31998F0428

98/428/ΔΕΥ: Κοινή δράση της 29ης Ιουνίου 1998 που θεσπίστηκε από το Συμβούλιο βάσει του άρθρου Κ.3 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τη δημιουργία ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 191 της 07/07/1998 σ. 0004 - 0007


ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΣΗ της 29ης Ιουνίου 1998 που θεσπίστηκε από το Συμβούλιο βάσει του άρθρου Κ.3 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τη δημιουργία ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου (98/428/ΔΕΥ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο Κ.3 παράγραφος 2 στοιχείο β),

την πρωτοβουλία του Βασιλείου του Βελγίου,

το σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, το οποίο εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Άμστερνταμ στις 17 Ιουνίου 1997, και ιδίως τη σύσταση αριθ. 21,

Αναλογιζόμενο την ανάγκη για συντονισμό μεταξύ της πρωτοβουλίας αυτής και της εφαρμογής της σύστασης αριθ. 19 του εν λόγω σχεδίου δράσης,

Λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα των σεμιναρίων «Ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο και οργανωμένο έγκλημα», τα οποία πραγματοποιήθηκαν στις Βρυξέλλες από τις 8 έως τις 10 Μαΐου 1996 και στις 19 και 20 Ιουνίου 1997, και οργανώθηκαν από το βελγικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, στα πλαίσια του προγράμματος το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και τις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Αναλογιζόμενο την κοινή δράση 96/277/ΔΕΥ, της 22ας Απριλίου 1996, σχετικά με ένα πλαίσιο ανταλλαγής δικαστικών συνδέσμων, με σκοπό τη βελτίωση της δικαστικής συνεργασίας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1),

Εκτιμώντας:

ότι πρέπει να βελτιωθεί περαιτέρω η δικαστική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση των σοβαρών μορφών εγκληματικότητας, η οποία εμφανίζεται συχνά υπό τη μορφή πραγματικών οργανώσεων, διεθνικών στις περισσότερες περιπτώσεις 7

ότι, για να βελτιωθεί πραγματικά η δικαστική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, απαιτείται η λήψη διαρθρωτικών μέτρων στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την καθιέρωση των κατάλληλων άμεσων επαφών μεταξύ των δικαστικών και άλλων αρχών, υπευθύνων για τη δικαστική συνεργασία και τη δικαστική δίωξη ορισμένων σοβαρών μορφών εγκληματικότητας στα κράτη μέλη 7

ότι η παρούσα κοινή δράση δεν θίγει υπάρχουσες συμβάσεις και συμφωνίες, και ιδίως την Ευρωπαϊκή σύμβαση αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής επί ποινικών υποθέσεων της 20ής Απριλίου 1959,

ΘΕΣΠΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΣΗ:

ΤΙΤΛΟΣ Ι

ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Άρθρο 1

Δημιουργία

Δημιουργείται ένα δίκτυο δικαστικών συνδέσμων μεταξύ των κρατών μελών, εφεξής αποκαλούμενο «ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο».

Άρθρο 2

Σύνθεση

1. Το ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο αποτελείται, λαμβανομένων υπόψη των συνταγματικών κανόνων, των νομικών παραδόσεων και της εσωτερικής δομής κάθε κράτους μέλους, από τις κεντρικές αρχές που είναι αρμόδιες για τη διεθνή δικαστική συνεργασία, από τις δικαστικές αρχές ή άλλες αρμόδιες αρχές με ειδικά καθήκοντα στα πλαίσια της διεθνούς συνεργασίας, σε γενικά πλαίσια και για ορισμένες σοβαρές μορφές εγκληματικότητας, όπως είναι το οργανωμένο έγκλημα, η δωροδοκία, η διακίνηση ναρκωτικών ή η τρομοκρατία.

2. Θεσπίζονται ένας ή δύο σύνδεσμοι για κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τους εσωτερικούς του κανόνες και με την εσωτερική κατανομή των αρμοδιοτήτων, προσέχοντας ώστε να καλύπτεται αποτελεσματικά το σύνολο της επικρατείας του, καθώς και οι διάφορες σοβαρές μορφές εγκληματικότητας.

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ο (οι) σύνδεσμος(-οι) να γνωρίζει(-ουν) επαρκώς μία γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός από τη δική τους εθνική γλώσσα, διότι πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνούν με τους συνδέσμους στα υπόλοιπα κράτη μέλη.

4. Οι δικαστές σύνδεσης, που αναφέρονται στην κοινή δράση 96/277/ΔΕΥ, στο βαθμό που τα καθήκοντά τους είναι ανάλογα με εκείνα που ανατίθενται στους συνδέσμους βάσει του άρθρου 4, μπορούν να συνδεθούν με το ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο από το κράτος μέλος που είναι το κράτος αποστολής του δικαστή σύνδεσης, σύμφωνα με τις διαδικασίες που θα ορίσει το ίδιο το κράτος.

5. Η Επιτροπή ορίζει σύνδεσμο για εκείνους τους τομείς που εμπίπτουν στη σφαίρα της αρμοδιότητάς της.

Άρθρο 3

Τρόποι λειτουργίας του δικτύου

Το ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο λειτουργεί συγκεκριμένα σύμφωνα με τους ακόλουθους τρεις τρόπους:

α) διευκολύνει την καθιέρωση των κατάλληλων επαφών μεταξύ των συνδέσμων των διαφόρων κρατών μελών, για την εκτέλεση των καθηκόντων που προβλέπει το άρθρο 4 7

β) οργανώνει περιοδικές συνεδριάσεις των αντιπροσώπων των κρατών μελών, σύμφωνα με τις διαδικασίες των άρθρων 5, 6 και 7 7

γ) παρέχει σε μόνιμη βάση ορισμένες βασικές πληροφορίες, προσαρμοσμένες στα σύγχρονα δεδομένα, κυρίως μέσω κατάλληλου τηλεπικοινωνιακού δικτύου, σύμφωνα με τις διαδικασίες των άρθρων 8, 9 και 10.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ

ΕΠΑΦΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Άρθρο 4

Καθήκοντα των συνδέσμων

1. Οι σύνδεσμοι είναι ενεργοί διαμεσολαβητές με στόχο να διευκολύνουν τη δικαστική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, ιδίως στην καταπολέμηση σοβαρών μορφών εγκληματικότητας. Είναι στη διάθεση των τοπικών δικαστικών αρχών και άλλων αρμόδιων αρχών της χώρας τους, των συνδέσμων στις άλλες χώρες και των τοπικών δικαστικών και άλλων αρμόδιων αρχών των υπολοίπων χωρών, για να συνάψουν τις πλέον κατάλληλες άμεσες επαφές.

Στο μέτρο του αναγκαίου και βάσει συμφωνίας μεταξύ των σχετικών διοικήσεων, μπορούν να μετακινούνται προκειμένου να συναντούν του συνδέσμους των άλλων κρατών μελών.

2. Οι σύνδεσμοι παρέχουν τις απαραίτητες νομικές και πρακτικές πληροφορίες στις τοπικές δικαστικές αρχές της χώρας τους, στους συνδέσμους και στις τοπικές δικαστικές αρχές των υπολοίπων χωρών, για να τους βοηθήσουν να ετοιμάσουν αποτελεσματικά αίτηση δικαστικής συνεργασίας ή για να βελτιώσουν τη δικαστική συνεργασία εν γένει.

3. Διευκολύνουν το συντονισμό της δικαστικής συνεργασίας, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχουν περισσότερες αιτήσεις των τοπικών δικαστικών αρχών κράτους μέλους που απαιτούν συντονισμένη δράση σε άλλο κράτος μέλος.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Άρθρο 5

Σκοπός των περιοδικών συνεδριάσεων

1. Οι στόχοι των περιοδικών συνεδριάσεων του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου είναι:

α) να δώσουν την ευκαιρία στους συνδέσμους να γνωριστούν μεταξύ τους και να ανταλλάξουν εμπειρίες, ιδίως όσον αφορά τη λειτουργία του δικτύου 7

β) να αποτελέσουν φορέα συζήτησης των πρακτικών και νομικών προβλημάτων τα οποία παρουσιάζονται στα κράτη μέλη στα πλαίσια της δικαστικής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή των μέτρων που θεσπίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

2. Η αξιόλογη πείρα που συγκεντρώνεται στα πλαίσια του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου θα διαβιβάζεται στις αρμόδιες ομάδες εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να χρησιμεύσει ως βάση για τη συζήτηση ενδεχόμενων νομοθετικών τροποποιήσεων και πρακτικών βελτιώσεων στον τομέα της διεθνούς δικαστικής συνεργασίας.

Άρθρο 6

Συχνότητα των συνεδριάσεων

1. Το ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο συνέρχεται για πρώτη φορά εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας κοινής δράσης.

2. Το ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο συνέρχεται στη συνέχεια περιοδικά σε βάση ad hoc, ανάλογα με τις ανάγκες που διαπιστώνουν τα μέλη του, έπειτα από πρόσκληση της προεδρίας του Συμβουλίου, η οποία λαμβάνει επίσης υπόψη τις επιθυμίες των κρατών μελών να συγκαλέσουν το δίκτυο.

Άρθρο 7

Τόπος των συνεδριάσεων

1. Οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κατ' αρχήν στις Βρυξέλλες, στην έδρα του Συμβουλίου, σύμφωνα με τους κανόνες του κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας του Συμβουλίου.

2. Ωστόσο, θα πρέπει να εξετασθεί το ενδεχόμενο εναλλακτικών συνεδριάσεων στα κράτη μέλη, με στόχο τη συνάντηση των συνδέσμων όλων των κρατών μελών με άλλες αρχές του κράτους υποδοχής εκτός των συνδέσμων του, και την επίσκεψη συγκεκριμένων οργανισμών αυτού του κράτους, που έχουν αρμοδιότητες στα πλαίσια της διεθνούς δικαστικής συνεργασίας ή της καταπολέμισης ορισμένων σοβαρών μορφών εγκληματικότητας.

ΤΙΤΛΟΣ IV

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Άρθρο 8

Περιεχόμενο των πληροφοριών που μεταδίδονται στα πλαίσια του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου

Οι σύνδεσμοι πρέπει να έχουν μόνιμη πρόσβαση, στα ακόλουθα τέσσερα είδη πληροφοριών:

1. τα πλήρη στοιχεία των συνδέσμων σε κάθε κράτος μέλος, με ενδεχόμενη εξήγηση των αρμοδιοτήτων τους, σε εθνικό επίπεδο 7

2. απλοποιημένο κατάλογο των δικαστικών αρχών και κατάλογο των τοπικών αρχών σε κάθε κράτος μέλος 7

3. συνοπτικές, νομικές και πρακτικές πληροφορίες που αφορούν τα δικαστικά και δικονομικά συστήματα των 15 κρατών μελών 7

4. τα κείμενα των συναφών νομικών πράξεων και, όσον αφορά τις ισχύουσες συμβάσεις, τα κείμενα των δηλώσεων και επιφυλάξεων.

Άρθρο 9

Ενημέρωση των πληροφοριών

1. Οι πληροφορίες που μεταδίδονται στα πλαίσια του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου πρέπει υποχρεωτικά να ενημερώνονται σε μόνιμη βάση.

2. Εμπίπτει στην αρμοδιότητα κάθε επιμέρους κράτους μέλους να ελέγχει την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται στο σύστημα και να ενημερώνει αμέσως το Συμβούλιο, από τη στιγμή που κάποια πληροφορία σχετική με ένα από τα τέσσερα σημεία του άρθρου 8, πρέπει να τροποποιηθεί.

3. Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση του δικτύου που θεσπίζεται δυνάμει της παρούσας κοινής δράσης. Είναι υπεύθυνη, ιδίως, να εξασφαλίζει ότι τίθενται στη διάθεση των μελών του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου οι πληροφορίες του άρθρου 8, καθώς και ότι ενημερώνονται σε μόνιμη βάση οι πληροφορίες που απαιτούνται για την καλή λειτουργία του δικτύου.

ΤΙΤΛΟΣ V

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Άρθρο 10

Έκθεση σχετικά με το τηλεπικοινωνιακό σύστημα

1. Εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας κοινής δράσης το Συμβούλιο εξετάζει, βάσει έκθεσης της προεδρίας, που καταρτίζεται μετά από διαβούλευση του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου, εάν το ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο θα πρέπει να συνδεθεί με τηλεπικοινωνιακό δίκτυο.

2. Το Συμβούλιο ορίζει τις διαδικασίες διαμόρφωσης του τηλεπικοινωνιακού συστήματος, με απόφαση λαμβανόμενη με ειδική πλειοψηφία, σύμφωνα με το άρθρο Κ.3 παράγραφος 2 στοιχείο β) της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΤΙΤΛΟΣ VI

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 11

Εδαφική εφαρμογή

Όσον αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο, οι διατάξεις της παρούσας κοινής δράσης εφαρμόζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας, στις αγγλονορμανδικές νήσους και στη νήσο Μαν.

Άρθρο 12

Αξιολόγηση της λειτουργίας του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου

Το Συμβούλιο διενεργεί μια αρχική αξιολόγηση της λειτουργίας του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου στο πέρας της φάσης έναρξης, η οποία λήγει ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας κοινής δράσης.

Το Συμβούλιο προβαίνει εν συνεχεία, ανά τριετία και κατόπιν πρωτοβουλίας της προεδρίας, στην αξιολόγηση της λειτουργίας του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου, με βάση έκθεση που συντάσσεται από το δίκτυο.

Επ' ευκαιρία της εξέτασης της πρώτης τριετούς έκθεσης, το Συμβούλιο θα εξετάσει τη θέση και το ρόλο που θα μπορούσε να έχει το δίκτυο σε σχέση με την Ευρωπόλ, με βάση την εμπειρία από τη λειτουργία του δικτύου και την επέκταση των αρμοδιοτήτων της Ευρωπόλ.

Άρθρο 13

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα κοινή δράση αρχίζει να ισχύει ένα μήνα μετά την ημερομηνία της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα.

Άρθρο 14

Δημοσίευση

Η παρούσα κοινή δράση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα.

Λουξεμβούργο, 29 Ιουνίου 1998.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

R. COOK

(1) ΕΕ L 105 της 27. 4. 1996, σ. 1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Συμβούλιο δηλώνει ότι το άρθρο 11 της κοινής δράσης για τη δημιουργία ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου δεν θίγει την εδαφική εφαρμογή άλλων μέσων.