31997R1932

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1932/97 της Επιτροπής της 3ης Οκτωβρίου 1997 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2348/91 της Επιτροπής για τη δημιουργία τράπεζας δεδομένων με τα αποτελέσματα των αναλύσεων των προϊόντων του αμπελοοινικού τομέα με φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού του δευτερίου

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 272 της 04/10/1997 σ. 0010 - 0011


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1932/97 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Οκτωβρίου 1997 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2348/91 της Επιτροπής για τη δημιουργία τράπεζας δεδομένων με τα αποτελέσματα των αναλύσεων των προϊόντων του αμπελοοινικού τομέα με φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού του δευτερίου

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 822/87 του Συμβουλίου, της 16ης Μαρτίου 1987, περί κοινής οργανώσεως της αμπελοοινικής αγοράς (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1417/97 (2), και κυρίως το άρθρο 79 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας:

ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2348/91 της Επιτροπής (3) δημιουργεί μία τράπεζα αναλυτικών δεδομένων στο ΚΚΕρ για να μπορέσει να συγκρίνει τα αποτελέσματα που λαμβάνονται από την εν λόγω μέθοδο ανάλυσης και τα αποτελέσματα που ελήφθησαν παλαιότερα από μέθοδο εφαρμοζόμενη σε προϊόντα παρόμοιας καταγωγής 7 ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2676/90 της Επιτροπής, της 17ης Σεπτεμβρίου 1990, περί καθορισμού κοινοτικών μεθόδων ανάπτυξης που εφαρμόζονται στον οινικό τομέα (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 822/97 (5), περιγράφει μια μέθοδο ανάλυσης της ισοτοπικής σχέσης >NUM>18Ο

>DEN>16Ο

Ο του οξυγόνου του ύδατος του οίνου 7 ότι τα αποτελέσματα των μετρήσεων που πραγματοποιούνται με την εν λόγω μέθοδο δίνουν τη δυνατότητα, συγκρινόμενα με τις τιμές που μετρούνται στα αυθεντικά δείγματα, παροχής χρήσιμων ενδείξεων για να επαληθευθεί εάν τα προϊόντα αυτά αποτελούν αντικείμενο προσθήκης νερού, ή σε σχέση με τα αποτελέσματα της ανάλυσης άλλων ισοτοπικών χαρακτηριστικών τους, να συμβάλουν στην επαλήθευση της συμφωνίας τους με την καταγωγή που αναφέρεται στην περιγραφή τους 7 ότι τα εν λόγω αποτελέσματα ανάλυσης μπορούν επίσης να βελτιώσουν στην ερμηνεία της μέτρησης της αλκοόλης του οίνου, με φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού του δευτερίου 7 ότι πρέπει, επομένως, να εισαχθούν στην εν λόγω τράπεζα δεδομένων τα αποτελέσματα της ανάλυσης της ισοτοπικής σχέσης >NUM>18Ο

>DEN>16Ο

Ο που πραγματοποιείται στα αυθεντικά δείγματα 7

ότι είναι αναγκαίο να προβλεφθεί η λήψη δείγματος, η οινοποίηση και η ανάλυση δειγμάτων νωπών σταφυλιών προελεύσεως Αυστρίας 7 ότι η πείρα έδειξε ότι ο αριθμός των δειγμάτων που λαμβάνονται στο Λουξεμβούργο και στο Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να αυξηθεί για να βελτιωθεί η αντιπροσωπευτικότητα 7

ότι, για να εξασφαλισθεί η ποιότητα και η συγκρισιμότητα των αναλυτικών στοιχείων, είναι αναγκαίο να εφαρμοσθεί ένα σύστημα αναγνωρισμένων ποιοτικών προδιαγραφών στα εργαστήρια στα οποία ανατίθεται από τα κράτη μέλη η ισοτοπική ανάλυση των δειγμάτων για την τράπεζα δεδομένων 7

ότι η πείρα, που αποκτήθηκε από τότε που άρχισε η λειτουργία της τράπεζας δεδομένων δείχνει ότι δεν εξασφαλίστηκε ακόμα η αντιπροσωπευτικότητα όλων των κοινοτικών αμπελώνων, και ότι πρέπει να επανεξεταστεί η ημερομηνία που προβλέπεται στο άρθρο 4 πέμπτη περίπτωση 7

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης οίνων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2348/91 τροποποιείται ως εξής:

1. Στον τίτλο του κανονισμού οι όροι «των αναλύσεων των προϊόντων του αμπελοοινικού τομέα με φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού του δευτερίου» αντικαθίστανται από τις λέξεις «των ισοτοπικών αναλύσεων».

2. Στο άρθρο 1 η πρώτη πρόταση του δεύτερου εδάφιου αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Η εν λόγω τράπεζα δεδομένων περιλαμβάνει τα στοιχεία που λαμβάνονται από την ισοτοπική ανάλυση των στοιχείων της αιθανόλης και του ύδατος των οινικών προϊόντων σύμφωνα με τις μεθόδους που περιγράφονται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2676/90».

3. Το άρθρο 2 τροποιείται ως εξής:

α) στην πρώτη παράγραφο τρίτο εδάφιο, οι όροι «αναλύσεων με φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού» αντικαθίστανται από τη λέξη «ισοτοπικών αναλύσεων» 7

β) στην πρώτη παράγραφο τέταρτο εδάφιο, ο αριθμός «2» που εμφαίνεται στις δύο τελευταίες περιπτώσεις αντικαθίσταται από τον αριθμό «4» και προστίθεται η εξής περίπτωση,

«- 50 δείγματα στην Αυστρία, από τη συγκομιδή 1997 και μετά» 7

γ) στην παράγραφο 3, οι όροι «τη μέθοδο που περιγράφεται στο κεφάλαιο 8 του παραρτήματος» αντικαθίστανται από «τις μεθόδους που περιγράφονται στο παράρτημα», και μετά την πρώτη πρόταση παρεμβάλλεται η εξής φράση «Τα οριζόμενα εργαστήρια πρέπει, πριν την 1η Νοεμβρίου 1998, να ικανοποιούν τους γενικούς όρους λειτουργίας των εργαστηρίων δοκιμής που αναφέρονται στην ευρωπαϊκή προδιαγραφή ΝΕ 45001 και, κυρίως, να συμμετέχουν σε ένα σύστημα δοκιμασιών καταλληλότητας που αφορά τις μεθόδους ισοτοπικής ανάλυσης».

4. Στο άρθρο 3 οι όροι «ανάλυση των αμπελουργικών προϊόντων με φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού» αντικαθίστανται από τους όρους «τις ισοτοπικές αναλύσεις των αμπελουργικών προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1,».

5. Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής:

α) η πρώτη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο «μια ετήσια εκτίμηση των αναλυτικών στοιχείων που εισάγονται στην τράπεζα δεδομένων» 7

β) στην τρίτη περίπτωση οι όροι «αναλύσεων με φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού» αντικαθίστανται από τις λέξεις «ισοτοπικών αναλύσεων» 7

γ) στην πέμπτη περίπτωση, διαγράφεται η δεύτερη πρόταση, οι όροι «του συνόλου των αμπελώνων της Κοινότητας» αντικαθίστανται από τους όρους «των εν λόγω κοινοτικών αμπελώνων» και οι όροι «των προϋποθέσεων» αντικαθίστανται από τους όρους «τις συνθήκες».

6. Το άρθρο 5 αντικαθίσταται ως εξής:

α) η πρώτη παράγραφος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην τράπεζα δεδομένων του ΚΚΕρ τίθενται στη διάθεση των επίσημων εργαστηρίων των κρατών μελών που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3, εφόσον ζητηθούν, από τις 30 Ιουνίου 1998 και μετά. Τα κράτη μέλη που δεν όρισαν εργαστήριο για να πραγματοποιήσει τις ισοτοπικές αναλύσεις μπορούν να ορίσουν μια αρμόδια αρχή για τη διάθεση των στοιχείων που αφορούν τα δείγματα που ελήφθησαν στην επικράτειά τους. Κατόπιν αιτήσεως ενός κράτους μέλους, τα στοιχεία μπορούν να ανακοινώνονται, υπό τις αυτές προϋποθέσεις, μέσω της αρμόδιας για τις επαφές αρχής που προβλέπεται από το άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2048/89» 7

β) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 3:

«3. Η εν λόγω ανακοίνωση πληροφοριών δεν αφορά παρά μόνο τα αναλυτικά δεδομένα που είναι αναγκαία για την ερμηνεία μιας ανάλυσης που γίνεται επί ενός δείγματος, με παρόμοια χαρακτηριστικά και καταγωγή. Κάθε ανακοίνωση πληροφοριών συνοδεύεται από υπόμνηση των ελάχιστων απαιτήσεων που είναι αναγκαίες για τη χρήση της τράπεζας δεδομένων.»

7. Στο άρθρο 6 πρώτο εδάφιο οι όροι «αναλύσεων με φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού» αντικαθίστανται από τους όρους «ισοτοπικών αναλύσεων».

8. Στο άρθρο 7 το τμήμα της πρότασης «ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 4 πέμπτη περίπτωση» αντικαθίσταται από «30ή Ιουνίου 1998».

9. Το παράρτημα τροποποιείται ως εξής:

α) στον τίτλο οι όροι «τη μέθοδο SNIF-NMR σύμφωνα με το πειραματικό πρωτόκολλο που περιγράφεται στο σημείο 8 του παραρτήματος», αντικαθίστανται από τους όρους «ισοτοπική μέθοδο που περιγράφεται στο παράρτημα» 7

β) στο σημείο Ι.7 οι όροι «ΚΚΕρ» διαγράφονται 7

γ) στο σημείο ΙΙ.4 στο γαλλικό κείμενο ο όρος «Tetramιthylures» αντικαθίσταται από τον όρο «Tιtramιthylurιe» 7

δ) στο σημείο ΙΙ.5 ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Αποτέλεσμα των ισοτοπικών σχέσεων του δευτερίου της αιθανόλης που μετρώνται με τη μέθοδο πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού (NMR)» 7

ε) προστίθενται τα ακόλουθα σημεία στο τμήμα ΙΙ:

«>ΑΡΧΗ ΓΡΑΦΗΚΟΥ>

7. Αποτέλεσμα της ισοτοπικής αναλογίας 18/O/16O του οίνου

δ18O[‰ = , ‰EP1,,1CD!CRΑριθμός προσδιορισμών: Τυπική απόκλιση: 8. Παράμετροι ισορροπίας

Αυτόματη ισορροπία: ναι/όχι

Θερμοκρασία ισορροπίας: °C

Όγκος δείγματος: ml

Όγκος φιαλιδίου ισορροπίας: ml

Διάρκεια ισορροπίας: ώρες>ΤΕΛΟΣ ΓΡΑΦΗΚΟΥ>

».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 3 Οκτωβρίου 1997.

Για την Επιτροπή

Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 84 της 27. 3. 1987, σ. 1.

(2) ΕΕ L 196 της 24. 7. 1997, σ. 10.

(3) ΕΕ L 214 της 2. 8. 1991, σ. 39.

(4) ΕΕ L 272 της 3. 10. 1990, σ. 1.

(5) ΕΕ L 117 της 7. 5. 1997, σ. 10.