31996D0282

96/282/Ευρατόμ: Απόφαση της Επιτροπής, της 10ης Απριλίου 1996, περί αναδιοργάνωσης του Κοινού Κέντρου Ερευνών

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 107 της 30/04/1996 σ. 0012 - 0015


ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Απριλίου 1996 περί αναδιοργάνωσης του Κοινού Κέντρου Ερευνών (96/282/Ευρατόμ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 8 και το άρθρο 131 παράγραφος 2,

τη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του Κοινού Κέντρου Ερευνών,

Εκτιμώντας:

ότι, με βάση την απόφαση 85/593/Ευρατόμ της Επιτροπής, της 20ής Νοεμβρίου 1985, για την αναδιοργάνωση του Κοινού Κέντρου Ερευνών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση 94/809/Ευρατόμ (2), το Κοινό Κέντρο Ερευνών διαθέτει μια οργανωτική δομή προσαρμοσμένη στα καθήκοντά του 7

ότι είναι σκόπιμο να τροποποιείται η δομή αυτή κάθε φορά που η Επιτροπή κρίνει αναγκαίο, ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων του Κοινού Κέντρου Ερευνών και η πλήρης συμμόρφωση αυτών με τις προτεραιότητες της Επιτροπής 7

ότι, στις 16 Ιανουαρίου 1996, η Επιτροπή αποφάσισε να αποτελέσει το ΚΚΕρ μια ανεξάρτητη Γενική Διεύθυνση της Επιτροπής, στην οποία θα παραχωρήσει τη διαχειριστική αυτονομία που απαιτείται για την ορθή εκτέλεση του έργου του 7

ότι συνεπώς είναι σκόπιμο να αντικατασταθεί η απόφαση 85/593/Ευρατόμ και οι τροποποιήσεις της από την παρούσα απόφαση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο πρώτο

Το Κοινό Κέντρο Ερευνών (εφεξής «ΚΚΕρ»), αποτελείται από ιδρύματα που δημιουργήθηκαν από την Επιτροπή για να εξασφαλιστεί η εκτέλεση των ερευνητικών προγραμμάτων της Κοινότητας και λοιπών καθηκόντων που του αναθέτει η Επιτροπή.

Άρθρο 2

Όργανα του ΚΚΕρ είναι:

- ο γενικός διευθυντής,

- το διοικητικό συμβούλιο,

- η επιστημονική επιτροπή.

Άρθρο 3

Το ΚΚΕρ τίθεται υπό την εξουσία ενός γενικού διευθυντή που διορίζεται από την Επιτροπή. Ο γενικός διευθυντής και ένα μέρος των υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας σ' αυτόν έχουν έδρα στις Βρυξέλλες.

Ο γενικός διευθυντής λαμβάνει όλα τα μέτρα που είναι αναγκαία για την ορθή λειτουργία του ΚΚΕρ στο πλαίσιο των ισχυόντων κανονισμών και των αρμοδιοτήτων που του μεταβιβάζονται.

Υπό τους όρους που περιγράφονται στη συνέχεια, ο γενικός διευθυντής:

- εκπονεί τα σχέδια προγραμμάτων για τα διάφορα πεδία δραστηριότητας του ΚΚΕρ, καθώς και τα αντίστοιχα δημοσιονομικά στοιχεία που υποβάλλονται στην Επιτροπή,

- χαράσσει τη στρατηγική του ΚΚΕρ, σε ό,τι κυρίως αφορά τις δραστηριότητες ανταγωνιστικού χαρακτήρα, και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα προς εξασφάλιση της υλοποίησης των δραστηριοτήτων αυτών,

- διαπραγματεύεται και συνάπτει συμβάσεις με τρίτους,

- εγγυάται την εκτέλεση των προγραμμάτων και τη δημοσιονομική διαχείριση,

- καθορίζει την εσωτερική οργάνωση του ΚΚΕρ, λαμβάνοντας κυρίως υπόψη τις απαιτήσεις του προϋπολογισμού,

- ασκεί, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που του μεταβιβάζονται, τις εξουσίες που ανατίθενται στην αρμόδια για τους διορισμούς αρχή βάσει του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων και στην αρμόδια για τη σύναψη των συμβάσεων αρχή βάσει του καθεστώτος που ισχύει για τους λοιπούς υπαλλήλους.

Άρθρο 4

1. Συγκροτείται διοικητικό συμβούλιο του ΚΚΕρ αποτελούμενο:

α) από έναν υψηλόβαθμο εκπρόσωπο εκάστου κράτους μέλους, διοριζόμενο από την Επιτροπή βάσει προτάσεων που υποβάλλουν οι αρμόδιες αρχές του εκάστοτε κράτους 7

β) έναν πρόεδρο που εκλέγεται από τους εκπροσώπους των κρατών μελών για τους οποίους ο λόγος στοιχείο α).

Όλα τα μέλη διορίζονται για τριετή θητεία ανανεώσιμη.

2. Το διοικητικό συμβούλιο επικουρεί το γενικό διευθυντή και εκδίδει γνώμες για λογαριασμό της Επιτροπής επί θεμάτων που αφορούν:

- το ρόλο του ΚΚΕρ στο πλαίσιο της κοινοτικής στρατηγικής για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη,

- την επιστημονικοτεχνική και δημοσιονομική διαχείριση του ΚΚΕρ και την εκτέλεση των καθηκόντων που του ανατίθενται.

Αναφορικά με τα θέματα που ανατίθενται στο γενικό διευθυντή από την Επιτροπή, και σε συσχετισμό με το σύνολο των θεμάτων που αφορούν ειδικότερα το διοικητικό συμβούλιο, ο γενικός διευθυντής ζητάει τη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου επί διαφόρων προτάσεων προ της εφαρμογής τους.

Για κάθε ζήτημα που υποβάλλεται προς απόφαση στην Επιτροπή, ζητείται υποχρεωτικά η προηγούμενη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου.

Το διοικητικό συμβούλιο ασχολείται συγκεκριμένα:

i) με τις προτάσεις ειδικών προγραμμάτων που θα υλοποιηθούν από το ΚΚΕρ, καθώς και με προτάσεις νέων καθηκόντων που θα ανατεθούν στο ΚΚΕρ 7

ii) με την εκπόνηση του πολυετούς στρατηγικού προγραμματισμού που καλύπτει όλες τις δραστηριότητες του ΚΚΕρ 7 και κάθε χρόνο, το αργότερο μέχρι 31 Δεκεμβρίου, με τον αντίστοιχο προγραμματισμό των ετήσιων εργασιών, με αναφορά των στόχων εκάστου προγράμματος εργασίας του επόμενου έτους καθώς και με συνοπτική περιγραφή του προγράμματος με τις σημαντικότερες ημερομηνίες, τους επιστημονικούς στόχους και τις προϋπολογιζόμενες δαπάνες 7

iii) με την παρακολούθηση των ειδικών προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης του ΚΚΕρ:

- υλοποίηση αυτών, με ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της Κοινότητας,

- συνάφεια της εξέλιξής τους με τα ειδικά προγράμματα έμμεσων δράσεων που υπάγονται στα προγράμματα πλαίσια 7 προς τούτο, το διοικητικό συμβούλιο διοργανώνει μία φορά κάθε χρόνο συνάντηση ανταλλαγής απόψεων με την εκάστοτε επιτροπή προγράμματος,

- ενδεχόμενες προσαρμογές αυτών 7

iv) με την παρακολούθηση εκθέσεων που βασίζονται στην αρχή πελάτης/ανάδοχος, από κοινού με άλλες υπηρεσίες της Επιτροπής και με τρίτους 7

v) με τη στρατηγική που αφορά τις ανταγωνιστικές δραστηριότητες του ΚΚΕρ και την παρακολούθησή τους 7

vi) με τη σύνταξη προτάσεων για τον ετήσιο προϋπολογισμό του ΚΚΕρ και την παρακολούθηση της εκτέλεσής του 7

vii) με την οργάνωση του ΚΚΕρ,

- με τη δημοσιονομική του διαχείριση,

- με τις μεγάλες επενδύσεις,

- με την υλοποίηση των ερευνητικών του δραστηριοτήτων,

- με την αξιολόγηση των τελευταίων αυτών από ομάδες «ελεγκτών» αποτελούμενες από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, και με την παρακολούθηση των συστασεών τους 7

viii) με την πολιτική προσωπικού και με ιδιαίτερο βάρος:

- στην σύνταξη προτάσεων για την πολιτική προσωπικού του ΚΚΕρ,

- σε θέματα που συνδέονται με την κινητικότητα του προσωπικού και τις ανταλλαγές επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού από δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς των κρατών μελών 7

ix) με τους διορισμούς, την παράταση ή την παύση των εργασιών του υψηλόβαθμου προσωπικού στο ΚΚΕρ.

3. Το διοικητικό συμβούλιο εκδίδει γνώμες με βάση την ειδική πλειοψηφία του άρθρου 118 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚΑΕ, και με στάθμιση των ψήφων όπως περιγράφεται στην εν λόγω διάταξη. Ο πρόεδρος δεν ψηφίζει.

Η Επιτροπή συνεκτιμά στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τις γνώμες που εκδίδει το διοικητικό συμβούλιο. Εάν δεν επιτευχθεί σύμφωνη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου πάνω σε πρόταση του γενικού διευθυντή, το θέμα παραπέμπεται στην Επιτροπή η οποία και αποφασίζει σχετικά. Το διοικητικό συμβούλιο ενημερώνεται σχετικά με την απόφαση που θα ληφθεί. Το Συμβούλιο ενημερώνεται αμέσως σε περίπτωση κατά την οποία η απόφαση δεν ανταποκρίνεται προς τη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου. Ενημερώνεται επίσης σχετικά με την αιτιολόγηση της απόφασης.

Εάν η Επιτροπή δεν κάνει δεκτή γνώμη εκδοθείσα από το δοικητικό συμβούλιο επί θεμάτων για τα οποία απαιτείται απόφαση της Επιτροπής, η υλοποίηση αυτών αναβάλλεται για ένα μήνα 7 στο διάστημα αυτό, τα θέματα παραπέμπονται εκ νέου στο διοικητικό συμβούλιο από το οποίο ζητείται να εκδώσει νέα γνώμη. Μόλις εκδοθεί η γνώμη αυτή ή όταν παρέλθει το διάστημα του ενός μήνα, η Επιτροπή λαμβάνει οριστική απόφαση και ενημερώνει σχετικά το διοικητικό συμβούλιο. Σε περίπτωση κατά την οποία η Επιτροπή δεν μπορεί να κάνει δεκτή τη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου και τη σχετική αιτιολόγηση, ενημερώνει αμέσως το Συμβούλιο για την απόφασή της. Η Επιτροπή τηρεί ενήμερο το διοικητικό συμβούλιο για τις σχετικές με το ΚΚΕρ αποφάσεις της επί όλων των θεμάτων για τα οποία εκδίδεται γνώμη από το διοικητικό συμβούλιο.

Το διοικητικό συμβούλιο, με τη μεσολάβηση της Επιτροπής, μπορεί αυτεπαγγέλτως να υποβάλλει γνώμες στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για κάθε ζήτημα αρμοδιότητας του ΚΚΕρ.

4. Το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλει τις παρατηρήσεις του για την ετήσια διαχειριστική έκθεση που καταρτίζεται από το γενικό διευθυντή. Οι παρατηρήσεις αυτές, συνοδευόμενες από την ετήσια διαχειριστική έκθεση που εγκρίνεται από την Επιτροπή, διαβιβάζονται στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Το διοικητικό συμβούλιο προτείνει στο γενικό διευθυντή γνώμες σχετικά με την οργάνωση της αξιολόγησης του έργου του ΚΚΕρ, τόσο σε σχέση με τα επιστημονικά και τεχνικά αποτελέσματα όσο και σε σχέση με τη διοικητική και δημοσιονομική διαχείριση αυτού 7 προτείνει επίσης γνώμη σχετικά με την επιλογή των ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που καλούνται να πάρουν μέρος στην αξιολόγηση. Το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλει τις δικές του παρατηρήσεις επί του αποτελέσματος των αξιολογήσεων.

5. Το διοικητικό συμβούλιο συνέρχεται τουλάχιστον τέσσερις φορές κατ' έτος.

Το διοικητικό συμβούλιο καταρτίζει τον εσωτερικό του κανονισμό, όπου συμπεριλαμβάνεται και η οργάνωση των εργασιών του.

Το ΚΚΕρ εξασφαλίζει τη γραμματειακή υποστήριξη του διοικητικού συμβουλίου και θέτει στη διάθεσή του κάθε πληροφορία που θα του ήταν ενδεχομένως χρήσιμη.

Άρθρο 5

Συγκροτείται επιστημονική επιτροπή του ΚΚΕρ, η οποία και υπάγεται στο γενικό διευθυντή.

Η επιστημονική επιτροπή αποτελείται κατά το ήμισυ από μέλη που ορίζει ο γενικός διευθυντής από τους κυριότερους υπευθύνους μονάδων ή έργων και από το επιστημονικό προσωπικό υψηλής στάθμης, και κατά το ήμισυ από αντιπροσώπους του επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού οι οποίοι εκλέγονται από το επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό.

Ο γενικός διευθυντής συμβουλεύεται τακτικά την επιστημονική επιτροπή επί όλων των θεμάτων επιστημονικού και τεχνικού χαρακτήρα που συνδέονται με τις δραστηριότητες του ΚΚΕρ. Με την ιδιότητά της αυτή, η επιστημονική και τεχνική επιτροπή συμμετέχει κυρίως στην εκπόνηση των προγραμμάτων.

Άρθρο 6

1. Στο πλαίσιο της γενικής πολιτικής που θεσπίζεται από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και με βάση τις γενικές κατευθύνσεις που χαράσσει η Επιτροπή, ο γενικός διευθυντής καταρτίζει τα προγράμματα για τα διάφορα πεδία δραστηριότητας του ΚΚΕρ.

2. Για τα προγράμματα ζητείται η γνώμη του διοικητικού συμβουλίου.

3. Τα προγράμματα υποβάλλονται στην Επιτροπή, η οποία και τα εξετάζει στο πλαίσιο των γενικών πολιτικών της Κοινότητας και με συνεκτίμηση των δημοσιονομικών αυτής. Η Επιτροπή εκπονεί τις προτάσεις με βάση τα προβλεπόμενα στην συνθήκη και τις υποβάλλει στο Συμβούλιο.

Άρθρο 7

1. Ο γενικός διευθυντής έχει την ευθύνη για την ορθή εκτέλεση των προγραμμάτων του ΚΚΕρ. Ο γενικός διευθυντής κατευθύνει, με τις αποφάσεις του, τη δράση των ινστιτούτων και υπηρεσιών, σε ό,τι κυρίως αφορά τις επιλογές που συνεπάγεται η υλοποίηση των στόχων των προγραμμάτων.

2. Ο γενικός διευθυντής παρέχει στην Επιτροπή όλα τα στοιχεία που κρίνονται αναγκαία ώστε να έχει τη δυνατότητα να καταρτίζει τις εκθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 11 της συνθήκης Ευρατόμ.

3. Ο γενικός διευθυντής, τόσο στο στάδιο της υλοποίησης των προγραμμάτων όσο και στο στάδιο της εκπόνησής τους, μεριμνά, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, ώστε να λαμβάνεται κάθε μέτρο που εγγυάται συνοχή και ορθολογική σύνδεση μεταξύ διαδοχικών προγραμμάτων, λαμβάνοντας κυρίως υπόψη την επιστημονική και βιομηχανική υποδομή του ΚΚΕρ. Ο γενικός διευθυντής προπαρασκευάζει κυρίως την επανεξέταση των προγραμμάτων, η οποία λαμβάνει χώρα ανά διετία.

Άρθρο 8

1. Ο γενικός διευθυντής καταρτίζει κάθε χρόνο τα δημοσιονομικά στοιχεία που απαιτούνται για την εκτέλεση των προγραμμάτων, ώστε να καταστεί δυνατή η επεξεργασία του αντίστοιχου μέρους του προσχεδίου προϋπολογισμού των Κοινοτήτων. Τα στοιχεία αυτά αφορούν κυρίως προβλέψεις εσόδων και δαπανών συναφών με τις ανταγωνιστικές δραστηριότητες του ΚΚΕρ.

Οι διατάξεις του άρθρου 6 εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, για την κατάρτιση των προσχεδίων προϋπολογισμού σε ό,τι αφορά τις ερευνητικές δραστηριότητες.

2. Ο γενικός διευθυντής εντέλλεται την εκτέλεση των δαπανών του ΚΚΕρ, υπογράφει τους τίτλους πληρωμών και τους τίτλους εσόδων, συνάπτει συμβόλαια και συμβάσεις και εγκρίνει τις μεταφορές πιστώσεων.

3. Στο τέλος εκάστης χρήσεως, ο γενικός διευθυντής διαβιβάζει στην Επιτροπή κατάσταση των εσόδων και δαπανών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη λήγουσα χρήση.

4. Η Επιτροπή διορίζει τον υπάλληλο στον οποίο ανατίθεται ο έλεγχος της ανάληψης και εντεταλμένης εκτέλεσης των δαπανών, καθώς και ο έλεγχος των εσόδων.

5. Η Επιτροπή διορίζει τον λογιστή στον οποίο ανατίθεται η πληρωμή των δαπανών, η είσπραξη των εσόδων, καθώς και η διαχείριση μέσων πληρωμής και αξιών, των οποίων έχει και την ευθύνη διαφύλαξης.

Άρθρο 9

1. Ο γενικός διευθυντής ασκεί επί του προσωπικού του ΚΚΕρ τις εξουσίες που ανατίθενται στην αρμόδια για τους διορισμούς αρχή στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που του μεταβιβάζονται.

2. Εντούτοις, σε ό,τι αφορά τους μόνιμους και λοιπούς υπαλλήλους των βαθμών Α 1 και Α 2, οι αρμοδιότητες που προβλέπονται στα άρθρα 29, 49, 50 και 51 καθώς και στον τίτλο VI του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης ασκούνται από την Επιτροπή βάσει προτάσεως του γενικού διευθυντή.

3. Ο γενικός διευθυντής, εξ ονόματος της Επιτροπής, λαμβάνει όλα τα μέτρα που κρίνονται αναγκαία για την ασφάλεια προσώπων και εγκαταστάσεων των οποίων έχει την ευθύνη.

Άρθρο 10

Ο γενικός διευθυντής μπορεί να μεταβιβάζει στον αναπληρωτή γενικό διευθυντή και στους διευθυντές τις αρμοδιότητες που του ανατίθενται.

Βρυξέλλες, 10 Απριλίου 1996.

Για την Επιτροπή

Edith CRESSON

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ αριθ. L 373 της 31. 12. 1985, σ. 6.

(2) ΕΕ αριθ. L 330 της 21. 12. 1994, σ. 64.