31997L0052

Οδηγία 97/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 1997 περί τροποποιήσεως των οδηγιών 92/50/ΕΟΚ, 93/36/ΕΟΚ και 93/37/ΕΟΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών, συμβάσεων δημοσίων προμηθειών και συμβάσεων δημοσίων έργων, αντιστοίχως

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 328 της 28/11/1997 σ. 0001 - 0059


ΟΔΗΓΙΑ 97/52/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Οκτωβρίου 1997 περί τροποποιήσεως των οδηγιών 92/50/ΕΟΚ, 93/36/ΕΟΚ και 93/37/ΕΟΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών, συμβάσεων δημοσίων προμηθειών και συμβάσεων δημοσίων έργων, αντιστοίχως

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 57 παράγραφος 2, το άρθρο 66 και το άρθρο 100 Α,

την πρόταση της Επιτροπής (1),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 189 Β της συνθήκης (3),

Εκτιμώντας:

(1) ότι, με την απόφασή του 94/800/ΕΚ, της 22ας Δεκεμβρίου 1994, σχετικά με τη σύναψη εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όσον αφορά θέματα αρμοδιότητάς της, συμφωνιών στο πλαίσιο των πολυμερών διαπραγματεύσεων 1986-1994 του Γύρου της Ουρουγουάης (4), το Συμβούλιο ενέκρινε εξ ονόματος της Κοινότητας, μεταξύ άλλων, τη συμφωνία σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις, στο εξής αναφερόμενη ως «συμφωνία», σκοπός της οποίας είναι η εγκαθίδρυση ενός διεθνούς πλαισίου ισόρροπων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων σχετικά με την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων ενόψει της απελευθέρωσης και της ανάπτυξης του παγκόσμιου εμπορίου 7 ότι η ανωτέρω συμφωνία δεν έχει άμεση ισχύ 7

(2) ότι με τις οδηγίες 92/50/ΕΟΚ (5), 93/36/ΕΟΚ (6) και 93/37/ΕΟΚ (7) επιτεύχθηκε ένας συντονισμός των εφαρμοζομένων εθνικών διαδικασιών στις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, στις συμβάσεις δημοσίων προμηθειών και στις συμβάσεις δημοσίων έργων, προκειμένου να καθιερωθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού για τις συμβάσεις αυτές σε όλα τα κράτη μέλη 7

(3) ότι οι αναθέτουσες αρχές που εμπίπτουν στη συμφωνία, οι οποίες τηρούν τις οδηγίες 92/50/ΕΟΚ, 93/36/ΕΟΚ και 93/37/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκαν από την παρούσα οδηγία, και εφαρμόζουν τις ίδιες διατάξεις έναντι των εργοληπτών, προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη συμφωνία, τηρούν κατά συνέπεια τη συμφωνία 7

(4) ότι, έχοντας υπόψη τα δικαιώματα και τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η Κοινότητα σε διεθνές επίπεδο με την αποδοχή της συμφωνίας, το καθεστώς που εφαρμόζεται στους προσφέροντες και στα προϊόντα από τρίτες χώρες που υπέγραψαν τη συμφωνία είναι αυτό που ορίζει η συμφωνία, στο πεδίο εφαρμογής της οποίας δεν περιλαμβάνονται, στην περίπτωση της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ, οι συμβάσεις υπηρεσιών που απαριθμούνται στο παράρτημα I Β της ανωτέρω οδηγίας, οι συμβάσεις υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης που αναφέρονται στην κατηγορία 8 του παραρτήματος I Α της ίδιας οδηγίας, οι συμβάσεις τηλεπικοινωνιών που αναφέρονται στην κατηγορία 5 του παραρτήματος I Α της ίδιας οδηγίας με αριθμό αναφοράς κοινής ταξινόμησης προϊόντων (ΚΤΠ) 7524, 7525 και 7526 και οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες που αναφέρονται στην κατηγορία 6 του παραρτήματος I Α της ίδιας οδηγίας σε συνάρτηση με την έκδοση, αγορά, πώληση και μεταβίβαση κινητών αξιών ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων, ούτε οι υπηρεσίες που παρέχονται από τις κεντρικές τράπεζες 7

(5) ότι ορισμένες διατάξεις της συμφωνίας εισάγουν για τους προσφέροντες ευνοϊκότερους όρους από εκείνους που προβλέπονται στις οδηγίες 92/50/ΕΟΚ, 93/36/ΕΟΚ και 93/37/ΕΟΚ 7

(6) ότι, όσον αφορά την ανάθεση συμβάσεων από τις αναθέτουσες αρχές κατά την έννοια της συμφωνίας, οι δυνατότητες πρόσβασης στις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, προμηθειών και έργων εντός της Κοινότητας που προσφέρονται στις επιχειρήσεις και τα προϊόντα των κρατών μελών βάσει της συνθήκης πρέπει να είναι τουλάχιστον εξίσου ευνοϊκές με τους όρους πρόσβασης στις δημόσιες συμβάσεις εντός της Κοινότητας που προβλέπει η συμφωνία για τις επιχειρήσεις και τα προϊόντα τρίτων χωρών που υπογράφουν τη συμφωνία αυτή 7

(7) ότι, ως εκ τούτου, κρίνεται αναγκαία η προσαρμογή και η συμπλήρωση των οδηγιών 92/50/ΕΟΚ, 93/36/ΕΟΚ και 93/37/ΕΟΚ 7

(8) ότι είναι, ως εκ τούτου, αναγκαίο να απλουστευθεί η εφαρμογή των οδηγιών και να διαφυλαχθεί, στο μέτρο του δυνατού, η ισορροπία που έχει επιτευχθεί με την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων 7

(9) ότι είναι, ως εκ τούτου, αναγκαίο να επεκταθεί η εφαρμογή ορισμένων τροποποιήσεων της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ σε όλες τις κατηγορίες των καλυπτομένων από αυτήν υπηρεσιών 7

(10) ότι οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν ή να δέχονται συμβουλές που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών μιας συγκεκριμένης σύμβασης, υπό τον όρο ότι οι συμβουλές αυτές δεν θα παρεμποδίζουν τον ανταγωνισμό 7

(11) ότι η Επιτροπή πρέπει να διαθέτει στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις υλικό κατάρτισης και ενημέρωσης, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν πλήρως στη νέα αγορά δημόσιων συμβάσεων προμηθειών και ανάθεσης έργων,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων και των δεσμεύσεων που ανέλαβε η Κοινότητα σε διεθνές επίπεδο με την αποδοχή της συμφωνίας, η οποία ορίζει το καθεστώς που εφαρμόζεται στους προσφέροντες και στα προϊόντα από τις τρίτες χώρες που την υπέγραψαν και της οποίας το σημερινό πεδίο εφαρμογής δεν καλύπτει, στην περίπτωση της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ, τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του παραρτήματος I Β της εν λόγω οδηγίας, τις συμβάσεις υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης της κατηγορίας 8 του παραρτήματος I Α της ίδιας οδηγίας, τις συμβάσεις υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών της κατηγορίας 5 του παραρτήματος I Α της ίδιας οδηγίας, με αριθμό αναφοράς κοινής ταξινόμησης προϊόντων (ΚΤΠ) 7524, 7525 και 7526, και τις συμβάσεις χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της κατηγορίας 6 του παραρτήματος I Α της ίδιας οδηγίας που αφορούν την έκδοση, αγορά, πώληση και μεταβίβαση τίτλων και άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων, ούτε τις υπηρεσίες που παρέχουν οι κεντρικές τράπεζες, η οδηγία 92/50/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

1. Στο άρθρο 7:

α) οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. α) Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται:

- στις αναφερόμενες στο άρθρο 3 παράγραφος 3 δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, στις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών που αφορούν τις υπηρεσίες που απαριθμούνται στο παράρτημα I Β, τις υπηρεσίες της κατηγορίας 8 του παραρτήματος I Α και τις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών της κατηγορίας 5 του παραρτήματος I Α, με αριθμό αναφοράς ΚΤΠ 7524, 7525 και 7526, οι οποίες συνάπτονται από τις αναφερόμενες στο άρθρο 1 στοιχείο β) αναθέτουσες αρχές, όταν η προϋπολογιζομένη αξία τους, εκτός φόρου προστιθεμένης αξίας (ΦΠΑ), είναι ίση ή ανώτερη των 200 000 Ecu,

- στις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών που αφορούν τις υπηρεσίες που απαριθμούνται στο παράρτημα I Α, εκτός των υπηρεσιών της κατηγορίας 8 και των υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών της κατηγορίας 5, με αριθμό αναφοράς ΚΤΠ 7524, 7525 και 7526:

i) οι οποίες συνάπτονται από τις αναφερόμενες στο παράρτημα I της οδηγίας 93/36/ΕΟΚ αναθέτουσες αρχές και των οποίων η προϋπολογιζόμενη αξία εκτός ΦΠΑ είναι ίση ή μεγαλύτερη από το ισόποσο σε Ecu των 130 000 ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων 7

ii) οι οποίες συνάπτονται από τις οριζόμενες στο άρθρο 1 στοιχείο β) αναθέτουσες αρχές, εκτός από τις αναφερόμενες στο παράρτημα I της οδηγίας 93/36/ΕΟΚ και των οποίων η προϋπολογιζόμενη αξία εκτός ΦΠΑ είναι ίση ή ανώτερη του ισόποσου σε Ecu των 200 000 ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων.

β) Το αντίστοιχο σε Ecu και σε εθνικά νομίσματα των κατώτατων ορίων που ορίζονται στο στοιχείο α) αναθεωρείται καταρχήν ανά διετία, αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου 1996. Το εν λόγω αντίστοιχο ποσό υπολογίζεται με βάση τη μέση ημερήσια τιμή των νομισμάτων αυτών, εκφραζόμενη σε Ecu, και του Ecu, εκφραζόμενου σε ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα, κατά τη διάρκεια της 24μηνης χρονικής περιόδου που λήγει την τελευταία ημέρα του Αυγούστου που προηγείται της αναθεώρησης της 1ης Ιανουαρίου.

Η μέθοδος υπολογισμού που αναφέρεται στο παρόν σημείο επανεξετάζεται, με πρόταση της Επιτροπής, από τη συμβουλευτική επιτροπή δημοσίων συμβάσεων, καταρχήν, δύο χρόνια μετά την πρώτη εφαρμογή της.

γ) Τα κατώτατα όρια που ορίζονται στο στοιχείο α) καθώς και τα αντίστοιχα ποσά των ορίων αυτών σε Ecu και σε εθνικά νομίσματα δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην αρχή του μηνός Νοεμβρίου που ακολουθεί την αναθεώρηση που προβλέπεται στο στοιχείο β) πρώτο εδάφιο.

2. Για τον υπολογισμό της προϋπολογιζόμενης αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή συμπεριλαμβάνει την υπολογιζόμενη συνολική αμοιβή του παρέχοντος την υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των παραγράφων 3 έως 7.» 7

β) διαγράφεται η παράγραφος 8.

2. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 12 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Η αναθέτουσα αρχή γνωστοποιεί σε κάθε αποκλεισθέντα υποψήφιο ή προσφέροντα που υποβάλλει σχετική γραπτή αίτηση, και εντός προθεσμίας 15 ημερών από την παραλαβή της αίτησης, τους λόγους απόρριψης της υποψηφιότητάς του ή της προσφοράς του και, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει παραδεκτή προσφορά, τα χαρακτηριστικά στοιχεία και πλεονεκτήματα σχετικά με την επιλεγείσα προσφορά, καθώς και το όνομα του αναδόχου.

Ωστόσο, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποφασίσουν ότι ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την ανάθεση των συμβάσεων που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο δεν θα κοινοποιηθούν, εφόσον η γνωστοποίηση των εν λόγω πληροφοριών θα εμπόδιζε την εφαρμογή των νόμων ή θα ήταν αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον ή θα έθιγε τα έννομα εμπορικά συμφέροντα δημόσιων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων ή θα μπορούσε να βλάψει το θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ των παρεχόντων υπηρεσίες.

2. Οι αναθέτουσες αρχές ενημερώνουν το συντομότερο δυνατόν, και δη γραπτώς εφόσον τους ζητηθεί, τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, σχετικά με τις ληφθείσες αποφάσεις για την ανάθεση της σύμβασης, καθώς και τους λόγους για τους οποίους αποφάσισαν να ματαιώσουν την σύναψη της προκηρυχθείσας σύμβασης ή να ξανακινήσουν την σχετική διαδικασία. Η Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ενημερώνεται επίσης για τις αποφάσεις αυτές.»

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 13 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στους διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται στα πλαίσια διαδικασίας ανάθεσης συμβάσεων υπηρεσιών, η προϋπολογιζόμενη αξία των οποίων, εκτός ΦΠΑ, είναι ίση ή ανώτερη:

- του κατωτάτου ορίου που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α) πρώτη περίπτωση, για τις υπηρεσίες που απαριθμούνται στο παράρτημα I Β, τις υπηρεσίες της κατηγορίας 8 του παραρτήματος I Α και τις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών της κατηγορίας 5 του παραρτήματος I Α, με αριθμούς αναφοράς ΚΤΠ 7524, 7525 και 7526 και οι οποίες συνάπτονται από τις αναφερόμενες στο άρθρο 1 στοιχείο β) αναθέτουσες αρχές,

- του κατωτάτου ορίου που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α) δεύτερη περίπτωση σημείο i), για τις υπηρεσίες που απαριθμούνται στο παράρτημα I Α, εκτός των υπηρεσιών της κατηγορίας 8 και των υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών της κατηγορίας 5, με αριθμούς αναφοράς ΚΤΠ 7524, 7525 και 7526, οι οποίες συνάπτονται από τις αναφερόμενες στο παράρτημα I της οδηγίας 93/36/ΕΟΚ αναθέτουσες αρχές,

- του κατωτάτου ορίου που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α) δεύτερη περίπτωση σημείο ii), για τις υπηρεσίες που απαριθμούνται στο παράρτημα I Α, εκτός των υπηρεσιών της κατηγορίας 8 και των υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών της κατηγορίας 5, με αριθμούς αναφοράς ΚΤΠ 7524, 7525 και 7526, οι οποίες συνάπτονται από τις αναθέτουσες αρχές που ορίζονται στο άρθρο 1 στοιχείο β), πλην εκείνων που ορίζονται στο παράρτημα I της οδηγίας 93/36/ΕΟΚ.

2. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις διαγωνισμών μελετών όταν το συνολικό ύψος των χρηματικών βραβείων συμμετοχής στους διαγωνισμούς και των ποσών που καταβάλλονται στους συμμετέχοντες είναι ίσο ή ανώτερο:

- του κατωτάτου ορίου που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α) πρώτη περίπτωση, για τις υπηρεσίες που απαριθμούνται στο παράρτημα I Β, τις υπηρεσίες της κατηγορίας 8 του παραρτήματος I Α και τις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών της κατηγορίας 5 του παραρτήματος I Α, με αριθμούς ΚΤΠ 7524, 7525 και 7526, οι οποίες συνάπτονται από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 1 στοιχείο β) αναθέτουσες αρχές,

- του κατωτάτου ορίου που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α) δεύτερη περίπτωση σημείο i), για τις υπηρεσίες που απαριθμούνται στο παράρτημα I Α, εκτός των υπηρεσιών της κατηγορίας 8 και των υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών της κατηγορίας 5, με αριθμούς ΚΤΠ 7524, 7525 και 7526, οι οποίες συνάπτονται από τις προβλεπόμενες στο παράρτημα I της οδηγίας 93/36/ΕΟΚ αναθέτουσες αρχές,

- του κατωτάτου ορίου που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α) δεύτερη περίπτωση σημείο ii), για τις υπηρεσίες που απαριθμούνται στο παράρτημα I Α, εκτός των υπηρεσιών της κατηγορίας 8 και των υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών της κατηγορίας 5, με αριθμούς ΚΤΠ 7524, 7525 και 7526, οι οποίες συνάπτονται από τις αναθέτουσες αρχές που ορίζονται στο άρθρο 1 στοιχείο β), πλην όσων αναφέρονται στο παράρτημα I της οδηγίας 93/36/ΕΟΚ.»

4. Στο άρθρο 18, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2. Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών που προβλέπεται στην παράγραφο 1 μπορεί να αντικατασταθεί από προθεσμία επαρκούς διάρκειας, ώστε να επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν έγκυρες προσφορές και η οποία, κατά γενικό κανόνα, δεν θα είναι κατώτερη των 36 ημερών, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα είναι κατώτερη των 22 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης της σύμβασης, εφόσον οι αναθέτουσες αρχές έχουν αποστείλει στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την προβλεπόμενη στο άρθρο 15 παράγραφος 1 ενδεικτική ανακοίνωση, η οποία συντάσσεται κατά το υπόδειγμα του παραρτήματος III Α (προκαταρκτική ενημέρωση), 52 τουλάχιστον ημέρες και το πολύ δώδεκα μήνες πριν από τη δημοσίευση της προκήρυξης της σύμβασης που προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2 στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και εάν η ενδεικτική ανακοίνωση αυτή, επιπλέον, περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στο υπόδειγμα ανακοίνωσης του παραρτήματος III Β (ανοικτή διαδικασία) εφόσον τα στοιχεία αυτά ήταν διαθέσιμα κατά το χρόνο της δημοσίευσής της.»

5. Στο άρθρο 19, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4. Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών που προβλέπεται στην παράγραφο 3 μπορεί να μειωθεί σε 26 ημέρες, εάν οι αναθέτουσες αρχές έχουν αποστείλει στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την ενδεικτική ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1, η οποία συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος III Α (προκαταρκτική ενημέρωση), 52 τουλάχιστον ημέρες και το πολύ δώδεκα μήνες πριν από την ημερομηνία αποστολής στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της προκήρυξης της σύμβασης που προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2, και εάν η ενδεικτική αυτή ανακοίνωση επιπλέον περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στο υπόδειγμα του παραρτήματος III Γ (κλειστή διαδικασία) ή, όταν είναι δυνατόν, του παραρτήματος III Δ (διαδικασία με διαπραγμάτευση) εφόσον αυτά ήσαν διαθέσιμα κατά το χρόνο δημοσίευσής της.»

6. Στο άρθρο 23 το σημερινό κείμενο γίνεται παράγραφος 1 και προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«2. Οι προσφορές υποβάλλονται γραπτώς, απευθείας ή ταχυδρομικά. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν την υποβολή των προσφορών με κάθε άλλο μέσο που εξασφαλίζει:

- ότι κάθε προσφορά περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την αξιολόγησή της,

- ότι διαφυλάσσεται το απόρρητο των προσφορών εν αναμονή της αξιολόγησής τους, και

- εφόσον είναι απαραίτητο, για λόγους νομικής απόδειξης, ότι οι προσφορές θα επιβεβαιώνονται το συντομότερο δυνατόν γραπτώς ή με την αποστολή επικυρωμένου αντιγράφου,

- ότι η αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιείται μετά την εκπνοή της προβλεπόμενης για την υποβολή τους προθεσμίας.»

7. Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 38α

Κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων από τις αναθέτουσες αρχές τα κράτη μέλη εφαρμόζουν στις σχέσεις τους εξίσου ευνοϊκούς όρους με εκείνους που παρέχουν σε τρίτες χώρες κατ' εφαρμογή της συμφωνίας περί δημοσίων συμβάσεων που συνήφθη στο πλαίσιο των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης (*) ("η συμφωνία"). Για το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη διαβουλεύονται στα πλαίσια της συμβουλευτικής επιτροπής δημοσίων συμβάσεων για τα ληπτέα μέτρα κατ' εφαρμογήν της συμφωνίας.

(*) Απόφαση 94/800/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1994, σχετικά με την εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σύναψη των συμφωνιών στο πλαίσιο των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης (1986-1994), καθόσον αφορά τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της (ΕΕ L 336 της 23. 12. 1994, σ. 1).»

8. Το άρθρο 39 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 39

1. Για να καταστεί δυνατή η εκτίμηση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή στατιστική έκθεση σχετικά με τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που συνήψαν οι αναθέτουσες αρχές το αργότερο μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 1997 για το προηγούμενο έτος και στη συνέχεια μέχρι τις 31 Οκτωβρίου κάθε έτους.

2. Στην έκθεση αυτή διευκρινίζονται τουλάχιστον:

α) όσον αφορά τις αναθέτουσες αρχές που αναφέρονται στο παράρτημα I της οδηγίας 93/36/ΕΟΚ:

- η εκτιμώμενη συνολική αξία των συμβάσεων που συνήφθησαν από κάθε αναθέτουσα αρχή κάτω του κατωτάτου ορίου,

- ο αριθμός και η αξία των συμβάσεων που συνήφθησαν από κάθε αναθέτουσα αρχή άνω του κατωτάτου ορίου, διακρίνοντας, εφόσον είναι δυνατόν, ανάλογα με τη διαδικασία, τις κατηγορίες υπηρεσιών σύμφωνα με την ονοματολογία που χρησιμοποιείται στο παράρτημα I, και την εθνικότητα του παρέχοντος την υπηρεσία στον οποίο ανατέθηκε η σύμβαση, στην περίπτωση δε των διαδικασιών με διαπραγμάτευση, διευκρινίζοντας σύμφωνα με τις υποδιαιρέσεις του άρθρου 11, τον αριθμό και την αξία των ανατεθεισών συμβάσεων σε κάθε κράτος μέλος και στις τρίτες χώρες 7

β) όσον αφορά τις λοιπές αναθέτουσες αρχές που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία, ο αριθμός και η αξία των συμβάσεων που συνήφθησαν από κάθε κατηγορία αναθετουσών αρχών άνω του κατωτάτου ορίου, διακρίνοντας, εφόσον είναι δυνατόν, ανάλογα με τη διαδικασία, τις κατηγορίες υπηρεσιών σύμφωνα με την ονοματολογία που χρησιμοποιείται στο παράρτημα I, και την εθνικότητα του παρέχοντος την υπηρεσία στον οποίο έχει ανατεθεί η σύμβαση, στην περίπτωση δε των διαδικασιών με διαπραγμάτευση, διευκρινίζοντας σύμφωνα με τις υποδιαιρέσεις του άρθρου 11, αναφέροντας τον αριθμό και την αξία των ανατεθεισών συμβάσεων σε κάθε κράτος μέλος και στις τρίτες χώρες 7

γ) όσον αφορά τις αναθέτουσες αρχές που αναφέρονται στο παράρτημα I της οδηγίας 93/36/ΕΟΚ, ο αριθμός και η συνολική αξία των συμβάσεων που συνήφθησαν από αναθέτουσες αρχές δυνάμει των παρεκκλίσεων από τη συμφωνία 7 όσον αφορά τις άλλες αναθέτουσες αρχές που υπάγονται στην παρούσα οδηγία, για κάθε κατηγορία αναθετουσών αρχών, η συνολική αξία των συμβάσεων που ανατέθηκαν δυνάμει των παρεκκλίσεων από τη συμφωνία 7

δ) οποιοδήποτε άλλο στατιστικό στοιχείο, που προσδιορίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 40 παράγραφος 3, εφόσον απαιτείται από τη συμφωνία.

Οι στατιστικές εκθέσεις που απαιτούνται βάσει της παρούσας παραγράφου, δεν αφορούν τις συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο υπηρεσίες της κατηγορίας 8 του παραρτήματος I Α, τις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών της κατηγορίας 5 του παραρτήματος I Α, με αριθμό αναφοράς ΚΤΠ 7524, 7525 και 7526, ή υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I Β, εφόσον η υπολογιζόμενη αξία τους, χωρίς ΦΠΑ, δεν υπερβαίνει τις 200 000 Ecu.

3. Η Επιτροπή προσδιορίζει, βάσει της διαδικασίας του άρθρου 40 παράγραφος 3, το είδος των στατιστικών στοιχείων που απαιτούνται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.»

9. Το παράρτημα III αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος II της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

Η οδηγία 93/36/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

1. Στο άρθρο 5:

α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. α) Οι τίτλοι II, III και IV, καθώς και τα άρθρα 6 και 7 εφαρμόζονται στις συμβάσεις δημοσίων προμηθειών:

i) οι οποίες συνάπτονται από τις αναφερόμενες στο άρθρο 1 στοιχείο β) αναθέτουσες αρχές, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων που συνάπτονται από τις απαριθμούμενες στο παράρτημα I αναθέτουσες αρχές στον αμυντικό τομέα, εφόσον αφορούν προϊόντα μη καλυπτόμενα από το παράρτημα II, όταν η προϋπολογιζομένη αξία, εκτός ΦΠΑ, είναι ίση ή μεγαλύτερη από το ισόποσο σε Ecu των 200 000 ειδικών τραβηκτικών δικαωμάτων 7

ii) οι οποίες συνάπτονται από τις αναφερόμενες στο παράρτημα I αναθέτουσες αρχές και των οποίων η προϋπολογιζόμενη αξία εκτός ΦΠΑ είναι ίση ή μεγαλύτερη από το ισόποσο σε Ecu των 130 000 ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων 7 όσον αφορά τις αναθέτουσες αρχές στον τομέα της άμυνας, η εν λόγω διάταξη εφαρμόζεται μόνο για τις συμβάσεις που αφορούν προϊόντα καλυπτόμενα από το παράρτημα II.

β) Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις συμβάσεις δημοσίων προμηθειών των οποίων η προϋπολογιζόμενη αξία είναι ίση ή μεγαλύτερη από το σχετικό κατώτατο όριο κατά το χρόνο δημοσίευσης της προκήρυξης σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2.

γ) Το ισοδύναμο ποσό των ορίων που καθορίζονται στο στοιχείο α), σε Ecu και σε εθνικά νομίσματα, αναθεωρείται, καταρχήν, ανά διετία, αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου 1996. Το εν λόγω ποσό υπολογίζεται με βάση τη μέση ημερήσια τιμή των νομισμάτων αυτών, εκφραζόμενη σε Ecu, και του Ecu, εκφραζόμενου σε ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα, κατά τη διάρκεια της 24μηνης χρονικής περιόδου που λήγει την τελευταία ημέρα του Αυγούστου που προηγείται της αναθεώρησης που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου.

Η μέθοδος υπολογισμού που αναφέρεται στο παρόν εδάφιο επανεξετάζεται, με πρόταση της Επιτροπής, από τη συμβουλευτική επιτροπή δημοσίων συμβάσεων, καταρχήν, δύο έτη μετά την πρώτη εφαρμογή της.

δ) Τα κατώτατα όρια που αναφέρονται στο στοιχείο α), καθώς και το ισοδύναμο ποσό των ορίων σε Ecu και σε εθνικά νομίσματα, δημοσιεύονται περιοδικά στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην αρχή του μηνός Νοεμβρίου που ακολουθεί την αναθεώρηση που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο του στοιχείου γ).» 7

β) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«7. Οι αναθέτουσες αρχές μεριμνούν ώστε να μην δημιουργούνται διακρίσεις μεταξύ των διαφόρων προμηθευτών.»

2. Στο άρθρο 7, οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Η αναθέτουσα αρχή γνωστοποιεί, εντός προθεσμίας 15 ημερών από την παραλαβή της αίτησης, σε κάθε αποκλεισθέντα υποψήφιο ή προσφέροντα που υποβάλλει σχετική αίτηση, τους λόγους απόρριψης της υποψηφιότητάς του ή της προσφοράς του και σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει παραδεκτή προσφορά, τα χαρακτηριστικά στοιχεία και πλεονεκτήματα σχετικά με την επιλεγείσα προσφορά, καθώς και το όνομα του αναδόχου.

Ωστόσο, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποφασίσουν να μην κοινοποιήσουν ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την ανάθεση της σύμβασης που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, εφόσον η γνωστοποίηση των εν λόγω πληροφοριών θα αποτελούσε εμπόδιο για την εφαρμογή των νόμων ή θα ήταν αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον ή θα έθιγε τα έννομα εμπορικά συμφέροντα δημόσιων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων, ή θα μπορούσε να επηρεάσει τις συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ προμηθευτών.

2. Οι αναθέτουσες αρχές ενημερώνουν το συντομότερο δυνατόν, και γραπτώς εφόσον τους ζητηθεί, τους υποψήφιους και τους προσφέροντες για τις ληφθείσεις σχετικά με την ανάθεση της σύμβασης αποφάσεις, καθώς και για τους λόγους για τους οποίους αποφάσισαν να μην συνάψουν κάποια προκηρυχθείσα σύμβαση, ή να κινήσουν εκ νέου τη διαδικασία. Οι αποφάσεις αυτές κοινοποιούνται και στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.»

3. Στο άρθρο 10 παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

«1α. Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών που προβλέπεται στην παράγραφο 1 μπορεί να αντικατασταθεί από προθεσμία επαρκούς διάρκειας ώστε να επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν έγκυρες προσφορές και η οποία, κατά γενικό κανόνα, δεν θα είναι κατώτερη των 36 ημερών, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα είναι κατώτερη των 22 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης της σύμβασης, εφόσον οι αναθέτουσες αρχές έχουν αποστείλει στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την προβλεπόμενη στο άρθρο 9 παράγραφος 1 ενδεικτική ανακοίνωση, η οποία συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος IV Α (προκαταρκτική ενημέρωση), 52 τουλάχιστον ημέρες και το πολύ δώδεκα μήνες πριν από την ημερομηνία αποστολής στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της προκήρυξης της σύμβασης που προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2, και εφόσον η ενδεικτική αυτή ανακοίνωση, επιπλέον, περιέχει τουλάχιστον όσα στοιχεία απαριθμούνται στο υπόδειγμα ανακοίνωσης του παραρτήματος IV Β (ανοιχτή διαδικασία) και εφόσον αυτά ήταν διαθέσιμα κατά το χρόνο της δημοσίευσής της.»

4. Στο άρθρο 11 παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

«3α. Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών που προβλέπεται στην παράγραφο 3 μπορεί να μειωθεί σε 26 ημέρες, εφόσον οι αναθέτουσες αρχές έχουν αποστείλει στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ενδεικτική ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1, η οποία συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος IV Α (προκαταρκτική ενημέρωση), 52 τουλάχιστον ημέρες και το πολύ δώδεκα μήνες πριν από την ημερομηνία αποστολής στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της προκήρυξης της σύμβασης που προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2, και εφόσον η ενδεικτική αυτή ανακοίνωση, επιπλέον, περιέχει τουλάχιστον όσα στοιχεία απαριθμούνται στο υπόδειγμα προκήρυξης του παραρτήματος IV Γ (κλειστή διαδικασία) ή, ανάλογα με την περίπτωση, όταν κάτι τέτοιο είναι δυνατόν, στο παράρτημα IV Δ (διαδικασία με διαπραγμάτευση) εφόσον αυτά τα στοιχεία είναι διαθέσιμα κατά το χρόνο δημοσίευσης της ανακοίνωσης.»

5. Στο άρθρο 15 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«3. Οι προσφορές υποβάλλονται γραπτώς, απευθείας ή ταχυδρομικά. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν την υποβολή προσφορών με κάθε άλλο μέσο που εξασφαλίζει:

- ότι κάθε προσφορά περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την αξιολόγησή της,

- ότι διαφυλάσσεται το απόρρητο των προσφορών εν αναμονή της αξιολόγησής τους,

- εφόσον είναι απαραίτητο, για λόγους νομικής απόδειξης, ότι οι προσφορές θα επιβεβαιώνονται το συντομότερο δυνατόν γραπτώς ή με την αποστολή επικυρωμένου αντιγράφου,

- ότι η αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιείται μετά την εκπνοή της προβλεπόμενης για την υποβολή τους προθεσμίας.»

6. Το άρθρο 29 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 29

1. Η Επιτροπή εξετάζει την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας σε διαβούλευση με τη συμβουλευτική επιτροπή δημοσίων συμβάσεων και υποβάλλει, ενδεχομένως, στο Συμβούλιο νέες προτάσεις οι οποίες αποσκοπούν ιδίως στην εναρμόνιση των μέτρων που έχουν ληφθεί από τα κράτη μέλη για την έναρξη εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

2. Η Επιτροπή επανεξετάζει την παρούσα οδηγία, καθώς και τα νέα μέτρα τα οποία θα θεσπιστούν ενδεχομένως δυνάμει της παραγράφου 1, με βάση τα αποτελέσματα των περαιτέρω διαπραγματεύσεων που προβλέπονται στο άρθρο XXIV παράγραφος 7 της συμφωνίας περί δημοσίων συμβάσεων που συνήφθη στο πλαίσιο των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης (*) ("η συμφωνία") και υποβάλλει, ενδεχομένως, τις κατάλληλες προτάσεις στο Συμβούλιο.

3. Η Επιτροπή αναπροσαρμόζει το παράρτημα I, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 32 παράγραφος 2, και βάσει των διορθώσεων, τροποποιήσεων ή τροπολογιών που έχουν επέλθει σ' αυτό, και προβαίνει σε δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

(*) Απόφαση 94/800/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1994, σχετικά με την εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σύναψη των συμφωνιών στο πλαίσιο των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης (1986-1994), καθόσον αφορά τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της (ΕΕ L 336 της 23. 12. 1994, σ. 1).»

7. Το άρθρο 31 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 31

1. Για να καταστεί δυνατή η εκτίμηση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή στατιστική έκθεση σχετικά με τις συμβάσεις προμηθειών που συνήψαν οι αναθέτουσες αρχές, το αργότερο μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 1996 και όσον αφορά τις αναθέτουσες αρχές που δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα I μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 1997, και στη συνέχεια μέχρι τις 31 Οκτωβρίου κάθε έτους για το προηγούμενο έτος.

2. Στην έκθεση αυτή διευκρινίζονται τουλάχιστον:

α) όσον αφορά τις αναθέτουσες αρχές που αναφέρονται στο παράρτημα I:

- η συνολική αξία των συμβάσεων που καταρτίσθηκαν από κάθε αναθέτοντα φορέα κάτω του κατωτάτου ορίου,

- ο αριθμός και η αξία των συμβάσεων που καταρτίσθηκαν από κάθε αναθέτουσα αρχή άνω του κατωτάτου ορίου, διακρίνοντας, εφόσον είναι δυνατόν, ανάλογα με τη διαδικασία, τις κατηγορίες προϊόντων σύμφωνα με την ονοματολογία που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 και την εθνικότητα του προμηθευτή στον οποίο ανατέθηκε η σύμβαση, στην περίπτωση δε των διαδικασιών με διαπραγμάτευση, διευκρινίζοντας, σύμφωνα με τις υποδιαιρέσεις του άρθρου 6, τον αριθμό και την αξία των ανατεθεισών συμβάσεων σε κάθε κράτος μέλος και στις τρίτες χώρες 7

β) όσον αφορά τις λοιπές αναθέτουσες αρχές που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία, ο αριθμός και η αξία των συμβάσεων που καταρτίσθηκαν από κάθε κατηγορία αναθετουσών αρχών, άνω του κατωτάτου ορίου, διακρίνοντας, εφόσον είναι δυνατόν, ανάλογα με τη διαδικασία, τις κατηγορίες προϊόντων σύμφωνα με την ονοματολογία που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 και την εθνικότητα του προμηθευτή στον οποίο έχει ανατεθεί η σύμβαση, διευκρινίζοντας, σύμφωνα με τις υποδιαιρέσεις του άρθρου 6, τον αριθμό και την αξία των ανατεθεισών συμβάσεων σε κάθε κράτος μέλος και στις τρίτες χώρες 7

γ) όσον αφορά τις αναθέτουσες αρχές που αναφέρονται στο παράρτημα I, ο αριθμός και η συνολική αξία των συμβάσεων που ανατέθηκαν από κάθε αναθέτουσα αρχή δυνάμει των παρεκκλίσεων από τη συμφωνία 7 όσον αφορά τις άλλες αναθέτουσες αρχές που υπάγονται στην παρούσα οδηγία, για κάθε κατηγορία αναθέτουσας αρχής, η συνολική αξία των συμβάσεων που ανατέθηκαν δυνάμει των παρεκκλίσεων από τη συμφωνία 7

δ) οποιοδήποτε άλλο στατιστικό στοιχείο, που προσδιορίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 32 παράγραφος 2, εφόσον απαιτείται δυνάμει της συμφωνίας.

3. Η Επιτροπή προσδιορίζει, βάσει της διαδικασίας του άρθρου 32 παράγραφος 2, το είδος των στατιστικών στοιχείων που απαιτούνται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.»

8. Το παράρτημα I αντικαθίσταται από το παράρτημα I της παρούσας οδηγίας και το παράρτημα IV αντικαθίσταται από το παράρτημα III της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 3

Η οδηγία 93/37/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

1. Στο άρθρο 6:

α) οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας εφαρμόζονται:

α) στις συμβάσεις δημοσίων έργων, η προϋπολογιζόμενη αξία των οποίων εκτός ΦΠΑ είναι ίση ή μεγαλύτερη από το ισόποσο σε Ecu των 5 000 000 ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων 7

β) στις συμβάσεις δημοσίων έργων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1, εφόσον η προϋπολογιζόμενη αξία εκτός ΦΠΑ είναι ίση ή μεγαλύτερη των 5 000 000 Ecu.

2. α) Το ισοδύναμο σε Ecu και σε εθνικά νομίσματα του κατωτάτου ορίου που ορίζεται στην παράγραφο 1 αναθεωρείται, κατά κανόνα, ανά διετία, αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου 1996. Το εν λόγω ποσό υπολογίζεται με βάση τη μέση ημερήσια τιμή του Ecu, εκφραζόμενη σε ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα, και των εθνικών νομισμάτων, εκφραζομένη σε Ecu, κατά τη διάρκεια της 24μηνης χρονικής περιόδου που λήγει την τελευταία ημέρα του Αυγούστου που προηγείται της αναθεώρησής της που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου.

Το κατώτατο όριο που ορίζεται στην παράγραφο 1 και η αξία του σε Ecu και σε εθνικά νομίσματα δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην αρχή του μηνός Νοεμβρίου που ακολουθεί την προαναφερόμενη αναθεώρηση.

β) Η μέθοδος υπολογισμού που αναφέρεται στο στοιχείο α) επανεξετάζεται, κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής, από τη συμβουλευτική επιτροπή δημοσίων συμβάσεων, καταρχήν, δύο έτη μετά την πρώτη εφαρμογή της.» 7

β) παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

«6. Οι αναθέτουσες αρχές μεριμνούν ώστε να μην δημιουργούνται διακρίσεις μεταξύ των διαφόρων εργοληπτών.»

2. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 8 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Η αναθέτουσα αρχή γνωστοποιεί σε κάθε αποκλεισθέντα υποψήφιο ή προσφέροντα που υποβάλλει σχετική αίτηση, και εντός προθεσμίας 15 ημερών από την παραλαβή της αίτησης, τους λόγους απόρριψης της υποψηφιότητάς του ή της προσφοράς του και, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει παραδεκτή προσφορά, τα χαρακτηριστικά στοιχεία και πλεονεκτήματα σχετικά με την επιλεγείσα προσφορά καθώς και το όνομα του αναδόχου.

Ωστόσο, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να αποφασίσουν ότι δεν θα κοινοποιήσουν ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την ανάθεση της σύμβασης, που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, εφόσον η γνωστοποίηση των εν λόγω πληροφοριών θα αποτελούσε εμπόδιο για την εφαρμογή των νόμων ή θα ήταν αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον ή θα έθιγε τα έννομα εμπορικά συμφέροντα δημόσιων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων, ή θα μπορούσε να επηρεάσει τις συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ των εργοληπτών.

2. Οι αναθέτουσες αρχές ενημερώνουν, το συντομότερο δυνατόν, τους υποψηφίους και τους προσφέροντες σχετικά με τις αποφάσεις ανάθεσης της σύμβασης, καθώς και για τους λόγους για τους οποίους αποφάσισαν να μην συνάψουν κάποια προκηρυχθείσα σύμβαση ή να κινήσουν εκ νέου τη διαδικασία. Οι αποφάσεις αυτές κοινοποιούνται και στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.»

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 12 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2. Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών που προβλέπεται στην παράγραφο 1 μπορεί να αντικατασταθεί από προθεσμία επαρκούς διάρκειας ώστε να επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν έγκυρες προσφορές και η οποία, κατά γενικό κανόνα, δεν θα είναι κατώτερη των 36 ημερών, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα είναι κατώτερη των 22 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης της σύμβασης, εφόσον οι αναθέτουσες αρχές έχουν αποστείλει στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την προβλεπόμενη στο άρθρο 11 παράγραφος 1 ενδεικτική ανακοίνωση, η οποία συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος IV Α (προκαταρκτική ενημέρωση), 52 τουλάχιστον ημέρες και το πολύ δώδεκα μήνες πριν από την ημερομηνία αποστολής στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της προκήρυξης της σύμβασης που προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2, και εφόσον η ενδεικτική αυτή ανακοίνωση, επιπλέον, περιέχει τουλάχιστον όσα στοιχεία απαριθμούνται στο υπόδειγμα ανακοίνωσης του παραρτήματος IV Β (ανοιχτή διαδικασία) και εφόσον αυτά ήταν διαθέσιμα κατά το χρόνο της δημοσίευσής της.»

4. Στο άρθρο 13, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4. Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών που προβλέπεται στην παράγραφο 3 μπορεί να μειωθεί σε 26 ημέρες εφόσον οι αναθέτουσες αρχές έχουν αποστείλει στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την ενδεικτική ανακοίνωση η οποία προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 και συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος IV Α, (προκαταρτική ενημέρωση) 52 τουλάχιστον ημέρες και το πολύ δώδεκα μήνες πριν από την ημερομηνία αποστολής στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της προκήρυξης της σύμβασης που προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2, και υπό την προϋπόθεση ότι η ενδεικτική ανακοίνωση, επιπλέον, περιέχει τουλάχιστον όσα στοιχεία αναφέρονται στο υπόδειγμα του παραρτήματος IV Γ (κλειστή διαδικασία) ή, όταν είναι δυνατόν, του παραρτήματος IV Δ (διαδικασία με διαπραγμάτευση) εφόσον αυτά τα στοιχεία ήσαν διαθέσιμα κατά το χρόνο δημοσίευσής της.»

5. Στο άρθρο 18, το υπάρχον κείμενο γίνεται παράγραφος 1 και προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«2. Οι προσφορές υποβάλλονται γραπτώς, απευθείας ή ταχυδρομικά. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν την υποβολή των προσφορών με κάθε άλλο μέσο που εξασφαλίζει:

- ότι κάθε προσφορά περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την αξιολόγησή της,

- ότι διαφυλάσσεται το απόρρητο των προσφορών εν αναμονή της αξιολόγησής τους,

- εφόσον είναι απαραίτητο, για λόγους νομικής απόδειξης, ότι οι προσφορές θα επιβεβαιώνονται το συντομότερο δυνατόν γραπτώς ή με την αποστολή επικυρωμένου αντιγράφου,

- ότι η αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιείται μετά την εκπνοή της προβλεπόμενης για την υποβολή τους προθεσμίας.»

6. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 33α:

«Άρθρο 33α

Κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων από τις αναθέτουσες αρχές, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν στις σχέσεις τους εξίσου ευνοϊκούς όρους με εκείνους που παρέχουν σε τρίτες χώρες κατ' εφαρμογή της συμφωνίας. Για το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη διαβουλεύονται στα πλαίσια της συμβουλευτικής επιτροπής δημοσίων συμβάσεων για τα ληπτέα μέτρα τα βάσει της συμφωνίας περί δημοσίων συμβάσεων που συνήφθη στο πλαίσιο των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης (*) ("η συμφωνία").

(*) Απόφαση 94/800/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1994, σχετικά με την εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σύναψη των συμφωνιών στο πλαίσιο των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης (1986-1994), καθόσον αφορά τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της (ΕΕ L 336 της 23. 12. 1994, σ. 1).»

7. Το άρθρο 34 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 34

1. Για να καταστεί δυνατή η εκτίμηση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή στατιστική έκθεση σχετικά με τις συμβάσεις δημοσίων έργων που συνήψαν οι αναθέτουσες αρχές, το αργότερο μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 1997 για το προηγούμενο έτος και στη συνέχεια μέχρι τις 31 Οκτωβρίου κάθε έτους.

2. Στην έκθεση αυτή διευκρινίζονται τουλάχιστον:

α) όσον αφορά τις αναθέτουσες αρχές που αναφέρονται στο παράρτημα I της οδηγίας 93/36/ΕΟΚ:

- η συνολική αξία των συμβάσεων που συνήφθησαν από κάθε αναθέτουσα αρχή κάτω του κατωτάτου ορίου,

- ο αριθμός και η αξία των συμβάσεων που συνήφθησαν από κάθε αναθέτουσα αρχή άνω του κατωτάτου ορίου, διακρίνοντας, εφόσον είναι δυνατόν, ανάλογα με τη διαδικασία, τις κατηγορίες έργων σύμφωνα με την ονοματολογία που αναφέρεται στο παράρτημα II και την εθνικότητα της επιχείρησης, στην οποία ανατέθηκε η σύμβαση, στην περίπτωση δε των διαδικασιών με διαπραγμάτευση, υποδιαιρώντας σύμφωνα με το άρθρο 7 και αναφέροντας τον αριθμό και την αξία των συμβάσεων που ανατέθηκαν σε κάθε κράτος μέλος και στις τρίτες χώρες 7

β) όσον αφορά τις λοιπές αναθέτουσες αρχές που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία, ο αριθμός και η αξία των συμβάσεων που καταρτίσθηκαν από κάθε κατηγορία αναθέτουσας αρχής άνω του κατωτάτου ορίου, διακρίνοντας, εφόσον είναι δυνατόν, ανάλογα με τη διαδικασία, τις κατηγορίες έργων σύμφωνα με την ονοματολογία που αναφέρεται στο παράρτημα II και την εθνικότητα της επιχείρησης στην οποία έχει ανατεθεί η σύμβαση, στην περίπτωση δε των διαδικασιών με διαπραγμάτευση, υποδιαιρώντας σύμφωνα με το άρθρο 7 και αναφέροντας τον αριθμό και την αξία των συμβάσεων που ανατέθηκαν σε κάθε κράτος μέλος και στις τρίτες χώρες 7

γ) όσον αφορά τις αναθέτουσες αρχές που αναφέρονται στο παράρτημα I της οδηγίας 93/36/ΕΟΚ, ο αριθμός και η συνολική αξία των συμβάσεων που ανατέθηκαν από τις αρχές αυτές δυνάμει των παρεκκλίσεων από τη συμφωνία 7 όσον αφορά τις άλλες αναθέτουσες αρχές που υπάγονται στην παρούσα οδηγία, η συνολική αξία των συμβάσεων που συνήφθησαν από κάθε κατηγορία αναθέτουσας αρχής, δυνάμει των παρεκκλίσεων από τη συμφωνία 7

δ) οποιοδήποτε άλλο στατιστικό στοιχείο, που προσδιορίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 35 παράγραφος 3, εφόσον απαιτείται βάσει της συμφωνίας.

3. Η Επιτροπή προσδιορίζει, βάσει της διαδικασίας του άρθρου 35 παράγραφος 3, το είδος των στατιστικών στοιχείων που απαιτούνται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.»

8. Το παράρτημα IV, αντικαθίσταται από το κείμενο που περιέχεται στο παράρτημα IV της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 4

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο στις 13 Οκτωβρίου 1998 και ενημερώνουν αμέσως τη Επιτροπή σχετικά.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, μεριμνούν ώστε αυτές να περιέχουν μνεία της παρούσας οδηγίας ή να συνοδεύονται από παρόμοια μνεία κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομέρειες για την αναγραφή αυτής της μνείας ορίζονται από τα κράτη μέλη.

2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις κυριότερες διατάξεις εθνικού δικαίου που θεσπίζουν στο πεδίο που καλύπτει η παρούσα οδηγία, καθώς και έναν πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ της παρούσας οδηγίας και των εθνικών διατάξεων.

Άρθρο 5

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 1997.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. M. GIL-ROBLES

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

R. GOEBBELS

(1) ΕΕ C 138 της 3. 6. 1995, σ. 1.

(2) ΕΕ C 256 της 2. 10. 1995, σ. 4 και ΕΕ C 212 της 22. 7. 1996, σ. 13.

(3) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Φεβρουαρίου 1996 (ΕΕ C 78 της 18. 3. 1996, σ. 18), κοινή θέση του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1996 (ΕΕ C 111 της 9. 4. 1997, σ. 1) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 167 της 2. 6. 1997). Απόφαση του Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου 1997.

(4) ΕΕ L 336 της 23. 12. 1994, σ. 1.

(5) Οδηγία 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 1992, για το συντονισμό των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών (ΕΕ L 209 της 24. 7. 1992, σ. 1.). Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 1994.

(6) Οδηγία 93/36/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1993, περί συντονισμού των διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσεων δημοσίων προμηθειών (ΕΕ L 199 της 9. 8. 1993, σ. 1). Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 1994.

(7) Οδηγία 93/37/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1993, περί συντονισμού των διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσεων δημοσίων έργων (ΕΕ L 199 της 9. 8. 1993, σ. 54). Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 1994.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΩΝ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

(ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ)

BELGIQUE

A. - L'Ιtat Fιdιral:

- Services du Premier ministre

- Ministθre des affaires ιconomiques

- Ministθre des affaires ιtrangθres, du commerce extιrieur et de la coopιration au dιveloppement

- Ministθre de l'agriculture

- Ministθre des classes moyennes

- Ministθre des communications et de l'infrastructure

- Ministθre de la dιfense nationale (1)

- Ministθre de l'emploi et du travail

- Ministθre des finances

- Ministθre de l'intιrieur et de la fonction publique

- Ministθre de la justice

- Ministθre de la santι publique et de l'environnement

- la Poste (2)

- la Rιgie des bβtiments

- le Fonds des routes

B. - L'Office national de sιcuritι sociale

- L'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indιpendants

- L'Institut national d'assurance maladie-invaliditι

- L'Office national des pensions

- La Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invaliditι

- Le Fonds des maladies professionnelles

- L'Office national de l'emploi

(1) Matιriel non de guerre contenu ΰ l'annexe II.

(2) Activitιs postales visιes par la loi du 24 dιcembre 1993.

DANEMARK

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE

Liste des entitιs acheteuses centrales

1. Auswδrtiges Amt

2. Bundesministerium fόr Arbeit und Sozialordnung

3. Bundesministerium fόr Bildung und Wissenschaft

4. Bundesministerium fόr Ernδhrung, Landwirtschaft und Forsten

5. Bundesministerium der Finanzen

6. Bundesministerium fόr Forschung und Technologie

7. Bundesministerium des Innern (nur zivile Gόter)

8. Bundesministerium fόr Gesundheit

9. Bundesministerium fόr Frauen und Jugend

10. Bundesministerium fόr Familie und Senioren

11. Bundesministerium der Justiz

12. Bundesministerium fόr Raumordnung, Bauwesen und Stδdtebau13. Bundesministerium fόr Post und Telekommunikation (1)

14. Bundesministerium fόr Wirtschaft

15. Bundesministerium fόr wirtschaftliche Zusammenarbeit

16. Bundesministerium der Verteidigung (1)

17. Bundesministerium fόr Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

18. Bundesministerium fόr Verkehr

Note

Selon les dispositions nationales existantes, les entitιs reprises dans cette liste doivent, en conformitι avec des procιdures spιciales, attribuer des marchιs ΰ certains groupes afin d' eliminer les difficultιs causιes par la derniθre guerre.

(1) Mit Ausnahme von Telekommunikationsausrόstung.

ESPAGNE

Liste des entitιs

1. Ministerio de Asuntos Exteriores

2. Ministerio de Justicia

3. Ministerio de Defensa (1)

4. Ministerio de Economνa y Hacienda

5. Ministerio del Interior

6. Ministerio de Obras Pϊblicas, Transportes y Medio Ambiente

7. Ministerio de Educaciσn y Ciencia

8. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

9. Ministerio de Industria y Energνa

10. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciσn

11. Ministerio de la Presidencia

12. Ministerio para las Administraciones Pϊblicas

13. Ministerio de Cultura

14. Ministerio de Comercio y Turismo

15. Ministerio de Sanidad y Consumo

16. Ministerio de Asuntos Sociales

(1) Material que no sea de guerra incluido en el Anexo II.

FRANCE

1. Principales entitιs acheteuses

A. Budget gιnιral

- Services du Premier ministre

- Ministθre des affaires sociales, de la santι et de la ville

- Ministθre de l'intιrieur et de l'amιnagement du territoire

- Ministθre de la justice

- Ministθre de la dιfense

- Ministθre des affaires ιtrangθres

- Ministθre de l'ιducation nationale

- Ministθre de l'ιconomie

- Ministθre de l'industrie, des postes et tιlιcommunications et du commerce extιrieur

- Ministθre de l'ιquipement, des transports et du tourisme

- Ministθre des entreprises et du dιveloppement ιconomique, chargι des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat

- Ministθre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle

- Ministθre de la culture et de la francophonie

- Ministθre du budget

- Ministθre de l'agriculture et de la pκche

- Ministθre de l'enseignement supιrieur et de la recherche

- Ministθre de l'environnement

- Ministθre de la fonction publique

- Ministθre du logement

- Ministθre de la coopιration

- Ministθre des dιpartements et territoires d'outre-mer

- Ministθre de la jeunesse et des sports

- Ministθre de la communication

- Ministθre des anciens combattants et victimes de guerre

B. Budget annexe

On peut notamment signaler:

- Imprimerie nationale

C. Comptes spιciaux du Trιsor

On peut notamment signaler:

- Fonds forestier national

- Soutien financier de l'industrie cinιmatographique et de l'industrie des programmes audiovisuels

- Fonds national d'amιnagement foncier et d'urbanisme

- Caisse autonome de la reconstruction

2. Etablissements publics nationaux ΰ caractθre administratif

- Acadιmie de France ΰ Rome

- Acadιmie de marine

- Acadιmie des sciences d'outre-mer

- Agence centrale des organismes de sιcuritι sociale (ACOSS)

- Agences financiθres de bassins

- Agence nationale pour l'amιlioration des conditions de travail (ANACT)

- Agence nationale pour l'amιlioration de l'habitat (ANAH)

- Agence nationale pour l'emploi (ANPE)

- Agence nationale pour l'indemnisation des franηais d'outre-mer (ANIFOM)

- Assemblιe permanente des chambres d'agriculture (APCA)

- Bibliothθque nationale

- Bibliothθque nationale et universitaire de Strasbourg

- Bureau d'ιtudes des postes et tιlιcommunications d'outre-mer (BEPTOM)

- Caisse des dιpτts et consignations

- Caisse nationale des allocations familiales (CNAF)

- Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariιs (CNAM)

- Caisse nationale d'assurance-vieillesse des travailleurs salariιs (CNAVTS)

- Caisse nationale des autoroutes (CNA)

- Caisse nationale militaire de sιcuritι sociale (CNMSS)

- Caisse nationale des monuments historiques et des sites

- Caisse nationale des tιlιcommunications (1)

- Caisse de garantie du logement social

- Casa de Velasquez

- Centre d'enseignement zootechnique de Rambouillet

- Centre d'ιtudes du milieu et de pιdagogie appliquιe du ministθre de l'agriculture

- Centre d'ιtudes supιrieures de sιcuritι sociale

- Centres de formation professionnelle agricole

- Centre national d'art et de culture Georges Pompidou

- Centre national de la cinιmatographie franηaise

- Centre national d'ιtudes et de formation pour l'enfance inadaptιe

- Centre national d'ιtudes et d'expιrimentation du machinisme agricole, du gιnie rural, des eaux et des forκts

- Centre national et de formation pour l'adaptation scolaire et l'ιducation spιcialisιe (CNEFASES)

- Centre national de formation et de perfectionnement des professeurs d'enseignement mιnager agricole

- Centre national des lettres

- Centre national de documentation pιdagogique

- Centre national des oeuvres universitaires et scolaires (CNOUS)

- Centre national d'opthalmologie des Quinze-Vingts

- Centre national de prιparation au professorat de travaux manuels ιducatifs et d'enseignement mιnager

- Centre national de promotion rurale de Marmilhat

- Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

- Centre rιgional d'ιducation populaire d'Ile-de-France

- Centres d'ιducation populaire et de sport (CREPS)

- Centres rιgionaux des oeuvres universitaires (CROUS)

- Centres rιgionaux de la propriιtι forestiθre

- Centre de sιcuritι sociale des travailleurs migrants

(1) Postes seulement.

- Chancelleries des universitιs

- Collθge de France

- Commission des opιrations de bourse

- Conseil supιrieur de la pκche

- Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

- Conservatoire national des arts et mιtiers

- Conservatoire national supιrieur de musique

- Conservatoire national supιrieur d'art dramatique

- Domaine de Pompadour

- Ιcole centrale - Lyon

- Ιcole centrale des arts et manufactures

- Ιcole franηaise d'archιologie d'Athθnes

- Ιcole franηaise d'Extrκme-Orient

- Ιcole franηaise de Rome

- Ιcole des hautes ιtudes en sciences sociales

- Ιcole nationale d'administration

- Ιcole nationale de l'aviation civile (ENAC)

- Ιcole nationale des Chartes

- Ιcole nationale d'ιquitation

- Ιcole nationale du gιnie rural des eaux et des forκts (ENGREF)

- Ιcoles nationales d'ingιnieurs

- Ιcole nationale d'ingιnieurs des industries des techniques agricoles et alimentaires

- Ιcoles nationales d'ingιnieurs des travaux agricoles

- Ιcole nationale des ingιnieurs des travaux ruraux et des techniques sanitaires

- Ιcole nationale des ingιnieurs des travaux des eaux et forκts (ENITEF)

- Ιcole nationale de la magistrature

- Ιcoles nationales de la marine marchande

- Ιcole nationale de la santι publique (ENSP)

- Ιcole nationale de ski et d'alpinisme

- Ιcole nationale supιrieure agronomique - Montpellier

- Ιcole nationale supιrieure agronomique - Rennes

- Ιcole nationale supιrieure des arts dιcoratifs

- Ιcole nationale supιrieure des arts et industries - Strasbourg

- Ιcole nationale supιrieure des arts et industries textiles - Roubaix

- Ιcoles nationales supιrieures d'arts et mιtiers

- Ιcole nationale supιrieure des beaux-arts

- Ιcole nationale supιrieure des bibliothιcaires

- Ιcole nationale supιrieure de cιramique industrielle

- Ιcole nationale supιrieure de l'ιlectronique et de ses applications (ENSEA)

- Ιcole nationale supιrieure d'horticulture

- Ιcole nationale supιrieure des industries agricoles alimentaires

- Ιcole nationale supιrieure du paysage (rattachιe ΰ l'ιcole nationale supιrieure d'horticulture)

- Ιcole nationale supιrieure des sciences agronomiques appliquιes (ENSSA)

- Ιcoles nationales vιtιrinaires

- Ιcole nationale de voile

- Ιcoles normales d'instituteurs et d'institutrices

- Ιcoles normales nationales d'apprentissage

- Ιcoles normales supιrieures

- Ιcole polytechnique

- Ιcole technique professionelle agricole et forestiθre de Meymac (Corrθze)

- Ιcole de sylviculture - Crogny (Aube)

- Ιcole de viticulture et d'oenologie de la Tour Blanche (Gironde)

- Ιcole de viticulture - Avize (Marne)

- Ιtablissement national de convalescents de Saint-Maurice

- Ιtablissement national des invalides de la marine (ENIM)

- Ιtablissement national de bienfaisance Koenigs-Wazter

- Fondation Carnegie

- Fondation Singer-Polignac

- Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrιs et leurs familles

- Hτpital-hospice national Dufresne-Sommeiller

- Institut de l'ιlevage et de mιdecine vιtιrinaire des pays tropicaux (IEMVPT)

- Institut franηais d'archιologie orientale du Caire

- Institut gιographique national

- Institut industriel du Nord

- Institut international d'administration publique (IIAP)

- Institut national agronomique de Paris-Grignon

- Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie (INAOVEV)

- Institut national d'astronomie et de gιophysique (INAG)

- Institut national de la consommation (INC)

- Institut national d'ιducation populaire (INEP)

- Institut national d'ιtudes dιmographiques (INED)

- Institut national des jeunes aveugles - Paris

- Institut national des jeunes sourds - Bordeaux

- Institut national des jeunes sourds - Chambιry

- Institut national des jeunes sourds - Metz

- Institut national des jeunes sourds - Paris

- Institut national de physique nuclιaire et de physique des particules (I.N2.P3)

- Institut national de promotion supιrieure agricole

- Institut national de la propriιtι industrielle

- Institut national de la recherche agronomique (INRA)

- Institut national de recherche pιdagogique (INRP)

- Institut national de la santι et de la recherche mιdicale (INSERM)

- Institut national des sports

- Instituts nationaux polytechniques

- Instituts nationaux des sciences appliquιes

- Institut national supιrieur de chimie industrielle de Rouen

- Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA)

- Institut national de recherche sur les transports et leur sιcuritι (INRETS)

- Instituts rιgionaux d'administration

- Institut supιrieur des matιriaux et de la construction mιcanique de Saint-Ouen

- Musιe de l'armιe

- Musιe Gustave Moreau

- Musιe de la marine

- Musιe national J.-J. Henner

- Musιe national de la Lιgion d'honneur

- Musιe de la poste

- Musιum national d'histoire naturelle

- Musιe Auguste-Rodin

- Observatoire de Paris

- Office de coopιration et d'accueil universitaire

- Office franηais de protection des rιfugiιs et apatrides

- Office national des anciens combattants

- Office national de la chasse

- Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP)

- Office national d'immigration (ONI)

- Institut franηais de recherche scientifique pour le dιveloppement en coopιration (ORSTOM)

- Office universitaire et culturel franηais pour l'Algιrie

- Palais de la dιcouverte

- Parcs nationaux

- Rιunion des musιes nationaux

- Syndicat des transports parisiens

- Thermes nationaux - Aix-les-Bains

- Universitιs

3. Autre organisme public national

- Union des groupements d'achats publics (UGAP)

GRECE

Liste des entitιs

1. Ministry of National Economy

2. Ministry of Education and Religion

3. Ministry of Commerce

4. Ministry of Industry, Energy and Technology

5. Ministry of Merchant Marine

6. Ministry to the Prime Minister

7. Ministry of the Aegean

8. Ministry of Foreign Affairs

9. Ministry of Justice

10. Ministry of the Interior

11. Ministry of Labour

12. Ministry of Culture and Sciences

13. Ministry of Environment, Planning and Public Works

14. Ministry of Finance

15. Ministry of Transport and Communications

16. Ministry of Health and Social Security

17. Ministry of Macedonia and Thrace

18. Army General Staff

19. Navy General Staff

20. Airforce General Staff

21. Ministry of Agriculture

22. General Secretariat for Press and Information

23. General Secretariat for Youth

24. General State Laboratory

25. General Secretariat for Further Education

26. General Secretariat of Equality

27. General Secretariat for Social Security

28. General Secretariat for Greeks Living Abroad

29. General Secretariat for Industry

30. General Secretariat for Research and Technology

31. General Secretariat for Sports

32. General Secretariat for Public Works

33. National Statistical Service

34. National Welfare Organisation

35. Workers' Housing Organisation

36. National Printing Office

37. Greek Atomic Energy Commission

38. Greek Highway Fund

39. University of Athens

40. University of the Aegean

41. University of Thessaloniki

42. University of Thrace

43. University of Ioannina

44. University of Patras

45. Polytechnic School of Crete

46. Sivitanidios Technical School

47. University of Macedonia

48. Eginitio Hospital

49. Areteio Hospital

50. National Centre of Public Administration

51. Hellenic Post (EL. TA.)

52. Public Material Management Organisation

53. Farmers' Insurance Organisation

54. School Building Organisation

IRLANDE

1. Principales entitιs acheteuses

Office of Public Works

2. Autres entitιs

- President's Establishment

- Houses of the Oireachtas (Parliament)

- Department of the Taoiseach (Prime Minister)

- Office of the Tanaiste (Deputy Prime Minister)

- Central Statistics Office

- Department of Arts, Culture and the Gaeltacht

- National Gallery of Ireland

- Department of Finance

- State Laboratory

- Office of the Comptroller and Auditor General

- Office of the Attorney General

- Office of the Director of Public Prosecutions

- Valuation Office

- Civil Service Commission

- Office of the Ombudsman

- Office of the Revenue Commissioners

- Department of Justice

- Commissioners of Charitable Donations and Bequests for Ireland

- Department of the Environment

- Department of Education

- Department of the Marine

- Department of Agriculture, Food and Forestry

- Department of Enterprise and Employment

- Department of Trade and Tourism

- Department of Defence (1)

- Department of Foreign Affairs

- Department of Social Welfare

- Department of Health

- Department of Transport, Energy and Communications

(1) Non-warlike materials contained in Annex II.

ITALIE

Entitιs acheteuses

1. Ministry of the Treasury (1)

2. Ministry of Finance (2)

3. Ministry of Justice

4. Ministry of Foreign Affairs

5. Ministry of Education

6. Ministry of the Interior

7. Ministry of Public Works

8. Ministry for Co-ordination (International Relations and EC Agricultural Policies)

9. Ministry of Industry, Trade and Craft Trades

10. Ministry of Employment and Social Security

11. Ministry of Health

12. Ministry of Cultural Affairs and the Environment

13. Ministry of Defence (1)

14. Budget and Economic Planning Ministry

15. Ministry of Foreign Trade

16. Ministry of Posts and Telecommunications (3)

17. Ministry of the Environment

18. Ministry of University and Scientifical and Technological Research

(1) Entre centrale d'acquisto per la maggior parte degli altri ministeri ed enti.

(2) Esclusi gli acquisti effettuati dal monopolio dei sali e tabacchi.

(3) Soltanto i servizi postali.

LUXEMBOURG

1. Ministθre d'Ιtat: Service central des imprimιs et des fournitures de l'Ιtat

2. Ministθre de l'agriculture: Administration des Services techniques de l'agriculture

3. Ministθre de l'ιducation nationale: lycιes d'enseignement secondaire et d'enseignement secondaire technique

4. Ministθre de la famille et de la solidaritι sociale: maisons de retraite

5. Ministθre de la force publique: Armιe (1) - Gendarmerie - Police

6. Ministθre de la justice: ιtablissements pιnitentiaires

7. Ministθre de la santι publique: Hτpital neuropsychiatrique

8. Ministθre des travaux publics: bβtiments publics - Ponts et chaussιes

9. Ministθre des Communications: Centre informatique de l'Ιtat

10. Ministθre de l'environnement: Commissariat gιnιral ΰ la protection des eaux

(1) Matιriel non de guerre contenu ΰ l'annexe II.

PAYS-BAS

Liste des entitιs

Ministθres et organismes du gouvernement central

1. Ministry of General Affairs - Ministerie van Algemene Zaken

- Advisory Council on Government Policy - Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

- National Information Office - Rijksvoorlichtingsdienst

2. Ministry of the Interior - Ministerie van Binnenlandse Zaken

- Government Personnel Information System Service - Dienst Informatievoorziening Overheidspersoneel

- Redundancy Payment and Benefits Agency - Dienst Uitvoering Ontslaguitkeringsregelingen

- Public Servants Medical Expenses Agency - Dienst Ziektekostenvoorziening Overheidspersoneel

- RPD Advisory Service - RPD Advies

- Central Achives and Interdepartmental Text Processing - CAS/ITW

3. Ministry of Foreign Affairs + Directorate-General for Development Cooperation of the Ministry of Foreign affairs - Ministerie van Buitenlandse Zaken + Ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking

4. Ministry of Defence - Ministerie van Defensie (1)

- Directorate of material Royal Netherlands Navy - Directie materieel Koninklijke Marine

- Directorate of material Royal Netherlands Army - Directie materieel Koninklijke Landmacht

- Directorate of material Royal Netherlands Air Force - Directie materieel Koninklijke Luchtmacht

5. Ministry of Economic Affairs - Ministerie van Economische Zaken

- Economic Investigation Agency - Economische Controledienst

- Central Plan Bureau - Centraal Planbureau

- Netherlands Central Bureau of Statistics - Centraal Bureau voor de Statistiek

- Senter - Senter

- Industrial Property Office - Bureau voor de Industriλle Eigendom

- Central Licensing Office for Import and Export - Centrale Dienst voor de In- en Uitvoer

- State Supervision of Mines - Staatstoezicht op de Mijnen

- Geological Survey of the Netherlands - Rijks Geologische Dienst

6. Ministry of Finance - Ministerie van Financiλn

- State Property Department - Dienst der Domeinen

- Directorates of the State Tax Department - Directies der Rijksbelastingen

- State Tax Department/Fiscal Intelligence and Information Department - Belastingdienst/FIOD

- State Tax Department/Computer Centre - Belastingdienst/Automatiseringscentrum

- State Tax Department/Training - Belastingdienst/Opleidingen

7. Ministry of Justice - Ministerie van Justitie

- Education and Training Organization, Directorate General for the Protection of Young People and the care of Offenders - Opleidings- en vormingsorganisatie Directoraat-Generaal Jeugdbescherming en Delinquentenzorg

- Child Care and Protection Board - Raden voor de Kinderbescherming in de provincies

- State Institutions for Child care and Protection - Rijksinrichtingen voor de Kinderbescherming in de provincies

(1) Niet voor oorlogsdoeleinden bestemd materiaal vermeld in bijlage II.

- Prisons - Penitentiaire inrichtingen in de provincie

- State Institutions for Persons Placed under Hospital Order - Rijksinrichtingen voor T.B.S.-verpleging in de provincies

- Internal Facilities Service of the Directorate for Young Offenders and Young People Institute Dienst Facilitaire Zaken van de Directie Delinquentenzorg en Jeugdinrichtingen

- Legal Aid Department - Dienst Gerechtelijke Ondersteuning in de arrondissementen

- Central Collection Office for the Courts - Centraal Ontvangstkantoor der Gerechten

- Central Debt Collection Agency of the Ministry of Justice - Centraal Justitie Incassobureau

- National Criminal Investigation Department - Rijksrecherche

- Forensic Laboratory - Gerechtelijk Laboratorium

- National Police Services Force - Korps Landelijke Politiediensten

- District offices of the Immigration and Naturalisation Service - Districtskantoren Immigratie- en Naturalisatiedienst

8. Ministry of Agriculture, Nature Management and Fisheries - Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

- National Forest Service - Staatsbosbeheer

- Agricultural Research Service - Dienst Landbouwkundig Onderzoek

- Agricultural Extension Service - Dienst Landbouwvoorlichting

- Land Development Service - Landinrichtingsdienst

- National Inspection Service for Animals and Animal Protection - Rijksdienst voor de Keuring van Vee en Vlees

- Plant Protection Service - Plantenziektenkundige Dienst

- General Inspection Service - Algemene Inspectiedienst

- National Fisheries Research Institute - Rijksinstituut voor Visserijonderzoek

- Government Institute for Quality Control of Agricultural Products - Rijkskwaliteit Instituut voor Land- en Tuinbouwprodukten

- National Institute for Nature Management - Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek

- Game Fund - Jachtfonds

9. Ministry of Education and Science - Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen

- Royal Library - Koninklijke Bibliotheek

- Institute for Netherlands History - Instituut voor Nederlandse Geschiedenis

- Netherlands State Institute for War Documentation - Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie

- Institute for Educational Research - Instituut voor Onderzoek van het Onderwijs

- National Institute for Curriculum Development - Instituut voor de Leerplan Ontwikkeling

10. Ministry of Social Affairs and Employment - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

- Wages Inspection Service - Loontechnische dienst

- Inspectorate for Social Affairs and Employment - Inspectie en Informatie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

- National Social Assistance Consultancies Services - Rijksconsulentschappen Sociale Zekerheid

- Steam Equipment Supervision Service - Dienst voor het Stoomwezen

- Conscientious Objectors Employment Department - Tewerkstelling erkend gewetensbezwaarden militaire dienst

- Directorate for Equal Opportunities - Directie Emancipatie

11. Ministry of Transport, Public Works and Water Management - Ministerie van Verkeer en Waterstaat

- Directorate-General for Transport - Directoraat-Generaal Vervoer

- Directorate-General for Public Works and Water Management - Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

- Directorate-General for Civil Aviation - Directoraat-Generaal Rijksluchtvaartdienst

- Telecommunications and Post Department - Hoofddirectie Telecommunicatie en Post

- Regional Offices of the Directorates-General and General management, Inland Waterway Navigation Service - De regionale organisatie van de directoraten-generaal en de hoofddirectie Vaarwegmarkeringsdienst

12. Ministry of Housing, Physical Planning and Environment - Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

- Directorate-General for Environment Management - Directoraat-Generaal Milieubeheer

- Directorate-General for Public Housing - Directoraat-Generaal van de Volkshuisvesting

- Government Buildings Agency - Rijksgebouwendienst

- National Physical Planning Agency - Rijksplanologische Dienst

13. Ministry of Welfare, Health and Cultural Affairs - Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

- Social and Cultural Planning Office - Sociaal en Cultureel Planbureau

- Inspectorate for Child and Youth Care and Protection Services - Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming

- Medical Inspectorate of Health Care - Inspecties van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid

- Cultural Castle Council - Rijksdienst Kastelenbeheer

- National Archives Department - Rijksarchiefdienst

- Department for the Conservation of Historic Buildings and Sites - Rijksdienst voor de Monumentenzorg

- National Institute of Public Health and Environmental Protection - Rijksinstituut voor Milieuhygiλne

- National Archeological Field Survey Commission - Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek

- Netherlands Office for Fine Arts - Rijksdienst Beeldende Kunst

14. Cabinet for Netherlands Antillean and Aruban Affairs - Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse zaken

15. Higher Colleges of State - Hogere Colleges van Staat

16. Council of State - Raad van State

17. Netherlands Court of Audit - Algemene Rekenkamer

18. National Ombudsman - Nationale Ombudsman

AUTRICHE

1. Bundeskanzleramt - Amtswirtschaftsstelle

2. Bundesministerium fόr auswδrtige Angelegenheiten

3. Bundesministerium fόr Gesundheit und Konsumentenschutz

4. Bundesministerium fόr Finanzen

(a) Amtswirtschaftsstelle

(b) Abteilung VI/5 (EDV-Beschaffung des Bundesministeriums fόr Finanzen und des Bundesrechenamtes)

c) Abteilung III/1 (Beschaffung von technischen Gerδten, Einrichtungen und Sachgόtern fόr die Zollwache)

5. Bundesministerium fόr Jugend und Familie - Amtswirtschaftsstelle

6. Bundesministerium fόr wirtschaftliche Angelegenheiten

7. Bundesministerium fόr Inneres

(a) Abteilung I/5 (Amtswirtschaftsstelle)

(b) EDV-Zentrum (Beschaffung von elektronischen Datenverarbeitungssystemen (Hardware))

(c) Abteilung II/3 (Beschaffung von technischen Gerδten und Einrichtungen fόr die Bundespolizei)

(d) Abteilung I/6 (Beschaffung von Sachgόtern (mit Ausnahme der von der Abteilung II/3 zu beschaffenden Sachgόter) fόr die Bundespolizei)

(e) Abteilung IV/8 (Beschaffung von Fluggerδten)

8. Bundesministerium fόr Justiz - Amtswirtschaftsstelle

9. Bundesministerium fόr Landesverteidigung (1)

10. Bundesministerium fόr Land- und Forstwirtschaft

11. Bundesministerium fόr Arbeit und Soziales - Amtswirtschaftsstelle

12. Bundesministerium fόr Unterricht und kulturelle Angelegenheiten

13. Bundesministerium fόr φffentliche Wirtschaft und Verkehr

14. Bundesministerium fόr Wissenschaft, Forschung und Kunst

15. Φsterreichisches Statistisches Zentralamt

16. Φsterreichische Staatsdruckerei

17. Bundesamt fόr Eich- und Vermessungswesen

18. Bundesversuchs- und Forschungsanstalt-Arsenal (BVFA)

19. Bundesstaatliche Prothesenwerkstδtten

20. Austro Control GmbH - Φsterreichische Gesellschaft fόr Zivilluftfahrt mit beschrδnkter Haftung

21. Bundesprόfanstalt fόr Kraftfahrzeuge

22. Generaldirektion fόr die Post- und Telegraphenverwaltung (nur Postwesen)

23. Bundesministerium fόr Umwelt - Amtswirtschaftsstelle

(1) Material auίer Kriegsmaterial gemδί Anhang II.

PORTUGAL

Prime Minister's Office

Legal Centre

Centre for Studies and Training (Local Government)

Government Computer Network Management Centre

National Council for Civil Defence Planning

Permanent Council for Industrial Conciliation

Department for Vocational and Advanced Training

Ministerial Department with special responsibility for Macao

Ministerial Department responsible for Community Service by Conscientious Objectors Institute for Youth

National Administration Institute

Secretariat General, Prime Minister's Office

Secretariat for Administrative Modernization

Social Services, Prime Minister's Office

Ministry of Home Affairs

Directorate General for Roads

Ministerial Department responsible for Studies and Planning

Civilian administrations

Customs Police

Republican National Guard

Police

Secretariat General

Technical Secretariat for Electoral Matters

Customs and Immigration Department

Intelligence and Security Department

National Fire Service

Ministry of Agriculture

Control Agency for Community Aid to Olive Oil Production

Regional Directorate for Agriculture (Beira Interior)

Regional Directorate for Agriculture (Beira Litoral)

Regional Directorate for Agriculture (Entre Douro e Minho)

Regional Directorate for Agriculture (Trαs-os-Montes)

Regional Directorate for Agriculture (Alentejo)

Regional Directorate for Agriculture (Algarve)

Regional Directorate for Agriculture (Ribatejo e Oeste)

General Inspectorate and Audit Office (Management Audits)

Viticulture Institute

National Agricultural Research Institute

Institute for the Regulation and Guidance of Agricultural Markets

Institute for Agricultural Structures and Rural Development

Institute for Protection of Agri-Food Production

Institute for Forests

Institute for Agricultural Markets and Agri-Foods Industry

Secretariat General

IFADAP (Financial Institute for the Development of Agriculture and Fishing) (1)

INGA (National Agricultural Intervention and Guarantee Institute) (1)

Ministry of the Environment and Natural Resources

Directorate-General for Environment

Institute for Environmental Promotion

Institute for the Consumer

Institute for Meteorology

Secretariat General

Institute for Natural Conservancy

Ministerial Department for the Improvement of the Estoril Coast

Regional Directorates for Environment and Natural Resources

Water Institute

Ministry of Trade and Tourism

Commission responsible for the Application of Economic Penalties

Directorate General for Competition and Prices

Directorate General for Inspection (Economic Affairs)

Directorate General for Tourism

Directorate General for Trade

Tourism Fund

Ministerial Department responsible for Community Affairs

ICEP (Portuguese Foreign Trade Institute)

General Inspectorate for Gambling

National Institute for Training in Tourism

Regional Tourist Boards

Secretariat General

ENATUR (National Tourism Enterprise) - Public enterprise (1)

Ministry of Defence (2)

National Security Authority

National Council for Emergency Civil Planning

Directorate General for Armaments and Defence Equipments

Directorate General for Infrastructure

Directorate General for Personnel

Directorate General for National Defence Policy

Secretariat General

Office of the Chief of Staff of the Armed Forces (2)

Administrative Council of the Office of the Chief of Staff of the Armed Forces

Commission of Maintenance of NATO Infrastructure

Executive Commission of NATO Infrastructure

Social Works of the Armed Forces

Office of the Chief of Staff, Air Force (2)

Air Force Logistics and Administrative Commando

General Workshop for Aeronautical Equipment

(1) Authority under joint Ministry of Trade and Tourism and Ministry of Finance control.

(2) Material nγo bιlico constante do anexo II.

Office of the Chief of Staff, Army (1)

Logistics Department

Directorate for Army Engineering

Directorate for Army Communications

Service Directorate for Fortifications and Army Works

Service Directorate for the Army Physical Education

Service Directorate Responsible for the Army Computer

Service Directorate for Intendancy

Service Directorate for Equipment

Service Directorate for Health

Directorate for Transport

Main Army Hospital

General Workshop of Uniforms and Equipment

General Workshop of Engineering Equipment

Bakery

Army Laboratory for Chemical and Pharmaceutical Products

Office of the Chief of Staff, Navy (1)

Directorate for Naval Facilities

Directorate General for Naval Equipment

Directorate for Instruction and Training

Directorate of the Service of Naval Health

The Navy Hospital

Directorate for Supplies

Directorate for Transport

Directorate of the Service of Maintenance

Armed Computer Service

Continent Naval Commando

Aηores Naval Commando

Madeira Naval Commando

Commando of Lisbon Naval Station

Army Centre for Physical Education

Administrative Council of Central Navy Administration

Naval War Height Institute

Directorate General for the Navy

Directorate General for Lighthouses and School for Lighthouse Keepers

The Hydrographic Institute

Vasco da Gama Aquarium

The Alfeite Arsenal

Ministry of Education

Secretariat General

Department for Planning and Financial Management

Department for Higher Education

Department for Secondary Education

(1) Material nγo bιlico constante do anexo II.

Department for Basic Education

Department for Educational Resources Management

General Inspectorate of Education

Bureau for the Launching and Coordination of the School Year

Regional Directorate for Education (North)

Regional Directorate for Education (Centre)

Regional Directorate for Education (Lisbon)

Regional Directorate for Education (Alentejo)

Regional Directorate for Education (Algarve)

Camυes Institute

Institute for Innovation in Education Antσnio Aurιlio da Costa Ferreira

Institute for Sports

Department of European Affairs

Ministry of Education Press

Ministry of Employment and Social Security

National Insurance and Occupational Health Fund

Institute for Development and Inspection of Labour Conditions

Social Welfare Funds

Casa Pia de Lisboa (1)

National Centre for Pensions

Regional Social Security Centres

Commission on Equal Opportunity and Rights for Women

Statistics Department

Studies and Planning Department

Department of International Relations and Social Security Agreements

European Social Fund Department

Department of European Affairs and External Relations

Directorate General for Social Works

Directorate General for the Family

Directorate General for Technical Support to Management

Directorate General for Employment and Vocational Training

Directorate General for Social Security Schemes

Social Security Financial Stabilization Fund

General Inspectorate for Social Security

Social Security Financial Management Institute

Employment and Vocational Training Institute

National Institute for Workers' Leisure Time

Secretariat General

National Secretariat for Rehabilitation

Social Services

Santa Casa de Misericordia de Lisboa (1)

(1) Authority under joint control of the Ministry of Employment and Social Security and the Ministry of Health Control.

Ministry of Finance

ADSE (Directorate-General for the Protection of Civil Servants)

Legal Affairs Office

Directorate General for Public Administration

Directorate General for Public Accounts and General Budget Supervision

Directorate General for the State Loans Board

Directorate General for the Customs Service

Directorate General for Taxation

Directorate General for State Assets

Directorate General for the Treasury

Ministerial Department responsible for Economic Studies

Ministerial Department responsible for European Affairs

GAFEEP (Ministerial Department responsible for Studies on the Funding of the State and Public Enterprises)

General Inspectorate for Finance

Institute for Information Technology

State Loans Board

Secretariat General

SOFE (Social Services of the Ministry of Finance)

Ministry of Industry and Energy

Regional Delegation for Industry and Energy (Lisbon and Tagus Valley)

Regional Delegation for Industry and Energy (Alentejo)

Regional Delegation for Industry and Energy (Algarve)

Regional Delegation for Industry and Energy (Centre)

Regional Delegation for Industry and Energy (North)

Directorate General for Industry

Directorate General for Energy

Geological and Mining Institute

Ministerial Department responsible for Studies and Planning

Ministerial Department responsible for Oil Exploration and Production

Ministerial Department responsible for Community Affairs

National Industrial Property Institute

Portuguese Institute for Quality

INETI (National Institute for Industrial Engineering and Technology)

Secretariat General

PEDIP Manager's Department

Legal Affairs Office

Commission for Emergency Industrial Planning

Commission for Emergency Energy Planning

IAPMEI (Institute for support of small and medium-sized enterprises and investments)

Ministry of Justice

Centre for Legal Studies

Social Action and Observation Centres

The High Council of the Judiciary (Conselho Superior de Magistratura)

Central Registry

Directorate General for Registers and Other Official Documents

Directorate General for Computerized Services

Directorate General for Legal Services

Directorate General for the Prison Service

Directorate General for the Protection and Care of Minors Prison Establishments

Ministerial Department responsible for European Law

Ministerial Department responsible for Documentation and Comparative Law

Ministerial Department responsible for Studies and Planning

Ministerial Department responsible for Financial Management

Ministerial Department responsible for Planning and Coordinating Drug Control

Sγo Joγo de Deus Prison Hospital

Corpus Christi Institute

Guarda Institute

Institute for the Rehabilitation of Offenders

Sγo Domingos de Benfica Institute

National Police and Forensic Science Institute

Navarro Paiva Institute

Padre Antσnio Oliveira Institute

Sγo Fiel Institute

Sγo Josι Institute

Vila Fernando Institute

Criminology Institutes

Forensic Medicine Institutes

Criminal Investigation Department

Secretariat General

Social Services

Ministry of Public Works, Transport and Communications

Council for Public and Private Works Markets

Directorate General for Civil Aviation

Directorate General for National Buildings and Monuments

Directorate General for Road and Rail Transport

Ministerial Department responsible for River Crossings (Tagus)

Ministerial Department for Investment Coordination

Ministerial Department responsible for the Lisbon Railway Junction

Ministerial Department responsible for the Oporto Railway Junction

Ministerial Department responsible for Navigation on the Douro

Ministerial Department responsible for the European Communities

General Inspectorate for Public Works, Transport and Communications

Independent Executive for Roads

National Civil Engineering Laboratory

Social Works Department of the Ministry of Public Works, Transport and Communications

Secretariat General

Institute for Management and Sales of State Housing

CTT - Post and Telecommunications of Portugal SA (1)

(1) Unicamente serviηos postais.

Ministry of Foreign Affairs

Directorate General for Consular Affairs and for Financial Administration

Directorate General for the European Communities

Directorate General for Cooperation

Institute for Portuguese Emigrants and Portuguese Communities Abroad

Institute for Economic Cooperation

Secretariat General

Ministry of Territorial Planning and Management

Academy of Science

Legal Affairs Office

National Centre for Geographical Data

Regional Coordination Committee (Centre)

Regional Coordination Committee (Lisbon and Tagus Valley)

Regional Coordination Committee (Alentejo)

Regional Coordination Committee (Algarve)

Regional Coordination Committee (North)

Central Planning Department

Ministerial Department for European Issues and External Relations

Directorate General for Local Government

Directorate General for Regional Development

Directorate General for Town and Country Planning

Ministerial Department responsible for Coordination of the Alqueva Project

General Inspectorate for Territorial Administration

National Statistical Institute

Antσnio Sergio Cooperative Institute

Institute for Scientific and Tropical Research

Geographical and Land Register Institute

National Scientific and Technological Research Board

Secretariat General

Ministry of the Sea

Directorate General for Fishing

Directorate General for Ports, Navigation and Maritime Transport

Portuguese Institute for Maritime Exploration

Maritime Administration for North, Centre and South

National Institute for Port Pilotage

Institute for Port Labour

Port Administration of Douro and Leixυes

Port Administration of Lisbon

Port Administration of Setϊbal and Sesimbra

Port Administration of Sines

Independent Executive for Ports

Infante D Henrique Nautical School

Portuguese Fishing School and School of Sailing and Marine Craft

Secretariat General

Ministry of Health

Regional Health Administrations

Health Centres

Mental Health Centres

Histocompatibility Centres

Regional Alcoholism Centres

Department for Studies and Health Planning

Health Human Resource Department

Directorate General for Health

Directorate General for Health Installations and Equipment

National Institute for Chemistry and Medicament

Supporting Centres for Drug Addicts

Institute for Computer and Financial Management of Health Services

Infirmary Technical Schools

Health Service Technical Colleges

Central Hospitals

District Hospitals

General Inspectorate of Health

National Institute of Emergency Care

Dr Ricardo Jorge National Health Institute

Dr Jacinto De Magalhaes Institute of Genetic Medicine

Dr Gama Pinto Institute of Opthalmology

Portuguese Blood Institute

General Practitioners Institutes

Secretariat General

Service for Prevention and Treatment of Drug Dependence

Social Services, Ministry of Health

FINLANDE

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

SUEDE

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

ROYAUME-UNI

Cabinet Office

Chessington Computer Centre

Civil Service College

Recruitment and Assessment Service

Civil Service Occupational Health Service

Office of Public Services and Science

Parliamentary Counsel Office

The Government Centre on Information Systems (CCTA)

Central Office of Information

Charity Commission

Crown Prosecution Service

Crown Estate Commissioners (Vote Expenditure only)

Customs and Excise Department

Department for National Savings

Department for Education

Higher Education Funding Council for England

Department of Employment

Employment Appeals Tribunal

Industrial Tribunals

Office of Manpower Economics

Department of Health

Central Council for Education and Training in Social Work

Dental Practice Board

English National Board for Nursing, Midwifery and Health Visitors

National Health Service Authorities and Trusts

Prescriptions Pricing Authority

Public Health Laboratory Service Board

United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting

Department of National Heritage

British Library

British Museum

Historic Buildings and Monuments Commission for England (English Heritage)

Imperial War Museum

Museums and Galleries Commission

National Gallery

National Maritime Museum

National Portrait Gallery

Natural History Museum

Royal Commission on Historical Manuscripts

Royal Commission on Historical Monuments of England

Royal Fine Art Commission (England)

Science Museum

Tate Gallery

Victoria and Albert Museum

Wallace Collection

Department of Social Security

Medical Boards and Examining Medical Officers (War Pensions)

Regional Medical Service

Independent Tribunal Service

Disability Living Allowance Advisory Board

Occupational Pensions Board

Social Security Advisory Committee

Department of the Environment

Building Research Establishment Agency

Commons Commissioners

Countryside Commission

Valuation Tribunal

Rent Assessment Panels

Royal Commission on Environmental Pollution

The Buying Agency

Department of the Procurator General and Treasury Solicitor

Legal Secretariat to the Law Officers

Department of Trade and Industry

Laboratory of the Government Chemist

National Engineering Laboratory

National Physical Laboratory

National Weights and Measures Laboratory

Domestic Coal Consumers' Council

Electricity Committees

Gas Consumers' Council

Central Transport Consultative Committees

Monopolies and Mergers Commission

Patent Office

Department of Transport

Coastguard Services

Transport Research Laboratory

Export Credits Guarantee Department

Foreign and Commonwealth Office

Wilton Park Conference Centre

Government Actuary's Department

Government Communications Headquarters

Home Office

Boundary Commission for England

Gaming Board for Great Britain

Inspectors of Constabulary

Parole Board and Local Review Committees

House of Commons

House of Lords

Inland Revenue, Board of

Intervention Board for Agricultural Produce

Lord Chancellor's Department

Combined Tax Tribunal

Council on Tribunals

Immigration Appellate Authorities

Immigration Adjudicators

Immigration Appeals Tribunal

Lands Tribunal

Law Commission

Legal Aid Fund (England and Wales)

Pensions Appeals Tribunals

Public Trust Office

Office of the Social Security Commissioners

Supreme Court Group (England and Wales)

Court of Appeal - Criminal

Circuit Offices and Crown, County and Combined Courts (England and Wales)

Transport Tribunal

Ministry of Agriculture, Fisheries and Food

Agricultural Development and Advisory Service

Agricultural Dwelling House Advisory Committees

Agricultural Land Tribunals

Agricultural Wages Board and Committees

Cattle Breeding Centre

Plant Variety Rights Office

Royal Botanic Gardens, Kew

Ministry of Defence (1)

Meteorological Office

Procurement Executive

National Audit Office

National Investment and Loans Office

Northern Ireland Court Service

Coroners Court

County Courts

Court of Appeal and High Court of Justice in Northern Ireland

Crown Court

Enforcement of Judgements Office

Legal Aid Fund

Magistrates Court

Pensions Appeals Tribunals

Northern Ireland, Department of Agriculture

Northern Ireland, Department for Economic Development

Northern Ireland, Department of Education

Northern Ireland, Department of the Environment

Northern Ireland, Department of Finance and Personnel

Northern Ireland, Department of Health and Social Services

Northern Ireland Office

Crown Solicitor's Office

Department of the Director of Public Prosecutions for Northern Ireland

Northern Ireland Forensic Science Laboratory

Office of Chief Electoral Officer for Northern Ireland

Police Authority for Northern Ireland

Probation Board for Northern Ireland

State Pathologist Service

Office of Fair Trading

Office of Population Censuses and Surveys

National Health Service Central Register

Office of the Parliamentary Commissioner for Administration and Health

Service Commissioners

(1) Non-warlike materials provided for in Annex II.Ordnance Survey

Overseas Development Administration

Natural Resources Institute

Paymaster General's Office

Postal Business of the Post Office

Privy Council Office

Public Record Office

Registry of Friendly Societies

Royal Commission on Historical Manuscripts

Royal Hospital, Chelsea

Royal Mint

Scotland, Crown Office and Procurator

Fiscal Service

Scotland, Registers of Scotland

Scotland, General Register Office

Scotland, Lord Advocate's Department

Scotland, Queen's and Lord Treasurer's Remembrancer

Scottish Courts Administration

Accountant of Court's Office

Court of Justiciary

Court of Session

Lands Tribunal for Scotland

Pensions Appeal Tribunals

Scottish Land Court

Scottish Law Commission

Sheriff Courts

Social Security Commissioners' Office

The Scottish Office Central Services

The Scottish Office Agriculture and Fisheries Department

Crofters Commission

Red Deer Commission

Royal Botanic Garden, Edinburgh

The Scottish Office Industry Department

The Scottish Office Education Department

National Galleries of Scotland

National Library of Scotland

National Museums of Scotland

Scottish Higher Education Funding Council

The Scottish Office Environment Department

Rent Assessment Panel and Committees

Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland

Royal Fine Art Commission for Scotland

The Scottish Office Home and Health Departments

HM Inspectorate of Constabulary

Local Health Councils

National Board for Nursing, Midwifery and Health Visiting for Scotland

Parole Board for Scotland and Local Review Committees

Scottish Council for Postgraduate Medical Education

Scottish Crime Squad

Scottish Criminal Record Office

Scottish Fire Service Training School

Scottish Health Service Authorities and Trusts

Scottish Police College

Scottish Record Office

HM Stationery Office (HMSO)

HM Treasury

Forward

Welsh Office

Royal Commission of Ancient and Historical Monuments in Wales

Welsh National Board for Nursing, Midwifery and Health Visiting

Local Government Boundary Commission for Wales

Valuation Tribunals (Wales)

Welsh Higher Education Finding Council

Welsh National Health Service Authorities and Trusts

Welsh Rent Assessment Panels.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

1. Επωνυμία, ταχυδρομική και τηλεγραφική διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου, τηλετύπου και τηλεομοιοτύπου της αναθέτουσας αρχής και, εάν διαφέρουν, της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να ληφθούν πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία.

2. Σύνολο των συμβάσεων που πρόκειται να ανατεθούν για καθεμία από τις κατηγορίες υπηρεσιών του παραρτήματος I Α.

3. Προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης των διαδικασιών ανάθεσης κατά κατηγορία.

4. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία.

5. Ημερομηνία αποστολής της ανακοίνωσης.

6. Ημερομηνία παραλαβής της ανακοίνωσης από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

7. Μνεία κατά πόσον η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία.

Β. ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1. Επωνυμία, ταχυδρομική και τηλεγραφική διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου, τηλετύπου και τηλεομοιοτύπου της αναθέτουσας αρχής.

2. Κατηγορία και περιγραφή των υπηρεσιών. Αριθμός αναφοράς ΚΤΠ. Ποσότητα, μνεία οποιωνδήποτε δικαιωμάτων προαιρέσεως για περαιτέρω ανάθεση υπηρεσιών και, εάν είναι γνωστό, προσωρινό χρονοδιάγραμμα κατά το οποίο μπορούν να ασκηθούν τα εν λόγω δικαιώματα. Επίσης, σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ή ανανεωσίμων συμβάσεων εντός δεδομένης περιόδου, προσωρινό χρονοδιάγραμμα, εάν είναι γνωστό, των επόμενων προκηρύξεων διαγωνισμού για τις μελετώμενες υπηρεσίες.

3. Τόπος παροχής.

4. α) Διευκρίνιση του αν η ανάθεση της παροχής των υπηρεσιών επιφυλάσσεται, με νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις, σε μια συγκεκριμένη επαγγελματική τάξη.

β) Αναφορά αυτών των νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων.

γ) Διευκρίνιση του αν τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών που θα είναι υπεύθυνα για την παροχή των υπηρεσιών.

5. Διευκρίνιση του αν οι υποψήφιοι για την προσφορά της υπηρεσίας μπορούν να υποβάλουν προσφορά για μέρος των ζητούμενων υπηρεσιών.

6. Απαγόρευση εναλλακτικών προσφορών.

7. Προθεσμία ολοκλήρωσης της παροχής υπηρεσιών ή διάρκεια της σύμβασης ή, ει δυνατόν, προθεσμία έναρξης ή ολοκλήρωσης της παροχής των υπηρεσιών.

8. α) Ονομασία και διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία διατίθενται τα έγγραφα στοιχεία του διαγωνισμού.

β) Ενδεχομένως, προθεσμία υποβολής των σχετικών αιτήσεων.

γ) Ενδεχομένως, αναφορά του ύψους και του τρόπου καταβολής του ποσού που απαιτείται ως αντίτιμο των εν λόγω εγγράφων στοιχείων.

9. α) Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την παραλαβή των προσφορών.

β) Διεύθυνση στην οποία πρέπει να διαβιβασθούν.

γ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν.

10. α) Πρόσωπα που επιτρέπεται να παραστούν στην αποσφράγιση των προσφορών.

β) Ημερομηνία, ώρα και τόπος της αποσφράγισης.

11. Ενδεχομένως, απαιτούμενες εγγυήσεις.

12. Βασικοί τρόποι χρηματοδότησης και πληρωμών ή/και αναφορά των σχετικών διατάξεων.

13. Ενδεχομένως, νομική μορφή την οποία θα πρέπει να περιβληθεί μια κοινοπραξία που θα παράσχει τις υπηρεσίες, εφόσον της ανατεθεί η σύμβαση.

14. Πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με την κατάσταση του κάθε υποψηφίου προς παροχή υπηρεσίας, καθώς και στοιχεία και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση των όρων οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα που πρέπει να πληρούν κατ' ελάχιστον οι υποψήφοι.

15. Περίοδος κατά την οποία ο κάθε υποψήφιος δεσμεύεται από την προσφορά του.

16. Κριτήρια βάσει των οποίων θα γίνει η ανάθεση της σύμβασης και, κατά το δυνατόν, αξιολόγησή τους. Τα κριτήρια, πέρα από εκείνο της χαμηλότερης προσφοράς, αναφέρονται εφόσον δεν περιέχονται στα συμβατικά τεύχη.

17. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία.

18. Ημερομηνία(-ες) δημοσίευσης της προκαταρκτικής ενημερωτικής ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή μνεία της μη δημοσίευσής της.

19. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης.

20. Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

21. Μνεία κατά πόσον η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία.

Γ. ΚΛΕΙΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1. Επωνυμία, ταχυδρομική και τηλεγραφική διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου, τηλετύπου και τηλεομοιοτύπου της αναθέτουσας αρχής.

2. Κατηγορία και περιγραφή των υπηρεσιών. Αριθμός αναφοράς ΚΤΠ. Ποσότητα, μνεία οποιωνδήποτε δικαιωμάτων προαιρέσεως για περαιτέρω ανάθεση υπηρεσιών και, εάν είναι γνωστό, προσωρινό χρονοδιάγραμμα κατά το οποίο μπορούν να ασκηθούν τα εν λόγω δικαιώματα. Επίσης, σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ή ανανεωσίμων συμβάσεων εντός δεδομένης περιόδου, προσωρινό χρονοδιάγραμμα, εάν είναι γνωστό, των επόμενων προκηρύξεων διαγωνισμού για τις μελετώμενες υπηρεσίες.

3. Τόπος παροχής.

4. α) Διευκρίνιση του αν η ανάθεση της παροχής των υπηρεσιών επιφυλάσσεται, με νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις, σε μια συγκεκριμένη επαγγελματική τάξη.

β) Αναφορά αυτών των νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων.

γ) Διευκρίνιση του αν τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών που θα είναι υπεύθυνα για την παροχή των υπηρεσιών.

5. Διευκρίνιση του αν οι υποψήφιοι για παροχή υπηρεσιών μπορούν να υποβάλουν προσφορά για μέρος των ζητούμενων υπηρεσιών.

6. Αριθμός ή όρια του αριθμού των υποψηφίων που πρόκειται να προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά.

7. Ενδεχομένως, απαγόρευση των εναλλακτικών προσφορών.

8. Προθεσμία ολοκλήρωσης της παροχής υπηρεσιών ή διάρκεια της σύμβασης ή, ει δυνατόν, προθεσμία έναρξης ή ολοκλήρωσης της παροχής των υπηρεσιών.

9. Ενδεχομένως, νομική μορφή την οποία θα πρέπει να περιβληθεί μια κοινοπραξία των προσφερόντων τις υπηρεσίες, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

10. α) Ενδεχομένως, αιτιολόγηση της χρήσης της ταχείας διαδικασίας.

β) Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής.

γ) Διεύθυνση στην οποία πρέπει να διαβιβασθούν.

δ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν.

11. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας αποστολής των προσκλήσεων για υποβολή προσφοράς.

12. Ενδεχομένως, απαιτούμενες εγγυήσεις.

13. Πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με την κατάσταση του κάθε προσφέροντος, καθώς και στοιχεία και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση των όρων οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα που πρέπει να πληρούν κατ' ελάχιστον οι προσφέροντες.

14. Κριτήρια βάσει των οποίων θα γίνει η ανάθεση της σύμβασης και, κατά το δυνατόν αξιολόγησή τους, εφόσον αυτά δεν αναφέρονται στην πρόσκληση υποβολής των προσφορών.

15. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία.

16. Ημερομηνία(-ες) της δημοσίευσης της προκαταρκτικής ενημερωτικής ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή μνεία της μη δημοσίευσής της.

17. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης.

18. Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

19. Μνεία κατά πόσον η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία.

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

1. Επωνυμία, ταχυδρομική και τηλεγραφική διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου, τηλετύπου και τηλεομοιοτύπου της αναθέτουσας αρχής.

2. Κατηγορία και περιγραφή των υπηρεσιών. Αριθμός αναφοράς ΚΤΠ. Ποσότητα, μνεία οποιωνδήποτε δικαιωμάτων προαιρέσεως για περαιτέρω ανάθεση υπηρεσιών και, εάν είναι γνωστό, προσωρινό χρονοδιάγραμμα κατά το οποίο μπορούν να ασκηθούν τα εν λόγω δικαιώματα. Επίσης, σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ή ανανεωσίμων συμβάσεων εντός δεδομένης περιόδου, προσωρινό χρονοδιάγραμμα, εάν είναι γνωστό, των επόμενων προκηρύξεων διαγωνισμού για τις μελετώμενες υπηρεσίες.

3. Τόπος παροχής.

4. α) Διευκρίνιση του αν η ανάθεση της παροχής των υπηρεσιών επιφυλάσσεται, με νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις, σε μια συγκεκριμένη επαγγελματική τάξη.

β) Αναφορά αυτών των νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων.

γ) Διευκρίνιση του αν τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών που θα είναι υπεύθυνα για την παροχή των υπηρεσιών.

5. Διευκρίνιση του αν οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά για μέρος των ζητούμενων υπηρεσιών.

6. Αριθμός ή όρια του αριθμού των υποψηφίων που πρόκειται να προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά.

7. Ενδεχομένως, απαγόρευση των εναλλακτικών προσφορών.

8. Προθεσμία ολοκλήρωσης της παροχής υπηρεσιών ή διάρκεια της σύμβασης ή, ει δυνατόν, προθεσμία έναρξης ή ολοκλήρωσης της παροχής των υπηρεσιών.

9. Ενδεχομένως, νομική μορφή την οποία θα πρέπει να περιβληθεί μια κοινοπραξία των προσφερόντων τις υπηρεσίες, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

10. α) Ενδεχομένως, αιτιολόγηση της χρήσης της ταχείας διαδικασίας.

β) Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής.

γ) Διεύθυνση στην οποία πρέπει να διαβιβασθούν.

δ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν.

11. Ενδεχομένως, απαιτούμενες εγγυήσεις.

12. Πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με την κατάσταση του παρέχοντος υπηρεσίες, καθώς και στοιχεία και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση των όρων οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα που πρέπει να πληρούν κατ' ελάχιστον οι προσφέροντες.

13. Ενδεχομένως, επωνυμία και διεύθυνση των προσφερόντων που έχουν ήδη επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή.

14. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία.

15. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης.

16. Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

17. Ημερομηνίας(-ες) των προηγουμένων δημοσιεύσεων στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

18. Μνεία κατά πόσον η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία.

Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

1. Επωνυμία και διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής.

2. Επιλεγείς τρόπος ανάθεσης 7 στην περίπτωση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς να προηγηθεί δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, αιτιολόγηση της επιλογής αυτής (άρθρο 11 παράγραφος 3).

3. Κατηγορία και περιγραφή των υπηρεσιών. Αριθμός αναφοράς ΚΤΠ. Ποσότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.

4. Ημερομηνία ανάθεσης της σύμβασης.

5. Κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης.

6. Αριθμός των παραληφθεισών προσφορών.

7. Επωνυμία και διεύθυνση του παρέχοντος (ή των παρεχόντων) την υπηρεσία.

8. Τιμή ή κλίμακα τιμών (ελάχιστη/μέγιστη).

9. Αξία της (των) προσφοράς(-ών) που έγινε(-αν) δεκτή(-ές) ή η υψηλότερη και χαμηλότερη προσφορά που λήφθηκαν υπόψη κατά την ανάθεση της σύμβασης.

10. Ενδεχομένως, αξία και ποσοστό του τμήματος της σύμβασης που ενδέχεται να δοθούν ως υπεργολαβία σε τρίτους.

11. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία.

12. Ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης του διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

13. Ημερομηνία αποστολής της παρούσας ανακοίνωσης.

14. Ημερομηνία παραλαβής της παρούσας ανακοίνωσης από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

15. Στην περίπτωση συμβάσεων για υπηρεσίες απαριθμούμενες στο παράρτημα I Β, συγκατάθεση της αναθέτουσας αρχής για τη δημοσίευση της προκήρυξης (άρθρο 16 παράγραφος 3).»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Α. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

1. Επωνυμία, ταχυδρομική και τηλεγραφική διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου, τηλετύπου και τηλεομοιοτύπου της αναθέτουσας αρχής και, εάν διαφέρουν, της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να ληφθούν πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία.

2. Φύση και ποσότητα ή αξία των συμβάσεων που πρόκειται να ανατεθούν. Αριθμός αναφοράς της κοινής ταξινόμησης προϊόντων (ΚΤΠ).

3. Προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης των διαδικασιών ανάθεσης της ή των συμβάσεων (αν είναι γνωστή).

4. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία.

5. Ημερομηνία αποστολής της ανακοίνωσης.

6. Ημερομηνία παραλαβής της ανακοίνωσης από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

7. Μνεία κατά πόσον η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία.

Β. ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

1. Όνομα, ταχυδρομική και τηλεγραφική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, τηλετύπου και τηλεομοιοτύπου της αναθέτουσας αρχής.

2. α) Διαδικασία που επελέγη για την ανάθεση.

β) Είδος της σύμβασης για την οποία γίνεται η πρόσκληση για την υποβολή προσφορών.

3. α) Τόπος παράδοσης.

β) Φύση των ζητούμενων προϊόντων, με αναφορά αν η υποβολή προσφορών ζητείται για την αγορά, χρηματοδοτική μίσθωση, μίσθωση ή μίσθωση-πώληση ή για συνδυασμό αυτών. Αριθμός αναφοράς ΚΤΠ.

γ) Ποσότητα των ζητουμένων προϊόντων. Μνεία οποιωνδήποτε δικαιωμάτων προαιρέσεως για συμπληρωματικές αγορές και, εάν είναι γνωστό, προσωρινό χρονοδιάγραμμα κατά το οποίο μπορούν να ασκηθούν τα εν λόγω δικαιώματα. Επίσης, σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ή ανανεωσίμων συμβάσεων εντός δεδομένης περιόδου, προσωρινό χρονοδιάγραμμα, εάν είναι γνωστό, των επόμενων προκηρύξεων διαγωνισμού για τις μελετώμενες προμήθειες.

δ) Πληροφορίες για τη δυνατότητα των προημθευτών να υποβάλουν προσφορές για μέρος των απαιτούμενων προμηθειών.

4. Προθεσμία ολοκλήρωσης της παροχής υπηρεσιών ή διάρκεια της σύμβασης ή, ει δυνατόν, προθεσμία έναρξης ή ολοκλήρωσης της παροχής των υπηρεσιών.

5. α) Ονομασία και διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να ζητηθούν οι συγγραφές υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη της σύμβασης.

β) Ενδεχομένως, προθεσμία υποβολής της αίτησης αυτής.

γ) Ενδεχομένως, ύψος και τρόπος πληρωμής του ποσού που πρέπει να καταβληθεί για την απόκτηση αυτών των εγγράφων.

6. α) Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

β) Διεύθυνση στην οποία πρέπει να σταλούν.

γ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν οι προσφορές.

7. α) Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παραστούν στην αποσφράγιση των προσφορών.

β) Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών.

8. Ενδεχομένως, απαιτούμενες εγγυήσεις και λοιπές εξασφαλίσεις.

9. Βασικοί όροι για τη χρηματοδότηση και πληρωμή ή/και παραπομπή στις σχετικές διατάξεις.

10. Ενδεχομένως, νομική μορφή την οποία θα πρέπει να περιβληθεί μια κοινοπραξία προμηθευτών εφόσον της ανατεθεί η σύμβαση.

11. Πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του προμηθευτή, καθώς και στοιχεία και διατυπώσεις που είναι αναγκαίες για την αξιολόγηση των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων που πρέπει να πληροί κατ' ελάχιστον ο προμηθευτής.

12. Χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο προσφέρων δεσμεύεται από την προσφορά του.

13. Κριτήρια για την ανάθεση της σύμβασης. Τυχόν άλλα κριτήρια, εκτός από τη χαμηλότερη τιμή, αναφέρονται εφόσον δεν περιλαμβάνονται στα συμβατικά τεύχη.

14. Ενδεχομένως, απαγόρευση των εναλλακτικών προσφορών.

15. Λοιπές πληροφορίες.

16. Ημερομηνία(-ες) δημοσίευσης της προκαταρκτικής ενημερωτικής ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή μνεία της μη δημοσίευσής της.

17. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης.

18. Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

19. Μνεία κατά πόσον η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία.

Γ. ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

1. Όνομα, ταχυδρομική και τηλεγραφική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, τηλετύπου και τηλεομοιοτύπου της αναθέτουσας αρχής.

2. α) Διαδικασία που επελέγη για την ανάθεση της σύμβασης.

β) Ενδεχομένως, λόγοι προσφυγής στην ταχεία διαδικασία.

γ) Είδος της σύμβασης για την οποία γίνεται η πρόσκληση για την υποβολή των προσφορών.

3. α) Τόπος παράδοσης.

β) Φύση των ζητούμενων προϊόντων με αναφορά αν απαιτείται η υποβολή προσφορών για την αγορά, χρηματοδοτική μίσθωση, μίσθωση ή μίσθωση-πώληση ή για συνδυασμό αυτών. Αριθμός αναφοράς ΚΤΠ.

γ) Ποσότητα των ζητούμενων προϊόντων. Μνεία οποιωνδήποτε δικαιωμάτων προαιρέσεως για συμπληρωματικές αγορές και, εάν είναι γνωστό, προσωρινό χρονοδιάγραμμα κατά το οποίο μπορούν να ασκηθούν τα εν λόγω δικαιώματα. Επίσης, σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ή ανανεωσίμων συμβάσεων εντός δεδομένης περιόδου, προσωρινό χρονοδιάγραμμα, εάν είναι γνωστό, των επόμενων προκηρύξεων διαγωνισμού για τις μελετώμενες προμήθειες.

δ) Πληροφορίες για τη δυνατότητα των προμηθευτών να υποβάλουν προσφορές για μέρος των απαιτούμενων προμηθειών.

4. Προθεσμία ολοκλήρωσης της παροχής υπηρεσιών ή διάρκεια της σύμβασης ή, ει δυνατόν, προθεσμία έναρξης ή ολοκλήρωσης της παροχής των υπηρεσιών.

5. Ενδεχομένως, νομική μορφή την οποία θα πρέπει να περιβληθεί μια κοινοπραξία προμηθευτών, εφόσον της ανατεθεί η σύμβαση.

6. α) Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής.

β) Διεύθυνση στην οποία πρέπει να σταλούν.

γ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν.

7. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών.

8. Ενδεχομένως, απαιτούμενες εγγυήσεις.

9. Πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του προμηθευτή, καθώς και στοιχεία και διατυπώσεις που είναι αναγκαίες για την αξιολόγηση των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων που πρέπει να πληροί κατ' ελάχιστον ο προμηθευτής.

10. Κριτήρια για την ανάθεση της σύμβασης εφόσον δεν αναφέρονται στην πρόσκληση για την υποβολή προσφορών.

11. Αριθμός ή όρια του αριθμού των υποψηφίων που πρόκειται να προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά.

12. Ενδεχομένως, απαγόρευση των εναλλακτικών προσφορών.

13. Λοιπές πληροφορίες.

14. Ημερομηνία δημοσίευσης της προκαταρκτικής ενημερωτικής ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή μνεία της μη δημοσίευσής της.

15. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης.

16. Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

17. Μνεία κατά πόσον η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία.

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

1. Όνομα, ταχυδρομική και τηλεγραφική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, τηλετύπου και τηλεομοιοτύπου της αναθέτουσας αρχής.

2. α) Διαδικασία που επελέγη για την ανάθεση της σύμβασης.

β) Ενδεχομένως, λόγοι προσφυγής στην ταχεία διαδικασία.

γ) Κατά περίπτωση, είδος της σύμβασης για την οποία γίνεται η πρόσκληση για την υποβολή των προσφορών.

3. α) Τόπος παράδοσης.

β) Φύση των ζητουμένων προϊόντων με αναφορά αν η υποβολή προσφορών ζητείται για την αγορά, χρηματοδοτική μίσθωση, μίσθωση ή μίσθωση-πώληση ή για συνδυασμό αυτών. Αριθμός αναφοράς ΚΤΠ.

γ) Ποσότητα των ζητουμένων προϊόντων. Μνεία οποιωνδήποτε δικαιωμάτων προαιρέσεως για συμπληρωματικές αγορές και, εάν είναι γνωστό, προσωρινό χρονοδιάγραμμα κατά το οποίο μπορούν να ασκηθούν τα εν λόγω δικαιώματα. Επίσης, σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ή ανανεωσίμων συμβάσεων εντός δεδομένης περιόδου, προσωρινό χρονοδιάγραμμα, εάν είναι γνωστό, των επόμενων προκηρύξεων διαγωνισμού για τις μελετώμενες προμήθειες.

δ) Πληροφορίες για τη δυνατότητα των προμηθευτών να υποβάλουν προσφορές για μέρος των απαιτούμενων προμηθειών.

4. Προθεσμία ολοκλήρωσης της παροχής υπηρεσιών ή διάρκεια της σύμβασης ή, ει δυνατόν, προθεσμία έναρξης ή ολοκλήρωσης της παροχής των υπηρεσιών.

5. Ενδεχομένως, νομική μορφή την οποία θα πρέπει να περιβληθεί μια κοινοπραξία προμηθευτών, εφόσον της ανατεθεί η σύμβαση.

6. α) Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής.

β) Διεύθυνση στην οποία πρέπει να σταλούν.

γ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν.

7. Ενδεχομένως, απαιτούμενες εγγυήσεις.

8. Πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του προμηθευτή, καθώς και αναγκαίες πληροφορίες και διατυπώσεις για να αξιολογηθούν οι οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί κατ' ελάχιστον ο προμηθευτής.

9. Αριθμός ή όρια του αριθμού των υποψηφίων που πρόκειται να προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά.

10. Ενδεχομένως, απαγόρευση των εναλλακτικών προσφορών.

11. Ενδεχομένως, ονόματα και διευθύνσεις των προμηθευτών που έχουν ήδη επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή.

12. Ημερομηνία προηγουμένων δημοσιεύσεων στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

13. Λοιπές πληροφορίες.

14. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης.

15. Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

16. Μνεία κατά πόσον η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία.

Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

1. Όνομα και διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής.

2. Επιλεγείσα διαδικασία ανάθεσης. Στην περίπτωση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς να προηγηθεί δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, αιτιολόγηση της επιλογής αυτής (άρθρο 6 παράγραφος 3).

3. Ημερομηνία ανάθεσης της σύμβασης.

4. Κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης.

5. Αριθμός προσφορών που υπεβλήθησαν.

6. Όνομα και διεύθυνση του προμηθευτή ή των προμηθευτών.

7. Φύση και ποσότητα των ζητουμένων προϊόντων. Αριθμός αναφοράς ΚΤΠ.

8. Τιμή ή κλίμακα τιμών (ελάχιστη/μέγιστη).

9. Αξία της (των) προσφοράς(-ών) που έγινε(-αν) δεκτή(-ές) ή η υψηλότερη και χαμηλότερη προσφορά που λήφθηκαν υπόψη κατά την ανάθεση της σύμβασης.

10. Ενδεχομένως, αξία και μέρος της σύμβασης που ενδέχεται να ανατεθεί υπεργολαβικά σε τρίτους.

11. Λοιπές πληροφορίες.

12. Ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης του διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

13. Ημερομηνία αποστολής της παρούσας ανακοίνωσης.

14. Ημερομηνία παραλαβής της ανακοίνωσης από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ

Α. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

1. Επωνυμία, ταχυδρομική και τηλεγραφική διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου, τηλετύπου και τηλεομοιοτύπου της αναθέτουσας αρχής.

2. α) Τόπος εκτέλεσης του έργου.

β) Φύση και έκταση των εργασιών και, σε περίπτωση που το έργο υποδιαιρείται σε πολλά τμήματα, βασικά χαρακτηριστικά των τμημάτων αυτών με αναφορά στο έργο.

γ) Υπολογισμός της ψαλίδας του κόστους των προβλεπόμενων εργασιών, εφόσον είναι διαθέσιμος.

3. α) Προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης των διαδικασιών ανάθεσης της ή των συμβάσεων.

β) Αν είναι γνωστή, προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης των εργασιών.

γ) Αν είναι γνωστό, χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών.

4. Αν είναι γνωστοί, όροι χρηματοδότησης του έργου και αναθεώρησης των τιμών ή/και παραπομπή στις σχετικές διατάξεις.

5. Λοιπές πληροφορίες.

6. Ημερομηνία αποστολής της ανακοίνωσης.

7. Ημερομηνία παραλαβής της ανακοίνωσης από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

8. Μνεία κατά πόσον η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία.

Β. ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

1. Επωνυμία, ταχυδρομική και τηλεγραφική διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου, τηλετύπου και τηλεομοιοτύπου της αναθέτουσας αρχής.

2. α) Επιλεγείς τρόπος ανάθεσης της σύμβασης.

β) Είδος της σύμβασης η οποία αποτελεί το αντικείμενο της πρόσκλησης υποβολής προσφορών.

3. α) Τόπος εκτέλεσης των εργασιών.

β) Φύση και έκταση των εργασιών, γενικά χαρακτηριστικά του έργου. Μνεία οποιωνδήποτε δικαιωμάτων προαιρέσεως για ανάθεση συμπληρωματικών εργασιών και, εάν είναι γνωστό, προσωρινό χρονοδιάγραμμα κατά το οποίο μπορούν να ασκηθούν τα εν λόγω δικαιώματα.

γ) Εφόσον το έργο ή η σύμβαση χωρίζεται σε πολλά τμήματα, αναφορά των τμημάτων κατά τάξη μεγέθους και της δυνατότητας υποβολής προσφοράς για ένα, περισσότερα ή και για όλα τα τμήματα.

δ) Στοιχεία σχετικά με το αντικείμενο του έργου ή της σύμβασης, στην περίπτωση που αυτή περιλαμβάνει και τη σύνταξη μελετών.

4. Προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών ή διάρκεια της σύμβασης ή, ει δυνατόν, προθεσμία έναρξης των εργασιών.

5. α) Ονομασία και διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία μπορεί να ζητηθεί η συγγραφή υποχρεώσεων και τα συμπληρωματικά τεύχη της σύμβασης.

β) Ενδεχομένως, αναφορά του ύψους και του τρόπου καταβολής του ποσού που απαιτείται ως αντίτιμο των παραπάνω εγγράφων.

6. α) Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών.

β) Διεύθυνση όπου πρέπει να διαβιβασθούν οι προσφορές.

γ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν οι προσφορές.

7. α) Ενδεχομένως, πρόσωπα που επιτρέπεται να παραστούν στην αποσφράγιση των προσφορών.

β) Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών.

8. Ενδεχομένως, απαιτούμενες εγγυήσεις.

9. Βασικοί τρόποι χρηματοδότησης και πληρωμών ή/και αναφορά των σχετικών διατάξεων.

10. Ενδεχομένως, νομική μορφή την οποία θα πρέπει να περιβληθεί μια κοινοπραξία εργοληπτών, εφόσον της ανατεθεί το έργο.

11. Πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του εργολήπτη και όροι οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα που θα πρέπει να πληροί κατ' ελάχιστον ο ανάδοχος.

12. Χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο προσφέρων δεσμεύεται από την προσφορά του.

13. Κριτήρια βάσει των οποίων θα γίνει η ανάθεση της σύμβασης. Τα κριτήρια, πέραν από εκείνο της χαμηλότερης τιμής, αναφέρονται εφόσον δεν περιλαμβάνονται στα συμβατικά τεύχη.

14. Ενδεχομένως, απαγόρευση των εναλλακτικών προσφορών.

15. Λοιπές πληροφορίες.

16. Ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της προκαταρκτικής ενημερωτικής ανακοίνωσης ή επισήμανση της μη δημοσιεύσεώς της.

17. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης.

18. Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

19. Μνεία κατά πόσον η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία.

Γ. ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

1. Επωνυμία, ταχυδρομική και τηλεγραφική διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου, τηλετύπου και τηλεομοιοτύπου της αναθέτουσας αρχής.

2. α) Επιλεγείς τρόπος ανάθεσης της σύμβασης.

β) Ενδεχομένως, αιτιολόγηση της προσφυγής στην ταχεία διαδικασία.

γ) Είδος της σύμβασης, η οποία αποτελεί το αντικείμενο της πρόσκλησης για υποβολή προσφορών.

3. α) Τόπος εκτέλεσης των εργασιών.

β) Φύση και έκταση των εργασιών, γενικά χαρακτηριστικά του έργου, μνεία οποιωνδήποτε δικαιωμάτων προαιρέσεως για ανάθεση συμπληρωματικών εργασιών και, εάν είναι γνωστό, προσωρινό χρονοδιάγραμμα κατά το οποίο μπορούν να ασκηθούν τα εν λόγω δικαιώματα.

γ) Εφόσον το έργο ή η σύμβαση χωρίζεται σε πολλά τμήματα, αναφορά των τμημάτων κατά τάξη μεγέθους και της δυνατότητας υποβολής προσφοράς για ένα, περισσότερα ή και για όλα τα τμήματα.

β) Στοιχεία σχετικά με το αντικείμενο του έργου ή της σύμβασης στην περίπτωση που αυτή περιλαμβάνει και τη σύνταξη μελετών.

4. Προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών ή διάρκεια της σύμβασης και, ει δυνατόν, προθεσμία έναρξης των εργασιών.

5. Ενδεχομένως, νομική μορφή την οποία θα πρέπει να περιβληθεί μια κοινοπραξία εργοληπτών, εφόσον της ανατεθεί το έργο.

6. α) Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής.

β) Διεύθυνση στην οποία πρέπει να διαβιβασθούν οι αιτήσεις.

γ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν οι αιτήσεις.

7. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την αποστολή των προσκλήσεων υποβολής των προσφορών.

8. Ενδεχομένως, απαιτούμενες εγγυήσεις.

9. Βασικοί τρόποι χρηματοδότησης και πληρωμών ή/και αναφορά των σχετικών διατάξεων.

10. Λοιπές πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του κάθε εργολήπτη, καθώς και όροι οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα που θα πρέπει να πληροί κατ' ελάχιστον ο ανάδοχος.

11. Κριτήρια βάσει των οποίων θα γίνει η ανάθεση του έργου, εφόσον δεν περιέχονται στην πρόσκληση υποβολής των προσφορών.

12. Ενδεχομένως, απαγόρευση υποβολής εναλλακτικών προσφορών.

13. Λοιπές πληροφορίες.

14. Ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της προκαταρκτικής ενημερωτικής ανακοίνωσης ή επισήμανση της μη δημοσιεύσεώς της.

15. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης.

16. Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

17. Μνεία κατά πόσον η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία.

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

1. Επωνυμία, ταχυδρομική και τηλεγραφική διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου, τηλετύπου και τηλεομοιοτύπου της αναθέτουσας αρχής.

2. α) Επιλεγείς τρόπος ανάθεσης της σύμβασης.

β) Ενδεχομένως, αιτιολόγηση της προσφυγής στην ταχεία διαδικασία.

γ) Είδος της σύμβασης, η οποία αποτελεί το αντικείμενο της πρόσκλησης για υποβολή προσφορών.

3. α) Τόπος εκτέλεσης των εργασιών.

β) Φύση και έκταση των εργασιών, γενικά χαρακτηριστικά του έργου. Μνεία οποιωνδήποτε δικαιωμάτων προαιρέσεως για ανάθεση συμπληρωματικών εργασιών και, εάν είναι γνωστό, προσωρινό χρονοδιάγραμμα κατά το οποίο μπορούν να ασκηθούν τα εν λόγω δικαιώματα.

γ) Εφόσον το έργο ή η σύμβαση χωρίζεται σε πολλά τμήματα, αναφορά των τμημάτων κατά τάξη μεγέθους και της δυνατότητας υποβολής προσφοράς για ένα, περισσότερα ή και για όλα τα τμήματα.

δ) Στοιχεία σχετικά με το αντικείμενο του έργου ή της σύμβασης, στην περίπτωση που αυτή περιλαμβάνει και τη σύνταξη μελετών.

4. Προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών ή διάρκεια της σύμβασης και, ει δυνατόν, προθεσμία έναρξης των εργασιών.

5. Ενδεχομένως, νομική μορφή την οποία θα πρέπει να περιβληθεί μια κοινοπραξία εργοληπτών, εφόσον της ανατεθεί το έργο.

6. α) Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής.

β) Διεύθυνση στην οποία πρέπει να διαβιβασθούν οι αιτήσεις.

γ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν οι αιτήσεις.

7. Ενδεχομένως, απαιτούμενες εγγυήσεις.

8. Βασικοί τρόποι χρηματοδότησης και πληρωμών ή/και αναφορά των σχετικών διατάξεων.

9. Λοιπές πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του κάθε εργολήπτη, καθώς και στοιχεία και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση των όρων οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα που θα πρέπει να πληροί κατ' ελάχιστον ο ανάδοχος.

10. Ενδεχομένως, απαγόρευση υποβολής εναλλακτικών προσφορών.

11. Ενδεχομένως, επωνυμία και διεύθυνση των προμηθευτών που έχουν ήδη επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή.

12. Ενδεχομένως, ημερομηνία προηγουμένων δημοσιεύσεων στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

13. Λοιπές πληροφορίες.

14. Ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της προκαταρκτικής ενημερωτικής ανακοίνωσης.

15. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης.

16. Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

17. Ενδεχομένως, ημερομηνία προηγουμένων δημοσιεύσεων της ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

18. Μνεία κατά πόσον η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία.

Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

1. Επωνυμία και διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής.

2. Επιλεγείσα διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης.

3. Ημερομηνία ανάθεσης της σύμβασης.

4. Κριτήρια για την ανάθεση του έργου.

5. Αριθμός των παραληφθεισών προσφορών.

6. Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου (ή των αναδόχων) του έργου.

7. Φύση και έκταση/ποσότητα των εργασιών, γενικά χαρακτηριστικά του έργου μετά την ολοκλήρωσή του.

8. Τιμή ή κλίμακα τιμών (ελάχιστη/μέγιστη).

9. Αξία της (των) ανατεθείσας(-ών) σύμβασης(-εων) ή η υψηλότερη και χαμηλότερη προσφορά που λήφθηκαν υπόψη κατά την ανάθεση της σύμβασης.

10. Ενδεχομένως, αξία και μέρος της σύμβασης που ενδέχεται να ανατεθεί υπεργολαβικά σε τρίτους.

11. Λοιπές πληροφορίες.

12. Ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης του διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

13. Ημερομηνία αποστολής της παρούσας ανακοίνωσης.

14. Ημερομηνία παραλαβής της ανακοίνωσης από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.»