής κτηνιατρικής επιτροπής, συμπεραίνει ότι οι συνθήκες διαβίωσης των ορνίθων που εκτρέφονται τόσο στις συνηθισμένες, σήμερα, κλωβοστοιχίες όσο και σε άλλα συστήματα εκτροφής είναι ανεπαρκείς και ότι, σε αυτά, ορισμένες από τις ανάγκες τους δεν μπορούν να ικανοποιηθούν· επομένως, θα ήταν σκόπιμο να τεθούν οι υψηλότερες δυνατές απαιτήσεις, λαμβανομένων υπόψη των διαφόρων παραμέτρων που πρέπει να συνυπολογιστούν, ώστε να βελτιωθούν αυτές οι συνθήκες·

(8) ωστόσο, για ένα διάστημα που μένει να καθοριστεί, η χρήση μη διευθετημένων κλωβών είναι δυνατόν να εξακολουθήσει να επιτρέπεται υπό ορισμένους όρους, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται βελτιωμένες απαιτήσεις όσον αφορά τη διάρθρωση και το χώρο·

(9) είναι απαραίτητο να διατηρηθεί μια ισορροπία μεταξύ των διαφόρων πτυχών που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, τόσο όσον αφορά τις συνθήκες διαβίωσης όσο και από υγειονομικής, οικονομικής και κοινωνικής σκοπιάς, καθώς και όσον αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις·

(10) είναι σκόπιμο, ενόσω εξακολουθούν να μελετώνται οι συνθήκες διαβίωσης των ορνίθων ωοπαραγωγής σε διάφορα συστήματα εκτροφής, να προβλεφθούν διατάξεις που να επιτρέπουν στα κράτη μέλη να επιλέξουν ένα ή περισσότερα συστήματα που θα είναι τα πλέον κατάλληλα·

(11) η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει νέα έκθεση συνοδευόμενη από τις κατάλληλες προτάσεις με βάση την έκθεση αυτή·

(12) η οδηγία 88/166/ΕΟΚ επιβάλλεται να καταργηθεί και να αντικατασταθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

1. Η παρούσα οδηγία καθορίζει στοιχειώδεις κανόνες για την προστασία των ωοπαραγωγών ορνίθων.

2. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται:

- στις εγκαταστάσεις με λιγότερες από 350 ωοπαραγωγές όρνιθες,

- στις εγκαταστάσεις εκτροφής ωοπαραγωγών ορνίθων αναπαραγωγής.

Οι εγκαταστάσεις αυτές πάντως εξακολουθούν να υπάγονται στις σχετικές απαιτήσεις της οδηγίας 98/58/ΕΚ.

Άρθρο 2

1. Οι ορισμοί του άρθρου 2 της οδηγίας 98/58/ΕΚ εφαρμόζονται κατά περίπτωση.

2. Εξάλλου, για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) "ζωοπαραγωγές όρνιθες": όρνιθες του είδους Gallus gallus οι οποίες έχουν φθάσει σε ωοπαραγωγική ωριμότητα και εκτρέφονται για την παραγωγή αυγών που δεν προορίζονται για επώαση·

β) "φωλιά": ξεχωριστός χώρος, στα στοιχεία δαπέδου του οποίου δεν χρησιμοποιείται κανένα μεταλλικό πλέγμα, που να μπορεί να έρθει σε επαφή με τα πουλερικά ο οποίος προορίζεται για την ωοτοκία όρνιθας ή ομάδας ορνίθων (συλλογική φωλιά)·

γ) "στρωμνή": εύθρυπτο υλικό το οποίο επιτρέπει στις όρνιθες να ικανοποιούν τις ηθολογικές ανάγκες τους·

δ) "ωφέλιμη επιφάνεια": επιφάνεια, πλάτους τουλάχιστον 30 cm και κλίσης έως 14 %, άνωθεν της οποίας υπάρχει ελεύθερος χώρος ύψους τουλάχιστον 45 cm. Η επιφάνεια της φωλιάς δεν αποτελεί μέρος της ωφέλιμης επιφάνειας.

Άρθρο 3

Ανάλογα με το σύστημα ή τα συστήματα που θα επιλέξουν, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι ιδιοκτήτες ή οι κάτοχοι ωοπαραγωγών ορνίθων να εφαρμόζουν, εκτός από τις συναφείς διατάξεις της οδηγίας 98/58/ΕΚ και- του παραρτήματος της παρούσας οδηγίας, τις απαιτήσεις που προσιδιάζουν σε καθένα από τα κάτωθι αναφερόμενα συστήματα:

α) είτε τις διατάξεις που προβλέπονται στο κεφάλαιο Ι, όσον αφορά τα εναλλακτικά συστήματα·

β) είτε τις διατάξεις που προβλέπονται στο κεφάλαιο ΙΙ, όσον αφορά τους μη διευθετημένους "κλωβούς"·

γ) είτε τις διατάξεις που προβλέπονται στο κεφάλαιο ΙΙΙ, όσον αφορά τους "διευθετημένους κλωβούς".

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Διατάξεις για τα εναλλακτικά συστήματα

Άρθρο 4

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, από την 1η Ιανουαρίου 2002, όλες οι εγκαταστάσεις εκτροφής που αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο, οι οποίες κατασκευάστηκαν ή ανακατασκευάστηκαν πρόσφατα ή τίθενται σε λειτουργία για πρώτη φορά, να ανταποκρίνονται τουλάχιστον στις ακόλουθες απαιτήσεις:

1. Όλες οι εγκαταστάσεις πρέπει να είναι εξοπλισμένες κατά τρόπον ώστε όλες οι ωοπαραγωγές όρνιθες να διαθέτουν:

α) ταγίστρες, είτε γραμμικές, μήκους τουλάχιστον 10 cm ανά όρνιθα, είτε κυκλικές, μήκους τουλάχιστον 4 cm ανά όρνιθα·

β) ποτίστρες, είτε διαρκούς ποτίσματος, μήκους 2,5 cm ανά όρνιθα, είτε κυκλικές, μήκους 1 cm ανά όρνιθα.

Εκτός αυτού, όταν χρησιμοποιούνται θηλές ή κύπελλα, πρέπει να προβλέπεται τουλάχιστον μία θηλή ή ένα κύπελλο ανά 10 όρνιθες. Όταν χρησιμοποιούνται συνδεόμενες ποτίστρες, κάθε όρνιθα πρέπει να έχει πρόσβαση σε τουλάχιστον δύο θηλές ή κύπελλα·

γ) τουλάχιστον μία φωλιά για 7 όρνιθες. Όταν χρησιμοποιούνται συλλογικές φωλιές, πρέπει να προβλέπεται επιφάνεια τουλάχιστον 1 m2 για 120 όρνιθες το πολύ·

δ) κατάλληλες κούρνιες χωρίς αιχμές, οι οποίες προσφέρουν χώρο τουλάχιστον 15 cm ανά όρνιθα. Οι κούρνιες δεν πρέπει να τοποθετούνται πάνω από την στρωμνή, ενώ η οριζόντια απόσταση ανάμεσα στις κούρνιες πρέπει να είναι τουλάχιστον 30 cm και ανάμεσα στην κούρνια και τον τοίχο τουλάχιστον 20 cm·

ε) τουλάχιστον 250 cm2 επιφάνειας στρωμνής ανά όρνιθα η στρωμνή πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το ένα τρίτο της επιφάνειας του δαπέδου.

2. Το δάπεδο των εγκαταστάσεων πρέπει να είναι κατασκευασμένο έτσι ώστε να υποβαστάζει κατάλληλα όλα τα μπροστινά νύχια κάθε ποδιού.

3. Πέρα από τις διατάξεις που προβλέπονται στα σημεία 1 και 2:

α) για τα συστήματα εκτροφής που επιτρέπουν στις ωοπαραγωγές όρνιθες να μετακινούνται ελεύθερα μεταξύ διαφόρων επιπέδων:

i) ο αριθμός των επάλληλων επιπέδων περιορίζεται σε 4,

ii) το ελεύθερο ύψος μεταξύ των επιπέδων πρέπει να είναι τουλάχιστον 45 cm,

iii) ο εξοπλισμός τροφής και ποτίσματος πρέπει να είναι τοποθετημένος κατά τρόπον ώστε όλες οι όρνιθες να έχουν ίδια πρόσβαση σ' αυτόν,

iv) τα επίπεδα πρέπει να διαρρυθμίζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε τα περιττώματα να μην μπορούν να πέσουν στα κατώτερα επίπεδα·

β) όταν οι ωοπαραγωγές όρνιθες έχουν πρόσβαση σε εξωτερικούς χώρους·

i) πολλές έξοδοι πρέπει να παρέχουν απευθείας πρόσβαση στον εξωτερικό χώρο και να έχουν ύψος τουλάχιστον 35 cm και πλάτος τουλάχιστον 40 cm και να είναι κατανεμημένες σε όλο το μήκος του κτιρίου· ένα άνοιγμα συνολικού μήκους 2 m πρέπει οπωσδήποτε να είναι διαθέσιμο ανά ομάδα 1000 ορνίθων·

ii) οι εξωτερικοί χώροι πρέπει:

- για να αποφεύγονται οι μολύνσεις, να έχουν κατάλληλη επιφάνεια ανάλογα με την πυκνότητα των διατηρούμενων ορνίθων και τη φύση του δαπέδου,

- να παρέχουν προστασία έναντι των καιρικών συνθηκών και των αρπακτικών και, εφόσον απαιτείται, κατάλληλες ποτίστρες.

4. Η πυκνότητα των ζώων δεν πρέπει να υπερβαίνει τις εννέα ωοπαραγωγές όρνιθες ανά m2 ωφέλιμης επιφάνειας.

Ωστόσο, αν η ωφέλιμη επιφάνεια αντιστοιχεί στη διαθέσιμη επιφάνεια δαπέδου, τα κράτη μέλη μπορούν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2001 να επιτρέψουν πυκνότητα δώδεκα ορνίθων ανά m2 διαθέσιμης επιφάνειας, για εγκαταστάσεις που εφαρμόζουν το σύστημα αυτό στις 3 Αυγούστου 1999.

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, από την 1η Ιανουαρίου 2007, οι στοιχειώδεις απαιτήσεις της παραγράφου 1 να εφαρμόζονται σε όλα τα εναλλακτικά συστήματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Διατάξεις για την εκτροφή σε μη διευθετημένους κλωβούς

Άρθρο 5

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, από την 1η Ιανουαρίου 2003, όλοι οι κλωβοί που αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο να ανταποκρίνονται τουλάχιστον προς τις ακόλουθες απαιτήσεις:

1. οι ωοπαραγωγές όρνιθες πρέπει να διαθέτουν επιφάνεια κλωβού τουλάχιστον 550 cm2 ανά όρνιθα, μετρούμενη επί οριζοντίου επιπέδου, που να μπορεί να χρησιμοποιείται χωρίς περιορισμούς, στην οποία δεν περιλαμβάνονται ιδίως η εγκατάσταση ελασμάτων για την αποφυγή της απώλειας ζωοτροφής που ενδέχεται να μειώνει το διαθέσιμο χώρο·

2. πρέπει να προβλέπεται ταγίστρα η οποία να μπορεί να χρησιμοποιείται ελεύθερα. Το μήκος της πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 cm για κάθε όρνιθα του κλωβού·

3. εάν δεν παρέχονται θηλές ή κύπελλα ποτίσματος, κάθε κλωβός πρέπει να περιλαμβάνει συνεχόμενη ποτίστρα η οποία να έχει το ίδιο μήκος με την ταγίστρα που αναφέρεται στο σημείο 2. Αν υπάρχουν συνδεόμενες ποτίστρες, πρέπει να είναι προσιτά σε κάθε κλωβό τουλάχιστον δύο θηλές ή κύπελλα ποτίσματος·

4. οι κλωβοί πρέπει να έχουν ύψος τουλάχιστον 40 cm στο 65 % της επιφάνειας του κλωβού, και τουλάχιστον 35 cm σε κάθε σημείο·

5. το δάπεδο των κλωβών πρέπει να υποβαστάζει κατάλληλα όλα τα μπροστινά νύχια κάθε ποδιού. Η κλίση του δαπέδου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 14 % ή τις οκτώ μοίρες. Εάν το δάπεδο δεν αποτελείται από μεταλλικό πλέγμα με ορθογώνια διάκενα, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν μεγαλύτερες κλίσεις·

6. οι κλωβοί πρέπει να διαθέτουν κατάλληλες διατάξεις ξυσίματος των νυχιών.

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η εκτροφή στους κλωβούς που αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο να απαγορευθεί από την 1η Ιανουαρίου 2012. Η κατασκευή ή η πρώτη χρήση των κλωβών του παρόντος κεφαλαίου απαγορεύεται από 1ης Ιανουαρίου 2003.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Διατάξεις για την εκτροφή σε διευθετημένους κλωβούς

Άρθρο 6

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, από την 1η Ιανουαρίου 2002, όλοι οι κλωβοί περί των οποίων το παρόν κεφάλαιο να ανταποκρίνονται τουλάχιστον προς τις ακόλουθες απαιτήσεις:

1. Οι ωοπαραγωγές όρνιθες πρέπει να διαθέτουν:

α) επιφάνεια κλωβού τουλάχιστον 750 cm2 ανά όρνιθα, εκ των οποίων 600 cm2 ωφέλιμη, με την προϋπόθεση ότι το ύψος του κλωβού πέραν του τμήματος που βρίσκεται πάνω από την ωφέλιμη επιφάνεια πρέπει να έχει τουλάχιστον 20 cm σε κάθε σημείο και το συνολικό εμβαδόν κάθε κλωβού δεν μπορεί να είναι κάτω των 2000 cm2·

β) μια φωλιά·

γ) μια στρωμνή στην οποία οι όρνιθες να μπορούν να ραμφίζουν και να σκαλίζουν·

δ) κατάλληλες κούρνιες οι οποίες να προσφέρουν χώρο τουλάχιστον 15 cm ανά όρνιθα.

2. Πρέπει να προβλέπεται ταγίστρα η οποία να μπορεί να χρησιμοποιείται χωρίς περιορισμούς. Το μήκος της πρέπει να είναι τουλάχιστον 12 cm για κάθε όρνιθα του κλωβού.

3. Κάθε κλωβός περιλαμβάνει το κατάλληλο σύστημα ποτίσματος, ενόψει ιδίως του μεγέθους της ομάδας· εφόσον οι ποτίστρες είναι συνδεόμενες, πρέπει να είναι προσιτά σε κάθε όρνιθα τουλάχιστον δύο θηλές ή κύπελλα ποτίσματος.

4. Για τη διευκόλυνση της επιθεώρησης, της εγκατάστασης και της απομάκρυνσης των ζώων, οι διάδρομοι μεταξύ των σειρών κλωβών πρέπει να έχουν πλάτος τουλάχιστον 90 cm, μεταξύ δε του δαπέδου του κτιρίου και των κλωβών των κατώτερων σειρών πρέπει να προβλέπεται χώρος 35 cm.

5. Οι κλωβοί πρέπει να διαθέτουν κατάλληλες διατάξεις ξυσίματος των νυχιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Τελικές διατάξεις

Άρθρο 7

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι μονάδες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας να καταχωρούνται από την αρμόδια αρχή με έναν διακριτικό αριθμό βάσει του οποίου θα προσδιορίζεται η προέλευση των ωών που διατίθενται στην αγορά για την ανθρώπινη κατανάλωση.

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου θα καθοριστούν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2000, σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο άρθρο 11 διαδικασία.

Άρθρο 8

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα ώστε οι επιθεωρήσεις να διενεργούνται από την αρμόδια αρχή έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση της παρούσας οδηγίας. Οι επιθεωρήσεις αυτές είναι δυνατόν να διενεργούνται κατά τη διάρκεια των ελέγχων που διεξάγονται για άλλους σκοπούς.

2. Από ημερομηνία που θα καθοριστεί με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 11, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση για τις επιθεωρήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Η Επιτροπή υποβάλλει περίληψη των εκθέσεων αυτών στη μόνιμη κτηνιατρική επιτροπή.

3. Πριν από την 1η Ιανουαρίου 2002, η Επιτροπή, με τη διαδικασία του άρθρου 11, υποβάλλει διατάξεις για την εναρμόνιση:

α) των επιθεωρήσεων δυνάμει της παραγράφου 1·

β) της παρουσίασης, του περιεχομένου και της συχνότητας υποβολής των εκθέσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 2.

Άρθρο 9

1. Στο μέτρο που απαιτείται για την ομοιόμορφη εφαρμογή των απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας, κτηνιατρικοί εμπειρογνώμονες της Επιτροπής μπορούν, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές:

α) να ελέγχουν εάν τα κράτη μέλη τηρούν τις εν λόγω απαιτήσεις·

β) να διενεργούν επιτόπιους ελέγχους για να βεβαιώνονται ότι οι επιθεωρήσεις διεξάγονται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.

2. Το κράτος μέλος, όπου διενεργείται μια επιθεώρηση, παρέχει κάθε αναγκαία αρωγή στους κτηνιατρικούς εμπειρογνώμονες της Επιτροπής για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Τα αποτελέσματα των διενεργούμενων ελέγχων συζητούνται με την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους πριν καταρτιστεί και κοινοποιηθεί η οριστική έκθεση.

3. Η αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους λαμβάνει τα τυχόν απαιτούμενα μέτρα για, να λάβει υπόψη της τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτού.

4. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται, εφόσον απαιτείται, με τη διαδικασία του άρθρου 11.

Άρθρο 10

Το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2005, η Επιτροπή υποβάλλει στο Συμβούλιο έκθεση, η οποία καταρτίζεται με βάση γνώμη της κτηνιατρικής επιστημονικής επιτροπής, σχετικά με τα διάφορα συστήματα εκτροφής ωοπαραγωγών ορνίθων, και ειδικότερα όσον αφορά τα συστήματα στα οποία αναφέρεται η παρούσα οδηγία, λαμβάνοντας υπόψη, αφενός μεν, θέματα παθολογίας, ζωοτεχνίας, φυσιολογίας και ηθολογίας, αφετέρου δε, τις υγειονομικές και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Η έκθεση αυτή θα συνταχθεί επίσης βάσει μελέτης σχετικής με τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις των διαφόρων συστημάτων, καθώς και τις επιπτώσεις όσον αφορά τις σχέσεις με τους οικονομικούς εταίρους της Κοινότητας.

Θα συνοδεύεται εξάλλου από τις κατάλληλες προτάσεις λαμβανομένων υπόψη των συμπερασμάτων της εν λόγω έκθεσης, καθώς και των αποτελεσμάτων των διαπραγματεύσεων στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου.

Το Συμβούλιο αποφαίνεται για τις προτάσεις αυτές με ειδική πλειοψηφία εντός 12 μηνών το αργότερο από την υποβολή τους.

Άρθρο 11

1. Σε περίπτωση παραπομπής στη διαδικασία του παρόντος άρθρου, η μόνιμη κτηνιατρική επιτροπή της απόφασης 68/361/ΕΟΚ(6), κατωτέρω "η επιτροπή" επιλαμβάνεται του θέματος χωρίς καθυστέρηση είτε με πρωτοβουλία του προέδρου της είτε κατόπιν αιτήσεως κράτους μέλους.

2. Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην επιτροπή σχέδιο των ληπτέων μέτρων. Η επιτροπή διατυπώνει γνώμη σχετικά με το σχέδιο αυτό εντός προθεσμίας την οποία ορίζει ο πρόεδρος, αναλόγως του επείγοντος του θέματος. Η γνώμη διατυπώνεται με την πλειοψηφία που ορίζεται στο άρθρο 205 παράγραφος 2 της συνθήκης για την έκδοση των αποφάσεων που καλείται να λάβει το Συμβούλιο κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής. Κατά την ψηφοφορία στην επιτροπή, οι ψήφοι των αντιπροσώπων των κρατών μελών σταθμίζονται σύμφωνα με το προαναφερόμενο άρθρο. Ο πρόεδρος δεν ψηφίζει.

3. α) Η Επιτροπή θεσπίζει τα προτεινόμενα μέτρα εφόσον είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής.

β) Όταν τα προτεινόμενα μέτρα δεν είναι σύμφωνα προς τη γνώμη της επιτροπής ή ελλείψει γνώμης, η Επιτροπή υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση στο Συμβούλιο πρόταση σχετικά με τα ληπτέα μέτρα. Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.

Εάν το Συμβούλιο δεν θεσπίσει μέτρα εντός τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής της πρότασης, η Επιτροπή θεσπίζει τα προτεινόμενα μέτρα και τα θέτει αμέσως σε εφαρμογή, εκτός εάν το Συμβούλιο αποφανθεί με απλή πλειοψηφία κατά των μέτρων αυτών.

Άρθρο 12

Η οδηγία 88/166/ΕΟΚ καταργείται από την 1η Ιανουαρίου 2003.

Άρθρο 13

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε εφαρμογή τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία, συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων κυρώσεων, το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2002, ενημερώνουν δε αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

2. Σχετικά με την προστασία των ορνίθων ωοπαραγωγής, τα κράτη μέλη μπορούν, τηρουμένων των γενικών κανόνων της συνθήκης, να διατηρούν ή να εφαρμόζουν στο έδαφός τους διατάξεις αυστηρότερες από τις προβλεπόμενες στην παρούσα οδηγία. Ενημερώνουν την Επιτροπή για κάθε σχετικό μέτρο.

3. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τα κείμενα των ουσιαστικών διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα ο οποίος διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 14

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 5

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 19 Ιουλίου 1999.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

K. HEMILÄ

(1) ΕΕ C 157 της 4.6.1999, σ. 8.

(2) ΕΕ C 128 της 7.5.1999, σ. 78.

(3) ΕΕ C 157 της 4.6.1999, σ. 8.

(4) ΕΕ L 74 της 19.3.1988, σ. 83.

(5) ΕΕ L 221 της 8.8.1998, σ. 23.

(6) ΕΕ L 255 της 18.10.1968, σ. 23.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Εκτός από τις σχετικές διατάξεις του παραρτήματος της οδηγίας 98/58/ΕΚ, εφαρμόζονται οι ακόλουθες απαιτήσεις:

1. Όλες οι όρνιθες πρέπει να επιθεωρούνται από τον ιδιοκτήτη ή από το πρόσωπο που έχει την ευθύνη τους τουλάχιστον μία φορά κάθε ημέρα.

2. Το επίπεδο θορύβου πρέπει να είναι το χαμηλότερο δυνατό. Πρέπει να αποφεύγεται κάθε διαρκής ή αιφνίδιος θόρυβος. Η κατασκευή, η συναρμολόγηση, η συντήρηση και η λειτουργία των ανεμιστήρων, των μηχανισμών ταΐσματος και άλλων μηχανισμών πρέπει να προκαλούν το χαμηλότερο δυνατό θόρυβο.

3. Όλα τα κτίρια πρέπει να φωτίζονται κατά τρόπον ώστε οι όρνιθες να μπορούν να αλληλοδιακρίνονται ή να διακρίνονται καθαρά, να έχουν οπτική εποπτεία του περιβάλλοντός τους και να κινούνται στο συνήθη χώρο τους. Όταν χρησιμοποιείται φυσικός φωτισμός, πρέπει να διαρρυθμίζονται ανοίγματα έτσι ώστε οι χώροι να φωτίζονται ομοιόμορφα.

Μετά τις πρώτες ημέρες προσαρμογής, το σύστημα πρέπει να προβλέπεται έτσι ώστε να αποφεύγονται τα προβλήματα υγείας και οι διαταραχές συμπεριφοράς. Συνεπώς, πρέπει να ακολουθεί ρυθμό 24 ωρών και να περιλαμβάνει επαρκή και αδιάκοπη περίοδο σκότους, ενδεικτικώς περίπου ένα τρίτο της ημέρας, προκειμένου οι όρνιθες να είναι σε θέση να αναπαυθούν και προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα όπως η ανοσοκαταστολή και οι οφθαλμολογικές ανωμαλίες. Κατά την ελάττωση του φωτός θα πρέπει να τηρείται μια περίοδος ημίφωτος επαρκούς διάρκειας, προκειμένου να επιτραπεί στις όρνιθες να εγκατασταθούν χωρίς διαταράξεις ή τραυματισμούς.

4. Όλοι οι χώροι, ο εξοπλισμός και τα όργανα με τα οποία έρχονται σε επαφή οι όρνιθες πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται πλήρως σε τακτά διαστήματα και πάντως κάθε φορά που πραγματοποιείται υγειονομική εκκένωση και πριν την εγκατάσταση νέας παρτίδας ορνίθων. Όταν οι χώροι είναι κατειλημμένοι, όλες οι επιφάνειες και όλες οι εγκαταστάσεις πρέπει να διατηρούνται καθαρές επαρκώς.

Τα περιττώματα πρέπει να απομακρύνονται το συχνότερο δυνατόν, οι δε νεκρές όρνιθες κάθε ημέρα.

5. Τα συστήματα εκτροφής πρέπει να είναι κατάλληλα διαρρυθμισμένα ώστε να αποφεύγεται η διαφυγή των ορνίθων.

6. Εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν πλείονες ορόφους πρέπει να συνοδεύονται από κατάλληλες διατάξεις ή μέτρα που να επιτρέπουν την άμεση και απρόσκοπτη επιθεώρηση όλων των ορόφων και να διευκολύνουν την απομάκρυνση των ορνίθων.

7. Ο σχεδιασμός και οι διαστάσεις του ανοίγματος του κλωβού πρέπει να επιτρέπουν την απόσυρση μιας ενήλικης όρνιθας χωρίς περιττή ταλαιπωρία ή τραυματισμό.

8. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του σημείου 19 του παραρτήματος της οδηγίας 98/58/ΕΟΚ, οι ακρωτηριασμοί απαγορεύονται.

Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν, προκειμένου να αποφεύγονται οι ραμφισμοί και ο κανιβαλισμός, να επιτρέπουν την κοπή της άκρης του ράμφους, εφόσον η επέμβαση αυτή πραγματοποιείται από ειδικευμένο προσωπικό επί πουλερικών ηλικίας κάτω των 10 ημερών που προορίζονται για ωοπαραγωγή.