31999L0037

Οδηγία 1999/37/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 1999 σχετικά με τα έγγραφα κυκλοφορίας οχημάτων

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 138 της 01/06/1999 σ. 0057 - 0065


ΟΔΗΓΙΑ 1999/37/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 29ης Απριλίου 1999

σχετικά με τα έγγραφα κυκλοφορίας οχημάτων

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 75 παράγραφος 1 στοιχείο δ),

την πρόταση της Επιτροπής(1),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 189 Γ της συνθήκης(3),

Εκτιμώντας:

(1) ότι η Κοινότητα έχει θεσπίσει αριθμό μέτρων που αποβλέπουν σε υλοποίηση μιας εσωτερικής αγοράς, η οποία θα αποτελεί έναν χώρο δίχως εσωτερικά σύνορα όπου θα είναι εξασφαλισμένη η ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων σύμφωνα με τις διατάξεις της συνθήκης·

(2) ότι όλα τα κράτη μέλη απαιτούν ο οδηγός του οχήματος, για το οποίο έχει εκδοθεί άδεια σε άλλο κράτος μέλος, να είναι κάτοχος άδειας κυκλοφορίας που αντιστοιχεί στο εν λόγω όχημα προκειμένου να είναι δεκτό στην οδική κυκλοφορία στο έδαφός τους·

(3) ότι η εναρμόνιση της εμφάνισης και του περιεχομένου της άδειας κυκλοφορίας διευκολύνει την κατανόηση του εγγράφου αυτού και συμβάλλει, ως εκ τούτου, στην ελεύθερη οδική κυκλοφορία των οχημάτων, για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια σε ένα κράτος μέλος, επί του εδάφους των λοιπών κρατών μελών·

(4) ότι από το περιεχόμενο της άδειας κυκλοφορίας πρέπει να είναι δυνατόν να ελέγχεται ότι ο κάτοχος της άδειας οδήγησης που έχει εκδοθεί κατ' εφαρμογήν της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουλίου 1991, για την άδεια οδήγησης(4), οδηγεί αποκλειστικώς τα οχήματα των κατηγοριών για τις οποίες ισχύει η άδεια οδήγησης· ότι η εξακρίβωση αυτή συμβάλλει στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας·

(5) ότι όλα τα κράτη μέλη απαιτούν ιδίως ως αναγκαία προϋπόθεση για να εκδώσουν άδεια κυκλοφορίας για όχημα, για το οποίο έχει προηγουμένως εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας σε άλλο κράτος μέλος, έγγραφο που πιστοποιεί την έκδοση αυτής της άδειας κυκλοφορίας καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του οχήματος·

(6) ότι η εναρμόνιση της εν λόγω άδειας κυκλοφορίας διευκολύνει την επανακυκλοφορία των οχημάτων για τα οποία είχε προηγουμένως εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας σε άλλο κράτος μέλος και συντελεί στην ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς·

(7) ότι τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν άδεια κυκλοφορίας η οποία περιλαμβάνει είτε ένα είτε δύο χωριστά μέρη και ότι, προς το παρόν, είναι σκόπιμο να επιτραπεί η συνύπαρξη των δύο συστημάτων·

(8) ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την ερμηνεία των ονομαστικών στοιχείων που εμφαίνονται στην άδεια κυκλοφορίας· ότι είναι συνεπώς σκόπιμο, χάριν της ορθής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, της ελεύθερης κυκλοφορίας και των συναφών ελέγχων, να διευκρινίζεται υπό ποία ιδιότητα τα πρόσωπα που αναγράφονται στην άδεια μπορούν να χρησιμοποιούν το όχημα για το οποίο εκδόθηκε η άδεια αυτή·

(9) ότι, για να διευκολυνθούν οι έλεγχοι με σκοπό την καταπολέμηση της απάτης και της παράνομης εμπορίας κλεμμένων οχημάτων, θα πρέπει να καθιερωθεί στενή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, βασιζόμενη σε ένα αποτελεσματικό σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών·

(10) ότι θα πρέπει να προβλεφθεί μια απλουστευμένη διαδικασία προσαρμογής των τεχνικών πτυχών των παραρτημάτων I και II,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Η παρούσα οδηγία αφορά τα έγγραφα που εκδίδονται από τα κράτη μέλη κατά την έκδοση άδειας κυκλοφορίας οχημάτων.

Δεν θίγει το δικαίωμα των κρατών μελών να χρησιμοποιούν, για την έκδοση προσωρινής άδειας κυκλοφορίας των οχημάτων, έγγραφα τα οποία, ενδεχομένως, δεν ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοείται ως:

α) όχημα: κάθε όχημα σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 2 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 6ης Φεβρουαρίου 1970, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν την έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους(5), καθώς και του άρθρου 1 της οδηγίας 92/61/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 30ής Ιουνίου 1992, περί εγκρίσεως των δικύκλων ή τρικύκλων οχημάτων με κινητήρα(6)·

β) έκδοση άδειας κυκλοφορίας: η διοικητική άδεια οδικής κυκλοφορίας οχήματος, που περιλαμβάνει τα στοιχεία αναγνώρισής του και τη χορήγηση αύξοντος αριθμού, ο οποίος καλείται αριθμός κυκλοφορίας·

γ) άδεια κυκλοφορίας: το έγγραφο με το οποίο πιστοποιείται ότι έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας για το όχημα σε ένα κράτος μέλος·

δ) κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: το πρόσωπο στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας για όχημα.

Άρθρο 3

1. Τα κράτη μέλη εκδίδουν άδεια κυκλοφορίας για τα οχήματα που υπόκεινται σε έκδοση άδειας κυκλοφορίας σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία. Η άδεια αυτή περιλαμβάνει είτε ένα μέρος σύμφωνο με το παράρτημα I, είτε δύο μέρη σύμφωνα με τα παραρτήματα I και II.

Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν στις εξουσιοδοτημένες προς τούτο υπηρεσίες, ιδίως των κατασκευαστών, να συμπληρώνουν τα τεχνικά μέρη της άδειας κυκλοφορίας.

2. Σε περίπτωση που εκδίδεται νέα άδεια κυκλοφορίας για όχημα, για το οποίο είχε εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας πριν από τη θέση σε εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν υπόδειγμα άδειας σύμφωνο με την παρούσα οδηγία και μπορούν να περιορίζονται στην καταγραφή εκείνων των αναφορών μόνον για τις οποίες υπάρχουν τα απαιτούμενα στοιχεία.

3. Τα στοιχεία που περιέχονται στην άδεια κυκλοφορίας σύμφωνα με τα παραρτήματα I και II συμβολίζονται με τους εναρμονισμένους κοινοτικούς κωδικούς που ορίζονται στα εν λόγω παραρτήματα.

Άρθρο 4

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, η άδεια κυκλοφορίας που εκδίδεται από ένα κράτος μέλος αναγνωρίζεται από τα λοιπά κράτη μέλη για την αναγνώριση του οχήματος σε περίπτωση διεθνούς κυκλοφορίας ή για την έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας σε άλλο κράτος μέλος.

Άρθρο 5

1. Για τους σκοπούς της αναγνώρισης οχήματος κατά την οδική κυκλοφορία, τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν να φέρει ο οδηγός το μέρος I της άδειας κυκλοφορίας.

2. Προκειμένου για την έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας οχήματος, για το οποίο είχε εκδοθεί προηγουμένως άδεια κυκλοφορίας σε άλλο κράτος μέλος, οι αρμόδιες αρχές απαιτούν να παραδοθεί οπωσδήποτε το μέρος I της προηγούμενης άδειας κυκλοφορίας, καθώς και το μέρος II εφόσον είχε εκδοθεί. Οι αρχές αυτές αποσύρουν το ή τα παραδιδόμενα μέρη της προηγούμενης άδειας κυκλοφορίας και το (τα) φυλάγουν έξι μήνες τουλάχιστον. Ενημερώνουν σχετικά, εντός δύο μηνών, τις αρχές του κράτους μέλους που την είχαν εκδώσει και την επιστρέφουν στις αρχές αυτές, εάν αυτές το ζητήσουν, εντός έξι μηνών από την απόσυρση.

Όταν η άδεια κυκλοφορίας αποτελείται από τα μέρη I και II αλλά το μέρος II λείπει, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο ζητήθηκε η νέα έκδοση άδειας δύνανται να αποφασίσουν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να εκδώσουν εκ νέου άδεια για το όχημα, μόνον όμως αφού θα έχουν λάβει, εγγράφως ή διά της ηλεκτρονικής οδού, επιβεβαίωση από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους, στο οποίο είχε προηγουμένως εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας για το όχημα, σύμφωνα με την οποία ο αιτών έχει δικαίωμα να λάβει νέα άδεια κυκλοφορίας για το όχημα σε άλλο κράτος μέλος.

Άρθρο 6

Τυχόν τροποποιήσεις απαραίτητες για την προσαρμογή των παραρτημάτων της παρούσας οδηγίας στην τεχνική πρόοδο, εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 7.

Άρθρο 7

1. Όταν γίνεται αναφορά στη διαδικασία που προβλέπεται στο παρόν άρθρο, η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή, της οποίας η σύσταση προβλέπεται από το άρθρο 8 της οδηγίας 96/96/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1996, για την προσέγγιση των κρατών μελών σχετικά με τον τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους(7), στο εξής καλούμενη "επιτροπή", η οποία αποτελείται από αντιπροσώπους των κρατών μελών και προεδρεύεται από έναν αντιπρόσωπο της Επιτροπής.

2. Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην επιτροπή σχέδιο των ληπτέων μέτρων. Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της για το σχέδιο αυτό μέσα σε προθεσμία που μπορεί να ορίσει ο πρόεδρος, ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος. Αποφασίζει με την πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 148 παράγραφος 2 της συνθήκης, για την έκδοση των αποφάσεων που καλείται να εκδώσει το Συμβούλιο βάσει πρότασης της Επιτροπής. Κατά την ψηφοφορία στην επιτροπή, οι ψήφοι των αντιπροσώπων των κρατών μελών σταθμίζονται σύμφωνα με το προαναφερόμενο άρθρο. Ο πρόεδρος δεν λαμβάνει μέρος στην ψηφοφορία.

3. α) Η Επιτροπή θεσπίζει τα προτεινόμενα μέτρα, όταν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής.

β) Εάν τα προτεινόμενα μέτρα δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής ή ελλείψει γνώμης, η Επιτροπή υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση στο Συμβούλιο πρόταση σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.

Εάν το Συμβούλιο δεν αποφασίσει εντός τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής της πρότασης, τα προτεινόμενα μέτρα θεσπίζονται από την Επιτροπή.

Άρθρο 8

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειμένου να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία πριν από την 1η Ιουνίου 2004. Ενημερώνουν αμέσως σχετικά την Επιτροπή.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις της αναφοράς αυτής εκδίδονται από τα κράτη μέλη.

2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εθνικού δικαίου που εκδίδουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Η Επιτροπή ανακοινώνει στα κράτη μέλη όλα τα υποδείγματα άδειας κυκλοφορίας που χρησιμοποιούνται από τις εθνικές υπηρεσίες.

Άρθρο 9

Τα κράτη μέλη αλληλοβοηθούνται για τη θέση σε εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Μπορούν να ανταλλάσσουν διμερώς ή πολυμερώς πληροφορίες, ιδίως προκειμένου να εξακριβώνουν, πριν από την έκδοση κάθε άδειας κυκλοφορίας, το νομικό καθεστώς του οχήματος, ενδεχομένως, στο κράτος μέλος όπου είχε εκδοθεί η προηγούμενη άδεια κυκλοφορίας. Η εξακρίβωση αυτή μπορεί ειδικότερα να συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση διασυνδεδεμένων ηλεκτρονικών μέσων.

Άρθρο 10

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 11

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Λουξεμβούργο, 29 Απριλίου 1999.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

W. MÜLLER

(1) ΕΕ C 202 της 2.7.1997, σ. 13 και

ΕΕ C 301 της 30.9.1998, σ. 8.

(2) ΕΕ C 19 της 21.1.1998, σ. 17.

(3) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Μαΐου 1998 (ΕΕ C 195 της 22.6.1998, σ. 21), κοινή θέση του Συμβουλίου της 3ης Νοεμβρίου 1998 (ΕΕ C 388 της 14.12.1998, σ. 12) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1999 (δεν δημοσιεύθηκε ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα).

(4) ΕΕ L 237 της 24.8.1991, σ. 1, οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 97/26/ΕΚ (ΕΕ L 150 της 7.6.1997, σ. 41).

(5) ΕΕ L 42 της 23.2.1970, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 98/14/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 91 της 25.3.1998, σ. 1).

(6) ΕΕ L 225 της 10.8.1992, σ. 72· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την πράξη προσχώρησης του 1994.

(7) ΕΕ L 46 της 17.2.1997, σ. 1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΜΕΡΟΣ I ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ(1)

I. Οι εν γένει διαστάσεις του εντύπου της άδειας κυκλοφορίας δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις διαστάσεις σχήματος Α4 (210 × 297 mm) ή ενός πολυπτύχου σχήματος Α4.

II. Το χρησιμοποιούμενο χαρτί για το μέρος I της άδειας κυκλοφορίας πρέπει να προστατεύεται έναντι των κινδύνων πλαστογράφησης με τη χρήση δύο τουλάχιστον από τις παρακάτω τεχνικές:

- γραφικά,

- υδατόσημο,

- φθορίζουσες ίνες ή

- φθορίζοντα έκτυπα.

III. Το μέρος I της άδειας κυκλοφορίας μπορεί να αποτελείται από περισσότερες της μιας σελίδες. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τον αριθμό των σελίδων αναλόγως των πληροφοριών που περιέχονται στο έγγραφο και της τυπογραφικής διάταξής του.

IV. Στην πρώτη σελίδα του μέρους I της άδειας κυκλοφορίας αναγράφονται:

- το όνομα του κράτους μέλους που εκδίδει το μέρος I της άδειας κυκλοφορίας,

- το διακριτικό σήμα του κράτους μέλους που εκδίδει το μέρος I της άδειας κυκλοφορίας, ήτοι:

B Βέλγιο

DK Δανία

D Γερμανία

GR Ελλάδα

E Ισπανία

F Γαλλία

IRL Ιρλανδία

I Ιταλία

L Λουξεμβούργο

NL Κάτω Χώρες

A Αυστρία

P Πορτογαλία

FIN Φινλανδία

S Σουηδία

UK Ηνωμένο Βασίλειο

- το όνομα της αρμόδιας αρχής,

- οι λέξεις "Άδεια κυκλοφορίας - Μέρος I" ή οι λέξεις "Άδεια κυκλοφορίας", εάν η άδεια αποτελείται από ένα μόνο μέρος, τυπωμένες με μεγάλους χαρακτήρες στη γλώσσα ή τις γλώσσες του κράτους μέλους που εκδίδει την άδεια κυκλοφορίας· οι ίδιες λέξεις αναγράφονται λίγο παρακάτω με μικρούς χαρακτήρες στις υπόλοιπες γλώσσες των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

- οι λέξεις "Ευρωπαϊκή Κοινότητα", στη γλώσσα ή τις γλώσσες του κράτους μέλους που εκδίδει την άδεια κυκλοφορίας, μέρος I,

- ο αριθμός του εγγράφου.

V. Η άδεια κυκλοφορίας, μέρος I, εμφαίνει επίσης τα ακόλουθα δεδομένα, με προηγουμένως τον αντίστοιχο εναρμονισμένο κοινοτικό κωδικό:

(A) αριθμός κυκλοφορίας

(B) ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος

(C) ονομαστικά στοιχεία:

(C.1) κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:

(C.1.1) επώνυμο ή επωνυμία της επιχείρησης

(C.1.2) μικρό όνομα ή ονόματα ή αρχικά (κατά περίπτωση)

(C.1.3) διεύθυνση στο κράτος μέλος που εκδίδει την άδεια κυκλοφορίας κατά τη στιγμή έκδοσης του εγγράφου

(C.4) αν δεν περιλαμβάνονται στην άδεια κυκλοφορίας τα στοιχεία του σημείου VI, κωδικός C.2, τότε μνεία του γεγονότος ότι ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:

α) είναι ο κύριος του οχήματος

β) δεν είναι ο κύριος του οχήματος

γ) δεν πιστοποιείται από την άδεια κυκλοφορίας ως ο κύριος του οχήματος

(D) όχημα:

(D.1) μάρκα

(D.2) τύπος

- παραλλαγές (εφόσον υπάρχουν)

- έκδοση (εφόσον υπάρχει)

(D.3) εμπορική(-ές) ονομασία(-ες)

(E) αριθμός αναγνώρισης οχήματος

(F) μάζα:

(F.1) τεχνικά επιτρεπτή μέγιστη μάζα, εκτός προκειμένου για μοτοσυκλέτες

(G) μάζα του οχήματος εν κυκλοφορία με το αμάξωμα και με το σύστημα ζεύξης στην περίπτωση ρυμουλκού οχήματος, κατηγορίας πλην της Μ1

(H) διάρκεια ισχύος της άδειας, εφόσον δεν είναι απεριόριστη

(I) ημερομηνία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας στην οποία αναφέρεται η παρούσα άδεια

(K) αριθμός έγκρισης τύπου (εάν υπάρχει)

(P) κινητήρας:

(P.1) κυλινδρισμός (σε cm3)

(P.2) μέγιστη ωφέλιμη ισχύς (σε kW) (εάν υπάρχει)

(P.3) τύπος καυσίμου ή πηγή ενέργειας

(Q) λόγος ισχύος/βάρους σε kW/kg (μόνο για μοτοσυκλέτες)

(S) αριθμός θέσεων:

(S.1) αριθμός θέσεων για καθισμένους, του οδηγού συμπεριλαμβανομένου

(S.2) αριθμός θέσεων για ορθίους (ενδεχομένως)

VI. Η άδεια κυκλοφορίας, μέρος I, μπορεί ακόμη να εμφαίνει τα ακόλουθα δεδομένα, με προηγουμένως τον αντίστοιχο εναρμονισμένο κοινοτικό κωδικό:

(C) ονομαστικά στοιχεία:

(C.2) κύριος του οχήματος

(C.2.1) επώνυμο ή επωνυμία της επιχείρησης

(C.2.2) μικρό όνομα ή ονόματα ή αρχικά (κατά περίπτωση)

(C.2.3) διεύθυνση στο κράτος μέλος που εκδίδει την άδεια κυκλοφορίας κατά τη στιγμή έκδοσης του εγγράφου

(C.3) φυσικό ή νομικό πρόσωπο που μπορεί να χρησιμοποιεί το όχημα με άλλη νόμιμη ιδιότητα πλην της του κυρίου

(C.3.1) επώνυμο ή επωνυμία της επιχείρησης

(C.3.2) μικρό όνομα ή ονόματα ή αρχικά (κατά περίπτωση)

(C.3.3) διεύθυνση στο κράτος μέλος που εκδίδει την άδεια κυκλοφορίας κατά τη στιγμή έκδοσης του εγγράφου

(C.5), (C.6), (C.7), (C.8) όταν τυχόν αλλαγή των ονομαστικών στοιχείων του σημείου V κωδικός C.1, του σημείου VI κωδικός C.2 ή/και του σημείου VI κωδικός C.3 δεν συνεπιφέρει την έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας, τα νέα ονομαστικά στοιχεία που αντιστοιχούν σ' αυτά τα σημεία μπορούν να προστίθενται στους κωδικούς (C5), (C6), (C7) και (C8)· τα εν λόγω στοιχεία διαρθρώνονται συνεπώς σύμφωνα με τις ενδείξεις που αναφέρονται στο σημείο V κωδικός C.1, στο σημείο VI κωδικός C.2, στο σημείο VI κωδικός C.3 και στο σημείο V κωδικός C.4

(F) μάζα:

(F.2) μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος εν κυκλοφορία στο κράτος μέλος που έχει εκδώσει την άδεια κυκλοφορίας

(F.3) μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου συνδυασμού εν λειτουργία στο κράτος μέλος που έχει εκδώσει την άδεια κυκλοφορίας

(J) κατηγορία του οχήματος

(L) αριθμός αξόνων

(M) μεταξόνιο (σε mm)

(N) για τα οχήματα που η συνολική τους μάζα υπερβαίνει τα 3500 kg, κατανομή της τεχνικά αποδεκτής μέγιστης μάζας φορτωμένου οχήματος κατ' άξονα:

(N.1) άξονας 1 (σε kg)

(N.2) άξονας 2 (σε kg), αν υπάρχει

(N.3) άξονας 3 (σε kg), αν υπάρχει

(N.4) άξονας 4 (σε kg), αν υπάρχει

(N.5) άξονας 5 (σε kg), αν υπάρχει

(O) μέγιστη τεχνικά επιτρεπτή ρυμουλκούμενη μάζα:

(O.1) με συστήματα πέδησης (σε kg)

(O.2) χωρίς συστήματα πέδησης (σε kg)

(P) κινητήρας:

(P.4) ονομαστική ταχύτητα (σε min-1)

(P.5) αριθμός αναγνώρισης του κινητήρα

(R) χρώμα του οχήματος

(T) μέγιστη ταχύτητα (km/h)

(U) στάθμη θορύβου:

(U.1) εν στάσει [σε dB(A)]

(U.2) ταχύτητα του κινητήρα (σε min-1)

(U.3) εν κινήσει (όταν περνά) [σε dB(A)]

(V) καυσαέρια:

(V.1) CO (σε g/km ή g/kWh)

(V.2) HC (σε g/km ή g/kWh)

(V.3) NOx (σε g/km ή g/kWh)

(V.4) HC + NOx (σε g/km)

(V.5) σωματίδια προκειμένου για ντίζελ (σε g/km ή g/kWh)

(V.6) διορθωμένος συντελεστής απορρόφησης προκειμένου για ντίζελ (σε m-1)

(V.7) CO2 (σε g/km)

(V.8) συνδυασμένη κατανάλωση καυσίμου (σε l/100 km)

(V.9) ένδειξη περιβαλλοντικής κατηγορίας έγκρισης ΕΚ: αναγραφή της έκδοσης της εφαρμοστέας δυνάμει της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ(2) ή της οδηγίας 88/77/ΕΟΚ(3)

(W) χωρητικότητα δεξαμενής(-ών) καυσίμου (σε λίτρα).

VII. Τα κράτη μέλη μπορούν να προσθέτουν επιπλέον πληροφορίες (στο μέρος I της άδειας κυκλοφορίας) μπορούν ιδίως να προσθέτουν, εντός παρενθέσεων, στους κωδικούς αναγνώρισης που προβλέπονται στα προηγούμενα σημεία V και VI και άλλους εθνικούς κωδικούς.

(1) Η άδεια που θα αποτελείται από ένα μόνο μέρος θα επιγράφεται "Άδεια κυκλοφορίας" και δεν θα γίνεται λόγος στο κείμενό της για μέρος I.

(2) Οδηγία 70/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 1970, περίπροσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της ρύπανσης του αέρα από τις εκπομπές οχημάτων με κινητήρα (ΕΕ L 76 της 6.4.1970, σ. 1)· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 96/69/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 282 της 1.11.1996, σ. 64).

(3) Οδηγία 88/77/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 1987, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά των εκπομπών αερίων ρύπων από ντιζελοκινητήρεςς προοριζόμενους να τοποθετηθούν σε οχήματα (ΕΕ L 36 της 9.2.1988, σ. 33)· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 96/1/ΕΚ (ΕΕ L 40 της 17.2.1996, σ. 1).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΜΕΡΟΣ II ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ(1)

I. Οι διαστάσεις του εντύπου της άδειας κυκλοφορίας δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις διαστάσεις σχήματος Α4, ήτοι 210 × 297 mm ή ενός πολυπτύχου σχήματος Α4.

II. Το χρησιμοποιούμενο χαρτί για το μέρος II της αδείας κυκλοφορίας πρέπει να προστατεύεται έναντι των κινδύνων πλαστογράφησης με τη χρήση δύο τουλάχιστον από τις παρακάτω τεχνικές:

- γραφικά,

- υδατόσημο,

- φθορίζουσες ίνες,

- φθορίζοντα έκτυπα.

III. Η άδεια κυκλοφορίας μέρος II, μπορεί να αποτελείται από περισσότερες της μιας σελίδες. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τον αριθμό των σελίδων αναλόγως των πληροφοριών που περιέχονται στο έγγραφο και της τυπογραφικής διάταξής του.

IV. Στην πρώτη σελίδα της άδειας κυκλοφορίας, μέρος II, αναγράφονται:

- το όνομα του κράτους μέλους που εκδίδει την άδεια κυκλοφορίας, μέρος II,

- το διακριτικό σήμα του κράτους μέλους που εκδίδει την άδεια κυκλοφορίας, μέρος II, ήτοι:

B Βέλγιο

DK Δανία

D Γερμανία

GR Ελλάδα

E Ισπανία

F Γαλλία

IRL Ιρλανδία

I Ιταλία

L Λουξεμβούργο

NL Κάτω Χώρες

A Αυστρία

P Πορτογαλία

FIN Φινλανδία

S Σουηδία

UK Ηνωμένο Βασίλειο

- το όνομα της αρμόδιας αρχής,

- οι λέξεις "Άδεια κυκλοφορίας - Μέρος II", τυπωμένες με μεγάλους χαρακτήρες στη γλώσσα ή τις γλώσσες του κράτους μέλους που εκδίδει την άδεια κυκλοφορίας· οι ίδιες λέξεις αναγράφονται λίγο παρακάτω με μικρούς χαρακτήρες στις υπόλοιπες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

- οι λέξεις "Ευρωπαϊκή Κοινότητα", στη γλώσσα ή τις γλώσσες του κράτους μέλους που εκδίδει την άδεια κυκλοφορίας, μέρος II,

- ο αριθμός του εγγράφου.

V. Η άδεια κυκλοφορίας, μέρος II, εμφαίνει επίσης τα ακόλουθα δεδομένα, με προηγουμένως τον αντίστοιχο εναρμονισμένο κοινοτικό κωδικό:

(A) αριθμός κυκλοφορίας

(B) ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος

(D) όχημα:

(D.1) μάρκα

(D.2) τύπος

- παραλλαγή (εφόσον υπάρχει)

- έκδοση (εφόσον υπάρχει)

(D.3) εμπορικής(-ές) ονομασία(-ες)

(E) αριθμός αναγνώρισης του οχήματος

(K) αριθμός έγκρισης τύπου (εάν υπάρχει)

VI. Η άδεια κυκλοφορίας, μέρος II, μπορεί ακόμη να εμφαίνει τα ακόλουθα δεδομένα, με προηγουμένως τον αντίστοιχο εναρμονισμένο κοινοτικό κωδικό:

(C) ονομαστικά στοιχεία:

(C.2) κύριος του οχήματος:

(C.2.1) επώνυμο ή επωνυμία της επιχείρησης

(C.2.2) μικρό όνομα ή ονόματα ή αρχικά (κατά περίπτωση)

(C.2.3) διεύθυνση στο κράτος μέλος που εκδίδει την άδεια κυκλοφορίας κατά τη στιγμή έκδοσης του εγγράφου

(C.3) φυσικό ή νομικό πρόσωπο που μπορεί να χρησιμοποιεί το όχημα με άλλη νόμιμη ιδιότητα πλην της του κυρίου:

(C.3.1) επώνυμο ή επωνυμία της επιχείρησης

(C.3.2) μικρό όνομα ή ονόματα ή αρχικά (κατά περίπτωση)

(C.3.3) διεύθυνση στο κράτος μέλος που εκδίδει την άδεια κυκλοφορίας κατά τη στιγμή έκδοσης του εγγράφου

(C.5), (C.6) όταν τυχόν αλλαγή των ονομαστικών στοιχείων του σημείου VI κωδικός C.2 ή/και του σημείου VI κωδικός C.3 δεν συνεπιφέρει την έκδοση νέου μέρους II της άδειας κυκλοφορίας, τα νέα ονομαστικά στοιχεία που αντιστοιχούν σ' αυτά τα σημεία μπορούν να προστίθενται στους κωδικούς (C5) και (C6)· τα εν λόγω στοιχεία διαρθρώνονται σύμφωνα με τις ενδείξεις του σημείου VI κωδικός C.2 και του σημείου VI κωδικός C3.

(J) κατηγορία του οχήματος.

VII. Τα κράτη μέλη μπορούν να προσθέτουν επιπλέον πληροφορίες στο μέρος II της άδειας κυκλοφορίας, και ιδίως μπορούν να προσθέτουν, εντός παρενθέσεων, στους κωδικούς αναγνώρισης που προβλέπονται στα προηγούμενα σημεία V και VI, και άλλους εθνικούς κωδικούς.

(1) Το παρόν παράρτημα αφορά μόνον τις άδειες κυκλοφορίας που αποτελούνται από τα μέρη I και II.