31997D1336

Απόφαση αριθ. 1336/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 1997 σχετικά με σύνολο προσανατολισμών για τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα των τηλεπικοινωνιών

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 183 της 11/07/1997 σ. 0012 - 0020


ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 1336/97/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Ιουνίου 1997 σχετικά με σύνολο προσανατολισμών για τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα των τηλεπικοινωνιών

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 129 Δ παράγραφος 1,

την πρόταση της Επιτροπής (1),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών (3),

Αποφασίζοντας με τη διαδικασία του άρθρου 189 Β της συνθήκης (4), έχοντας υπόψη το κοινό σχέδιο που ενέκρινε η επιτροπή συνδιαλλαγής στις 16 Απριλίου 1997,

Εκτιμώντας:

(1) ότι η δημιουργία και ανάπτυξη διευρωπαϊκών τηλεπικοινωνιακών δικτύων στοχεύει στη διασφάλιση της κυκλοφορίας και ανταλλαγής πληροφοριών σε όλο το έδαφος της Κοινότητας 7 ότι τα ανωτέρω αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση ούτως ώστε οι πολίτες και η βιομηχανία -ιδίως οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)- της Κοινότητας να δυνηθούν να αντλήσουν τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη από το δυναμικό των τηλεπικοινωνιών, για να γίνει δυνατή η εδραίωση της «κοινωνίας των πληροφοριών» όπου η ανάπτυξη των εφαρμογών, των υπηρεσιών και των τηλεπικοινωνιακών δικτύων θα έχουν θεμελιώδη σημασία, εξασφαλίζοντας σε κάθε πολίτη, επιχείρηση ή δημόσια αρχή, πρόσβαση σε κάθε είδος και ποσότητα πληροφοριών έχει ανάγκη, ακόμα και στις λιγότερο ανεπτυγμένες ή περιφερειακές περιοχές 7

(2) ότι, στη Λευκή Βίβλο για την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση, η Επιτροπή υπογράμμισε τη σημασία της κοινωνίας των πληροφοριών η οποία, εισάγοντας νέες μορφές οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών σχέσεων, θα βοηθήσει την Κοινότητα να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις του ερχόμενου αιώνα, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η δημιουργία απασχόλησης 7 ότι τα ανωτέρω αναγνωρίσθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών του Δεκεμβρίου 1993 7

(3) ότι, η εσωτερική αγορά δημιουργεί ένα χώρο χωρίς σύνορα, στο εσωτερικό του οποίου πρέπει να διασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των προσώπων, των κεφαλαίων και των υπηρεσιών και όπου τα κοινοτικά μέτρα, υφιστάμενα ή μελλοντικά, καθιστούν αναγκαίες σημαντικές ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ των ιδιωτών, των οικονομικών φορέων και των διοικήσεων 7 ότι η αποτελεσματικότητα των μέσων ανταλλαγής πληροφοριών είναι ζωτικής σημασίας για τη βελτίωση της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας 7 ότι οι ανταλλαγές πληροφοριών μπορούν να διασφαλισθούν μέσω των διευρωπαϊκών τηλεπικοινωνιακών δικτύων των οποίων η ύπαρξη θα ενισχύσει την κοινωνική και οικονομική συνοχή στην Κοινότητα 7

(4) ότι η δημιουργία και η ανάπτυξη των διευρωπαϊκών τηλεπικοινωνιακών δικτύων πρέπει να διασφαλίζει την ελεύθερη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ ατόμων, οικονομικών φορέων και διοικήσεων, με σεβασμό συγχρόνως των δικαιωμάτων προστασίας της ιδιωτικής ζωής των φυσικών προσώπων και των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας 7

(5) ότι, τον Ιούνιο του 1994, στην έκθεσή τους με θέμα «Η Ευρώπη και η παγκόσμια κοινωνία των πληροφοριών» προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κέρκυρας της 24ης και 25ης Ιουνίου 1994, τα μέλη μιας ομάδας εξεχόντων εκπροσώπων της βιομηχανίας συνέστησαν την υλοποίηση των διευρωπαϊκών τηλεπικοινωνιακών δικτύων και τη διασύνδεσή τους με το σύνολο των ευρωπαϊκών δικτύων 7 ότι στην έκθεση αναγνωρίζεται ο ρόλος των κινητών επικοινωνιών ως στυλοβάτη της κοινωνίας των πληροφοριών του οποίου το δυναμικό πρέπει να ενισχυθεί 7 ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κέρκυρας ενέκρινε σε γενικές γραμμές τη σύσταση αυτή 7

(6) ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «Ο ευρωπαϊκός δρόμος προς την κοινωνία των πληροφοριών: πρόγραμμα δράσης» ακολουθεί τις συστάσεις αυτές 7 ότι τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 28ης Σεπτεμβρίου 1994, σχετικά με το ανωτέρω πρόγραμμα δράσης υπογραμμίζουν το γεγονός ότι αποτελεί ουσιαστικό ζήτημα για την Κοινότητα να αναπτυχθούν υποδομές πληροφοριών υψηλών επιδόσεων, στη βάση μιας σφαιρικής, συνεκτικής και ισόρροπης προσέγγισης 7

(7) ότι το άρθρο 129 Γ της συνθήκης προβλέπει ότι η Κοινότητα καθορίζει ένα σύνολο προσανατολισμών που καλύπτουν τους στόχους, τις προτεραιότητες και τις γενικές γραμμές των μελετώμενων δράσεων στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων 7 ότι στους εν λόγω προσανατολισμούς προσδιορίζονται σχέδια κοινού ενδιαφέροντος 7 ότι τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα της τηλεπικοινωνιακής υποδομής καλύπτουν τα τρία επίπεδα των δικτύων αυτών, δηλαδή τις εφαρμογές, τις γενικές υπηρεσίες και τα βασικά δίκτυα 7

(8) ότι η κοινωνία των πληροφοριών δεν μπορεί να αναπτυχθεί χωρίς να υπάρχουν εφαρμογές, ιδίως συλλογικού ενδιαφέροντος, οι οποίες να ανταποκρίνονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ανάγκες των χρηστών και, όπου είναι απαραίτητο, στις ανάγκες των ηλικιωμένων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες 7 ότι, συνεπώς, οι εφαρμογές αποτελούν σημαντικό τμήμα των σχεδίων κοινού ενδιαφέροντος 7 ότι οι εφαρμογές σχετικά με την τηλεεργασία πρέπει να λαμβάνουν ιδιαιτέρως υπόψη τη νομοθεσία που ισχύει στα οικεία κράτη μέλη όσον αφορά τα δικαιώματα των εργαζομένων 7

(9) ότι τα σχέδια κοινού ενδιαφέροντος μπορούν συχνά να βασιστούν στα ήδη υπάρχοντα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, ιδίως στα EURO-ISDN, ώστε να προμηθεύσουν διευρωπαϊκές εφαρμογές 7 ότι πρέπει να χαραχθούν προσανατολισμοί προκειμένου να προσδιορισθούν αυτά τα σχέδια κοινού ενδιαφέροντος 7

(10) ότι θα πρέπει να συντονισθεί η πορεία εφαρμογής των προτάσεων που επιλέγονται και των ανάλογων πρωτοβουλιών που εγκρίνονται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο στο έδαφος της Κοινότητας 7

(11) ότι, κατά την επιλογή και την υλοποίηση των σχεδίων αυτών θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη όλες οι υποδομές που προσφέρουν οι υπάρχοντες και οι νέοι φορείς παροχής υπηρεσιών 7

(12) ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εξέδωσαν στις 9 Νοεμβρίου 1995 την απόφαση αριθ. 2717/95/ΕΚ σχετικά με τους προσανατολισμούς για την ανάπτυξη του EURO-ISDN ως διευρωπαϊκού δικτύου (5) 7

(13) ότι τα υφιστάμενα δίκτυα, τα οποία περιλαμβάνουν τα υπάρχοντα ISDN, εξελίσσονται προς προηγμένα δίκτυα που προσφέρουν μεταβλητή ροή δεδομένων που φθάνει έως ευρυζωνικές δυνατότητες και είναι προσαρμόσιμα σε ποικίλες ανάγκες, ιδίως στην παροχή υπηρεσιών και εφαρμογών πολυμέσων 7 ότι κατάληξη της εξέλιξης αυτής θα είναι η υλοποίηση δικτύων ενοποιημένων ευρυζωνικών επικοινωνιών (δίκτυα IBC) 7 ότι τα δίκτυα IBC θα αποτελέσουν άριστη βάση για την οικοδόμηση των εφαρμογών της κοινωνίας των πληροφοριών 7

(14) ότι οι εργασίες του ειδικού προγράμματος έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης στον τομέα των τεχνολογιών των επικοινωνιών (RACE) (1990-1994), που θεσπίσθηκε με την απόφαση 91/352/ΕΟΚ (6) έχουν προετοιμάσει το έδαφος και την τεχνολογική βάση για την εισαγωγή των δικτύων IBC στην Ευρώπη 7

(15) ότι οι εργασίες του ειδικού προγράμματος έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της επίδειξης στον τομέα των τεχνολογιών των πληροφοριών (Esprit) (1994-1998), που θεσπίσθηκε με την απόφαση 94/802/ΕΚ (7) έχουν προετοιμάσει το έδαφος και την τεχνολογική βάση για την εισαγωγή εφαρμογών των τεχνολογιών στον τομέα των πληροφοριών 7

(16) ότι τα αποτελέσματα του ειδικού προγράμματος έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης στον τομέα των τηλεματικών συστημάτων γενικού ενδιαφέροντος (90-94) που θεσπίσθηκε με την απόφαση 91/353/ΕΟΚ (8) και του ειδικού προγράμματος έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της επίδειξης στον τομέα των τηλεματικών εφαρμογών κοινού ενδιαφέροντος (1994-98) που θεσπίσθηκε με την απόφαση 94/801/ΕΚ (9) προετοιμάζουν το έδαφος για την εισαγωγή διαλειτουργικών εφαρμογών κοινού ενδιαφέροντος σε ολόκληρη την Ευρώπη 7

(17) ότι πρέπει να διασφαλισθεί αποτελεσματικός συντονισμός μεταξύ της ανάπτυξης των διευρωπαϊκών τηλεπικοινωνιακών δικτύων τα οποία πρέπει να ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες χωρίς να συνδέονται με την υλοποίηση καθαρώς πειραματικών σχεδίων, και των διαφόρων κοινοτικών προγραμμάτων, ιδίως των ειδικών προγραμμάτων που εμπίπτουν στο τέταρτο πρόγραμμα πλαίσιο έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης, των προγραμμάτων υπέρ των ΜΜΕ, των προγραμμάτων που προσανατολίζονται προς το περιεχόμενο των πληροφοριών (όπως το INFO 2000, το Media II) καθώς και των άλλων σχετικών με την κοινωνία των πληροφοριών δραστηριοτήτων 7 ότι αυτός ο συντονισμός πρέπει επίσης να εξασφαλισθεί με τα σχέδια που προβλέπονται στις αποφάσεις τους σχετικά με τα διευρωπαϊκά δίκτυα 7

(18) ότι τα μέτρα που αποβλέπουν στη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας των τηλεματικών δικτύων μεταξύ των διοικήσεων εντάσσονται στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων που εγκρίνονται δυνάμει των παρόντων προσανατολισμών στον τομέα των διευρωπαϊκών τηλεπικοινωνιακών δικτύων 7

(19) ότι στην ανακοίνωσή, της 24ης Ιουλίου 1993, για τις «Προπαρασκευαστικές δράσεις στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων-ενοποιημένων ευρυζωνικών επικοινωνιών (TEN-IBC)», η Επιτροπή δέχθηκε την ανάγκη να πραγματοποιηθούν προπαρασκευαστικές δράσεις με τους φορείς του τομέα ώστε να καθορισθούν κατάλληλοι προσανατολισμοί 7 ότι το αποτέλεσμα των δράσεων αυτών αποτελεί τη βάση των προσανατολισμών σχετικά με τα δίκτυα IBC της παρούσας απόφασης 7

(20) ότι ο τηλεπικοινωνιακός τομέας ελευθερώνεται σταδιακά 7 ότι η ανάπτυξη διευρωπαϊκών εφαρμογών, γενικών υπηρεσιών και βασικών δικτύων στηρίζεται ολοένα και περισσότερο στην ιδιωτική πρωτοβουλία 7 ότι αυτές οι διευρωπαϊκές εξελίξεις πρέπει να ανταποκρίνονται σε ευρωπαϊκή κλίμακα στις ανάγκες της αγοράς ή σε πραγματικές και σημαντικές ανάγκες της κοινωνίας οι οποίες δεν καλύπτονται από τις δυνάμεις της αγοράς και μόνο 7 ότι, λαμβάνοντας τα ανωτέρω υπόψη, θα ζητηθεί από τους ενδιαφερόμενους φορείς του τομέα να υποβάλουν, μέσω κατάλληλων διαδικασιών που εξασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες σε όλους, ειδικές προτάσεις 7 ότι οι διαδικασίες αυτές πρέπει να καθορισθούν 7 ότι μια επιτροπή θα επικουρεί την Επιτροπή στο έργο του ειδικότερου καθορισμού των σχεδίων κοινού ενδιαφέροντος 7

(21) ότι στις 20 Δεκεμβρίου 1994 συνήφθη modus vivendi μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Επιτροπής με θέμα τα εκτελεστικά μέτρα των πράξεων που θα ισχύουν για όσες πράξεις εκδίδονται με τη διαδικασία του άρθρου 189 Β της συνθήκης (10) 7

(22) ότι, για σχέδια κοινού ενδιαφέροντος τα οποία αφορούν το έδαφος ενός κράτους μέλους, απαιτείται η έγκριση του κράτους αυτού 7

(23) ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη οφείλουν να αναλαμβάνουν δράσεις για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας των δικτύων και τον συντονισμό, αφενός, των δραστηριοτήτων των κρατών μελών που αποσκοπούν στην υλοποίηση των διευρωπαϊκών τηλεπικοινωνιακών δικτύων και, αφετέρου, των αντίστοιχων εθνικών σχεδίων, μόνον στο μέτρο που απαιτείται για τη διασφάλιση της γενικής συνοχής 7

(24) ότι είναι σημαντικό, για τη βέλτιστη ανάπτυξη της κοινωνίας των πληροφοριών, να διασφαλισθεί η αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Κοινότητας και των τρίτων χωρών, ειδικότερα των μελών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή των χωρών που έχουν συνάψει συμφωνία συνδέσεως με την Κοινότητα 7

(25) ότι, ωστόσο, οι δραστηριότητες που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο των προσανατολισμών αυτών υπόκεινται στην πλήρη εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού που προβλέπονται από τη συνθήκη και από τη σχετική εκτελεστική νομοθεσία,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η παρούσα απόφαση καθορίζει τους προσανατολισμούς που καλύπτουν τους στόχους, τις προτεραιότητες και τις γενικές γραμμές των μεμονωμένων δράσεων στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων τηλεπικοινωνιακής υποδομής. Οι εν λόγω προσανατολισμοί προσδιορίζουν σχέδια κοινού ενδιαφέροντος απαριθμώντας τα σχέδια αυτά στο παράρτημα Ι και θεσπίζοντας τη διαδικασία και τα κριτήρια για τον ειδικότερο καθορισμό των σχεδίων.

Άρθρο 2

Η Κοινότητα στηρίζει τη διασύνδεση των δικτύων τηλεπικοινωνιακής υποδομής, τη δημιουργία και την ανάπτυξη διαλειτουργικών υπηρεσιών και εφαρμογών καθώς και την πρόσβαση σε αυτά, με στόχους:

- τη διευκόλυνση της μετάβασης προς την κοινωνία των πληροφοριών, απόκτηση εμπειρίας όσον αφορά τις συνέπειες της ανάπτυξης νέων δικτύων και εφαρμογών στις κοινωνικές δραστηριότητες, ιδίως για την ικανοποίηση των κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής,

- τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της Κοινότητας, ιδίως των ΜΜΕ, και την ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς,

- την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής λαμβάνοντας ιδίως υπόψη την ανάγκη σύνδεσης των νησιωτικών, μεσόγειων και περιφερειακών περιοχών με τις κεντρικές περιοχές της Κοινότητας,

- την επιτάχυνση της ανάπτυξης νέων δραστηριοτήτων οι οποίες οδηγούν και στη δημιουργία θέσεων εργασίας σε νέους τομείς με αναπτυξιακές προοπτικές.

Άρθρο 3

Οι προτεραιότητες για την πραγματοποίηση των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 2 είναι:

- μελέτη και επιβεβαίωση της τεχνικής και εμπορικής σκοπιμότητας, και εν συνεχεία ανάπτυξη εφαρμογών, ιδίως συλλογικού ενδιαφέροντος, οι οποίες αποτελούν τη βάση της ευρωπαϊκής κοινωνίας των πληροφοριών,

- μελέτη και επιβεβαίωση της σκοπιμότητας, και εν συνεχεία ανάπτυξη εφαρμογών οι οποίες συμβάλλουν στην οικονομική και κοινωνική συνοχή, μέσω της βελτίωσης της πρόσβασης στις πληροφορίες στο σύνολο της Κοινότητας και της αξιοποίησης της ευρωπαϊκής πολιτιστικής ποικιλομορφίας,

- τόνωση των πρωτοβουλιών που είναι ταυτόχρονα διαπεριφερειακές και διασυνοριακές και των πρωτοβουλιών οι οποίες συνδέουν τις περιοχές, ιδίως τις λιγότερο ευνοημένες, για τη δρομολόγηση διευρωπαϊκών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και εφαρμογών,

- μελέτη και επιβεβαίωση της σκοπιμότητας και εν συνεχεία ανάπτυξη εφαρμογών και υπηρεσιών οι οποίες συμβάλλουν στην ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς και στη δημιουργία θέσεων εργασίας, ιδίως εφαρμογών και υπηρεσιών οι οποίες προσφέρουν στις ΜΜΕ μέσα βελτίωσης της ανταγωνιστικότητάς τους σε κοινοτικό και παγκόσμιο επίπεδο,

- προσδιορισμός, μελέτη και επιβεβαίωση της τεχνικής και εμπορικής σκοπιμότητας, και εν συνεχεία ανάπτυξη διευρωπαϊκών γενικών υπηρεσιών οι οποίες παρέχουν απόσκοπτη πρόσβαση σε κάθε είδους πληροφορίες, ακόμη και σε αγροτικές και περιφερειακές περιοχές, και οι οποίες είναι διαλειτουργικές με τις αντίστοιχες υπηρεσίες σε παγκόσμιο επίπεδο,

- μελέτη και επιβεβαίωση της σκοπιμότητας νέων δικτύων ενοποιημένων ευρυζωνικών επικοινωνιών (δίκτυα IBC), στο μέτρο που απαιτείται για τέτοιες εφαρμογές και υπηρεσίες, και προώθηση των δυνατοτήτων διασύνδεσης των δικτύων αυτών,

- προσδιορισμός και απάλειψη των κενών και των ελλειπουσών συνδέσεων για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής διασύνδεσης και διαλειτουργικότητας όλων των επί μέρους τμημάτων των τηλεπικοινωνιακών δικτύων, σε κοινοτική και παγκόσμια κλίμακα, με ιδιαίτερη έμφαση στα βασικά δίκτυα τηλεπικοινωνιών, τα οποία καθορίζονται στο παράρτημα Ι.

Άρθρο 4

Οι γενικές γραμμές των μέτρων προς επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 2 καλύπτουν:

- τον καθορισμό των σχεδίων κοινού ενδιαφέροντος με τη θέσπιση προγράμματος εργασίας,

- δράσεις συνειδητοποίησης, εκ μέρους των ιδιωτών, των οικονομικών φορέων και των διοικήσεων, των πλεονεκτημάτων που μπορούν να αποκομίσουν από τις νέες προηγμένες διευρωπαϊκές τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και εφαρμογές,

- δράσεις υποστήριξης συνδυασμένων πρωτοβουλιών των χρηστών και των φορέων παροχής υπηρεσιών για τη δρομολόγηση σχεδίων στον τομέα των διευρωπαϊκών τηλεπικοινωνιακών δικτύων, ιδίως των δικτύων IBC,

- τη στήριξη, στο πλαίσιο των μέσων που προβλέπει η συνθήκη, των δράσεων μελέτης και επιβεβαίωσης της σκοπιμότητας, και της περαιτέρω ανάπτυξης εφαρμογών, ιδίως συλλογικού ενδιαφέροντος, και ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, ιδίως με τη μορφή εταιρικών σχέσεων,

- την τόνωση της προσφοράς και χρήσης υπηρεσιών και εφαρμογών για τις ΜΜΕ και τους επαγγελματίες χρήστες που αποτελούν πηγή απασχόλησης και ανάπτυξης,

- την προαγωγή των δυνατοτήτων διασύνδεσης των δικτύων, της διαλειτουργικότητας των ευρυζωνικών υπηρεσιών και εφαρμογών και της απαιτούμενης υποδομής, ειδικότερα για τα πολυμέσα, και της διαλειτουργικότητας μεταξύ των υφισταμένων υπηρεσιών και εφαρμογών και των ευρυζωνικών.

Άρθρο 5

Η ανάπτυξη των διευρωπαϊκών δικτύων στον τομέα της τηλεπικοινωνιακής υποδομής γίνεται, δυνάμει της παρούσας απόφασης με την υλοποίηση σχεδίων κοινού ενδιαφέροντος. Τα σχέδια κοινού ενδιαφέροντος απαριθμούνται στο παράρτημα Ι.

Άρθρο 6

Σύμφωνα με τα άρθρα 7, 8 και 9 προσδιορίζονται σχέδια κοινού ενδιαφέροντος, τα οποία απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, βάσει των κριτηρίων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ. Τα προσδιοριζόμενα σχέδια είναι επιλέξιμα για κοινοτική στήριξη σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2236/95 του Συμβουλίου, της 18ης Σεπτεμβρίου 1995, περί καθορισμού των γενικών κανόνων για τη χορήγηση κοινοτικής ενίσχυσης στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων (11).

Άρθρο 7

1. Με βάση το παράρτημα Ι, η Επιτροπή προετοιμάζει, μετά από διαβούλευση με τους οικείους φορείς και λαμβάνοντας υπόψη τις ακολουθούμενες πολιτικές στους άλλους τομείς των διευρωπαϊκών δικτύων, πρόγραμμα εργασίας το οποίο υιοθετείται σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο άρθρο 8 διαδικασία, και προχωρεί ακολούθως στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων.

2. Η Επιτροπή επαληθεύει την έγκριση, εκ μέρους του ενδιαφερομένου κράτους μέλους, των σχεδίων που αφορούν την επικράτειά του.

Άρθρο 8

1. Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης.

2. Για τις περιπτώσεις που καθορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1, η Επιτροπή επικουρείται από μια επιτροπή, την οποία αποτελούν αντιπρόσωποι των κρατών μελών και της οποίας προεδρεύει ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής.

Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην εν λόγω επιτροπή σχέδιο των μέτρων που πρόκειται να ληφθούν. Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της για το σχέδιο αυτό μέσα σε προθεσμία που μπορεί να ορίσει ο πρόεδρος ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος. Αποφασίζει με την πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 148 παράγραφος 2 της συνθήκης για την έκδοση των αποφάσεων που καλείται να λάβει το Συμβούλιο βάσει πρότασης της Επιτροπής. Κατά την ψηφοφορία στην επιτροπή, οι ψήφοι των αντιπροσώπων των κρατών μελών σταθμίζονται σύμφωνα με το προαναφερόμενο άρθρο. Ο πρόεδρος δεν λαμβάνει μέρος στην ψηφοφορία.

Η Επιτροπή θεσπίζει τα σχεδιαζόμενα μέτρα όταν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής.

Όταν τα σχεδιαζόμενα μέτρα δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής, ή ελλείψει γνώμης, η Επιτροπή υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση στο Συμβούλιο πρόταση σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.

Εάν το Συμβούλιο δεν αποφασίσει εντός τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής της πρότασης στο Συμβούλιο, τα προτεινόμενα μέτρα θεσπίζονται από την Επιτροπή.

Άρθρο 9

1. Η διαδικασία του άρθρου 8 εφαρμόζεται:

- κατά την κατάρτιση και ενημέρωση του προγράμματος εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 7,

- κατά τη διατύπωση των προσκλήσεων προς υποβολή προτάσεων,

- κατά τον καθορισμό των σχεδίων κοινού ενδιαφέροντος, βάσει των κριτηρίων του παραρτήματος ΙΙ,

- κατά τον ορισμό συμπληρωματικών δράσεων στήριξης και συντονισμού,

- στα μέτρα που απαιτούνται για την αξιολόγηση της υλοποίησης του προγράμματος εργασίας από οικονομική και τεχνική άποψη.

2. Η Επιτροπή ενημερώνει την επιτροπή, σε καθεμία από τις συνεδριάσεις της, για την επιτελούμενη πρόοδο κατά την εκτέλεση του προγράμματος εργασίας.

Άρθρο 10

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στο ψηφιακό δίκτυο ενοποιημένων υπηρεσιών (ISDN) με την επιφύλαξη της απόφασης αριθ. 2717/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Άρθρο 11

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα για τη διευκόλυνση της υλοποίησης των σχεδίων κοινού ενδιαφέροντος, τηρουμένων των κοινοτικών διατάξεων. Η διεκπεραίωση των ενδεχομένως αναγκαίων διαδικασιών χορήγησης αδειών πρέπει να γίνεται το ταχύτερο τηρουμένων των κοινοτικών διατάξεων.

Άρθρο 12

Η παρούσα απόφαση δεν θίγει τη χρηματοδοτική δέσμευση ενός κράτους μέλους ή της Κοινότητας.

Άρθρο 13

Η συμμετοχή τρίτων χωρών και ειδικότερα χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή χωρών που έχουν συνάψει συμφωνία σύνδεσης με την Κοινότητα, μπορεί να επιτραπεί από το Συμβούλιο μετά από εξέταση κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης, με τη διαδικασία του άρθρου 228 της συνθήκης, για να μπορέσουν οι χώρες αυτές να συμβάλουν στην υλοποίηση των σχεδίων κοινού ενδιαφέροντος και να προαχθεί η διασύνδεση και η διαλειτουργικότητα των τηλεπικοινωνιακών δικτύων, εφόσον αυτό δεν συνεπάγεται αύξηση της κοινοτικής ενίσχυσης.

Άρθρο 14

Η Επιτροπή συντάσσει ανά τριετία έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης την οποία υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών.

Η έκθεση περιέχει αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που επετεύχθησαν με κοινοτική στήριξη σε διάφορους τομείς σχεδίων, σε σύγκριση με τους συνολικούς στόχους, και περιέχει αξιολόγηση των κοινωνικών και κοινωνιακών συνεπειών από την εισαγωγή των εφαρμογών, αφού αυτές αναπτυχθούν.

Με την ανωτέρω έκθεση η Επιτροπή υποβάλει τις αναγκαίες προτάσεις για την αναθεώρηση του παραρτήματος Ι της παρούσας απόφασης βάσει των τεχνικών εξελίξεων και της κτηθείσας πείρας.

Εάν δεν υπάρχει απόφαση το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου του τέταρτου έτους, το παράρτημα Ι λογίζεται άκυρο, εξαιρουμένων των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, οι οποίες έχουν δημοσιευθεί ήδη στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων πριν από την ανωτέρω ημερομηνία.

Άρθρο 15

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 17 Ιουνίου 1997.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

J.M. GIL-ROBLES

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

A. JORRITSMA LEBBINK

(1) ΕΕ αριθ. C 302 της 14. 11. 1995, σ. 23 και

ΕΕ αριθ. C 175 της 18. 6. 1996, σ. 4.

(2) ΕΕ αριθ. C 39 της 12. 2. 1996, σ. 20.

(3) ΕΕ αριθ. C 129 της 2. 5. 1996, σ. 32.

(4) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 1ης Φεβρουαρίου 1996 (ΕΕ αριθ. C 47 της 19. 2. 1996, σ. 15), κοινή θέση του Συμβουλίου, της 21ης Μαρτίου 1996 (ΕΕ αριθ. C 134 της 6. 5. 1996, σ. 18) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 17ης Ιουλίου 1996 (ΕΕ αριθ. C 261 της 9. 9. 1996, σ. 59). Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 14ης Μαΐου 1997, και απόφαση του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 1997.

(5) ΕΕ αριθ. L 282 της 24. 11. 1995, σ. 16.

(6) ΕΕ αριθ. L 192 της 16. 7. 1991, σ. 8.

(7) ΕΕ αριθ. L 334 της 22. 12. 1994, σ. 24.

(8) ΕΕ αριθ. L 192 της 16. 7. 1991, σ. 18.

(9) ΕΕ αριθ. L 334 της 22. 12. 1994, σ. 1.

(10) ΕΕ αριθ. C 102 της 4. 4. 1996, σ. 1.

(11) ΕΕ αριθ. L 228 της 23. 9. 1995, σ. 1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Τα διευρωπαϊκά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα θα ανοίξουν την κοινοτική αγορά σε νέες εφαρμογές και υπηρεσίες οι οποίες αποτελούν τη βάση επί της οποίας πρέπει να αναπτυχθεί η κοινωνία των πληροφοριών. Αποτελούν ουσιαστικά στοιχεία για τη διαφύλαξη της ευημερίας της Κοινότητας, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, και την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής.

Ένα μοντέλο τριών «επιπέδων» έχει γίνει αποδεκτό ως το καταλληλότερο πλαίσιο για την περιγραφή των διευρωπαϊκών τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Τα επίπεδα αυτά είναι:

- το επίπεδο των «εφαρμογών», μέσω των οποίων οι χρήστες αλληλεπιδρούν με τις γενικές υπηρεσίες και τα βασικά δίκτυα για την ικανοποίηση των επαγγελματικών, εκπαιδευτικών και κοινωνικών αναγκών τους 7

- το επίπεδο των «γενικών υπηρεσιών», το οποίο απαρτίζεται από συμβατές γενικές υπηρεσίες και τη διαχείρισή τους. Ανταποκρινόμενες στις κοινές ανάγκες των εφαρμογών και παρέχοντας τα αναγκαία εργαλεία για την ανάπτυξη και την υλοποίηση των νέων εφαρμογών, οι υπηρεσίες αυτές συμπληρώνουν τις εφαρμογές συμβάλλοντας ταυτοχρόνως στη διαλειτουργικότητά τους 7

- το επίπεδο των «βασικών δικτύων», τα οποία παρέχουν τα στοιχεία της φυσικής πρόσβασης, μετάδοσης και μεταγωγής των δικτύων, όπου περιλαμβάνεται η διαχείριση και η σηματοδότησή τους. Τα στοιχεία αυτά παρέχουν τη δυνατότητα διασύνδεσης των διευρωπαϊκών δικτύων.

Αυτά τα τρία επίπεδα συνιστούν μία συνεκτική δομή, στην οποία οι εφαρμογές υποστηρίζονται από τα δύο κατώτερα επίπεδα: τις γενικές υπηρεσίες και τα βασικά δίκτυα. Οι εφαρμογές, ειδικότερα, δεν μπορούν να προσφέρονται όταν απουσιάζει το ένα ή τα άλλα δύο επίπεδα 7 ωστόσο, κάθε επίπεδο πρέπει να είναι επαρκώς ανοικτό ώστε να υποστηρίζει κάθε στοιχείο του αμέσως ανώτερου επιπέδου. Στο πλαίσιο αυτό, τα σχέδια κοινού ενδιαφέροντος πρέπει να προσδιορίζονται βάσει της λειτουργικής ικανότητάς τους να υπηρετούν τους στόχους της παρούσας απόφασης.

Οι ακόλουθοι τομείς προσδιορίζουν για κάθε επίπεδο των διευρωπαϊκών δικτύων τα σχέδια κοινού ενδιαφέροντος, τα οποία πρέπει να καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 9 και σε συμμόρφωση με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 8.

1. Εφαρμογές

Προκειμένου οι χρήστες να επωφελούνται με τον καλύτερο τρόπο από τις καινοτομίες αυτές σε όλη την Κοινότητα, οι εφαρμογές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις γλωσσικές ανάγκες και να είναι διαλειτουργικές. Στο μέτρο του δυνατού οι εφαρμογές λαμβάνουν υπόψη τις ειδικές ανάγκες των λιγότερο ανεπτυγμένων ή περισσότερο αραιοκατοικημένων περιφερειών. Πρέπει να απευθύνονται στις ευρύτερες δυνατές ομάδες χρηστών και να υποδεικνύουν τις δυνατότητες πρόσβασης των πολιτών στις υπηρεσίες συλλογικού ενδιαφέροντος. Θα πρέπει ήδη από τα αρχικά στάδια προγραμματισμού των σχεδίων να ληφθούν υπόψη ειδικές απαιτήσεις για την πρόσβαση ατόμων με ειδικές ανάγκες στις υπηρεσίες.

Τα σχέδια κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα των εφαρμογών είναι τα ακόλουθα:

- Δίκτυο σύνδεσης πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων: πρέπει να δημιουργηθεί ένα προηγμένο διευρωπαϊκό δίκτυο, το οποίο να περιλαμβάνει εφαρμογές πολυμέσων, ώστε να συνδέονται μεταξύ τους τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα σε όλη την Ευρώπη με ανοιχτή πρόσβαση στις βιβλιοθήκες τους.

- Τηλεεκπαίδευση και τηλεκατάρτιση: όλοι οι ιδιώτες, τα σχολεία, οι σχολές και οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες τηλεεκπαίδευσης και τηλεκατάρτισης. Πρέπει να δημιουργηθούν κέντρα στα οποία να είναι δυνατή η εξ αποστάσεως πρόσβαση, από όλη την Κοινότητα για την παροχή εκπαιδευτικού υλικού και υπηρεσιών κατάρτισης για τις ΜΜΕ, τις μεγάλες εταιρείες, τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς και τις δημόσιες διοικήσεις. Πρέπει να αναπτυχθούν και να προαχθούν νέες προσεγγίσεις για όλες τις συναφείς πτυχές της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετάβαση στην κοινωνία των πληροφοριών.

- Τηλεματική στον τομέα της υγείας: τα διευρωπαϊκά δίκτυα και οι εφαρμογές που βασίζονται σε κοινά πρότυπα πρέπει να αναπτυχθούν, ώστε να συνδεθούν, σε κοινοτική κλίμακα, όλοι οι εταίροι του συστήματος υγείας, και ιδίως οι ιατροί γενικής ιατρικής, τα νοσοκομεία και τα κέντρα δημόσιας υγείας και κοινωνικής πρόνοιας.

- Τηλεματική στον τομέα των μεταφορών: θα πρέπει να υπάρξει πλήρης εκμετάλλευση των διευρωπαϊκών τηλεπικοινωνιακών δικτύων ώστε να παρέχονται εύχρηστες υπηρεσίες στους τομείς της υλικοτεχνικής υποστήριξης των βιομηχανικών κλάδων των μεταφορών και της ανάπτυξης υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, όπως είναι οι υπηρεσίες παροχής πληροφοριών, οι ολοκληρωμένες υπηρεσίες πληρωμής και κράτησης θέσεων, ο σχεδιασμός ταξιδίων και η καθοδήγηση πορείας καθώς και διαχείριση φορτίων και μεταφορικών μέσων. Επιπλέον, θα πρέπει να καλύπτονται στις αστικές περιοχές οι υπηρεσίες τηλεματικής στον τομέα των μεταφορών, λαμβανομένων υπόψη των απαιτήσεων της τυποποίησης και της διαλειτουργικότητας. Η ανάπτυξη αυτών των υπηρεσιών, βάσει προηγμένων σταθερών και κινητών τηλεπικοινωνιακών δικτύων, θα πρέπει να ικανοποιεί, ανάλογα με την περίπτωση, τις απαιτήσεις συμπληρωματικότητας και διαλειτουργικότητας με τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών.

- Τηλεματική για το περιβάλλον: τα διευρωπαϊκά δίκτυα μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά στην παρακολούθηση και τη διαχείριση του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης σε επείγουσες περιπτώσεις. Η συνεισφορά αυτή μπορεί να λάβει τη μορφή της εφαρμογής συστημάτων ενημέρωσης, τα οποία συλλέγουν τα περιβαλλοντικά δεδομένα και τα θέτουν στη διάθεση των αρμόδιων αρχών, και της υλοποίησης αξιόπιστων συστημάτων επικοινωνίας για τις παρεμβάσεις σε επείγουσες περιπτώσεις.

- Τηλεεργασία: η ανάπτυξη της τηλεεργασίας (από περιφερειακά γραφεία και, όπου είναι δυνατό, κατ' οίκον), η οποία καθίσταται δυνατή με τα προηγμένα συστήματα επικοινωνιών, θα βοηθήσει στην εμφάνιση νέων ευέλικτων σχημάτων όσον αφορά τον χώρο εργασίας και τον τρόπο οργάνωσης της εργασίας. Μέσω της αποκέντρωσης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων, η τηλεεργασία μπορεί επίσης να συμβάλει στη μείωση των περιβαλλοντικών συνεπειών της καθημερινής μετακίνησης προς και από την εργασία. Η ανάπτυξη της τηλεεργασίας θα μπορέσει να ενθαρρυνθεί με την υλοποίηση σχεδίων που θέτουν στη διάθεση των τηλεεργαζομένων ατομικά μέσα τηλεματικής και δημιουργούν κέντρα τηλεεργασίας για τους περιοδεύοντες εργαζομένους. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην αξιολόγηση και το συνυπολογισμό των κοινωνικών συνεπειών των εφαρμογών αυτών.

- Τηλεματικές υπηρεσίες για τις ΜΜΕ: σχέδια κοινού ενδιαφέροντος πρέπει να στηρίξουν τη χρήση των διευρωπαϊκών τηλεπικοινωνιακών εφαρμογών και υπηρεσιών από τις κοινοτικές ΜΜΕ, προσφέροντας σύνδεση με τις δημόσιες αρχές, τις εμπορικές ενώσεις, τους καταναλωτές, τους πελάτες και τους προμηθευτές και περιλαμβάνοντας υπηρεσίες πληροφόρησης και ηλεκτρονικού εμπορίου. Οι ΜΜΕ πρέπει γενικά να αποκτήσουν πληρέστερη συνείδηση των βασισμένων στην τηλεματική λύσεων που τους προσφέρονται.

- Ηλεκτρονική διαδικασία διαγωνισμών: πρέπει να δημιουργηθεί ένα διευρωπαϊκό δίκτυο ηλεκτρονικής διαδικασίας διαγωνισμών δημοσίων προμηθειών βασισμένο σε ηλεκτρονικές διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων το οποίο να συνδέει τις δημόσιες διοικήσεις με τους προμηθευτές στην Κοινότητα.

- Λεωφόροι πληροφοριών στα αστικά κέντρα: πρέπει να προαχθούν τα δίκτυα και οι υπηρεσίες που διασυνδέουν τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις, τις κοινωνικές οργανώσεις και τις διοικήσεις και τα οποία παρέχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες πληροφόρησης, εκπαίδευσης, πολιτισμού, αναψυχής και τουρισμού βάσει πολυμέσων και σε απευθείας σύνδεση σε τοπική, περιφερειακή, εθνική και κοινοτική βάση. Πρέπει να προαχθούν οι δεσμοί μεταξύ αστικών και περιφερειακών δικτύων.

- Υπηρεσίες βιβλιοθηκών: πρέπει να αναπτυχθούν διευρωπαϊκές προηγμένες υπηρεσίες βιβλιοθηκών σε δίκτυο, στις οποίες να συμμετέχουν κάθε είδους βιβλιοθήκες (εθνικές, πανεπιστημιακές/ερευνητικές, δημόσιες κ.λπ.), ώστε να υπάρχει αποτελεσματική πρόσβαση τόσο στο απόθεμα οργανωμένης γνώσης όσο και στον πολιτιστικό πλούτο που περικλείεται στις βιβλιοθήκες όλης της Κοινότητας, στηρίζοντας με τον τρόπο αυτό την οικονομική, κοινωνική, μορφωτική και πολιτιστική ζωή της Κοινότητας.

- Τηλεματικές υπηρεσίες για την αγορά εργασίας: πρέπει να αναπτυχθούν υπηρεσίες σε δίκτυο, όπως είναι οι βάσεις δεδομένων για θέσεις εργασίας, προκειμένου να παρακολουθείται η εξέλιξη της αγοράς εργασίας στην Κοινότητα και να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα της ανεργίας.

- Πολιτιστική και γλωσσική κληρονομιά: πρέπει να δρομολογηθούν πρωτοβουλίες που να ευνοούν τη διατήρηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής και καλλιτεχνικής κληρονομιάς και την πρόσβαση σε αυτήν και να καταδεικνύουν τις δυνατότητες που προσφέρουν τα τεχνικά μέσα της πληροφοριακής υποδομής για να ενθαρρυνθούν οι δημιουργικές προσπάθειες και να υποστηριχθεί η ανάπτυξη και διάδοση «τοπικού περιεχομένου» στις τοπικές γλώσσες.

2. Γενικές υπηρεσίες

Τα σχέδια κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα των δικτύων γενικών υπηρεσιών είναι τα ακόλουθα:

- Υλοποίηση λειτουργικών διευρωπαϊκών γενικών υπηρεσιών, περιλαμβάνουσα ιδίως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, συστήματα μεταφοράς αρχείων, πρόσβαση σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων σε ανοικτή σύνδεση, και υπηρεσίες βίντεο. Επειδή υπάρχει επείγουσα ανάγκη για τις ανωτέρω διευρωπαϊκές γενικές υπηρεσίες, θα χρησιμοποιηθούν τα υπάρχοντα και τα νέα βασικά δίκτυα, σταθερά ή κινητά και η ήδη λειτουργούσα πρόσβαση χρηστών. Αυτά πρέπει να περιλαμβάνουν στοιχεία τα οποία λειτουργούν σε κοινοτική κλίμακα, όπως κατάλογοι, αντιστάθμιση ισοτιμιών, εξακρίβωση γνησιότητας, προστασία δεδομένων και ασφάλεια πληροφοριών, προστασία και αμοιβή της πνευματικής ιδιοκτησίας, διευρωπαϊκά «περίπτερα», τηλεματικά βοηθήματα για την πλοήγηση των δικτύων, υπηρεσίες που επιτρέπουν την πρόσβαση των πολιτών, υπηρεσίες πληρωμών κ.λπ.

- Προοδευτική επέκταση των γενικών υπηρεσιών προς ένα περιβάλλον πολυμέσων. Οι υπηρεσίες αυτές θα προσφέρουν στους τελικούς χρήστες πρόσβαση σε υπηρεσίες πολυμέσων και θα μπορούν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ταχυδρομείο πολυμέσων, υψηλής ταχύτητας μεταφορά αρχείων και υπηρεσίες βίντεο στις οποίες περιλαμβάνεται το βίντεο κατ' επιλογή. Θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η χρήση των ανωτέρω υπηρεσιών πολυμέσων από τις επιχειρήσεις συνδρομητές και τα νοικοκυριά καθώς και να ευνοηθεί η ενσωμάτωση νέων υπηρεσιών, όπως είναι η αυτόματη μετάφραση, η αναγνώριση φωνής, οι γραφικές διεπαφές χρήστη, οι «ευφυείς λογισμικοί πράκτορες» (intelligent agents) και εργαλεία για αλληλεπίδραση με τους χρήστες και εξειδίκευση σε προσωπικό επίπεδο.

- Εισαγωγή ψηφιακής υπογραφής μη αποκλειστικής χρήσεως ως βάσης για ανοικτή παροχή υπηρεσιών και για κινητικότητα χρήσης. Οι γενικές υπηρεσίες θα στηριχθούν σε μεγάλο αριθμό συμπληρωματικών και ανταγωνιζόμενων φορέων παροχής υπηρεσιών. Η ανοικτή παροχή υπηρεσιών και η κινητικότητα της χρήσης είναι καθοριστικής σημασίας. Ωστόσο, για να εκπληρωθούν οι προϋποθέσεις αυτές, απαιτούνται γενικευμένες και νομίμως αποδεκτές ψηφιακές υπογραφές που θα διασφαλίζουν μια ικανοποιητική προστασία της ιδιωτικής ζωής.

3. Βασικά δίκτυα

Τα σχέδια κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα των βασικών δικτύων είναι τα ακόλουθα:

- Ευρωπαϊκά ψηφιακά δίκτυα ολοκληρωμένων υπηρεσιών: το ISDN αποτελεί σήμερα το καταλληλότερο και αποτελεσματικότερο ψηφιακό δίκτυο βάσης μεταγωγής το οποίο μπορεί να στηρίξει τις νέες υπηρεσίες και εφαρμογές ώστε να είναι άμεσα διαθέσιμες, σε εμπορικό και τεχνικό διευρωπαϊκό επίπεδο. Η παρούσα του ανάπτυξη αποτελεί ευκαιρία για την Ευρώπη, η δε αγορά του, καθώς και η γεωγραφική του επέκταση, αιτιολογούνται από την υλοποίηση αυτών των νέων υπηρεσιών και εφαρμογών σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Ωστόσο, θα έπρεπε να λαμβάνεται πάντοτε υπόψη ότι το ISDN αποτελεί μόνον ένα πρώτο βήμα και ότι πρόκειται να εξελιχθεί ώστε να καταστεί μέσο πρόσβασης των χρηστών σε ευρυζωνικές βασικές υπηρεσίες δικτύου. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην απάλειψη των κενών ώστε να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική διασύνδεση των υπηρεσιών.

- Εμπορική εισαγωγή διαχειριζόμενου ασύγχρονου τρόπου μεταφοράς (ΑΤΜ) και άλλων δικτύων IBC: ο τομέας αυτός πρέπει να θεωρείται ως υψίστου κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

- Διαλειτουργικότητα υπαρχόντων και ευρυζωνικών δικτύων επικοινωνιών: τα υπάρχοντα δίκτυα (για σταθερές, κινητές και δορυφορικές υπηρεσίες) πρέπει να διασυνδέονται και να διαλειτουργούν μεταξύ τους και με τα δίκτυα υψηλής ταχύτητας βάσει ΑΤΜ, προκειμένου να προσφέρουν τις καταλληλότερες οικονομικές λύσεις στις διάφορες καταστάσεις που θα προκύψουν κατά την οικοδόμηση της κοινωνίας των πληροφοριών. Το ζήτημα αυτό αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της ανάπτυξης του δικτύου IBC και αφορά όλως ιδιαιτέρως τις ΜΜΕ καθώς και τις αγορές για τους επαγγελματίες και τα νοικοκυριά.

- Ανάπτυξη σταθερών, κινητών και δορυφορικών δικτύων με στόχο την υποστήριξη των εφαρμογών και υπηρεσιών που αναφέρθηκαν ανωτέρω.

4. Σχέδια ιδιαίτερης σημασίας

Ορισμένα από αυτά τα σχέδια κοινού ενδιαφέροντος έχουν ιδιαίτερη σημασία για την ανάπτυξη της κοινωνίας των πληροφοριών. Πρόκειται για γενικές υπηρεσίες, εφαρμογές συλλογικού ενδιαφέροντος σχετικά με την τηλεεκπαίδευση και τηλεκατάρτιση, την πολιτιστική κληρονομιά, τις υπηρεσίες προς τις ΜΜΕ, την τηλεματική για τις μεταφορές, το περιβάλλον και την υγεία. Δημοσιεύονται τουλάχιστον μία φορά ετησίως, κατά γενικό κανόνα, προσκλήσεις υποβολής προτάσεων σχετικά με τα εν λόγω σχέδια ιδιαίτερης σημασίας ή ένα συνδυασμό τους. Η Επιτροπή ενημερώνει σχετικώς το Κοινοβούλιο.

5. Συμπληρωματικές δράσεις στήριξης και συντονισμού

Εκτός από τη στήριξη που παρέχει σε σχέδια κοινού ενδιαφέροντος, η Κοινότητα πρέπει να δρομολογήσει δράσεις με στόχο την παροχή του κατάλληλου περιβάλλοντος. Αυτές θα συμβάλουν στην ανάπτυξη ευνοϊκού κλίματος και στην προώθηση της εναρμόνισης των εθνικών και περιφερειακών δραστηριοτήτων για την τόνωση και προαγωγή νέων εφαρμογών και υπηρεσιών με συντονισμό με την υλοποίηση των προγραμμάτων σε άλλους τομείς και με την ανάπτυξη ευρυζωνικών βασικών δικτύων. Θα χρειασθεί συνεννόηση με τους ευρωπαϊκούς φορείς τυποποίησης και στρατηγικού σχεδιασμού και συντονισμός με τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από τα διάφορα κοινοτικά χρηματοδοτικά μέσα. Μεταξύ των εν λόγω δράσεων περιλαμβάνονται:

- η ανάπτυξη στοχοθετημένων προδιαγραφών και η μετάβαση προς την εφαρμογή της. Αυτές οι προδιαγραφές θα πρέπει να στηρίξουν τους φορείς του τομέα προκειμένου να λάβουν σωστές επενδυτικές αποφάσεις 7

- ο καθορισμός των μέσων πρόσβασης στα ευρυζωνικά δίκτυα, στα τρία καθοριζόμενα επίπεδα 7

- η θέσπιση κοινών προδιαγραφών βασισμένων σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρότυπα 7

- η προαγωγή της συνεργασίας μεταξύ των φορέων του τομέα, ιδίως των πρωτοεμφανιζόμενων και των μεμονωμένων φορέων εκμετάλλευσης, όπως είναι οι φορείς δικτύων καλωδιακής τηλεόρασης, καθώς και της συνεργασίας με τους χρήστες 7

- ο συντονισμός των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται βάσει της παρούσας απόφασης με τα αντίστοιχα κοινοτικά και εθνικά προγράμματα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο καθορισμός σχεδίων κοινού ενδιαφέροντος μεταξύ των σχεδίων που θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους φορείς του τομέα, οι οποίοι θα ανταποκριθούν στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, γίνεται, όπως προβλέπεται στο άρθρο 7, βάσει της συμφωνίας των σχεδίων με τους στόχους και τις προτεραιότητες που ορίζονται στα άρθρα 2 και 3 αντιστοίχως. Τα σχέδια αυτά πρέπει να είναι διεθνικά υπό την έννοια ότι πρέπει να έχουν συλληφθεί κατά τρόπον ώστε να ανταποκρίνονται στις υπάρχουσες ανάγκες διαφόρων κρατών μελών. Κατά γενικό κανόνα πρέπει να εφαρμόζονται σε διάφορα κράτη μέλη, αλλά επιτρέπεται η εφαρμογή τους σε ένα και μοναδικό κράτος μέλος εφόσον υπηρετεί ευρύτερο διευρωπαϊκό συμφέρον.

Επιπλέον, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα οικονομικά και δημοσιονομικά κριτήρια που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2236/95. Τα κριτήρια αυτά, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο του ανωτέρω κανονισμού για τη λήψη απόφασης όσον αφορά την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης σε ένα συγκεκριμένο σχέδιο είναι:

- η οικονομική βιωσιμότητα του σχεδίου, η οποία πρέπει να είναι εξασφαλισμένη,

- το στάδιο ωριμότητας του σχεδίου,

- η τονωτική επίδραση της κοινοτικής παρέμβασης στη δημόσια και ιδιωτική χρηματοδότηση,

- η στερεά συγκρότηση της χρηματοδότησης του σχεδίου,

- οι άμεσες ή έμμεσες κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις, ιδίως στην απασχόληση,

- οι επιπτώσεις στο περιβάλλον,

- και, ιδιαίτερα στην περίπτωση διασυνοριακών σχεδίων, ο συντονισμός των χρονοδιαγραμμάτων των διαφόρων τμημάτων ενός σχεδίου.