31998D0423

98/423/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 30ής Ιουνίου 1998 για τον καθορισμό των ειδικών όρων που διέπουν τις εισαγωγές προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας καταγωγής Νήσων Φόλκλαντ [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(1998) 1850] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 190 της 04/07/1998 σ. 0076 - 0080


ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιουνίου 1998 για τον καθορισμό των ειδικών όρων που διέπουν τις εισαγωγές προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας καταγωγής Νήσων Φόλκλαντ [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(1998) 1850] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (98/423/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 91/493/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 1991, περί καθορισμού των υγειονομικών κανόνων που διέπουν την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά των αλιευτικών προϊόντων (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης της Αυστρίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας, και ιδίως το άρθρο 11,

Εκτιμώντας:

ότι εμπειρογνώμονας της Επιτροπής πραγματοποίησε επίσκεψη επιθεώρησης στις Νήσους Φόλκλαντ για να ελέγξει τους όρους υπό τους οποίους παράγονται, αποθηκεύονται και αποστέλλονται στην Κοινότητα προϊόντα αλιείας 7

ότι οι διατάξεις της νομοθεσίας των Νήσων Φόλκλαντ όσον αφορά την υγειονομική επιθεώρηση και τον έλεγχο των αλιευτικών προϊόντων δύνανται να θεωρηθούν ως ισοδύναμες με εκείνες που θεσπίζονται στην οδηγία 91/493/ΕΟΚ 7

ότι, στις Νήσους Φόλκλαντ, η «Κτηνιατρική Υπηρεσία (ΚΥ) του Υπουργείου Γεωργίας» είναι σε θέση να επαληθεύει αποτελεσματικά την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας 7

ότι η διαδικασία έκδοσης του υγειονομικού πιστοποιητικού που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 4 στοιχείο α) της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ πρέπει να καλύπτει επίσης τον ορισμό υποδείγματος πιστοποιητικού, τις ελάχιστες απαιτήσεις σχετικά με την ή τις γλώσσες στις οποίες πρέπει το εν λόγω πιστοποιητικό να συντάσσεται και την ιδιότητα του εξουσιοδοτημένου ατόμου για την υπογραφή του πιστοποιητικού 7

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 στοιχείο β) της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ, στις συσκευασίες αλιευτικών προϊόντων πρέπει να τίθεται σήμανση που να περιλαμβάνει το όνομα της τρίτης χώρας και τον αριθμό έγκρισης καταχώρησης της εγκατάστασης, του πλοίου-εργοστασίου, της ψυκτικής αποθήκης ή του πλοίου-ψυγείου προέλευσης 7

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 στοιχείο γ) της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ, πρέπει να καταρτισθεί κατάλογος των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων, των πλοίων-εργοστασίων ή των ψυκτικών αποθηκών 7 ότι πρέπει να καταρτισθεί κατάλογος των πλοίων-ψυγείων που είναι εγγεγραμμένα, κατά την έννοια της οδηγίας 92/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου (2) 7 ότι οι εν λόγω κατάλογοι πρέπει να καταρτισθούν με βάση ανακοίνωση της ΚΥ στην Επιτροπή 7 ότι, κατά συνέπεια, εναπόκειται στην ΚΥ να διασφαλίσει την τήρηση των διατάξεων που θεσπίζονται προς το σκοπό αυτό στο άρθρο 11 παράγραφος 4 της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ 7

ότι η ΚΥ παρέσχε επίσημες διαβεβαιώσεις όσον αφορά την τήρηση των κανόνων που προβλέπονται στο κεφάλαιο V του παραρτήματος της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ και όσον αφορά την τήρηση ισοδύναμων απαιτήσεων με εκείνες που θεσπίζονται με την εν λόγω οδηγία για την έγκριση ή την καταγραφή των εγκαταστάσεων, των πλοίων-εργοστασίων, των ψυκτικών αποθηκών ή των πλοίων-ψυγείων 7

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης κτηνιατρικής επιτροπής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η «Κτηνιατρική Υπηρεσία (ΚΥ) του Υπουργείου Γεωργίας» είναι η αρμόδια αρχή στις Νήσους Φόλκλαντ για την επαλήθευση και την πιστοποίηση της τήρησης των απαιτήσεων της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Άρθρο 2

Τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας καταγωγής Νήσων Φόλκλαντ πρέπει να πληρούν τους ακόλουθους όρους:

1. κάθε αποστολή πρέπει να συνοδεύεται από αριθμημένο υγειονομικό πιστοποιητικό στο πρωτότυπο, δεόντως συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο, με ημερομηνία και αποτελούμενο από ένα μόνο φύλλο, υπόδειγμα του οποίου περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α 7

2. τα προϊόντα πρέπει να προέρχονται από τις εγκεκριμένες εγκαταστάσεις, τα πλοία-εργοστάσια, τις ψυκτικές αποθήκες ή τα εγγεγραμμένα πλοία-ψυγεία που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του παραρτήματος Β 7

3. με εξαίρεση την περίπτωση των χύμα κατεψυγμένων αλιευτικών προϊόντων που προορίζονται για την παρασκευή διατηρημένων τροφίμων, όλες οι συσκευασίες πρέπει να φέρουν με ανεξίτηλα στοιχεία τη λέξη «ΦΟΛΚΛΑΝΤ» καθώς και τον αριθμό έγκρισης καταχώρησης της εγκατάστασης, του πλοίου-εργοστασίου, της ψυκτικής αποθήκης ή του πλοίου-ψυγείου προέλευσης.

Άρθρο 3

1. Τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 πρέπει να συντάσσονται τουλάχιστον σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους όπου διεξάγονται οι έλεγχοι.

2. Στα πιστοποιητικά πρέπει να εμφαίνεται το όνομα, η ιδιότητα και η υπογραφή του εκπροσώπου της ΚΥ, καθώς και η επίσημη σφραγίδα της εν λόγω υπηρεσίας, με διαφορετικό χρώμα από εκείνο των λοιπών ενδείξεων.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 30 Ιουνίου 1998.

Για την Επιτροπή

Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 268 της 24. 9. 1991, σ. 15.

(2) ΕΕ L 187 της 7. 7. 1992, σ. 41.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, εκτός των δίθυρων μαλακίων, των εχινόδερμων, των χιτωνοφόρων και των θαλάσσιων γαστεροπόδων υπό οποιαδήποτε μορφή καταγωγής Νήσων Φόλκλαντ, τα οποία προορίζονται για εξαγωγή στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα

>ΑΡΧΗ ΓΡΑΦΗΚΟΥ>

Αριθ. αναφοράς:

Χώρα αποστολής: ΝΗΣΟΙ ΦΟΛΚΛΑΝΤ

Αρμόδια αρχή: Κτηνιατρική Υπηρεσία (ΚΥ) του Υπουργείου Γεωργίας

Ι. Λεπτομερή χαρακτηριστικά των αλιευτικών προϊόντων

- Περιγραφή των προϊόντων αλιείας - υδατοκαλλιέργειας (1):

- είδη (επιστημονική ονομασία):

- παρουσίαση του προϊόντος και τρόπος επεξεργασίας (2):

- Κωδικός αριθμός (ενδεχομένως):

- Είδος συσκευασίας:

- Αριθμός συσκευασμένων μονάδων:

- Καθαρό βάρος:

- Απαιτούμενη θερμοκρασία αποθήκευσης και μεταφοράς:

ΙΙ. Καταγωγή των προϊόντων:

Ονομασία(-ες) και αριθμός(-οί) επίσημης έγκρισης της (των) εγκατάστασης(-εων) του (των) πλοίου(-ων)-εργοστασίου(-ων) ή της (των) εγκεκριμένης(-ων) ψυκτικής(-ών) αποθήκης(-ών) ή του (των) πλοίου(-ων)-ψυγείου(-ων) που έχουν καταχωρηθεί από την ΚΥ για εξαγωγή προς την ΕΚ:

ΙΙΙ. Προορισμός των προϊόντων

Τα προϊόντα αποστέλλονται:

από:

(τόπος αποστολής)

πρός:

(χώρα και τόπος προορισμού)

με τα ακόλουθα μέσα μεταφοράς:

Διεύθυνση του αποστολέα:

Όνομα του παραλήπτη και διεύθυνση στον τόπο προορισμού:

(1) Διαγράφεται η περιττή ένδειξη.

(2) Ζώντα, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, σε άλμη, καπνισμένα, διατηρημένα, κ.λπ.

IV. Υγειονομική βεβαίωση

- Ο επίσημος επιθεωρητής πιστοποιεί ότι τα προϊόντα αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας που περιγράφονται ανωτέρω:

1. αλιεύτηκαν και υποβλήθηκαν σε πάσης φύσεως εργασίες επί του σκάφους, σύμφωνα με τους υγειονομικούς κανόνες που θεσπίζονται από την οδηγία 92/48/ΕΟΚ 7

2. εκφορτώθηκαν, υποβλήθηκαν σε πάσης φύσεως εργασίες, και, ενδεχομένως, συσκευάστηκαν, παρασκευάστηκαν, μεταποιήθηκαν, καταψύχθηκαν, αποψύχθηκαν και αποθηκεύτηκαν σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και σύμφωνα με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στα κεφάλαια ΙΙ, ΙΙΙ και IV του παραρτήματος της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ 7

3. υποβλήθηκαν σε υγειονομικούς ελέγχους σύμφωνα με το κεφάλαιο V του παραρτήματος της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ 7

4. συσκευάσθηκαν, αποτέλεσαν αντικείμενο σήμανσης, αποθηκεύτηκαν και μεταφέρθηκαν σύμφωνα με τα κεφάλαια VI, VII και VIII του παραρτήματος της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ 7

5. δεν προέρχονται από τοξικά είδη ή από είδη που περιέχουν βιοτοξίνες 7

6. έχουν υποστεί, με ικανοποιητικά αποτελέσματα, τους οργανοληπτικούς, παρασιτολογικούς, χημικούς και μικροβιολογικούς ελέγχους που προβλέπονται για ορισμένες κατηγορίες αλιευτικών προϊόντων από την οδηγία 91/493/ΕΟΚ και τις αποφάσεις εφαρμογής τους.

- Ο υπογεγραμμένος επίσημος επιθεωρητής δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση των διατάξεων της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ, της οδηγίας 92/48/ΕΟΚ και της απόφασης 98/423/ΕΚ. , (τόπος) στις (ημερομηνία)

Επίσημη σφραγίδα (1)

Υπογραφή του επίσημου επιθεωρητή (1)

(Όνομα, στοιχεία, αρμοδιότητα και ιδιότητα του υπογράφοντος)

(1) Το χρώμα της σφραγίδας και της υπογραφής πρέπει να είναι διαφορετικό από το χρώμα της μελάνης που χρησιμοποιείται για τις λοιπές ενδείξεις στο πιστοποιητικό.

>ΤΕΛΟΣ ΓΡΑΦΗΚΟΥ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>