31996Y0318(02)

Ψήφισμα του Συμβουλίου της 4ης Μαρτίου 1996 σχετικά με το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν επί μακρόν στο έδαφος των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C 080 της 18/03/1996 σ. 0002 - 0004


ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 4ης Μαρτίου 1996

σχετικά με το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν επί μακρόν στο έδαφος των κρατών μελών

(96/C 80/02)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Εκτιμώντας:

ότι, σύμφωνα με το άρθρο Κ.1, σημείο 3, στοιχείο β) της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι προϋποθέσεις διαμονής των υπηκόων τρίτων χωρών στο έδαφος των κρατών μελών θεωρούνται θέμα κοινού ενδιαφέροντος 7

ότι τα κράτη μέλη πρέπει να προχωρήσουν στη λήψη μέτρων που θα επιτρέπουν την ένταξη στην κοινωνία υποδοχής των υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι διαμένουν στο έδαφός τους επί μακρόν 7

ότι η ένταξή τους συμβάλλει στη βελτίωση της ασφάλειας και της σταθερότητας, τόσο στην καθημερινή ζωή όσο και κατά την εργασία, καθώς και στην κοινωνική ειρήνη στα διάφορα κράτη μέλη 7

ότι, προκειμένου να σημειωθεί πρόοδος στην ένταξη των επί μακρόν διαμενόντων στο έδαφος του κράτους στο οποίο διαμένουν, πρέπει να καθιερωθούν ορισμένες κοινές αρχές στα κράτη μέλη 7

ότι η εφαρμογή των εν λόγω αρχών δεν εμποδίζει την εφαρμογή των εθνικών κανόνων δημόσιας τάξης, υγείας ή ασφάλειας,

ΕΚΔΙΔΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΨΗΦΙΣΜΑ:

Ι

Το Συμβούλιο καλεί τα κράτη μέλη να λαμβάνουν υπόψη κατά τη χάραξη της πολιτικής τους, όσον αφορά την ένταξη των προσώπων που αναφέρονται στο σημείο ΙΙ παράγραφος 1, τις αρχές που καθορίζονται στο παρόν ψήφισμα.

ΙΙ

1. Το παρόν ψήφισμα αφορά τους υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν επί μακρόν στο έδαφος των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο εξής αποκαλούμενοι «επί μακρόν διαμένοντες».

2. Το παρόν ψήφισμα δεν αφορά:

α) τα εξής πρόσωμα, κατά την άσκηση του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας κατ'εφαρμογή της συνθήκης για την ίδρυση ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο:

- τα μέλη της οικογένειας ενός πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

- τους υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών που είναι συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και τα μέλη των οικογενειών τους 7

β) τους υπηκόους τρίτων χωρών το καθεστώς των οποίων καλύπτεται από συμφωνίες που έχουν συναφθεί από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα κράτη μέλη της με τρίτες χώρες, στο μέτρο που οι συμφωνίες αυτές περιέχουν ευνοϊκότερες διατάξεις 7

γ) τους υπηκόους τρίτων χωρών ή που έχουν γίνει δεκτοί σε ένα κράτος μέλος για λόγους σπουδών ή έρευνας.

3. Το παρόν ψήφισμα δεν θίγει τα δικαιώματα:

- των μελών της οικογένειας ενός πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν μαζί του στο κράτος μέλος του οποίου είναι υπήκοος, όταν η νομοθεσία αυτού του κράτους μέλους τους παρέχει σε θέματα διαμονής, στις καταστάσεις κατά τις οποίες δεν εφαρμόζεται το κοινοτικό δίκαιο, τα ίδια ευεργετήματα όπως και στα πρόσωπα στα οποία εφαρμόζεται το κοινοτικό δίκαιο,

- των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα σ'ένα κράτος μέλος ως πρόσφυγες, κατά την έννοια της σύμβασης της Γενεύης, της 28ης Ιουλίου 1951, σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων,

- των υπηκόων τρίτης χώρας με την οποία ένα κράτος μέλος έχει συνάψει διμερή συμφωνία για τις προϋποθέσεις εισόδου, διαμονής ή απασχόλησης.

4. Για τους σκοπούς των παραγράφων 2 και 3 ως «μέλη της οικογένειας» νοούνται κατά τα προβλεπόμενα από την κοινοτική νομοθεσία.

ΙΙΙ

1. Με την επιφύλαξη του σημείου ΙV, οι ακόλουθοι υπήκοοι τρίτων χωρών θα πρέπει να αναγνωρίζονται σε κάθε κράτος μέλος ως επί μακρόν διαμένοντες:

- εκείνοι οι οποίοι αποδεικνύουν ότι διαμένουν νόμιμα και χωρίς διακοπή στο έδαφος του συγκεκριμένου κράτους μέλους επί μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους αυτού και, εν πάση περιπώσει, μετά δεκαετή νόμιμη διαμονή,

- εκείνοι στους οποίους, δυνάμει της νομοθεσίας του συγκεκριμένου κράτους μέλους, αναγνωρίζονται οι ίδιες προϋποθέσεις διαμονής όπως για τα πρόσωπα που αναφέρονται στην πρώτη περίπτωση.

2. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία τους, άδεια διαμονής τουλάχιστον δέκα ετών ή για το χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί στη μέγιστη περίοδο ισχύος που προβλέπεται από τη νομοθεσία τους και η οποία πρέπει να τείνει προς ισοδύναμη διάρκεια, ή απεριόριστη άδεια διαμονής στα πρόσωπα τα οποία αναγνωρίζονται ως επί μακρόν διαμένοντες σύμφωνα με την παράγραφο 1 (1).

ΙV

1. Οπωσδήποτε, η άδεια διαμονής χορηγείται με την επιφύλαξη αντιτιθέμενων σε αυτήν λόγων δημόσιας τάξης ή εθνικής ασφάλειας.

2. Όταν η άδεια διαμονής ζητείται για λόγους προηγούμενης κανονικής και συνεχούς στο συγκεκριμένο κράτος μέλος, μεταξύ των καθοριστικών παραγόντων για την χορήγηση της άδειας αυτής θα έπρεπε να μπορούν να περιλαμβάνονται το επίπεδο και η σταθερότητα των βιοτικών πόρων που θα αποδείξει ο αιτών, ιδίως η εγγραφή του σε καθεστώς ασφάλειας ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, καθώς και οι συνθήκες άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας.

V

1. Ο επί μακρόν διαμένων και τα μέλη της οικογενείας του θα πρέπει να έχουν, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο διαμένουν, πρόσβαση σε ολόκληρο το έδαφος αυτού.

2. Ο επί μακρόν διαμένων και τα μέλη της οικογενείας του που διαμένουν μαζί του νόμιμα δεν θα πρέπει, σύμφωνα με τη νομοθεσία του συγκεκριμένου κράτους μέλους, να τυγχάνουν λιγότερο ευνοϊκής μεταχείρισης από εκείνη των ημεδαπών, όσον αφορά:

- τους όρους εργασίας,

- τη συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις,

- την κρατική στεγαστική πολιτική,

- την κοινωνική ασφάλιση σύμφωνα, πέραν της νομοθεσίας του συγκεκριμένου κράτους μέλους, και με τις διατάξεις των σχετικών διεθνών συμφωνών,

- την επείγουσα ιατρική περίθαλψη,

- την υποχρεωτική εκπαίδευση.

3. Σύμφωνα με τη νομοθεσία του συγκεκριμένου κράτους μέλους, δύνανται να παρασχεθούν στον επί μακρόν διαμένοντα και στα μέλη της οικογενείας του που διαμένουν μαζί του νομίμως, ορισμένα πλεονεκτήματα μη φορολογικής φύσεως.

Η άδεια διαμονής που παρέχεται σε επί μακρόν διαμένοντα θα πρέπει να μπορεί να ανακληθεί ή να μην ανανεωθεί για τους ακόλουθους λόγους:

- ο ανωτέρω έχει αποτελέσει αντικείμενο μέτρου απομάκρυνσης, σύμφωνα με τη νομοθεσία του συγκεκριμένου κράτους μέλους, Εννοείται ότι τούτος απολαύει, όσον αφορά την εναντίον του έκδοση μέτρου απομάκρυνσης, της μέγιστης νομικής προστασίας προβλέπεται από τη νομοθεσία του εν λόγω κράτους μέλους, σύμφωνα με διαδικασίες που εξασφαλίζουν ότι η διάρκεια της νόμιμης διαμονής του ελήφθη δεόντως υπόψη.

Εάν το μέτρο απομάκρυνσης έχει ληφθεί για λόγους δημόσιας τάξης, οι λόγοι αυτοί θα πρέπει να βασίζονται στην προσωπική συμπεριφορά του όταν αυτή συνιστά αρκετά σοβαρή απειλή για τη δημόσια τάξη ή την εθνική ασφάλεια,

- εγκατέλειψε οριστικά το έδαφος του συγκεκριμένου κράτους μέλους,

- παρέμεινε εκτός του συγκεκριμένου κράτους μέλους για περίοδο που ορίζεται από τη νομοθεσία του εν λόγω κράτους, και η οποία ουδέποτε είναι μικρότερη από έξι συνεχείς μήνες,

- έχει αποδειχθεί ότι χρησιμοποίησε απάτη για την απόκτηση της άδειας διαμονής.

VΙΙ

Οι επί μακρόν διαμένοντες θα πρέπει να μπορούν να λάβουν άδεια άσκησης επικερδούς δραστηριότητας, στο έδαφος του συγκεκριμένου κράτους μέλους σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους αυτού.

VΙΙΙ

1. Το Συμβούλιο καλεί τα κράτη μέλη να του γνωστοποιήσουν πριν από την 1η Ιανουαρίου 1997 την εξέλιξη της εθνικής νομοθεσίας τους στον τομέα που καλύπτεται από το παρόν ψήφισμα.

2. Το παρόν ψήφισμα δεν εμποδίζει κράτος μέλος να παρέχει ευνοϊκότερο νομικό καθεστώς στους υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν μόνιμα στην επικράτειά του.

(1) Η άδεια διαμονής που αναφέρεται στην παράγραφο 2 αντιστοιχεί, στο Βέλγιο, στην άδεια εγκατάστασης.