31996D1692

Απόφαση αριθ. 1692/96/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1996 περί των κοινοτικών προσανατολισμών για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 228 της 09/09/1996 σ. 0001 - 0104


ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 1692/96/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Ιουλίου 1996 περί των κοινοτικών προσανατολισμών για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 129 Δ πρώτο εδάφιο,

την πρόταση της Επιτροπής (1),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών (3),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 189 Β της συνθήκης (4),

(1) ότι η δημιουργία και η ανάπτυξη των διευρωπαϊκών δικτύων συμβάλλουν στην υλοποίηση σημαντικών κοινοτικών στόχων, όπως η καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και η ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής 7

(2) ότι η δημιουργία και η ανάπτυξη, σε όλη την Κοινότητα, διευρωπαϊκών δικτύων στον τομέα των μεταφορών έχουν επίσης ως ειδικούς στόχους τη διασφάλιση συνεχούς κινητικότητας για τα πρόσωπα και τα αγαθά υπό τις καλύτερες δυνατές κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνθήκες ως και συνθήκες ασφαλείας, καθώς και την ενσωμάτωση όλων των μέσων μεταφοράς σε ένα ενιαίο σύνολο, λαμβάνοντας υπόψη τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα 7 ότι η δημιουργία απασχόλησης είναι μία από τις πιθανές συνέπειες του διευρωπαϊκού δικτύου 7

(3) ότι στο Λευκό Βιβλίο της Επιτροπής για την ανάπτυξη κοινής πολιτικής μεταφορών προβλέπεται η βέλτιστη χρήση του υφιστάμενου δυναμικού και η ενσωμάτωση όλων των δικτύων που αφορούν τα διάφορα μέσα μεταφοράς σε διευρωπαϊκό δίκτυο για τις οδικές, σιδηροδρομικές, εσωτερικές πλωτές, θαλάσσιες και εναέριες μεταφορές, τόσο για τα εμπορεύματα όσο και για τους επιβάτες καθώς και για τις συνδυασμένες μεταφορές 7

(4) ότι η ναυσιπλοΐα μικρών αποστάσεων μπορεί, μεταξύ άλλων, να συμβάλει στην αποσυμφόρηση των χερσαίων οδών μεταφοράς 7

(5) ότι η ενσωμάτωση των δικτύων σε ευρωπαϊκή κλίμακα μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνον προοδευτικά βάσει της σύνδεσης των μέσων μεταφοράς, με στόχο την καλύτερη εκμετάλλευση των εγγενών πλεονεκτημάτων τους 7

(6) ότι, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί, απαιτείται η ανάληψη κοινοτικής δράσης προσανατολισμού, τηρουμένης της αρχής της επικουρικότητας 7 ότι θα πρέπει να καθοριστούν οι γενικές γραμμές και οι προτεραιότητες της εν λόγω κοινοτικής δράσης που προβλέπεται στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών 7

(7) ότι είναι αναγκαίο να προσδιοριστούν τα σχέδια κοινού ενδιαφέροντος που ανταποκρίνονται στους στόχους αυτούς και τα οποία εντάσσονται στις προτεραιότητες της δράσης όπως έχουν καθοριστεί 7 ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη μόνον σχέδια που παρουσιάζουν εν δυνάμει οικονομική βιωσιμότητα 7

(8) ότι είναι ανάγκη τα κράτη μέλη να λαμβάνουν υπόψη, κατά την υλοποίηση σχεδίων κοινού ενδιαφέροντος, την προστασία του περιβάλλοντος πραγματοποιώντας μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με την οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1985, για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (5) και εφαρμόζοντας την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για την διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (6) 7

(9) ότι ορισμένα δημόσια και ιδιωτικά σχέδια δυνάμενα να έχουν σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις πρέπει να εγκρίνονται μόνον αφού εκτιμηθούν οι επιπτώσεις αυτές, τηρουμένης πάντοτε της κοινοτικής νομοθεσίας 7

(10) ότι θα πρέπει να προσδιοριστούν σχέδια κοινού ενδιαφέροντος που να αφορούν όχι μόνο τα διάφορα μέσα μεταφοράς σε μια πολλαπλή προσέγγιση, αλλά και τα συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας και ενημέρωσης του χρήστη καθώς και τα συστήματα εντοπισμού του στίγματος και πλοήγησης 7

(11) ότι η παρούσα απόφαση αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στον προσδιορισμό αυτών των σχεδίων κοινού ενδιαφέροντος 7 ότι τα σχέδια αυτά προσδιορίζονται στο παράρτημα I, στο παράρτημα II και στο διατακτικό της παρούσας απόφασης 7 ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Έσεν απέδωσε ιδιαίτερη σημασία σε 14 από τα σχέδια αυτά 7

(12) ότι η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει, ανά διετία, έκθεση για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης και, ανά πενταετία, έκθεση σχετικά με την ανάγκη αναθεώρησης των προσανατολισμών 7

(13) ότι θα πρέπει να συσταθεί, στην Επιτροπή, μια επιτροπή επιφορισμένη κυρίως να την επικουρεί κατά την εξέταση της εφαρμογής και της ανάπτυξης των παρόντων προσανατολισμών.

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

ΤΜΗΜΑ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 1 Αντικείμενο

1. Η παρούσα απόφαση έχει ως αντικείμενο τον καθορισμό των προσανατολισμών που καλύπτουν τους στόχους, τις προτεραιότητες καθώς και τις γενικές γραμμές των μελετώμενων δράσεων στον τομέα του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών 7 στους εν λόγω προσανατολισμούς προσδιορίζονται σχέδια κοινού ενδιαφέροντος, η υλοποίηση των οποίων συμβάλλει στην ανάπτυξη του δικτύου σε κοινοτική κλίμακα.

2. Οι προσανατολισμοί που αναφέρονται στην παράγραφο 1 συνιστούν γενικό πλαίσιο αναφοράς για την ενθάρρυνση των δράσεων των κρατών μελών και, ενδεχομένως, της Κοινότητας με στόχο την υλοποίηση σχεδίων κοινού ενδιαφέροντος που αποσκοπούν στην εξασφάλιση της συνοχής, της διασύνδεσης και της διαλειτουργικότητας του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών καθώς και την πρόσβαση σ' αυτό. Τα σχέδια αυτά συνιστούν κοινό στόχο, του οποίου η πραγματοποίηση εξαρτάται από τον βαθμό ωριμότητάς τους και τους διαθέσιμους χρηματοδοτικούς πόρους, χωρίς να θίγονται τυχόν χρηματοδοτικές δεσμεύσεις κράτους μέλους ή της Κοινότητας. Οι προσανατολισμοί αυτοί έχουν επίσης ως στόχο να διευκολύνουν τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα.

3. Οι βασικές απαιτήσεις στον τομέα αυτόν δηλαδή:

- η διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών,

- η τηλεματική των μεταφορών και των συναφών υπηρεσιών,

καθορίζονται σύμφωνα με τη συνθήκη και χωριστά από την παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2 Στόχοι

1. Το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών αναπτύσσεται προοδευτικά σε κοινοτική κλίμακα, με την προοπτική του 2010, ολοκληρώνοντας δίκτυα υποδομής χερσαίων, θαλασσίων και αεροπορικών μεταφορών σύμφωνα με τα σχεδιαγράμματα που περιέχουν οι χάρτες του παραρτήματος I ή/και τις προδιαγραφές του παραρτήματος II.

2. Το δίκτυο πρέπει:

α) να διασφαλίζει, σε ένα χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα, τη διαρκή και σταθερή κινητικότητα προσώπων και αγαθών, υπό τις καλύτερες δυνατές κοινωνικές συνθήκες και συνθήκες ασφάλειας, συνεισφέροντας ταυτόχρονα στην υλοποίηση των κοινοτικών στόχων ιδίως σε θέματα περιβάλλοντος, καθώς και να συμβάλει στην ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής 7

β) να παρέχει στους χρήστες υποδομές υψηλής ποιότητας υπό αποδεκτούς οικονομικούς όρους 7

γ) να περιλαμβάνει το σύνολο των μέσων μεταφοράς, λαμβάνοντας υπόψη τα συγκριτικά πλεονεκτήματά τους 7

δ) να καθιστά δυνατή τη βέλτιστη χρησιμοποίηση του υφιστάμενου δυναμικού 7

ε) να είναι στο μέτρο του εφικτού διαλειτουργικό εντός των τρόπων μεταφοράς και να ευνοεί τον συνδυασμό μεταξύ των διαφόρων τρόπων μεταφοράς 7

στ) να είναι, στο μέτρο του εφικτού, οικονομικά βιώσιμο 7

ζ) να καλύπτει όλο το έδαφος των κρατών μελών της Κοινότητας, ώστε να διευκολύνει την πρόσβαση εν γένει, να συνδέει τις νησιωτικές περιφερειακές και μεσόγειες περιοχές, κλεισμένες περιοχές με τις κεντρικές περιοχές και να συνδέει μεταξύ τους τις μεγάλες αστικές ζώνες και τις περιφέρειες της Κοινότητας δίχως σημεία συμφόρησης 7

η) να μπορεί να συνδεθεί με τα δίκτυα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ζώνης της Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου, προωθώντας ταυτόχρονα τη διαλειτουργικότητα και την πρόσβαση στα δίκτυα αυτά στο μέτρο που αυτό ανταποκρίνεται στο συμφέρον της Κοινότητας.

Άρθρο 3 Έκταση του δικτύου

1. Το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών αποτελείται από υποδομές μεταφορών, καθώς και συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας και συστήματα προσδιορισμού του στίγματος και πλοήγησης.

2. Οι υποδομές μεταφορών περιλαμβάνουν δίκτυα οδών, σιδηροδρομικών γραμμών και πλωτών οδών, τους θαλάσσιους λιμένες, αερολιμένες και σημεία διασύνδεσης, όπως λιμένες εσωτερικής ναυσιπλοΐας και κέντρα μεταφόρτωσης.

3. Τα συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας και τα συστήματα προσδιορισμού του στίγματος και πλοήγησης περιλαμβάνουν τις απαραίτητες τεχνικές, πληροφορικές και τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις για τη διασφάλιση της αρμονικής λειτουργίας του δικτύου και την αποτελεσματική διαχείριση της κυκλοφορίας.

Άρθρο 4 Γενικές γραμμές δράσης

Οι γενικές γραμμές δράσης της Κοινότητας αφορούν:

α) την εκπόνηση και την αναθεώρηση των σχεδίων δικτύου 7

β) τον προσδιορισμό των σχεδίων κοινού ενδιαφέροντος 7

γ) τη διευθέτηση του υπάρχοντος δικτύου 7

δ) την προώθηση της διαλειτουργικότητας του δικτύου 7

ε) το βέλτιστο συνδυασμό των τρόπων μεταφοράς μέσω, επίσης, της δημιουργίας κέντρων διασύνδεσης τα οποία, όσον αφορά τη φόρτωση, πρέπει να ευρίσκονται, στο βαθμό του εφικτού, εκτός του κέντρου των πόλεων προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία του συνδυασμού των διαφόρων τρόπων μεταφοράς 7

στ) την επιδίωξη της συνοχής και της συμπληρωματικότητας των χρηματοδοτικών παρεμβάσεων, τηρουμένων των κανόνων που διέπουν έκαστο χρηματοδοτικό μέσο 7

ζ) δράσεις έρευνας και ανάπτυξης 7

η) συνεργασία και σύναψη ενδεδειγμένων συμφωνιών με τις τρίτες χώρες τις οποίες αφορά η ανάπτυξη του δικτύου 7

θ) την παρακίνηση των κρατών μελών και των διεθνών οργανισμών να υποστηρίζουν τους επιδιωκόμενους από την Κοινότητα στόχους 7

ι) την προώθηση της διαρκούς συνεργασίας των ενδιαφερόμενων μερών 7

κ) κάθε άλλη δράση που αποδεικνύεται απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων που απαριθμούνται στο άρθρο 2.

Άρθρο 5 Προτεραιότητες

Οι προτεραιότητες δράσης, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους του άρθρου 2, αφορούν:

α) τη δημιουργία συνδέσεων, βασικών κρίκων και διασυνδέσεων που καθιστούν δυνατή την εξάλειψη των σημείων συμφόρησης, την κάλυψη των ελλειπουσών συνδέσεων και την ολοκλήρωση των μεγάλων αξόνων 7

β) τη δημιουργία και την ανάπτυξη υποδομών για την πρόσβαση στο δίκτυο που καθιστά δυνατή τη σύνδεση των νησιωτικών, μεσόγειων και περιφερειακών περιοχών με τις κεντρικές περιοχές της Κοινότητας 7

γ) το βέλτιστο συνδυασμό και την ολοκλήρωση των διαφόρων μέσων μεταφοράς 7

δ) την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στην υλοποίηση και ανάπτυξη του δικτύου 7

ε) τη σταδιακή επίτευξη της διαλειτουργικότητας των στοιχείων του δικτύου 7

στ) τη βελτιστοποίηση του δυναμικού και της αποτελεσματικότητας των υφιστάμενων υποδομών 7

ζ) τη δημιουργία και διαμόρφωση των κόμβων διασύνδεσης και των σταθμών για συνδυασμένες μεταφορές 7

η) τη βελτίωση της ασφάλειας και της αξιοπιστίας του δικτύου 7

θ) την ανάπτυξη και εγκατάσταση συστημάτων για τη διαχείριση και τον έλεγχο της κυκλοφορίας στο δίκτυο και για την ενημέρωση των χρηστών με σκοπό τη βέλτιστη χρησιμοποίηση της υποδομής 7

ι) την πραγματοποίηση μελετών που συμβάλλουν στον καλύτερο σχεδιασμό και την υλοποίηση κατά τον καλύτερο τρόπο του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών.

Άρθρο 6 Δίκτυα των τρίτων χωρών

Η εκ μέρους της Κοινότητας προαγωγή σχεδίων κοινού ενδιαφέροντος, καθώς και της διασύνδεσης και διαλειτουργικότητας των δικτύων προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνοχή των δικτύων των τρίτων χωρών με το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών αποφασίζεται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις κατάλληλες διαδικασίες της συνθήκης.

Άρθρο 7 Σχέδια κοινού ενδιαφέροντος

1. Τηρουμένων των κανόνων της συνθήκης, ιδίως όσον αφορά το θέματα ανταγωνισμού, ως σχέδιο κοινού ενδιαφέροντος νοείται κάθε σχέδιο το οποίο:

- επιδιώκει τους στόχους του άρθρου 2,

- αφορά το δίκτυο που αναφέρεται στο άρθρο 3,

- εντάσσεται στις προτεραιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 5 και

- παρουσιάζει εν δυνάμει οικονομική βιωσιμότητα, λαμβανομένου υπόψη του κοινωνικοοικονομικού κόστους και οφέλους.

2. Κάθε σχέδιο πρέπει να αφορά ένα στοιχείο του δικτύου όπως περιγράφεται στα άρθρα 9 έως 17 και συγκεκριμένα:

- να αφορά τις συνδέσεις που επισημαίνονται στις σχηματικές απεικονίσεις του παραρτήματος I ή/και

- να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές ή τα κριτήρια του παραρτήματος II.

3. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κάθε μέτρο που κρίνουν απαραίτητο στο πλαίσιο των αρχών που προβλέπει το άρθρο 1 παράγραφος 2.

Άρθρο 8 Προστασία του περιβάλλοντος

1. Κατά την ανάπτυξη και υλοποίηση των σχεδίων, τα κράτη μέλη οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος εκπονώντας αξιολογήσεις των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των σχεδίων κοινού ενδιαφέροντος που πρόκειται να υλοποιηθούν, σύμφωνα με την οδηγία 85/337/ΕΟΚ, της 27ης Ιουνίου 1985, και εφαρμόζοντας την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβούλιου, της 21ης Μαΐου 1992.

2. Η Επιτροπή:

α) θα αναπτύξει πιθανές μεθόδους ανάλυσης για τη στρατηγική αξιολόγηση της επίπτωσης του συνόλου του δικτύου στο περιβάλλον 7

β) θα αναπτύξει πιθανές μεθόδους ανάλυσης των διαδρόμων που καλύπτουν όλους τους οικείους τρόπους μεταφοράς, με την επιφύλαξη του καθορισμού των διαδρόμων. Κατά την επεξεργασία της έννοιας των διαδρόμων, θα πρέπει να συνεκτιμηθεί η ανάγκη σύνδεσης όλων των κρατών μελών και των περιοχών με το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών, και ειδικότερα η ανάγκη σύνδεσης των νησιωτικών, μεσόγειων και περιφερειακών περιοχών με τις κεντρικές περιοχές της Κοινότητας.

Το αποτέλεσμα των εργασιών αυτών θα ληφθεί, εάν και όπου χρειάζεται, υπόψη από την Επιτροπή στην έκθεση περί προσανατολισμών που προβλέπεται στο άρθρο 21, ενόψει της υλοποίησης των στόχων του άρθρου 2.

ΤΜΗΜΑ 2 ΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Άρθρο 9 Χαρακτηριστικά

1. Το διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο αποτελείται από υφιστάμενους, νέους ή προς διευθέτηση αυτοκινητοδρόμους και οδούς υψηλής ποιότητας οι οποίοι:

- διαδραματίζουν ρόλο στις μετακινήσεις μεγάλων αποστάσεων ή

- καθιστούν δυνατή, στους άξονες που προσδιορίζονται με το δίκτυο, την παράκαμψη των κυριοτέρων αστικών κέντρων ή

- εξασφαλίζουν τη διασύνδεση με τα άλλα μέσα μεταφορών ή

- επιτρέπουν τη σύνδεση των μεσόγειων και περιφερειακών περιοχών με τις κεντρικές περιοχές της Κοινότητας.

2. Το δίκτυο εξασφαλίζει στους χρήστες υψηλό και ομοιόμορφο επίπεδο υπηρεσιών, άνεσης και ασφάλειας, ενώ ταυτόχρονα χαρακτηρίζεται από συνέχεια.

3. Το δίκτυο περιλαμβάνει την υποδομή διαχείρισης της κυκλοφορίας και ενημέρωσης των χρηστών και στηρίζεται στην ενεργό συνεργασία των συστημάτων διαχείρισης της κυκλοφορίας σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

ΤΜΗΜΑ 3 ΤΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Άρθρο 10 Χαρακτηριστικά

1. Το σιδηροδρομικό δίκτυο αποτελείται από το σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας και από το συμβατικό σιδηροδρομικό δίκτυο.

2. Το σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας αποτελείται από:

- γραμμές κατασκευασμένες ειδικά για υψηλή ταχύτητα και εξοπλισμένες για ταχύτητες κατά κανόνα ίσες ή μεγαλύτερες των 250 km/h μέσω σύγχρονων ή νέων τεχνολογιών,

- γραμμές διευθετημένες ειδικά για υψηλή ταχύτητα και εξοπλισμένες για ταχύτητες της τάξεως των 200 km/h,

- γραμμές διευθετημένες ειδικά για υψηλή ταχύτητα, που παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες λόγω τοπογραφικών προβλημάτων, μορφολογίας του εδάφους ή αστικού περιβάλλοντος, και των οποίων η ταχύτητα πρέπει να προσαρμόζεται κατά περίπτωση.

Το δίκτυο αυτό ορίζεται από τις γραμμές που επισημαίνονται στο παράρτημα I ως γραμμές υψηλής ταχύτητας ή γραμμές διευθετημένες για υψηλή ταχύτητα.

3. Το συμβατικό σιδηροδρομικό δίκτυο αποτελείται από γραμμές για συμβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές, συμπεριλαμβανομένων των σιδηροδρομικών συνδέσεων συνδυασμένης μεταφοράς που αναφέρονται στο άρθρο 14.

4. Το δίκτυο:

- παίζει σημαντικό ρόλο στη σιδηροδρομική κυκλοφορία εμπορευμάτων και επιβατών σε μεγάλες αποστάσεις,

- παίζει σημαντικό ρόλο στην εκμετάλλευση των συνδυασμένων μεταφορών μεγάλων αποστάσεων,

- επιτρέπει τη διασύνδεση με τα δίκτυα άλλων μεταφορικών μέσων και την πρόσβαση στα περιφερειακά ή τοπικά σιδηροδρομικά δίκτυα.

5. Το δίκτυο προσφέρει στους χρήστες υψηλό επίπεδο ποιότητας και ασφάλειας, χάρι στη συνέχεια και την προοδευτική υλοποίηση της διαλειτουργικότητάς του, κυρίως μέσω της τεχνικής εναρμόνισης και ενός εναρμονισμένου συστήματος ελέγχου και χειρισμού.

ΤΜΗΜΑ 4 ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ

Άρθρο 11 Χαρακτηριστικά

1. Το διευρωπαϊκό δίκτυο πλωτών οδών αποτελείται από ποταμούς και διώρυγες, καθώς και από διάφορες διακλαδώσεις που εξασφαλίζουν τη μεταξύ τους σύνδεση. Επιτρέπει ιδίως τη διασύνδεση μεταξύ των βιομηχανικών περιοχών και των σημαντικών αστικών κέντρων καθώς και τη σύνδεσή τους με τους λιμένες.

2. Τα ελάχιστα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά για τις πλωτές οδούς του δικτύου αυτού αντιστοιχούν στις προδιαγραφές της κατηγορίας IV που επιτρέπει τη διέλευση πλοίου ή ωθούμενης συνοδείας μήκους 80 έως 85 και πλάτους 9,50 m. Σε περίπτωση εκσυγχρονισμού ή δημιουργίας πλωτής οδού ενσωματωμένης στο εν λόγω δίκτυο, οι τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει να αντιστοιχούν τουλάχιστον στην κατηγορία IV, να επιτρέπουν να πληρούνται, μεταγενέστερα, οι προδιαγραφές της κατηγορίας Va/Vb και να καθιστούν δυνατή την ικανοποιητική διέλευση πλοίων που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμένες μεταφορές. Οι προδιαγραφές της κατηγορίας Va επιτρέπουν τη διέλευση πλοίου ή ωθούμενης συνοδείας μήκους 110 m και πλάτους 11,40 m κι οι προδιαγραφές της κατηγορίας Vb επιτρέπουν τη διέλευση ωθούμενης συνοδείας μήκους 172 m έως 185 m και πλάτους 11,40 m.

3. Οι λιμένες εσωτερικής ναυσιπλοΐας, ιδίως με την ιδιότητα σημείων διασύνδεσης μεταξύ των πλωτών οδών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και των λοιπών μεταφορικών μέσων, αποτελούν στοιχεία του δικτύου.

4. Το δίκτο περιλαμβάνει την υποδομή διαχείρισης της κυκλοφορίας.

ΤΜΗΜΑ 5 ΟΙ ΘΑΛΑΣΣΙΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ

Άρθρο 12 Χαρακτηριστικά

Οι θαλάσσιοι λιμένες καθιστούν δυνατή την ανάπτυξη των θαλάσσιων μεταφορών και αποτελούν τα σημεία εξυπηρέτησης των νησιών δια θαλάσσης και διασύνδεσης μεταξύ των χερσαίων και των θαλάσσιων μεταφορών. Προσφέρουν εξοπλισμό και υπηρεσίες στους μεταφορείς. Η υποδομή τους προσφέρει μια σειρά υπηρεσιών για τη μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών πορθμείου και ναυσιπλοΐας μικρών και μεγάλων αποστάσεων, περιλαμβανομένης της ακτοπλοΐας, στο εσωτερικό της Κοινότητας καθώς και μεταξύ αυτής και των τρίτων χωρών.

ΤΜΗΜΑ 6 ΟΙ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΕΣ

Άρθρο 13 Χαρακτηριστικά

1. Το διευρωπαϊκό δίκτυο αερολιμένων αποτελείται από αερολιμένες που βρίσκονται στο έδαφος της Κοινότητας, είναι ανοικτοί στην εμπορική εναέρια κυκλοφορία και ανταποκρίνονται στα κριτήρια του παραρτήματος II. Οι εν λόγω αερολιμένες ταξινομούνται διαφορετικά, ανάλογα με το επίπεδο και τον τύπο κυκλοφορίας που εξασφαλίζουν και ανάλογα με τη λειτουργία που επιτελούν στο πλαίσιο του δικτύου. Οι αερολιμένες αυτοί καθιστούν δυνατή την ανάπτυξη των αεροπορικών συνδέσεων και τη διασύνδεση των αεροπορικών μεταφορών με άλλα μεταφορικά μέσα.

2. Τα διεθνή και κοινοτικά σημεία σύνδεσης αποτελούν το κυρίως διευρωπαϊκό δίκτυο των αερολιμένων. Οι συνδέσεις μεταξύ Κοινότητας και υπόλοιπου κόσμου εξασφαλίζονται κατά το πλείστον από τα διεθνή σημεία σύνδεσης. Τα κοινοτικά σημεία σύνδεσης εξασφαλίζουν κυρίως τις συνδέσεις στο εσωτερικό της Κοινότητας, ενώ οι εξωκοινοτικές γραμμές αποτελούν μικρό ακόμη μέρος των δραστηριοτήτων τους. Τα περιφερειακά σημεία σύνδεσης και πρόσβασης διευκολύνουν την πρόσβαση στο κυρίως δίκτυο ή συμβάλλουν στη σύνδεση των απόκεντρων και απομονωμένων περιοχών.

ΤΜΗΜΑ 7 ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Άρθρο 14 Χρακτηριστικά

1. Το διευρωπαϊκό δίκτυο συνδυασμένων μεταφορών περιλαμβάνει:

- τις σιδηροδρομικές και πλωτές οδούς που είναι κατάλληλες για τις συνδυασμένες μεταφορές και τη θαλάσσια οδό οι οποίες, μαζί με τις τυχόν αρχικές ή/και τελικές οδικές διαδρομές, καθιστούν δυνατή τη μεταφορά εμπορευμάτων σε μεγάλες αποστάσεις,

- τις εγκαταστάσεις που επιτρέπουν τη μεταφόρτωση μεταξύ των σιδηροδρομικών εσωτερικών πλωτών, θαλάσσιων και οδικών μέσων μεταφοράς,

- προσωρινώς, το κατάλληλο τροχαίο υλικό εφόσον αυτό απαιτείται από τα μη ακόμη προσαρμοσμένα χαρακτηριστικά της υποδομής.

ΤΜΗΜΑ 8 ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

Άρθρο 15 Χαρακτηριστικά

Το διευρωπαϊκό δίκτυο διαχείρισης και ενημέρωσης για τη θαλάσσια κυκλοφορία περιλαμβάνει:

- τα συστήματα διαχείρισης της παράκτιας ή της λιμενικής θαλάσσιας κυκλοφορίας,

- τα συστήματα εντοπισμού του στίγματος των πλοίων,

- τα συστήματα αναφοράς πεπραγμένων για τα πλοία που μεταφέρουν επικίνδυνα ή ρυπαντικά εμπορεύματα,

- τα συστήματα επικοινωνίας και τις περιπτώσεις κινδύνου και την ασφάλεια στη θάλασσα,

ώστε να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο ασφάλειας και αποτελεσματικότητας της θαλάσσιας κυκλοφορίας, καθώς και προστασίας του περιβάλλοντος στις θαλάσσιες περιοχές που υπάγονται στα κράτη μέλη της Κοινότητας.

ΤΜΗΜΑ 9 ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Άρθρο 16 Χαρακτηριστικά

Το διευρωπαϊκό δίκτυο διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας περιλαμβάνει τον εναέριο χώρο που διατίθεται στη γενική εναέρια κυκλοφορία,τους αεροδιαδρόμους, τα βοηθήματα της αεροπλοΐας, τα συστήματα προγραμματισμού και διαχείρισης των ροών της κυκλοφορίας και το σύστημα ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας (κέντρα ελέγχου, μέσα επίβλεψης και επικοινωνίας) που είναι απαραίτητα για την ασφαλή και αποτελεσματική εναέρια κυκλοφορία στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο.

ΤΜΗΜΑ 10 ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ

Άρθρο 17 Χαρακτηριστικά

Το διευρωπαϊκό δίκτυο συστημάτων εντοπισμού του στίγματος και πλοήγησης περιλαμβάνει τα δορυφορικά συστήματα εντοπισμού του στίγματος και πλοήγησης και τα συστήματα που καθορίζονται στα πλαίσια του μελλοντικού ευρωπαϊκού σχεδίου ραδιοπλοήγησης. Τα συστήματα αυτά προσφέρουν αξιόπιστη και αποτελεσματική υπηρεσία πλοήγησης που μπορεί να χρησιμοποιείται από όλα τα μέσα μεταφοράς.

ΤΜΗΜΑ 11 ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 18 Επιτροπή για την ανταλλαγή πληροφοριών και έκθεση

1. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τακτικά στην Επιτροπή τα εθνικά σχέδια και προγράμματα που καταρτίζουν για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, ιδίως όσον αφορά τα σχέδια κοινού ενδιαφέροντος που προσδιορίζονται με την παρούσα απόφαση.

2. Συνιστάται, στα πλαίσια της Επιτροπής, επιτροπή του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, αποκαλούμενη στο εξής «επιτροπή», η οποία απαρτίζεται από αντιπροσώπους των κρατών μελών και προεδρεύεται από αντιπρόσωπο της Επιτροπής. Η εν λόγω επιτροπή ανταλλάσσει πληροφορίες για τα σχέδια και τα προγράμματα που κοινοποιούνται από τα κράτη μέλη και μπορεί να εξετάζει κάθε θέμα που αφορά την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών.

3. Η Επιτροπή υποβάλλει ανά διετία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των προσανατολισμών που περιγράφονται στην παρούσα απόφαση.

Κατά την κατάρτιση της έκθεσης, η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που αναφέρεται στην παράγραφο 2.

Άρθρο 19 Ειδικά σχέδια

Στο παράρτημα III, παρατίθενται ενδεικτικά τα σχέδια που προσδιορίζονται στα παραρτήματα I και II και τις λοιπές διατάξεις της παρούσας απόφασης, στα οποία το Συμβούλιο του Έσεν απέδωσε ιδιαίτερη σημασία.

Άρθρο 20 Συνδυασμένες μεταφορές και διαχείριση της κυκλοφορίας

Μεταξύ των λοιπών σχεδίων κοινού ενδιαφέροντος που απαριθμούνται στα παραρτήματα I και II, και εκείνα που αφορούν τις συνδυασμένες μεταφορές και τις νέες τεχνολογίες διαχείρισης της κυκλοφορίας θα τύχουν ιδιαίτερης προσοχής με την προοπτική της ολοκλήρωσης του δικτύου.

Άρθρο 21 Αναθεώρηση των προσανατολισμών

1. Ανά πενταετία από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης και για πρώτη φορά πριν από την 1η Ιουλίου 1999, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την ανάγκη προσαρμογής των προσανατολισμών στις εξελίξεις της οικονομίας και στην ανάπτυξη των τεχνολογιών στις μεταφορές, ιδίως στις σιδηροδρομικές μεταφορές.

Κατά την κατάρτιση αυτής της έκθεσης, η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή του άρθρου 18.

2. Μετά από την έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή υποβάλλει, ενδεχομένως, τις κατάλληλες προτάσεις.

Άρθρο 22 Κατάργηση

Η απόφαση 78/174/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 1978, περί καθιερώσεως διαδικασίας διαβουλεύσεων και περί συστάσεως επιτροπής για έργα υποδομής στον τομέα των μεταφορών (7) καταργείται.

Άρθρο 23

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 24

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 23 Ιουλίου 1996.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

K. HΔNSCH

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. LOWRY

(1) ΕΕ αριθ. C 220 της 8. 8. 1994, σ. 1 και ΕΕ αριθ. C 97 της 20. 4. 1995, σ. 1.

(2) ΕΕ αριθ. C 397 της 31. 12. 1994,σ. 23.

(3) ΕΕ αριθ. C 210 της 14. 8. 1995, σ. 34.

(4) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Μαΐου 1995 (ΕΕ αριθ. C 151 της 19. 6. 1995, σ. 234), κοινή θέση του Συμβουλίου της 28ης Σεπτεμβρίου 1995 (ΕΕ αριθ. L 331 της 8. 12. 1995, σ. 1) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 1995 (ΕΕ αριθ. C 17 της 22. 1. 1996, σ. 58). Απόφαση του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 1996 και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Ιουλίου 1996 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(5) ΕΕ αριθ. L 175 της 5. 7. 1985, σ. 40.

(6) ΕΕ αριθ. L 206 της 22. 7. 1992, σ. 7.

(7) ΕΕ αριθ. L 54 της 25. 2. 1978, σ. 16.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΩ ΧΑΡΤΩΝ (1*)

Τμήμα 2: Το οδικό δίκτυο

2.0. Ευρώπη

2.1. Βέλγιο/Λουξεμβούργο

2.2. Δανία

2.3. Γερμανία

2.4. Ελλάδα

2.5. Ισπανία

2.6. Γαλλία

2.7. Ιρλανδία

2.8. Ιταλία

2.9. Κάτω Χώρες

2.10. Αυστρία

2.11. Πορτογαλία

2.12. Φινλανδία

2.13. Σουηδία

2.14. Ηνωμένο Βασίλειο

Τμήμα 3: Το σιδηροδρομικό δίκτυο

3.0. Ευρώπη

3.1. Βέλγιο

3.2. Δανία

3.3. Γερμανία

3.4. Ελλάδα

3.5. Ισπανία

3.6. Γαλλία

3.7. Ιρλανδία

3.8. Ιταλία

3.9. Λουξεμβούργο

3.10. Κάτω Χώρες

3.11. Αυστρία

3.12. Πορτογαλία

3.13. Φινλανδία

3.14. Σουηδία

3.15. Ηνωμένο Βασίλειο

Τμήμα 4: Το εσωτερικό πλωτό δίκτυο

4. Ευρώπη

Τμήμα 5: Οι θαλάσσιοι λιμένες

Τα σχέδια κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν θαλάσσιους λιμένες προσδιορίζονται στην παρούσα απόφαση με τα κριτήρια του παραρτήματος ΙΙ και μπορούν να τοποθετούνται σε οποιονδήποτε λιμένα κράτους μέλους της Κοινότητας. Δεδομένου ότι δεν είναι δυνατό να γραφούν όλοι οι κοινοτικοί λιμένες σ' ένα και τον αυτό χάρτη, το παρόν παράρτημα Ι δεν περιλαμβάνει χάρτη των θαλάσσιων λιμένων.

Τμήμα 6: Τα αεροδρόμια

6.0. Ευρώπη

6.1. Βέλγιο/Δανία/Γερμανία/Λουξεμβούργο/ Κάτω Χώρες/Αυστρία

6.2. Ελλάδα

6.3. Ισπανία/Πορτογαλία

6.4. Γαλλία

6.5. Ιρλανδία/Ηνωμένο Βασίλειο

6.6. Ιταλία

6.7. Φινλανδία/Σουηδία

Τμήμα 7: Το δίκτυο συνδυασμένων μεταφορών

7.1. Α. Σιδηρόδρομος

Β. Σιδηρόδρομος μεγάλης κλίμακας

7.2. Εσωτερικές πλωτές οδοί

Σημ.: Ο όρος «προγραμματισμένη» στα υπομνήματα των χαρτών καλύπτει όλα τα στάδια ενός σχεδίου υποδομής κοινού ενδιαφέροντος, από τις πρώτες μελέτες μέχρι την κατασκευή.

ΤΜΗΜΑ 2 ΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΦΗΛΜ>

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΦΗΛΜ>

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΦΗΛΜ>

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΦΗΛΜ>

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΦΗΛΜ>

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΦΗΛΜ>

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΦΗΛΜ>

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΦΗΛΜ>

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΦΗΛΜ>

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΦΗΛΜ>

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΦΗΛΜ>

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΦΗΛΜ>

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΦΗΛΜ>

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΦΗΛΜ>

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΦΗΛΜ>

ΤΜΗΜΑ 3 ΤΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΦΗΛΜ>

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΦΗΛΜ>

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΦΗΛΜ>

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΦΗΛΜ>

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΦΗΛΜ>

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΦΗΛΜ>

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΦΗΛΜ>

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΦΗΛΜ>

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΦΗΛΜ>

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΦΗΛΜ>

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΦΗΛΜ>

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΦΗΛΜ>

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΦΗΛΜ>

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΦΗΛΜ>

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΦΗΛΜ>

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΦΗΛΜ>

ΤΜΗΜΑ 4 ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΟΔΩΝ

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΦΗΛΜ>

ΤΜΗΜΑ 6 ΟΙ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΕΣ

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΦΗΛΜ>

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΦΗΛΜ>

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΦΗΛΜ>

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΦΗΛΜ>

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΦΗΛΜ>

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΦΗΛΜ>

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΦΗΛΜ>

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΦΗΛΜ>

ΤΜΗΜΑ 7 ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΦΗΛΜ>

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΦΗΛΜ>

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΦΗΛΜ>

(1*) Οι χάρτες αναφέρονται στα αντίστοιχα τμήματα για τα οποία γίνεται λόγος στο διατακτικό ή/και στο παράρτημα ΙΙ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (1)

Τμήμα 2: Το οδικό δίκτυο

Τμήμα 3: Το σιδηροδρομικό δίκτυο

Τμήμα 4: Το δίκτυο των εσωτερικών πλωτών οδών και οι λιμένες εσωτερικής ναυσιπλοΐας

Τμήμα 5: Οι θαλάσσιοι λιμένες

Τμήμα 6: Οι αερολιμένες

Τμήμα 7: Το δίκτυο συνδυασμένων μεταφορών

Τμήμα 8: Το δίκτυο ενημέρωσης και διαχείρισης για τη θαλάσσια κυκλοφορία

Τμήμα 9: Το δίκτυο διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας

Τμήμα 10: Το δίκτυο προσδιορισμού στίγματος και πλοήγησης

Τμήμα 2 Το οδικό δίκτυο

Εκτός από τα σχέδια που αφορούν τις συνδέσεις του παραρτήματος I, θεωρούνται ως σχέδια κοινού ενδιαφέροντος όλα τα έργα υποδομής για τις συνδέσεις αυτές τα οποία αφορούν:

Α. Την ανάπτυξη του δικτύου, ιδίως δε:

- τη διεύρυνση αυτοκινητοδρόμων ή τη δευθέτηση οδών υψηλής ποιότητας,

- την κατασκευή ή τη διευθέτηση παρακάμψεων αστικών ή περιαστικών περιοχών,

- την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των εθνικών δικτύων.

Β. Την ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης της κυκλοφορίας και ενημέρωσης των χρηστών, ιδίως δε:

- τη δημιουργία τηλεματικής υποδομής για τη συλλογή δεδομένων που αφορούν την κυκλοφορία,

- την ανάπτυξη κέντρων πληροφοριών για την κυκλοφορία και κέντρων ελέγχου της κυκλοφορίας, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ κέντρων πληροφοριών για την κυκλοφορία διαφόρων χωρών,

- τη δημιουργία υπηρεσιών οδικών πληροφοριών, ιδίως RDS-TMC (2),

- την τεχνική διαλειτουργικότητα των τηλεματικών υποδομών.

Τμήμα 3 Το σιδηροδρομικό δίκτυο

Εκτός από τα σχέδια που αφορούν τις συνδέσεις του παραρτήματος I, θεωρείται ως σχέδιο κοινού ενδιαφέροντος κάθε σχέδιο υποδομής για τις συνδέσεις αυτές το οποίο αφορά:

- τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των διευρωπαϊκών σιδηροδρομικών δικτύων,

- τη διασύνδεση με τα δίκτυα άλλων μεταφορικών μέσων.

Τμήμα 4 Το δίκτυο εσωτερικών πλωτών οδών και οι λιμένες εσωτερικής ναυσιπλοΐας

Λιμένες εσωτερικής ναυσιπλοΐας

Εκτός από τα σχέδια που αναφέρονται στις συνδέσεις του παραρτήματος I, θεωρείται ως σχέδιο κοινού ενδιαφέροντος κάθε σχέδιο υποδομής:

Α. που αφορά τους λιμένες εσωτερικής ναυσιπλοΐας κατά την έννοια του άρθρου 11 παράγραφος 3 οι οποίοι πληρούν όλους τους ακόλουθους όρους:

1. εντάσσονται στο δίκτυο εσωτερικών πλωτών οδών σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα του παραρτήματος I 7

2. έχουν διασύνδεση με άλλες διευρωπαϊκές οδούς 7

3. διαθέτουν εγκαταστάσεις μεταφόρτωσης, ιδίως δε:

- κέντρα μεταφόρτωσης,

- τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων,

- Roll-on/Roll-off.

Β. και που εμπίπτει σε μία η περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες:

1. πρόσβαση του λιμένα από πλωτή οδό 7

2. λιμενική υποδομή εντός της λιμενικής ζώνης 7

3. άλλη υποδομή μεταφορών εντός της λιμενικής ζώνης 7

4. άλλη υποδομή μεταφορών η οποία συνδέει το λιμένα με τα διάφορα στοιχεία του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών.

Διαχείριση της κυκλοφορίας

Ως σχέδιο κοινού ενδιαφέροντος θεωρείται κάθε έργο υποδομής που αφορά κυρίως:

- σύστημα σηματοδότησης και καθοδήγησης πλοίων, κυρίως των πλοίων που μεταφέρουν επικίνδυνα ή ρυπογόνα εμπορεύματα,

- συστήματα επικοινωνίας σε περίπτωση κινδύνου και για την ασφάλεια των πλωτών οδών.

Τμήμα 5 Οι θαλάσσιοι λιμένες

1. Κατηγορίες λιμενικών και συναφών σχεδιών κοινού ενδιαφέροντος

Τα σχέδια λιμενικής ή συναφούς υποδομής πρέπει να εμπίπτουν σε μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες κατηγορίες:

Α. πρόσβαση των λιμένων από θάλασσα ή πλωτή οδό: εδώ περιλαμβάνονται και τα έξοδα εξοπλισμού για την εκτέλεση παγοθραυστικών εργασιών κατά τη διάρκεια του χειμώνα 7

Β. λιμενική υποδομή εντός της λιμενικής ζώνης 7

Γ. υποδομή χερσαίων μεταφορών εντός της λιμενικής ζώνης 7

Δ. υποδομή χερσαίων μεταφορών για τη σύνδεση του λιμένα με τα διάφορα στοιχεία του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών.

2. Στόχοι των σχεδίων

Τα λιμενικά σχέδια λιμενικής ή συναφούς υποδομής κοινού ενδιαφέροντος πρέπει να έχουν ως μοναδικό ή κοινό στόχο:

- τη διευκόλυνση της ανάπτυξης του ενδοκοινοτικού εμπορίου και του εμπορίου της Κοινότητας με τον υπόλοιπο κόσμο,

- τη διευκόλυνση της εδραίωσης της κινητικότητας, συμβάλλοντας στην αποσυμφόρηση των χερσαίων διαδρόμων και στη μείωση του εξωτερικού κόστους των ευρωπαϊκών μεταφορών, αυξάνοντας, π.χ., το μερίδιο των θαλάσσιων μεταφορών επί της συνολικής κυκλοφορίας, ιδίως με την προαγωγή της ακτοπλοΐας,

- τη βελτίωση της πρόσβασης και την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη των ενδοκοινοτικών θλάσσιων συνδέσεων και αποδίδοντας όλως ιδιαίτερη προσοχή στις νησιωτικές και περιφερειακές περιοχές της Κοινότητας,

- την παροχή μόνιμης πρόσβασης στους λιμένες της Βαλτικής θάλασσας που κείνται σε βόρειο πλάτος περίπου 60° και άνω, οι οποίοι συνήθως αποκλείονται από τους πάγους το χειμώνα.

3. Ειδικές προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται

Τα σχέδια πρέπει να συμβάλλουν:

- στην ενσωμάτωση της κυκλοφορίας σε διευρωπαϊκό δίκτυο ή σε αλυσίδα πολλαπλών μεταφορικών μέσων

ή

- στην ανάπτυξη της χρήσης μεταφορικών μέσων που δεν ρυπαίνουν το περιβάλλον.

Τμήμα 6 Οι αερολιμένες

I. Κριτήρια επιλογής των αερολιμένων κοινού ενδιαφέροντος

Οι αερολιμένες κοινού ενδιαφέροντος πρέπει να πληρούν τα κριτήρια ενός από τα ακόλουθα σημεία σύνδεσης:

1. Τα διεθνή σημεία σύνδεσης περιλαμβάνουν:

- κάθε αερολιμένα ή σύστημα αερολιμένων (3) του οποίου:

- ο ετήσιος όγκος διακίνησης επιβατών είναι μεγαλύτερος από ή ίσος με 5 000 000 μείον 10 % ή

- ο ετήσιος όγκος διακίνησης εμπορικών αεροσκαφών είναι μεγαλύτερος από ή ίσος με 100 000 ή

- ο ετήσιος όγκος διακίνησης φορτίου είναι μεγαλύτερος από ή ίσος με 150 000 τόνους ή

- ο ετήσιος όγκος διακίνησης εξωκοινοτικών επιβατών είναι μεγαλύτερος από ή ίσος με 1 000 000

ή

- κάθε νέο αερολιμένα που κατασκευάζεται για να αντικαταστήσει ένα υπάρχον διεθνές σημείο σύνδεσης το οποίο δεν μπορεί πλέον να αναπτυχθεί στο χώρο του.

2. Τα κοινοτικά σημεία σύνδεσης περιλαμβάνουν:

- κάθε αερολιμένα ή σύστημα αερολιμένων του οποίου:

- ο ετήσιος όγκος διακίνησης επιβατών είναι μεταξύ 1 000 000 μείον 10 % και 4 499 999 ή

- ο ετήσιος όγκος διακίνησης φορτίου είναι μεταξύ 50 000 και 149 999 τόνων ή

- ο ετήσιος όγκος διακίνησης επιβατών είναι μεταξύ 500 000 και 899 999, εκ των οποίων το 30 % τουλάχιστον αντιπροσωπεύει μη εθνική κυκλοφορία ή

- ο ετήσιος όγκος διακίνησης επιβατών είναι μεταξύ 300 000 και 899 999 και ο οποίος ευρίσκεται εκτός της ευρωπαϊκής ηπείρου σε απόσταση άνω των 500 km από το πλησιέστερο διεθνές σημείο σύνδεσης

ή

- κάθε νέο αερολιμένα που κατασκευάζεται για να αντικαταστήσει ένα υπάρχον κοινοτικό σημείο σύνδεσης το οποίο δεν μπορεί πλέον να αναπτυχθεί στο χώρο του.

3. Τα περιφερειακά σημεία σύνδεσης και πρόσβασης περιλαμβάνουν κάθε αερολιμένα του οποίου:

- ο ετήσιος όγκος διακίνησης επιβατών είναι μεταξύ 500 000 και 899 999 με λιγότερη από 30 % μη εθνική κυκλοφορία ή

- ο ετήσιος όγκος διακίνησης επιβατών είναι μεταξύ 250 000 μείον 10 % και 499 999 ή

- ο ετήσιος όγκος διακίνησης φορτίου είναι μεταξύ 10 000 και 49 999 τόνων ή

- ευρίσκεται σε νησί κράτους μέλους ή

- ευρίσκεται σε μεσόγεια περιοχή της Κοινότητας και παρέχει εμπορικές υπηρεσίες με αεροσκάφη των οποίων το ανώτατο βάρος κατά την απογείωση υπερβαίνει τους 10 τόνους.

Ένας αερολιμένας θεωρείται ότι ευρίσκεται σε μεσόγεια περιοχή όταν ευρίσκεται σε ακτίνα άνω των 100 km κατ' ευθείαν από το πλησιέστερο διεθνές ή κοινοτικό σημείο σύνδεσης. κατ' εξαίρεση, η απόσταση αυτή μπορεί να μειώνεται σε 75 km, λόγω πραγματικών δυσχερειών πρόσβασης οι οποίες οφείλονται στη μορφολογία του εδάφους ή στην κατάσταση της υποδομής χερσαίων μεταφορών.

ΙΙ. Προδιαγραφές των σχεδίων κοινού ενδιαφέροντος του δικτύου αερολιμένων

Ως σχέδιο κοινού ενδιαφέροντος θεωρείται κάθε σχέδιο το οποίο ανταποκρίνεται στις ακόλουθες προδιαγραφές:

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

Τμήμα 7 Το δίκτυο συνδυασμένων μεταφορών

Εκτός από τα σχέδια που αναφέρονται στις συνδέσεις του παραρτήματος I, ως σχέδιο κοινού ενδιαφέροντος θεωρείται κάθε σχετικό με τις συνδέσεις αυτές το οποίο αφορά:

- την κατασκευή ή τη διευθέτηση της σιδηροδρομικής υποδομής ή της υποδομής εσωτερικών πλωτών οδών και το οποίο αποσκοπεί στο να καταστήσει τεχνικώς εφικτή και οικονομικώς αποδοτική τη μεταφορά φορτίων μεταξύ διαφόρων μεταφορικών μέσων,

- την κατασκευή ή τη διευθέτηση κέντρων μεταφοράς μεταξύ χερσαίων μεταφορικών μέσων, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης κινητού ή σταθερού υλικού μεταφόρτωσης,

- τη διευθέτηση των λιμενικών ζωνών για την ανάπτυξη ή τη βελτίωση της μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων μεταξύ θαλάσσιας οδού και σιδηροδρόμου, εσωτερικών πλωτών οδών ή οδικών συνδέσεων,

- το σιδηροδρομικό τροχαίο υλικό που είναι ειδικά προσαρμοσμένο στις συνδυασμένες μεταφορές, εφόσον το απαιτούν τα χαρακτηριστικά της υποδομής, ιδίως από την άποψη του κόστους ενδεχόμενης διευθέτησης αυτής της υποδομής και με την επιφύλαξη ότι το υλικό αυτό θα χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την εν λόγω υποδομή και ότι οι ενδιαφερόμενοι μεταφορείς θα μπορούν να τη χρησιμοποιούν χωρίς διακρίσεις.

Τμήμα 8 Το δίκτυο ενημέρωσης και διαχείρισης για τη θαλάσσια κυκλοφορία

Θεωρείται ως σχέδιο κοινού ενδιαφέροντος κάθε σχέδιο το οποίο:

- εντάσσεται στους στόχους της κοινοτικής ναυτιλιακής ασφάλειας

ή

- αποσκοπεί στην εφαρμογή διεθνών συμβάσεων και ψηφισμάτων του διεθνούς ναυτιλιακού οργανισμού (IMO) στον τομέα της ναυτιλιακής ασφάλειας, και το οποίο αφορά:

- την εφαρμογή του κοινοτικού συστήματος γνωστοποίησης των πλοίων που καταπλέουν ή αποπλέουν από τους λιμένες της Κοινότητας, ή κατά την διέλευσή τους στα ανοικτά των ακτών της Κοινότητας, μέσω ηλεκτρονικού συστήματος ανταλλαγής δεδομένων, περιλαμβανομένης και της διαβίβασης δεδομένων μεταξύ πλοίων και χερσαίων εγκαταστάσεων μέσω αναμεταδότη 7 αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή στα ηλεκτρονικά συστήματα ανταλλαγής δεδομένων EDI (Echange de donnιes informatisιes - ηλεκτρονική ανταλλαγή παραστατικών στοιχείων) που περιλαμβάνουν συμβατές διεπαφές.

- την ανάπτυξη και τη βελτίωση των χερσαίων αλυσίδων ραδιοπλοήγησης LORAN-C,

- την ανάπτυξη ή τη βελτίωση των παράκτιων και λιμενικών συστημάτων διαχείρισης και ενημέρωσης για τη θαλάσσια κυκλοφορία (STM) και της διασύνδεσής τους με στόχο την ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη παρακολούθηση και διαχείριση της θαλάσσιας κυκλοφορίας, ιδίως στις ζώνες σύγκλισης, στις ζώνες με υψηλή πυκνότητα κυκλοφορίας ή στις περιβαλλοντικά ευαίσθητες ζώνες,

- την ανάπτυξη μέσων για την καλύτερη γνώση της κυκλοφορίας: βάσεις δεδομένων για τη ροή της θαλάσσιας κυκλοφορίας και τα θαλάσσια ατυχήματα, ανάπτυξη του μέσου ανάλυσης της ροής της κυκλοφορίας EPTO (European Permanent Traffic Observatory),

- την ανάπτυξη υποδομής και εξοπλισμού για τη διευκόλυνση της εφαρμογής του γενικού συστήματος για τον κίνδυνο και την ασφάλεια στη θάλασσα (SMDSM),

- την ενίσχυση των τηλεματικών συστημάτων ανταλλαγής δεδομένων στο πλαίσιο του ελέγχου των πλοίων από το κράτος του λιμένα.

Τμήμα 9 Το δίκτυο διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας

Ως σχέδιο κοινού συμφέροντος θεωρείται κάθε σχέδιο που επιτρέπει την αύξηση του δυναμικού του συστήματος και τη βελτιστοποίηση της χρήσης του και το οποίο εντάσσεται στη λογική της εναρμόνισης και της ενοποίησης των μέσων και των διαδικασιών των διαφόρων εθνικών σημείων σύνδεσης και είναι σύμφωνο προς τους ισχύοντες διεθνείς κανόνες όπως καθορίζονται από τη διεθνή οργάνωση πολιτικής αεροπορίας (ICAO) και τους αρμόδιους ευρωπαϊκούς οργανισμούς, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις εργασίες της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (Eurocontrol).

Τα σχέδια αυτά αφορούν:

- τις μελέτες για την καλύτερη χρησιμοποίηση του εναέριου χώρου από τους διάφορους χρήστες του και την καθιέρωση ενός αποτελεσματικού και λογικών συνεκτικού συστήματος γραμμών,

- τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της ροής της εναέριας κυκλοφορίας κατά τρόπον ώστε να προσαρμοστεί καλύτερα η προσφορά στη ζήτηση και να αξιοποιηθούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι διαθέσιμες δυνατότητες ελέγχου,

- τις αναγκαίες για την εναρμόνιση των μέσων και διαδικασιών μελέτες και εργασίες ούτως ώστε να ενσωματωθούν οι διάφοροι φορείς παροχής υπηρεσιών, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τους προσανατολισμούς που καθορίζονται στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Πολιτικής Αεροπορίας (ECAC),

- τη βελτίωση της παραγωγικότητας του συστήματος, μέσω ιδίως της αυτοματοποιημένης στήριξης του ελέγχου και συστημάτων ανίχνευσης και αντιμετώπισης των ενδεχόμενων προβλημάτων,

- τη συμβολή στη δημιουργία των μέσων επικοινωνίας, αεροπλοΐας και επίβλεψης που είναι αναγκαία για τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας, συμπεριλαμβανομένης της προαγωγής των νέων τεχνολογιών, και ειδικότερα των δορυφόρων και των συνδέσεων ψηφιακών δεδομένων, στο μέτρο που αυτό επιτρέπει την προσαρμογή στις κοινές ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Τμήμα 10 Το δίκτυο προσδιορισμού του στίγματος και πλοήγησης

Ως σχέδιο κοινού συμφέροντος θεωρείται κάθε σχέδιο που αφορά την εφαρμογή οποιασδήποτε συνιστώσας του μελλοντικού ευρωπαϊκού σχεδίου ραδιοπλοήγησης καθώς και την εφαρμογή γενικού συστήματος βοηθημάτων προσδιορισμού του στίγματος και δορυφορικής πλοήγησης που εντάσσεται στην ακόλουθη δομή:

- κέντρο ελέγχου που περιλαμβάνει σύστημα χειρισμού και ελέγχου,

- δίκτυο επίγειων σταθμών πλοήγησης,

- διαστημικό τμήμα αποτελούμενο από δορυφόρους που επιτρέπουν τη μετάδοση των σημάτων πλοήγησης,

- δίκτυο σταθμών ελέγχου.

(1) Αυτές οι προδιαγραφές και κριτήρια αναφέρονται στα αντίστοιχα τμήματα για τα οποία γίνεται λόγος στο διατακτικό ή/και στο παράρτημα I.

(2) Σύστημα ψηφιακής ραδιομετάδοσης μηνυμάτων σχετικά με την οδική κυκλοφορία στο οποίο το γενικό μήνυμα μπορεί να συντονίζεται με τις προσωπικές ανάγκες του χρήστη των οδικών συνδέσεων.

(3) Σύστηματα αερολιμένων: ΕΕ αριθ. L 240 της 24. 8. 1992, σ. 14.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΣΕΝ ΤΗΣ 9ης ΚΑΙ 10ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1994

1. Τρένο μεγάλης ταχύτητας/συνδυασμένες μεταφορές Βορρά-Νότου

Νυρεμβέργη - Erfurt - Halle/Λειψία - Βερολίνο

Άξονας Brenner Βερόνα - Μόναχο

2. Τρένο μεγάλης ταχύτητας (Παρίσι) - Βρυξέλλες - Κολωνία - Άμστερνταμ - Λονδίνο

Βέλγιο: γαλλοβελγικά σύνορα - Βρυξέλλες - Λιέγη - γαλλοβελγικά σύνορα

Βρυξέλλες - βελγοολλανδικά σύνορα

Ηνωμένο Βσίλειο: Λονδίνο - προσπέλαση σήραγγας υπό την Μάγχη

Κάτω Χώρες: βελγοολλανδικά σύνορα - Ρότερνταμ - Άμστερνταμ

Γερμανία: (Άαχεν) G 27 Κολωνία - Ρήνος/Main

3. Τρένο μεγάλης ταχύτητας - νότιος κλάδος

Μαδρίτη - Βαρκελώνη - Perpignan - Montpellier

Μαδρίτη - Vitoria - Dax

4. Τρένο μεγάλης ταχύτητας - ανατολικός κλάδος Παρίσι - Metz - Στρασβούργο - Appenweier - (Καρλσρούη) με ζεύξεις προς Metz - Saarbrόcken - Mannheim και Metz - Λουξεμβούργο

5. Συμβατικός σιδηρόδρομος/συνδυασμένες μεταφορές γραμμή Betuwe

Ρότερνταμ - ολλανδογερμανικά σύνορα - (Ρήνος/Ρουρ)

6. Τρένο μεγάλης ταχύτητας/συνδυασμένες μεταφορές μεταξύ Γαλλίας και Ιταλίας

Λυών - Τουρίνο

Τουρίνο - Μιλάνο - Βενετία - Τεργέστη

7. Ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι: Ρίο - Αντίρριο, Πάτρα - Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Προμαχών (ελληνοβουλγαρικά σύνορα) και Εγνατία οδός: Ηγουμενίτσα - Θεσσαλονίκη - Αλεξανδρούπολη - Ορμένιο (ελληνοβουλγαρικά σύνορα) - Κήποι (ελληνοτουρκικά σύνορα)

8. Αυτοκινητόδρομος Λισαβόνα - Valladolid

9. Συμβατική σιδηροδρομική ζεύξη Cork - Δουβλίνο - Μπέλφαστ - Larne - Stranraer

10. Αεροδρόμιο Malpensa (Μιλάνο)

11. Σταθερή σιδηροδρομική/οδική ζεύξη μεταξύ Δανίας και Σουηδίας (Σταθερή ζεύξη Ψresund) συμπεριλαμβανομένων των προσπελάσεων για τις οδικές, σιδηροδρομικές και αεροπορικές μεταφορές

12. Σκανδιναβικό τρίγωνο (σιδηροδρομική/οδική σύνδεση)

13. Οδική ζεύξη Ιρλανδίας/Ηνωμένου Βασιλείου/χωρών Μπενελούξ

14. Κύριος άξονας δυτικής ακτής (σιδηροδρομική γραμμή)

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή τονίζουν τη σημασία που αποδίδουν στη δημιουργία και συνεκτική ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών. Εκφράζουν την ικανοποίησή τους για την έκδοση της παρούσας απόφασης για τη σύσταση του δικτύου αυτού και κυρίως για τον καθορισμό των σχεδίων κοινού ενδιαφέροντος, η οποία επιτρέπει την ολοκλήρωση του νομοθετικού πλαισίου που ισχύει για το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών.

Σημειώνουν ότι τα σχέδια αυτά συμβάλλουν στην υλοποίηση των στόχων του άρθρου 2, μπορούν ειδικότερα να συνεισφέρουν στην ανταγωνιστικότητα, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στη συνοχή της Ένωσης, και επίσης ανταποκρίνονται στην ανάγκη σύνδεσης των νησιωτικών, μεσόγειων και περιφερειακών περιοχών με τις κεντρικές περιοχές της Κοινότητας. Τονίζουν σχετικά ότι ο καθορισμός των σχεδίων αυτών στα παραρτήματα Ι και ΙΙ και στο διατακτικό της παρούσας απόφασης τα καθιστά επιλέξιμα για κοινοτική χρηματοδοτική συμβολή, η οποία μπορεί να διευκολύνει και να επιταχύνει την υλοποίηση τους από τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή καλούν τα κράτη μέλη να δώσουν τη μέγιστη σημασία στην υλοποίηση αυτών των σχεδίων για τα οποία ενδιαφέρονται ιδιαιτέρως. Η Επιτροπή αναλαμβάνει να ενημερώνει τακτικά τα θεσμικά όργανα για την εφαρμογή των σχεδίων, μεταξύ άλλων, μέσω των εκθέσεων που προβλέπονται στα άρθρα 18 και 21.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή σημειώνουν τα σχέδια που ψήφισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε δεύτερη ανάγνωση, με στόχο την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

- Σχετικά με το τμήμα 5 του παραρτήματος Ι: Θαλάσσιοι λιμένες

Η Επιτροπή, κατόπιν διαβουλεύσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη και κράτη μέλη, θα υποβάλει το 1997 έκθεση και ενδεχομένως πρόταση για τα λιμενικά σχέδια, η οποία θα προσεγγίσει το θέμα με τον ίδιο τρόπο που εφαρμόστηκε για τα αεροδρόμια του τμήματος 6.

- Σχετικά με τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές και το δίκτυο αγωγών

Η Επιτροπή

α) θα συνεχίσει να εξετάζει περιβαλλοντικές προδιαγραφές για κάθε τρόπο μεταφοράς 7

β) θα εξετάσει τη δυνατότητα δημιουργίας δικτύου αγωγών, οι οποίοι δεν καλύπτονται από τις κατευθυντήριες γραμμές για τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα της ενέργειας, καθώς και τη δυνατότητα ένταξής του στο διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών

και θα υποβάλει, ενδεχομένως, τις δέουσες προτάσεις.

- Σχετικά με το παράρτημα 1

Η Επιτροπή θα εξετάσει τα σχέδια που ψηφίσθηκαν από το Κοινοβούλιο σε δεύτερη ανάγνωση προκειμένου να αποφανθεί εάν πληρούν τους όρους για να περιληφθούν στο παράρτημα Ι. Η εξέταση των σχεδίων αυτών θα αναληφθεί στα πλαίσια της διαδικασίας αναθεώρησης σύμφωνα με το άρθρο 21.

- Σχετικά με τα άρθρα 19 και 20 και το παράρτημα ΙΙΙ

Η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι η απόφαση ουδόλως προδικάζει τις χρηματοδοτικές υποχρεώσεις κράτους μέλους ή της Κοινότητας.

- Σχετικά με το άρθρο 20

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2236/95 περί καθορισμού των γενικών κανόνων χορήγησης κοινοτικής χρηματοδοτικής συνδρομής στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων, η Επιτροπή δηλώνει ότι, κατά την αξιολόγηση των επιλέξιμων σχεδίων για χρηματοδότηση, θα αποδώσει ιδιαίτερη σημασία στα σχέδια που συνδυάζουν πολλαπλούς τρόπους μεταφοράς και ιδίως εκείνα που αφορούν μακρινές συνδέσεις μεταξύ περιφερειακών περιοχών.