31997D0182

97/182/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 24ης Φεβρουαρίου 1997 περί τροποποιήσεως του παραρτήματος της οδηγίας 91/629/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τη θέσπιση στοιχειωδών κανόνων για την προστασία των μόσχων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 076 της 18/03/1997 σ. 0030 - 0031


ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Φεβρουαρίου 1997 περί τροποποιήσεως του παραρτήματος της οδηγίας 91/629/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τη θέσπιση στοιχειωδών κανόνων για την προστασία των μόσχων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (97/182/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 91/629/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 1991, για τη θέσπιση στοιχειωδών κανόνων για την προστασία των μόσχων (1), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/2/ΕΚ (2), και ιδίως το άρθρο 5,

Εκτιμώντας:

ότι όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 της οδηγίας 91/629/ΕΟΚ, η επιστημονική κτηνιατρική επιτροπή εξέδωσε γνώμη στις 9 Νοεμβρίου 1995 βάσει της οποίας η Επιτροπή κατάρτισε έκθεση που υποβλήθηκε στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο 7

ότι, βάσει των συμπερασμάτων της έκθεσης αυτής, κρίνεται σκόπιμο να τροποποιηθούν ορισμένες διατάξεις της οδηγίας 91/629/ΕΟΚ 7

ότι όλοι οι μόσχοι που εκτρέφονται σε εσωτερικούς χώρους πρέπει να επιθεωρούνται από τον κάτοχο ή τον υπεύθυνο για τα ζώα τουλάχιστον δύο φορές ημερησίως και οι μόσχοι που εκτρέφονται σε εξωτερικούς χώρους τουλάχιστον μία φορά ημερησίως 7

ότι, βάσει στοιχείων σχετικά με την εμφάνιση νόσου, τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος και την άσκηση, οι μόσχοι θα πρέπει να εκτρέφονται με τέτοιο τρόπο ώστε η αιμοσφαιρίνη τους να μη μειώνεται κάτω από ένα ορισμένα ελάχιστο επίπεδο 7

ότι η πρόσδεση των μόσχων δημιουργεί προβλήματα 7 ότι, για το λόγο αυτό, οι μόσχοι που σταβλίζονται σε ατομικά διαμερίσματα δεν πρέπει να προσδένονται και οι μόσχοι που σταβλίζονται σε ομαδικά διαμερίσματα επιτρέπεται να προσδένονται μόνο για μια σύντομη περίοδο κατά τη διάρκεια του ταΐσματος με γάλα 7

ότι οι μόσχοι πρέπει να διατρέφονται με ζυμώσιμο υλικό, κατάλληλο σε ποιότητα και επαρκές σε ποσότητα ώστε να διατηρείται η μικροβιακή χλωρίδα του εντέρου, καθώς και με ικανοποιητική ποσότητα ινών για τη δραστηριοποίηση της ανάπτυξης των λαχνών της μεγάλης κοιλίας 7

ότι, εκτός από τους υπάρχοντες όρους σχετικά με την παροχή πόσιμου νερού, ή άλλων υγρών, οι μόσχοι όταν είναι άρρωστοι ή ο καιρός είναι πολύ ζεστός να έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό 7

ότι, για τη διασφάλιση επιπέδων ανοσοσφαιρίνης στο αίμα, οι μόσχοι πρέπει να λαμβάνουν ικανοποιητική ποσότητα πρωτογάλακτος τις πρώτες έξι ώρες της ζωής τους και το συντομότερο δυνατόν μετά τη γέννηση 7

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης κτηνιατρικής επιτροπής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα της οδηγίας 91/629/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

1. Το σημείο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«6. Όλοι οι ενσταυλισμένοι μόσχοι πρέπει να επιθεωρούνται από τον κάτοχο ή τον υπεύθυνο για τα ζώα τουλάχιστον δύο φορές ημερησίως και οι μόσχοι που εκτρέφονται σε εξωτερικούς χώρους πρέπει να επιθεωρούνται τουλάχιστον μία φορά ημερησίως. Οι ασθενείς ή τραυματισμένοι μόσχοι πρέπει να υποβάλλονται σε κατάλληλη αγωγή δίχως καθυστέρηση και πρέπει να λαμβάνεται κτηνιατρική συμβουλή το συντομότερο δυνατόν για κάθε μόσχο που δεν αντιδρά θετικά στη θεραπεία του κτηνοτρόφου. Ενδεχομένως, οι ασθενείς ή τραυματισμένοι μόσχοι πρέπει να απομονώνονται σε κατάλληλο χώρο με ξηρή, άνετη στρωμνή.»

2. Το σημείο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«7. Οι χώροι σταβλισμού των μόσχων πρέπει να κατασκευάζονται έτσι ώστε κάθε μόσχος να μπορεί να ξαπλώνει, να αναπαύεται, να σηκώνεται και να καθαρίζεται χωρίς δυσκολία.»

3. Το σημείο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«8. Οι μόσχοι δεν πρέπει να είναι δεμένοι, με εξαίρεση τους μόσχους που σταβλίζονται ομαδικά οι οποίοι είναι δυνατόν να είναι δεμένοι για περιόδους που δεν υπερβαίνουν τη μία ώρα κατά τον χρόνο ταΐσματος με γάλα ή υποκατάστατο γάλακτος. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται σύστημα πρόσδεσης, δεν πρέπει να προκαλεί τραυματισμούς στους μόσχους και πρέπει να επιθεωρείται τακτικά και να προσαρμόζεται καταλλήλως για τη διασφάλιση μιας άνετης εφαρμογής. Κάθε σύστημα πρόσδεσης θα πρέπει να σχεδιάζεται έτσι ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος στραγγαλισμού ή τραυματισμού και να επιτρέπει στο μόσχο να κινείται σύμφωνα με την παράγραφο 7.»

4. Το σημείο 11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«11. Όλοι οι μόσχοι πρέπει να λαμβάνουν κατάλληλο σιτηρέσιο προσαρμοσμένο στην ηλικία τους, το βάρος και την συμπεριφορά καθώς και τις φυσιολογικές τους ανάγκες, έτσι ώστε να ευνοείται η καλή υγεία και η καλή διαβίωση. Για το σκοπό αυτό, η τροφή τους πρέπει να περιλαμβάνει ικανοποιητική ποσότητα σιδήρου ώστε το επίπεδο της αιμοσφαιρίνης να φθάνει τουλάχιστον στα 4,5 mmol/l. και τουλάχιστον 100 γραμμάρια ινώδους ζωοτροφής ημερησίως από την ηλικία των δύο εβδομάδων, με την ποσότητα αυξανόμενη από 50 σε 250 gr. ημερησίως για μόσχους ηλικίας από οκτώ έως 20 εβδομάδες. Οι μόσχοι δεν πρέπει να φέρουν φίμωτρο.»

5. Στην πρώτη πρόταση του σημείου 12, ο όρος «μία φορά» αντικαθίσταται από τον όρο «δύο φορές.»

6. Στο σημείο 13 προστίθεται η ακόλουθη πρόταση:

«Εντούτοις, όταν ο καιρός είναι ζεστός ή οι μόσχοι είναι άρρωστοι, υπάρχει συνέχεια καθαρό πόσιμο νερό.»

7. Προστίθεται ένα νέο σημείο 15 που έχει ως εξής:

«15. Όλοι οι μόσχοι λαμβάνουν πρωτόγαλα το συντομότερο δυνατόν μετά τη γέννηση και οπωσδήποτε εντός των πρώτων έξι ωρών της ζωής τους.»

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση θα αρχίσει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 1998.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 24 Φεβρουαρίου 1997.

Για την Επιτροπή

Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ αριθ. L 340 της 11. 12. 1991, σ. 28.

(2) ΕΕ αριθ. L 25 της 18. 1. 1997, σ. 24.