31997R0338

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου 1996 για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 061 της 03/03/1997 σ. 0001 - 0069


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 338/97 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Δεκεμβρίου 1996 για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 130 Σ παράγραφος 1,

την πρόταση της Επιτροπής (1),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 189 Γ παράγραφος 3 της συνθήκης (3),

Εκτιμώντας:

(1) ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3626/82 του Συμβουλίου (4) θέτει σε εφαρμογή τη σύμβαση για το διεθνές εμπόριο απειλουμένων ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας στην Κοινότητα από την 1η Ιανουαρίου 1984 7 ότι στόχος της σύμβασης αυτής είναι η προστασία των απειλουμένων ειδών πανίδας και χλωρίδας, με τον έλεγχο του διεθνούς εμπορίου δειγμάτων των ειδών αυτών 7

(2) ότι, προκειμένου να προστατευθούν καλύτερα τα είδη άγριας πανίδας και χλωρίδας, τα οποία απειλούνται ήδη ή ενδέχεται να απειληθούν λόγω του εμπορίου τους, πρέπει να αντικατασταθεί ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3626/82 από έναν κανονισμό που να λαμβάνει υπόψη τις επιστημονικές γνώσεις που αποκτήθηκαν μετά την έκδοσή του και τη σημερινή δομή του εμπορίου 7 ότι, εξάλλου, η κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα ως αποτέλεσμα της ενιαίας αγοράς καθιστά αναγκαία τη θέσπιση αυστηρότερων μέτρων ελέγχου του εμπορίου στα εξωτερικά σύνορα της Κοινότητας, με την επιβολή ελέγχου εγγράφων και εμπορευμάτων στο μεθοριακό τελωνειακό σταθμό εισαγωγής 7

(3) ότι οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού δεν κωλύουν την εκ μέρους των κρατών μελών λήψη ή διατήρηση αυστηρότερων μέτρων, τηρουμένων των διατάξεων της συνθήκης, ιδίως σε ό,τι αφορά την κατοχή δειγμάτων ειδών που εμπίπτουν στον παρόντα κανονισμό 7

(4) ότι πρέπει να οριστούν αντικειμενικά κριτήρια για την εγγραφή ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού 7

(5) ότι η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού επιβάλλει την εφαρμογή κοινών προϋποθέσεων για την έκδοση, χρήση και παρουσίαση των εγγράφων των σχετικών με την έγκριση της εισαγωγής στην Κοινότητα, και της εξαγωγής ή επανεξαγωγής από την Κοινότητα δειγμάτων ειδών που εμπίπτουν στον παρόντα κανονισμό 7 ότι επιβάλλεται η θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τη διαμετακόμιση των δειγμάτων διαμέσου της Κοινότητας 7

(6) ότι η λήψη αποφάσεων ως προς τις αιτήσεις εισαγωγής δειγμάτων στην Κοινότητα πρέπει να ανατεθεί σε διαχειριστικό όργανο του κράτους μέλους προορισμού, επικουρούμενο από τις επιστημονικές αρχές αυτού του κράτους μέλους, και, ενδεχομένως, αφού λάβει υπόψη την τυχόν γνώμη της ομάδας επιστημονικής εξέτασης 7

(7) ότι είναι ανάγκη να συμπληρωθούν με διαδικασία διαβουλεύσεων οι διατάξεις περί επανεξαγωγής, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος παραβάσεων 7

(8) ότι, για να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική προστασία των ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας, μπορούν να επιβάλλονται συμπληρωματικοί περιορισμοί στην εισαγωγή στην Κοινότητα και στην εξαγωγή από την Κοινότητα δειγμάτων 7 ότι οι περιορισμοί αυτοί μπορούν να συμπληρώνονται, όσον αφορά τα ζώντα δείγματα, με περιορισμούς σε κοινοτικό επίπεδο της κατοχής και διακίνησης αυτών των δειγμάτων μέσα στην Κοινότητα 7

(9) ότι πρέπει να θεσπιστούν ειδικές διατάξεις για δείγματα γεννηθέντα και εκτραφέντα σε αιχμαλωσία ή τεχνητώς αναπαραχθέντα ή για δείγματα που αποτελούν μέρος των προσωπικών ή οικιακών αντικειμένων, καθώς και για τα δάνεια, τις δωρέες ή τις ανταλλαγές για μη εμπορικούς σκοπούς μεταξύ αναγνωρισμένων επιστημόνων και επιστημονικών ιδρυμάτων 7

(10) ότι για να εξασφαλιστεί πληρέστερη προστασία των ειδών που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, χρειάζεται να προβλεφθούν διατάξεις που να θέτουν υπό έλεγχο στην Κοινότητα το εμπόριο και τη διακίνηση δειγμάτων, καθώς και τις συνθήκες φύλαξής τους 7 ότι τα πιστοποιητικά που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού και τα οποία συμβάλλουν στον έλεγχο αυτών των δραστηριοτήτων πρέπει να διέπονται από κοινούς κανόνες όσον αφορά την έκδοση, την ισχύ και τη χρησιμοποίησή τους 7

(11) ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για να ελαχιστοποιηθούν οι δυσμενείς επιπτώσεις στα ζώντα δείγματα της μεταφοράς στον προορισμό τους, από ή μέσα στην Κοινότητα 7

(12) ότι, προκειμένου να πραγματοποιούνται αποτελεσματικοί έλεγχοι και να διευκολυνθούν οι τελωνειακές διατυπώσεις, πρέπει να ορισθούν τελωνειακά γραφεία με εκπαιδευμένο προσωπικό που θα επιφορτιστεί με τη διεκπεραίωση των αναγκαίων διατυπώσεων και των αντίστοιχων ελέγχων κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα, προκειμένου να τους δίνεται τελωνειακός προορισμός κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (5) ή κατά την εξαγωγή ή την επανεξαγωγή από αυτήν 7 ότι πρέπει, επίσης, να διαθέτουν εγκαταστάσεις που να εξασφαλίζουν την πρέπουσα φύλαξη και μεταχείριση των ζώντων δειγμάτων 7

(13) ότι η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού επιβάλλει επίσης τον ορισμό διαχειριστικών οργάνων και επιστημονικών αρχών από τα κράτη μέλη 7

(14) ότι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του κοινού, ιδίως στα σημεία διάβασης συνόρων, σχετικά με τις διατάξεις εφαρμογής του παρόντος κανονισμού θα συμβάλει κατά πάσα πιθανότητα στην τήρησή τους 7

(15) ότι, για να εξασφαλιστεί η ικανοποιητική εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρακολουθούν προσεκτικά την τήρηση των διατάξεών του και να συνεργάζονται για το σκοπό αυτό στενά μεταξύ τους και με την Επιτροπή 7 ότι το γεγονός αυτό απαιτεί επίσης την κοινοποίηση πληροφοριακών στοιχείων σε θέματα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού 7

(16) ότι ο έλεγχος του όγκου του εμπορίου ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας τα οποία καλύπτει ο παρών κανονισμός έχει βασική σημασία για την αξιολόγηση των επιπτώσεων του εμπορίου στην προστασία των ειδών 7 ότι θα πρέπει να καταρτίζονται εμπεριστατωμένες ετήσιες εκθέσεις με ένα ενιαίο τρόπο παρουσίασης 7

(17) ότι, για να εξασφαλιστεί η τήρηση του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη πρέπει να επιβάλλουν τις κατάλληλες και ενδεδειγμένες κυρώσεις ανάλογα με τη φύση και τη σοβαρότητα των παραβάσεων 7

(18) ότι πρέπει να καταρτιστεί κοινοτική διαδικασία η οποία να καθιστά δυνατή τη θέσπιση, σε εύλογο χρονικό διάστημα, των αναγκαίων εκτελεστικών διατάξεων και των τροποποιήσεων των παραρτημάτων του παρόντος κανονισμού 7 ότι πρέπει να συσταθεί επιτροπή που θα επιτρέψει τη στενή και αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής σ' αυτόν τον τομέα 7

(19) ότι, λόγω των πολυποίκιλων βιολογικών και οικολογικών πτυχών που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, πρέπει να συσταθεί ομάδα επιστημονικής εξέτασης, οι γνώμες της οποίας θα κοινοποιούνται από την Επιτροπή στην προαναφερόμενη επιτροπή και στα διαχειριστικά όργανα των κρατών μελών για να τα βοηθούν στη λήψη των αποφάσεών τους,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στόχος

Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι να προστατευθούν τα είδη της άγριας πανίδας και χλωρίδας και να εξασφαλιστεί η διατήρησή τους με τον έλεγχο του εμπορίου τους σύμφωνα με τα ακόλουθα άρθρα.

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται τηρουμένων των στόχων, των αρχών και των διατάξεων της σύμβασης που ορίζεται στο άρθρο 2.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, νοούνται ως:

α) «επιτροπή»: η επιτροπή για το εμπόριο της άγριας πανίδας και χλωρίδας που συνιστάται βάσει του άρθρου 18 7

β) «σύμβαση»: η σύμβαση για το διεθνές εμπόριο των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση (CITES) 7

γ) «χώρα καταγωγής»: η χώρα στην οποία ένα δείγμα αιχμαλωτίστηκε ή αφαιρέθηκε από το φυσικό του περιβάλλον, εξετράφη εν αιχμαλωσία ή αναπαράχθηκε τεχνητώς,

δ) «κοινοποίηση εισαγωγής»: η κοινοποίηση που πραγματοποιείται από τον εισαγωγέα, τον πράκτορά του ή τον αντιπρόσωπό του, κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα ενός δείγματος είδους των παραρτημάτων Γ και Δ, βάσει εντύπου που ορίζει η Επιτροπή με τη διαδικασία του άρθρου 18 7

ε) «εισαγωγή από τη θάλασσα»: η άμεση εισαγωγή στην Κοινότητα οποιουδήποτε δείγματος που αφαιρείται από το θαλάσσιο περιβάλλον το οποίο δεν υπόκειται στη δικαιοδοσία κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένων του εναέριου χώρου άνω της θάλασσας, του θαλάσσιου βυθού και του υπεδάφους του βυθού 7

στ) «έκδοση»: η εκτέλεση όλων των αναγκαίων διατυπώσεων για τη σύνταξη και την επικύρωση αδείας ή πιστοποιητικού και η παράδοσή τους στον αιτούντα 7

ζ) «διαχειριστικό όργανο»: εθνική διοικητική αρχή που ορίζεται, στην περίπτωση κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο α), ή, στην περίπτωση τρίτης χώρας που είναι συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο IX της σύμβασης 7

η) «κράτος μέλος προορισμού»: το κράτος μέλος προορισμού το οποίο αναφέρεται στο έγγραφο το οποίο χρησιμοποιείται για την εξαγωγή ή την επανεξαγωγή ενός δείγματος: σε περίπτωση εισαγωγής από τη θάλασσα, το κράτος μέλος στου οποίου τη δικαιοδοσία εμπίπτει ο τόπος προορισμού ενός δείγματος 7

θ) «προσφορά προς πώληση»: η προσφορά προς πώληση και οποιαδήποτε ενέργεια που ευλόγως μπορεί να ερμηνευθεί ως προσφορά προς πώληση, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης ή έμμεσης διαφήμισης με σκοπό την πώληση και της πρόσκλησης για διαπραγμάτευση με σκοπό την πώληση 7

ι) «προσωπικά ή οικιακά αντικείμενα»: τα νεκρά δείγματα, τα μέρη δειγμάτων και τα παράγωγα προϊόντα που ανήκουν σε ιδιώτη και αποτελούν ή θα αποτελέσουν μέρος των συνήθων προσωπικών του και οικιακών του αντικειμένων 7

ια) «τόπος προορισμού»: ο τόπος όπου προβλέπεται, κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα, ότι θα διατηρηθούν κανονικά τα δείγματα 7 για τα ζώντα δείγματα, πρόκειται για τον πρώτο τόπο όπου θα στεγαστούν τα δείγματα ύστερα από τυχόν απομόνωση ή άλλη περίοδο περιορισμού για τη διενέργεια υγειονομικών εξετάσεων και ελέγχων 7

ιβ) «πληθυσμός»: ένα βιολογικώς ή γεωγραφικώς χωριστό σύνολο ατόμων 7

ιγ) «κυρίως εμπορικοί σκοποί»: οι σκοποί στους οποίους δεν επικρατεί προφανώς το μη εμπορικό στοιχείο 7

ιδ) «επανεξαγωγή από την Κοινότητα»: η εξαγωγή από την Κοινότητα οποιουδήποτε δείγματος το οποίο είχε εισαχθεί προηγουμένως 7

ιε) «επανεισαγωγή στην Κοινότητα»: η εισαγωγή οποιουδήποτε δείγματος το οποίο είχε εξαχθεί ή επανεξαχθεί προηγουμένως 7

ιστ) «πώληση»: κάθε μορφή πώλησης. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, η μίσθωση, ο αντιπραγματισμός ή η ανταλλαγή εξομοιώνονται προς την πώληση 7 οι ανάλογες εκφράσεις ερμηνεύονται κατά την ίδια έννοια 7

ιζ) «επιστημονική αρχή»: μια επιστημονική αρχή που ορίζεται, στην περίπτωση κράτους μέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφος 1 στοιχείο β), ή, στην περίπτωση τρίτης χώρας που είναι συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθχο IX της σύμβασης 7

ιη) «ομάδα επιστημονικής εξέτασης»: το συμβουλευτικό όργανο το οποίο συνιστάται βάσει του άρθρου 17 7

ιθ) «είδος»: είδος, υποείδος ή πληθυσμός τους 7

κ) «δείγμα»: κάθε ζων ή νεκρό ζώο ή φυτό των ειδών των παραρτημάτων Α έως Δ, ή κάθε μέρος ή προϊόν που λαμβάνεται από αυτά, είτε είναι ενσωματωμένο σε άλλα εμπορεύματα είτε όχι καθώς και οποιοδήποτε άλλο εμπόρευμα εφόσον από τα δικαιολογητικά, τη συσκευασία ή ένα σήμα ή ετικέτα ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία προκύπτει ότι πρόκειται για μέρη ή προϊόντα ζώων ή φυτών των ειδών αυτών, εκτός εάν τα μέρη ή τα προϊόντα αυτά εξαιρούνται ρητώς, με σχετική ένδειξη στο οικείο παράρτημα, από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού ή των διατάξεων που αφορούν το παράρτημα στο οποίο είναι εγγεγραμμένο το συγκεκριμένο είδος.

Ένα δείγμα θεωρείται ότι ανήκει σε είδος των παραρτημάτων Α έως Δ εάν πρόκειται για ζώο ή φυτό, ή για μέρος ή προϊόν που λαμβάνεται από αυτά, του οποίου ένας τουλάχιστον «γονέας» ανήκει σε ένα από τα εν λόγω είδη. Όταν οι «γονείς» του ζώου ή του φυτού αυτού ανήκουν σε είδη διαφορετικών παραρτημάτων, ή σε είδη από τα οποία ένα μόνον καλύπτεται, εφαρμόζονται οι διατάξεις του περισσότερο περιοριστικού παραρτήματος. Ωστόσο, για τα δείγματα υβριδικών φυτών, εάν ένας μόνον «γονέας» ανήκει σε είδος του παραρτήματος Α, οι διατάξεις του περισσότερο περιοριστικού παραρτήματος εφαρμόζονται μόνον εφόσον το οικείο παράρτημα περιέχει σχετική ένδειξη 7

κα) «εμπόριο»: η εισαγωγή στην Κοινότητα, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής από τη θάλασσα, και η εξαγωγή και η επανεξαγωγή από την Κοινότητα, καθώς και η χρησιμοποίηση και η μετακίνηση και η μεταβίβαση εντός της Κοινότητας, καθώς και εντός κράτους μέλους, δειγμάτων που καλύπτονται από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού 7

κβ) «διαμετακόμιση»: η μεταφορά δειγμάτων που αποστέλλονται σε συγκεκριμένο παραλήπτη, μέσω του εδάφους της Κοινότητας, μεταξύ δύο σημείων που βρίσκονται εκτός της Κοινότητας 7 οι μόνες διακοπές της μετακίνησης είναι εκείνες που συνδέονται με τις διατυπώσεις που απαιτούνται για τη μορφή αυτή μεταφοράς 7

κγ) «επεξεργασμένα δείγματα που αποκτήθηκαν πριν από 50 χρόνια τουλάχιστον»: τα δείγματα των οποίων η φυσική ακατέργαστη μορφή τροποποιήθηκε σημαντικά για να μετατραπούν σε κοσμήματα, διακοσμητικά, καλλιτεχνικά ή χρήσιμα αντικείμενα, ή σε μουσικά όργανα, τουλάχιστον 50 χρόνια πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος κανονισμού και για τα οποία το διαχειριστικό όργανο του οικείου κράτους μέλους βεβαιώνεται ότι έχουν αποκτηθεί υπό τις συνθήκες αυτές. Τα δείγματα αυτά θεωρούνται ως επεξεργασμένα δείγματα μόνον εφόσον ανήκουν σε μια από τις προαναφερόμενες κατηγορίες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς περαιτέρω εργασίες γλυπτικής, χειροτεχνίας ή μεταποίησης 7

κδ) «επαληθεύσεις της εισαγωγής, της εξαγωγής, της επανεξαγωγής και της διαμετακόμισης»: ο έλεγχος των εγγράφων και συγκεκριμένα των πιστοποιητικών, αδειών και κοινοποιήσεων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό και -στην περίπτωση που το προβλέπουν κοινοτικές διατάξεις ή, άλλως, με αντιπροσωπευτικό δειγματοληπτικό έλεγχο των αποστολών- η εξέταση των δειγμάτων, ενδεχομένως συνοδευόμενη από δειγματοληψία ενόψει αναλύσεως ή εμπεριστατωμένου ελέγχου.

Άρθρο 3

Πεδίο εφαρμογής

1. Στο παράρτημα Α περιλαμβάνονται:

α) τα είδη του προσαρτήματος I της σύμβασης για τα οποία δεν έχουν διατυπώσει επιφύλαξη τα κράτη μέλη 7

β) κάθε είδος:

i) για το οποίο υπάρχει ή μπορεί να υπάρξει ζήτηση εντός της Κοινότητας ή στο διεθνές εμπόριο και το οποίο, είτε απειλείται με εξαφάνιση είτε είναι τόσο σπάνιο ώστε οποιοδήποτε εμπόριο, έστω και ασήμαντου όγκου, θα έθετε σε κίνδυνο την επιβίωση του είδους

ή

ii) ανήκει σε γένος του οποίου τα περισσότερα είδη, ή συνιστά είδος του οποίου τα περισσότερα υποείδη, εγγράφονται στο παράρτημα Α δυνάμει των κριτηρίων του στοιχείου α) ή του στοιχείου β) σημείο i) και του οποίου η εγγραφή στο παράρτημα έχει ουσιαστική σημασία για την αποτελεσματική προστασία των ταξιονομικών αυτών κατηγοριών.

2. Στο παράρτημα Β περιλαμβάνονται:

α) τα είδη του προσαρτήματος II της σύμβασης, εκτός από εκείνα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και για τα οποία δεν έχουν διατυπώσει επιφύλαξη τα κράτη μέλη 7

β) τα είδη του προσαρτήματος I της σύμβασης για τα οποία έχει διατυπωθεί επιφύλαξη 7

γ) κάθε άλλο είδος που δεν περιλαμβάνεται στα προσαρτήματα I και II της σύμβασης:

i) το οποίο αποτελεί αντικείμενο διεθνούς εμπορίου του οποίου ο όγκος ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο:

- την επιβίωσή του ή την επιβίωση των πληθυσμών ορισμένων χωρών ή

- τη διατήρηση του συνολικού πληθυσμού σε επίπεδο που να συμβιβάζεται με το ρόλο του είδους αυτού στα οικοσυστήματα στα οποία απαντά

ή

ii) του οποίου η εγγραφή στο παράρτημα, λόγω της ομοιότητάς του με άλλα είδη του παραρτήματος Α ή του παραρτήματος Β, έχει ουσιαστική σημασία για την αποτελεσματική διενέργεια των ελέγχων του εμπορίου των δειγμάτων των ειδών αυτών 7

δ) είδη για τα οποία έχει βεβαιωθεί ότι η εισαγωγή ζώντων δειγμάτων στο φυσικό περιβάλλον της Κοινότητας συνιστά οικολογική απειλή για ιθαγενή άγρια είδη πανίδας και χλωρίδας της Κοινότητας.

3. Στο παράρτημα Γ περιλαμβάνονται:

α) τα είδη του προσαρτήματος III της σύμβασης, εκτός από εκείνα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α ή στο παράρτημα Β και για τα οποία δεν έχουν διατυπώσει επιφύλαξη τα κράτη μέλη 7

β) τα είδη του προσαρτήματος II της σύμβασης για τα οποία έχει διατυπωθεί επιφύλαξη.

4. Στο παράρτημα Δ περιλαμβάνονται:

α) είδη τα οποία δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα Α έως Γ και των οποίων ο όγκος κοινοτικών εισαγωγών δικαιολογεί παρακολούθηση 7

β) τα είδη του προσαρτήματος III της σύμβασης για τα οποία έχει διατυπωθεί επιφύλαξη.

5. Εάν η κατάσταση διατήρησης ειδών που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό επιβάλλει την εγγραφή τους σε προσάρτημα της σύμβασης, τα κράτη μέλη συμβάλλουν στις αναγκαίες τροποποιήσεις.

Άρθρο 4

Εισαγωγή στην Κοινότητα

1. Η εισαγωγή στην Κοινότητα δειγμάτων ειδών του παραρτήματος Α εξαρτάται από τη διεξαγωγή των αναγκαίων επαληθεύσεων και από την προηγούμενη προσκόμιση, στο μεθοριακό τελωνείο εισαγωγής, άδειας εισαγωγής που εκδίδεται από διαχειριστικό όργανο του κράτους μέλους προορισμού.

Αυτή η άδεια εισαγωγής μπορεί να εκδίδεται μόνον εφόσον λαμβάνονται υπόψη οι περιορισμοί που επιβάλλονται βάσει της παραγράφου 6 και εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

α) η αρμόδια επιστημονική αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη της ομάδας επιστημονικής εξέτασης, είναι της γνώμης ότι η εισαγωγή στην Κοινότητα:

i) δεν θα έθιγε την κατάσταση διατήρησης του είδους ή την έκταση του εδάφους που καταλαμβάνει ο πληθυσμός του οικείου είδους 7

ii) πραγματοποιείται:

- για έναν από τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχεία ε), στ) και ζ)

ή

- για άλλους στόχους που δεν βλάπτουν την επιβίωση του συγκεκριμένου είδους 7

β) i) ο αιτών αποδεικνύει ότι τα δείγματα αποκτήθηκαν σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας του οικείου είδους, γεγονός το οποίο, στην περίπτωση της εισαγωγής από τρίτες χώρες δειγμάτων είδους των προσαρτημάτων της σύμβασης, προϋποθέτει την προσκόμιση άδειας εξαγωγής ή πιστοποιητικών επανεξαγωγής ή αντίγραφο αυτών, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις της σύμβασης από αρμόδια αρχή της χώρας εξαγωγής ή επανεξαγωγής 7

ii) ωστόσο, για την έκδοση αδείας εισαγωγής για τα είδη που εγγράφονται στο παράρτημα Α σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο α), δεν απαιτείται η προσκόμιση αυτού του δικαιολογητικού, αλλά το πρωτότυπο οποιασδήποτε άδειας εισαγωγής αυτού του τύπου πρέπει να διατηρείται από τις αρχές μέχρις ότου ο αιτών προσκομίσει άδεια εξαγωγής ή πιστοποιητικό επανεξαγωγής 7

γ) η αρμόδια επιστημονική αρχή βεβαιώνεται ότι ο χώρος στέγασης που προβλέπεται στον τόπο προορισμού ζώντος δείγματος είναι κατάλληλα εξοπλισμένος για τη διατήρηση του δείγματος και για την παροχή φροντίδων σε αυτό 7

δ) το διαχειριστικό όργανο βεβαιώνεται ότι το δείγμα δεν θα χρησιμοποιηθεί για κυρίως εμπορικούς σκοπούς 7

ε) το διαχειριστικό όργανο βεβαιώνεται, ύστερα από διαβούλευση με την αρμόδια επιστημονική αρχή, ότι κανένας άλλος παράγοντας που συνδέεται με τη διατήρηση του είδους δεν αντιτίθεται στην έκδοση της άδειας εισαγωγής και

στ) σε περίπτωση εισαγωγής από τη θάλασσα, το διαχειριστικό όργανο βεβαιώνεται ότι όλα τα ζώντα δείγματα θα προετοιμαστούν και θα αποσταλούν κατά τρόπο ώστε να αποφευχθούν οι τραυματισμοί, οι ασθένειες ή η κακή μεταχείριση.

2. Η εισαγωγή στην Κοινότητα δειγμάτων ειδών του παραρτήματος Β εξαρτάται από τη διεξαγωγή των αναγκαίων επαληθεύσεων και από την προηγούμενη προσκόμιση στο μεθοριακό τελωνείο εισαγωγής, άδειας εισαγωγής που εκδίδεται από διαχειριστικό όργανο του κράτους μέλους προορισμού.

Αυτή η άδεια εισαγωγής μπορεί να εκδίδεται μόνον με τους περιορισμούς της παραγράφου 6 και εφόσον:

α) η αρμόδια επιστημονική αρχή, αφού εξετάσει τα διαθέσιμα δεδομένα και λαμβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε γνώμη της ομάδας επιστημονικής εξέτασης, είναι της γνώμης ότι η εισαγωγή στην Κοινότητα δεν θα είχε επιζήμιο αποτέλεσμα για την κατάσταση διατήρησης του είδους ή για την έκταση του εδάφους που καταλαμβάνει ο πληθυσμός του οικείου είδους, βάσει του παρόντος ή προβλεπομένου επιπέδου του εμπορίου. Η γνώμη αυτή εξακολουθεί να ισχύει για μεταγενέστερες εισαγωγές εφόσον τα προαναφερόμενα στοιχεία δεν έχουν μεταβληθεί ουσιωδώς 7

β) ο αιτών αποδεικνύει ότι ο χώρος στέγασης που προβλέπεται στον τόπο προορισμού ζώντος δείγματος είναι κατάλληλα εξοπλισμένος για κατάλληλη διατήρηση του δείγματος και παροχή φροντίδων σε αυτό 7

γ) πληρούνται οι όροι της παραγράφου 1 στοιχείο β) σημείο i), και στοιχεία ε) και στ).

3. Η εισαγωγή στην Κοινότητα δειγμάτων ειδών του παραρτήματος Γ εξαρτάται από την διεξαγωγή των αναγκαίων επαληθεύσεων και από την προηγούμενη προσκόμιση, στο μεθοριακό τελωνείο εισαγωγής, κοινοποίησης εισαγωγής και:

α) σε περίπτωση εξαγωγής από χώρα που αναφέρεται σε σχέση με το εν λόγω είδος στο παράρτημα Γ, ο αιτών αποδεικνύει, με άδεια εξαγωγής που εκδίδεται σύμφωνα με τη σύμβαση από αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, ότι τα δείγματα αποκτήθηκαν σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία περί διατηρήσεως του οικείου είδους ή

β) σε περίπτωση εξαγωγής από χώρα που δεν αναφέρεται σε σχέση με το εν λόγω είδος στο παράρτημα Γ ή επανεξαγωγής από οποιαδήποτε χώρα, ο αιτών προσκομίζει άδεια εξαγωγής, πιστοποιητικό επανεξαγωγής ή πιστοποιητικό καταγωγής που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της σύμβασης, από αρμόδια αρχή της χώρας εξαγωγής ή επανεξαγωγής.

4. Η εισαγωγή στην Κοινότητα δειγμάτων ειδών του παραρτήματος Δ εξαρτάται από τη διεξαγωγή των αναγκαίων επαληθεύσεων και από την προηγούμενη προσκόμιση, στο μεθοριακό τελωνείο εισαγωγής, κοινοποίησης εισαγωγής.

5. Οι όροι έκδοσης της άδειας εισαγωγής που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) και δ) και στην παράγραφο 2 στοιχεία α), β) και γ) δεν ισχύουν για τα δείγματα για τα οποία ο αιτών αποδεικνύει, με τα σχετικά δικαιολογητικά:

α) ότι είχαν προηγουμένως εισαχθεί ή αποκτηθεί νομίμως στην Κοινότητα και ότι επανεισάγονται, τροποποιημένα ή όχι, στην Κοινότητα ή

β) ότι πρόκειται για επεξεργασμένα δείγματα που είχαν αποκτηθεί πριν από 50 τουλάχιστον χρόνια.

6. Κατόπιν διαβουλεύσεως με τις οικείες χώρες καταγωγής, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 και λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη της ομάδας επιστημονικής εξέτασης, η Επιτροπή μπορεί να επιβάλλει περιορισμούς, είτε γενικούς είτε όσον αφορά ορισμένες χώρες καταγωγής, στην εισαγωγή στην Κοινότητα:

α) δειγμάτων ειδών του παραρτήματος Α, βάσει των όρων της παραγράφου 1 στοιχείο α) σημείο i) ή στοιχείο ε) 7

β) δειγμάτων ειδών του παραρτήματος Β, βάσει των όρων της παραγράφου 1 στοιχείο ε) ή της παραγράφου 2 στοιχείο α) και

γ) ζώντων δειγμάτων ειδών του παραρτήματος Β τα οποία παρουσιάζουν υψηλό ποσοστό θνησιμότητας κατά τη μεταφορά ή για τα οποία έχει αποδειχθεί ότι έχουν μικρή πιθανότητα επιβίωσης σε αιχμαλωσία για σημαντικό διάστημα της φυσιολογικής διάρκειας ζωής τους ή

δ) ζώντων δειγμάτων ειδών για τα οποία έχει βεβαιωθεί ότι η εισαγωγή τους στο φυσικό περιβάλλον της Κοινότητας συνιστά οικολογική απειλή για ιθαγενή άγρια είδη πανίδας και χλωρίδας της Κοινότητας.

Η Επιτροπή δημοσιεύει, ανά τρίμηνο, στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τον κατάλογο αυτών των ενδεχόμενων περιορισμών.

7. Όταν κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα προκύπτουν ειδικές περιπτώσεις μεταφόρτωσης διά θαλάσσης, αερομεταφοράς ή σιδηροδρομικής μεταφοράς, θα χορηγούνται, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18, παρεκκλίσεις από την απαίτηση διεξαγωγής της επαλήθευσης και της προσκόμισης των εγγράφων εισαγωγής στο μεθοριακό τελωνείο εισαγωγής, που προβλέπονται στις παραγράφους 1 έως 4, ώστε η εν λόγω επαλήθευση και προσκόμιση των εγγράφων να διεξάγονται σε άλλο τελωνείο οριζόμενο σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1.

Άρθρο 5

Εξαγωγή ή επανεξαγωγή από την Κοινότητα

1. Η εξαγωγή ή η επανεξαγωγή από την Κοινότητα δειγμάτων ειδών του παραρτήματος Α εξαρτώνται από τη διεξαγωγή των αναγκαίων επαληθεύσεων και από την προηγούμενη προσκόμιση, στο τελωνείο όπου διεκπεραιώνονται οι διατυπώσεις εξαγωγής, άδειας εξαγωγής ή πιστοποιητικού επανεξαγωγής που εκδίδετατι από διαχειριστικό όργανο του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκονται τα δείγματα.

2. Η άδεια εξαγωγής για δείγματα των ειδών που αναφέρονται στο παράρτημα Α μπορεί να εκδίδεται μόνον εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

α) η αρμόδια επιστημονική αρχή έχει αποφανθεί γραπτώς ότι η σύλληψη ή η συγκομιδή των άγριων δειγμάτων ή η εξαγωγή τους δεν θα επηρεάσει αρνητικά την κατάσταση διατήρησης του είδους, ούτε την έκταση του εδάφους που καταλαμβάνεται από τον οικείο πληθυσμό του είδους 7

β) ο αιτών αποδεικνύει ότι τα δείγματα έχουν αποκτηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας του εν λόγω είδους 7 όταν η αίτηση υποβάλλεται σε κράτος μέλος που δεν είναι το κράτος καταγωγής, το γεγονός αυτό μπορεί να αποδεικνύεται με πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι το δείγμα έχει αφαιρεθεί από το φυσικό του περιβάλλον σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει στο έδαφος του 7

γ) το διαχειριστικό όργανο βεβαιώνεται ότι:

i) όλα τα ζώντα δείγματα θα προετοιμαστούν για τη μεταφορά και θα αποσταλούν κατά τρόπο ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού, ασθένειας ή κακής μεταχείρισης και

ii) - τα δείγματα ειδών που δεν περιέχονται στο παράρτημα I της σύμβασης δεν θα χρησιμοποιηθούν για κυρίως εμπορικούς σκοπούς ή

- σε περίπτωση εξαγωγής δειγμάτων ειδών, που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού, σε κράτος που είναι συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης, έχει εκδοθεί άδεια εισαγωγής

και

δ) το διαχειριστικό όργανο του κράτους μέλους βεβαιώνεται, ύστερα από διαβούλευση με την αρμόδια επιστημονική αρχή, ότι κανένας παράγοντας που συνδέεται με τη διατήρηση του είδους δεν αντιτίθεται στην έκδοση της άδειας εξαγωγής.

3. Το πιστοποιητικό επανεξαγωγής εκδίδεται μόνον όταν πληρούνται οι όροι που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχεία γ) και δ) και ο αιτών αποδεικνύει, με τα σχετικά δικαιολογητικά, ότι τα δείγματα:

α) έχουν εισαχθεί στην Κοινότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού ή

β) εάν έχουν εισαχθεί στην Κοινότητα πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, έχουν εισαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3626/82 ή

γ) εάν έχουν εισαχθεί στην Κοινότητα πριν από το 1984, έχουν διατεθεί στη διεθνή αγορά σύμφωνα με τις διατάξεις της σύμβασης ή

δ) έχουν εισαχθεί νομίμως στο έδαφος κράτους μέλους πριν αρχίσουν να εφαρμόζονται, στα εν λόγω δείγματα ή στο οικείο κράτος μέλος, οι διατάξεις των κανονισμών που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) ή της σύμβασης.

4. Η εξαγωγή και η επανεξαγωγή από την Κοινότητα δειγμάτων ειδών των παραρτημάτων Β και Γ εξαρτώνται από τη διεξαγωγή των αναγκαίων επαληθεύσεων και την προηγούμενη προσκόμιση στο τελωνείο όπου διεκπεραιώνονται οι διατυπώσεις εξαγωγής, άδειας εξαγωγής ή πιστοποιητικού επανεξαγωγής που εκδίδεται από διαχειριστικό όργανο του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου βρίσκονται τα δείγματα.

Η άδεια εξαγωγής μπορεί να εκδίδεται μόνον εφόσον πληρούνται οι όροι της παραγράφου 2 στοιχεία α), β), γ) σημείο i) και στοιχείο δ).

Το πιστοποιητικό επανεξαγωγής μπορεί να εκδίδεται μόνον εφόσον πληρούνται οι όροι της παραγράφου 2 στοιχείο γ) σημείο i) και στοιχείο δ) και της παραγράφου 3 στοιχεία α) έως δ).

5. Όταν μια αίτηση πιστοποιητικού επανεξαγωγής αφορά δείγματα που εισήχθησαν στην Κοινότητα βάσει άδειας εισαγωγής που εκδόθηκε από άλλο κράτος μέλος, το διαχειριστικό όργανο πρέπει προηγουμένως να διαβουλεύεται με το διαχειριστικό όργανο που εξέδωσε την άδεια εισαγωγής. Οι διαδικασίες διαβούλευσης και οι περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται η διαβούλευση αυτή καθορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 18.

6. Οι όροι έκδοσης μιας άδειας εξαγωγής ή ενός πιστοποιητικού επανεξαγωγής, οι οποίοι αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο α) και στοιχείο γ) σημείο ii) δεν ισχύουν:

i) για τα επεξεργασμένα δείγματα που είχαν αποκτηθεί νομίμως πριν από 50 χρόνια τουλάχιστον ή

ii) για τα νεκρά δείγματα, τα μέρη και προϊόντα που λαμβάνονται από τα δείγματα αυτά και για τα οποία ο αιτών μπορεί να αποδείξει, με τα σχετικά δικαιολογητικά, ότι είχαν αποκτηθεί νομίμως πριν αρχίσουν να εφαρμόζονται σε αυτά οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού ή του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3626/82 ή της σύμβασης.

7. α) Η αρμόδια επιστημονική αρχή κάθε κράτους μέλους παρακολουθεί την έκδοση, από το εν λόγω κράτος μέλος, αδειών εξαγωγής για τα δείγματα ειδών του παραρτήματος Β, καθώς και τις πραγματικές εξαγωγές των ειδών αυτών. Όταν μια επιστημονική αρχή κρίνει ότι η εξαγωγή δειγμάτων ενός από τα είδη αυτά πρέπει να περιοριστεί για να διατηρηθεί το είδος αυτό, σε όλη την έκταση κατανομής του, σε επίπεδο που να συμβιβάζεται με το ρόλο του στα οικοσυστήματα στα οποία απαντά, και σαφώς ανώτερο από εκείνο το οποίο θα επέβαλε την εγγραφή του είδους αυτού στο παράρτημα Α σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή στοιχείο β) σημείο i) ενημερώνει γραπτώς το αρμόδιο διαχειριστικό όργανο για τα κατάλληλα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να περιοριστεί η έκδοση αδειών εξαγωγής δειγμάτων του εν λόγω είδους 7

β) όταν ένα διαχειριστικό όργανο ενημερωθεί για τα μέτρα που αναφέρονται στο στοιχείο α), τα κοινοποιεί, συνοδευόμενα από παρατηρήσεις, στην Επιτροπή η οποία, ενδεχομένως, συνιστά την επιβολή περιορισμών στην εξαγωγή των συγκεκριμένων ειδών με τη διαδικασία του άρθου 18.

Άρθρο 6

Απόρριψη αιτήσεων αδειών και πιστοποιητικών που αναφέρονται στα άρθρα 4, 5 και 10

1. Όταν ένα κράτος μέλος απορρίπτει μια αίτηση άδειας ή πιστοποιητικού και πρόκειται για σημαντική περίπτωση ενόψει των στόχων του παρόντος κανονισμού, ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή διευκρινίζοντας τους λόγους της απόρριψης.

2. Η Επιτροπή κοινοποιεί στα άλλα κράτη μέλη τα στοιχεία που λαμβάνει σύμφωνα με την παράγραφο 1, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

3. Όταν μια αίτηση άδειας ή πιστοποιητικού αφορά δείγματα για τα οποία είχε απορριφθεί προηγούμενη αίτηση, ο αιτών πρέπει να ενημερώνει την αρμόδια αρχή, στην οποία υποβάλλεται η αίτηση, για την προγενέστερη απόρριψη.

4. α) Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν την ισχύ των απορρίψεων αιτήσεων από τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών, εφόσον οι απορρίψεις αυτές δικαιολογούνται από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού 7

β) ωστόσο, η διατάξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν οι περιστάσεις έχουν μεταβληθεί σημαντικά ή όταν μια αίτηση στηρίζεται σε νέα έγγραφα. Στις περιπτώσεις αυτές, εάν ένα διαχειριστικό όργανο εκδώσει άδεια ή πιστοποιητικό, ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή αναφέροντας τους λόγους της απόφασής του.

Άρθρο 7

Παρεκκλίσεις

1. Δείγματα γεννημένα και εκτρεφόμενα εν αιχμαλωσία ή αναπαραγόμενα τεχνητώς

α) Με την εξαίρεση της εφαρμογής του άρθρου 8, στα δείγματα ειδών του παραρτήματος Α τα οποία έχουν γεννηθεί και εκτραφεί εν αιχμαλωσία ή έχουν αναπαραχθεί τεχνητώς εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τα δείγματα ειδών του παραρτήματος Β 7

β) για τα τεχνητώς αναπαραγόμενα φυτά είναι δυνατόν να γίνεται παρέκκλιση από τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 υπό ορισμένους ειδικούς όρους οι οποίοι καθορίζονται από την Επιτροπή και οι οποίοι αφορούν:

i) τη χρήση φυτοϋγειονομικών πιστοποιητικών 7

ii) το εμπόριο που διενεργείται από καταχωρημένους εμπορικούς πράκτορες και από τα επιστημονικά ιδρύματα που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου και

iii) το εμπόριο υβριδικών δειγμάτων.

γ) τα κριτήρια, βάσει των οποίων καθορίζεται εάν ένα δείγμα έχει γεννηθεί και εκτραφεί εν αιχμαλωσία ή έχει αναπαραχθεί τεχνητώς και εάν αυτό έγινε για εμπορικό σκοπό, καθώς και οι ειδικοί όροι που αναφέρονται στο στοιχείο β), καθορίζονται από την Επιτροπή με τη διαδικασία του άρθρου 18.

2. Διαμετακόμιση

α) Κατά παρέκκλιση του άρθρου 4, όταν ένα δείγμα διαμετακομίζεται μέσω της Κοινότητας, δεν είναι υποχρεωτικό να επαληθεύονται και να προσκομίζονται στο μεθοριακό τελωνείο εισαγωγής οι οριζόμενες άδειες, πιστοποιητικά και κοινοποιήσεις 7

β) για τα είδη που εγγράφονται στα παραρτήματα σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 και παράγραφος 2 στοιχεία α) και β), η παρέκκλιση του στοιχείου α) ισχύει μόνον εάν οι αρμόδιες αρχές της τρίτης χώρας εξαγωγής ή επανεξαγωγής έχουν εκδώσει έγκυρο έγγραφο εξαγωγής ή επανεξαγωγής σύμφωνα με τη σύμβαση, το οποίο αντιστοιχεί στα δείγματα που συνοδεύει και το οποίο αναφέρει τον προορισμό του δείγματος 7

γ) εάν το έγγραφο που αναφέρεται στο στοιχείο β) δεν έχει εκδοθεί πριν από την εξαγωγή ή την επανεξαγωγή, το δείγμα πρέπει να κατάσχεται και μπορεί, ενδεχομένως, να δημεύεται, εκτός εάν το έγγραφο υποβληθεί εκ των υστέρων σύμφωνα με τους όρους που καθορίζει η Επιτροπή με τη διαδικασία του άρθρου 18.

3. Προσωπικά και οικιακά αντικείμενα

Κατά παρέκκλιση των άρθρων 4 και 5, οι διατάξεις των εν λόγω άρθρων δεν εφαρμόζονται στα νεκρά δείγματα ή στα μέρη και προϊόντα που λαμβάνονται από δείγματα ειδών των παραρτημάτων Α έως Δ, όταν πρόκειται για προσωπικά ή οικιακά αντικείμενα που εισάγονται στην Κοινότητα ή εξάγονται ή επανεξάγονται από την Κοινότητα σύμφωνα με τις διατάξεις που θεσπίζει η Επιτροπή με τη διαδικασία του άρθρου 18.

4. Επιστημονικά ιδρύματα

Η προσκόμιση των εγγράφων που αναφέρονται στα άρθρα 4, 5, 8 και 9 δεν είναι υποχρεωτική όταν πρόκειται για μη εμπορικά δάνεια, δωρεές ή ανταλλαγές, μεταξύ επιστημόνων και επιστημονικών ιδρυμάτων αναγνωρισμένων από τα διαχειριστικά όργανα των κρατών στα οποία βρίσκονται, δειγμάτων φυτολογίων και άλλων διατηρημένων, αποξηραμένων ή έγκλειστων μουσειακών δειγμάτων, και ζώντων φυτών τα οποία φέρουν ετικέτα της οποίας το υπόδειγμα έχει καθορισθεί με τη διαδικασία του άρθρου 18 ή παρόμοια ετικέτα που έχει εκδοθεί ή εγκριθεί από διαχειριστικό όργανο τρίτης χώρας.

Άρθρο 8

Διατάξεις περί ελέγχου των εμπορικών δραστηριοτήτων

1. Η αγορά, η προσφορά προς αγορά, η απόκτηση για εμπορικούς σκοπούς, η έκθεση για εμπορικούς σκοπούς, η χρησιμοποίηση για κερδοσκοπικό σκοπό και η πώληση, η κατοχή με σκοπό την πώληση, η προσφορά προς πώληση ή η μεταφορά προς πώληση δειγμάτων ειδών του παραρτήματος Α απαγορεύονται.

2. Τα κράτη μέλη δύνανται να απαγορεύουν την κατοχή δειγμάτων, και συγκεκριμένα ζώντων ζώων που ανήκουν σε είδη του παραρτήματος Α.

3. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις άλλης κοινοτικής νομοθεσίας για τη διατήρηση της άγριας πανίδας και χλωρίδας, είναι δυνατές παρεκκλίσεις από τις απαγορεύσεις της παραγράφου 1 υπό την προϋπόθεση ότι το διαχειριστικό όργανο του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκονται τα δείγματα χορηγεί σχετικό πιστοποιητικό, το οποίο εκδίδεται κατά περίπτωση όταν τα δείγματα:

α) αποκτήθηκαν, ή εισήχθησαν, στην Κοινότητα, πριν την έναρξη ισχύος, για τα συγκεκριμένα δείγματα, των διατάξεων που αφορούν τα είδη του προσαρτήματος I της σύμβασης, του παραρτήματος Γ 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3626/82 ή του παραρτήματος Α ή

β) είναι επεξεργασμένα δείγματα που έχουν αποκτηθεί πριν από 50 έτη τουλάχιστον ή

γ) εισήχθησαν στην Κοινότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς που δεν βλάπτουν την επιβίωση του συγκεκριμένου είδους ή

δ) είναι δείγματα ζωικού είδους που γεννήθηκαν και εκτράφηκαν εν αιχμαλωσία ή δείγματα φυτικού είδους που έχουν αναπαραχθεί τεχνητώς, ή μέρος ή προϊόν που έχει ληφθεί από αυτά τα δείγματα ή

ε) είναι αναγκαία, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για την πρόοδο της επιστήμης ή για βασικούς βιοϊατρικούς σκοπούς, τηρουμένων των διατάξεων της οδηγίας 86/609/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 1986, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για πειραματικούς και άλλους επιστημονικούς σκοπούς (6), όταν το εν λόγω είδος είναι το μόνο που ανταποκρίνεται στους επιδιωκόμενους στόχους και δεν υπάρχουν δείγματα αυτού του είδους που έχουν γεννηθεί και μεγαλώσει εν αιχμαλωσία ή

στ) προορίζονται για εκτροφή ή αναπαραγωγή και θα συμβάλουν, με τον τρόπο αυτό, στη διατήρηση των οικείων ειδών ή

ζ) προορίζονται για ερευνητικές ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αποσκοπούν στη διαφύλαξη ή τη διατήρηση του είδους ή

η) προέρχονται από κράτος μέλος και έχουν αφαιρεθεί από το φυσικό τους περιβάλλον σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο εν λόγω κράτος μέλος.

4. Η Επιτροπή μπορεί να καθορίζει σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 γενικές παρεκκλίσεις από τις απαγορεύσεις της παραγράφου 1, βάσει των όρων που αναφέρονται στην παράγραφο 3, καθώς και γενικές παρεκκλίσεις για τα είδη που αναγράφονται στο παράρτημα Α σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο ii). Οι τυχόν παρεκκλίσεις αυτές πρέπει να είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις άλλης κοινοτικής νομοθεσίας για τη διατήρηση της άγριας πανίδας και χλωρίδας.

5. Οι απαγορεύσεις της παραγράφου 1 ισχύουν και για τα δείγματα ειδών του παραρτήματος Β, εκτός εάν η αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους βεβαιώνεται ότι τα δείγματα αυτά αποκτήθηκαν και, εάν δεν προέρχονται από την Κοινότητα, εισήχθησαν σε αυτήν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί διατηρήσεως της άγριας πανίδας και χλωρίδας.

6. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μπορούν να πωλούν τα δείγματα ειδών των παραρτημάτων Β έως Δ τα οποία έχουν δημεύσει βάσει του παρόντος κανονισμού, εφόσον κατ' αυτόν τον τρόπο τα δείγματα αυτά δεν αποδίδονται απευθείας στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο από το οποίο κατασχέθηκαν ή το οποίο συμμετέσχε στην παράβαση. Στη συνέχεια, τα δείγματα αυτά μπορούν να χρησιμοποιούνται για οποιοδήποτε σκοπό ως εάν είχαν αποκτηθεί νομίμως.

Άρθρο 9

Διακίνηση ζώντων δειγμάτων

1. Η διακίνηση στην Κοινότητα ζώντος δείγματος ενός από τα είδη που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α, εκτός του χώρου που αναφέρεται στην άδεια εισαγωγής ή σε κάθε άλλο πιστοποιητικό που εκδίδεται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, θα απαιτεί την προηγούμενη έγκριση ενός διαχειριστικού οργάνου του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται το σχετικό δείγμα. Στις λοιπές περιπτώσεις διακίνησης, ο υπεύθυνος της διακίνησης του δείγματος θα πρέπει ενδεχομένως να μπορεί να αποδείξει τη νόμιμη προέλευση του δείγματος.

2. Η έγκριση αυτή:

α) χορηγείται μόνο αν η αρμόδια επιστημονική αρχή του κράτους μέλους, ή, όταν η διακίνηση γίνεται προς ένα άλλο κράτος μέλος, η αρμόδια επιστημονική αρχή αυτού του άλλου κράτους μέλους, έχει βεβαιωθεί ότι ο τόπος στέγασης που προβλέπεται στον τόπο προορισμού ζώντος δείγματος είναι κατάλληλα εξοπλισμένος για τη διατήρηση του δείγματος αυτού και για την παροχή φροντίδων σε αυτό 7

β) πρέπει να επιβεβαιώνεται με την έκδοση πιστοποιητικού και

γ) κοινοποιείται, κατά περίπτωση, αμέσως σε διαχειριστικό όργανο του κράτους μέλους προς το οποίο πρέπει να αποσταλεί το δείγμα.

3. Ωστόσο, δεν απαιτείται έγκριση εάν ένα ζων ζώο πρέπει να διακινηθεί για λόγους επείγουσας κτηνιατρικής θεραπείας και επιστρέψει κατευθείαν στον εγκεκριμένο τόπο φύλαξής του.

4. Κατά τη διακίνηση, εντός της Κοινότητας, ζώντος δείγματος ενός από τα είδη που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β, ο κάτοχος του δείγματος μπορεί να το παραχωρήσει εάν ο προβλεπόμενος αποδέκτης έχει ενημερωθεί σωστά σχετικά με τις εγκαταστάσεις στέγασης, τον εξοπλισμό και τις πρακτικές που απαιτούνται ώστε να εξασφαλίζεται η φροντίδα του δείγματος.

5. Όταν ζώντα δείγματα μεταφέρονται προς την, έξω από την ή μέσα στην Κοινότητα ή φυλάσσονται επί περίοδο διαμετακόμισης ή μετεπιβίβασης, τα δείγματα αυτά πρέπει να προετοιμάζονται, να διακινούνται και να τυγχάνουν φροντίδων κατά τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι τραυματισμού, ασθενείας και κακής μεταχείρισης και, όταν πρόκειται για ζώα, σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά.

6. Δυνάμει της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 18, η Επιτροπή μπορεί να επιβάλει περιορισμούς στην κατοχή ή τη διακίνηση ζώντων δειγμάτων των ειδών των οποίων η εισαγωγή στην Κοινότητα υπόκειται σε ορισμένους περιορισμούς δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 6.

Άρθρο 10

Εκδιδόμενα πιστοποιητικά

Κατά την παραλαβή αίτησης του ενδιαφερομένου, η οποία συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα, και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις οι σχετικές με την έκδοσή τους, το διαχειριστικό όργανο ενός κράτους μέλους μπορεί να εκδώσει ένα πιστοποιητικό για τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο β), στο άρθρο 5 παραγράφοι 3 και 4, στο άρθρο 8 παράγραφος 3 και στο άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο β).

Άρθρο 11

Ισχύς και ειδικοί όροι για τις άδειες και τα πιστοποιητικά

1. Με την επιφύλαξη της ευχέρειας των κρατών μελών να λαμβάνουν ή να διατηρούν αυστηρότερα μέτρα, οι άδειες και τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών δυνάμει του παρόντος κανονισμού ισχύουν σε ολόκληρη την Κοινότητα.

2. α)Ωστόσο, κάθε άδεια ή πιστοποιητικό, καθώς και κάθε άδεια ή πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει ενός τέτοιου εγγράφου, θεωρείται άκυρο εάν μια αρμόδια αρχή ή η Επιτροπή, σε διαβούλευση με την αρμόδια αρχή που χορήγησε την άδεια ή το πιστοποιητικό, αποδείξει ότι αυτό εκδόθηκε κατόπιν εσφαλμένης κρίσεως ότι επληρούντο οι προϋποθέσεις έκδοσής του 7

β) τα δείγματα που βρίσκονται στο έδαφος κράτους μέλους και καλύπτονται από τέτοια έγγραφα κατάσχονται από τις αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους μέλους και είναι δυνατόν να δημευθούν.

3. Κάθε άδεια ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από μια αρχή δυνάμει του παρόντος κανονισμού μπορεί να συνοδεύεται από προϋποθέσεις και απαιτήσεις που επιβάλλει η εν λόγω αρχή προκειμένου να εξασφαλισθεί η τήρηση των σχετικών διατάξεων. Όταν οι εν λόγω προϋποθέσεις ή απαιτήσεις χρειάζεται να ενσωματωθούν στο υπόδειγμα των αδειών ή πιστοποιητικών, τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά.

4. Κάθε άδεια εισαγωγής που εκδίδεται βάσει αντιγράφου της αντίστοιχης άδειας εξαγωγής ή του αντίστοιχου πιστοποιητικού επανεξαγωγής ισχύει για την εισαγωγή των δειγμάτων στην Κοινότητα μόνο όταν συνοδεύεται από το πρωτότυπο της έγκυρης άδειας εξαγωγής ή του έγκυρου πιστοποιητικού επανεξαγωγής.

5, Η Επιτροπή τάσσει τις προθεσμίες που πρέπει να τηρούνται για την έκδοση των αδειών και πιστοποιητικών σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18.

Άρθρο 12

Σημεία εισαγωγής και εξαγωγής

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν τα τελωνεία στα οποία γίνονται οι επαληθεύσεις και διεκπεραιώνονται οι διατυπώσεις για την εισαγωγή στην Κοινότητα και για την εξαγωγή από την Κοινότητα, προκειμένου να δοθεί τελωνειακός προορισμός κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 δειγμάτων των ειδών που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, διευκρινίζοντας τα τελωνεία τα οποία προορίζονται ειδικά για τα ζώντα δείγματα.

2. Όλα τα τελωνεία που ορίζονται δυνάμει της παραγράφου 1 επανδρώνονται με επαρκές και κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό. Τα κράτη μέλη βεβαιώνονται ότι οι εγκαταστάσεις στέγασης συμμορφούνται προς τις διατάξεις της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας όσον αφορά τη μεταφορά και τη στέγαση ζώντων ζώων και ότι, εάν χρειάζεται, λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για τα ζώντα φυτά.

3. Όλα τα τελωνεία που ορίζονται δυνάμει της παραγράφου 1 κοινοποιούνται στην Επιτροπή η οποία δημοσιεύει το σχετικό πίνακα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

4. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και σύμφωνα με κριτήρια που καθορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 18, ένα διαχειριστικό όργανο μπορεί να επιτρέψει όπως η εισαγωγή στην Κοινότητα ή η εξαγωγή ή η επανεξαγωγή από την Κοινότητα γίνει σε τελωνείο άλλο από εκείνα που ορίζονται δυνάμει της παραγράφου 1.

5. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε στα σημεία διέλευσης των συνόρων να ενημερώνεται το κοινό για τις διατάξεις εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 13

Διαχειριστικά όργανα, επιστημονικές αρχές και άλλες αρμόδιες αρχές

1. α) Κάθε κράτος μέλος ορίζει ένα διαχειριστικό όργανο στο οποίο αναθέτει, κυρίως, την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και την επικοινωνία με την Επιτροπή 7

β) κάθε κράτος μέλος μπορεί επίσης να ορίσει συμπληρωματικά διαχειριστικά όργανα και άλλες αρμόδιες αρχές που αναλαμβάνουν να συμβάλουν στην εφαρμογή του παρόντος κανονισμού 7 στην περίπτωση αυτή, το κύριο διαχειριστικό όργανο πρέπει να παρέχει στις συμπληρωματικές αρχές όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την ορθή εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

2. Κάθε κράτος μέλος ορίζει μία ή περισσότερες επιστημονικές αρχές οι οποίες να διαθέτουν τα δέοντα προσόντα και των οποίων τα καθήκοντα πρέπει να διακρίνονται από εκείνα όλων των ορισθέντων διαχειριστικών οργάνων.

3. α) Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το αργότερο τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού το ονόματα και τις διευθύνσεις των διαχειριστικών οργάνων, των άλλων αρμόδιων αρχών που είναι εξουσιοδοτημένες να χορηγούν άδειες και πιστοποιητικά και των επιστημονικών αρχών 7 η Επιτροπή δημοσιεύει τις πληροφορίες αυτές στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εντός προθεσμίας ενός μηνός 7

β) κάθε διαχειριστικό όργανο στο οποίο αναφέρεται η παράγραφος 1 στοιχείο α) οφείλει, εφόσον του το ζητήσει η Επιτροπή, να κοινοποιεί στην Επιτροπή εντός προθεσμίας δύο μηνών, τα ονόματα και υπόδειγμα υπογραφής των προσώπων τα οποία είναι εξουσιοδοτημένα να υπογράφουν τις άδειες και τα πιστοποιητικά, καθώς και δείγμα των διαφόρων σφραγίδων ή άλλων σημάτων που χρησιμοποιούνται για τη θεώρηση της γνησιότητας των αδειών και των πιστοποιητικών 7

γ) τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή κάθε μεταβολή των πληροφοριών που έχουν ήδη διαβιβαστεί, εντός προθεσμίας δύο μηνών από τη στιγμή που ισχύει η σχετική μεταβολή.

Άρθρο 14

Έλεγχος της τήρησης των διατάξεων και έρευνες σε περίπτωση παραβάσεων

1. α) Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ελέγχουν την τήρηση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού 7

β) εάν, σε κάποια συγκεκριμένη στιγμή, οι αρμόδιες αρχές έχουν λόγους να πιστεύουν ότι οι διατάξεις αυτές δεν τηρούνται, λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την εξασφάλιση της τήρησης των εν λόγω διατάξεων ή την κίνηση δικαστικής διαδικασίας 7

γ) τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή και, προκειμένου για είδη αναγραφόμενα στα προσαρτήματα της σύμβασης, τη γραμματεία της σύμβασης για κάθε μέτρο που λαμβάνεται από τις αρμόδιες αρχές σχετικά με τις σημαντικές παραβάσεις του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των κατασχέσεων και των δημεύσεων.

2. Η Επιτροπή θα εφιστά την προσοχή των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών στα θέματα για τα οποία θεωρεί αναγκαία τη διεξαγωγή ερευνών δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή και, προκειμένου για είδη αναγραφόμενα στα προσαρτήματα της σύμβασης, τη γραμματεία της σύμβασης, για την έκβαση κάθε έρευνας, που επακολουθεί.

3. α) Συγκροτείται εκτελεστική ομάδα αποτελούμενη από τους αντιπροσώπους των αρχών κάθε κράτους μέλους που είναι υπεύθυνες για τη διασφάλιση της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος κανονισμού. Η ομάδα προεδρεύεται από τον αντιπρόσωπο της Επιτροπής 7

β) η εκτελεστική ομάδα εξετάζει τα τυχόν τεχνικά ζητήματα τα σχετικά με την εκτέλεση του παρόντος κανονισμού του οποία θέτει ο πρόεδρος, είτε με δική του πρωτοβουλία είτε έπειτα από αίτηση των μελών της ομάδας ή της επιτροπής 7

γ) η Επιτροπή διαβιβάζει τις γνώμες που διατυπώνονται στα πλαίσια της εκτελεστικής ομάδας στην επιτροπή.

Άρθρο 15

Κοινοποίηση των πληροφοριών

1. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή προβαίνουν σε αμοιβαία κοινοποίηση των πληροφοριών που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή μεριμνούν ώστε να λαμβάνεται κάθε αναγκαίο μέτρο για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού σχετικά με την εφαρμογή της σύμβασης και του παρόντος κανονισμού και των εκτελεστικών μέτρων του τελευταίου.

2. Η Επιτροπή επικοινωνεί με τη γραμματεία της σύμβασης ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική εφαρμογή της σύμβασης στο σύνολο του εδάφους στο οποίο εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός.

3. Η Επιτροπή κοινοποιεί αμέσως κάθε γνωμοδότηση της ομάδας επιστημονικής εξέτασης στα διαχειριστικά όργανα των ενδιαφερόμενων κρατών μελών.

4. α) Τα διαχειριστικά όργανα των κρατών μελών κοινοποιούν στην Επιτροπή πριν από τις 15 Ιουνίου κάθε έτους όλες τις πληροφορίες σχετικά με το προηγούμενο έτος οι οποίες είναι αναγκαίες για τη σύνταξη των εκθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο VIII παράγραφος 7 στοιχείο α) της σύμβασης, καθώς και τις αντίστοιχες πληροφορίες σχετικά με το διεθνές εμπόριο όλων των δειγμάτων των ειδών που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα Α, Β και Γ, καθώς και σχετικά με την εισαγωγή στην Κοινότητα δειγμάτων ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Δ. Οι προς κοινοποίηση πληροφορίες και ο τρόπος παρουσίασής τους καθορίζονται από την Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 7

β) με βάση τις πληροφορίες που αναφέρονται στο στοιχείο α), η Επιτροπή δημοσιεύει κάθε χρόνο, πριν από τις 31 Οκτωβρίου, στατιστική έκθεση σχετικά με την εισαγωγή στην Κοινότητα και την εξαγωγή και επανεξαγωγή από την Κοινότητα δειγμάτων των ειδών τα οποία καλύπτει ο παρών κανονισμός και διαβιβάζει στη γραμματεία της σύμβασης τις πληροφορίες σχετικά με τα είδη που καλύπτονται από τη σύμβαση.

γ) με την επιφύλαξη του άρθρου 20, τα διαχειριστικά όργανα των κρατών μελών κοινοποιούν στην Επιτροπή πριν από τις 15 Ιουνίου κάθε δεύτερου έτους, και για πρώτη φορά το 1999, όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα δύο προηγούμενα έτη οι οποίες είναι αναγκαίες για τη σύνταξη των εκθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο VIII παράγραφος 7 στοιχείο β) της σύμβασης καθώς και αντίστοιχες πληροφορίες για τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού που δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της σύμβασης. Οι πληροφορίες που πρέπει να κοινοποιούνται καθώς και η μορφή της παρουσίασής τους καθορίζονται από την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 7

δ) με βάση της πληροφορίες που προβλέπονται στο στοιχείο γ), η Επιτροπή συντάσσει κάθε δεύτερο χρόνο πριν από τις 31 Οκτωβρίου, και για πρώτη φορά το 1999, έκθεση σχετικά με την εφαρμογή και την εκτέλεση του παρόντος κανονισμού.

5. Με σκοπό την προετοιμασία των τροποποιήσεων των παραρτημάτων, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών κοινοποιούν στην Επιτροπή όλες τις σχετικές πληροφορίες. Η Επιτροπή θα διευκρινίσει ποιες είναι οι απαιτούμενες πληροφορίες, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18.

6. Με την επιφύλαξη της οδηγίας 90/313/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 7ης Ιουνίου 1990, σχετικά με την ελεύθερη πληροφόρηση για θέματα περιβάλλοντος (7), η Επιτροπή λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών που λαμβάνει κατ' εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 16

Κυρώσεις

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να επιβάλλονται κυρώσεις τουλάχιστον για τις ακόλουθες παραβάσεις του παρόντος κανονισμού:

α) εισαγωγή στην Κοινότητα ή εξαγωγή ή επανεξαγωγή από την Κοινότητα δειγμάτων χωρίς την κατάλληλη άδεια ή το κατάλληλο πιστοποιητικό, ή με άδεια ή πιστοποιητικό που είναι ψευδές, πλαστό, άκυρο ή έχει τροποποιηθεί χωρίς την έγκριση της αρχής που το εξέδωσε 7

β) μη συμμόρφωση προς τις προϋποθέσεις που αναγράφονται σε άδεια ή πιστοποιητικό που εκδίδεται δυνάμει του παρόντος κανονισμού 7

γ) σύνταξη ψευδούς δήλωσης ή ηθελημένη παροχή ψευδών πληροφοριών με σκοπό την έκδοση αδείας ή πιστοποιητικού 7

δ) χρησιμοποίηση αδείας ή πιστοποιητικού που είναι ψευδές, πλαστό, άκυρο ή τροποποιημένο χωρίς έγκριση, με στόχο την έκδοση κοινοτικής αδείας ή πιστοποιητικού ή για κάθε άλλο επίσημο σκοπό σχετιζόμενο με τον παρόντα κανονισμό 7

ε) απουσία κοινοποίησης ή σύνταξη ψευδούς κοινοποίησης εισαγωγής 7

στ) μεταφορά ζώντων δειγμάτων χωρίς επαρκή προετοιμασία για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων τραυματισμών, ασθένειας ή κακής μεταχείρισης 7

ζ) χρησιμοποίηση δειγμάτων ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους που περιλαμβάνονται στην έγκριση που δόθηκε κατά την έκδοση της άδειας εισαγωγής ή μεταγενέστερα 7

η) εμπόριο τεχνητώς αναπαραχθέντων φυτών κατά παράβαση των διατάξεων που θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 1 στοιχείο β) 7

θ) μεταφορά δειγμάτων προς ή από την Κοινότητα, και διαμετακόμιση δειγμάτων μέσω του εδάφους της Κοινότητας χωρίς αυτά να συνοδεύονται από την ενδεδειγμένη ή πιστοποιητικό που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και, στην περίπτωση εξαγωγής ή επανεξαγωγής από τρίτη χώρα που είναι συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της εν λόγω σύμβασης, ή χωρίς ικανοποιητική απόδειξη της ύπαρξης μιας τέτοιας αδείας ή ενός τέτοιου πιστοποιητικού 7

ια) αγορά, προσφορά προς αγορά, απόκτηση για εμπορικούς λόγους, χρήση για εμπορικούς σκοπούς, έκθεση στο κοινό για εμπορικούς σκοπούς, πώληση, κατοχή για πώληση, προσφορά προς πώληση και μεταφορά προς πώληση δειγμάτων κατά παράβαση του άρθρου 8 7

ιβ) χρησιμοποίηση άδειας ή πιστοποιητικού για δείγμα άλλο από εκείνο για το οποίο εκδόθηκε 7

ιγ) πλαστογράφηση ή τροποποίηση άδειας ή πιστοποιητικού που έχει εκδοθεί δυνάμει του παρόντος κανονισμού 7

ιδ) παράληψη κοινοποίησης των απορριφθεισών αιτήσεων εισαγωγής στην Κοινότητα, εξαγωγής ή επανεξαγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3.

2. Τα μέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 1 είναι ανάλογα με τη φύση και τη σοβαρότητα της παράβασης και περιλαμβάνουν διατάξεις σχετικές με την κατάσχεση και, ενδεχομένως, τη δήμευση των δειγμάτων.

3. Σε περίπτωση δήμευσης ενός δείγματος, το εν λόγω δείγμα ανατίθεται στην φροντίδα αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους που προέβη στη δήμευση, η οποία:

α) οφείλει, έπειτα από διαβούλευση με επιστημονική αρχή του οικείου κράτους μέλους, να τοποθετήσει ή να μεταβιβάσει το δείγμα υπό συνθήκες που κρίνονται ενδεδειγμένες και σύμφωνες με τους στόχους και τις διατάξεις της σύμβασης και του παρόντος κανονισμού και

β) στην περίπτωση ζώντος δείγματος που εισήχθη στην Κοινότητα, μπορεί, έπειτα από διαβούλευση με τη χώρα εξαγωγής, να επιστρέψει το δείγμα στην εν λόγω χώρα, με δαπάνη του καταδικασθέντος προσώπου.

4. Όταν ένα ζων δείγμα ενός από τα είδη που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β ή Γ φθάνει σε σημείο εισόδου στην Κοινότητα χωρίς να είναι εφοδιασμένο με την ενδεδειγμένη έγκυρη άδεια ή πιστοποιητικό, πρέπει να κατασχεθεί και μπορεί να δημευθεί ή, εάν ο παραλήπτης αρνηθεί να αναγνωρίσει το δείγμα, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για το σημείο εισόδου, μπορούν, κατά περίπτωση, να αρνηθούν να δεχθούν το αποστελλόμενο δείγμα και να απαιτήσουν από το μεταφορέα να επιστρέψει το δείγμα στον τόπο από τον οποίο απεστάλη.

Άρθρο 17

Η ομάδα επιστημονικής εξέτασης

1. Συνιστάται ομάδα επιστημονικής εξέτασης αποτελούμενη από αντιπροσώπους της επιστημονικής αρχής (ή των επιστημονικών αρχών) κάθε κράτους μέλους, η οποία προεδρεύεται από τον αντιπρόσωπο της Επιτροπής.

2. α) Η ομάδα επιστημονικής εξέτασης μελετά όλα τα ζητήματα επιστημονικής φύσης που έχουν σχέση με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού -ιδίως τα σχετικά με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α), παράγραφος 2 στοιχείο α) και παράγραφος 6- και της υποβάλλονται από τον πρόεδρό της, είτε με δική του πρωτοβουλία είτε έπειτα από αίτημα των μελών της ομάδας, ή της επιτροπής 7

β) η Επιτροπή κοινοποιεί τις γνώμες της ομάδας επιστημονικής εξέτασης στην επιτροπή.

Άρθρο 18

Η επιτροπή

1. Η Επιτροπή επικουρείται από μία επιτροπή την οποία αποτελούν αντιπρόσωποι των κρατών μελών και της οποίας προεδρεύει ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής.

Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην επιτροπή σχέδιο των μέτρων που πρόκειται να ληφθούν. Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της για το σχέδιο αυτό μέσα σε προθεσμία που μπορεί να ορίσει ο πρόεδρος ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος. Αποφασίζει, με την πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 148 παράγραφος 2 της συνθήκης για την έκδοση των αποφάσεων που καλείται να λάβει το Συμβούλιο βάσει πρότασης της Επιτροπής. Κατά την ψηφοφορία στην επιτροπή, οι ψήφοι των αντιπροσώπων των κρατών μελών σταθμίζονται σύμφωνα με το προαναφερόμενο άρθρο. Ο πρόεδρος δεν λαμβάνει μέρος στην ψηφοφορία.

Η Επιτροπή θεσπίζει τα σχεδιαζόμενα μέτρα, όταν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής.

Όταν τα προτεινόμενα μέτρα δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής, ή ελλείψει γνώμης, η Επιτροπή υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση στο Συμβούλιο πρόταση σχετικά με τα ληπτέα μέτρα. Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.

2. Προκειμένου για καθήκοντα της επιτροπής που αναφέρονται στο άρθρο 19 σημεία 1 και 2, εάν το Συμβούλιο δεν αποφασίσει εντός των τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής της πρότασης, τα προτεινόμενα μέτρα θεσπίζονται από την Επιτροπή.

3. Προκειμένου για καθήκοντα της επιτροπής που αναφέρονται στο άρθρο 19 σημεία 3 και 4, εάν το Συμβούλιο δεν αποφασίσει εντός τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής της πρότασης, τα προτεινόμενα μέτρα θεσπίζονται από την Επιτροπή, εκτός αν το Συμβούλιο έχει αποφασίσει, με απλή πλειοψηφία, ότι αντιτίθεται προς τα εν λόγω μέτρα.

Άρθρο 19

Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 18, η Επιτροπή:

1. θεσπίζει ενιαίες διατάξεις και κριτήρια όσον αφορά:

i) την έκδοση, την ισχύ και τη χρήση των εγγράφων τα οποία αναφέρονται στα άρθρα 4, 5, στο άρθρο 7 παράγραφος 4 και το άρθρο 10 7 προσδιορίζει τη μορφή τους 7

ii) τη χρήση των φυτοϋγειονομικών πιστοποιητικών 7

iii) την καθιέρωση, εφ' όσον είναι αναγκαίο, διαδικασιών σήμανσης των δειγμάτων για ευκολότερη αναγνώρισή τους και τήρηση των διατάξεων 7

2. θεσπίζει τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφοι 6 και 7 7 στο άρθρο 5 παράγραφοι 5 και 7 στοιχείο β) 7 στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο γ), παράγραφος 2 στοιχείο γ) και παράγραφος 3 7 στο άρθρο 8 παράγραφος 4 7 στο άρθρο 9 παράγραφος 6 7 στο άρθρο 11 παράγραφος 5 7 στο άρθρο 15 παράγραφος 4 στοιχεία α) και γ) και παράγραφος 5 και στο άρθρο 21 παράγραφος 3 7

3. προβαίνει σε τροποποίηση των παραρτημάτων Α έως Δ, με εξαίρεση τις τροποποιήσεις του παραρτήματος Α που δεν απορρέουν από τις αποφάσεις της διάσκεψης των συμβαλλομένων μερών της σύμβασης 7

4. θεσπίζει, όταν είναι αναγκαίο, συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των ψηφισμάτων της διάσκεψης των συμβαλλομένων μερών της σύμβασης, των αποφάσεων ή συστάσεων της μόνιμης επιτροπής της σύμβασης και των συστάσεων της γραμματείας της σύμβασης.

Άρθρο 20

Τελικές διατάξεις

Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή και στη γραμματεία της σύμβασης τις ειδικές διατάξεις που θεσπίζει για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, καθώς και όλα τα νομικά μέσα που χρησιμοποιεί και τα μέτρα που λαμβάνει για την εφαρμογή και την εκτέλεσή του.

Η Επιτροπή κοινοποιεί τις πληροφορίες αυτές στα άλλα κράτη μέλη.

Άρθρο 21

1. Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3626/82 καταργείται.

2. Όσο δεν έχουν ακόμη θεσπισθεί τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 19 σημεία 1 και 2, τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν ή να συνεχίζουν να εφαρμόζουν τα μέτρα που έχουν λάβει σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3626/82 και τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3418/83 της Επιτροπής, της 28ης Νοεμβρίου 1983, για τη θέσπιση των διατάξεων σχετικά με την ομοιόμορφη έκδοση και χρήση των εγγράφων που απαιτούνται για την εφαρμογή στην Κοινότητα της σύμβασης για το διεθνές εμπόριο των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση (8).

3. Δύο μήνες πριν από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 και σε συνενόηση με την ομάδα επιστημονικής εξέτασης:

α) πρέπει να επαληθεύσει ότι κανένα στοιχείο δεν δικαιολογεί περιορισμούς στην εισαγωγή στην Κοινότητα των ειδών του παραρτήματος Γ 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3626/82 που δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α του παρόντος κανονισμού 7

β) θα θεσπίσει κανονισμό για την μετατροπή του παραρτήματος Δ σε αντιπροσωπευτικό κατάλογο των ειδών που πληρούν τα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο α).

Άρθρο 22

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει από την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιουνίου 1997.

Τα άρθρα 12, 13, 14 παράγραφος 3, 16, 17, 18, 19 και 21 παράγραφος 3 εφαρμόζονται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 1996.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

B. HOWLIN

(1) ΕΕ αριθ. C 26 της 3. 2. 1992, σ. 1 και ΕΕ αριθ. C 131 της 12. 5. 1994, σ. 1.

(2) ΕΕ αριθ. C 223 της 31. 8. 1992, σ. 19.

(3) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 1995 (ΕΕ αριθ. C 17 της 22. 1. 1996, σ. 430) 7 κοινή θέση του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 1996 (ΕΕ αριθ. C 196 της 6. 7. 1996, σ. 58) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 1996 (ΕΕ αριθ. C 320 της 28. 10. 1996).

(4) ΕΕ αριθ. L 384 της 31. 12. 1982, σ. 1 7 κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 558/95 της Επιτροπής (ΕΕ αριθ. L 57 της 15. 3. 1995, σ. 1).

(5) ΕΕ αριθ. L 302 της 19. 10. 1992, σ. 1 7 κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 1994.

(6) ΕΕ αριθ. L 358 της 18. 12. 1986, σ. 1.

(7) ΕΕ αριθ. L 158 της 23. 6. 1990, σ. 56.

(8) ΕΕ αριθ. L 344 της 7. 12. 1983, σ. 1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Σημειώσεις για την ερμηνεία των παραρτημάτων

1. Τα είδη που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα Α, Β, Γ και Δ αναφέρονται:

α) με την ονομασία του είδους ή

β) με το σύνολο των ειδών που ανήκουν σε ανώτερη ταξινομική κατηγορία ή σε ορισμένο τμήμα της εν λόγω ταξινομικής κατηγορίας.

2. Η σύντμηση «spp.» δηλώνει όλα τα είδη μιας ανώτερης ταξινομικής κατηγορίας.

3. Άλλες αναφορές σε ταξινομικές κατηγορίες ανώτερες του είδους γίνονται μόνο για πληροφόρηση ή ταξινόμηση.

4. Τα ονόματα των ειδών με έντονους χαρακτήρες στο παράρτημα Α περιλαμβάνονται σύμφωνα με το καθεστώς προστασίας τους, όπως καθορίζεται στην οδηγία 79/409/ΕΟΚ (1) («οδηγία για τα πτηνά») ή την οδηγία 92/43/ΕΟΚ (2) («οδηγία για τους βιοτόπους»).

5. Η σύντμηση «p.e.» χρησιμοποιείται για να δηλωθούν τα είδη που ενδεχομένως έχουν εξαφανιστεί.

6. Ένας αστερίσκος «(*)» μετά την ονομασία του είδους ή της ανώτερης ταξινομικής κατηγορίας, δηλώνει ότι ένας ή περισσότεροι γεωγραφικά χωρισμένοι πληθυσμοί, υποείδη ή είδη του εν λόγω είδους ή της ταξινομικής κατηγορίας περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και εξαιρούνται του παραρτήματος Β.

7. Δύο αστερίσκοι «(**)» μετά την ονομασία ενός είδους ή μιας ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας δηλώνουν ότι ένας ή περισσότεροι γεωγραφικά χωρισμένοι πληθυσμοί,υποείδη ή είδη του εν λόγω είδους ή της ταξινομικής κατηγορίας περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β και εξαιρούνται του παραρτήματος Α.

8. Τα σύμβολα «(I)», «(II)» και «(III)» και το σύμβολο «Χ» πριν από τον αριθμό που τοποθετείται μετά την ονομασία ενός είδους ή μιας ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας παραπέμπουν στα προσαρτήματα της σύμβασης στα οποία τα υπόψη είδη αναγράφονται, όπως αναφέρεται στις σημειώσεις 9 έως 12. Εάν δεν υπάρχει καμιά από τις ενδείξεις αυτές, τα εν λόγω είδη δεν περιλαμβάνονται στα προσαρτήματα της σύμβασης.

9. Το σύμβολο (I) μετά το όνομα ενός είδους ή μιας ανώτερης ταξινομικής κατηγορίας δηλώνει ότι το εν λόγω είδος ή η ταξινομική κατηγορία περιλαμβάνονται στο προσάρτημα I της σύμβασης.

10. Το σύμβολο (II) μετά την ονομασία του είδους ή της ανώτερης ταξινομικής κατηγορίας δηλώνει ότι το εν λόγω είδος ή η υψηλότερη ταξινομική κατηγορία περιλαμβάνονται στο προσάρτημα II της σύμβασης.

11. Το σύμβολο (III) μετά την ονομασία του είδους ή της ανώτερης ταξινομικής κατηγορίας δηλώνει ότι αυτά περιλαμβάνονται στο προσάρτημα III της σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή η χώρα για λογαριασμό της οποίας το είδος ή η ανώτερη ταξινομική κατηγορία περιλαμβάνονται στο προσάρτημα III αναφέρεται επίσης με κωδικό δύο γραμμάτων ως εξής: BW (Μποτσουάνα), CA (Καναδάς), CO (Κολομβία), CR (Κοσταρίκα), GH (Γκάνα), GT (Γουατεμάλα), HN (Ονδούρα), IN (Ινδία), MY (Μαλαισία), MU (Μαυρίκιος), NP (Νεπάλ), TN (Τυνησία) και UY (Ουρουγουάη).

12. Το σύμβολο «Χ» πριν από τον αριθμό που συνοδεύει την ονομασία του είδους ή της ανώτερης ταξινομικής κατηγορίας στο παράρτημα Α ή Β δηλώνει ότι ορισμένοι γεωγραφικά χωρισμένοι πληθυσμοί, είδη, ομάδες ειδών ή οικογένειες του εν λόγω είδους ή της ταξινομικής κατηγορίας περιλαμβάνονται στο προσάρτημα I, II ή III της σύμβασης, ως εξής:

Χ701 Το είδος περιλαμβάνεται στο προσάρτημα II, αλλά το υποείδος Cercocebus galeritus galeritus περιλαμβάνεται στο προσάρτημα I.

Χ702 Το είδος περιλαμβάνεται στο προσάρτημα II, αλλά το υποείδος kirkii (ή colobus bodius kirkii) περιλαμβάνεται στο προσάρτημα I.

Χ703 Όλα τα είδη περιλαμβάνονται στο προσάρτημα II εκτός των Lipotes vexillifer, Platanista spp., Bernardius spp., Hyperoodon spp., Physeter catodon (συμπεριλαμβανομένου του συνωνύμου Physeter macrocephalus), Sotalia spp., Sousa spp., Neophocaena phocaenoides, Phocoena sinus,Eschrichtius robustus (συμπεριλαμβανομένου του συνωνύμου Eschrichtius glaucus), Balaenoptera spp. (εξαιρουμένου του πληθυσμού της Δυτικής Γροιλανδίας της Balaenoptera acutorostrata), Megaptera novaengliae, Eubalaena spp. (που περιλαμβανόταν παλαιότερα στο γένος Balaena) και Caperea marginata τα οποία περιλαμβάνονται στο προσάρτημα I. Τα δείγματα των ειδών του προσαρτήματος II της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων και των παραγωγών εκτός από τα προϊόντα κρέατος για εμπορικούς σκοπούς, τα οποία λαμβάνονται από το λαό της Γροιλανδίας βάσει αδείας που χορηγείται από τη σχετική αρμόδια αρχή, αντιμετωπίζονται ως εάν ανήκαν στο παράρτημα Β.

Χ704 Οι πληθυσμοί του Μπουτάν, της Ινδίας, του Νεπάλ και του Πακιστάν παρατίθενται στο προσάρτημα I, οι λοιποί πληθυσμοί παρατίθενται στο παράρτημα II.

Χ705 Πληθυσμοί του Μπουτάν, της Κίνας, του Μεξικού και της Μογγολίας και το υποείδος isabellinus που περιλαμβάνεται στο προσάρτημα I, εκτός από τους πληθυσμούς και τα υποείδη του παραρτήματος II.

Χ706 Το είδος περιλαμβάνεται στο προσάρτημα I, εξαιρουμένου του πληθυσμού της Αυστραλίας ο οποίος περιλαμβάνεται στο προσάρτημα II.

Χ707 Τα Trichechus inunquis και Trichechus manatus περιλαμβάνονται στο προσάρτημα I. Το Trichechus senegalensis περιλαμβάνεται στο προσάρτημα II.

Χ708 Το είδος περιλαμβάνεται στο προσάρτημα II αλλά το υποείδος Equus hemonius hemonius περιλαμβάνεται στο προσάρτημα I.

Χ709 Τα Haliaetus albicilla και H. leucocephalus περιλαμβάνονται στο προσάρτημα I, τα άλλα δε είδη στο προσάρτημα II.

Χ710 Τα ακόλουθα είδη περιλαμβάνονται στο προσάρτημα III: Crax daubentoni και Crax globulosa για την Κολομβία και Crax rubra για την Κολομβία, την Κόστα Ρίκα, τη Γουατεμάλα και την Ονδούρα.

Χ711 Το Pauxi pauxi περιλαμβάνεται στο προσάρτημα III για την Κολομβία.

Χ712 Το είδος περιλαμβάνεται στο προσάρτημα II αλλά τα υποείδη Grus canadensis nesiotes και Grus canadensis pulla περιλαμβάνονται στο προσάρτημα I.

Χ713 Το Mantella aurantiaca περιλαμβάνεται στο προσάρτημα II.

13. Το σύμβολο « » πριν από τον αριθμό που συνοδεύει την ονομασία είδους ή ανώτερης ταξινομικής κατηγορίας σημαίνει ότι γεωγραφικά διαχωρισμένοι πληθυσμοί, είδη, ομάδες ειδών, ή οικογένειες του εν λόγω είδους ή της εν λόγω ταξινομικής κατηγορίας εξαιρούνται από το συγκεκριμένο προσάρτημα ως εξής:

101 Πληθυσμοί της Ισπανίας βόρεια του Duero, ελληνικοί πληθυσμοί βόρεια του 39ου παραλλήλου

102 Πληθυσμός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής

103 - Χιλή: μέρος του πληθυσμού του Parinacota, η περιοχή του Tarapacα

- Περού: όλος ο πληθυσμός

104 Πληθυσμοί του Αφγανιστάν, του Μπουτάν, της Ινδίας, του Μιανμάρ, του Νεπάλ και του Πακιστάν

105 Cathartidae

106 Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus και Psittacula krameri

107 Πληθυσμός του Ισημερινού, βάσει μηδενικών εξαγωγικών ποσοστώσεων κατά το 1995 και 1996, στη συνέχεια δε ετήσιων εξαγωγικών ποσοστώσεων που εγκρίνονται από τη γραμματεία της CITES και το IUCN/SSC-Crocodile Specialist Group

108 Πληθυσμοί της Μποτσουάνα, της Αιθιοπίας, της Κένυας, του Μαλάουι, της Μοζαμβίκης, της Νότιας Αφρικής, της Ηνωμένης Δημοκρατίας της Τανζανίας, της Ζάμπια και του Ζιμπάμπουε και πληθυσμοί των ακόλουθων χωρών βάσει των αναφερόμενων ετήσιων εξαγωγικών ποσοστώσεων:

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

Εκτός από τα εκτρεφόμενα δείγματα, η Ηνωμένη Δημοκρατία της Τανζανίας θα επιτρέψει την εξαγωγή το πολύ 1 100 άγριων δειγμάτων (συμπεριλαμβανομένων 100 θηρευτικών τροπαίων) κατά το 1995 και το 1996, και έναν αριθμό που θα εγκριθεί από τη γραμματεία της CITES και το IUCN/SSC-Crocodile Specialist Group κατά το 1997

109 Πληθυσμοί της Αυστραλίας, της Ινδονησίας και της Παπουασίας-Νέας Γουινέας

110 Πληθυσμοί της Χιλής

111 Όλα τα μη σαρκώδη είδη

112 Aloe vera 7 αναφερόμενο και ως Aloe barbadsensis.

14. Το σύμβολο «+» πριν από τον αριθμό που συνοδεύει την ονομασία είδους ή ανώτερης ταξινομικής κατηγορίας σημαίνει ότι μόνο γεωγραφικά διαχωρισμένοι πληθυσμοί, υποείδη ή είδη του εν λόγω είδους ή της εν λόγω ταξινομικής κατηγορίας περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο προσάρτημα ως εξής:

+201 Πληθυσμοί της Ισπανίας βόρεια του Duero, ελληνικοί πληθυσμοί βόρεια του 39ου παραλλήλου

+202 Πληθυσμός του Καμερούν και της Νιγηρίας

+203 Πληθυσμός της Ασίας

+204 Πληθυσμός της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής

+205 Πληθυσμοί του Μπανγκλαντές, της Ινδίας και της Ταϊλάνδης

+206 Πληθυσμός της Ινδίας

+207 - Χιλή: μέρος του πληθυσμού του Parinacota, η περιοχή του Tarapacα

- Περού: όλος ο πληθυσμός

+208 Πληθυσμοί του Αφγανιστάν, του Μπουτάν, της Ινδίας, του Μιανμάρ, του Νεπάλ και του Πακιστάν

+209 Πληθυσμοί του Μεξικού

+210 Πληθυσμοί της Αλγερίας, της Μπουρκίνα Φάσο, του Καμερούν, της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, του Τσαντ, του Μαλί, της Μαυριτανίας, του Μαρόκου, του Νίγηρα, της Νιγηρίας, της Σενεγάλης και του Σουδάν

+211 Πληθυσμός των Σεϋχελλών

+212 Πληθυσμός της Ευρώπης, εκτός από την περιοχή που συνιστούσε παλαιότερα την ΕΣΣΔ

+213 Όλα τα είδη της Νέας Ζηλανδίας

+214 Πληθυσμός της Χιλής

+215 Όλοι οι πληθυσμοί του είδους στην Αμερικανική Ήπειρο

15. Το σύμβολο «=» πριν από τον αριθμό που συνοδεύει την ονομασία είδους ή ανώτερης ταξινομικής κατηγορίας σημαίνει ότι η ονομασία του εν λόγω είδους ή της εν λόγω ταξινομικής κατηγορίας πρέπει να ερμηνευθεί ως εξής:

=301 Γνωστό και ως Phalanger maculatus

=302 Γνωστό και ως Vampyros lineatus

=303 Περιλαμβάνεται η οικογένεια Tupaiidae

=304 Υπαγόμενο παλαιότερα στην οικογένεια Lemuridae

=305 Υπαγόμενο παλαιότερα ως υποείδος του Callithris jacchus

=306 Περιλαμβάνει το συνώνυμο γένους Leontideus

=307 Υπαγόμενο παλαιότερα στο είδος Saguinus oedipus

=308 Υπαγόμενο παλαιότερα ως Alouatta palliata (villosa)

=309 Περιλαμβάνεται το συνώνυμο Cercopithecus roloway

=310 Υπαγόμενο παλαιότερα στο γένος Papio

=311 Περιλαμβάνει το συνώνυμο γένους Simias

=312 Περιλαμβάνει το συνώνυμο Colobus badius rufomitratus

=313 Περιλαμβάνει το συνώνυμο γένους Rhinopithecus

=314 Γνωστό και ως Presbytis entellus

=315 Γνωστό και ως Presbytis geei και Semnopithecus geei

=316 Γνωστό και ως Presbytis pileata και Semnopithecus pileatus

=317 Υπαγόμενο παλαιότερα στο Tamandua tetradactyla (εν μέρει)

=318 Περιλαμβάνονται τα συνώνυμα Bradypus boliviensis και Bradypus griseus

=319 Περιλαμβάνεται το συνώνυμο Cabassous gymnurus

=320 Περιλαμβάνεται το συνώνυμο Priodontes giganteus

=321 Περιλαμβάνεται το συνώνυμο γένους Coendou

=322 Περιλαμβάνεται το συνώνυμο γένους Cuniculus

=323 Υπαγόμενο παλαιότερα στο γένος Dusicyon

=324 Περιλαμβάνεται το συνώνυμο Dusicyon fulvipes

=325 Περιλαμβάνεται το συνώνυμο γένους Fennecus

=326 Γνωστό και ως Selenarctos thibetanus

=327 Υπαγόμενο παλαιότερα στο Nasua nasua

=328 Γνωστό και ως Aonyx microdon ή Paraonyx microdon

=329 Περιλαμβάνεται το συνώνυμο Galictis allamandi

=330 Υπαγόμενο παλαιότερα στο γένος Lutra

=331 Υπαγόμενο παλαιότερα στο γένος Lutra, περιλαμβάνονται τα συνώνυμα Lutra annectens, Lutra enudris, Lutra incarum και Lutra platensis

=332 Περιλαμβάνεται το συνώνυμο γένους Viverra

=333 Περιλαμβάνεται το συνώνυμο Eupleres major

=334 Υπαγόμενο παλαιότερα στο Viverra megaspila

=335 Υπαγόμενο παλαιότερα στο Herpestes fuscus

=336 Υπαγόμενο παλαιότερα στο Herpestes auropunctatus

=337 Γνωστό και ως Hyaena brunnea

=338 Γνωστό και ως Felis caracal και Lynx caracal

=339 Υπαγόμενο παλαιότερα στο γένος Felis

=340 Γνωστό και ως Felis pardina ή Felis lynx pardina

=341 Υπαγόμενο παλαιότερα στο γένος Panthera

=342 Γνωστό και ως Equus asinus

=343 Υπαγόμενο παλαιότερα στο είδος Equus hemionus

=344 Γνωστό και ως Equus caballus przewalskii

=345 Γνωστό και ως Choeropsis liberiensis

=346 Γνωστό και ως Cervus porcinus annamiticus

=347 Γνωστό και ως Cervus porcinus calamianensis

=348 Γνωστό και ως Cervus porcinus kuhlii

=349 Γνωστό και ως Cervus dama mesopotamicus

=350 Περιλαμβάνεται το συνώνυμο Bos frontalis

=351 Περιλαμβάνεται το συνώνυμο Bos grunniens

=352 Περιλαμβάνεται το συνώνυμο γένους Novibos

=353 Υπαγόμενο παλαιότερα στο Bubalus bubalis (κατοικίδια μορφή)

=354 Περιλαμβάνεται το συνώνυμο γένους Anoa

=355 Γνωστό και ως Damaliscus dorcas dorcas

=356 Υπαγόμενο παλαιότερα στο είδος Naemorhedus goral

=357 Γνωστό και ως Capricornis sumatraensis

=358 Περιλαμβάνεται το συνώνυμο Oryx tao

=359 Περιλαμβάνεται το συνώνυμο Ovis aries ophion

=360 Γνωστό και ως Rupicapra rupicapra ornata

=361 Γνωστό και ως Boocercus eurycerus 7 περιλαμβάνεται το συνώνυμο γένους Taurotragus

=362 Γνωστό και ως Pterocnemia pennata

=363 Γνωστό και ως Sula abbotti

=364 Γνωστό και ως Ardeola ibis

=365 Γνωστό και ως Egretta alba

=366 Γνωστό και ως Ciconia ciconia boyciana

=367 Γνωστό και ως Hagedashia hagedash

=368 Γνωστό και ως Lampribis rara

=369 Περιλαμβάνονται τα συνώνυμα Anas chlorotis και Anas nesiotis

=370 Γνωστό και ως Spatula clypeata

=371 Γνωστό και ως Anas platyrhynchos laysanensis

=372 Πιθανώς υβρίδιο μεταξύ Anas platyrhynchos και Anas superciliosa

=373 Γνωστό και ως Nyroca nyroca

=374 Περιλαμβάνεται το συνώνυμο Dendrocygna fulva

=375 Γνωστό και ως Cairina hartlaubii

=376 Γνωστό και ως Aquila heliaca adalberti

=377 Γνωστό και ως Chondrohierax wilsonii

=378 Γνωστό και ως Falco peregrinus babylonicus και Falco peregrinus pelegrinoides

=379 Γνωστό και ως Crax mitu mitu

=380 Υπαγόμενο παλαιότερα στο γένος Crax

=381 Υπαγόμενο παλαιότερα στο γένος Aburria

=382 Υπαγόμενο παλαιότερα στο Arborophila brunneopectus (εν μέρει)

=383 Υπαγόμενο παλαιότερα στο είδος Crossoptilon crossoptilon

=384 Υπαγόμενο παλαιότερα στο είδος Polyplectron malacense

=385 Περιλαμβάνεται το συνώνυμο Rheinardia nigrescens

=386 Γνωστό και ως Tricholimnas sylvestris

=387 Γνωστό και ως Choriotis nigriceps

=388 Γνωστό και ως Houbaropsis bengalensis

=389 Γνωστό και ως Turturoena iriditorques 7 υπαγόμενο παλαιότερα στο Columba malherbii (εν μέρει)

=390 Γνωστό και ως Nesoenas mayeri

=391 Υπαγόμενο παλαιότερα στο Treron australis (εν μέρει)

=392 Γνωστό και ως Calopelia brehmeri 7 περιλαμβάνεται το συνώνυμο Calopelia puella

=393 Γνωστό και ως Tympanistria tympanistria

=394 Γνωστό και ως Amazona dufresniana rhodocorytha

=395 Διατίθεται συχνά στο εμπόριο με την εσφαλμένη ονομασία Ara caninde

=396 Γνωστό και ως Cyanoramphus novaezelandiae cookii

=397 Γνωστό και ως Opopsitta diophthalma coxeni

=398 Γνωστό και ως Pezoporus occidentalis

=399 Υπαγόμενο παλαιότερα στο είδος Psephotus chrysopterygius

=400 Γνωστό και ως Psittacula krameri echo

=401 Υπαγόμενο παλαιότερα στο γένος Gallirex 7 αναφέρεται και ως Tauraco porphyreolophus

=402 Γνωστό και ως Otus gurneyi

=403 Γνωστό και ως Ninox novaeseelandiae royana

=404 Γνωστό και ως Strix ulula

=405 Υπαγόμενο παλαιότερα στο γένος Glaucis

=406 Περιλαμβάνεται το συνώνυμο γένους Ptilolaemus

=407 Υπαγόμενο παλαιότερα στο γένος Rhinoplax

=408 Γνωστό και ως Pitta brachyura nympha

=409 Γνωστό και ως Muscicapa ruecki ή Niltava ruecki

=410 Γνωστό και ως Dasyornis brachypterus longirostris

=411 Γνωστό και ως Tchitrea bourbonnensis

=412 Γνωστό και ως Meliphaga cassidix

=413 Υπαγόμενο παλαιότερα στο γένος Spinus

=414 Υπαγόμενο παλαιότερα στο Serinus gularis (εν μέρει)

=415 Γνωστό και ως Estrilda subflava ή Sporaeginthus subflavus

=416 Υπαγόμενο παλαιότερα στο Lagonosticta larvata (εν μέρει)

=417 Περιλαμβάνεται το συνώνυμο γένους Spermestes

=418 Γνωστό και ως Euodice cantans 7 υπαγόμενο παλαιότερα στο Lonchura malabarica (εν μέρει)

=419 Γνωστό και ως Hypargos nitidulus

=420 Υπαγόμενο παλαιότερα στο Parmoptila woodhousei (εν μέρει)

=421 Περιλαμβάνονται τα συνώνυμα Pyrenestes frommi και Pyrenestes rothschildi

=422 Γνωστό και ως Estrilda bengala

=423 Γνωστό και ως Malimbus rubriceps και Anaplectes melanotis

=424 Γνωστό και ως Coliuspasser ardens

=425 Υπαγόμενο παλαιότερα στο Euplectes orix (εν μέρει)

=426 Γνωστό και ως Coliuspasser macrourus

=427 Γνωστό και ως Ploceus superciliosus

=428 Περιλαμβάνεται το συνώνυμο Ploceus nigriceps

=429 Γνωστό και ως Sitagra luteola

=430 Γνωστό και ως Sitagra melanocephala

=431 Υπαγόμενο παλαιότερα στο Ploceus velatus

=432 Γνωστό και ως Hypochera chalybeata 7 περιλαμβάνονται τα συνώνυμα Vidua amauropteryx, Vidua centralis, Vidua neumanni, Vidua okavangoensis και Vidua ultramarina

=433 Υπαγόμενο παλαιότερα στο Vidua paradisaea (εν μέρει)

=434 Περιλαμβάνεται το συνώνυμο Cuora criskarannarum

=435 Υπαγόμενο παλαιότερα στο Kachuga tecta tecta

=436 Περιλαμβάνονται τα συνώνυμα γένους Nicoria και Geoemyda (εν μέρει)

=437 Γνωστό και ως Chrysemys scripta elegans

=438 Γνωστό και ως Geochelone elephantopus 7 γνωστό και ως γένος Testudo

=439 Γνωστό και ως γένος Testudo

=440 Γνωστό και ως γένος Aspideretes

=441 Υπαγόμενο παλαιότερα στο Podocnemis spp.

=442 Γνωστό και ως Pelusios subniger

=443 Περιλαμβάνονται τα Alligatoridae, Crocodylidae και τα Gavialidae και το Gavialidae

=444 Γνωστό και ως Crocodylus mindorensis

=445 Υπαγόμενο παλαιότερα στο Chamaeleo spp.

=446 Γνωστό και ως Constrictor constrictor occidentalis

=447 Περιλαμβάνεται το συνώνυμο Python molurus pimbura

=448 Περιλαμβάνεται το συνώνυμο Pseudoboa cloelia

=449 Γνωστό και ως Hydrodynastes gigas

=450 Γνωστό και ως Alsophis chamissonis

=451 Υπαγόμενο παλαιότερα στο γένος Natrix

=452 Περιλαμβάνεται το συνώνυμο γένους Megalobatrachus

=453 Sensu D'Abrera

=454 Γνωστό και ως Conchodromus dromas

=455 Γνωστό και ως γένη Dysnomia και Plagiola

=456 Περιλαμβάνεται το συνώνυμο γένους Proptera

=457 Γνωστό και ως γένος Carunculina

=458 Γνωστό και ως Megalonaias nickliniana

=459 Γνωστό και ως Cyrtonaias tampicoensis tecomatensis και Lampsilis tampicoensis tecomatensis

=460 Περιλαμβάνεται το συνώνυμο γένους Micromya

=461 Περιλαμβάνεται το συνώνυμο γένους Papuina

=462 Περιλαμβάνεται μόνον η οικογένεια Helioporidae με ένα είδος Heliopora coerulea

=463 Γνωστό και ως Podophyllum emodi και Sinopodophyllum hexandrum

=464 Γνωστό και ως γένος Echinocactus

=465 Γνωστό και ως Lobeira macdougallii ή Nopalxochia macdougallii

=466 Γνωστό και ως Echinocereus lindsayi

=467 Γνωστό και ως Wilcoxia schmollii

=468 Γνωστό και ως γένος Coryphantha

=469 Γνωστό και ως Solisia pectinata

=470 Γνωστό και ως Backebergia militaris

=471 Γνωστό και ως γένος Toumeya

=472 Περιλαμβάνεται το συνώνυμο Ancistrocactus tobuschii

=473 Γνωστό και ως γένος Neolloydia ή ως γένος Echinomastus

=474 Γνωστό και ως γένος Toumeya ή ως γένος Pediocactus

=475 Γνωστό και ως γένος Neolloydia

=476 Γνωστό και ως Saussurea lappa

=477 Περιλαμβάνεται το Euphorbia cylindrifolia ssp. tuberifera

=478 Γνωστό και ως Euphorbia cap-saintemariensis var. tulearensis

=479 Γνωστό και ως Engelhardia pterocarpa

=480 Περιλαμβάνονται το Aloe compressa var. rugosquamosa και το Aloe compressa var. schistophila

=481 Περιλαμβάνεται το Aloe haworthioides var. aurantiaca

=482 Περιλαμβάνεται το Aloe laeta var. maniaensis

=483 Περιλαμβάνονται οι οικογένειες Apostasiaceae και Cypripediaceae ως υποοικογένειες Apostasioideae και Cypripedioideae

=484 Γνωστό και ως Sarracenia rubra alabamensis

=485 Γνωστό και ως Sarracenia rubra jonesii

=486 Περιλαμβάνεται το συνώνυμο Strangeria paradoxa

=487 Γνωστό και ως Taxus baccata spp. wallichiana

=488 Περιλαμβάνεται το συνώνυμο Welwitschia bainesii

=489 Περιλαμβάνεται το συνώνυμο Vulpes vulpes leucopus

16. Το σύμβολο «°» πριν από τον αριθμό που συνοδεύει την ονομασία είδους ή ανώτερης ταξινομικής κατηγορίας ερμηνεύεται ως εξής:

°501 Τα δείγματα των κατοικίδιων μορφών δεν υπάγονται στις διατάξεις του κανονισμού.

°502 Οι ετήσιες ποσοστώσεις εξαγωγών για ζωντανά δείγματα είδους και κυνηγετικά τρόπαια χορηγούνται ως εξής:

Μποτσουάνα: 5

Ναμίμπια: 150

Ζιμπάμπουε: 50

Η εμπορία των ειδών αυτών υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 1 της σύμβασης.

°503 Με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί το διεθνές εμπόριο ζώντων ζώων προς κατάλληλους και αποδεκτούς τόπους προορισμού, καθώς και το εμπόριο κυνηγετικών τροπαίων.

°504 Με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί το διεθνές εμπόριο ερίου κουράς ζώντων ζώων του είδους βικούνια (vicunas) των πληθυσμών του παραρτήματος Β (βλέπε +207) και του εναπομένοντος στο Περού αποθέματος 3 249 kg ερίου, καθώς και υφασμάτων και λοιπών αγαθών από το υλικό αυτό. Η ανάποδη του υφάσματος πρέπει να φέρει το λογότυπο που εγκρίθηκε από τις χώρες στη ζώνη επικράτειας των οποίων διαβιώνει το συγκεκριμένο είδος και οι οποίες έχουν υπογράψει τη σύμβαση Convenio para la Conservaciσn y Manejo de la Vincuρa, ενώ η ούγια πρέπει να φέρει την ένδειξη VICUNADES - CHILE ή VICUNADES - PERU, ανάλογα με τη χώρα καταγωγής.

°505 Τα απολιθώματα δεν υπόκεινται στις διατάξεις του κανονισμού.

°506 Δεν επιτρέπονται εξαγωγές ενηλίκων φυτών Pachypodium brevicaule από τη Μαδαγασκάρη μέχρις ότου πραγματοποιηθεί η δέκατη συνάντηση της συνδιάσκεψης των μερών.

°507 Σπερμοφυείς καλλιέργειες ή καλλιέργειες ιστών in vitro, σε στερεό ή υγρό περιβάλλον, μεταφερόμενες εντός αποστειρωμένων δοχείων δεν υπόκεινται στις διατάξεις του κανονισμού.

17. Σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο τ) του κανονισμού, το σύμβολο «

» πριν από τον αριθμό που συνοδεύει την ονομασία είδους ή ανώτερης ταξινομικής κατηγορίας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β δηλώνει μέρη ή παράγωγα που προσδιορίζονται σε σχέση με το συγκεκριμένο είδος ή κατηγορία για τους σκοπούς του κανονισμού ως ακολούθως:

1 Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από:

α) σπόρους, σπόρια και γύρη (συμπεριλαμβανομένου του γυρεομάγματος) και

β) σπερμοφυείς καλλιέργειες ή καλλιέργειες ιστών in vitro, σε στερεό ή υγρό περιβάλλον, μεταφερόμενες εντός αποστειρωμένων δοχείων.

2 Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από:

α) σπόρους και γύρη 7

β) σπερμοφυείς καλλιέργειες ή καλλιέργειες ιστών in vitro, σε στερεό ή υγρό περιβάλλον, μεταφερόμενες εντός αποστειρωμένων δοχείων και

γ) χημικά παράγωγα.

3 Δηλώνει ρίζες και ευκόλως αναγνωρίσιμα μέρη αυτών.

4 Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από:

α) σπόρους και γύρη 7

β) σπερμοφυείς καλλιέργειες ή καλλιέργειες ιστών in vitro, σε στερεό ή υγρό περιβάλλον, μεταφερόμενες εντός αποστειρωμένων δοχείων 7

γ) καρπούς και μέρη και παράγωγα αυτών, εγκλιματισμένων ή τεχνητώς πολλαπλασιαζόμενων φυτών και

δ) μεμονωμένα μεσογονάτια διαστήματα και μέρη και παράγωγα αυτών, εγκλιματισμένων ή τεχνητώς πολλαπλασιαζομένων φυτών Opuntia υπογένος Opuntia spp..

5 Δηλώνει κορμοτεμάχια ξύλου, πριονισμένο ξύλο και ξυλεπενδύσεις.

6 Δηλώνει κούτσουρα, ρινίσματα ξύλου και ακατέργαστο θραυσμένο υλικό.

7 Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από:

α) σπόρους και γύρη (συμπεριλαμβανομένου του γυρεομάγματος) 7

β) σπερμοφυείς καλλιέργειες ή καλλιέργειες ιστών in vitro, σε στερεό ή υγρό περιβάλλον, μεταφερόμενες εντός αποστειρωμένων δοχείων 7

γ) δρεπτά άνθη ή τεχνητώς πολλαπλασιαζόμενα φυτά και

δ) καρπούς και μέρη και παράγωγα αυτών, τεχνητώς πολλαπλασιαζόμενων φυτών του γένους Vanilla.

8 Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από:

α) σπόρους και γύρη 7

β) σπερμοφυείς καλλιέργειες ή καλλιέργειες ιστών in vitro, σε στερεό ή υγρό περιβάλλον, μεταφερόμενες εντός αποστειρωμένων δοχείων 7

γ) τελικά φαρμακευτικά προϊόντα.

18. Καθώς κανένα από τα είδη ή τις ανώτερες ταξινομικές κατηγορίες χλωρίδας που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α δεν αναφέρεται με την έννοια ότι τα υβρίδιά τους θα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 σημείο 1 του κανονισμού, αυτό σημαίνει ότι υβρίδια τεχνητώς πολλαπλασιαζόμενα και παραγόμενα εξ ενός ή περισσοτέρων από τα είδη αυτά ή τις ταξινομικές κατηγορίες μπορούν να διατίθενται στο εμπόριο με πιστοποιητικό τεχνητού πολλαπλασιασμού και ότι σπόροι και γύρη (συμπεριλαμβανομένου του γυρεομάγματος), δρεπτά άνθη, σπερμοφυείς καλλιέργειες ή καλλιέργειες ιστών in vitro, σε στερεό ή υγρό περιβάλλον, μεταφερόμενες εντός αποστειρωμένων δοχείων, των εν λόγω υβριδίων δεν υπόκεινται στις διατάξεις του κανονισμού.

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

(1) ΕΕ αριθ. L 103 της 25. 4. 1979, σ. 1 7 οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 94/24/ΕΚ (ΕΕ αριθ. L 164 της 30. 6. 1994, σ. 9).

(2) ΕΕ αριθ. L 206 της 22. 7. 1992, σ. 7 7 οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την πράξη προσχώρησης του 1994.