31996G1104

Ψήφισμα του Συμβουλίου της 17ης Ιανουαρίου 1995 σχετικά με τη νόμιμη παρακολούθηση των τηλεπικοινωνιών

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C 329 της 04/11/1996 σ. 0001 - 0006


ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Ιανουαρίου 1995 σχετικά με τη νόμιμη παρακολούθηση των τηλεπικοινωνιών (96/C 329/01)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως τα άρθρα Κ.1 σημείο 9 και Κ.2 παράγραφος 2,

Επιβεβαιώνοντας την ανάγκη να τηρείται, όταν εφαρμόζονται μέτρα παρακολούθησης των τηλεπικοινωνιών, το δικαίωμα των ατόμων για σεβασμό της ιδιωτικής τους ζωής, όπως προβλέπεται από το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο στο οικείο έδαφος,

Έχοντας επίγνωση του γεγονότος ότι η τήρηση του εν λόγω δικαιώματος αντιμετωπίζει ειδικές νομικές και τεχνικές δυσχέρειες, λόγω της τεχνολογικής ανάπτυξης,

Αποφασισμένο να εντοπίσει και να υπερβεί τις δυσχέρειες αυτές κατά την εφαρμογή των απαιτήσεων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα, με τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αρχών της προστασίας των δεδομένων,

Εκτιμώντας:

ότι στις νομοθεσίες των κρατών μελών προβλέπονται δυνατότητες περιορισμού του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών και, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, παρακολούθηση των τηλεπικοινωνιών 7 ότι η νόμιμη παρακολούθηση των τηλεπικοινωνιών αποτελεί σημαντικό όργανο για την προστασία των εθνικών συμφερόντων, ιδίως για την εθνική ασφάλεια και για τη διαλεύκανση σοβαρών εγκλημάτων 7 ότι η παρακολούθηση αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνον εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες τεχνικές προϋποθέσεις 7 ότι, σύμφωνα με απόφαση των υπουργών TREVI, τον Δεκέμβριο του 1991, θα έπρεπε να διεξαχθεί μελέτη για τις επιπτώσεις των νομικών, τεχνικών και σχετικών με την αγορά εξελίξεων στον τομέα των τηλεπικοινωνιών προκειμένου για τις διάφορες δυνατότητες παρακολούθησης, καθώς και για τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που εμφανίστηκαν,

ΕΚΔΙΔΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΨΗΦΙΣΜΑ:

1. Το Συμβούλιο λαμβάνει υπό σημείωση ότι οι απαιτήσεις των κρατών μελών που θα τους επιτρέψουν τη νόμιμη παρακολούθηση των τηλεπικοινωνιών, που προσαρτώνται στο παρόν ψήφισμα («Απαιτήσεις»), αποτελούν αξιοσημείωτη επιτομή των αναγκών των αρμοδίων αρχών για την τεχνική υλοποίηση των νομίμων παρακολουθήσεων σε σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά συστήματα.

2. Το Συμβούλιο θεωρεί ότι οι προαναφερόμενες απαιτήσεις θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή μέτρων ικανών να επηρεάσουν τη νόμιμη παρακολούθηση των τηλεπικοινωνιών, και ζητεί από τα κράτη μέλη να καλέσουν στους αρμόδιους για τις τηλεπικοινωνίες υπουργούς να υποστηρίξουν την άποψη αυτή και να συνεργασθούν με τους αρμόδιους για τη Δικαιοσύνη και τις Εσωτερικές Υποθέσεις υπουργούς, με σκοπό της εφαρμογή των απαιτήσεων όσον αφορά τους υπεύθυνους δικτύων και παρέχοντες υπηρεσίες.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Στο παρόν τμήμα περιέχονται οι απαιτήσεις των νομίμως εξουσιοδοτημένων αρχών όσον αφορά τη νόμιμη παρακολούθηση τηλεπικοινωνιών. Οι απαιτήσεις αυτές διατυπώνονται με την επιφύλαξη του εθνικού δικαίου και πρέπει να ερμηνευθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές διατάξεις.

Στο συνημμένο γλωσσάριο ανευρίσκονται οι ορισμοί διαφόρων εννοιών.

1. Οι νομίμως εξουσιοδοτημένες αρχές χρειάζονται πρόσβαση σε όλες τις τηλεπικοινωνίες που μεταδίδονται αμέσως ή εμμέσως, προς και από τον αριθμό ή άλλο αναγνωριστικό χαρακτηριστικό της υπηρεσίας στόχου που χρησιμοποιείται από τον παρακολουθούμενο. Οι νομίμως εξουσιοδοτημένες αρχές χρειάζονται επίσης πρόσβαση στα στοιχεία της συνδιάλεξης που παράγονται για τη διεκπεραίωσή της.

1.1. Οι νομίμως εξουσιοδοτημένες αρχές χρειάζονται πρόσβαση στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο παρακολουθούμενος χρησιμοποιεί ένα τηλεπικοινωνιακό σύστημα παροδικά ή συνεχώς.

1.2. Οι νομίμως εξουσιοδοτημένες αρχές χρειάζονται πρόσβαση στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο παρακολουθούμενος μπορεί να χρησιμοποιεί μέσα για τη μεταφορά συνδιαλέξεων σε άλλες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες ή άλλον τερματικό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων των συνδιαλέξεων που διασχίζουν περισσότερα από ένα δίκτυα ή τις οποίες χειρίζονται περισσότεροι από ένας υπεύθυνοι δικτύου/παρέχοντες υπηρεσίες προτού ολοκληρωθούν.

1.3. Οι νομίμως εξουσιοδοτημένες αρχές χρειάζονται πρόσβαση στις τηλεπικοινωνίες προς και από τον παρακολουθούμενο, εξαιρουμένων όλων των άλλων τηλεπικοινωνιών που δεν έχουν σχέση με την υπηρεσία στόχο που προσδιορίζεται στην άδεια παρακολούθησης.

1.4. Οι νομίμως εξουσιοδοτημένες αρχές χρειάζονται πρόσβαση στα ακόλουθα στοιχεία συνδιάλεξης, όταν είναι δυνατόν.

1.4.1. Σηματοδότηση ετοιμότητας για την πρόσβαση.

1.4.2. Αριθμός του καλουμένου για τις εξερχόμενες κλήσεις, ακόμη και όταν δεν γίνει επιτυχής σύνδεση.

1.4.3. Αριθμός του καλούντος για εισερχόμενες κλήσεις, ακόμη και όταν δεν γίνει επιτυχής σύνδεση.

1.4.4. Όλα τα ψηφία που σχηματίζει ο στόχος, συμπεριλαμβανομένων ψηφίων που σχηματίζονται μετά την πραγματοποίηση της σύνδεσης για να ενεργοποιηθούν ειδικές λειτουργίες όπως η συνδιάλεξη πολλών ατόμων και η μεταφορά συνδιάλεξης.

1.4.5. Αρχή, τέλος, και διάρκεια της συνδιάλεξης.

1.4.6. Πραγματικός προορισμός και ενδιάμεσοι αριθμοί κλήσεως εάν η συνδιάλεξη μεταφέρθηκε.

1.5. Οι νομίμως εξουσιοδοτημένες αρχές χρειάζονται πληροφορίες για την ακριβέστερη δυνατή γεωγραφική θέση του συνδρομητή κινητής τηλεφωνίας στο δίκτυο.

1.6. Οι νομίμως εξουσιοδοτημένες αρχές χρειάζονται δεδομένα για την ειδική υπηρεσία που χρησιμοποιεί οι παρακολουθούμενος και για τις τεχνικές παραμέτρους αυτού του τύπου τηλεπικοινωνίας.

2. Οι νομίμως εξουσιοδοτημένες αρχές χρειάζονται ικανότητα παρακολούθησης των τηλεπικοινωνιών σε πραγματικό χρόνο και καθ' όλο το εικοσιτετράωρο. Επαρκή στοιχεία συνδιάλεξης πρέπει επίσης να παρέχονται σε πραγματικό χρόνο. Εάν δεν είναι δυνατόν να παρασχεθούν πρόσθετα στοιχεία της συνδιάλεξης σε πραγματικό χρόνο, οι νομίμως εξουσιοδοτημένες αρχές χρειάζονται να τους δίνονται αυτά τα στοιχεία το συντομότερο δυνατόν μετά το πέρας της συνδιάλεξης.

3. Οι νομίμως εξουσιοδοτημένες αρχές χρειάζονται από τους υπευθύνους δικτύων/παρέχοντες υπηρεσίες να παρέχουν μία ή περισσότερες διεπαφές από τις οποίες οι παρακολουθούμενες τηλεπικοινωνίες να μπορούν να διαβιβαστούν στις εγκαταστάσεις παρακολούθησης. Οι διεπαφές αυτές πρέπει να συμφωνηθούν από κοινού μεταξύ των αρμόδιων για την παρακολούθηση αρχών και των υπευθύνων δικτύων/παρεχόντων υπηρεσίες. Άλλα θέματα που αφορούν αυτές τις διεπαφές θα ρυθμιστούν αναλόγως της συνήθους πρακτικής κάθε χώρας.

3.1. Οι νομίμως εξουσιοδοτημένες αρχές χρειάζονται από τους υπευθύνους δικτύων/παρέχοντες υπηρεσίες να παρέχουν τα στοιχεία συνδιάλεξης από την υπηρεσία-στόχο και το περιεχόμενο της συνδιάλεξης, κατά τρόπον ώστε να μπορεί να γίνει ακριβής συσχετισμός των στοιχείων της συνδιάλεξης και του περιεχομένου της συνδιάλεξης.

3.2. Οι νομίμως εξουσιοδοτημένες αρχές χρειάζονται να επιλεγεί ένα γενικώς διαθέσιμο σχήμα για τη διαβίβαση των παρακολουθούμενων τηλεπικοινωνιών προς την εγκατάσταση παρακολούθησης. Το σχήμα αυτό θα καθοριστεί στο επίπεδο καθεμιάς χώρας.

3.3. Εάν οι υπεύθυνοι δικτύων/παρέχοντες υπηρεσίες εισάγουν κωδικοποίηση, συμπίεση ή κρυπτογράφηση οι νομίμως εξουσιοδοτημένες αρχές χρειάζονται να τους διαθέτουν τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες σε αποκωδικοποιημένη μορφή.

3.4. Οι νομίμως εξουσιοδοτημένες αρχές χρειάζονται να μπορούν οι υπεύθυνοι δικτύων/παρέχοντες υπηρεσίες να διαβιβάζουν τις παρακολουθούμενες επικοινωνίες στις εγκαταστάσεις παρακολούθησής τους, μέσω σταθερών συνδέσεων ή συνδέσεων μεταγωγής.

3.5. Οι νομίμως εξουσιοδοτημένες αρχές χρειάζονται να πληροί η διαβίβαση των παρακολουθούμενων τηλεπικοινωνιών στις εγκαταστάσεις παρακολούθησης τις εφαρμοστέες προϋποθέσεις ασφαλείας.

4. Οι νομίμως εξουσιοδοτημένες αρχές χρειάζονται να γίνεται η τοποθέτηση των συστημάτων παρακολούθησης με τέτοιο τρόπο ώστε οιεσδήποτε αλλαγές που γίνονται προς εκτέλεση της εντολής παρακολούθησης να μην γίνονται αντιληπτές από το στόχο της παρακολούθησης ή από οποιοδήποτε άλλο αναρμόδιο πρόσωπο. Ειδικότερα, η λειτουργία της υπηρεσίας-στόχου πρέπει να εμφανίζεται αναλλοίωτη στο παρακολοθούμενο υποκείμενο.

5. Οι νομίμως εξουσιοδοτημένες αρχές χρειάζονται να σχεδιάζεται και να εκτελείται η παρακολούθηση έτσι ώστε να αποκλείεται η μη επιτρεπόμενη ή ανάρμοστη χρησιμοποίηση και να προστατεύονται οι σχετικές με την παρακολούθηση πληροφορίες.

5.1. Οι νομίμως εξουσιοδοτημένες αρχές χρειάζονται να προστατεύουν οι υπεύθυνοι δικτύων/παρέχοντες υπηρεσίες τις πληροφορίες σχετικά με το ποιές και πόσες παρακολουθήσεις γίνονται ή έχουν γίνει, και να μην αποκαλύπτουν στοιχεία σχετικά με τον τρόπο που διενεργείται η παρακολούθηση.

5.2. Οι νομίμως εξουσιοδοτημένες αρχές χρειάζονται να εξασφαλίζουν οι υπεύθυνοι δικτύων/παρέχοντες υπηρεσίες ότι οι παρακολουθούμενες τηλεπικοινωνίες διαβιβάζονται αποκλειστικά και μόνο στην αρμόδια υπηρεσία που αναφέρεται συγκεκριμένα στην άδεια παρακολούθησης.

5.3. Σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις κάθε κράτους, οι νομίμως εξουσιοδοτημένες αρχές έχουν ανάγκη να διατηρούν οι υπεύθυνοι δικτύων/παρέχοντες υπηρεσίες ομοίως προστατευόμενο αρχείο όπου καταχωρείται η έναρξη κάθε παρακολούθησης.

6. Βάσει νόμιμης έρευνας και πριν από την έναρξη της παρακολούθησης, οι νομίμως εξουσιοδοτημένες αρχές ζητούν από τους υπεύθυνους δικτύων/παρέχοντες υπηρεσίες: 1) τον αριθμό υπηρεσίας ή άλλο διακριτικό στοιχείο αναγνώρισης του παρακολουθούμενου, 2) πληροφορίες για τις υπηρεσίες και τα χαρακτηριστικά του τηλεπικοινωνιακού συστήματος που χρησιμοποιεί ο παρακολουθούμενος, το οποίο του χορήγησαν οι υπεύθυνοι δικτύων/παρέχοντες υπηρεσίες και 3) πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές παραμέτρους της διαβίβασης προς τις εγκαταστάσεις παρακολούθησης των νομίμως εξουσιοδοτημένων αρχών.

7. Κατά την παρακολούθηση, οι νομίμως εξουσιοδοτημένες αρχές μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες ή/και βοήθεια από τους υπεύθυνους δικτύων/παρέχοντες υπηρεσίες, προκειμένου να βεβαιωθούν ότι οι τηλεπικοινωνίες που φτάνουν στη διεπαφή παρακολούθησης είναι πράγματι αυτές που συνδέονται με την υπηρεσία-στόχο. Το είδος των πληροφοριών ή/και της βοήθειας που απαιτείται διαφέρει αναλόγως της συνήθους πρακτικής σε κάθε χώρα.

8. Οι νομίμως εξουσιοδοτημένες αρχές έχουν ανάγκη να προβλέπουν οι υπεύθυνοι δικτύων/παρέχοντες τη δυνατότητα πολλαπλής ταυτόχρονης παρακολούθησης τηλεπικοινωνιών. Οι πολλαπλές παρακολουθήσεις μπορεί να απαιτούνται για μια μόνο υπηρεσία-στόχο, προκειμένου να μπορούν να την παρακολουθούν ταυτόχρονα περισσότερες της μιας υπηρεσίες επιβολής του νόμου. Στην περίπτωση αυτή οι υπεύθυνοι δικτύων/παρέχοντες υπηρεσίες πρέπει να λαμβάνουν μέτρα για να μην αποκαλύπτεται η ταυτότητα των υπηρεσιών που παρακολουθούν και να εξασφαλίζεται το απόρρητο των ερευνών. Ο μέγιστος αριθμός ταυτόχρονων παρακολουθήσεων για ορισμένο αριθμιό συνδρομητών θα ορισθεί σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις.

9. Οι νομίμως εξουσιοδοτημένες αρχές έχουν ανάγκη να θέτουν οι υπεύθυνοι δικτύων/παρέχοντες υπηρεσίες σε ισχύ τα συστήματα παρακολούθησης όσο το δυνατόν ταχύτερα (σε επείγουσες περιπτώσεις μέσα σε λίγες ώρες ή λεπτά). Οι απαιτήσεις των νομίμως εξουσιοδοτημένων αρχών όσον αφορά το χρόνο ανταπόκρισης θα διαφέρουν από χώρα σε χώρα και αναλόγως του τύπου της υπηρεσίας-στόχου που πρόκειται να παρακολουθηθεί.

10. Για όλη τη διάρκεια της παρακολούθησης, οι νομίμως εξουσιοδοτημένες αρχές έχουν ανάγκη η αξιοπιστία του συστήματος παρακολούθησης να είναι τουλάχιστον εφάμιλλη της αξιοπιστίας της υπηρεσίας-στόχου η οποία παρέχεται στον παρακολουθούμενο. Οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου ζητούν η ποιότητα υπηρεσίας των διαβιβαζομένων τηλεπικοινωνιών που φθάνουν στις εγκαταστάσεις παρακολούθησης να είναι σύμφωνη προς τις συνήθεις προδιαγραφές επιδόσεων των υπευθύνων δικτύων/παρεχόντων υπηρεσιών.

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>