31998D0293

98/293/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 22ας Απριλίου 1998 για τη διάθεση στην αγορά γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου (Zea mays L. Τ25) σύμφωνα με την οδηγία 90/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 131 της 05/05/1998 σ. 0030 - 0031


ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Απριλίου 1998 για τη διάθεση στην αγορά γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου (Zea mays L. Τ25) σύμφωνα με την οδηγία 90/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (98/293/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 90/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 1990, για τη σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 97/35/ΕΚ της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 13,

Εκτιμώντας:

ότι, με τα άρθρα 10 έως 18 της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ, θεσπίζεται κοινοτική διαδικασία που επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές κράτους μέλους να συναινούν στη διάθεση στην αγορά προϊόντων που περιέχουν ή συνίστανται σε γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς 7

ότι κοινοποιήθηκε στις αρμόδιες αρχές της Γαλλίας η διάθεση στην αγορά τέτοιου προϊόντος 7

ότι οι αρμόδιες αρχές της Γαλλίας διαβίβασαν στη συνέχεια τον φάκελο στην Επιτροπή, με τη θετική γνώμη 7

ότι οι αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών ήγειραν αντιρρήσεις για τον εν λόγω φάκελο 7

ότι ο κοινοποιών τροποποίησε ακολούθως την προταθείσα στον αρχικό φάκελο επισήμανση κατά τρόπο ώστε:

- να αναφέρεται στη συσκευασία των σπόρων που προορίζονται να πωληθούν σε αγρότες ότι το προϊόν υπέστη γενετική τροποποίηση με σκοπό την ανοχή του ζιζανιοκτόνου γλυφοσινικό αμμώνιο,

- είτε στην ετικέτα της συσκευασίας των σπόρων που προορίζονται να πωληθούν σε αγρότες είτε στα συνοδευτικά φυλλάδια να αναφέρεται ότι, λόγω της αρχικής γενετικής τροποποίησης, ενδέχεται να ισχύουν ειδικές απαιτήσεις επισήμανσης για το προϊόν της συγκομιδής και

- να παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τις γενετικώς τροποποιημένες σοδείες που αποτελούν αντικείμενο της κοινοποίησης και που παράγονται από την εταιρεία Hoechst Schering AgrEvo GmbH, ή με άδειά της, εκτός της Κοινότητας, στις επιχειρήσεις που είναι γνωστό ότι εισάγουν τα εν λόγω προϊόντα στην Κοινότητα με σκοπό την μεταποίησή τους 7

ότι ο κοινοποιών προσέθεσε στη συνέχεια συμπληρωματικά στοιχεία στον αρχικό φάκελο 7

ότι, ως εκ τούτου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 3 της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ, η Επιτροπή καλείται να λάβει απόφαση με τη διαδικασία του άρθρου 21 της οδηγίας αυτής 7

ότι, σχετικά με τον εν λόγω φάκελο, η Επιτροπή συμβουλεύτηκε τις αρμόδιες επιστημονικές επιτροπές που έχουν συσταθεί δυνάμει της αποφάσεως 97/579/ΕΚ της Επιτροπής (3) 7 ότι, στις 10 Φεβρουαρίου 1998, η φυτοϋγειονομική επιστημονική επιτροπή διατύπωσε γνώμη, σύμφωνα με την οποία δεν υπάρχει λόγος να πιστεύεται ότι η διάθεση του προϊόντος στην αγορά θα μπορούσε να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου ή στο περιβάλλον 7

ότι η Επιτροπή, αφού εξέτασε όλες τις αντιρρήσεις που διατυπώθηκαν, βάσει της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ, τις πληροφορίες που υποβλήθηκαν με τον φάκελο, καθώς και τη γνώμη της φυτοϋγειονομικής επιστημονικής επιτροπής, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν αναμένονται δυσμενείς επιδράσεις στην υγεία του ανθρώπου ή στο περιβάλλον από την εισαγωγή στον αραβόσιτο του γονιδίου που κωδικοποιεί την ακετυλοτρανσφεράση της φωσφινοτριχίνης και του περικομμένου γονιδίου β-λακταμάσης 7

ότι η έγκριση των χημικών ζιζανιοκτόνων και η εκτίμηση των επιπτώσεων της χρήσης του στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, για τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 97/73/ΕΚ (5), και όχι στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ 7

ότι στο άρθρο 11 παράγραφος 6 και στο άρθρο 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ προβλέπονται πρόσθετες διασφαλίσεις σε περίπτωση που προκύψουν νέα δεδομένα για τους κινδύνους που συνεπάγεται το προϊόν 7

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 21 της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

1. Με την επιφύλαξη της λοιπής κοινοτικής νομοθεσίας, και ιδίως των οδηγιών του Συμβουλίου 66/402/ΕΟΚ (6) και 70/457/ΕΟΚ (7) και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (8), και υπό τους όρους της παράγραφου 2 του παρόντος άρθρου, οι αρμόδιες αρχές της Γαλλίας συγκατατίθενται στη διάθεση στην αγορά του ακόλουθου προϊόντος το οποίο γνωστοποιήθηκε από την AgrEvo France (αριθ. αναφ. C/F/95/12/07):

σπόροι και κόκκοι γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου (Zea mays L) με αυξημένη ανοχή του γλυφοσινικού αμμωνίου, προερχόμενοι από τη φάση μετασχηματισχμού Τ25 της σειράς ΗΕ/89 αραβοσίτου η οποία επιτεύχθηκε με χρήση του πλασμιδίου pUC/Ac που περιέχει:

α) συνθετικό γονίδιο pat το οποίο κωδικοποιεί την ακετυλοτρανσφεράση φωσφινοτριχίνης ρυθμιζόμενο από υποκινητή και καταληκτική ακολουθία 35S από τον ιό της μωσαΐκής της ανθοκράμβης 7

β) περικομμένο γονίδιο β-λακταμάσης από το οποίο λείπει 25 % περίπου του γονιδίου από το άκρο 5', και το οποίο, όταν είναι πλήρες, κωδικοποιεί την αντοχή στα αντιβιοτικά β-λακτάμης και την αρχή Col Ε1 της αντιγραφής του πλασμιδίου pUC.

2. Η συγκατέθεση αυτή καλύπτει και τους τυχόν απογόνους από διασταυρώσεις του ανωτέρω προϊόντος με ποικιλίες αραβοσίτου που έχουν προκύψει με κλασικές τεχνικές βελτίωσης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 22 Απριλίου 1998.

Για την Επιτροπή

Ritt BJERREGAARD

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 117 της 8. 5. 1990, σ. 15.

(2) ΕΕ L 169 της 27. 6. 1997, σ. 72.

(3) ΕΕ L 237 της 28. 8. 1997, σ. 18.

(4) ΕΕ L 230 της 19. 8. 1991, σ. 1.

(5) ΕΕ L 353 της 24. 12. 1997, σ. 26.

(6) ΕΕ 125 της 11. 7. 1966, σ. 2309/66.

(7) ΕΕ L 225 της 12. 10. 1970, σ. 1.

(8) ΕΕ L 43 της 14. 2. 1997, σ. 1.