31998L0010

Οδηγία 98/10/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 1998 για την εφαρμογή της παροχής ανοικτού δικτύου (ΟΝΡ) στη φωνητική τηλεφωνία και για την καθολική υπηρεσία για τις τηλεπικοινωνίες σε ανταγωνιστικό περιβάλλον

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 101 της 01/04/1998 σ. 0024 - 0047


ΟΔΗΓΙΑ 98/10/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Φεβρουαρίου 1998 για την εφαρμογή της παροχής ανοικτού δικτύου (ΟΝΡ) στη φωνητική τηλεφωνία και για την καθολική υπηρεσία για τις τηλεπικοινωνίες σε ανταγωνιστικό περιβάλλον

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 100 Α,

την πρόταση της Επιτροπής (1),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

Αποφασίζοντας με τη διαδικασία του άρθρου 189 Β της συνθήκης (3), υπό το πρίσμα του κοινού σχεδίου που εγκρίθηκε από την επιτροπή συνδιαλλαγής στις 14 Ιανουαρίου 1998,

Εκτιμώντας:

(1) ότι, από την 1η Ιανουαρίου 1998, με μεταβατικές περιόδους για ορισμένα κράτη μέλη, θα ελευθερωθεί η παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και υποδομής στην Κοινότητα 7 ότι το Συμβούλιο (4), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (5), η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (6) και η Επιτροπή των Περιφερειών έχουν αναγνωρίσει ότι η ελευθέρωση συμβαδίζει με ανάληψη παράλληλης δράσης για τη δημιουργία εναρμονισμένου κανονιστικού πλαισίου που θα εξασφαλίζει την παροχή καθολικής υπηρεσίας 7 ότι η έννοια της καθολικής υπηρεσίας πρέπει να εξελιχθεί ώστε να συμβαδίζει με την πρόοδο της τεχνολογίας, τις εξελίξεις της αγοράς και τις αλλαγές στη ζήτηση των χρηστών 7 ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στην Κοινότητα όσον αφορά τον ορισμό του πεδίου εφαρμογής της καθολικής υπηρεσίας και τον καθορισμό κανόνων για την κοστολόγηση και την χρηματοδότησή της (7) 7 ότι η Επιτροπή έχει αναλάβει τη δημοσίευση έκθεσης για την παρακολούθηση του πεδίου εφαρμογής, του επιπέδου, της ποιότητας και της οικονομικής προσιτότητας της καθολικής τηλεφωνικής υπηρεσίας στην Κοινότητα πριν από την 1η Ιανουαρίου 1998 και σε τακτά χρονικά διαστήματα εφεξής 7

(2) ότι η οδηγία 90/387/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1990, για τη δημιουργία της εσωτερικής αγοράς στον τομέα των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών μέσω της εφαρμογής της παροχής ανοιχτού δικτύου (Open Network Provision - ONP) (8), παρέχει γενικό πλαίσιο για την εφαρμογή των αρχών της ΟΝΡ σε συγκεκριμένους τομείς 7

(3) ότι, με το άρθρο 32 παράγραφος 1 της οδηγίας 95/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την εφαρμογή της παροχής ανοιχτού δικτύου (ΟΝΡ) στη φωνητική τηλεφωνία (9), ζητείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να αποφασίσουν έως την 1η Ιανουαρίου 1998, με βάση πρόταση την οποία θα τους υποβάλει η Επιτροπή, σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας, ώστε να προσαρμοστεί στις ανάγκες ελευθέρωσης της αγοράς 7 ότι η οδηγία 95/62/ΕΚ δεν ισχύει για τις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας 7 ότι, ενόψει της αύξουσας ζήτησης των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, είναι σκόπιμο να εφαρμοστούν ορισμένες διατάξεις της παρούσας οδηγίας στις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας 7 ότι η παρούσα οδηγία δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη, σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο, να επεκτείνουν την εφαρμογή των διατάξεων της οδηγίας στα κινητά δίκτυα ή/και υπηρεσίες, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά στο πεδίο εφαρμογής της 7 ότι, κατά τη μετάβαση σε ανταγωνιστική αγορά, ορισμένες υποχρεώσεις θα πρέπει να ισχύουν για όλους τους οργανισμούς που παρέχουν τηλεφωνικές υπηρεσίες μέσω σταθερών δικτύων, και ότι άλλες θα πρέπει να ισχύουν μόνον για ορισμένους οργανισμούς οι οποίοι κατέχουν σημαντική ισχύ στην αγορά ή έχουν οριστεί ως φορείς καθολικής υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 5 7 ότι έχουν ληφθεί πλήρως υπόψη οι απαιτήσεις των χρηστών και των καταναλωτών για οικονομική προσιτότητα, έλεγχο του κόστους και διευκολύνσεις χρηστών, όπως εκφράστηκαν στο δημόσιο διάλογο σχετικά με την καθολική υπηρεσία στις τηλεπικοινωνίες 7 ότι, δεδομένου ότι οι απαιτούμενες τροποποιήσεις της οδηγίας 95/62/ΕΚ είναι ουσιαστικές, είναι σκόπιμο, για λόγους σαφήνειας, να αναδιατυπωθεί η εν λόγω οδηγία 7 ότι η παρούσα οδηγία δεν επηρεάζει το χρονοδιάγραμμα των κρατών μελών για την εφαρμογή της οδηγίας 95/62/ΕΚ, όπως αναφέρεται στο παράρτημα IV 7

(4) ότι η βασική απαίτηση καθολικής υπηρεσίας είναι η παροχή στους χρήστες, κατόπιν αιτήσεώς τους, σύνδεσης με το σταθερό δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση και σε προσιτή τιμή 7 ότι δεν θα πρέπει να υφίστανται περιορισμοί στα τεχνικά μέσα παροχής της σύνδεσης, επιτρέποντας τόσο τις ενσύρματες όσο και τις ασύρματες τεχνολογίες 7 ότι η ποιότητα της νεοεγκαθιστάμενης, μετά την 1η Ιανουαρίου 1998, υποδομής σταθερού δημόσιου τηλεφωνικού δικτύου θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να υποστηρίζεται, εκτός της ομιλίας, διαβίβαση δεδομένων με ταχύτητες κατάλληλες για πρόσβαση σε επιγραμμικές υπηρεσίες πληροφοριών 7 ότι προσιτή τιμή σημαίνει μια τιμή την οποία το κράτος μέλος καθορίζει σε εθνικό επίπεδο ανάλογα με τις ειδικές εθνικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων των πολεοδομικών και χωροταξικών αρχών, ύστερα από τη διεξαγωγή των διαβουλεύσεων που αναφέρονται στο άρθρο 24 7 ότι η Επιτροπή εκπονεί εκθέσεις σχετικά με την εξέλιξη των τιμολογίων σε ολόκληρη την Κοινότητα επί τη βάσει κανόνων και κριτηρίων προκειμένου να διασφαλίσει την οικονομική προσιτότητα, οι οποίες δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο, και μπορεί να διεξάγει συμπληρωματική διαβούλευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο 7 ότι η οικονομική προσιτότητα της τηλεφωνικής υπηρεσίας συναρτάται με την πληροφόρηση που λαμβάνουν οι καταναλωτές σχετικά με τις δαπάνες από τη χρήση του τηλεφώνου καθώς και με το σχετικό κόστος της χρήσης του τηλεφώνου σε σύγκριση με άλλες υπηρεσίες 7 ότι, σε συσχετισμό με τις διατάξεις περί οικονομικώς προσιτών υπηρεσιών για χρήστες σε αγροτικές ή υψηλού κόστους περιοχές, τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν τις εξοχικές κατοικίες 7

(5) ότι η επανεξισορρόπηση των τιμολογίων έχει ως αποτέλεσμα την απομάκρυνση από τα μη κοστοστραφή τιμολόγια 7 ότι, έως ότου εμπεδωθεί αποτελεσματικά ο ανταγωνισμός, ενδέχεται να απαιτηθούν διασφαλίσεις ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι αυξήσεις τιμών σε απομακρυσμένες ή αγροτικές περιοχές δεν χρησιμοποιούνται για αντιστάθμιση απωλειών εσόδων που προκύπτουν από μειώσεις τιμών αλλού 7 ότι η επανεξισορρόπηση των τιμολογίων αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της ανταγωνιστικής αγοράς 7 ότι, όμως, τα ανώτατα όρια τιμών, οι γεωγραφικοί μέσοι όροι ή άλλα παρεμφερή συστήματα μπορούν να χρησιμοποιούνται, για να εξασφαλίζεται ότι η απαραίτητη επανεξισορρόπηση δεν επηρεάζει αρνητικά τους χρήστες, ούτε θέτει σε κίνδυνο την οικονομική προσιτότητα των τηλεφωνικών υπηρεσιών 7

(6) ότι η σημασία του σταθερού δημόσιου τηλεφωνικού δικτύου και των αντίστοιχων υπηρεσιών είναι τοιαύτη ώστε θα πρέπει να διατίθενται σε οποιονδήποτε το ζητεί ευλόγως 7 ότι, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, εναπόκειται στα κράτη μέλη να αποφασίσουν επί τη βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, ποιοι οργανισμοί είναι υπεύθυνοι για την παροχή της καθολικής υπηρεσίας τηλεπικοινωνιών όπως ορίζεται στην παρούσα οδηγία, λαμβανομένης υπόψη της ικανότητας και, αναλόγως με την περίπτωση, της προθυμίας των οργανισμών να την παράσχουν εν όλω ή εν μέρει 7 ότι αντίστοιχες υποχρεώσεις θα μπορούσαν να περιληφθούν ως όροι για εγκρίσεις παροχής διαθέσιμων στο κοινό τηλεφωνικών υπηρεσιών 7 ότι, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 της οδηγίας 97/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Ιουνίου 1998, για τη διασύνδεση στο χώρο των τηλεπικοινωνιών, προκειμένου να διασφαλισθεί καθολική υπηρεσία και διαλειτουργικότητα με εφαρμογή των αρχών παροχής ανοικτού δικτύου (ONP) (10), τα κράτη μέλη δύνανται να θεσπίζουν μηχανισμούς για τον επιμερισμό του καθαρού κόστους των υποχρεώσεων παροχής καθολικής υπηρεσίας με άλλους οργανισμούς οι οποίοι εκμεταλλεύονται δημόσια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα ή/και διαθέσιμες στο κοινό υπηρεσίες φωνητικής τηλεφωνίας 7 ότι τα δημόσια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα περιλαμβάνουν δημόσια σταθερά και κινητά δίκτυα 7 ότι οι εθνικές κανονιστικές αρχές θα πρέπει να βεβαιώνονται ότι οι οργανισμοί που λαμβάνουν χρηματοδότηση για παροχή καθολικής υπηρεσίας αιτιολογούν τη σχετική τους αίτηση παρέχοντας επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τα συγκεκριμένα στοιχεία για τα οποία ζητούν τη χρηματοδότηση αυτή 7 ότι, σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, τα συστήματα των κρατών μελών για το κόστος και τη χρηματοδότηση της καθολικής υπηρεσίας κοινοποιούνται στην Επιτροπή προκειμένου να διαπιστώσει κατά πόσον συμβιβάζονται με τη συνθήκη 7

(7) ότι η παροχή υπηρεσιών καταλόγου είναι δραστηριότητα σε ανταγωνιστικό περιβάλλον 7 ότι, με την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (11), ρυθμίζεται η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 7 ότι, με την οδηγία 97/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 1997, για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των τηλεπικοινωνιών (12), ιδίως στο ψηφιακό δίκτυο ενοποιημένων υπηρεσιών (ISDN) και στα ψηφιακά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, θα παρέχεται το δικαίωμα παράλειψης ενός συνδρομητή ή ορισμένων δεδομένων του από έντυπο ή ηλεκτρονικό κατάλογο, κατόπιν αιτήσεώς του 7 ότι οι χρήστες και οι καταναλωτές επιθυμούν εκτεταμένους καταλόγους και υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου που να περιλαμβάνουν όλους τους καταχωρημένους τηλεφωνικούς συνδρομητές και τους αριθμούς τους (συμπεριλαμβανομένων των σταθερών, κινητών και προσωπικών τηλεφωνικών αριθμών) 7 ότι, με την παρούσα οδηγία, δεν επηρεάζεται η κατάσταση κατά την οποία ορισμένοι τηλεφωνικοί κατάλογοι και υπηρεσίες καταλόγου παρέχονται στο χρήστη κατά τρόπο ώστε να θεωρείται ότι η παροχή γίνεται ατελώς 7

(8) ότι τα κράτη μέλη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα, ανάλογα με την περίπτωση, προκειμένου να εξασφαλίσουν την πρόσβαση και την οικονομική προσιτότητα όλων των σταθερών δημόσιων τηλεφωνικών υπηρεσιών, για χρήστες με ειδικές ανάγκες και χρήστες με ειδικές κοινωνικές ανάγκες 7 ότι στα ειδικά μέτρα για χρήστες με ειδικές ανάγκες πρέπει να συμπεριλαμβάνονται, ανάλογα με την περίπτωση, η διάθεση κοινόχρηστου τηλεκειμενογράφου, ή αντίστοιχα μέτρα για άτομα με σοβαρά προβλήματα ακοής και άρθρωσης, παρέχοντας υπηρεσίες όπως υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου δωρεάν ή αντίστοιχα μέτρα για τυφλούς ή άτομα με προβλήματα οράσεως και παρέχοντας αναλυτική χρέωση σε εναλλακτικό σχήμα κατόπιν αιτήσεως για τους τυφλούς ή τα άτομα με σοβαρά προβλήματα όρασης 7

(9) ότι, με την απόφαση 91/396/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουλίου 1991, για τη δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού αριθμού κλήσης έκτακτης ανάγκης (13), ζητείται από τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν, όχι αργότερα από τις 31 Δεκεμβρίου 1996, την εισαγωγή του αριθμού «112» σε δημόσια τηλεφωνικά δίκτυα ως ενιαίου ευρωπαϊκού αριθμού κλήσης για έκτακτη ανάγκη 7 ότι είναι σημαντικό να μπορούν οι χρήστες να καλούν τηλεφωνικούς αριθμούς έκτακτης ανάγκης και, ιδίως, τον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό κλήσης για έκτακτη ανάγκη «112», ατελώς από κάθε τηλεφωνική συσκευή, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κοινόχρηστων τηλεφώνων, χωρίς να χρησιμοποιούν κέρματα ή κάρτες 7

(10) ότι η διαφάνεια των προδιαγραφών διεπαφής δικτύου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για μια ανταγωνιστική αγορά τερματικού εξοπλισμού 7 ότι η εθνική κανονιστική αρχή μπορεί να προβαίνει σε διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη, και ιδίως με τους παρόχους τερματικού εξοπλισμού και τους εκπροσώπους των χρηστών και των καταναλωτών, σχετικά με τις μεταβολές υφισταμένων προδιαγραφών διεπαφής δικτύου 7

(11) ότι η οδηγία 97/13/ΕΚ (14) προβλέπει κοινό πλαίσιο για γενικές και ειδικές άδειες στο πεδίο των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 7 ότι η ποιότητα και η τιμή αποτελούν καίριους παράγοντες σε μια ανταγωνιστική αγορά και ότι οι εθνικές κανονιστικές αρχές θα πρέπει να είναι σε θέση να παρακολουθούν την επιτυγχανόμενη ποιότητα υπηρεσίας για οργανισμούς οι οποίοι έχουν σημαντική ισχύ στην αγορά ή έχουν οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 5 7 ότι οι εθνικές κανονιστικές αρχές θα πρέπει να είναι επίσης σε θέση να παρακολουθούν την επιτευχθείσα ποιότητα των υπηρεσιών από άλλους οργανισμούς που παρέχουν σταθερά δημόσια τηλεφωνικά δίκτυα ή/και σταθερές δημόσιες τηλεφωνικές υπηρεσίες, εφόσον οι τελευταίες λειτουργούν για χρονικό διάστημα άνω των 18 μηνών και η εθνική κανονιστική αρχή το θεωρεί αναγκαίο 7 ότι, σε σχέση με την ποιότητα της επιτευχθείσας υπηρεσίας και από τους δύο τύπους οργανισμών, οι εθνικές κανονιστικές αρχές πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνουν πρόσφορα διορθωτικά μέτρα εφόσον το κρίνουν αναγκαίο 7 ότι η Επιτροπή υποβάλλει έως την 1η Ιανουαρίου 1998 και εν συνεχεία σε τακτικά διαστήματα έκθεση σχετικά με την ποιότητα, το επίπεδο και την εμβέλεια της καθολικής υπηρεσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωσή της της 13ης Μαρτίου 1996 σχετικά με την καθολική υπηρεσία για τις τηλεπικοινωνίες στην προοπτική ενός πλήρως ελευθερωμένου περιβάλλοντος 7 ότι οι εξουσίες αυτές ισχύουν υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής του δικαίου περί ανταγωνισμού από τις εθνικές και κοινοτικές αρχές 7

(12) ότι ένα κράτος μέλος μπορεί να επιβάλλει, κατ' εξαίρεση και βάσει των βασικών απαιτήσεων, όρους για την πρόσβαση και τη χρήση των σταθερών δημόσιων τηλεφωνικών δικτύων ή των διαθέσιμων στο κοινό τηλεφωνικών υπηρεσιών 7 ότι οι εθνικές κανονιστικές αρχές θα πρέπει να επιτρέπουν διαδικασίες για να διορθώνουν τουλάχιστον την κατάσταση αυτή όταν ένας οργανισμός που παρέχει υπηρεσίες φωνητικής τηλεφωνίας ο οποίος έχει σημαντική ισχύ στην αγορά ή έχει οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 5 και έχει σημαντική ισχύ στην αγορά, διακόπτει, μειώνει ή ποικίλλει τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών σε οργανισμούς που παρέχουν τηλεπικοινωνιακά δίκτυα ή/και υπηρεσίες 7 ότι, εξαιρουμένων των περιπτώσεων επανειλημμένης εκπρόθεσμης εξόφλησης ή μη εξόφλησης των λογαριασμών, οι καταναλωτές θα πρέπει να προστατεύονται από την άμεση διακοπή της σύνδεσης με το δίκτυο λόγω μη εξόφλησης λογαριασμού, και, ιδίως σε περιπτώσεις αμφισβητήσεων υπέρογκων λογαριασμών για υπηρεσίες πρόσθετου τέλους, θα πρέπει να εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση σε βασικές τηλεφωνικές υπηρεσίες μέχρις ότου επιλυθεί η διαφορά 7 ότι, σε ορισμένα κράτη μέλη, η πρόσβαση αυτή μπορεί να εξακολουθεί να παρέχεται μόνον εφόσον ο συνδρομητής εξακολουθεί να καταβάλλει τα τέλη μίσθωσης της γραμμής 7 ότι οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν εμποδίζουν ένα κράτος μέλος να λαμβάνει μέτρα τα οποία δικαιολογούνται βάσει λόγων που εκτίθενται στα άρθρα 36 και 56 της συνθήκης, ιδίως για λόγους δημόσιας ασφάλειας, δημόσιας τάξης και δημόσιας ηθικής 7

(13) ότι οι διευκολύνσεις τονικής επιλογής και αναλυτικής χρέωσης διατίθενται κατά κανόνα στα σύγχρονα τηλεφωνικά κέντρα και, επομένως, μπορούν να παρέχονται ανέξοδα κατά τον εκσυγχρονισμό των παλαιών ή την εγκατάσταση νέων κέντρων 7 ότι η τονική επιλογή χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο σε συνδυασμό με ειδικές υπηρεσίες και διευκολύνσεις, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, και ότι η έλλειψή της μπορεί να στερήσει τους χρήστες από την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες 7 ότι η αναλυτική χρέωση και η επιλεκτική φραγή κλήσεων αποτελούν για τους χρήστες πολύτιμα μέσα για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της χρησιμοποίησης των τηλεφωνικών δικτύων 7 ότι η οδηγία 97/66/ΕΚ για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των τηλεπικοινωνιών διασφαλίζει την ιδιωτική ζωή των χρηστών όσον αφορά την αναλυτική χρέωση, τους παρέχει τα μέσα προστασίας της ιδιωτικής τους ζωής όσον αφορά την αναγνώριση της καλούσας γραμμής και τους εξασφαλίζει από οχλήσεις τις οποίες μπορεί να προκαλέσει μια προώθηση κλήσης 7 ότι η «φορητότητα αριθμού» είναι η διευκόλυνση με την οποία οι τελικοί χρήστες που το ζητούν μπορούν να διατηρούν τον ή τους αριθμούς τους στο σταθερό δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση ανεξάρτητα από τον οργανισμό που παρέχει την υπηρεσία 7 ότι οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης έχουν καταρτίσει εναρμονισμένα πρότυπα τεχνικών διεπαφών για πρόσβαση στο ψηφιακό δίκτυο ενοποιημένων υπηρεσιών (ISDN) στο λεγόμενο «σημείο αναφοράς S/T» 7

(14) ότι η διαφάνεια τιμών θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι οικιστικοί συνδρομητές δεν επιδοτούν εκπτώσεις για τους βιομηχανικούς καταναλωτές 7 ότι ορισμένες υποχρεώσεις αναφορικά με τιμολόγια και λογιστικά συστήματα θα καταστούν περιττές μετά την εισαγωγή του ανταγωνισμού, και ότι άλλες μπορούν να καταστούν ηπιότερες από την αρμόδια εθνική κανονιστική αρχή μόλις ο ανταγωνισμός επιτύχει τους επιθυμητούς στόχους 7 ότι οι απαιτήσεις περί αμεροληψίας των περί ανταγωνισμού κανόνων του κοινοτικού δικαίου ισχύουν σε κάθε περίπτωση 7 ότι οι απαιτήσεις χωριστής χρέωσης των διαφόρων υπηρεσιών δεν εμποδίζουν την παροχή ορισμένων διευκολύνσεων ως τιμολογιακής δέσμης, με την προϋπόθεση ότι η πρακτική αυτή δεν θα χρησιμοποιείται για να περιορίζεται αδικαιολογήτως η ελευθερία του χρήστη ως προς την επιλογή των προμηθευτών του για τις διάφορες υπηρεσίες που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει 7

(15) ότι, για θέματα που αφορούν το επίπεδο της οικονομικής προσιτότητας, την ποιότητα υπηρεσίας και το μελλοντικό πεδίο εφαρμογής της καθολικής υπηρεσίας, θα πρέπει να διεξάγονται διαβουλεύσεις σε εθνικό επίπεδο με όλους τους ενδιαφερομένους 7 ότι, προς τούτο, πρέπει να διατίθενται οι κατάλληλες πληροφορίες για το επίπεδο, την ποιότητα και την οικονομική προσιτότητα της καθολικής υπηρεσίας 7 ότι, στο μέτρο του δυνατού, στους χρήστες με ειδικές ανάγκες θα πρέπει να παρέχεται εν γένει παρόμοιο επίπεδο υπηρεσίας με τους λοιπούς χρήστες όσον αφορά την πρόσβασή τους σε τηλεφωνικές υπηρεσίες ή τη χρήση τους 7

(16) ότι η Επιτροπή πρέπει να μπορεί να παρακολουθεί αποτελεσματικά την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, και ότι οι ευρωπαίοι χρήστες χρειάζεται να γνωρίζουν που ευρίσκονται οι δημοσιευμένες πληροφορίες για τις τηλεφωνικές υπηρεσίες σε άλλα κράτη μέλη 7 ότι, σύμφωνα με την οδηγία 97/13/ΕΚ περί αδειών, οι εθνικές κανονιστικές αρχές δεν αποκαλύπτουν πληροφορίες που καλύπτονται από την υποχρέωση επαγγελματικού απορρήτου, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η αποκάλυψη αυτή είναι αναγκαία για την εκτέλεση των καθηκόντων τους 7

(17) ότι, ενόψει της προβλεπόμενης σύγκλισης των υπηρεσιών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, θα πρέπει, κατά την αναθεώρηση της οδηγίας, να επανεξετασθεί κατά πόσον η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις κινητές υπηρεσίες 7 ότι η ημερομηνία αναθεώρησης της 31ης Δεκεμβρίου 1999 θα δώσει τη δυνατότητα για συντονισμένη αναθεώρηση όλων των οδηγιών ΟΝΡ υπό το φως των εμπειριών από την ελευθέρωση των δημόσιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων και των υπηρεσιών φωνητικής τηλεφωνίας 7 ότι η αναθεώρηση θα μπορούσε επίσης να εξετάζει την άρση των υποχρεώσεων οι οποίες δεν απαιτούνται πλέον στην αγορά όπου υπάρχει αποτελεσματικός ανταγωνισμός 7

(18) ότι οι βασικοί στόχοι της εξασφάλισης καθολικής υπηρεσίας στις τηλεπικοινωνίες για όλους τους ευρωπαίους χρήστες, καθώς και εναρμονισμένων όρων πρόσβασης και χρήσης σταθερών δημόσιων τηλεφωνικών δικτύων και διαθέσιμων στο κοινό τηλεφωνικών υπηρεσιών, δεν μπορούν να επιτευχθούν ικανοποιητικά σε επίπεδο κράτους μέλους 7

(19) ότι ένα modus vivendi συμφωνήθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 1994 μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Επιτροπής σχετικά με τα εκτελεστικά μέτρα για πράξεις που εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 189 Β της συνθήκης 7

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής και σκοπός

1. Η παρούσα οδηγία αφορά την εναρμόνιση των συνθηκών για ανοιχτή και αποτελεσματική πρόσβαση και χρήση των σταθερών δημόσιων τηλεφωνικών δικτύων και των σταθερών δημόσιων τηλεφωνικών υπηρεσιών σε περιβάλλον ανοιχτών και ανταγωνιστικών αγορών, σύμφωνα με τις αρχές της παροχής ανοιχτού δικτύου (ΟΝΡ).

Σκοποί της παρούσας οδηγίας είναι η εξασφάλιση της διαθεσιμότητας, σε κοινοτική κλίμακα, σταθερών δημόσιων τηλεφωνικών υπηρεσιών καλής ποιότητας και ο καθορισμός του συνόλου υπηρεσιών στις οποίες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση όλοι οι χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των καταναλωτών, στα πλαίσια της καθολικής υπηρεσίας, ανάλογα με τις ιδιαίτερες εθνικές συνθήκες, σε προσιτή τιμή.

2. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στα δημόσια δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και στις δημόσιες υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, με εξαίρεση το άρθρο 6, το άρθρο 9 στοιχεία β) και γ), το άρθρο 10 και το άρθρο 11 παράγραφος 1.

3. Η παρούσα οδηγία αντικαθιστά την οδηγία 95/62/ΕΚ.

Άρθρο 2 Ορισμοί

1. Οι ορισμοί της οδηγίας 90/387/ΕΟΚ ισχύουν, ανάλογα με την περίπτωση, για την παρούσα οδηγία.

2. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως:

α) «χρήστες»: τα άτομα, συμπεριλαμβανομένων των καταναλωτών, ή οι οργανισμοί, που χρησιμοποιούν ή ζητούν διαθέσιμες στο κοινό τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες 7

β) «καταναλωτής»: κάθε φυσικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί διαθέσιμη στο κοινό τηλεπικοινωνιακή υπηρεσία, για σκοπούς εκτός του επιτηδεύματος, της επιχειρηματικής του δραστηριότητας ή του επαγγέλματός του 7

γ) «συνδρομητής»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο έχει συνάψει σύμβαση με το φορέα διαθέσιμων στο κοινό τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για την παροχή των υπηρεσιών αυτών 7

δ) «κοινόχρηστο τηλέφωνο»: τηλέφωνο διαθέσιμο στο κοινό, για τη χρήση του οποίου τα μέσα πληρωμής είναι κέρματα ή/και πιστωτικές/χρεωστικές κάρτες ή/και προπληρωμένες κάρτες 7

ε) «υπηρεσία φωνητικής τηλεφωνίας»: υπηρεσία διαθέσιμη στο κοινό για την εμπορική παροχή άμεσης μετάδοσης ομιλίας σε πραγματικό χρόνο μέσω του ή των δημόσιων μεταγόμενων δικτύων κατά τρόπο ώστε οποιοσδήποτε χρήστης να μπορεί να χρησιμοποιεί εξοπλισμό συνδεδεμένο με σημείο απόληξης ενός δικτύου σε σταθερή θέση για να επικοινωνεί με άλλο χρήστη εξοπλισμού συνδεδεμένου με άλλο σημείο απόληξης 7

στ) «καθολική υπηρεσία»: καθορισμένο ελάχιστο σύνολο υπηρεσιών δεδομένης ποιότητας το οποίο προσφέρεται σε όλους τους χρήστες ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τους θέση και, ανάλογα με τις ιδιαίτερες εθνικές συνθήκες, σε προσιτή τιμή 7

ζ) «εθνική κανονιστική αρχή»: οργανισμός(-οί) σε κάθε κράτος μέλος, στον (στους) οποίο(-ους) έχουν ανατεθεί από το εν λόγω κράτος μέλος, μεταξύ άλλων, τα κανονιστικά καθήκοντα που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία 7

η) «επιτροπή ΟΝΡ»: η επιτροπή που συστάθηκε με το άρθρο 9 παράγραφος 1 της οδηγίας 90/387/ΕΟΚ 7

θ) «οργανισμός με σημαντική ισχύ στην αγορά»: κάθε οργανισμός διαθέτων άδεια παροχής σταθερών δημόσιων τηλεφωνικών δικτύων ή/και υπηρεσιών φωνητικής τηλεφωνίας σε κράτος μέλος ο οποίος έχει ορισθεί, για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, από την εθνική κανονιστική αρχή του εν λόγω κράτους μέλους ως κατέχων σημαντική ισχύ στην αγορά, και δηλωθεί στην Επιτροπή.

Ένας οργανισμός θεωρείται ως κατέχων σημαντική ισχύ στην αγορά, εφόσον διαθέτει μερίδιο τουλάχιστον 25 % της οικείας αγοράς στη γεωγραφική έκταση του κράτους μέλους εντός του οποίου έχει άδεια λειτουργίας.

Οι εθνικές κανονιστικές αρχές δύνανται να ορίζουν ότι οργανισμός με μερίδιο αγοράς μικρότερο του 25 % στην οικεία αγορά κατέχει σημαντική ισχύ στην αγορά. Οι εθνικές κανονιστικές αρχές δύνανται επίσης να ορίζουν ότι οργανισμός με μερίδιο άνω του 25 % στην οικεία αγορά δεν κατέχει σημαντική ισχύ στην αγορά. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, κατά τον εν λόγω ορισμό, συνεκτιμάται η δυνατότητα του οργανισμού να επηρεάζει τις συνθήκες της αγοράς, ο κύκλος εργασιών του σε σχέση με το μέγεθος της αγοράς, ο έλεγχός του επί των μέσων πρόσβασης σε τελικούς χρήστες, η πρόσβασή του σε χρηματοοικονομικούς πόρους και η πείρα του στην παροχή προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά.

3. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας:

α) οι όροι «σταθερό δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο» και «δημόσιο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας» περιγράφονται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 97/33/ΕΚ για τη διασύνδεση 7

β) ο όρος «διαθέσιμη στο κοινό τηλεφωνική υπηρεσία» περιλαμβάνει τόσο τις σταθερές δημόσιες τηλεφωνικές υπηρεσίες όσο και τις δημόσιες υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας.

Οι σταθερές δημόσιες τηλεφωνικές υπηρεσίες, όπως μνημονεύονται στο παράρτημα Ι μέρος Ι της οδηγίας 97/33/ΕΚ για τη διασύνδεση, μπορούν να περιλαμβάνουν - επιπλέον της υπηρεσίας φωνητικής τηλεφωνίας - την πρόσβαση στις υπηρεσίες επείγουσας ανάγκης «112», την παροχή υπηρεσιών συνδρομής από τηλεφωνητή, τις υπηρεσίες καταλόγου, την παροχή κοινόχρηστων τηλεφώνων, την παροχή υπηρεσιών υπό ειδικούς όρους ή/και την παροχή ειδικών διευκολύνσεων για πελάτες που είναι άτομα με ειδικές ανάγκες ή που έχουν ειδικές κοινωνικές ανάγκες, όπως προβλέπεται στην παρούσα οδηγία, αλλά δεν περιλαμβάνουν τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που παρέχονται μέσω του δημόσιου τηλεφωνικού δικτύου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Άρθρο 3 Διαθεσιμότητα των υπηρεσιών

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι υπηρεσίες που ορίζονται στο παρόν κεφάλαιο είναι διαθέσιμες σε όλους τους χρήστες της επικράτειάς τους, ανεξαρτήτως γεωγραφικής θέσης και, ανάλογα με τις ιδιαίτερες εθνικές συνθήκες, σε προσιτή τιμή.

Λαμβανομένης υπόψη της προοδευτικής προσαρμογής των τιμολογίων προς το κόστος, τα κράτη μέλη διατηρούν ιδίως την οικονομική προσιτότητα των υπηρεσιών που προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο για χρήστες σε αγροτικές ή υψηλού κόστους περιοχές και για ευαίσθητες ομάδες χρηστών, όπως οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, ή οι έχοντες ειδικές κοινωνικές ανάγκες.

Για το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη αίρουν υποχρεώσεις που εμποδίζουν ή περιορίζουν τη χρήση ειδικών ή στοχοθετημένων τιμολογίων για την παροχή των υπηρεσιών που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία και δύνανται, σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο, να εφαρμόζουν ανώτατα όρια τιμών ή γεωγραφικούς μέσους όρους ή άλλα παρεμφερή συστήματα για ορισμένες ή όλες τις καθορισμένες υπηρεσίες μέχρις ότου ο ανταγωνισμός επιτρέψει τον αποτελεσματικό έλεγχο των τιμών.

Τα συστήματα εξασφάλισης προσιτών τιμών ακολουθούν τις αρχές της διαφάνειας και της αμεροληψίας. Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν τους κανόνες και τα κριτήρια για την εξασφάλιση της οικονομικής προσιτότητας σε εθνικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 24.

2. Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν τακτικά εκθέσεις σχετικά με την εξέλιξη των τιμολογίων. Οι εκθέσεις αυτές θα πρέπει να καθίστανται διαθέσιμες στο κοινό. Η Επιτροπή δημοσιεύει τακτικά εκθέσεις για την εξέλιξη των τιμών σε ολόκληρη την Κοινότητα.

Άρθρο 4 Χρηματοδοτικά προγράμματα

Όταν οι υπηρεσίες που αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο δεν είναι δυνατόν να παρέχονται εμπορικώς βάσει των όρων που καθορίζονται από το εκάστοτε κράτος μέλος, τα κράτη μέλη δύνανται να καταρτίζουν προγράμματα χρηματοδότησης της καθολικής υπηρεσίας για την από κοινού χρηματοδότηση των εν λόγω υπηρεσιών, σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο, και ιδίως την οδηγία 97/33/ΕΚ για τη διασύνδεση.

Οι εθνικές κανονιστικές αρχές εξασφαλίζουν ότι οι οργανισμοί που επωφελούνται από αυτά τα κοινά χρηματοδοτικά προγράμματα προβαίνουν σε δήλωση στην εθνική τους κανονιστική αρχή, αναφέροντας τα συγκεκριμένα στοιχεία για τα οποία ζητείται η χρηματοδότηση 7 οι πληροφορίες που μνημονεύονται στο άρθρο 5 της οδηγίας 97/33/ΕΚ για τη διασύνδεση διατίθενται στα ενδιαφερόμενα μέρη κατόπιν αιτήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4.

Τα κράτη μέλη δύνανται, σύμφωνα με την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία, να επιβάλουν συμπληρωματικές προϋποθέσεις όσον αφορά την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Οι προϋποθέσεις αυτές δεν μπορούν να έχουν επιπτώσεις στον υπολογισμό του κόστους της καθολικής υπηρεσίας όπως προβλέπεται σε κοινοτικό επίπεδο ούτε να χρηματοδοτούνται μέσω υποχρεωτικής εισφοράς των φορέων της αγοράς.

Άρθρο 5 Παροχή συνδέσεων δικτύου και πρόσβαση σε τηλεφωνικές υπηρεσίες

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την ικανοποίηση κάθε εύλογου αιτήματος για σύνδεση με το σταθερό δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση και για πρόσβαση σε σταθερές δημόσιες τηλεφωνικές υπηρεσίες από έναν τουλάχιστον φορέα και δύνανται, εφόσον είναι απαραίτητο, για τον σκοπό αυτό, να ορίζουν έναν ή περισσότερους φορείς προκειμένου να καλύπτεται ολόκληρη η επικράτειά τους.

2. Η παρεχόμενη σύνδεση πρέπει να επιτρέπει στους χρήστες να πραγματοποιούν και να δέχονται εθνικές και διεθνείς κλήσεις, και θα υποστηρίζει τη διαβίβαση φωνής, τηλεομοιοτυπίας ή/και δεδομένων.

Άρθρο 6 Υπηρεσίες καταλόγου

1. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των απαιτήσεων της σχετικής νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής, όπως η οδηγία 95/46/ΕΚ και η οδηγία 97/66/ΕΚ.

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι:

α) οι συνδρομητές έχουν το δικαίωμα να καταχωρούνται σε δημόσια διατιθέμενους καταλόγους, καθώς και να ελέγχουν και, εάν είναι απαραίτητο, να διορθώνουν ή να ζητούν τη διαγραφή της σχετικής καταχώρησης 7

β) κατάλογοι όλων των συνδρομητών που δεν έχουν διατυπώσει αντίρρηση για την καταχώρησή τους, συμπεριλαμβανομένων των σταθερών, των κινητών και των προσωπικών αριθμών, διατίθενται στους χρήστες υπό μορφή εγκεκριμένη από την εθνική κανονιστική αρχή, είτε έντυπη είτε ηλεκτρονική είτε αμφότερες, και ενημερώνονται τακτικά 7

γ) σε όλους τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των χρηστών κοινόχρηστων τηλεφώνων, διατίθεται μία τουλάχιστον υπηρεσία πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου η οποία καλύπτει όλους τους καταχωρημένους συνδρομητικούς αριθμούς,

3. Για να εξασφαλιστεί η παροχή των υπηρεσιών των αναφερομένων στην παραγράφο 2, στοιχεία β) και γ), τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλοι οι οργανισμοί που παραχωρούν τηλεφωνικούς αριθμούς σε συνδρομητές ικανοποιούν κάθε εύλογο αίτημα για διάθεση, υπό συμφωνημένη μορφή, των σχετικών πληροφοριών υπό δίκαιους, κοστοστρεφείς και αμερόληπτους όρους.

4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι οργανισμοί που παρέχουν τις αναφερόμενες στην παράγραφο 2 στοιχεία β) και γ) υπηρεσίες, τηρούν την αρχή της αμεροληψίας κατά την επεξεργασία και παρουσίαση των πληροφοριών που τους παρέχονται.

Άρθρο 7 Κοινόχρηστα τηλέφωνα

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι υπάρχουν κοινόχρηστα τηλέφωνα ανταποκρινόμενα στις εύλογες ανάγκες των χρηστών, τόσο από άποψη αριθμού όσο και από άποψη γεωγραφικής κάλυψης.

Ενα κράτος μέλος μπορεί να επιτρέπει στην εθνική κανονιστική του αρχή να μην εφαρμόζει τις απαιτήσεις της παρούσας παραγράφου σε ολόκληρη την επικράτειά του ή σε τμήμα αυτής, εάν κρίνει ότι οι διευκολύνσεις αυτές είναι ευρέως διαθέσιμες.

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την δυνατότητα πραγματοποίησης, ατελώς και χωρίς τη χρήση κερμάτων ή καρτών, κλήσεων έκτακτης ανάγκης από κοινόχρηστα τηλέφωνα με τη χρησιμοποίηση του ενιαίου ευρωπαϊκού αριθμού «112» για κλήσεις έκτακτης ανάγκης, ο οποίος αναφέρεται στην απόφαση 91/396/ΕΟΚ, καθώς και άλλων εθνικών αριθμών έκτακτης ανάγκης.

Άρθρο 8 Ειδικά μέτρα για χρήστες με ειδικές ανάγκες και χρήστες με ειδικές κοινωνικές ανάγκες

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν ειδικά μέτρα, ανάλογα με την περίπτωση, προκειμένου να εξασφαλίσουν την ίση πρόσβαση και την οικονομική προσιτότητα των σταθερών δημόσιων τηλεφωνικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών καταλόγου, για χρήστες με ειδικές ανάγκες και χρήστες με ειδικές κοινωνικές ανάγκες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΣΤΑΘΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΚΤΥΑ Ή/ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Ή/ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Άρθρο 9 Σύνδεση τερματικού εξοπλισμού και χρήση του δικτύου

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλοι οι χρήστες που διαθέτουν σύνδεση με το σταθερό δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο μπορούν:

α) να συνδέουν και να χρησιμοποιούν τερματικό εξοπλισμό κατάλληλο για την παρεχόμενη σύνδεση, σύμφωνα με το εθνικό και το κοινοτικό δίκαιο 7

β) να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες τηλεφωνητή και υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο γ), εκτός εάν ο συνδρομητής αποφασίσει άλλως 7

γ) να έχουν ατελή πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, χρησιμοποιώντας τον κωδικό επιλογής «112» και κάθε άλλο κωδικό αριθμό επιλογής που καθορίζεται από εθνικές κανονιστικές αρχές για χρήση σε εθνική κλίμακα.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλοι οι χρήστες κινητής τηλεφωνίας μπορούν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες που μνημονεύονται στα στοιχεία β) και γ).

Άρθρο 10 Συμβάσεις

1. Οι εθνικές κανονιστικές αρχές εξασφαλίζουν ότι οι οργανισμοί που παρέχουν πρόσβαση σε σταθερά δημόσια τηλεφωνικά δίκτυα και σε δημόσια δίκτυα κινητής τηλεφωνίας παρέχουν σύμβαση. Η σύμβαση καθορίζει την παρεχόμενη υπηρεσία ή κάνει μνεία σε διαθέσιμους στο κοινό όρους και προϋποθέσεις. Η σύμβαση ή οι διαθέσιμοι στο κοινό όροι και προϋποθέσεις πρέπει να καθορίζουν τουλάχιστον την προθεσμία παροχής της αρχικής σύνδεσης και τους τύπους των προσφερόμενων υπηρεσιών συντήρησης, τους ισχύοντες διακανονισμούς αποζημίωσης ή/και επιστροφής καταβληθέντων στους συνδρομητές σε περίπτωση μη παροχής της συμβατικής υπηρεσίας και περίληψη του τρόπου κίνησης των διαδικασιών επίλυσης διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 26 και πρέπει να παρέχουν πληροφορίες για τα ποιοτικά επίπεδα της παρεχόμενης υπηρεσίας.

2. Οι εθνικές κανονιστικές αρχές ή άλλα αρμόδια όργανα βάσει της εθνικής νομοθεσίας μπορούν με δική τους πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήσεως φορέα εκπροσώπησης των συμφερόντων χρηστών ή καταναλωτών να απαιτούν την τροποποίηση των αναφερομένων στην παράγραφο 1 όρων των συμβάσεων, καθώς και των όρων οποιωνδήποτε χρησιμοποιουμένων καθεστώτων αποζημίωσης ή/και επιστροφής καταβληθέντων, εφόσον αφορούν τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας και με σκοπό την προστασία των δικαιωμάτων των χρηστών ή/και των συνδρομητών.

Άρθρο 11 Δημοσίευση πληροφοριών και πρόσβαση σε αυτές

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλοι οι οργανισμοί που παρέχουν σταθερά δημόσια τηλεφωνικά δίκτυα και δημόσια δίκτυα κινητής τηλεφωνίας ή διαθέσιμες στο κοινό τηλεφωνικές υπηρεσίες δημοσιεύουν επαρκείς και ενημερωμένες πληροφορίες για τους καταναλωτές σχετικά με τους κανονικούς τους όρους και προϋποθέσεις όσον αφορά την πρόσβαση και τη χρήση των δημόσιων τηλεφωνικών δικτύων ή/και των διαθέσιμων στο κοινό τηλεφωνικών υπηρεσιών. Οι εθνικές κανονιστικές αρχές εξασφαλίζουν, ιδίως, τη σαφή και ορθή παρουσίαση των τιμολογίων για τους τελικούς χρήστες, της τυχόν ελάχιστης συμβατικής περιόδου, ανάλογα με την περίπτωση, και των όρων ανανέωσης των συμβάσεων.

2. Οι εθνικές κανονιστικές αρχές εξασφαλίζουν ότι οι οργανισμοί που παρέχουν σταθερά δημόσια τηλεφωνικά δίκτυα παρέχουν σ' αυτές λεπτομέρειες των προσδιοριζομένων στο παράρτημα ΙΙ μέρος 1 τεχνικών προδιαγραφών διεπαφής για πρόσβαση δικτύου, οι οποίες πρέπει να διατίθενται σύμφωνα με την παράγραφο 4. Μεταβολές των υφιστάμενων προδιαγραφών διεπαφής δικτύου και των πληροφοριών σχετικά με νέες προδιαγραφές διεπαφής δικτύου, γνωστοποιούνται στην εθνική κανονιστική αρχή πριν από την εφαρμογή τους. Η εθνική κανονιστική αρχή δύναται να ορίζει κατάλληλη προθεσμία ειδοποίησης.

3. Εάν και εφόσον η παροχή σταθερών δημόσιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών φωνητικής τηλεφωνίας υπόκειται σε ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα σε κράτος μέλος, οι εθνικές κανονιστικές αρχές εξασφαλίζουν τη δημοσίευση επαρκών και ενημερωμένων πληροφοριών σχετικά με την πρόσβαση και τη χρήση των σταθερών δημόσιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων και των σταθερών δημόσιων τηλεφωνικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τον κατάλογο τίτλων που περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ μέρος 2 και σύμφωνα με τον τρόπο που ορίζεται στην παράγραφο 4.

4. Οι εθνικές κανονιστικές αρχές εξασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες διατίθενται με κατάλληλο τρόπο ώστε να παρέχεται στους ενδιαφερομένους ευχερής πρόσβαση στις εν λόγω πληροφορίες. Στην Επίσημη Εφημερίδα του οικείου κράτους μέλους δημοσιεύεται μνεία του τρόπου με τον οποίον παρέχονται οι πληροφορίες αυτές.

5. Όχι αργότερα από τις 31 Δεκεμβρίου 1997, οι εθνικές κανονιστικές αρχές κοινοποιούν στην Επιτροπή τον τρόπο με τον οποίο παρέχονται οι αναφερόμενες στις παραγράφους 2 και 3 πληροφορίες. Η Επιτροπή δημοσιεύει τακτικά μνεία των κοινοποιήσεων αυτών στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Οι τυχόν αλλαγές κοινοποιούνται πάραυτα.

Άρθρο 12 Ποιότητα υπηρεσίας

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν την ποιότητα των υπηρεσιών που προσδιορίζονται στην παρούσα οδηγία για οργανισμούς που παρέχουν σταθερά δημόσια τηλεφωνικά δίκτυα ή/και σταθερές δημόσιες τηλεφωνικές υπηρεσίες σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.

Σύμφωνα με την οδηγία 97/13/ΕΚ περί αδειών, τα κράτη μέλη μπορούν, προς το σκοπό αυτό, να θέτουν στόχους επιδόσεων στις ειδικές άδειες, ιδίως για οργανισμούς οι οποίοι κατέχουν σημαντική ισχύ στην αγορά, όσον αφορά την παροχή σταθερών δημόσιων τηλεφωνικών δικτύων ή/και υπηρεσιών φωνητικής τηλεφωνίας ή οι οποίοι έχουν ορισθεί σύμφωνα με το άρθρο 5.

Προκειμένου για οργανισμούς που διατηρούν ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα όσον αφορά την παροχή σταθερών δημόσιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή/και υπηρεσιών φωνητικής τηλεφωνίας, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τον καθορισμό και τη δημοσίευση στόχων για τις σχετικές παραμέτρους που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4.

2. Οι εθνικές κανονιστικές αρχές εξασφαλίζουν ότι οι οργανισμοί οι οποίοι κατέχουν σημαντική ισχύ στην αγορά ή έχουν ορισθεί σύμφωνα με το άρθρο 5, αρχίζουν να διατηρούν ενημερωμένες πληροφορίες όσον αφορά τις επιδόσεις τους βάσει των παραμέτρων, ορισμών και μεθόδων μέτρησης που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ. Οι εθνικές κανονιστικές αρχές δύνανται επίσης να ζητούν και από άλλους οργανισμούς, οι οποίοι παρείχαν σταθερά δημόσια τηλεφωνικά δίκτυα ή/και σταθερές δημόσιες τηλεφωνικές υπηρεσίες επί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 18 μηνών, να πράξουν το ίδιο.

Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται στις εθνικές κανονιστικές αρχές κατόπιν αιτήσεώς τους.

3. Κατά περίπτωση, και ιδίως λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις των ενδιαφερομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24, οι εθνικές κανονιστικές αρχές εξασφαλίζουν τη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4, των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 στοιχείων σχετικά με τις επιδόσεις, και δύνανται να καθορίζουν στόχους επιδόσεων, για οργανισμούς οι οποίοι παρέχουν σταθερά δημόσια τηλεφωνικά δίκτυα ή/και σταθερές δημόσιες τηλεφωνικές υπηρεσίες και οι οποίοι είτε κατέχουν σημαντική ισχύ στην αγορά είτε έχουν ορισθεί σύμφωνα με το άρθρο 5, εφόσον δεν υπάρχουν ήδη τέτοιοι στόχοι.

Η συνεχιζόμενη παράλειψη οργανισμού να ανταποκριθεί στους στόχους επιδόσεων δύναται να έχει ως αποτέλεσμα τη λήψη ειδικών μέτρων σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στη σχετική άδεια για τον εν λόγω οργανισμό.

4. Οι εθνικές κανονιστικές αρχές έχουν το δικαίωμα να ζητούν τη διεξαγωγή ανεξάρτητων ελέγχων επί των στοιχείων που αφορούν τις επιδόσεις, ώστε να εξασφαλίζεται η ακρίβεια και η συγκρισιμότητα των στοιχείων που διατίθενται από τους αναφερόμενους στην παράγραφο 2 οργανισμούς.

Άρθρο 13 Όροι πρόσβασης και χρήσης, βασικές απαιτήσεις

1. Με την επιφύλαξη της διαδικασίας για την επίλυση των διαφορών σε εθνικό επίπεδο η οποία ορίζεται στο άρθρο 26 παράγραφος 1, οι εθνικές κανονιστικές αρχές θεσπίζουν διαδικασίες για να αντιμετωπίζουν περιπτώσεις κατά τις οποίες οργανισμοί που παρέχουν σταθερά δημόσια τηλεφωνικά δίκτυα ή/και σταθερές δημόσιες τηλεφωνικές υπηρεσίες, ή τουλάχιστον οι οργανισμοί οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες φωνητικής τηλεφωνίας και οι οποίοι είτε κατέχουν σημαντική ισχύ στην αγορά είτε έχουν οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 5 και κατέχουν σημαντική ισχύ στην αγορά, λαμβάνουν μέτρα όπως η διακοπή, ο τερματισμός, η σημαντική μεταβολή ή η μείωση της διαθεσιμότητας των υπηρεσιών τουλάχιστον προς οργανισμούς που παρέχουν τηλεπικοινωνιακά δίκτυα ή/και υπηρεσίες.

Οι εθνικές κανονιστικές αρχές εξασφαλίζουν ότι, με τις εν λόγω διαδικασίες, παρέχεται διαφάνεια κατά τη λήψη αποφάσεων και γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των μερών. Η απόφαση λαμβάνεται αφού δοθεί η δυνατότητα και στα δύο μέρη να διατυπώσουν τις απόψεις τους. Η απόφαση αιτιολογείται δεόντως και κοινοποιείται στα μέρη εντός μιας εβδομάδας από την έκδοσή της.

Περίληψη των εν λόγω διαδικασιών δημοσιεύεται όπως ορίζεται στο άρθρο 11 παράγραφος 4.

Η διάταξη αυτή δεν θίγει τα δικαιώματα προσφυγής των ενδιαφερομένων στη δικαιοσύνη.

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες περιορίζεται, ένεκα των βασικών απαιτήσεων, η πρόσβαση ή η χρήση σταθερών δημόσιων τηλεφωνικών δικτύων ή/και σταθερών δημόσιων τηλεφωνικών υπηρεσιών, οι σχετικές εθνικές διατάξεις καθορίζουν ποιες από τις βασικές απαιτήσεις που καθορίζονται στα στοιχεία α) έως ε) αποτελούν τη βάση των εν λόγω περιορισμών.

Οι περιορισμοί αυτοί επιβάλλονται με κανονιστικά μέσα και δημοσιεύονται όπως ορίζεται στο άρθρο 11 παράγραφος 4.

Με την επιφύλαξη των μέτρων που μπορούν να ληφθούν σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 5 και το άρθρο 5 παράγραφος 3 της οδηγίας 90/387/ΕΟΚ, οι ακόλουθες βασικές απαιτήσεις εφαρμόζονται επί του σταθερού δημόσιου τηλεφωνικού δικτύου και των σταθερών δημόσιων τηλεφωνικών υπηρεσιών:

α) Ασφάλεια των λειτουργιών του δικτύου

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κάθε απαραίτητο μέτρο ώστε να εξασφαλίζεται η διαθεσιμότητα των σταθερών δημόσιων τηλεφωνικών δικτύων και των σταθερών δημόσιων τηλεφωνικών υπηρεσιών σε περίπτωση καταστροφικής βλάβης του δικτύου ή σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, όπως κακοκαιρία, σεισμός, πλημμύρα, πτώση κεραυνού ή πυρκαϊά.

Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, οι ενδιαφερόμενοι φορείς καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη διατήρηση του υψηλότερου επιπέδου υπηρεσίας το οποίο ανταποκρίνεται στις προτεραιότητες που έχουν καθοριστεί από τις αρμόδιες αρχές.

Οι εθνικές κανονιστικές αρχές εξασφαλίζουν ότι οι τυχόν περιορισμοί στην πρόσβαση και τη χρήση του σταθερού δημόσιου τηλεφωνικού δικτύου για λόγους ασφάλειας δικτύων είναι αναλογικού και αμερόληπτου χαρακτήρα και βασίζονται σε προκαθορισμένα αντικειμενικά κριτήρια.

β) Διατήρηση της ακεραιότητας του δικτύου

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κάθε απαραίτητο μέτρο ώστε να εξασφαλίζεται η διατήρηση της ακεραιότητας του σταθερού δημόσιου τηλεφωνικού δικτύου. Οι εθνικές κανονιστικές αρχές εξασφαλίζουν ότι οι περιορισμοί στην πρόσβαση και τη χρήση του σταθερού δημόσιου τηλεφωνικού δικτύου για λόγους διατήρησης της ακεραιότητας του δικτύου, προκειμένου να προστατευτούν, μεταξύ άλλων, ο εξοπλισμός του δικτύου, το λογισμικό ή τα αποθηκευμένα στοιχεία, παραμένουν στο κατώτατο επίπεδο που είναι αναγκαίο για την κανονική λειτουργία του δικτύου. Οι εν λόγω περιορισμοί είναι αμερόληπτου χαρακτήρα και βασίζονται σε προκαθορισμένα αντικειμενικά κριτήρια.

γ) Διαλειτουργικότητα υπηρεσιών

Όταν ο τερματικός εξοπλισμός λειτουργεί σύμφωνα με την οδηγία 91/263/ΕΟΚ (15), δεν επιβάλλονται για λόγους διαλειτουργικότητας υπηρεσιών περαιτέρω περιορισμοί χρήσης.

δ) Προστασία δεδομένων

Για λόγους προστασίας δεδομένων, είναι δυνατόν να επιβάλλονται όροι στην πρόσβαση και τη χρήση σταθερών δημόσιων τηλεφωνικών δικτύων ή/και σταθερών δημόσιων τηλεφωνικών υπηρεσιών μόνο σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής, όπως η οδηγία 95/46/ΕΚ και η οδηγία 97/66/ΕΚ.

ε) Αποτελεσματική χρήση του φάσματος συχνοτήτων

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κάθε απαραίτητο μέτρο ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική χρήση του φάσματος συχνοτήτων και να αποφεύγονται οι επιβλαβείς παρεμβολές μεταξύ ραδιοσυστημάτων οι οποίες θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν ή να περιορίσουν την πρόσβαση ή τη χρήση σταθερών δημόσιων τηλεφωνικών δικτύων και σταθερών δημόσιων τηλεφωνικών υπηρεσιών.

3. Εάν και εφόσον τα κράτη μέλη διατηρούν ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα για την παροχή δημόσιων τηλεφωνικών δικτύων και υπηρεσιών φωνητικής τηλεφωνίας, οι επιβαλλόμενοι στους χρήστες, δυνάμει των εν λόγω ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωμάτων, όροι επιβάλλονται με κανονιστικά μέσα υπό τον έλεγχο της εθνικής κανονιστικής αρχής.

Άρθρο 14 Αναλυτική χρέωση, τονική επιλογή και επιλεκτική φραγή κλήσεων

1. Για να εξασφαλιστεί ότι οι χρήστες έχουν πρόσβαση, το νωρίτερο δυνατό, μέσω των σταθερών δημόσιων τηλεφωνικών δικτύων στις ακόλουθες διευκολύνσεις:

- τονική επιλογή,

- αναλυτική χρέωση και επιλεκτική φραγή κλήσεων, κατόπιν αιτήσεως,

τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν έναν ή περισσότερους φορείς εκμετάλλευσης για την παροχή των διευκολύνσεων αυτών στους περισσότερους χρήστες τηλεφώνου πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 1998, και για να εξασφαλίζουν ότι οι διευκολύνσεις αυτές είναι γενικώς διαθέσιμες στις 31 Δεκεμβρίου 2001.

Ένα κράτος μέλος μπορεί να εξουσιοδοτεί την εθνική κανονιστική του αρχή να μην εφαρμόζει τις απαιτήσεις της παρούσας παραγράφου σε ολόκληρη την επικράτειά του ή σε τμήμα αυτής, εάν κρίνει ότι οι διευκολύνσεις αυτές είναι ευρέως διαθέσιμες.

Η τονική επιλογή και η επιλεκτική φραγή κλήσεων ορίζονται στο παράρτημα Ι μέρος 1.

2. Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων της σχετικής νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής, όπως η οδηγία 95/46/ΕΚ και η οδηγία 97/66/ΕΚ, οι αναλυτικοί λογαριασμοί πρέπει να παρέχουν επαρκείς λεπτομέρειες ώστε να καθίσταται δυνατή η επαλήθευση και ο έλεγχος των τελών τα οποία συνεπάγεται η χρήση του σταθερού δημόσιου τηλεφωνικού δικτύου ή/και των σταθερών δημόσιων τηλεφωνικών υπηρεσιών.

Στους χρήστες διατίθεται χωρίς πρόσθετο τέλος ένα βασικό επίπεδο αναλυτικής χρέωσης. Κατά περίπτωση, είναι δυνατόν να παρέχονται στους συνδρομητές πρόσθετες πληροφορίες σε λογικές τιμές ή ατελώς. Οι εθνικές κανονιστικές αρχές δύνανται να καθορίζουν το βασικό επίπεδο αναλυτικότητας των λογαριασμών.

Κλήσεις οι οποίες είναι δωρεάν για τον καλούντα συνδρομητή, συμπεριλαμβανομένων των κλήσεων σε γραμμές βοήθειας, δεν εμφανίζονται στον αναλυτικό λογαριασμό του καλούντος συνδρομητή.

Άρθρο 15 Παροχή πρόσθετων διευκολύνσεων

1. Οι εθνικές κανονιστικές αρχές εξασφαλίζουν ότι οι οργανισμοί οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες φωνητικής τηλεφωνίας και οι οποίοι είτε διαθέτουν σημαντική ισχύ στην αγορά είτε έχουν οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 5 και κατέχουν σημαντική ισχύ στην αγορά, παρέχουν ανάλογα με την τεχνική εφικτότητα και την οικονομική βιωσιμότητα, τις διευκολύνσεις που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι μέρος 2.

2. Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων της σχετικής νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής, όπως η οδηγία 95/46/ΕΚ και η οδηγία 97/66/ΕΚ, τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την άρση των τυχόν κανονιστικών περιορισμών οι οποίοι εμποδίζουν την παροχή των υπηρεσιών και διευκολύνσεων που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι μέρος 3, σύμφωνα με τους περί ανταγωνισμού κανόνες του κοινοτικού δικαίου.

3. Οι εθνικές κανονιστικές αρχές εξασφαλίζουν ότι οι ημερομηνίες για την εισαγωγή των διευκολύνσεων του παραρτήματος Ι μέρος 2, καθορίζονται ανάλογα με την ανάπτυξη του δικτύου, τη ζήτηση της αγοράς και την πρόοδο στον τομέα της τυποποίησης, και ότι δημοσιεύονται με τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 11 παράγραφος 4.

4. Εφόσον δεν χρησιμοποιείται ακόμα η διευκόλυνση «φορητότητα αριθμού», που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 5 της οδηγίας 97/33/ΕΚ για τη διασύνδεση, οι εθνικές κανονιστικές αρχές εξασφαλίζουν ότι, επί μια εύλογη περίοδο μετά την αλλαγή παρόχου από το χρήστη, μπορεί είτε, έναντι ευλόγου τιμήματος, να αναδρομολογείται στο νέο αριθμό του χρήστη μια τηλεφωνική κλήση προς τον παλαιό του αριθμό είτε να παρέχονται στους καλούντες πληροφορίες για το νέο αριθμό χωρίς να επιβαρύνεται ο χρήστης για την εν λόγω παρεχόμενη υπηρεσία.

Οι εθνικές κανονιστικές αρχές εξασφαλίζουν ότι τα τυχόν τέλη για τις προαναφερόμενες διευκολύνσεις είναι εύλογα.

Άρθρο 16 Ειδική πρόσβαση στο δίκτυο

1. Οι εθνικές κανονιστικές αρχές εξασφαλίζουν ότι οι οργανισμοί με σημαντική ισχύ στην αγορά όσον αφορά την παροχή σταθερών δημόσιων τηλεφωνικών υπηρεσιών ανταποκρίνονται σε εύλογες αιτήσεις εκ μέρους οργανισμών που παρέχουν τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες για πρόσβαση στο σταθερό δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σημεία απόληξης του δικτύου που δεν είναι τα συνήθως παρεχόμενα σημεία απόληξης του δικτύου τα αναφερόμενα στο παράρτημα ΙΙ μέρος 1. Η υποχρέωση αυτή μπορεί να περιορίζεται σε μία ατομική βάση και λόγω του ότι υπάρχουν τεχνικώς και εμπορικώς βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις στην αιτούμενη ειδική πρόσβαση και εάν η αιτούμενη πρόσβαση δεν αντιστοιχεί στους διαθέσιμους πόρους για την ικανοποίηση του αιτήματος.

2. Ο οργανισμός που διατυπώνει σχετικό αίτημα έχει τη δυνατότητα να εκθέσει τα επιχειρήματά του ενώπιον της εθνικής κανονιστικής αρχής προτού ληφθεί οριστική απόφαση για τον περιορισμό ή την άρνηση πρόσβασης σε απάντηση συγκεκριμένης αίτησης.

Σε περίπτωση απόρριψης αίτησης για ειδική πρόσβαση στο δίκτυο, θα πρέπει να δίδεται ταχεία και αιτιολογημένη απάντηση στον αιτούντα οργανισμό, όσον αφορά τους λόγους απόρριψης της αίτησής του.

3. Οι τεχνικοί και εμπορικοί διακανονισμοί για ειδική πρόσβαση στο δίκτυο συμφωνούνται από τα ενδιαφερόμενα μέρη, με την επιφύλαξη της παρέμβασης της εθνικής κανονιστικής αρχής, όπως ορίζεται στις παραγράφους 2, 4 και 5.

Η συμφωνία μπορεί να περιλαμβάνει επιστροφή στον οργανισμό των δαπανών στις οποίες υποβλήθηκε για την παροχή της αιτηθείσας πρόσβασης στο δίκτυο. Οι εν λόγω επιβαρύνσεις τηρούν πλήρως τις αρχές της κοστοστρεφούς τιμολόγησης, οι οποίες καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 90/387/ΕΟΚ.

4. Οι εθνικές κανονιστικές αρχές μπορούν να παρεμβαίνουν είτε με δική τους πρωτοβουλία ανά πάσα στιγμή, εφόσον δικαιολογείται, προκειμένου να εξασφαλίσουν πραγματικό ανταγωνισμό ή/και διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών, είτε εφόσον τους ζητείται από εκάτερο των μερών, για να καθορίζουν όρους αμερόληπτους, δίκαιους και εύλογους για αμφότερα τα μέρη, οι οποίοι προσφέρουν το μεγαλύτερο δυνατό όφελος σε όλους τους χρήστες.

5. Οι εθνικές κανονιστικές αρχές δικαιούνται επίσης, προς το συμφέρον όλων των χρηστών, να εξασφαλίζουν ότι οι συμφωνίες περιλαμβάνουν όρους που πληρούν τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 4 κριτήρια, συνάπτονται και εφαρμόζονται αποτελεσματικά και έγκαιρα και περιέχουν όρους σχετικά με τη συμμόρφωση με συναφή πρότυπα, τη συμμόρφωση με βασικές απαιτήσεις ή/και τη διατήρηση της από άκρου εις άκρον ποιότητας της υπηρεσίας.

6. Οι όροι που καθορίζουν οι εθνικές κανονιστικές αρχές σύμφωνα με την παράγραφο 5 δημοσιεύονται όπως ορίζεται στο άρθρο 11 παράγραφος 4.

7. Οι εθνικές κανονιστικές αρχές εξασφαλίζουν ότι οι αναφερόμενοι στην παράγραφο 1 οργανισμοί οι οποίοι έχουν σημαντική ισχύ στην αγορά τηρούν την αρχή της αμεροληψίας όταν χρησιμοποιούν το σταθερό δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο, και ιδίως όταν χρησιμοποιούν οποιαδήποτε μορφής ειδική πρόσβαση στο δίκτυο, για την παροχή διαθέσιμων στο κοινό τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Οι οργανισμοί αυτοί επιβάλλουν παρόμοιες προϋποθέσεις υπό παρόμοιες περιστάσεις στους οργανισμούς που παρέχουν παρόμοιες υπηρεσίες και παρέχουν διευκολύνσεις και πληροφορίες για ειδική πρόσβαση στο δίκτυο σε άλλους, υπό τις αυτές προϋποθέσεις και της αυτής ποιότητας όπως αυτές που παρέχουν για τις δικές τους υπηρεσίες, ή για τις υπηρεσίες των θυγατρικών τους ή των εταίρων τους.

8. Όπου απαιτείται, η Επιτροπή, σε διαβούλευση με την επιτροπή ΟΝΡ και ενεργώντας με τη διαδικασία του άρθρου 29, ζητά από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τυποποίησης στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών (ETSI), την κατάρτιση προτύπων για νέους τύπους πρόσβασης στο δίκτυο. Μνεία των εν λόγω προτύπων δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 90/387/ΕΟΚ.

9. Οι λεπτομέρειες των συμφωνιών για ειδική πρόσβαση στο δίκτυο διατίθενται, κατόπιν αιτήσεως, στην εθνική κανονιστική αρχή. Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 2 της οδηγίας 97/13/ΕΚ περί αδειών, οι εθνικές κανονιστικές αρχές τηρούν εμπιστευτικά τα μέρη των συμφωνιών που αναφέρονται στην παράγραφο 3 και τα οποία αφορούν την εμπορική στρατηγική των συμβαλλομένων μερών.

Άρθρο 17 Αρχές τιμολόγησης

1. Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του άρθρου 3 σχετικά με την οικονομική προσιτότητα, ή της παραγράφου 6, οι εθνικές κανονιστικές αρχές εξασφαλίζουν ότι οι οργανισμοί οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες φωνητικής τηλεφωνίας και οι οποίοι είτε κατέχουν σημαντική ισχύ στην αγορά είτε έχουν οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 5 και κατέχουν σημαντική ισχύ στην αγορά, συμμορφούνται προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

2. Τα τιμολόγια για χρήση του σταθερού δημόσιου τηλεφωνικού δικτύου και των σταθερών δημόσιων τηλεφωνικών υπηρεσιών ακολουθούν τις βασικές αρχές της κοστοστρεφούς τιμολόγησης που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 90/387/ΕΟΚ.

3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 7 παράγραφος 3 της οδηγίας 97/33/ΕΚ για τη διασύνδεση, τα τιμολόγια για πρόσβαση και χρήση του σταθερού δημόσιου τηλεφωνικού δικτύου είναι ανεξάρτητα από τον τύπο εφαρμογής που επιλέγουν οι χρήστες, εκτός εάν, και στο βαθμό που, απαιτούνται διαφορετικές υπηρεσίες ή διευκολύνσεις.

4. Τα τιμολόγια για πρόσθετες διευκολύνσεις επιπλέον της παροχής σύνδεσης στο σταθερό δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο και στις σταθερές δημόσιες τηλεφωνικές υπηρεσίες είναι, σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο, επαρκώς διαφοροποιημένα, ώστε να μην υποχρεούται ο χρήστης να πληρώνει για διευκολύνσεις που δεν είναι αναγκαίες για τη ζητούμενη υπηρεσία.

5. Αλλαγές στα τιμολόγια εφαρμόζονται μόνον έπειτα από παρέλευση κατάλληλης περιόδου για την ενημέρωση του κοινού, η οποία καθορίζεται από την εθνική κανονιστική αρχή.

6. Με την επιφύλαξη του άρθρου 3 σχετικά με την οικονομική προσιτότητα, ένα κράτος μέλος μπορεί να επιτρέπει στην εθνική κανονιστική αρχή του να μην εφαρμόζει τις παραγράφους 1, 2, 3, 4 ή 5 του παρόντος άρθρου σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή για την οποία κρίνει ότι υπάρχει αποτελεσματικός ανταγωνισμός στην αγορά σταθερών δημόσιων τηλεφωνικών υπηρεσιών.

Άρθρο 18 Αρχές κοστολόγησης

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, σε περίπτωση που οργανισμός έχει αναλάβει υποχρέωση να τηρεί την αρχή της κοστοστρεφούς τιμολόγησης στα τιμολόγιά του, σύμφωνα με το άρθρο 17, τα συστήματα κοστολόγησης των εν λόγω οργανισμών προσφέρονται για την εφαρμογή του άρθρου 17, και ότι η συμμόρφωση με τα εν λόγω συστήματα ελέγχεται από αρμόδιο φορέα, ανεξάρτητο από τους εν λόγω οργανισμούς. Οι εθνικές κανονιστικές αρχές εξασφαλίζουν την ετήσια δημοσίευση δήλωσης αναφορικά με τη συμμόρφωση.

2. Οι εθνικές κανονιστικές αρχές εξασφαλίζουν ότι, κατόπιν αιτήσεώς τους, τους διατίθεται περιγραφή των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 συστημάτων κοστολόγησης, όπου εμφαίνονται οι κύριες κατηγορίες δαπανών και οι χρησιμοποιούμενοι κανόνες για την κατανομή των δαπανών στις υπηρεσίες φωνητικής τηλεφωνίας. Οι εθνικές κανονιστικές αρχές υποβάλλουν, κατόπιν αιτήσεώς της, στην Επιτροπή πληροφορίες για τα συστήματα κοστολόγησης των οικείων οργανισμών.

3. Εάν και εφόσον η διάθεση δημόσιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών φωνητικής τηλεφωνίας υπόκειται σε ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα σε ένα κράτος μέλος, τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 συστήματα, με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:

α) το κόστος της υπηρεσίας φωνητικής τηλεφωνίας πρέπει να περιλαμβάνει, ιδίως, τις άμεσες δαπάνες των τηλεπικοινωνιακών οργανισμών για τη δημιουργία, τη λειτουργία και τη συντήρηση της υπηρεσίας φωνητικής τηλεφωνίας, καθώς και για την εμπορία και τη χρέωση της υπηρεσίας 7

β) οι κοινές δαπάνες, δηλαδή οι δαπάνες που δεν μπορούν να αποδοθούν άμεσα ούτε στην υπηρεσία φωνητικής τηλεφωνίας ούτε σε άλλες δραστηριότητες, κατανέμονται ως εξής:

i) όποτε είναι εφικτό, οι κοινές κατηγορίες δαπανών κατανέμονται σε κατηγορίες με βάση την άμεση ανάλυση της προέλευσής τους,

ii) εάν δεν είναι εφικτή η άμεση ανάλυση, οι κοινές κατηγορίες δαπανών κατανέμονται βάσει έμμεσης σχέσης με άλλη κατηγορία δαπανών ή με ομάδα κατηγοριών δαπανών για τις οποίες είναι εφικτή η άμεση αντιστοίχιση ή κατανομή 7 η έμμεση σχέση βασίζεται σε συγκρίσιμη διάρθρωση δαπανών,

iii) όταν δεν είναι εφικτή η εξεύρεση άμεσων ή έμμεσων μέτρων για την κατανομή των δαπανών, οι δαπάνες κατά κατηγορία κατανέμονται βάσει γενικού συντελεστή επιμερισμού, ο οποίος υπολογίζεται με βάση την αναλογία μεταξύ όλων των δαπανών που, άμεσα ή έμμεσα, αποδίδονται ή επιμερίζονται στην υπηρεσία φωνητικής τηλεφωνίας, αφενός, και στις λοιπές υπηρεσίες, αφετέρου.

Είναι δυνατόν να εφαρμόζονται και άλλα συστήματα κοστολόγησης εφόσον είναι κατάλληλα για την εφαρμογή του άρθρου 17 και έχουν εγκριθεί από την εθνική κανονιστική αρχή, για εφαρμογή εκ μέρους των οργανισμών τηλεπικοινωνιών, υπό την επιφύλαξη ότι η Επιτροπή έχει ενημερωθεί πριν από την εφαρμογή τους.

4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί όλων των οργανισμών που παρέχουν σταθερά δημόσια τηλεφωνικά δίκτυα ή/και υπηρεσίες φωνητικής τηλεφωνίας καταρτίζονται, ελέγχονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του εθνικού και του κοινοτικού δικαίου, οι οποίες ισχύουν για τις εμπορικές επιχειρήσεις. Στην εθνική κανονιστική αρχή διατίθενται, σε εμπιστευτική βάση και έπειτα από αίτησή της, λεπτομερή λογιστικά στοιχεία, ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των διατάξεων της παρούσας οδηγίας, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των εθνικών κανονιστικών αρχών, που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 2 της οδηγίας 97/13/ΕΚ περί αδειών.

Άρθρο 19 Εκπτώσεις και άλλες ειδικές τιμολογιακές διατάξεις

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα προγράμματα εκπτώσεων για χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των καταναλωτών, τα οποία προσφέρονται από οργανισμούς υποχρεούμενους να ακολουθούν, στα τιμολόγιά τους, την αρχή της κοστοστρεφούς τιμολόγησης, σύμφωνα με το άρθρο 17, είναι πλήρως διαφανή και ότι δημοσιεύονται και εφαρμόζονται σύμφωνα με την αρχή της αμεροληψίας.

Οι εθνικές κανονιστικές αρχές μπορούν να απαιτούν την τροποποίηση ή την απόσυρση των εν λόγω προγραμμάτων εκπτώσεων.

Άρθρο 20 Προδιαγραφές πρόσβασης στο δίκτυο, συμπεριλαμβανομένης της υποδοχής (πρίζας)

1. Πρότυπα κατάλληλα για πρόσβαση σε σταθερά δημόσια τηλεφωνικά δίκτυα δημοσιεύονται στον κατάλογο προτύπων ΟΝΡ που αναφέρεται στο άρθρο 5 της οδηγίας 90/387/ΕΟΚ.

2. Όταν οι υπηρεσίες που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία παρέχονται σε χρήστες μέσω του δικτύου ISDN στο σημείο αναφοράς S/T, οι εθνικές κανονιστικές αρχές εξασφαλίζουν ότι τα σημεία απόληξης δικτύου ISDN συμμορφούνται προς τις σχετικές προδιαγραφές φυσικής διεπαφής, ιδίως τις σχετικές με την υποδοχή (πρίζα), οι οποίες αναφέρονται στον κατάλογο προτύπων ΟΝΡ.

Άρθρο 21 Μη εξόφληση λογαριασμών

Τα κράτη μέλη επιτρέπουν τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων, αναλογικού και αμερόληπτου χαρακτήρα και δημοσιευόμενων με τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 11, παράγραφος 4, για την περίπτωση μη εξόφλησης τηλεφωνικών λογαριασμών χρήσεως του σταθερού δημόσιου τηλεφωνικού δικτύου. Με τα εν λόγω μέτρα εξασφαλίζεται ότι ο συνδρομητής ειδοποιείται δεόντως πριν από κάθε επακόλουθη διακοπή ή αποσύνδεση.

Εξαιρουμένων περιπτώσεων απάτης, επανειλημμένης εκπρόθεσμης εξόφλησης ή μη εξόφλησης, με τα μέτρα αυτά εξασφαλίζεται, στο μέτρο του τεχνικώς εφικτού, ότι η διακοπή παροχής υπηρεσίας περιορίζεται μόνο στη συγκεκριμένη υπηρεσία. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν ότι η πλήρης αποσύνδεση, όπου απαιτείται, επέρχεται μόνον έπειτα από την πάροδο ορισμένης περιόδου κατά την οποία επιτρέπεται η πραγματοποίηση κλήσεων που δεν συνεπάγονται χρέωση για τον εν λόγω συνδρομητή.

Άρθρο 22 Όροι τερματισμού της παροχής των προσφερομένων υπηρεσιών

1. Το παρόν άρθρο ισχύει εάν και εφόσον η παροχή δημόσιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών φωνητικής τηλεφωνίας υπόκεινται σε ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα σε κράτος μέλος.

2. Οι εθνικές κανονιστικές αρχές εξασφαλίζουν ότι η παροχή των προσφερόμενων υπηρεσιών από οργανισμούς που διαθέτουν τα εν λόγω ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα συνεχίζεται επί εύλογο χρονικό διάστημα και ότι ο τερματισμός παροχής μιας υπηρεσίας ή μια αλλαγή που αλλοιώνει ουσιαστικά την ενδεχόμενη χρήση της, πραγματοποιείται μόνον έπειτα από διαβούλευση με τους θιγόμενους χρήστες και έπειτα από πάροδο ενδεδειγμένης προθεσμίας προειδοποίησης του κοινού, η οποία καθορίζεται από την εθνική κανονιστική αρχή.

3. Με την επιφύλαξη άλλων δικαιωμάτων προσφυγής που προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι χρήστες, καθώς και, όταν αυτό προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο, οι οργανισμοί που εκπροσωπούν συμφέροντα χρηστών ή/και καταναλωτών, μπορούν να προσφεύγουν ενώπιον της εθνικής κανονιστικής αρχής όταν οι θιγόμενοι χρήστες διαφωνούν με την ημερομηνία τερματισμού που προτείνουν οι εν λόγω οργανισμοί.

Άρθρο 23 Παρέκκλιση από δημοσιευμένους όρους

1. Το παρόν άρθρο ισχύει εάν και εφόσον η παροχή δημόσιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών φωνητικής τηλεφωνίας υπόκεινται σε ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα σε κράτος μέλος.

2. Όταν, ανταποκρινόμενος σε συγκεκριμένο αίτημα, οργανισμός με τα εν λόγω ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα δεν θεωρεί εύλογη την παροχή σύνδεσης στο σταθερό δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο βάσει των δημοσιευμένων τιμολογίων και των όρων παροχής, πρέπει να ζητά τη συγκατάθεση της εθνικής κανονιστικής αρχής ώστε να παρεκκλίνει από τους εν λόγω όρους στη συγκεκριμένη περίπτωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 24 Διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερομένους

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη, σύμφωνα με τις εθνικές διαδικασίες, τις απόψεις των εκπροσώπων των οργανισμών που παρέχουν δημόσια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, των χρηστών, των καταναλωτών, των κατασκευαστών και των παρόχων υπηρεσιών για θέματα που σχετίζονται με το πεδίο εφαρμογής, την οικονομική προσιτότητα και την ποιότητα των διαθέσιμων στο κοινό τηλεφωνικών υπηρεσιών.

Άρθρο 25 Κοινοποίηση και υποβολή εκθέσεων

1. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή οποιεσδήποτε αλλαγές στις πληροφορίες που έπρεπε να δημοσιευθούν βάσει της οδηγίας 95/62/ΕΚ. Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πληροφορίες αυτές στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν επίσης στην Επιτροπή:

- τους οργανισμούς που κατέχουν σημαντική ισχύ στην αγορά για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας,

- λεπτομέρειες για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι οργανισμοί που παρέχουν σταθερά δημόσια τηλεφωνικά δίκτυα ή/και υπηρεσίες φωνητικής τηλεφωνίας δεν υποχρεούνται πλέον να τηρούν την αρχή της κοστοστρεφούς τιμολόγησης για τα τιμολόγια, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 6,

- τους οργανισμούς που έχουν οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 5, εάν υπάρχουν.

Η Επιτροπή μπορεί να ζητά από τις εθνικές κανονιστικές αρχές να εκθέσουν τους λόγους της ένταξης ή μη ένταξης οργανισμών σε μία από ή σε αμφότερες τις κατηγορίες που αναφέρονται στην πρώτη και δεύτερη περίπτωση.

3. Όταν ένα κράτος μέλος διατηρεί ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα για την παροχή δημόσιων τηλεφωνικών δικτύων και υπηρεσιών φωνητικής τηλεφωνίας, οι εθνικές κανονιστικές αρχές τηρούν και υποβάλλουν στην Επιτροπή, κατόπιν αιτήσεως, στοιχεία των ατομικών περιπτώσεων που τους έχουν υποβληθεί, εκτός των καλυπτομένων από το άρθρο 21, κατά τις οποίες έχει περιοριστεί ή απορριφθεί η πρόσβαση ή η χρήση του σταθερού δημόσιου τηλεφωνικού δικτύου ή της υπηρεσίας φωνητικής τηλεφωνίας, συμπεριλαμβανομένων των ληφθέντων μέτρων, καθώς και της αιτιολόγησής τους.

Άρθρο 26 Συνδιαλλαγή και επίλυση διαφορών σε εθνικό επίπεδο

Με την επιφύλαξη:

α) οποιασδήποτε δράσης την οποία μπορεί να αναλάβει η Επιτροπή ή ένα κράτος μέλος δυνάμει της συνθήκης 7

β) των δικαιωμάτων του προσώπου που επικαλείται τη διαδικασία των σημείων 3 και 4, των ενδιαφερόμενων οργανισμών ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου κατά την ισχύουσα εθνική νομοθεσία, εκτός εάν έχει συναφθεί συμφωνία για την επίλυση των μεταξύ τους διαφορών 7

γ) του άρθρου 10 παράγραφος 2 με το οποίο επιτρέπεται στις εθνικές κανονιστικές αρχές να τροποποιούν τους όρους των συμβάσεων με τους συνδρομητές,

τίθενται στη διάθεση των ενδιαφερομένων οι ακόλουθες διαδικασίες:

1) Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι κάθε μέρος, συμπεριλαμβανομένων, παραδείγματος χάριν, χρηστών, παρόχων υπηρεσιών, καταναλωτών ή άλλων οργανισμών, το οποίο έχει διαφορά με οργανισμό παρέχοντα σταθερά δημόσια τηλεφωνικά δίκτυα ή/και σταθερές δημόσιες τηλεφωνικές υπηρεσίες σχετικά με εικαζόμενη παράβαση των διατάξεων της παρούσας οδηγίας, έχει δικαίωμα προσφυγής στην εθνική κανονιστική αρχή ή σε άλλο ανεξάρτητο φορέα. Για τη δίκαιη, διαφανή και έγκαιρη επίλυση των διαφορών αυτών, θεσπίζονται ευπρόσιτες και καταρχήν μη δαπανηρές διαδικασίες σε εθνικό επίπεδο. Οι εν λόγω διαδικασίες εφαρμόζονται, ιδίως, όταν οι χρήστες έχουν διαφορά με οργανισμό σχετικά με τους τηλεφωνικούς λογαριασμούς τους, ή σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων παρέχεται η τηλεφωνική υπηρεσία.

Οι οργανώσεις που αντιπροσωπεύουν συμφέροντα χρηστών ή/και καταναλωτών, μπορούν να εφιστούν την προσοχή της εθνικής κανονιστικής αρχής ή άλλου ανεξάρτητου φορέα σε περιπτώσεις όπου οι όροι και προϋποθέσεις υπό τους οποίους παρέχεται τηλεφωνική υπηρεσία θεωρούνται ως μη ικανοποιητικοί για τους χρήστες.

2) Όταν στη διαφορά ενέχονται οργανισμοί από περισσότερα του ενός κράτη μέλη, ένας χρήστης ή ένας οργανισμός μπορεί να κινήσει τη διαδικασία συνδιαλλαγής που προβλέπεται στα σημεία 3 και 4, μέσω γραπτής κοινοποίησης στην εθνική κανονιστική αρχή και την Επιτροπή. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να επιτρέπουν στην εθνική κανονιστική αρχή τους να κινήσει τη διαδικασία συνδιαλλαγής.

3) Όταν η εθνική κανονιστική αρχή ή η Επιτροπή διαπιστώνει ότι συντρέχουν λόγοι για περαιτέρω εξέταση, έπειτα από κοινοποίηση βάσει του σημείου 2, μπορεί να παραπέμπει το ζήτημα στον πρόεδρο της επιτροπής ΟΝΡ.

4) Στις περιπτώσεις του σημείου 3, ο πρόεδρος της επιτροπής ΟΝΡ κινεί την ακόλουθη διαδικασία εάν κρίνει ότι έχουν εξαντληθεί όλα τα εύλογα μέσα σε εθνικό επίπεδο:

- ο πρόεδρος της επιτροπής ΟΝΡ συγκαλεί το ταχύτερο ομάδα εργασίας περιλαμβάνουσα δύο τουλάχιστον μέλη της επιτροπής ΟΝΡ και έναν αντιπρόσωπο των οικείων εθνικών κανονιστικών αρχών, και τον πρόεδρο της επιτροπής ΟΝΡ ή άλλο υπάλληλο της Επιτροπής, οριζόμενο από αυτόν. Η ομάδα εργασίας, της οποίας προεδρεύει ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής, συνέρχεται κανονικά εντός δέκα ημερών από τη σύγκλησή της. Ο πρόεδρος της ομάδας εργασίας μπορεί να αποφασίσει, κατόπιν προτάσεως οποιουδήποτε μέλους της, να προσκαλέσει άλλα δύο το πολύ πρόσωπα ως εμπειρογνώμονες για παροχή συμβουλών,

- η ομάδα εργασίας παρέχει τη δυνατότητα στον κινούντα τη διαδικασία, τις εθνικές κανονιστικές αρχές των ενεχομένων κρατών μελών και τους ενεχόμενους οργανισμούς, να διατυπώσουν τις απόψεις τους, γραπτώς ή προφορικώς,

- η ομάδα εργασίας επιδιώκει την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των μερών εντός τριών μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της κοινοποίησης που αναφέρεται στο σημείο 2. Ο πρόεδρος της επιτροπής ΟΝΡ την ενημερώνει σχετικά με τα αποτελέσματα της διαδικασίας ώστε να μπορεί η τελευταία να εκφράσει τις απόψεις της.

5) Το μέρος που κινεί τη διαδικασία βαρύνεται με τις δαπάνες της συμμετοχής του σ' αυτήν.

Άρθρο 27 Αναστολή ορισμένων υποχρεώσεων

1. Οι χορηγούμενες αναστολές σε σχέση με τα άρθρα 12 και 13 της οδηγίας 95/62/ΕΚ παραμένουν αμετάβλητες αναφορικά με τα άρθρα 17 και 18 της παρούσας οδηγίας.

2. Η αναστολή των υποχρεώσεων του άρθρου 15 παράγραφος 4 μπορεί να ζητηθεί όταν το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος μπορεί να αποδείξει ότι αυτές θα επέβαλαν υπερβολική επιβάρυνση σε ορισμένους οργανισμούς ή κατηγορίες οργανισμών. Το κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με τους λόγους για τους οποίους ζητά αναστολή, την ημερομηνία κατά την οποία μπορούν να τηρηθούν οι απαιτήσεις και τα προβλεπόμενα μέτρα προκειμένου να τηρήσει την εν λόγω προθεσμία. Η Επιτροπή εξετάζει το αίτημα, λαμβάνοντας υπόψη της την ιδιαίτερη κατάσταση στο εν λόγω κράτος μέλος και την ανάγκη διασφάλισης συνεκτικού ρυθμιστικού περιβάλλοντος σε κοινοτικό επίπεδο και πληροφορεί το κράτος μέλος κατά πόσον θεωρεί ότι η συγκεκριμένη κατάσταση στο εν λόγω κράτος μέλος δικαιολογεί αναστολή και, στην περίπτωση αυτή, του ανακοινώνει την ημερομηνία μέχρι της οποίας δικαιολογείται η αναστολή αυτή.

Άρθρο 28 Τεχνικές προσαρμογές

Οι απαιτούμενες τροποποιήσεις για την προσαρμογή των παραρτημάτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της παρούσας οδηγίας στις τεχνολογικές εξελίξεις ή στις μεταβολές της ζήτησης στην αγορά, καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 30.

Άρθρο 29 Διαδικασία συμβουλευτικής επιτροπής

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή ONP. Η τελευταία συμβουλεύεται, ιδίως, τους αντιπροσώπους των οργανισμών που παρέχουν σταθερά δημόσια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και διαθέσιμες στο κοινό τηλεφωνικές υπηρεσίες, τους χρήστες, τους καταναλωτές και τους κατασκευαστές.

2. Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην εν λόγω επιτροπή σχέδιο των μέτρων που πρέπει να ληφθούν. Η τελευταία διατυπώνει τη γνώμη της επί του σχεδίου αυτού μέσα σε προθεσμία που μπορεί να ορίζει ο πρόεδρος ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος, προβαίνοντας, εν ανάγκη, σε ψηφοφορία.

Η γνώμη καταχωρείται στα πρακτικά 7 επιπλέον, κάθε κράτος μέλος δικαιούται να ζητήσει να καταχωρηθεί η θέση του στα πρακτικά.

Η Επιτροπή λαμβάνει ιδιαίτερα υπόψη τη γνώμη της επιτροπής και την ενημερώνει για τον τρόπο με τον οποίο έλαβε υπόψη τη γνώμη αυτή.

Άρθρο 30 Διαδικασία κανονιστικής επιτροπής

1. Παρά τις διατάξεις του άρθρου 29, εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία όσον αφορά τα θέματα που καλύπτονται από το άρθρο 28.

2. Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην εν λόγω επιτροπή σχέδιο των μέτρων που πρέπει να ληφθούν. Η τελευταία διατυπώνει τη γνώμη της επί του σχεδίου αυτού μέσα σε προθεσμία που μπορεί να ορίζει ο πρόεδρος ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος. Η γνώμη διατυπώνεται με την πλειοψηφία που προβλέπει το άρθρο 148 παράγραφος 2 της συνθήκης για την έκδοση των αποφάσεων που καλείται να λάβει το Συμβούλιο βάσει προτάσεως της Επιτροπής. Κατά την ψηφοφορία στην επιτροπή, οι ψήφοι των αντιπροσώπων των κρατών μελών σταθμίζονται σύμφωνα με το προαναφερόμενο άρθρο. Ο πρόεδρος δεν λαμβάνει μέρος στη ψηφοφορία.

3. Η Επιτροπή θεσπίζει τα σχεδιαζόμενα μέτρα όταν αυτά είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής.

Όταν τα σχεδιαζόμενα μέτρα δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής, ή ελλείψει γνώμης, η Επιτροπή υποβάλλει, χωρίς καθυστέρηση, στο Συμβούλιο πρόταση σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.

Αν το Συμβούλιο δεν αποφανθεί εντός τριών μηνών από την υποβολή της πρότασης σ' αυτό, η Επιτροπή θεσπίζει τα προτεινόμενα μέτρα.

Άρθρο 31 Αναθεώρηση

Η Επιτροπή εξετάζει τη λειτουργία της παρούσας οδηγίας και υποβάλλει σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, όχι αργότερα από τις 31 Δεκεμβρίου 1999, λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση για την καθολική υπηρεσία που θα δημοσιεύσει η Επιτροπή πριν από την 1η Ιανουαρίου 1998. Η έκθεση βασίζεται, μεταξύ άλλων, στις πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη μέλη στην Επιτροπή και εξετάζει ιδίως:

- το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, και ιδίως κατά πόσον είναι επιθυμητό να εφαρμοστούν οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας στην κινητή τηλεφωνία,

- τις διατάξεις του κεφαλαίου ΙΙ υπό το φως των μεταβολών στις συνθήκες της αγοράς, τη ζήτηση εκ μέρους των χρηστών και την τεχνολογική πρόοδο,

- την τήρηση των υποχρεώσεων που επιβάλλουν τα άρθρα 17, 18 και 19 υπό το φως της δημιουργίας ανταγωνισμού.

Εφόσον απαιτείται, η έκθεση μπορεί να προτείνει περαιτέρω περιοδικές αναθεωρήσεις.

Άρθρο 32 Μεταφορά

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις απαιτούμενες διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία έως τις 30 Ιουνίου 1998. Πληροφορούν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

2. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τις βασικές διατάξεις εθνικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 33 Κατάργηση της οδηγίας 95/62/ΕΚ

Η οδηγία 95/62/ΕΚ καταργείται από τις 30 Ιουνίου 1998, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών μελών να εφαρμόσουν την οδηγία αυτή σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του παραρτήματος IV.

Οι παραπομπές που γίνονται προς την καταργούμενη οδηγία θεωρούνται ως παραπομπές στην παρούσα οδηγία.

Το παράρτημα V περιέχει πίνακα αντιστοιχίας των άρθρων της οδηγίας 95/62/ΕΚ προς τα άρθρα της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 34 Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει είκοσι ημέρες μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 35 Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 1998.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. M. GIL-ROBLES

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

B. ROCHE

(1) ΕΕ C 371 της 9.12.1996, σ. 22 και ΕΕ C 248 της 14.8.1997, σ. 13.

(2) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 27 Φεβρουαρίου 1997 (ΕΕ C 133 της 28.4.1997, σ. 40).

(3) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Φεβρουαρίου 1997 (ΕΕ C 85 της 17.3.1997, σ. 126), κοινή θέση του Συμβουλίου της 9ης Ιουνίου 1997 (ΕΕ C 234 της 1.8.1997, σ. 87) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Σεπτεμβρίου 1997 (ΕΕ C 304 της 6.10.1997, σ. 82). Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Ιανουαρίου 1998 και απόφαση του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 1998.

(4) Ψήφισμα 94/C 48 του Συμβουλίου, της 7ης Φεβρουαρίου 1994, για τις αρχές της καθολικής υπηρεσίας στον τομέα των τηλεπικοινωνιών (ΕΕ C 48 της 16.2.1994, σ. 1), και ψήφισμα 95/C 258 του Συμβουλίου, της 18ης Σεπτεμβρίου 1995, για τη θέσπιση του μελλοντικού κανονιστικού πλαισίου των τηλεπικοινωνιών (ΕΕ C 258 της 3.10.1995, σ. 1).

(5) Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 19ης Μαΐου 1995, για την «Πράσινη Βίβλο για την ελευθέρωση της τηλεπικοινωνιακής υποδομής και των δικτύων καλωδιακής τηλεόρασης» - Μέρος ΙΙ Α4-0111/95 (ΕΕ C 151 της 19.6.1995, σ. 27).

(6) Γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 13ης Σεπτεμβρίου 1995, για την «Πράσινη Βίβλο για την ελευθέρωση της τηλεπικοινωνιακής υποδομής και των δικτύων καλωδιακής τηλεόρασης» - Μέρος ΙΙ (ΕΕ C 301 της 13.11.1995, σ. 24).

(7) Οδηγία 97/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Ιουνίου 1998, για τη διασύνδεση στο χώρο των τηλεπικοινωνιών προκειμένου να διασφαλιστεί καθολική υπηρεσία και διαλειτουργικότητα με εφαρμογή των αρχών παροχής ανοιχτού δικτύου (ONP) (ΕΕ L 199 της 24.7.1997, σ. 32).

(8) ΕΕ L 192 της 24.7.1990, σ. 1 7 οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/51/ΕΚ (ΕΕ L 295 της 29.10.1997, σ. 23).

(9) ΕΕ L 321 της 30.12.1995, σ. 6.

(10) ΕΕ L 199 της 26.7.1997, σ. 32.

(11) ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.

(12) ΕΕ L 24 της 30.1.1998, σ. 1.

(13) ΕΕ L 217 της 6.8.1991, σ. 31.

(14) ΕΕ L 117 της 7.5.1997, σ. 15.

(15) ΕΕ L 128 της 23.5.1991, σ. 1 7 οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 93/68/ΕΟΚ (ΕΕ L 220 της 30.8.1993, σ. 1).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ 14 ΚΑΙ 15 ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 1

Διευκολύνσεις που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 1

α) Τονική επιλογή ή DTMF (πολυσυχνική λειτουργία διπλού τόνου)

Το σταθερό δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο υποστηρίζει τη χρήση τηλεφωνικών συσκευών DTMF για σηματοδοσία προς το τηλεφωνικό κέντρο, με χρήση τόνων όπως ορίζονται στο ETSI ETR 207 και υποστηρίζει τους ίδιους τόνους για σηματοδοσία μέσω του δικτύου από άκρου εις άκρον, τόσο εντός ενός κράτους μέλους όσο και μεταξύ κρατών μελών.

β) Επιλεκτική φραγή κλήσεων για εξερχόμενες κλήσεις

Η διευκόλυνση με την οποία ο συνδρομητής μπορεί, κατόπιν αιτήσεως στον πάροχο της τηλεφωνικής υπηρεσίας, να προβαίνει σε φραγή εξερχόμενων κλήσεων καθορισμένου τύπου ή καθορισμένων τύπων αριθμών.

ΜΕΡΟΣ 2

Κατάλογος διευκολύνσεων που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 1

α) Αναγνώριση καλούσας γραμμής

Ο αριθμός του καλούντος εμφανίζεται στον καλούμενο πριν από την αποκατάσταση της κλήσης.

Η διευκόλυνση αυτή πρέπει να παρέχεται σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής, όπως η οδηγία 95/46/ΕΚ και η οδηγία 97/66/ΕΚ.

β) Διεπιλογή εισόδου (ή διευκολύνσεις αντίστοιχης λειτουργικότητας)

Η δυνατότητα απευθείας κλήσης των χρηστών συνδρομητικού τηλεφωνικού κέντρου (PBY) ή παρόμοιου ιδιωτικού συστήματος από το σταθερό δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο χωρίς παρέμβαση του τηλεφωνητή του RBX.

γ) Προώθηση κλήσεων

Περαιτέρω διαβίβαση εισερχόμενης κλήσης σε άλλο προορισμό στο ίδιο ή σε άλλο κράτος μέλος (π.χ. σε περίπτωση μη απάντησης, κατειλημμένης γραμμής ή σε οιεσδήποτε συνθήκες).

Η διευκόλυνση αυτή πρέπει να παρέχεται σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής, όπως η οδηγία 95/46/ΕΚ και η οδηγία 97/66/ΕΚ.

ΜΕΡΟΣ 3

Κατάλογος υπηρεσιών και διευκολύνσεων που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 2

α) Πρόσβαση, σε υπηρεσίες «πράσινων αριθμών»/ατελών κλήσεων, σε κοινοτική κλίμακα

Οι υπηρεσίες αυτές, ποικιλοτρόπως γνωστές ως πράσινοι αριθμοί ή ως υπηρεσίες ατελών κλήσεων, αφορούν υπηρεσίες για τις οποίες ο καλών συνδέεται ατελώς με τον αντίστοιχο αριθμό.

β) Υπηρεσίες επιμερισμένου κόστους

Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν υπηρεσίες επιλογής όπου ο καλών καταβάλλει μέρος μόνον του κόστους κλήσης του καλούμενου αριθμού.

γ) Υπηρεσίες πρόσθετου τέλους/υπηρεσίες επιμεριζομένων εσόδων σε κοινοτική κλίμακα

Πρόκειται για διευκόλυνση κατά την οποία το τέλος για χρήση υπηρεσίας που παρέχεται μέσω τηλεπικοινωνιακού δικτύου συνδυάζεται με το τέλος κλήσεως.

δ) Αναγνώριση καλούσας γραμμής σε κοινοτική κλίμακα

Ο αριθμός του καλούντος εμφανίζεται στον καλούμενο πριν από την αποκατάσταση της κλήσης.

Η διευκόλυνση αυτή πρέπει να παρέχεται σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής, όπως η οδηγία 95/46/ΕΚ και η οδηγία 97/66/ΕΚ.

ε) Πρόσβαση σε υπηρεσίες τηλεφωνητή σε άλλα κράτη μέλη

Οι χρήστες σε ένα κράτος μέλος μπορούν να καλούν τις υπηρεσίες τηλεφωνητή ενός άλλου κράτους μέλους.

στ) Πρόσβαση σε υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου σε άλλα κράτη μέλη

Οι χρήστες σε ένα κράτος μέλος μπορούν να καλούν την υπηρεσία πληροφοριών καταλόγου άλλου κράτους μέλους.

Η διευκόλυνση αυτή πρέπει να παρέχεται σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής, όπως η οδηγία 95/46/ΕΚ και η οδηγία 97/66/ΕΚ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΤΙΤΛΟΙ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 11

ΜΕΡΟΣ 1

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στην εθνική κανονιστική αρχή σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2

Τεχνικά χαρακτηριστικά διεπαφών δικτύου

Απαιτούνται τεχνικά χαρακτηριστικά διεπαφών στα συνήθη παρεχόμενα σημεία απόληξης δικτύου, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, παραπομπών σε συναφή εθνικά ή/και διεθνή πρότυπα ή συστάσεις:

- για αναλογικά ή/και ψηφιακά δίκτυα:

α) διεπαφή μονής γραμμής 7

β) διεπαφές πολλαπλών γραμμών 7

γ) διεπαφές διεπιλογής εισόδου (DDI) 7

δ) άλλες, συνήθως παρεχόμενες, διεπαφές 7

- για το ψηφιακό δίκτυο ενοποιημένων υπηρεσιών (ISDN) (όπου παρέχεται):

α) προδιαγραφή διεπαφών βασικού και πρωτεύοντος ρυθμού στα σημεία αναφοράς S/T, συμπεριλαμβανομένου του πρωτοκόλλου σηματοδοσίας 7

β) στοιχεία σχετικά με τις κομιστικές υπηρεσίες που έχουν ικανότητα παροχής υπηρεσιών φωνητικής τηλεφωνίας 7

γ) άλλες, συνήθως παρεχόμενες, διεπαφές 7

- για οποιεσδήποτε άλλες, συνήθως παρεχόμενες διεπαφές.

Εκτός από τις ανωτέρω πληροφορίες που πρέπει να υποβάλλονται τακτικά στις εθνικές κανονιστικές αρχές, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2, όλοι οι οργανισμοί που παρέχουν σταθερά δημόσια τηλεφωνικά δίκτυα οφείλουν να ενημερώνουν, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, την εθνική κανονιστική αρχή τους σχετικά με οποιαδήποτε ειδικά χαρακτηριστικά του δικτύου τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν την ομαλή λειτουργία του τερματικού εξοπλισμού.

Η εθνική κανονιστική αρχή διαθέτει, κατόπιν αιτήσεως, τις εν λόγω πληροφορίες στους προμηθευτές τερματικού εξοπλισμού.

ΜΕΡΟΣ 2

Πληροφορίες που πρέπει να δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3

Σημείωση:

Η εθνική κανονιστική αρχή είναι υπεύθυνη για την εξασφάλιση της δημοσίευσης των πληροφοριών του παρόντος παραρτήματος, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3. Εναπόκειται στην εθνική κανονιστική αρχή να αποφασίσει ποιες πληροφορίες δημοσιεύονται από τους οργανισμούς που παρέχουν τηλεπικοινωνιακά δίκτυα ή/και διαθέσιμες στο κοινό τηλεφωνικές υπηρεσίες, και ποιες από την ίδια την εθνική κανονιστική αρχή.

1. Όνομα(-τα) και διεύθυνση(-σεις) του ή των οργανισμών

Επωνυμία και διεύθυνση της έδρας των οργανισμών που παρέχουν σταθερά δημόσια τηλεφωνικά δίκτυα ή/και διαθέσιμες στο κοινό τηλεφωνικές υπηρεσίες.

2. Προσφερόμενες τηλεφωνικές υπηρεσίες

2.1 Έκταση των βασικών υπηρεσιών

Περιγραφή των προσφερόμενων βασικών τηλεφωνικών υπηρεσιών, με περιγραφή όλων των στοιχείων που περιλαμβάνονται στο τέλος σύνδεσης και το περιοδικό τέλος μίσθωσης (π.χ. υπηρεσίες τηλεφωνητή, τηλεφωνικοί κατάλογοι, υπηρεσίες καταλόγου, επιλεκτική φραγή κλήσεων, αναλυτική χρέωση, συντήρηση κ.λπ.).

Περιγραφή των προαιρετικών διευκολύνσεων και χαρακτηριστικών λειτουργίας της τηλεφωνικής υπηρεσίας που χρεώνονται ανεξάρτητα από τη βασική προσφερόμενη υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, αναφοράς στα αντίστοιχα τεχνικά πρότυπα ή προδιαγραφές με τις οποίες συμμορφούνται.

2.2 Τιμολόγια

Καλύπτουν την πρόσβαση, όλα τα τέλη χρήσης, τη συντήρηση, και περιλαμβάνουν λεπτομέρειες για τυχόν δυνατότητες έκπτωσης και για ειδικά και στοχοθετημένα τιμολογιακά προγράμματα.

2.3 Πολιτική αποζημιώσεων/επιστροφής καταβληθέντων

Περιλαμβάνει συγκεκριμένα στοιχεία για τα τυχόν προσφερόμενα προγράμματα αποζημιώσεων/επιστροφής καταβληθέντων.

2.4 Τύποι της προσφερόμενης υπηρεσίας συντήρησης

2.5 Τυποποιημένοι όροι συμβάσεων

Περιλαμβάνουν, εάν υπάρχει, την ελάχιστη συμβατική περίοδο.

3. Προϋποθέσεις προσάρτησης τερματικού εξοπλισμού

Πλήρης επισκόπηση των απαιτήσεων σχετικά με τον τερματικό εξοπλισμό σύμφωνα με τις διατάξεις των οδηγιών 91/263/ΕΟΚ ή 93/97/ΕΟΚ (1), συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των όρων σχετικά με τις καλωδιώσεις στις εγκαταστάσεις του πελάτη και τη θέση του σημείου απόληξης του δικτύου.

4. Περιορισμοί στην πρόσβαση και τη χρήση

Όλοι οι περιορισμοί πρόσβασης και χρήσης που επιβάλλονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 13.

(1) ΕΕ L 290 της 24.11.1993, σ. 1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 33

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>