31996L0059

Οδηγία 96/59/ΕΚ του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 1996 για τη διάθεση των πολυχλωροδιφαινυλίων και των πολυχλωροτριφαινυλίων (PCB/PCT)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 243 της 24/09/1996 σ. 0031 - 0035


ΟΔΗΓΙΑ 96/59/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 1996 για τη διάθεση των πολυχλωροδιφαινυλίων και των πολυχλωροτριφαινυλίων (PCB/PCT)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 130Σ παράγραφος 1,

την πρόταση της Επιτροπής (1),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 189Γ της συνθήκης (3),

Εκτιμώντας:

(1) ότι, με την οδηγία 76/403/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 6ης Απριλίου 1976, περί της εξαλείψεως των πολυχλωροδιφαινυλίων και των πολυχλωροτριφαινυλίων (4), έχει επέλθει προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών στον εν λόγω τομέα 7 ότι, εντούτοις, οι κανόνες αυτοί αποδείχθησαν ανεπαρκείς 7 ότι η εξέλιξη του επιπέδου της τεχνικής επιτρέπει τη βελτίωση των συνθηκών διάθεσης των PCB 7 ότι θα πρέπει, ως εκ τούτου, να αντικατασταθεί η εν λόγω οδηγία από νέα οδηγία 7(2) ότι η οδηγία 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουλίου 1976, περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονισμών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως μερικών επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμάτων (5), εφιστά την προσοχή στην ανάγκη επανεξέτασης του συνόλου του προβλήματος προκειμένου να επιβληθεί προοδευτικά πλήρης απαγόρευση των PCB και των PCT 7(3) ότι η ασφαλής διάθεση των μη ανακυκλώσιμων και μη επαναχρησιμοποιήσιμων αποβλήτων είναι ένας από τους στόχους του ψηφίσματος του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 1990, σχετικά με την πολιτική διαχείρισης των αποβλήτων (6), όπως επιβεβαιώθηκε από το πέμπτο πρόγραμμα δράσης στον τομέα του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης, η γενική προσέγγιση και στρατηγική του οποίου εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο και τους αντιπροσώπους των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, με το ψήφισμα της 1ης Φεβρουαρίου 1993 (7) 7(4) ότι, σύμφωνα με την οδηγία 75/442/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1975, περί των στερεών αποβλήτων (8), πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα ώστε να αποφεύγεται η εγκατάλειψη, η απόρριψη, η ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων και η χρησιμοποίηση τρόπων ή μεθόδων που θα μπορούσαν να βλάψουν το περιβάλλον 7(5) ότι, για τη διάθεση PCB, λόγω των κινδύνων που παρουσιάζουν για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, χρειάζονται γενικές υποχρεώσεις σχετικά με την ελεγχόμενη διάθεση των PCB, καθώς και για την απολύμανση ή διάθεση των συσκευών 7(6) ότι θα πρέπει να ληφθούν τέτοια μέτρα το συντομότερο δυνατόν με την επιφύλαξη των διεθνών υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει τα κράτη μέλη, και ειδικότερα εκείνων που περιέχονται στην απόφαση PARCOM 92/3 (9) 7 ότι τα PCB που απογράφονται πρέπει να διατεθούν το αργότερο μέχρι τα τέλη του 2010 7(7) ότι η διάθεση των PCB αποτελεί μεταβατικό και προσωρινό πρόβλημα και ορισμένα κράτη μέλη, τα οποία δεν έχουν δυνατότητες διάθεσης των PCB, αντιμετωπίζουν κατάσταση ανωτέρας βίας 7 ότι η αρχή της εγγύτητας θα πρέπει να ερμηνεύεται ελαστικά, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στον τομέα αυτό 7 ότι, επιπλέον, θα πρέπει να δημιουργηθούν εντός της Κοινότητας εγκαταστάσεις για τη διάθεση, την απολύμανση και την εναποθήκευση των PCB 7(8) ότι η οδηγία 75/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 1975, περί διαθέσεως των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων (10), ορίζει ως ανώτατο όριο περιεκτικότητας σε PCB ή PCT των αναγεννημένων ή χρησιμοποιούμενων ορυκτελαίων τα 50 ppm 7(9) ότι η οδηγία 91/339/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 1991, για την ενδέκατη τροποποίηση της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ (11), απαγορεύει ή περιορίζει την κυκλοφορία στην αγορά ορισμένων υποκατάστατων των PCB και ότι θα πρέπει συνεπώς αυτά να διατεθούν πλήρως 7(10) ότι, για να μπορέσουν οι δυνατότητες διάθεσης των PCB να προσαρμοστούν στις ανάγκες, είναι ουσιαστικής σημασίας να είναι γνωστές οι υπάρχουσες ποσότητες PCB 7 ότι, κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο να γίνει η επισήμανση των συσκευών που περιέχουν PCB και η απογραφή τους 7 ότι αυτή η απογραφή πρέπει να ενημερώνεται σε τακτά διαστήματα 7(11) ότι, δεδομένου του κόστους και των τεχνικών δυσκολιών που συνεπάγεται η απογραφή των ελαφρώς μολυσμένων από PCB συσκευών, θα πρέπει να ακολουθηθεί απλουστευμένη απογραφή 7 ότι, επιπλέον, για τις ελαφρώς μολυσμένες από PCB συσκευές, θα πρέπει να προβλεφθεί η διάθεσή τους στο τέλος της διάρκειας της ωφέλιμης ζωής τους, δεδομένων των μικρών κινδύνων που ενέχουν για το περιβάλλον 7(12) ότι, δεδομένου ότι απαγορεύεται η κυκλοφορία στην αγορά των PCB, θα πρέπει να απαγορεύεται και ο διαχωρισμός των PCB από άλλες ουσίες με σκοπό την επαναχρησιμοποίησή τους και η συμπλήρωση των μετασχηματιστών με PCB 7 ότι, ωστόσο, για λόγους ασφαλείας, η συντήρηση των μετασχηματιστών μπορεί να συνεχίζεται ώστε να διατηρείται η διηλεκτρική ιδιότητα των PCB που περιέχουν 7(13) ότι οι επιχειρήσεις που προβαίνουν στη διάθεση ή/και την απολύμανση των PCB πρέπει να λαμβάνουν άδεια 7(14) ότι θα πρέπει να ορισθούν οι προϋποθέσεις για την απολύμανση των συσκευών που περιέχουν PCB και να επιβληθεί ειδική επισήμανση σ' αυτές τις συσκευές 7(15) ότι ορισμένες τεχνικές εργασίες που απαιτούνται για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να αναληφθούν από την Επιτροπή, σύμφωνα με την διαδικασία της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 18 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ 7(16) ότι, δεδομένου ότι οι εγκαταστάσεις διάθεσης και απολύμανσης των PCB είναι περιορισμένες σε αριθμό και ικανότητα, είναι αναγκαίο να προγραμματιστεί η διάθεση ή/και η απολύμανση των απογεγραμμένων PCB 7 ότι, επιπλέον, για τις μη απογεγραμμένες συσκευές θα πρέπει να συνταχθεί σχέδιο για τη συλλογή και τη μετέπειτα διάθεσή τους 7 ότι, στο σχέδιο αυτό, μπορεί, εάν χρειάζεται, να χρησιμοποιηθούν οι υφιστάμενοι μηχανισμοί σχετικά με τα απόβλητα εν γένει και δεν είναι δυνατόν να ληφθούν υπόψη οι πολύ μικρές ποσότητες PCB οι οποίες δεν μπορούν να ανιχνευτούν πρακτικά,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ελεγχόμενη διάθεση των PCB, την απολύμανση ή διάθεση συσκευών που περιέχουν PCB ή/και τη διάθεση χρησιμοποιημένων PCB, προκειμένου να διατεθούν πλήρως βάσει των διατάξεων της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως:

α) PCB:

- τα πολυχλωροδιφαινύλια,

- τα πολυχλωροτριφαινύλια,

- το μονομεθυλο-τετραχλωροδιφαινύλο-μεθάνιο, το μονομεθύλο-διχλωροδιφαινύλο-μεθάνιο, το μονομεθύλο-διβρωμοδιφαινυλο-μεθάνιο,

- κάθε μείγμα συσωρευμένης περιεκτικότητας στις προαναφερθείσες ουσίες μεγαλύτερης του 0,005 % κατά βάρος 7β) συσκευή που περιέχει PCB: κάθε συσκευή που περιέχει ή περιείχε PCB (π.χ. μετασχηματιστές, πυκνωτές, υποδοχείς που περιέχουν υπολειμματικά αποθέματα) η οποία δεν έχει απολυμανθεί. Συσκευές τύπου που ενδέχεται να περιέχουν PCB θεωρούνται ως συσκευές που περιείχαν PCB εκτός εάν είναι εύλογο να υποτεθεί το αντίθετο 7γ) χρησιμοποιημένα PCB: όλα τα PCB που θεωρούνται ως απόβλητα κατά την έννοια της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ 7δ) κάτοχος: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο έχει στην κατοχή του PCB, χρησιμοποιημένα PCB ή/και συσκεύες που περιέχουν PCB 7ε) απολύμανση: όλες οι εργασίες οι οποίες επιτρέπουν σε συσκευές, αντικείμενα, υλικά ή υγρά που έχουν μολυνθεί από PCB να χρησιμοποιηθούν εκ νέου, να ανακυκλωθούν ή να διατεθούν υπό συνθήκες ασφαλείας, και οι οποίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν την αντικατάσταση, ήτοι τις εργασίες δια των οποίων τα PCB αντικαθίστανται από κατάλληλα υγρά που δεν περιέχουν PCB 7στ) διάθεση: οι εργασίες διάθεσης D 8, D 9, D 10, D 12 (μόνον για ασφαλή, βαθειά, υπόγεια εναποθήκευση σε σχηματισμούς από στεγνό βράχο και μόνον για συσκευές που περιέχουν PCB και χρησιμοποιημένα PCB αλλά δεν μπορούν να απολυμανθούν) και D 15 οι οποίες προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙ Α της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ.

Άρθρο 3

Με την επιφύλαξη των διεθνών υποχρεώσεών τους, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί η διάθεση των χρησιμοποιημένων PCB και η απολύμανση ή η διάθεση των PCB και των συσκευών που περιέχουν PCB, το ταχύτερο δυνατόν. Για τις συσκευές και τα PCB τα οποία περιέχουν οι συσκευές αυτές, οι οποίες οφείλουν να περιληφθούν σε κατάλογο σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1, η απολύμανση ή/και διάθεση θα πραγματοποιηθούν το αργότερο έως το τέλος του 2010.

Άρθρο 4

1. Προκειμένου να συμμορφωθούν προς το άρθρο 3, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την κατάρτιση καταλόγων των συσκευών που περιέχουν όγκο PCB μεγαλύτερο των 5 dm³, και αποστέλλουν περίληψη των καταλόγων αυτών στην Επιτροπή, το αργότερο τρία χρόνια μετά την έκδοση της παρούσας οδηγίας. Σε περίπτωση πυκνωτών ισχύος, το όριο των 5 dm³ νοείται ότι συμπεριλαμβάνει το σύνολο των μεμονωμένων στοιχείων μιας συνδυασμένης σειράς.

2. Οι συσκευές για τις οποίες είναι εύλογο να υποτεθεί ότι τα υγρά περιέχουν ποσοστό PCB κατά βάρος κυμαινόμενο μεταξύ 0,05 % και 0,005 % μπορούν να απογράφονται χωρίς τα στοιχεία που απαιτούνται στην παράγραφο 3, τρίτη και τέταρτη περίπτωση και μπορούν να επισημαίνονται ως «μολυσμένες από PCB σε ποσοστό < 0,05 %». Η απολύμανση ή η διάθεσή τους πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2.

3. Οι κατάλογοι περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:

- όνομα και διεύθυνση του κατόχου,

- θέση και περιγραφή της συσκευής,

- ποσότητα PCB που περιέχει ο εξοπλισμός,

- ημερομηνίες και τύπος επεξεργασίας ή αντικατάστασης που έχει πραγματοποιηθεί ή προβλέπεται να πραγματοποιηθεί,

- ημερομηνίες δήλωσης.

Εάν ένα κράτος μέλος έχει ήδη καταρτίσει ανάλογο κατάλογο, δεν απαιτείται νέος. Οι κατάλογοι ενημερώνονται τακτικά.

4. Προκειμένου να συμμορφωθούν προς την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι κάτοχοι τέτοιων συσκευών κοινοποιούν στις αρμόδιες αρχές τις ποσότητες τις οποίες κατέχουν και οποιεσδήποτε αλλαγές σχετικά με το θέμα αυτό.

5. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλες οι συσκευές οι οποίες οφείλουν να περιληφθούν σε κατάλογο σύμφωνα με την παράγραφο 1 φέρουν επισήμανση. Ανάλογη επισήμανση επικολλάται στις θύρες των χώρων όπου τοποθετούνται οι εξοπλισμοί αυτοί.

6. Οι επιχειρήσεις διάθεσης PCB τηρούν μητρώο στο οποίο αναγράφονται η ποσότητα, η προέλευση, η φύση και η περιεκτικότητα σε PCB των χρησιμοποιημένων PCB που παραδίδονται σε αυτές. Παρέχουν τα στοιχεία αυτά στις αρμόδιες αρχές. Οι τοπικές αρχές και το κοινό μπορούν να έχουν πρόσβαση στο εν λόγω μητρώο. Οι επιχειρήσεις χορηγούν επίσης στους κατόχους οι οποίοι τους παραδίδουν χρησιμοποιημένα PCB απόδειξη στην οποία αναφέρονται η φύση και η ποσότητα τους.

7. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν τις κοινοποιημένες ποσότητες.

Άρθρο 5

1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 3 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ, τα κράτη μέλη απαγορεύουν το διαχωρισμό των PCB από άλλες ουσίες ο οποίος γίνεται με σκοπό την εκ νέου χρησιμοποίηση των PCB.

2. Τα κράτη μέλη απαγορεύουν τη συμπλήρωση μετασχηματιστών με PCB.

3. Έως ότου απολυμανθούν, τεθούν εκτός λειτουργίας ή/και διατεθούν σύμφωνα προς την παρούσα οδηγία, η συντήρηση μετασχηματιστών που περιέχουν PCB μπορεί να συνεχίζεται μόνον εφόσον ο στόχος είναι να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση των PCB που περιέχουν προς τους τεχνικούς κανόνες ή προδιαγραφές σχετικά με τη διηλεκτρική ποιότητα, υπό τον όρον ότι οι μετασχηματιστές βρίσκονται σε καλή κατάσταση λειτουργίας και δεν έχουν διαρροές.

Άρθρο 6

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα χρησιμοποιημένα PCB και οι συσκευές που περιέχουν PCB οι οποίες οφείλουν να περιληφθούν σε κατάλογο σύμφωνα προς το άρθρο 4 παράγραφος 1 μεταφέρονται το ταχύτερο δυνατόν σε επιχείρηση η οποία έχει λάβει άδεια σύμφωνα προς το άρθρο 8.

2. Πριν η επιχείρηση η οποία έχει λάβει άδεια παραλάβει τα PCB, τα χρησιμοποιημένα PCB ή/και τις συσκευές που περιέχουν PCB, λαμβάνονται όλες οι αναγκαίες δυνατές προφυλάξεις ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος πυρκαγιάς. Προς το σκοπό αυτό, τα παραδινόμενα είδη φυλάσσονται μακρυά από εύφλεκτα προϊόντα.

3. Όταν αυτό είναι ευλόγως εφικτό, οι συσκευές που περιέχουν PCB αλλά δεν οφείλουν να περιληφθούν σε κατάλογο σύμφωνα προς το άρθρο 4 παράγραφος 1 και οι οποίες αποτελούν μέρος άλλου εξοπλισμού, μεταφέρονται και συλλέγονται χωριστά όταν ο εξοπλισμός τίθεται εκτός λειτουργίας, ανακυκλώνεται ή δίδεται προς διάθεση.

Άρθρο 7

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να απαγορευθεί η αποτέφρωση PCB ή/και χρησιμοποιημένων PCB επί πλοίων.

Άρθρο 8

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλες οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την απολύμανση ή/και τη διάθεση PCB, χρησιμοποιημένων PCB ή/και συσκευών που περιέχουν PCB, λαμβάνουν άδεια σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ.

2. Όταν η διάθεση συνίσταται σε αποτέφρωση, εφαρμόζεται η οδηγία 94/67/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1994, για την αποτέφρωση των επικινδύνων αποβλήτων (12). Μπορούν να γίνουν δεκτές και άλλες μέθοδοι διάθεσης PCB, χρησιμοποιημένων PCB ή/και συσκευών που περιέχουν PCB, υπό τον όρο ότι οι μέθοδοι αυτές επιτυγχάνουν ισοδύναμες προδιαγραφές ασφαλείας του περιβάλλοντος - σε σχέση προς την αποτέφρωση - και πληρούν τις τεχνικές απαιτήσεις οι οποίες αναφέρονται ως οι καλύτερες διαθέσιμες τεχνικές.

3. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν χωριστά ή από κοινού τα αναγκαία μέτρα προς ανάπτυξη, εφόσον ενδείκνυται, και λαμβάνουν υπόψη το άρθρο 4 παράγραφος 3 στοιχείο α) σημείο ii) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 259/93 (13) και το άρθρο 5 παράγραφος 1 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ, εγκαταστάσεων διάθεσης, απολύμανσης και ασφαλούς εναποθήκευσης PCB, χρησιμοποιημένων PCB ή/και συσκευών που περιέχουν PCB.

Άρθρο 9

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι μετασχηματιστές που περιέχουν ποσοστό PCB άνω του 0,05 % κατά βάρος απολυμαίνονται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) στόχος της απολύμανσης είναι να μειωθεί το επίπεδο των PCB σε ποσοστό κάτω του 0,05 % κατά βάρος και, ει δυνατόν, όχι άνω του 0,005 % κατά βάρος 7β) το υγρό αντικατάστασης που δεν περιέχει PCB πρέπει να παρουσιάζει αισθητά μικρότερους κινδύνους 7γ) η αντικατάσταση του υγρού δεν πρέπει να θίγει τη μετέπειτα διάθεση των PCB 7δ) η επισήμανση του μετασχηματιστή μετά την απολύμανσή του αντικαθίσταται από την επισήμανση που αναφέρεται στο παράρτημα.

2. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 3, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι μετασχηματιστές, τα υγρά των οποίων περιέχουν ποσοστό PCB κυμαινόμενο μεταξύ 0,05 % και 0,005 % κατά βάρος, είτε απολυμαίνονται υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία β) έως δ) είτε διατίθενται στο τέλος της ωφέλιμης ζωής τους.

Άρθρο 10

Η Επιτροπή, ενεργώντας σύμφωνα προς τη διαδικασία της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 18 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ:

α) καθορίζει τις μεθόδους μετρήσεως αναφοράς για τον προσδιορισμό της περιεκτικότητας σε PCB των μολυσμένων υλικών. Οι μετρήσεις που έχουν γίνει πριν από τον καθορισμό των μεθόδων μετρήσεως αναφοράς παραμένουν έγκυρες 7β) μπορεί να καθορίσει τεχνικά πρότυπα για τις άλλες μεθόδους διάθεσης PCB που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 δεύτερη πρόταση 7γ) διαθέτει κατάλογο ονομασιών παραγωγής πυκνωτών, ρυθμιστών εντάσεως και πηνίων αυτεπαγωγής, που περιέχουν PCB 7δ) επισημαίνει, εφόσον απαιτείται, μόνο για τους σκοπούς του άρθρου 9 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ), άλλα λιγότερο επικίνδυνα υποκατάστατα των PCB.

Άρθρο 11

1. Εντός τριών ετών από την έκδοση της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη καταρτίζουν:

- σχέδια απολύμανσης ή/και διάθεσης των συσκευών που έχουν απογραφεί και των PCB τα οποία περιέχουν,

- γενικές κατευθύνσεις για τη συλλογή και τη μετέπειτα διάθεση συσκευών οι οποίες δεν οφείλουν να περιληφθούν σε κατάλογο σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1, όπως ορίζει το άρθρο 6 παράγραφος 3.

2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν χωρίς καθυστέρηση στην Επιτροπή αυτά τα σχέδια και τις γενικές κατευθύνσεις.

Άρθρο 12

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο εντός 18 μηνών από την έκδοσή της. Πληροφορούν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

2. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς ρυθμίσεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

3. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπει η παρούσα οδηγία. Η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά τα λοιπά κράτη μέλη.

Άρθρο 13

1. Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία της εκδόσεώς της και καταργεί την οδηγία 76/403/ΕΟΚ από την ημερομηνία αυτή.

2. Από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 1:

α) η αναφορά που γίνεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 της οδηγίας 87/101/ΕΟΚ (14) στα «PCB και PCT κατά την έννοια της οδηγίας 76/403/ΕΟΚ», νοείται ως αναφορά στα PCB κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας 7β) η αναφορά που γίνεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 της οδηγίας 87/101/ΕΟΚ στην οδηγία 76/403/ΕΟΚ, νοείται ως αναφορά στην παρούσα οδηγία 7γ) η αναφορά που γίνεται στο άρθρο 2 στοιχείο i) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 259/93 στο άρθρο 6 της οδηγίας 76/403/ΕΟΚ, νοείται ως αναφορά στο άρθρο 8 της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 14

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 16 Σεπτεμβρίου 1996.

Για το ΣυμβούλιοΟ ΠρόεδροςI. YATES

(1) ΕΕ αριθ. C 319 της 12. 12. 1988, σ. 57 και ΕΕ αριθ. C 299 της 20. 11. 1991, σ. 9.

(2) ΕΕ αριθ. C 139 της 5. 6. 1989, σ. 1.

(3) Γνώμες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 15ης Μαΐου 1990 (ΕΕ αριθ. C 149 της 18. 6. 1990, σ. 150) και της 12ης Δεκεμβρίου 1990 (ΕΕ αριθ. C 19 της 28. 1. 1991, σ. 83), κοινή θέση του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 1995 (ΕΕ αριθ. C 87 της 25. 3. 1996, σ. 1) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 22ης Μαΐου 1996 (ΕΕ αριθ. C 166 της 10. 6. 1996, σ. 76).

(4) ΕΕ αριθ. L 108 της 26. 4. 1976, σ. 41.

(5) ΕΕ αριθ. L 262 της 27. 9. 1976, σ. 201 7 οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 94/60/ΕΚ (ΕΕ αριθ. L 365 της 31. 12. 1994, σ. 1).

(6) ΕΕ αριθ. C 122 της 18. 5. 1990, σ. 2.

(7) ΕΕ αριθ. C 138 της 17. 5. 1993, σ. 1.

(8) ΕΕ αριθ. L 194 της 25. 7. 1975, σ. 39 7 οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 94/3/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ αριθ. L 5 της 7. 1. 1994, σ. 15).

(9) Σύνοδος υπουργών στα πλαίσια των Επιτροπών του Όσλο και των Παρισίων της 21ης και 22ας Σεπτεμβρίου 1992.

(10) ΕΕ αριθ. L 194 της 25. 7. 1975, σ. 23 7 οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 91/692/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 377 της 31. 12. 1991, σ. 48).

(11) ΕΕ αριθ. L 186 της 12. 7. 1991, σ. 64.

(12) ΕΕ αριθ. L 365 της 31. 12. 1994, σ. 34.

(13) ΕΕ αριθ. L 30 της 6. 2. 1993, σ. 1 7 κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 94/721/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ αριθ. L 288 της 9. 11. 1994, σ. 36).

(14) ΕΕ αριθ. L 42 της 12. 2. 1987, σ. 43.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Επισήμανση των απολυμασμένων συσκευών που περιέχουν PCB

Κάθε στοιχείο απολυμανθείσας συσκευής επισημαίνεται ευκρινώς με ανεξίτηλη και ανάγλυφη ή εγχάρακτη επιγραφή, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία και να συντάσσεται στη γλώσσα της χώρας στην οποία χρησιμοποιείται η συσκευή:

>ΑΡΧΗ ΓΡΑΦΗΚΟΥ>

ΑΠΟΛΥΜΑΣΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ PCB

Το υγρό που περιείχε PCB αντικαταστάθηκε:

- από .......... (όνομα του υποκατάστατου)

- την .......... (ημερομηνία)

- εκ μέρους .......... (επιχείρηση)

Συγκέντρωση PCB:

- στο προηγούμενο υγρό .......... % κατά βάρος

- στο νέο υγρό .......... % κατά βάρος

>ΤΕΛΟΣ ΓΡΑΦΗΚΟΥ>